Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizata*) privind combaterea concurentei neloialeLEGE nr. 11 din 29 ianuarie 1991 (*actualizata*) privind combaterea concurentei neloiale


(actualizata pana la data de 12 septembrie 2003*)

EMITENT:     PARLAMENTUL


*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 24 din 30 ianuarie 1991. Aceasta este forma actualizata de S.C. 'Centrul Teritorial de Calcul Electronic' S.A. pana la data de 12 septembrie 2003, cu modificarile si completarile aduse de: LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996; LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001.Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


ART. 1

Comerciantii sunt obligati sa isi exercite activitatea cu buna-credinta, potrivit uzantelor cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor si a cerintelor concurentei loiale.


Art. 1 a fost modificat de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 1^1

In intelesul prezentei legi:

a) este considerata ca fiind contrara uzantelor comerciale cinstite utilizarea in mod neloial a secretelor comerciale ale unui comerciant prin practici de genul neexecutarii unilaterale a contractului sau utilizarii unor proceduri neloiale, abuzului de incredere, incitarii la delict si achizitionarii de secrete comerciale de catre tertii care cunosteau ca respectiva achizitie implica astfel de practici, de natura sa afecteze pozitia comerciantilor concurenti pe piata;

b) constituie secret comercial informatia care, in totalitate sau in conexarea exacta a elementelor acesteia, nu este in general cunoscuta sau nu este usor accesibila persoanelor din mediul care se ocupa in mod obisnuit cu acest gen de informatie si care dobandeste o valoare comerciala prin faptul ca este secreta, iar detinatorul a luat masuri rezonabile, tinand seama de circumstante, pentru a fi mentinuta in regim de secret; protectia secretului comercial opereaza atata timp cat conditiile enuntate anterior sunt indeplinite;c) constituie fond de comert ansamblul bunurilor mobile si imobile, corporale si necorporale (marci, firme, embleme, brevete de inventii, vad comercial), utilizate de un comerciant in vederea desfasurarii activitatii sale.


Art. 1^1 a fost introdus de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 2

Constituie concurenta neloiala, in sensul prezentei legi, orice act sau fapt contrar uzantelor cinstite in activitatea industriala si de comercializare a produselor, de executie a lucrarilor, precum si de efectuare a prestarilor de servicii.


Art. 2 a fost modificat de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 3

Incalcarea obligatiei prevazute la art. 1 atrage raspundere civila, contraventionala ori penala, in conditiile prezentei legi.

ART. 4

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) oferirea serviciilor de catre salariatul exclusiv al unui comerciant unui concurent ori acceptarea unei asemenea oferte;

b) divulgarea, achizitionarea sau folosirea unui secret comercial de catre un comerciant sau un salariat al acestuia, fara consimtamantul detinatorului legitim al respectivului secret comercial si intr-un mod contrar uzantelor comerciale cinstite;

c) incheierea de contracte prin care un comerciant asigura predarea unei marfi sau executarea unor prestatii in mod avantajos, cu conditia aducerii de catre client a altor cumparatori cu care comerciantul ar urma sa incheie contracte asemanatoare;

d) comunicarea sau raspandirea in public de catre un comerciant de afirmatii asupra intreprinderii sale sau activitatii acesteia, menite sa induca in eroare si sa ii creeze o situatie de favoare in dauna unor concurenti;

e) comunicarea, chiar facuta confidential, sau raspandirea de catre un comerciant de afirmatii mincinoase asupra unui concurent sau asupra marfurilor/serviciilor sale, afirmatii de natura sa dauneze bunului mers al intreprinderii concurente;

f) oferirea, promiterea sau acordarea - mijlocit sau nemijlocit - de daruri ori alte avantaje salariatului unui comerciant sau reprezentantilor acestuia, pentru ca prin purtare neloiala sa poata afla procedeele sale industriale, pentru a cunoaste sau a folosi clientela sa ori pentru a obtine alt folos pentru sine ori pentru alta persoana in dauna unui concurent;

g) deturnarea clientelei unui comerciant prin folosirea legaturilor stabilite cu aceasta clientela in cadrul functiei detinute anterior la acel comerciant;

h) concedierea sau atragerea unor salariati ai unui comerciant in scopul infiintarii unei societati concurente care sa capteze clientii acelui comerciant sau angajarea salariatilor unui comerciant in scopul dezorganizarii activitatii sale.

Contraventiile prevazute la lit. a)-c) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevazute la lit. d)-h), cu amenda de la 15.000.000 lei la 150.000.000 lei. Actualizarea cuantumului amenzilor se face prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei.

Sanctiunea poate fi aplicata si persoanelor juridice.


Contraventiile se constata, la sesizarea partii vatamate, a camerelor de comert si industrie sau din oficiu, de catre personalul de control imputernicit in acest scop de Oficiul Concurentei, care aplica si amenda.

In cazurile de concurenta neloiala ce afecteaza in mod semnificativ functionarea concurentei pe piata relevanta afectata Oficiul Concurentei va sesiza Consiliul Concurentei pentru solutionarea cazului in conformitate cu dispozitiile Legii concurentei nr. 21/1996.

Oficiul Concurentei va transmite camerelor de comert si industrie teritoriale actele de decizie adoptate pentru cazurile de concurenta neloiala care constituie contraventie, conform prevederilor prezentei legi.

Prevederile alin. 1 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 13 si art. 25-27. Termenul de prescriptie este de 3 ani.


Litera a) a art. 4 a fost abrogata de LEGEA nr. 21 din 10 aprilie 1996 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 30 aprilie 1996.

Art. 4 a fost modificat de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.

*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogata de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.


ART. 5

Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei:

a) folosirea unei firme, inventii, marci, indicatii geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natura sa produca confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;

b) punerea in circulatie de marfuri contrafacute si/sau pirat, a caror comercializare aduce atingere titularului marcii si induce in eroare consumatorul asupra calitatii produsului/serviciului;

c) folosirea in scop comercial a rezultatelor unor experimentari a caror obtinere a necesitat un efort considerabil sau a altor informatii secrete in legatura cu acestea, transmise autoritatilor competente in scopul obtinerii autorizatiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a produselor chimice destinate agriculturii, care contin compusi chimici noi;

d) divulgarea unor informatii prevazute la lit. c), cu exceptia situatiilor in care dezvaluirea acestor informatii este necesara pentru protectia publicului sau cu exceptia cazului in care s-au luat masuri pentru a se asigura ca informatiile sunt protejate contra exploatarii neloiale in comert, daca aceste informatii provin de la autoritatile competente;

e) divulgarea, achizitionarea sau utilizarea secretului comercial de catre terti, fara consimtamantul detinatorului sau legitim, ca rezultat al unei actiuni de spionaj comercial sau industrial;

f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de catre persoane apartinand autoritatilor publice, precum si de catre persoane imputernicite de detinatorii legitimi ai acestor secrete pentru a-i reprezenta in fata autoritatilor publice;

g) producerea in orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vanzare sau vanzarea unor marfuri/servicii purtand mentiuni false privind brevetele de inventii, marcile, indicatiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte tipuri de proprietate intelectuala cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel vestimentar al personalului, mijloacele publicitare si altele asemenea, originea si caracteristicile marfurilor, precum si cu privire la numele producatorului sau al comerciantului, in scopul de a-i induce in eroare pe ceilalti comercianti si pe beneficiari.

Prin mentiuni false asupra originii marfurilor, in sensul alin. 1 lit. g), se intelege orice indicatii de natura a face sa se creada ca marfurile au fost produse intr-o anumita localitate, intr-un anumit teritoriu sau intr-un anumit stat. Nu se socoteste mentiune falsa asupra originii marfurilor denumirea unui produs al carui nume a devenit generic si indica in comert numai natura lui, in afara de cazul in care denumirea este insotita de o mentiune care ar putea face sa se creada ca are acea origine.


Art. 5 a fost modificat de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 6

Persoana care savarseste un act de concurenta neloiala va fi obligata sa inceteze sau sa inlature actul, sa restituie documentele confidentiale insusite in mod ilicit de la detinatorul lor legitim si, dupa caz, sa plateasca despagubiri pentru daunele pricinuite, conform legislatiei in vigoare.


Art. 6 a fost modificat de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 7

(1) Actiunile izvorind dintr-un act de concurenta neloiala sint de competenta tribunalului locului savirsirii faptei sau in a carui raza teritoriala se gaseste sediul piritului sau inculpatului; in lipsa unui sediu este competent tribunalul domiciliului piritului sau inculpatului.

(2) La cererea detinatorului legitim al secretului comercial instanta poate dispune masuri de interzicere a exploatarii industriale si/sau comerciale a produselor rezultate din insusirea ilicita a secretului comercial sau distrugerea acestor produse. Interdictia inceteaza atunci cand informatia protejata a devenit publica.


Alin. (2) al art. 7 a fost introdus de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 8

Actiunea penala in cazurile prevazute la art. 5 se pune in miscare la plangerea partii vatamate ori la sesizarea camerei de comert si industrie teritoriale sau a altei organizatii profesionale ori la sesizarea persoanelor imputernicite de Oficiul Concurentei.

In aplicarea prezentei legi Oficiul Concurentei va avea puterile de investigatie prevazute la art. 39-46 din Legea concurentei nr. 21/1996.


Art. 8 a fost modificat de LEGEA nr. 298 din 7 iunie 2001 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 313 din 12 iunie 2001.


ART. 9

Daca vreuna dintre faptele prevazute de art. 4 sau 5 cauzeaza daune patrimoniale sau morale, cel prejudiciat este in drept sa se adreseze instantei competente cu actiune in raspundere civila corespunzatoare.

Daca fapta prevazuta de aceasta lege a fost savirsita de un salariat in cursul exercitarii atributiilor sale de serviciu, comerciantul va raspunde solidar cu salariatul pentru pagubele pricinuite, afara de cazul in care va putea dovedi ca, potrivit uzantelor, nu era in masura sa previna comiterea faptei.

Persoanele care au creat impreuna prejudiciul raspund solidar pentru actele sau faptele de concurenta neloiala savirsite.

Pentru luarea unei masuri ce nu sufera aminare se pot aplica dispozitiile art. 581 si art. 582 din Codul de procedura civila.

ART. 10

Prin hotarirea data asupra fondului, instanta poate dispune ca marfurile sechestrate sa fie vindute, dupa distrugerea falselor mentiuni.

Din suma obtinuta in urma vinzarii se vor acoperi mai intii despagubirile acordate.

ART. 11

O data cu condamnarea ori obligarea la incetarea faptei ilicite sau repararea daunei, instanta poate obliga la publicarea hotaririi, in presa, pe cheltuiala faptuitorului.

ART. 12

Dreptul la actiune prevazut de art. 9 se prescrie in termen de un an de la data la care pagubitul a cunoscut sau ar fi trebuit sa cunoasca dauna si pe cel care a cauzat-o, dar nu mai tirziu de 3 ani de la data savirsirii faptei.

ART. 13

Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila sau, dupa caz, ale Codului de procedura penala.

ART. 14

Dispozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice sau juridice straine care savirsesc acte de concurenta neloiala pe teritoriul Romaniei.

ART. 15

Prezenta lege intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 23 ianuarie 1991.


PRESEDINTELE SENATULUI

academician ALEXANDRU BIRLADEANU


Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 28 ianuarie 1991.


PRESEDINTELE ADUNARII DEPUTATILOR

MARTIAN DAN


In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990*) pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam legea privind combaterea concurentei neloiale si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.


*) Decretul-lege nr. 92/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1992 publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 164 din 16 iulie 1992.


PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCUContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright