Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Comuna Urecheni - infiintare si amenajare, de spatii verzi si locuri de joacaComuna Urecheni - infiintare si amenajare, de spatii verzi si locuri de joaca


Anexa la HCL Nr 42/2011

DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE LUCRARI INFIINTARE SI AMENAJARE, DE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT

FISA DE DATE A ACHIZITIEI


I.a. AUTORITATEA CONTRACTANTA

Denumire:COMUNA URECHENI

Adresa: STRADA PRINCIPALA NR 30

Localitate: URECHENI judetul: NEAMT

Cod postal: 617490

Tara: ROMANIA


I.b. PRINCIPALA ACTIVITATE SAU ACTIVITATI ALE AUTORITATII CONTRACTANTE

ministere ori alte autoritati publice centrale

inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local

agentii nationale

X autoritati locale

alte institutii guvernate de legea publica

□ institutie europeana/organizatie internationala

□ altele (specificati)

servicii publice centrale

servicii publice locale

aparare

ordine publica/siguranta nationala

mediu

□ economico-financiare

sanatate

constructii si amenajarea teritoriului

protectie sociala

cultura, religie si actv. recreative

□ educatie

activitati relevante

□ energie

□ apa

□ posta

□ transport

X altele: administratie locala

Autoritatea contractanta achizitioneaza in numele altei autoritati contractante DA □ NU X


I.c. ALTE INFORMATII SI/SAU CLARIFICARI POT FI OBTINUTE:

La adresa mai sus mentionata X

Altele: (specificati/adresa/fax/interval orar) □

a) Data/ora limita de primire a solicitarilor de clarificari: 15.07.2011 ora 10

b) Adresa : Primaria comunei Urecheni, Urecheni, strada Principala nr 30, judetul Neamt.

c) Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 18.07.2011 ora 14

d)Documentatia de atribuire se poate obtine prin descarcare din SEAPI.d. CAI DE ATAC

Eventualele contestatii se pot depune:

fie la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pe cale administrativ jurisdictionala, potrivit art. 256 din O.U.G. nr. 34/2006

fie la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante potrivit art. 286 din O.U.G. nr.34/2006
Denumire: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3

Localitate: Bucuresti

Cod postal: 030084

Tara: Romania

E-mail: office@cnsc.ro

Telefon: 021/310.46.41

Fax: 021/310.46.42

Adresa internet: www.cnsc.roDenumire: Curtea de Apel Bacau

Adresa: Strada Cuza Voda Nr 1

Localitate: Bacau

Cod postal:

Tara: Romania

E-mail: ca-bacau@just.ro

Telefon:

Fax:

Adresa internet: www.just.ro
I.e. SURSA DE FINANTARE :

Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit:

-Fondul pentru Mediu -Ministerul Mediului

-Buget local

Dupa caz, proiect/program finantat din fonduri comunitare

DA □ NU X

Contractul care face obiectul prezentei achizitii este finantat din Fondul pentru Mediu conform Contractului de finantare nr 329/16.06.2011. Finantarea a fost obtinuta prin Programul national de imbunatatire a calitatii mediului prin realizarea de spatii verzi in localitati.II. OBIECTUL CONTRACTULUI


II.1. Descriere

II.1.1. Denumire contract: INFIINTARE SI AMENAJARE DE SPATII VERZI SI LOCURI DE JOACA IN COMUNA URECHENI JUDETUL NEAMT.

II.1.2. Denumire contract si locatia lucrarii:

Comuna Urecheni, judetul Neamt, terenul fostei CAP Urecheni.

a) Lucrari X

b) Furnizare

c) Servicii □

Executie X

Proiectare si executie □

Realizare prin orice mijloace corespunzatoare cerintelor specificate de autoritate contractanta □

Cumparare

Leasing

Inchiriere

Cumparare in rate □


Categoria serviciului:

- 2A □

- 2B □


(Se specifica din care categorie de servicii apartine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B)

Principala locatie a lucrarii:

Comuna Urecheni, judetul Neamt, sediul fostei CAP Urecheni.

Locuri de livrare:


Principalul loc de prestare:


Cod CPV: 45112710-5 Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi

Cod CPV 45111291-4 Lucrari de amenajare a terenului.

Cod CPV 45232150-8 Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa.

Cod CPV 45310000-3 Lucrari de instalatii electrice.

Cod CPV 45233260-9 Lucrari de constructii de cai de acces

CodCPV43325000-7 Echipament pentru parcuri si terenuri de joaca.


