Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Consiliile localeConsiliile locale


CONSILIILE LOCALEComponenta consiliului local


Conform Legii nr.215/2001, in fiecare comuna si oras exista un consiliu local ca autoritate deliberativa. Consiliile comunelor, oraselor si sectoarelor Bucurestiului sunt compuse din consilieri alesi prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, in conditiile stabilite de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale. Statutul cadru orientativ al comunei si orasului se stabileste prin hotarare de guvern2.

Numarul membrilor fiecarui consiliu local se stabileste prin ordin al prefectului, in functie de populatia comunei, orasului sau sectoarelor Bucurestiului, raportata de Comisia Nationala pentru Statistica la data de 1 ianuarie a anului in curs sau, dupa caz, la data de 1 iulie a anului care precede alegerile.

Astfel, pana la 3000 de locuitori sunt un numar de 9 consilieri, iar la peste 400000, sunt 27. Consiliul General al municipiului Bucuresti este compus dintr-un numar de 31 de consilieri.
2. Constituirea consiliilor locale


In termen de 25 de zile de la data alegerilor are loc constituirea consiliilor locale. Convocarea consiliilor in sedinta de constituire se face de catre prefect. La sedinta de constituire participa prefectul sau reprezentantul sau. La sedinta va fi convocat si primarul, chiar daca procedura de validare a acestuia nu a fost finalizata.Sedinta este legal constituita, daca participa cel putin majoritatea consilierilor alesi si validati. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va tine, la convocarea prefectului peste 3 zile. Daca nici la a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii. In situatia in care consiliul nu se poate constitui nici la ultima convocare, datorita absentei, fara motive temeinice, a consilierilor, instanta va declara vacante, prin hotarare, locurile consilierilor locali alesi care au lipsit nemotivat la oricare dintre cele 3 convocari. Sesizarea instantei se face de catre prefect in maximum 3 zile de la data sedintei, pe baza procesului-verbal al sedintei, intocmit de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Hotararea instantei se pronunta in maximum 3 zile de la primirea sesizarii din partea prefectului si poate fi atacata cu recurs la instanta competenta. In cazul in care locurile declarate vacante, potrivit procedurii de mai sus, nu pot fi ocupate cu supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, potrivit legii, se organizeaza alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile. Absenta consilierilor de la sedinta de constituire este motivata daca exista cauze obiective, precum boala sau misiunea in strainatate.

Conform legii, lucrarile sedintei de constituire sunt conduse de cel mai in varsta consilier ajutat de doi consilieri dintre cei mai tineri, cu asistenta de specialitate a secretarului unitatii administrativ-teritoriale, care intocmeste si procesul-verbal al sedintei.

Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, prin hotarare adoptata cu votul deschis al majoritatii consilierilor locali in functie, un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta.


Validarea consiliilor locale


Validarea alegerii consilierilor se face de catre judecatoria in raza careia se afla unitatea administrativ-teritoriala, de catre un judecator desemnat de presedintele instantei. Cererea de validare a consilierilor locali se depune in termen de 3 zile de la data constatarii rezultatelor alegerilor, in conditiile legii. Invalidarea mandatului intervine in cazul in care se constata incalcarea conditiilor de eligibilitate sau daca alegerea consilierului s-a facut prin frauda electorala, constatata in conditiile legii.

Pentru validarea mandatelor candidatilor declarati supleanti este aplicabila aceeasi procedura. Pot fi validati numai candidatii declarati supleanti care, la data validarii, fac dovada faptului ca sunt inscrisi in partidul politic, alianta politica sau alianta electorala pe a carei lista au candidat in alegeri.

Consiliul este legal constituit daca majoritatea consilierilor locali validati au depus juramantul. Constituirea consiliului local se constata prin hotarare, adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali validati.

In cazul in care consilierul local declarat ales renunta la mandat inainte de validare sau refuza sa depuna juramantul, se supune validarii mandatul primului supleant inscris pe lista partidului politic, a aliantei politice sau a aliantei electorale respective, daca pana la validarea mandatului partidele si aliantele politice confirma in scris apartenenta la partid. In cazul in care locurile ramase vacante nu pot fi completate cu supleanti, conform legii, iar numarul de consilieri locali se reduce sub jumatate plus unu, se vor organiza alegeri partiale pentru completare, in termen de 90 de zile.


4. Juramantul consilierilor


Consilierii ale caror mandate au fost validate depun in fata consiliului un juramant de credinta in limba romana.

Juramantul are urmatorul enunt: 'Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna-credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei (orasului, municipiului, judetului) Asa sa-mi ajute Dumnezeu!'

Consilierii care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept.


5. Statutul consilierilor locali


Dupa depunerea juramantului de catre consilieri si constituirea consiliului local, consilierii dobandesc anumite drepturi si obligatii, care alcatuiesc laolalta statutul juridic al consilierului.

Astfel, este de precizat ca mandatul consilierilor este de 4 ani si se exercita de la data depunerii juramantului pana la constituirea noului consiliu ales. Desigur, nu in toate cazurile mandatul dureaza 4 ani, uneori aparand situatii care determina ca acest termen sa fie mai scurt.

Calitatea de consilier local inceteaza de drept, inainte de expirarea duratei normale a mandatului, in urmatoarele cazuri:

   a) demisie;

   b) incompatibilitate;

   c) schimbarea domiciliului intr-o alta unitate administrativ-teritoriala, inclusiv ca urmare a reorganizarii acesteia;

   d) lipsa nemotivata de la mai mult de 3 sedinte ordinare consecutive ale consiliului;

   e) imposibilitatea exercitarii mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu exceptia cazurilor prevazute de lege;

   f) condamnarea, prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva, la o pedeapsa privativa de libertate;

   g) punerea sub interdictie judecatoreasca;

   h) pierderea drepturilor electorale;

i) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales;

   j) deces.

Incetarea de drept a mandatului de consilier se constata de catre consiliul local, respectiv de consiliul judetean, prin hotarare, la propunerea primarului ori, dupa caz, a presedintelui consiliului judetean sau a oricarui consilier.

Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura arestarii preventive se comunica de indata de catre instanta de judecata prefectului care, prin ordin, constata suspendarea mandatului.

In exercitarea mandatului, consilierii nu sunt salarizati, ei putand primi insa o indemnizatie de sedinta, ca si pentru lucrul in comisiile de specialitate ale consiliului.

In exercitarea functiei, consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale, fiind ocrotiti de lege ca purtatori ai autoritatii publice, legea garantand acestora libertatea de opinie si de actiune in exercitarea mandatului.


Consilierii locali nu pot fi trasi la raspundere juridica pentru opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului[1].

Alesii locali au dreptul de initiativa in promovarea actelor administrative, individual sau in grup, dreptul la asociere fiindu-le si el garantat, iar structurile asociative legal constituite ale alesilor locali vor fi consultate de catre autoritatile administratiei publice centrale in toate problemele de interes local.

Consilierii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala organizate de institutii specializate, in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local. Alesii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in decursul primului an de mandat, fiind exceptati cei care au detinut anterior un alt mandat de consilier local, consilier judetean, presedinte al consiliului judetean, primar sau au exercitat functia de prefect, au fost functionari publici, au detinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.

Autoritatile administratiei publice centrale si locale, institutiile, serviciile publice, precum si persoanele juridice de drept privat sunt obligate sa asigure informarea corecta a alesilor locali, potrivit competentelor ce le revin, asupra treburilor publice si asupra problemelor de interes local.

Retinerea, arestarea sau trimiterea in judecata penala ori contraventionala a consilierilor locali, precum si faptele savarsite care au determinat luarea masurilor se aduc la cunostinta atat autoritatii administratiei publice din care fac parte, cat si prefectului, in termen de cel mult 24 de ore, de catre organele care au dispus masurile respective.

De protectie juridica beneficiaza si membrii familiei consilierului - sot, sotie si copii - in cazul in care o agresiune impotriva acestora urmareste nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local in legatura cu exercitarea mandatului sau.

Alesii locali, in calitate de reprezentanti ai colectivitatii locale, au indatorirea de a participa, pe durata mandatului, la exercitarea functiilor autoritatilor administratiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezinta, cu buna-credinta si fidelitate fata de tara si de colectivitatea care i-a ales. Ei au datoria de a da dovada de probitate si discretie profesionala, cinste si corectitudine. Este interzis consilierului local sa ceara, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje, precum si sa faca uz si sa se pot prevaleze de calitatea lui in exercitarea unei activitati private..

Consilierii locali sunt obligati sa respecte Constitutia si legile tarii, precum si regulamentul de functionare a consiliului, sa se supuna regulilor de curtoazie si disciplina si sa nu foloseasca in cuvantul lor sau in relatiile cu cetatenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase. De asemenea, ei sunt obligati sa mentioneze expres situatiile in care interesele lor personale contravin intereselor generale. In cazurile in care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliile locale pot permite participarea la vot a consilierului.

Consilierii locali sunt obligati sa isi faca publice interesele personale printr-o declaratie pe propria raspundere, depusa in dublu exemplar la secretarul comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, respectiv la secretarul general al judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz. Un exemplar al declaratiei privind interesele personale se pastreaza de catre secretar intr-un dosar special, denumit registru de interese. Al doilea exemplar al declaratiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va pastra intr-un dosar special, denumit registru general de interese.

In declaratia privind interesele personale, toti alesii locali, deci inclusiv consilierii, vor specifica functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor si institutiilor publice, asociatiilor si fundatiilor; veniturile obtinute din colaborarea cu orice persoana fizica sau juridica si natura colaborarii respective; participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta depaseste 5% din capitalul societatii; participarea la capitalul societatilor comerciale, daca aceasta nu depaseste 5% din capitalul societatii, dar depaseste valoarea de 100.000.000 lei; asociatiile si fundatiile ai caror membri sunt; bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune; functiile detinute in cadrul societatilor comerciale, autoritatilor sau institutiilor publice de catre sot/sotie; bunurile imobile detinute in proprietate sau in concesiune de catre sot/sotie si copii minori; lista proprietatilor detinute pe raza unitatii administrativ-teritoriale din ale caror autoritati ale administratiei publice locale fac parte; cadourile si orice beneficii materiale sau avantaje facute de orice persoana fizica ori juridica, legate sau decurgand din functia detinuta in cadrul autoritatii administratiei publice locale; orice cadou sau donatie primita de alesii locali intr-o ocazie publica sau festiva devin proprietatea acelei institutii ori autoritati; orice alte interese, stabilite prin hotarare a consiliului local, in cazul primarilor, viceprimarilor si consilierilor locali, sau prin hotarare a consiliului judetean, in cazul presedintelui si vicepresedintelui acestuia si al consilierilor judeteni.

Declaratia privind interesele personale se depune in termen de 15 zile de la data declararii consiliului ca legal constituit. Alesii locali au obligatia sa reactualizeze declaratia privind interesele personale la inceputul fiecarui an, dar nu mai tarziu de 1 februarie, daca au intervenit modificari semnificative fata de declaratia anterioara.

Legea nr. 393/2004 considera ca alesii locali au un interes personal intr-o anumita problema, daca au posibilitatea sa anticipeze ca o decizie a autoritatii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru:

   a) sot, sotie, rude sau afini pana la gradul al doilea inclusiv;

   b) orice persoana fizica sau juridica cu care au o relatie de angajament, indiferent de natura acestuia;

   c) o societate comerciala la care detin calitatea de asociat unic, functia de administrator sau de la care obtin venituri;

   d) o alta autoritate din care fac parte;

   e) orice persoana fizica sau juridica, alta decat autoritatea din care fac parte, care a facut o plata catre acestia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;

   f) o asociatie sau fundatie din care fac parte.

Nedepunerea declaratiei privind interesele personale atrage suspendarea de drept a mandatului, iar refuzul depunerii ei atrage incetarea de drept a mandatului de consilier.

Consilierii locali raspund, in conditiile legii, administrativ, civil sau penal, dupa caz, pentru faptele savarsite in exercitarea atributiilor ce le revin. onsilierii raspund in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.

Incalcarea de catre consilieri a prevederilor legale sau a indatoririlor ce le revin poate atrage aplicarea urmatoarelor sanctiuni:

   a) avertismentul;

   b) chemarea la ordine;

   c) retragerea cuvantului;

   d) eliminarea din sala de sedinta;

   e) excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate;

   f) retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte. Aceste sanctiuni se aplica de catre presedintele de sedinta (avertismentul; chemarea la ordine; retragerea cuvantului si eliminarea din sala de sedinta) sau de citre consiliu prin hotarare (excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiei de specialitate si retragerea indemnizatiei de sedinta, pentru 1-2 sedinte).

In cazul unor abateri grave, savarsite in mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sanctiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate. Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are in obiectul de activitate aspecte juridice, in cel mult 10 zile de la sesizare. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului si ale comisiilor de specialitate nu poate depasi doua sedinte consecutive si are drept consecinta neacordarea indemnizatiei de sedinta pe perioada respectiva. In caz de opunere, interzicerea participarii la sedinte se executa cu ajutorul fortei publice puse la dispozitie presedintelui.


6. Atributiile consiliului local


Conform art.36 din Legea nr. 215/2001 republicata, consiliul local are initiativa si hotaraste cu respectarea legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.

Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:

   a) atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;

   b) atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;

   c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;

   d) atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;

   e) atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

In ce priveste prima categorie, consiliul local:

a) aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;

b) aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;

c) exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

In cea de-a doua categorie de atributii sunt cuprinse cele referitoare la:

a) aprobarea, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, a modului de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;

   b) aprobarea, la propunerea primarului,a contractarii si/sau garantarii imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;

   c) stabilirea si aprobarea impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii;

   d) aprobarea, la propunerea primarului, a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;

   e) aprobarea strategiilor privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;

   f) asigurarea realizarii lucrarilor si luarea masurilor necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

In cea de-a treia categorie de atributii, consiliul local: hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii; hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii; avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor ; atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

Cat priveste cea de-a patra categorie de atributii prevazute de lege, consiliul local a) asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educatia; serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala; sanatatea; cultura; tineretul; sportul; ordinea publica; situatiile de urgenta; protectia si refacerea mediului; conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale; dezvoltarea urbana; evidenta persoanelor; podurile si drumurile publice; serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz; serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor; activitatile de administratie social-comunitara; locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa; punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, precum si alte servicii publice stabilite prin lege;

   b) hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;

   c) sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;

   d) poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;

   e) aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;

   f) poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

De asemenea, consilul local hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local; hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari; hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.


7. Functionarea consiliului local


Legea nr. 215/2001 republicata consacra o intreaga sectiune din Capitolul II acestei probleme. Consiliul local lucreaza in sedinte, care sunt conduse de presedinte. Consiliul local se intruneste in sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului. Consiliul local se poate intruni si in sedinte extraordinare, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul membrilor consiliului. Convocarea consiliului local se face in scris, prin intermediul secretarului unitatii administrativ-teritoriale, cu cel putin 5 zile inainte sedintelor ordinare sau cu cel putin 3 zile inainte de sedintele extraordinare. Odata cu notificarea convocarii, sunt puse la dispozitie consilierilor locali materialele inscrise pe ordinea de zi. In caz de forta majora si de maxima urgenta pentru rezolvarea intereselor locuitorilor comunei, orasului sau municipiului sau in alte situatii stabilite de regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de indata. In invitatia la sedinta se vor preciza data, ora, locul desfasurarii si ordinea de zi a acesteia. Ordinea de zi a sedintei consiliului local se aduce la cunostinta locuitorilor comunei sau ai orasului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate. In comunele sau orasele in care cetatenii apartinand unei minoritati nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor ordinea de zi se aduce la cunostinta publica si in limba materna a cetatenilor apartinand minoritatii respective.

Sedintele consiliului local se desfasoara legal in prezenta majoritatii consilierilor locali in functie si sunt publice.

Prezenta consilierilor la sedinte este obligatorie, iar potrivit legii daca un consilier absenteaza de doua ori consecutiv, fara motive temeinice, el poate fi sanctionat in conditiile regulamentului de functionare a consiliului.

Lucrarile sedintelor se desfasoara in limba romana. In consiliile locale in care consilierii locali apartinand unei minoritati nationale reprezinta cel putin o cincime din numarul total, la sedintele de consiliu se poate folosi si limba materna. In aceste cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea in limba romana. In toate cazurile, documentele sedintelor de consiliu se intocmesc in limba romana.

Dezbaterile din sedintele consiliului local, precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier local se consemneaza intr-un proces-verbal, semnat de presedintele de sedinta si de secretarul unitatii administrativ-teritoriale. Presedintele de sedinta, impreuna cu secretarul unitatii administrativ-teritoriale isi asuma, prin semnatura, responsabilitatea veridicitatii celor consemnate. In termen de 3 zile de la terminarea sedintei, secretarul unitatii administrativ-teritoriale afiseaza la sediul primariei si, dupa caz, pe pagina de internet a unitatii administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.

Consiliul local se dizolva de drept atunci cand:

a) numarul consilierilor s-a redus sub jumatate plus unu si nu s-a putut completa prin supleanti pana la doua treimi;

b in cazul in care acesta nu se intruneste timp de doua luni consecutiv;

c) in cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare

Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25% din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ-teritoriale. Stabilirea datei pentru organizarea alegerii noului consiliu local se face de Guvern, la propunerea prefectului. Alegerile se organizeaza in termen de maximum 90 de zile de la ramanerea definitiva si irevocabila a hotararii judecatoresti prin care s-a constatat dizolvarea consiliului local sau, dupa caz, de la validarea rezultatului referendumului.

In exercitarea atributiilor ce-i revin, consiliul local adopta hotarari care se semneaza de catre presedintele de sedinta, se contrasemneaza de catre secretar si se comunica primarului. Hotararile pot fi normative sau individuale. Consiliul local stabileste ca unele hotarari sa fie luate prin vot secret. Hotararile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate intotdeauna prin vot secret, cu exceptiile prevazute de lege. Procedurile de votare vor fi stabilite prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Hotararile cu caracter normativ devin obligatorii si produc efecte de la data aducerii lor la cunostinta publica, iar cele individuale, de la data comunicarii. Aducerea la cunostinta publica a hotararilor cu caracter normativ se face in termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale catre prefect.

La deliberare si la adoptarea hotararilor u poate lua parte consilierul care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor consiliului local, hotrrea adoptata cu incalcarea acestei interdictii fiind nula de drept.

Hotararile consiliului local se semneaza de presedintele de sedinta si se contrasemneaza, pentru legalitate, de catre secretar. In cazul in care presedintele de sedinta lipseste sau refuza sa semneze, hotararea consiliului local se semneaza de 3-5 consilieri locali.

Consilierii isi desfasoara activitatea nu numai in sedintele consiliului, ci si in cadrul comisiilor de specialitate.

In afara comisiilor de specialitate, din proprie initiativa, la cererea primarului, consiliul poate hotara sa angajeze si comisii speciale de analiza si verificare pe perioada determinata.

Consilierii se pot constitui in grupuri, in functie de partidele sau aliantele politice pe ale caror liste au fost alesi, daca sunt in numar de cel putin 3. Consilierii care nu indeplinesc conditiile aratate pot constitui un grup prin asociere. Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majoritatii membrilor grupului. Consilierii nu pot forma grupuri in numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au intrunit numarul de voturi necesar pentru a intra in consiliu cu cel putin un consilier. In cazul fuzionarii, doua sau mai multe partide, care sunt reprezentate in consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.

Consilierii locali sunt obligati ca, in indeplinirea mandatului, sa organizeze periodic intalniri cu cetatenii si sa acorde audiente.

Fiecare consilier local, precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport anual de activitate, care va fi facut public prin grija secretarului.


De pilda, Hotararea Guvernului Romaniei nr. 127/1992, publ. in M.Of. nr.54 din 31 III 1992 ;

Art. 21 din Legea nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mircea Preda - Curs de drept administrativ, partea speciala, op.cit., pag.350 ;Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright