Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Administratie


Qdidactic » bani & cariera » management » administratie
Declaratie de avereDeclaratie de avere


DECLARATIE DE AVERE
Subsemnatul/Subsemnata,


, avand functia

de


la

CNP, domiciliul
cunoscand prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii, declar pe proprie raspundere

ca impreuna cu familia1) detin urmatoarele:


*1) Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.


I. Bunuri imobile


1. Terenuri

Nota:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.


Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Modul de dobandire

Titularul


* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu de apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil.

*2) La 'Titular' se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.


2. Cladiri


Nota:

Se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari.


Adresa sau zona

Categoria*

Anul dobandirii

Suprafata

Cota-parte

Modul de dobandire

Titularul2)

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productie.

*2) La 'Titular' se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.


II. Bunuri mobile

1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii


Natura

Marca

Nr. de bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire

2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal, a caror valoare insumata depaseste 5.000 de euro


Nota:

Se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii.


Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimata

III. Bunuri mobile, a caror valoare depaseste 3.000 de euro fiecare, si bunuri imobile instrainate in ultimele 12 luni


Natura bunului instrainat

Data instrainarii

Persoana catre care s-a instrainat

Forma instrainarii

Valoarea
IV. Active financiare


1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, inclusiv cardurile de credit, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro


Nota:

Se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate.


Institutia care administreaza

si adresa acesteia

Tipul*

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

*Categoriile indicate sunt: (1) cont curent sau echivalente (inclusiv card); depozit bancar sau echivalente; fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare (se vor declara cele aferente anului fiscal anterior).


2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro


Nota:

Se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate.


Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul*

Numar de titluri/

cota de participare

Valoarea totala la zi


*Categoriile indicate sunt: (1) hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); actiuni sau parti sociale in societati comerciale; imprumuturi acordate in nume personal.3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 de euro pe an:


Nota:

Se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate.


V. Datorii

Debite, ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 de euro


Nota:

Se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate.


Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare


VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli, altele decat cele ale angajatorului, a caror valoare individuala depaseste 500 de euro*


Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul

generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii

*Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si al 11-lea.

VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)


Nota:

Se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate.


Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

numele, adresa

Serviciul prestat/Obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente

2.1. Titular
2.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

3.1. Titular
3.2. Sot/sotie
4. Venituri din investitii

4.1. Titular
4.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii

5.1. Titular
5.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole

6.1. Titular
6.2. Sot/sotie
Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

7. Venituri din premii si din jocuri de noroc

7.1. Titular
7.2. Sot/sotie
7.3. Copii
8. Venituri din alte surse

8.1. Titular
8.2. Sot/sotie
8.3. Copii

Prezenta declaratie constituie act public si raspund potrivit legii penale pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.


Data completarii

SemnaturaContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright