Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Ecologie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie » ecologie
Regimul deseurilor de orice fel - produsele si substantele periculoase - deseuri periculoaseRegimul deseurilor de orice fel - produsele si substantele periculoase - deseuri periculoase1. Cadrul  analizat

Sfera 'produselor si substantelor periculoase' include orice substante sau produce care folosita in cantitate, concentratie sau conditii aparent nepericuloase, prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau bunuri nemateriale; pot fi explozive, inflamabile, toxice, oxidante, corozive, iritante, mutagene, radioactive.

Legea protectiei mediului defineste deseurile in general, ca fiind 'orice substanta, preparat sau orice obiect din categoriile stabilite de legislatia specifica privind regimul deseurilor, pe care detinatorul il arunca, are intentia sau are obligatia de a-l arunca '. De asemenea, prin deseu reciclabil se intelege un deseu care poate constitui materie prima intr-un proces de productie pentru obtinerea produsului initial sau pentru alte scopuri, iar prin deseuri periculoase – deseurile incadrate generic, conform legislatiei specifice privind regimul deseurilor, in aceste tipuri sau categorii de deseuri si care au cel putin un constituent sau o proprietate care face ca acestea sa fie periculoase;

O.G. nr. 78/2000, aprobata prin Legea nr. 426/2001 (Legea privind regimul deseurilor), defineste mai multe categorii de deseuri, dupa cum urmeaza :

Deseu - orice substanta sau orice obiect din categoriile stabilite in anexa nr. IB, pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca;

Deseuri menajere – deseuri provenite din activitati casnice sau asimilabile cu acestea si care pot fi preluate cu sistemele de precolectare curente din localitati;

Deseuri asimilabile cu deseuri menajere – deseuri provenite din industrie, din comert, din sectorul public sau administrativ, care prezinta compozitie si proprietati similare cu deseurile menajere si care sunt colectate, transportate, prelucrate si depozitate impreuna cu acestea;

Deseuri periculoase – deseurile mentionate la art. 18^1 alin. (1), care se incadreaza la categoriile sau tipurile generice de deseuri periculoase, prezentate in anexa nr. IC, si constituentii acestor deseuri, prezentati in anexa nr. ID, constituenti care fac ca aceste deseuri sa fie periculoase atunci c`nd au una sau mai multe dintre proprietatile descrise in anexa nr. IE;

Deseurile periculoase, asa cum sunt prevazute in anexa I C, la legea privind regimul deseurilor, sunt:

A. Deseuri care prezinta una dintre proprietatile descrise in anexa nr. I E si care constau in:

1. deseuri anatomice, deseuri spitalicesti sau alte deseuri clinice;

2. componente farmaceutice, medicinale sau veterinare;

3. conservanti pentru lemn;

4. biocide si substante fitofarmaceutice;

5. reziduuri de substante refolosite ca solventi;

substante organice halogenate, neutilizate ca solventi, cu exceptia materialelor polimerizate inerte;

7. amestecuri de saruri ce contin cianuri;

8. uleiuri minerale si substante uleioase;

9. amestecuri sau emulsii de uleiuri si hidrocarburi, cu/in apa;

10. substante continand PCB (bifenilpoliclorurati) sau PCT (trifenilpoliclorurati);

11. gudroane rezultate de la rafinare, distilare sau de la orice alt tratament pirolitic;

12. cerneluri, coloranti, pigmenti, vopsele, grunduri, lacuri;

13. rasini, latex, plastifianti, cleiuri/adezivi;

14. substante chimice rezultate din activitati de cercetare, dezvoltare sau invatamant, care nu sunt identificate sau/si sunt noi si ale caror efecte asupra omului sau mediului nu sunt cunoscute (de exemplu, reziduuri de laborator), dar se presupune ca sunt periculoase;

15. materiale pirotehnice sau alte materiale explozibile;

1 substante sau materiale folosite la procesarea filmelor fotografice;

17. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzofuranilor policlorurati;

18. orice material contaminat cu un produs din grupa dibenzo-para-dioxinelor policlorurate.

B. Deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi in anexa nr. I D si care au proprietatile descrise in anexa nr. I E, constand in:

19. sapun, grasimi, ceara de natura animala sau vegetala;

20. substante organice nehalogenate, neutilizabile ca solventi;

21. substante anorganice, fara metale sau compusi metalici;

22. cenusa si/sau zgura;

23. sol, nisip, argila, inclusiv material din dragare;

24. amestecuri de saruri fara cianuri;

25. prafuri si pulberi metalice;

2 catalizatori uzati;

27. lichide sau namoluri continand metale ori compusi metalici;

28. reziduuri rezultate din tehnologiile de reducere a poluarii (praful retinut in sacii filtrelor de aer), cu exceptia celor prevazute la pct. 29, 30 si 33;

29. namoluri de la scrubere;

30. namoluri de la statiile de tratare a apei;


31. reziduuri de decarbonatare;

32. reziduuri de schimbatori de ioni;

33. namoluri de la statiile de epurare, netratate sau improprii pentru folosinta agricola;

34. reziduuri de la spalarea/curatarea rezervoarelor si/sau a echipamentelor;

35. echipamente contaminate;

3 containere contaminate (de exemplu, butelii de gaz) al caror continut include unul sau mai multe componente cuprinse in anexa nr. I D;

37. acumulatori, baterii sau alte tipuri de celule electrice;

38. uleiuri vegetale;

39. materiale rezultate din colectarea selectiva a deseurilor menajere si care prezinta una dintre caracteristicile mentionate in anexa nr. I E;

40. orice alte deseuri care contin unul dintre constituentii cuprinsi in anexa nr. I D si oricare dintre proprietatile inscrise in anexa nr. I E.


Faptul ca in Rom`nia deseurile sunt generate in cantitati mari si, de asemenea, acestea sunt gestionate intr-un mod mai mult dec`t necorespunzator, constituie o problema de baza a protectiei mediului, care duce in mod direct la contaminarea solului sI a apelor subterane sI de suprafata.

Principalele surse de producere a deseurilor sunt agricultura, mineritul, industria sI activitatile gospodaresti.

Confirm raportului privind starea mediului pe anul 2003, in Rom`nia, in anul 2002, au fost generate peste 382 milione de tone de deseuri, din care aproximativ 3% reprezinta deseurile municipale, iar 97% reprezinta deseuri generate in agricultura, minerit, industrie sI constructii.

2. Situatia legislatiei romanesti in domeniu

In legea cadru privind protectia mediului (O.U.G. nr. 195/2005) se prevede ca gestionarea deseurilor se efectueaza in conditii de protectie a sanatatii populatiei si a mediului si se supune prevederilor ordonantei de urgenta precum s legislatiei specifice in vigoare.

Controlul gestionarii deseurilor revine autoritatilor publice competente pentru protectia mediului si celorlaltor autoritati cu competente stabilite de legislatia in vigoare.

Introducerea pe teritoriul Romaniei a Deseurilor de orice natura, in scopul eliminarii acestora, este interzisa. De asemenea, introducerea pe teritoriul Romaniei a Deseurilor, in scopul recuperarii, se realizeaza in baza reglementarilor specifice in domeniu, cu aprobarea Guvernului, in conformitate cu prevederile Tratatului privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana, ratificat prin Legea nr. 157/2005.

Valorificarea deseurilor se realizeaza numai in instalatii, prin procese sau activitati autorizate de autoritatile publice competente.

Tranzitul si exportul de deseuri de orice natura se realiza in conformitate cu acordurile si conventiile la care Romania este parte si cu legislatia nationala specifica in domeniu.

Transportul intern al deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile legale specifice. Transportul international si tranzitul deseurilor periculoase se realizeaza in conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.

Legea specifica privind regimul deseurilor, O.G. nr. 78/2000, aprobata prin Legea nr. 426/2001, impune norme de interes specific, dintre care, amintim pe cele mai importante:

- consacarea definitiilor comunitare referitoare la deseuri, operatiuni de gestionare, valorificare, reutilizare sI eliminare a deseurilor;

autorizarea activitatilor referitoare la gestionarea deseurilor. Toate aceste activitati sunt permise doar in baza acordului sI autorizatiei de mediu, care sunt emise pe o perioada de 5 ani.

obligatia de inregistrare sI control a activitatilor privind gestiunea deseurilor;

- obligatiile generatorilor de deseuri, transportorilor si a operatorilor din domeniul valorificarii sI eliminarii deseurilor;

stabilirea in sarcina detinatorilor a costurilor legate de colectarea, transportul, depozitarea, valorificarea sI eliminarea deseurilor;

O.G. nr. 78/2000 se aplica deseurilor menajere, desurilor de productie, de constructie sI demolari, precum sI deseurilor peroculoase.

La baza gestionarii deseurilor stau urmatoarele principii generale:

a) principiul utilizarii cu exclusivitate a acelor activitati de gestionare a deseurilor care nu aduc prejudicii sanatatii si mediului;

b) principiul prevenirii si principiul poluatorul plateste;

c) principiul responsabilitatii producatorului;

d) principiul utilizarii celor mai bune tehnici disponibile, fara antrenarea unor costuri excesive;

e) principiul proximitatii, care presupune ca deseurile sa fie valorificate si eliminate cat mai aproape de locul de generare;

f) principiile nediscriminarii, consimtamantului si permisiunii transportului de deseuri periculoase numai in acele tari care dispun de tehnologii adecvate de eliminare, care trebuie respectate in comertul international cu deseuri.

H.G. nr. 228/2004 reglementeaza situatia controlului introducerii in tara a deseurilor nepericuloase, in vederea importului, a perfectionarii active sI a tranzitului. Aceste deseuri pot fi introduse in tara in baza unei autorizatii speciale, in baza unei notificari, autorizarea fiind realizata de autoritatea competetenta rom`na, constind in semnarea sI stampilarea de catre aceasta a notificarii. In anexa H.G. nr. 228/2004 se gaseste LISTA deseurilor permise la introducere in Rom`nia, in scopul precizat de hotar`re.

H.G. nr. 128/2002 si Ordinul nr. 1215/2003 reglementeaza activitatea de incinerare sI coincinerare a deseurilor in vederea prevenirii sau reducerii efectelor negative asupra mediului sI a oricaror riscuri pentru sanatatea populatiei sI a masurilor de control sI urmarire a instalatiilor de incinereare sI coincinerare. Hotar`rea precizeaza conditiile de lucru sI regimul de functionare al instalatiilor de incinerare, valorile limita de emisie a poluantilor ca si instalatiile care nus unt supuse reglementarii. De asemenea H.G. nr. 128/2002 prevede sI care este procedura de autorizare a acestor tipuri de activitati, accesul publicului la informatie ca sI sanctiunile in materie.

H.G. nr. 340/1992 reglementeaza regimul juridic al importului deseurilor sI reziduurilor de orice natura ca sI al altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei sI pentru mediul inconjurator. Si in aceasta hotar`re, ca si in legea cadru a mediului se secifica ca sunt interzise importurile de orice deseuri, cu exceptia celor care reprezinta o baza de materii prime secundare deficitare, pentru care in Rom`nia exista capacitati de prelucrare sI numai cu aprobarea autoritatilor competente.

H.G. nr. 856/2002 priveste evidenta gestiunii deseurilor sI impune obligatia agentilor economici care genereaza deseuri de a tine o evidenta a gestiunii acestora sI de a transmite aceste date autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, la cererea acestora. Tot aceasta hotar`re de guvern prezinta o lista cu toate tipurile de deseuri, marcate printr-un cod de 6 cifre sI procedura de codificare. Prezentarea tipurilor de deseuri se realizeaza in anexa 2*):

01. Deseuri de la explorarea miniera si a carierelor si de la tratarea fizica si chimica a mineralelor;

02. Deseuri din agricultura, horticultura, acvacultura, silvicultura, v`natoare si pescuit, de la prepararea si procesarea alimentelor;

03. Deseuri de la prelucrarea lemnului si producerea placilor si mobilei, pastei de hartie, h`rtiei si cartonului;

04. Deseuri din industriile pielariei, blanariei si textila;

05. Deseuri de la rafinarea petrolului, purificarea gazelor naturale si tratarea pirolitica a carbunilor;

0 Deseuri din procese chimice anorganice;

07. Deseuri din procese chimice organice;

08. Deseuri de la producerea, prepararea, furnizarea si utilizarea (ppfu) straturilor de acoperire (vopsele, lacuri si emailuri vitroase), a adezivilor, cleiurilor si cernelurilor tipografice;

09. Deseuri din industria fotografica;

10. Deseuri din procesele termice;

11. Deseuri de la tratarea chimica a suprafetelor si acoperirea metalelor si a altor materiale; hidrometalurgie neferoasa

12. Deseuri de la modelarea, tratarea mecanica si fizica a suprafetelor metalelor si a materialelor plastice;

13. Deseuri uleioase si deseuri de combustibili lichizi (cu exceptia uleiurilor comestibile si a celor din capitolele 05, 12 si 19);

14. Deseuri de solventi organici, agenti de racire si carburanti (cu exceptia 07 si 08);

15. Deseuri de ambalaje; materiale absorbante, materiale de lustruire, filtrante si imbracaminte de protectie, nespecificate in alta parte;

1 Deseuri nespecificate in alta parte;

17. Deseuri din constructii si demolari (inclusiv pam`nt excavat din amplasamente contaminate);

18. Deseuri din activitati de ocrotire a sanatatii umane sau din activitati veterinare si/sau cercetari conexe (cu exceptia deseurilor de la prepararea hranei in bucatarii sau restaurante, care nu provin direct din activitatea de ocrotire a sanatatii);

19. Deseuri de la instalatii de tratare a reziduurilor, de la statiile de epurare a apelor uzate si de la tratarea apelor pentru alimentare cu apa si uz industrial;

20. Deseuri municipale si asimilabile din comert, industrie, institutii, inclusiv fractiuni colectate separat.

In ceea ce priveste transportul deseurilor, prin Legea nr. 265/2002 s-au acceptat amendamentele Conventiei de la Basel (1989) prvind controlul transportului peste frontiere al deseurilor periculoase sI al eliminarii acestora. In ceea ce priveste transportul deseurilor pe teritoriul Rom`niei a fost aprobat Ordinul 2/211/118/2004 care reglementeaza normele juridice in domeniu.

Alte acte normative privind situatia juridica a deseurilor sunt :

- H.G. nr. 349/2002 (modificata sI completata prin H.G. nr. 899/2004) privind gestionarea ambalajelor sI deseurilor de ambalaje;

- O.U.G nr. 16/2001 priveste gestionarea deseurilor reciclabile industriale in conditii de protectie a mediului sI a sanatatii populatiei;

- Ordinul nr. 128/2004, prin care se aproba standardele rom`ne (care adopta standardele europene armonizate)  ale caror prevederi se refera la ambalaje sI deseuri de ambalaje;

- Ordinul nr. 338/2004, prin care s-a aprobat Procedura sI criteriile de autorizare pentru persoanele juridice in vederea preluarii responsabilitatiiprivind realizarea obiectivelor anuale de valorificare sI reciclare a a deseurilor de ambalaje;

- H.G. nr. 166/2004 (cu Normele metodologice aprobate prin Ordinul 117/2004) privind proiectul “Dezvoltarea sistemului de colectare a deseurilor de ambalaje PET postconsum in vederea reciclarii” ;

- O.U.G. nr. 11/2001 privind unele masuri pentru achizitionarea metalelor neferoase, a aliajelor acestora sI a deseurilor neferoase reciclabile;

- H.G. nr. 662/2001 privind gestionarea uleiurilor uzate;

- H.G. nr 1057/2001, privind bateriile si acumulatorii care contin anumite substante periculoase sI etichetarea lor;

H.G. nr. 2406/2005 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz;

- O.G. nr. 87/2001 (aprobata prin Legea nr. 139/2002 cu modificarile sI completarile ulterioare) privind serviciile publice de salubrizare a localitatilor;

- O.G. nr. 21/2002 (aprobata prin Legea nr. 515/2002, cu modificari sI completari), privind gospodarirea localitatilor urbane sI rurale;

- H.G. nr. 188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- Ordinul nr. 536/1997 al Ministrului Sanatatii, pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei;

- Ordinul nr. 219/2002 al Ministrului Sanatatii sI Familiei pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale sI a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezulatte din activitatile medicale;

- Legea nr. 98/1994 privind stabilirea sI sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena sI sanatate publica cu modificarile sI completarile ulterioare;

- H.G. nr. 170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate.
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

EcologieAlpinism
Astronomie
Demografie
Ecologie
Geodezie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie

Lucrari pe aceeasi tema


Principalele substante cu actiune nociva asupra aerului
Limitarea poluarii termice a apei - poluarea apelor
Dezvoltarea transporturilor - impactul asupra mediului - impactul transporturilor asupra atmosferei
Principalele tipuri de dezastre si caracteristicile acestora - cutremur, inundatii, seceta, poluarea mediului
Poluarea - compusi organici biodegradabili
Tehnologia si controlul calitatii drajeurilor: Prepararea nucleelor, pregatirea nucleelor pentru drajare
Raspunderea pentru vatamarile aduse mediului
Regimul deseurilor de orice fel - produsele si substantele periculoase - deseuri periculoase
Aspecte generale privind brichetele si peletii
Tehnici de protectie a mediului - interdictiiRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.