Coduri CPV: □□□□□□□□

Cod CPV: □□□□□□□□

II. 1.3. Procedura se finalizeaza prin :

Contract de achizitie publica: X Incheierea unui acord cadru: □

II. 1.4. Durata contractului de achizitie publica: 5 luni de la data atribuirii contractului.

Se face precizarea ca durata contractului de achizitie publica poate suferi modificari, in functie de necesitatile specifice in eventualitatea modificarii prevederilor contractului de finantare, incheiat intre autoritatea contractanta si Ministerul Mediului si Padurilor Administratia Fondului pentru Mediu.

Valoarea estimata a contractului de achizitie publica conform deviz general din SF: 816.178 lei (fara TVA)

II.1.5. Ofertele alternative sunt acceptate DA □ NU X


II.2. Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1 Conform documentatiei de atribuire

II.2.2. Optiuni: Autoritatea contractanta poate sa achizitioneze noi lucrari similare respectand prevederile art.122, lit.j din O.U.G. nr.34/2006


III.    PROCEDURA


III.1. Procedura selectata

Licitatie deschisa

Licitatie restransa □

Licitatie restransa accelerata □

Dialog competitiv

Negociere cu anunt de participare □ Negociere fara anunt de participare X Cerere de oferte Concurs de solutiiIII.2. Etapa finala de licitatie electronica DA X NU


Informatii aditionale despre licitatie electonica

Elementul ofertei care urmeaza sa faca obiectul procesului de reofertare: PRETUL

Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (S.E.A.P.) (conform art. 42 si 44 alin (2) din Hotararea nr. 1660/2006) si carora le-au fost transmise invitatii de participare la aceasta faza de catre autoritatea contractanta, conform prevederilor art. 165 alin (2) din OUG 34/2006 modificata si completata prin HG 198/2007.

In vederea participarii la licitatia electronica operatorii economici trebuie sa fie inregistrati in SEAP avand certificat digital valid pentru acces in sistem. Informatii disponibile pentru conectare si inregistrare la: https://www.e-licitatie.ro

Invitatia de participare va fi transmisa pe cale electronica, simultan, tuturor ofertantilor care au depus oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice, precum si orice informatie necesara pentru realizarea conectarii individuale la echipamentul electronic utilizat.

Autoritatea contractanta nu are dreptul de a incepe licitatia electronica mai devreme de doua zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.

In cadrul licitatiei electronice, procesul repetitiv de ofertare se refera numai la pretul total al ofertei.

Sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, in orice moment, pozitia pe care o ocupa in clasament.

Sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la :

- cea mai buna oferta

- numarul participantilor la licitatia electronica.

Conditiile in care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze:

- In cadrul licitatiei electronice ofertantii participanti nu pot decat sa imbunatateasca ultima oferta depusa.

- Numarul de runde ale licitatiei electronice:

- In cazul in care ofertantul declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licitatie electronica elementele ofertei care fac obiectul procesului repetitiv, la stabilirea clasamentului final este luata in considerare oferta depusa in cadrul procedurii de evaluare initiala a ofertelor, in conformitate cu criteriul de atribuire stabilit in documentatia de atribuire

- Licitatia electronica va incepe la doua zile lucratoare de la transmiterea invitatiei

- Durata unei runde: 1 (una) zi.

Autoritatea contractanta va atribui contractul de achizitie publica cu respectarea prevederilor art. 200 din OUG 34/2006. Atribuirea se va face pe baza rezultatului obtinut in urma finalizarii licitatiei electronice asa cum prevede art. 169 alin. (2) din OUG 34/2006.

Avind in vedere obligatia autoritatii contractante prevazuta la art.202 alin.(1) din OG 34/2006 de a verifica eventualele oferte cu pret aparent neobisnuit de scazut, operatorii economici vor depune, la sediul autoritatii contractante, in termen de maxim 72 de ore de la finalizarea ultimei runde a licitatiei electronice, urmatoarele documente justificative aferente valorii ofertate la ultima runda a licitatiei electronice:

Scrisoarea de inaintare a ofertei,

formularul de oferta,

listele cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari, inclusiv dotari, cotate.


In cazul in care ofertele prezentate in ultima runda a licitatiei electronice sunt egale, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.


ATENTIE Pentru a putea participa la licitatiile electronice OPERATORII ECONOMICI TREBUIE SA FIE INREGISTRATI IN S.E.A.P.. IN CAZ CONTRAR, conform prevederilor art. 44 alin. 2 din H.G. 1660/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, OFERTA DEPUSA in cadrul acestor proceduri NU VA PUTEA FI LUATA IN CONSIDERARE .III.3. Legislatia aplicata

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009 (in text folosit prescurtat : OUG 34/2006)

2. Legea 337/17.07.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

. Hotararea Guvernului nr. 925/19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009 ( in text folosit prescurtat : HG 925/2006)

. Legea nr. 346/2004 privind stimularea Intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009

5. Hotararea Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,;

6.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009;

Hotararea Guvernului nr. 942/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009;

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009

Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009

Legea 273/2006 privind finantele publice locale, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009

Standarde nationale si reglementari tehnice in domeniu

13. L 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca impreuna normele de protectia muncii, modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009.

14. Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009; -pentru lucrari

15. Hotararea nr. 940/2006 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora modificarile si completarile ulterioare pana la 01.08.2009,-pentru lucrari

16. Orice alte acte legislative cu relevanta in domeniul contractului

Pentru acte cu relevanta in domeniul protectiei mediului si protectia muncii:

www.mmediu.ro/acte_normative.htm si www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.htm;


Pentru acte cu relevanta in domeniul fiscalitatii : www.mfinante.ro


IV.        CRITERII DE CALIFICARE


IV.1. Situatia personala a ofertantului

Declaratie privind eligibilitatea

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Completarea formularului nr. 3

Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din O.U.G. nr. 34/2006.

Solicitat X Nesolicitat □
Cerinte obligatorii:

a) Completarea formularului nr. 4;

b) Prezentarea Certificatului de atestare fiscala privind obligatiile de plata catre bugetul de stat consolidat (in original sau copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate) si valabil la data deschiderii ofertelor) emis de Administratia Finantelor Publice;

c) Prezentarea Certificatului de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale (in original sau copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate si valabil la data deschiderii ofertelor) emis de Directia de Impozite si Taxe Locale.

d) Certificat de atestare privind taxele datorate fondului de mediu (in original sau copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate si valabil da data deschiderii ofertelor) conf OG 196/2005 cu modificarile ulterioare si Ordinul Ministerului Mediului nr. 578/2006

e) Cazier fiscal al societatii.

f) Cazier judiciar emis de catre structura teritoriala de cazier judiciar (unitatea de politie pe raza careia isi are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridica), din care sa rezulte daca persoana juridica este inscrisa cu mentiuni in cazierul judiciar.

g) Se va prezenta cazierul judiciar pentru administratorul firmei unitatea emis de politie pe raza careia isi are domiciliul.


Aceste documente vor fi prezentate inclusiv de catre asociati.


NOTA: In situatia in care din documentele solicitate reiese ca ofertantul are datorii, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de lucrari.

Declaratie privind calitatea de participant la procedura

Cerinta obligatorie: Completarea formularului nr.5

Acest document va fi prezentat inclusiv de catre asociatii

Declaratie privind participare la licitatie cu oferta independenta

Declaratie conform ORDIN Nr. 314 din 12 octombrie 2010

IV.2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice/fizice romane

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie: Prezentarea Certificatului constatator (in original sau copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate) emis de Oficiul Registrului Comertului, cu cel mult 30 de zile inainte de data deschiderii ofertelor din care sa rezulte ca ofertantul are obiect de activitate principal sau secundar tipul de lucrari supus ofertarii si faptul ca nu sunt incluse mentiuni cu privire la aplicarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolventei si ca nu sunt inscrise mentiuni cu privire la suspendarea temporara a activitatii, operanta in perioada de depunere a ofertelor si/sau de executare a contractului.

  1. copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate dupa CUI (codul unic de inregistrare) emis de Oficiul Registrului Comertului;

Documentele vor fi prezentate inclusiv de catre asociati

Lipsa codului CAEN 8130 Activitatii de intretinere peisagistica din domeniile declarate la Oficiul Registrul Comertului de pe langa Camera de Comert si Industrie Nationala Sau Teritoriala descalifica candidatul sau asocierea.

Persoane juridice /fizice straine

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinta obligatorie:

documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de inregistrare ca persoana juridica, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este stabilit, precum si un certificat de rezidenta fiscala (evitarea dublei impuneri) valabil pentru anul calendaristic in curs, copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate.

IV.3. Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico-financiara

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinte obligatorii

a) Completarea formularului nr. 6;

b) Prezentarea bilanturilor contabile si conturilor de profit si pierdere, incheiate la 31.12.2010, 31.12.2009, 31.12.2008, vizate si inregistrate de organele competente (copii certificate pentru conformitate)

c) Prezentarea declaratiei privind obligatiile contractuale, in desfasurare, fata de alti beneficiari/clienti;

d) Cifra medie anuala de afaceri pe ultimii 3 ani,


IV.4. Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind capacitatea tehnica si/sau profesionala

Solicitat X Nesolicitat □

Cerinte obligatorii:

a) Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani ( Formular 7 );

b) Se va prezenta Fisa de informatii privind experienta similara (Formular 8) pentru contracte similare, indeplinite si finalizate in ultimii 3 ani.

Se solicita ofertantului indeplinirea si finalizarea cu succes, in ultimii 5 ani, a 1 contract de lucrari, cu acelasi cod CPV, cu o valoare egala sau mai mare decat 816.178 lei, fara TVA.

Se vor prezenta copii certificate pentru conformitate ale contractului, insotite de recomandari si procese verbale de receptie la terminarea lucrarilor;

c) Declaratie privind utilajele (Formular 9), echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea contractului de lucrari. Ofertantul trebuie sa aiba in dotarea sa, sau a unuia dintre asociati, prin contracte sau conventii de inchiriere, urmatoarele echipamente:

Buldoexcavator (min. 1 buc.)

Autogreder (min. 1 buc.)

Utilaj multifunctional tip bobcat (min. 1 buc)

Betoniera (min. 1 buc.)

Vibrator pt. beton(min. 1 buc.)

Cilindru compactor (min. 1 buc.)

Placa vibratoare(min. 1 buc.)

Mai mecanic(min. 1 buc.)

Plug cu tractiune mecanica(min. 1 buc.)

Platforma ridicatoare cu brat PRB (min 1 buc.)

Autobasculanta (min. 2 buc.)

Autocisterna (min. 1 buc.)

Autoutilitara de transport (min. 3 buc.)

Motocompresor(min. 1 buc.)

Convertizor sudura(min. 1 buc.)

Dispozitiv pentru forat gropi (min. 2 buc.)

Tractor Tuns Iarba (min. 2 buc.)

Masina Insamantat Gazon (min. 1 buc.)

Motocultor (min. 1 buc.)

Grapa (min.1 buc.)

Tavalug (min.1 buc.)

Utilaj pentru fertilizare (min. 1 buc.)

Utilaj Scarificare Gazon (min. 1 buc.)

Se va prezenta dovada detinerii echipamentelor solicitate cu extras din inventar si/sau contracte de inchiriere.

Ofertantul trebuie sa prezinte urmatoarele autorizatii si certificate (in original sau copii legalizate sau copii certificate pentru conformitate):

-Autorizatie pentru comercializarea semintelor si materialului saditor.

-Autorizatie de livrare din partea producatorului de mobilier urban si echipamente de joaca.

-Autorizatie de livrare din partea producatorului de borduri.

-Autorizatie de livrare din partea producatorului de stalpi de iluminat complet echipati.

d) Declaratie privind efectivul mediu anual al personalului angajat si a cadrelor de conducere in ultimii 3 ani (Formularul 10).

e) Standarde de calitate:

Se solicita prezentarea documentelor care dovedesc standardele de asigurare a calitatii:

Certificat ISO 9001 sau echivalent - pentru lucrari de intretinere si amenajari peisagistice

Certificat ISO 14001 sau echivalent - pentru lucrari de intretinere si amenajari peisagistice.

Certificat OHSAS 18001 sau echivalent - pentru lucrari de intretinere si amenajari peisagistice.

In cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte acest formular, iar aceasta cerinta minima trebuie indeplinita individual de catre fiecare asociat.

Certificatele se vor prezenta in copie legalizata sau copie certificata pentru conformitate.

IV.5

In cazul in care exista subcontractanti, acestia se vor identifica conform art. 11 din HG 925, impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractare, din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care o doreste sa o subcontracteze, conform art.188 alin (2) din OUG 34/2006

Mod de probare

Se completeaza Formularul 11 - Declaratie privind partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora, semnata, in original, de fiecare subcontractor declarat

Inainte de semnarea contractului, ofertantul castigator va prezenta Formularul 9 - Acordul de subcontractare.

Se vor prezenta resursele materiale si umane ale subcontractantilor declarati pentru partea lor de implicare in contract impreuna cu documente relevante in acest sens conform prevederilor art.11 din HG 925/2006.
V. PREZENTAREA OFERTEI


V.1. Limba de redactare a ofertei

Romana

V.2. Perioada de valabilitate a ofertei

90 zile de la data limita de depunere a acesteia.

V.3. Garantie de participare

Solicitat X Nesolicitat □

a) Cuantumul garantiei de participare este de 10.000 lei.

b) Perioada de valabilitate a garantiei pentru participare este egala cu perioada de valabilitate a ofertei (90 zile).

c) Garantia de participare se constituie prin orice instrument de garantare (societate bancara) prevazut de legislatia in vigoare, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta mai sus, conform formularului nr. 12;

sau

-Ordin de plata: in cont RO35TREZ4935006XXX000872 deschis la Trezoreria Tirgu Neamt, beneficiar Comuna Urecheni, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor;

sau

Suma cash depusa la caseria Primariei Urecheni.


NOTA: Ofertele care nu sunt insotite de garantia pentru participare vor fi respinse la deschidere si returnate nedeschise.

Documentul ce dovedeste constituirea grantiei de participare, va fi prezentat in original, in plic exterior, atasat ofertei.

V.4. Modul de prezentare a propunerii tehnice

Cerinta obligatorie:

Propunerea tehnica va fi prezentata in asa fel incat sa cuprinda toate cerintele din caietele de sarcini.

Se va prezenta Grafic de executie fizic si valoric al lucrarilor.

Se vor prezenta informatii detaliate cu privire la modul de executie a lucrarilor (stas-uri, organizare de santier, proceduri de lucru, etc.) corelate cu graficul de executie.

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda solutia tehnica si cuantificata valoric pe etape si operatiuni, pentru executia lucrarilor.

- activitatile si sarcinile concrete care vor fi incredintate personalului implicat in indeplinirea contractului;

- progrPr Programul calitatii - Programul calitatii trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente care vor fi punctate in mod corespunzator:

a)  descrierea sistemului calitatii, inclusiv procedurile aferente sistemului calitatii (PS), aplicat la lucrarile/tehnologia prevazute in Caietul de sarcini ;

b) descrierea procedurilor tehnice de executie a principalelor obiecte si categorii de lucrari, care urmeaza sa fie aplicate la realizarea obiectivului de investitii;

c)  planul de control al calitatii, verificari si incercari.

d) In cadrul programului calitatii se vor prezenta, ca dovada a existentei unui control al calitatii produsului, urmatoarele documente:

- certificate de conformitate emise de societati acreditate pentru borduri, insotite de buletinele de analiza aferente incercarilor initiale.

- fisele tehnice cu dimensiuni borduri.

- caracteristicile minime ale bordurilor: abateri dimensionale, absorbtia de apa, rezistenta la inghet dezghet, rezistenta la intindere prin despicare, rezistenta la uzura

Propunerea tehnica va cuprinde fisele tehnice ale dotarilor si utilajelor si echipamentelor tehnologice completate cu furnizor si caracteristici tehnice, insotite de prospectele in limba romana a acestora.

Deasemenea vor fi prezentate, la cererea autoritatii contractante, mostre ale plantelor si dotarilor.

Ofertele cu propuneri tehnice ce nu indeplinesc conditiile descrise mai sus vor fi declarate neconforme.

V.5. Modul de prezentare a propunerii financiare

a) Propunerea financiara va fi prezentata in formularul nr. 14, fiind insotita de un centralizator de preturi si de devizul oferta;

b) Propunerea financiara va fi ferma pe toata perioada de valabilitate a ofertei, exprimata in lei fara TVA.

V.6. Modul de prezentare a ofertei


a) Adresa la care se depune oferta: PRIMARIA URECHENI, STRADA PRINCIPALA NR 30, URECHENI, JUDETUL NEAMT.

b) Data si ora limita pentru depunere ofertei: 22.07.2011, ora 11.

c) Numarul de exemplare : 1exemplar original si 1 exemplar copie

d) Documentele ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara) vor fi prezentate astfel:

- ofertantul trebuie sa prezinte cate un exemplar al ofertei si al documentelor care o insotesc, in original si copie, insotite de cate un opis al documentelor prezentate; in eventualitatea unor discrepante intre original si copie va prevala originalul;

- documentele in original si copie trebuie sa fie tiparite sau scrise cu cerneala neradiabila si vor fi semnate si stampilate pe fiecare pagina de reprezentantul/ reprezentantii autorizat/autorizati corespunzator sa angajeze ofertantul in contract, iar paginile vor fi numerotate; in cazul documentelor emite de institutii/organisme oficiale abilitate in acest sens, documentele respective trebuie sa fie semnate si parafate conform prevederilor legale;

- orice stersatura, adaugare sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/ persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta;

- ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu 'ORIGINAL' si respectiv 'COPIE'. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent;

- plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata; propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte marcate corespunzator;

- plicul exterior trebuie sa fie marcat numai cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia 'A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE 22.07.2011, ORA.12

- daca plicul exterior nu este marcat corespunzator, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei;

- la depunere, oferta va fi insotita de scrisoarea de inaintare, conform formularului nr.1.

V.7. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

a) Modificarea sau retragerea ofertei se face in scris inainte de data si ora limita de depunere a ofertei, adica inainte de 22.07.2011, ora 10;

b) Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere este declarata intarziata si se returneaza nedeschisa.V.8. Deschiderea ofertelor

a) Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 22.07. , ora 12 , Primaria Urecheni;

b) Orice ofertant are dreptul de a fi prezent la deschiderea ofertelor;

c) Conditii pentru participantii la sedinta de deschidere:

Persoana prezenta la procedura de deschiderea a ofertelor va prezenta o imputernicire, semnata si stampilata de repre-zentantul autorizat al ofertantului. In acest sens imputernicitul va avea asupra sa documentul de identitate mentionat, in original, in vederea confruntarii datelor de identificare;

d) Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare, numita in acest sens, la data si locul indicat.

e) Comisia de evaluare va intocmi un proces verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de membrii comisiei cat si de reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor;

f) Fiecare operator economic participant la procedura de atribuire, indiferent daca acesta a fost sau nu prezent la sedinta de deschidere a ofertelor, are dreptul de a primi un exemplar al procesului verbal de deschidere a ofertelor.


VI. CRITERII DE ATRIBUIRE


VI.1. Pretul cel mai scazut

VI.2. Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic X

Factor de evaluare

Pondere, %

1. Pretul ofertei

2. Perioada de garantie acordata lucrarilor
Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

1. Pretul ofertei: Oferta admisibila cu pretul cel mai mic obtine 80 puncte, iar punctajul celorlalte oferte admisibile se calculeaza folosind relatia: Punctaj = pretul cel mai mic/pretul ofertei luate in calcul X 80 pct.

2. Perioada de garantie acordata lucrarilor:

Perioada de garantie va fi de minim 36 luni si maxim 72 luni.

Perioada de garantie cea mai mare in limita susmentionata = punctaj maxim 20 pct

Celelalte oferte admisibile: Pgar=termenul garantiei luate in calcul/termenul de garantie cel mai lung x 20 pct.
VII. Atribuirea contractului

VII.1. Ajustarea pretului con-tractului

DA □ NU X

Pretul contractului va fi ferm, exprimat in lei si nu va putea fi actualizat pe toata perioada de derulare a acestuia.

VII.2. Garantia de buna executie a contractului

DA X NU □

a) Cuantumul garantiei de buna executie reprezinta % din pretul contractului, fara TVA;

b) Garantiei de buna executie se poate constitui prin orice modalitate prevazute de legislatia in vigoare.

FORMULARECANDIDATUL Formularul 1


denumirea/numele Inregistrat la sediul autoritatii contractante (denumirea, numele)

nr . . . . . ./ . . . . . . .

SCRISOARE INAINTARECatre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

( denumirea autoritatii contractante si adresa completa)Ca urmare a anuntului de participare aparut in S.E.A.P. privind organizarea

procedurii pentru atribuirea contractului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(denumirea contractului de achiziti publica)

noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(denumirea/numele ofertantului)

ne exprimam prin prezenta interesul de a participa, in calitate de candidat, la etapa de calificare si selectare.


Am luat cunostinta de criteriile care vor fi utilizate pentru stabilirea candidatilor selectati si anexam la prezenta scrisoare documentele de calificare solicitate.
Data completarii . . . .. Cu stima ,


Candidat . . . . . . . . . . ..

(semnatura autorizata)


Formularul 2

SCRISOARE DE IMPUTERNICIRE

Subscrisa .., imputernicesc prin prezenta (denumire/numele candidatului si adresa completa)


pe dl/d-na. sa participe

( numele si prenumele reprezentantului)


in numele subscrisei.. la procedura de atribuire a

( denumire/numele candidatului )


contractului de achizitie publica ( etapa de calificare si selectare ) organizata de Administratia Domeniului Public Sector 1 in calitate de autoritate contractanta, contract avand ca obiect, prestarea unor servicii de ..

( obiectul contractului )


Candidat

..


(semnatura autorizata)

Formularul 3.


CANDIDATUL


(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND ELIGIBILITATEASubsemnatul, reprezentant imputernicit al __________ ______ ____ ,

(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)


declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si a sanctiunilor aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in situatia prevazuta la art. 18o din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/ sau spalare de bani.

De asemenea, declar ca la prezenta procedura nu particip in doua sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatura/oferta individuala si o alta candidatura/oferta comuna, nu depun oferta individuala, fiind nominalizat ca subcontractant in cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de _____ _______ ______ __________ .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)
Data completarii .


Candidat,


(semnatura autorizata)

Formularul 4


CANDIDATUL

_____ _______ ______ ______

(denumirea/numele)DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181


Subsemnatul(a).. [se insereaza numele operatorului economic-peroana juridica], in calitate de candidat la procedura de . [ se mentioneaza procedura] pentru achizitia de [se insereaza, dupa caz, denumirea podusului, seviciului sau lucrarii si codul CPV], la data de .. [se insereaza data], organizata de [se insereaza numele autoritatii contractante],

declar pe proprie raspundere ca:

nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care este stabilit pana la data solicitata..

nu am fost condamnat, in ultimii trei ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.


Candidat,

. . . . . . . . . . .

(semnatura autorizata )

Formularul 5


Operator economic

___________________

(denumirea/numele)DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al . (denumirea operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica (se mentioneaza procedura), avand ca obiect . (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de .. (zi/luna/an), organizata de .. (denumirea autoritatii contractante), particip si depun oferta:

_

|_| in nume propriu;

_

|_| ca asociat in cadrul asociatiei .;

_

|_| ca subcontractant al ;

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

2. Subsemnatul declar ca:

_

|_| nu sunt membru al nici unui grup sau retele de operatori economici;

_

|_| sunt membru in grupul sau reteaua a carei lista cu date de recunoastere o prezint in anexa.

(Se bifeaza optiunea corespunzatoare.)

3. Subsemnatul declar ca voi informa imediat autoritatea contractanta daca vor interveni modificari in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derularii procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica sau, in cazul in care vom fi desemnati castigatori, pe parcursul derularii contractului de achizitie publica.

4. De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .. (denumirea si adresa autoritatii contractante) cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.Operator economic,


(semnatura autorizata)Formularul 6


CANDIDAT/OFERTANT
INFORMATII GENERALE1. Denumirea / numele :

2. Codul fiscal : R

3. Adresa sediul central:

4. Telefon:

E-mail

5. Certificatul de inmatriculare/inregistrare:

6. Obiectivul de activitate, pe domenii:

7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:

8. Principala piata a afacerilor:

9. Cifra de afacere pe ultimii 3 ani:


ANUL

CIFRA DE AFACERI ANUALA (la 31.12)

-mii lei-

CIFRA DE AFACERI ANUALA (la 31.12)

-echivalent EURO-


Medie anuala:
Candidat /Ofertant,Ofertant Formularul 7


(denumire/numele)DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE IN

ULTIMII 3 ANI
Subsemnatul, reprezentant imputernicit al . . . . . . . . . . . . . . . . declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.Ofertant

Semnatura autorizata


Nr.Crt.

Obiectul contractului

Denumirea numele beneficiarului/adresa

Calitatea prestatorului

Pretul total al contractului


Ofertant

Semnatura autorizata


Formularul 8


CANDIDATUL/OFERTANTUL


(denumirea/numele)
EXPERIENTA SIMILARA


1. Denumirea si obiectul contractului:

Numarul si data contractului:

2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:

Adresa beneficiarului/clientului:

Tara:

3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

 contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)

 contractant asociat

 subcontractant

4. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata

in care s-a in echivalent

incheiat contractul euro

a) initiala (la data semnarii contractului): . . . . .

b) finala (la data finalizarii contractului): . . . . . . . . . . .

5. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si

modul lor de solutionare:

6. Natura serviciilor (lucrarilor) care au fost executate in baza contractului,

precum si alte aspecte relevante prin care candidatul isi sustine

experienta similara.


Candidat,

..

(semnatura autorizata)

Formularul 9OPERATOR ECONOMIC

_____ _______ ______ ______

(denumirea/numele)
DECLARATIE PRIVIND UTILAJELE, INSTALATIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU INDEPLINIREA CORESPUNZATOARE A CONTRACTULUI DE LUCRARI


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.


De asemenea, declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.


Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..cu privire la orice aspect tehnic si financiar

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de .

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)Operator economic,

. . . . . . . . . . .

(semnatura autorizata )


LISTA

cuprinzand cantitatile de utilaje, instalatii si echipamente tehnice

Nr.crt.

Denumire utilaj/echipament/instalatie

U.M.

Cantitate

Forma de detinere

Proprietate

In chirie

Operator economic,

. . . . . . . . .

(semnatura autorizata )

Formularul 10

OPERATOR ECONOMIC(denumirea/numele)DECLARATIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT SI AL CADRELOR DE CONDUCERE


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al.., declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai.. cu privire la orice aspect tehnic si

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de . . . . . . . . . . . ..

(se precizeaza data expirarii

perioadei de valabilitate a ofertei)Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat
Din care personal de conducere


Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.


Data completarii .


Operator economic,

. . . . . . . . . . .

(semnatura autorizata )


Formularul 11

OPERATOR ECONOMIC

_____ _______ ______ ______

(denumirea/numele)


DECLARATIE PRIVIND PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT INDEPLINITE DE SUBCONTRACTANTI SI SPECIALIZAREA ACESTORA


Subsemnatul, reprezentant imputernicit al

(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca datele prezentate in tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificarii datelor din prezenta declaratie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai ..

(denumirea si adresa autoritatii contractante)

cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.

Prezenta declaratie este valabila pana la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)


Operator,


(semnatura autorizata)


TABEL

Nr. Crt.

Denumire subcontractant

Partea/partile din contract ce urmeaza a fi subcontractante

Acord subcontractor cu specimen de semnatura
Operator economic,
(semnatura autorizata)Formular nr. 12


BANCA

____________

(denumirea)


SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica
Catre __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului __________ ______ ____ _____ _______ ______ _________ (denumirea contractului de achizitie publica), noi __________ ______ ____ ___________ (denumirea bancii), avand sediul inregistrat la __________ ______ ____ __________ ______ ____ _ (adresa bancii), ne obligam fata de __________ ______ ____ ______________ (denumirea autoritatii contractante) sa platim suma de __________ ______ ____ ___ (in litere si in cifre), la prima sa cerere scrisa si fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva, cu conditia ca in cererea sa autoritatea contractanta sa specifice ca suma ceruta de ea si datorata ei este din cauza existentei uneia sau mai multora dintre situatiile urmatoare:

a) ofertantul __________ ______ ____ __________ ______ ____ (denumirea/numele) si-a retras oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________ ______ ____ __________ (denumirea/numele) nu a constituit garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, ofertantul __________ ______ ____ ____________ (denumirea/numele) a refuzat sa semneze contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garantie este valabila pana la data de _____ _______ ______ ______.

Parafata de Banca ___________________ (semnatura autorizata) in ziua _______ luna ________ anul _________.Formular nr. 13

SCRISOARE DE GARANTIE BANCARA DE BUNA EXECUTIECatre __________ ______ ____ ____________

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Cu privire la contractul de achizitie publica __________ ______ ____ _,

(denumirea contractului)

incheiat intre __________________ , in calitate de contractant, si __________________, in calitate de achizitor, ne obligam prin prezenta sa platim in favoarea achizitorului, pana la concurenta sumei de _____________ reprezentand ______% din valoarea contractului respectiv, orice suma ceruta de acesta la prima sa cerere insotita de o declaratie cu privire la neindeplinirea obligatiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevazute in contractul de achizitie publica mai sus mentionat. Plata se va face in termenul mentionat in cerere, fara nici o alta formalitate suplimentara din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garantie este valabila pana la data de ____________________ .

In cazul in care partile contractante sunt de acord sa prelungeasca perioada de valabilitate a garantiei sau sa modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului bancii, se va obtine acordul nostru prealabil; in caz contrar prezenta scrisoare de garantie isi pierde valabilitatea.


Parafata de Banca _______________ in ziua ______ luna ________ anul _____(semnatura autorizata)
OFERTANTUL Formular 14


(denumirea/numele)


FORMULAR DE OFERTA


Catre .

(denumirea autoritatii contractante si adresa completa)


Domnilor,

1. Examinand documentatia de atribuire, subsemnatii, reprezentanti ai ofertantului _____ _______ ______ _______________, ne oferim ca, in conformitate cu prevederile si

(denumirea/numele ofertantului)

cerintele cuprinse in documentatia mai sus mentionata, sa executam _________________

(denumirea lucrarii)

pentru suma de _____ _______ ______ _________ lei, reprezentand _________________ euro,

(suma in litere si in cifre) (suma in litere si in cifre)


la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in valoare de _____ _______ ______ _______ lei.

(suma in litere si in cifre)

2. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita castigatoare, sa incepem lucrarile cat mai curand posibil dupa primirea ordinului de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu graficul de executie anexat in _____ _______ ______ __________

(perioada in litere si in cifre)

luni calendaristice.

3. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de

_____ _______ ______ ____________ zile, respectiv pana la data de ____________________

(durata in litere si in cifre) (ziua/luna/anul)

si ea va ramane obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricand inainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pana la incheierea si semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita castigatoare, vor constitui un contract angajant intre noi.

5. Alaturi de oferta de baza:

_

|_| depunem oferta alternativa, ale carei detalii sunt prezentate intr-un formular de oferta separat, marcat in mod clar 'alternativa';

_

|_| nu depunem oferta alternativa.

(se bifeaza optiunea corespunzatoare)

6. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind castigatoare, sa constituim garantia de buna executie in conformitate cu prevederile din documentatia de atribuire.

7. Intelegem ca nu sunteti obligati sa acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe care o puteti primi.


Data _____/_____/_____

_____________, in calitate de _____ _______ ______ ______, legal autorizat sa semnez

(semnatura)

oferta pentru si in numele __________ ______ ____ _____.

(denumirea/numele ofertantului)
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright