Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Ecologie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie » ecologie
Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluariiDirectiva privind prevenirea si controlul integrat al poluariiIPPCI. Obiective si cerinte ale Directivei 96/61/CE


Obiectivul Directivei 96/61/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea si controlul poluarii provenita de la activitatile specificate in Anexa I a Directivei 96/61/CE.


Scopul sistemului integrat este implementarea de masuri de prevenire sau de reducere a emisiilor in atmosfera, apa si sol, inclusiv a masurilor privind managementul deseurilor, pentru activitatile mentionate in Anexa I, pentru atingerea unui inalt nivel de protectie a mediului ca un intreg.


Cerintele specifice privind abordarea integrata, in conformitate cu prevederile Directivei 96/61/CE, sunt transpuse in totalitate prin OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii (M.Of. nr.223/03.04.2002), aprobata prin Legea 645/2002 (M.Of. nr.901/12.12.2002).


Prevederile OUG nr. 34/2002 au ca scop abordarea integrata a masurilor necesare in vederea prevenirii, reducerii si controlului poluarii, precum si stabilirea cadrului legal de emitere a acordurilor/autorizatiilor integrate de mediu pentru activitatile industriale prevazute in Anexa nr. 1, cu respectarea legislatiei in vigoare si a obligatiilor din conventiile internationale din acest domeniu, la care Romania este Parte.II Transpunere


Prevederile Directivei 96/61/CE au fost transpuse integral prin OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 645/2002.


Structura legislativa necesara implementarii Directivei cuprinde:


Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 860/2002 (M.Of. nr. 52/03.01.2003) pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si de emitere a acordului de mediu;

HG nr. 918/2002 (M.Of. nr. 686/17.09.2002) privind stabilirea procedurii-cadru pentru evaluarea impactului asupra mediului (EIA) si pentru aprobarea listei proiectelor publice sau private supuse acestei proceduri;

Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1144/2002 (M.Of. nr. 35/22.01.2003) privind stabilirea Registrului privind poluantii emisi in mediu de activitatile aflate sub incidenta prevederilor OUG nr. 34/2002, aprobata prin Legea nr. 645/2002;

Ordinul ministrului apelor si protectiei mediului nr. 1440/2003 (M.Of. nr. 177/20.03.2003) pentru aprobarea Ghidului National pentru realizarea Registrului privind poluantii emisi;

Ghidul a fost publicat pe site-ul MMGA, la adresa www.mappm.ro

Ordinul ministrul apelor si protectiei mediului nr. 37/2003 (M.Of. nr. 247/10.04.2003) pentru aprobarea Ghidului privind cele mai bune tehnici disponibile pentru industria de celuloza si hartie;

Ghidul a fost publicat pe site-ul MMGA, la adresa www.mappm.ro

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 566/2003 (M.Of. nr. 689/01.01.2003) pentru aprobarea Ghidul de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile in industria producatoare de var si ciment

Ghidul a fost publicat pe site-ul MMGA, la adresa www.mappm.ro

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 818/2003 (M.Of. nr. 800/13.11.2003) pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu.

Ordin publicat pe site-ul MMGA, la adresa www.mappm.ro

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 36/2004 (M.Of. nr. 43/19.01.2004) de aprobare a Ghidului tehnic general pentru aplicarea procedurii de emitere a autorizatiilor integrate de mediu.

Ghidul a fost publicat pe site-ul MMGA, la adresa www.mappm.ro

Ordinul ministrului agriculturii, padurilor, apelor si mediului nr. 169/2004 (M.Of. nr. 206/09.03.2004) de aprobare prin metoda confirmarii directe a Documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF) aprobate de Uniunea Europeana (pentru 9 documente de referinta: clor-alcali, metalurgia neferoasa, producerea fontei si otelului, industria sticlei, tabacirea blanurilor si pieilor, industria textila, industria alimentara si a laptelui, sisteme industriale de racire, monitorizare). Documentul a fost publicat pe site-ul MMGA, la adresa www.mappm.roIII. Responsabilitati administrative pentru transpunere si implementare


Autoritate responsabila: Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor


Alte autoritati implicate la nivel teritorial:

MEC                Ministerul Economiei si Comertului

MS                  Ministerul Sanatatii

MAPDR           Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale

MAI                 Ministerul Administratiei si Internelor

MTCT              Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului

MMSSF  Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei

MAN               Ministerul Apararii Nationale

ANAR              Administratia Nationala “Apele Romane”

ANIMMC         Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici, Mijlocii si CooperatieIV. Responsabilitati ale autoritatii competente de mediu in vederea implementarii


Principala responsabilitate a APM este de a-si stabili un calendar clar de emitere a autorizatiilor integrate de mediu pentru activitatile desfasurate in instalatiile IPPC (indiferent daca acestea sunt instalatii “existente” sau “noi”), care au fost inventariate in judetul respectiv, astfel incat procesul sa fie finalizat pana la 31 decembrie 2006.

In acest proces este obligatorie implicarea reprezentantilor administratiei publice locale si a agentilor economici respectivi, astfel incat termenele asumate in procesul de negociere sa fie respectate cu strictete.


Autoritatea responsabila cu autorizarea are rolul de a stabili valorile limita de emisie pe baza recomandarilor Celor mai Bune Tehnici Disponibile (BAT), in functie de conditiile locale, specifice, inclusiv a acelor masuri de minimizare a producerii de deseuri si de utilizare eficienta a energiei (art. 3, al Directivei 96/61/CE


Autoritatile competente de mediu au responsabilitatea de a corela, in luarea deciziilor, prevederile Directivei 96/61/CE cu prevederile celorlalte Directive prevazute in Anexa II a acesteia.

Realizarea unui sistem adecvat de informare a publicului atat la nivel national cat si in conditii transfrontiera, si asigurarea accesului publicului la luarea deciziilor in domeniul mediului (art. 15 al Directivei 96/61/CE) este de asemenea, responsabilitatea autoritatii competente de mediu.


Pentru implementarea cerintelor in domeniul prevenirii si controlului integrat al poluarii MMGA a asigurat numarul necesar de posturi.


In anul 2004 biroul IPPC la nivel de APM trebuia sa fie constituit din 2 persoane, urmand ca numarul acestora sa creasca la maximum 5 pana in 2006, in functie de numarul de instalatii existente la nivelul fiecarui judet.

Este necesara nominalizarea persoanelor care fac parte din serviciul/biroul IPPC si stabilirea prin fisa postului a responsabilitatilor fiecarei persoane.


Totodata se solicita ca pregatirea profesionala a personalului implicat sa fie specifica domeniilor de activitate din Anexa I a Directivei pentru a-i permite sa puna in practica cerintele prevazute de Directiva.

De asemenea este necesara o buna colaborare intre compartimentele implicate in activitatile necesare derularii procesului de implementare (de exemplu, actualizarea inventarului instalatiilor, raportarea emisiilor, stabilirea conditiilor specifice pentru fiecare amplasament, aplicarea procedurii de autorizare integrata, controlul conformarii, s.a.)


Principalele atributii ale birourilor/serviciilor IPPC la nivelul APM:

o       realizarea/reactualizarea inventarelor instalatiilor/activitatilor la nivel local;

o       parcurgerea unor etape din cadrul procedurii de emitere a acordurilor/autorizatiilor integrate de mediu pe baza delegarii de competenta acordata de ARPM;

o       realizarea activitatii de control al conformarii fata de conditiile pentru care au fost emise autorizatii integrate de mediu, in colaborare cu comisariatele judetene ale GNM, in scopul verificarii:


datelor si informatiilor care au stat la baza emiterii actului de reglementare ;

modului de implementare a sistemului de management de mediu ;

modului de implementare a sistemului de management al deseurilor;

modului de functionare a sistemului de automonitorizare a emisiilor de poluanti ;

modul de aplicare a recomandarilor celor mai bune tehnici disponibile.

o        centralizarea si realizarea rapoartelor anuale de poluanti emisi (EPER), la nivel local;

o        asigura monitorizarea activitatilor conform articolului 14 din Directiva 96/61/CE

o        realizarea, actualizarea permanenta a evidentei inregistrarilor IPPC, la nivel local, cu referire in principal la urmatoarele aspecte:

date de baza;

instalatii;

evidenta acordurilor/autorizatiilor integrate de mediu;

principalele substante utilizate in procesele de baza din activitatile IPPC;

materii prime, inclusiv substante periculaose utilizate in procesele tehnologice;

tehnologii utilizate pe domenii conform Anexei I;

deseuri;

masuratori de emisii;

evidenta nr. de controale si inspectii;

rapoarte;

accidente majore;

o        realizarea propunerilor privind necesarul de instruire si tematica pentru personalul din cadrul autoritatii de mediu la nivel local;

o        asigurarea accesului publicului la informatia de mediu si la luarea deciziilor de mediu la nivel local;

o        asigura serviciile de laborator la nivel local pentru controlul emisiilor in conformitate cu specificatiile Anexei III;

o        cooperarea cu alte autoritati la nivel local si societatea civila;

o        publicarea pe site-ul propriu a informatiilor specifice domeniului.Calendarul realizarii obiectivelor institutionale mentionate este prezentat in tabelul urmator:

Tabelul 1

Nr. crt.

Obiective

Stadiul realizarii


la nivelul APM


Realizarea/reactualizarea inventarelor instalatiilor/activitatilor la nivel local

Anual


Parcurgerea unor etape din cadrul procedurii de emitere a acordurilor/autorizatiilor integrate de mediu pe baza delegarii de competenta acordata de ARPM

Permanent


Realizarea controlului conformarii activitatilor pentru care au fost emise autorizatii integrate de mediu

Incepand din 2006


Centralizarea si realizarea rapoartelor anuale de poluanti emisi (EPER), la nivel local

Conform OM 1144/2002


Asigurarea monitorizarii activitatilor conform articolului 14 din Directiva 96/61/CE

Permanent


Realizarea, actualizarea permanenta a evidentei bazei de date IPPC la nivel local

Anual


Realizarea de propuneri privind necesarul de instruire si tematica pentru personalul din cadrul autoritatii de mediu la nivel local

Anual


Asigurarea accesului publicului la informatia de mediu si la luarea deciziilor de mediu la nivel local

Permanent


Asigurarea serviciilor de laborator la nivel local pentru controlul emisiilor in conformitate cu specificatiile Anexei III;

Conform programarii


Cooperarea cu alte autoritati la nivel local si societatea civila

Permanent


Publicarea pe site-ul propriu a informatiilor specifice domeniului.

Permanent


V. Autorizarea integrata


Autorizarea integrata a functionarii instalatiilor aflate sub incidenta Directivei 96/61/CE se realizeaza conform legislatiei in vigoare, cu respectarea termenelor specificate in schema prezentata in continuare.Termenele de conformare cu cerintele specificate de directiva, in functie de categoria instalatiilor (”existente” sau “noi”), dupa data punerii in functiune sunt inscrise in schema de mai jos:


 Agentii economici care au instalatii in care se desfasoara activitati aflate sub incidenta Directivei 96/61/CE, trebuie ca pana la data aderarii sa aplice toate masurile necesare conformarii cu prevederile acesteia (in conformitate cu recomandarile BREF, art. 11 al Directivei 96/61/CE); exceptie fac numai acele activitati care au obtinut perioada de tranzitie. Pentru acestea, durata aplicarii masurilor de conformare va fi in concordanta cu termenul negociat.


Instalatiile “noi” si cele cu modificari substantiale, in sensul Directivei vor functiona in concordanta cu prevederile IPPC cel mai tarziu la data aderarii sau la punerea in functiune, daca aceasta are loc dupa data aderarii.


Instalatiilor, in care se desfasoara activitati IPPC s icare nu respecta conditiile prevazute de autorizatia integrata de mediu, li se va suspenda activitatea la data aderarii, pana la conformare.


Este obligatoriu ca autorizatiile emise pentru instalatiile ”noi”, care au fost puse in functiune in perioada 30 octombrie 1999 si 3 aprile 2002, sa fie revizuite inainte de 31 decembrie 2006.
VI. Conformarea cu cerintele Directivei 96/61/CE


In functie de anul punerii in functiune, instalatiile se  clasifica in “instalatii existente” si “noi”, asa cum se specifica in schema prezentata anterior.


a)      Unitati economice care nu au solicitat perioada de tranzitie dar au prezentat estimari de investitii necesare conformarii (Anexa 1)

b)     Unitati economice pentru care a fost aprobata perioada de tranzitie (Anexa 2)Inventarierea instalatiilor la nivelul judetului Constanta.                Tabelul 2


Tabel continand numarul total al activitatilor/instalatiilor care intra sub incidenta Directivei 96/61/CE,

pe categorii de activitati in conformitate cu Anexa INr. total  instalatii

1 Industria energetica

2 Productia si prelucrarea metalelor


3 Industria mineralelor

4 Industria chimica


5 Gestiunea deseurilor

6 Alte activitati

Nr.

instalatii


Lista instalatiilor care au perioada de tranzitie


Activitatea 1.2 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2012– 1 instalatie

SC ROMPETROL Rafinare SA Constanta


Activitatea 3.1 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2013– 1 instalatie

SC LAFARGE ROMCIM SA Medgidia -Constanta


Activitatea 3.2 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2010– 1 instalatie

SC ETERMED SA Medgidia – Constanta


Activitatea 4.1 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2010– 1 instalatie

SC ROMPETROL PETROCHEMICALS SRL Constanta


Activitatea 4.3 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2013– 1 instalatie

SC COMBINATUL DE INGRASEMINTE CHIMICE SA Navodari - Constanta


Activitatea 6.5 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2014– 1 instalatie

SC MULTIVITA SA Negru Voda - Constanta


Activitatea 6.6 conform Anexei I

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2012– 1 instalatie

SC AVICOLA LUMINA SA - Constanta

Perioada de tranzitie pana la 31.12.2014– 2 instalatii

AVICOLA Mangalia SA Constanta

SC AVICOLA SA Constanta - ConstantaVII Informarea si participarea publicului

Accesul la informatie si participarea publicului la decizia de mediu se realizeaza in conformitate cu prevederile art. 15 al directivei corelat cu prevederile urmatoarelor reglementari nationale:


o        Legea nr. 137/1995;

o        OUG nr. 34/2002, aprobata prin Legea nr. 645/2003;

o        OM nr. 818/2003;

o        OM nr. 860/2002;

o        OM nr. 1144/2002;


o       Legea nr. 86/2000;

o       HG nr. 1115/2002;

o       Legea nr. 22/2001;

o       OM nr. 1182/2002.

Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

EcologieAlpinism
Astronomie
Demografie
Ecologie
Geodezie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie

Analize pe aceeasi tema


Conservarea energiei
Regimul substantelor si preparatelor periculoase
Fondul pentru mediu
Tehnici de protectie a mediului - interdictii
Raspunderea pentru vatamarile aduse mediului
Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
Principalele substante cu actiune nociva asupra aerului
Principalele substantele cu actiune nociva asupra calitatii apelor - protectia apelor in dreptul intern
Aspecte generale privind brichetele si peletii
Principalele tipuri de dezastre si caracteristicile acestora - cutremur, inundatii, seceta, poluarea mediuluiRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.