Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Legea serviciilor de transport public localLegea serviciilor de transport public local


Resursa ta de Drept: Legea serviciilor de transport public local, 92/2007
Intrare in vigoare: 03/04/2007

Capitolul I - Dispozitii generale


Art. 1
(1) Prezenta lege are ca obiect stabilirea cadrului juridic privind infiintarea, autorizarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea si controlul functionarii serviciilor de transport public in comune, orase, municipii, judete si in zonele asociatiilor de dezvoltare comunitara.
(2) Prezenta lege stabileste cadrul juridic privind infiintarea, organizarea si functionarea compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, judetene si ale municipiului Bucuresti.
(3) Transportul local de persoane si de marfuri poate fi transport public sau transport in cont propriu, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.
(4) Serviciul de transport public local de persoane si de marfuri se organizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale, pe raza administrativ-teritoriala respectiva, cu respectarea urmatoarelor principii:
a) promovarea concurentei intre operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizati, carora li s-a atribuit executarea serviciului;
b) garantarea accesului egal si nediscriminatoriu al operatorilor de transport si al transportatorilor autorizati la piata transportului public local;
c) garantarea respectarii drepturilor si intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social si de mediu ale localitatilor sau judetului respectiv;
e) administrarea eficienta a bunurilor apartinand sistemelor de transport proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale;
f) utilizarea eficienta a fondurilor publice in activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
g) deplasarea in conditii de siguranta si de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a marfurilor si a persoanelor transportate, precum si a bunurilor acestora prin polite de asigurari;
h) asigurarea executarii unui transport public local suportabil in ceea ce priveste tariful de transport;
i) recuperarea integrala a costurilor de exploatare, reabilitare si dezvoltare prin tarife/taxe suportate de catre beneficiarii directi ai transportului, denumiti in continuare utilizatori, si prin finantarea de la bugetele locale, asigurandu-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport si transportatorii autorizati;
j) autonomia sau independenta financiara a operatorilor de transport si a transportatorilor autorizati;
k) sustinerea dezvoltarii economice a localitatilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populatiei, ale personalului institutiilor publice si ale operatorilor economici pe teritoriul unitatilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
m) protectia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
n) integrarea tarifara prin utilizarea unui singur tip de legitimatie de calatorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
p) consultarea asociatiilor reprezentative ale operatorilor de transport si/sau ale transportatorilor autorizati, precum si ale utilizatorilor in vederea stabilirii politicilor si strategiilor locale privind transportul public local si modalitatile de functionare a acestui serviciu.
(5) Statul sprijina prin masuri legislative si economice dezvoltarea cantitativa si calitativa a serviciilor de transport public local, precum si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local.
(6) Principalele obiective urmarite de autoritatile administratiei publice locale in domeniul serviciului de transport public local sunt:
a) infiintarea de compartimente sau servicii de specialitate pentru transportul public local, cu sau fara personalitate juridica, dupa caz, denumite in continuare autoritati locale de transport;
b) asigurarea finantarii necesare dezvoltarii componentelor sistemului de transport public local, in conditiile in care acestea apartin domeniului public sau privat al autoritatilor administratiei publice locale;
c) asigurarea transparentei in procedurile de achizitie publica;
d) informarea si consultarea periodica a populatiei asupra politicilor de dezvoltare durabila din domeniul serviciului de transport public local;
e) acordarea unor facilitati de transport anumitor categorii de persoane;
f) corelarea capacitatii mijloacelor de transport de persoane cu fluxurile de calatori existente;
g) asigurarea continuitatii serviciilor de transport prin programele de transport sau de functionare, dupa caz, corelate cu fluxurile de calatori sau de marfuri existente;
h) atribuirea serviciilor de transport public local operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati, in functie de nivelul efortului investitional al acestora realizat in mijloacele de transport si in infrastructura de transport.
(7) Serviciile de transport public local se desfasoara cu respectarea reglementarilor in vigoare privind legalitatea transportului, conditiile de lucru, de exploatare a vehiculelor si de exploatare a infrastructurii, precum si conditiile privind siguranta circulatiei.
(8) In toate raporturile generate de executarea serviciilor de transport public local, protectia vietii umane si a mediului este prioritara.

Art. 2
(1) In conditiile in care in transportul public local se acorda facilitati de transport uneia sau mai multor categorii de persoane, serviciul prin care se realizeaza transportul respectiv se considera serviciu public subventionat de transport.
(2) Serviciul public subventionat de transport se efectueaza in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Ordonantei Guvernului nr. 97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice subventionate de transport rutier intern si de transport pe caile navigabile interioare, republicata.
(3) Serviciul public subventionat de transport se realizeaza in conditiile indeplinirii tuturor obligatiilor de exploatare, a obligatiilor de transport si a obligatiilor tarifare, asa cum acestea sunt definite in Ordonanta Guvernului nr. 97/1999, republicata.

Art. 3
(1) Serviciile de transport public local fac parte din sfera serviciilor comunitare de utilitate publica si cuprind totalitatea actiunilor si activitatilor de utilitate publica si de interes economic si social general desfasurate la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, sub controlul, conducerea sau coordonarea autoritatilor administratiei publice locale, in scopul asigurarii transportului public local, precum si a transportului public judetean de persoane.
(2) Serviciile de transport public local includ serviciile de transport public de persoane, serviciile de transport public de marfuri, precum si alte servicii de transport public.
(3) Serviciile de transport public local de persoane cuprind:
a) transport prin curse regulate;
b) transport prin curse regulate speciale;
c) transport cu autoturisme in regim de taxi;
d) transport cu autoturisme in regim de inchiriere.
(4) Serviciile de transport public local de marfuri, in sensul prezentei legi, sunt transporturile publice efectuate cu autovehicule a caror masa maxima autorizata, cu tot cu remorca, nu depaseste 3 tone si cuprind:
a) transportul in regim contractual;
b) transportul in regim de taxi.
(5) Alte servicii de transport public local cuprind:
a) transport de persoane pe cablu;
b) transporturi de marfuri efectuate cu tractoare cu remorci;
c) transporturi de persoane si marfuri pe cai navigabile interioare;
d) transporturi efectuate cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare.Capitolul II - Serviciile de transport public local de persoane


Sectiunea 1 - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulateArt. 4
(1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate transportul public care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) se efectueaza de catre un operator de transport rutier, astfel cum acesta este definit si licentiat conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, sau de catre un transportator autorizat, asa cum acesta este definit si autorizat conform prevederilor prezentei legi;
b) se efectueaza numai pe raza teritorial-administrativa a unei localitati, in cazul transportului local, sau numai intre localitatile unui judet, in cazul transportului judetean. In cazul in care traseul transportului pe sina depaseste limita localitatii, acesta va fi considerat transport public local;
c) se executa pe rute si cu programe de circulatie prestabilite de catre consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti;
d) se efectueaza de catre operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat cu mijloace de transport in comun, respectiv cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau metrou, detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, inmatriculate sau inregistrate, dupa caz, in judetul sau localitatea respectiva. In conditiile prezentei legi, transportul realizat cu troleibuze, tramvaie sau metrou se realizeaza de catre transportatorii autorizati;
e) persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in puncte fixe prestabilite, denumite statii sau autogari, dupa caz;
f) pentru efectuarea serviciului, operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat percepe de la persoanele transportate un tarif de transport pe baza de legitimatii de calatorie individuale eliberate anticipat, al caror regim este stabilit de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
g) transportul cu autobuzele se efectueaza numai pe baza de licente de traseu si caiete de sarcini, elaborate si eliberate in conditiile stabilite prin normele de aplicare elaborate de Ministerul Administratiei si Internelor*) si aprobate prin ordin al ministrului, denumite in continuare Norme.

(2) Conducatorul mijlocului de transport in comun este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente, dupa caz:
a) licenta de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licentei;
b) programul de circulatie;
c) copia conforma a licentei de transport, in cazul autobuzelor;
d) alte documente stabilite de legile invigoare.
___________
*) Conform art. 15 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007, denumirea 'Ministerul Administratiei si Internelor' se inlocuieste cu denumirea 'Ministerul Internelor si Reformei Administrative'.

Sectiunea 2 - Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate specialeArt. 5
(1) Este considerat serviciu de transport public local de persoane prin curse regulate speciale transportul public efectuat tur-retur, pe rute si cu programe de transport prestabilite de catre beneficiarul serviciului de transport sau de catre cel care a angajat serviciul privind transportul unor persoane sau al unor grupuri de persoane, si anume: transportul copiilor, elevilor si studentilor la si de la institutiile de invatamant, transportul salariatilor la si de la institutiile la care sunt salariati sau transportul angajatilor unui operator economic la si de la locul de munca.
(2) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale se poate desfasura pe teritoriul localitatii de autorizare sau intre aceasta si orice alta localitate de pe raza judetului respectiv.
(3) Transportul public local de persoane prin curse regulate speciale locale sau judetene se realizeaza de catre operatorii de transport rutier cu autobuze detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing pe baza de licente de transport si caiete de sarcini elaborate si eliberate de primarie sau de consiliul judetean, dupa caz, in conditiile stabilite prin Norme.
(4) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate speciale trebuie sa intruneasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) se executa cu autobuze detinute in proprietate, inmatriculate in judetul respectiv, sau in baza unui contract de leasing, pe baza unor programe de circulatie stabilite de catre cel care a angajat transportul cu operatorul de transport rutier;
b) se executa de catre un operator de transport astfel cum este definit si licentiat conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
c) persoanele transportate se imbarca si se debarca in statii stabilite special, in locul unde isi desfasoara activitatea sau la domiciliu/resedinta;
d) operatorul de transport rutier incaseaza de la beneficiarul transportului sau de la cel care a angajat transportul contravaloarea serviciului stabilita in conformitate cu prevederile contractului de transport incheiat intre acestia;
e) persoanele transportate se legitimeaza pe baza legitimatiei de serviciu valabile.
(5) Conducatorul autobuzului este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente:
a) contractul de transport incheiat intre beneficiarul transportului sau persoana care a angajat transportul si operatorul de transport rutier;
b) lista persoanelor transportate, ca anexa la contractul de transport;
c) licenta de traseu si caietul de sarcini al acesteia eliberat de emitentul licentei;
d) copia conforma a licentei de transport;
e) alte documente prevazute de legile in vigoare.

Sectiunea 3 - Serviciul de transport cu autoturisme in regim de taxi si de transport cu autoturisme in regim de inchiriereArt. 6
(1) Serviciul de transport public de persoane realizat in regim de taxi sau transportul public de persoane realizat cu autoturisme in regim de inchiriere se organizeaza ca serviciu de utilitate publica care asigura nevoia de deplasare a populatiei din localitate sau a celei aflate in tranzit.
(2) Transportul in regim de taxi se efectueaza in localitatea de autorizare si, ocazional, intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autoturismului in localitatea de autorizare dupa efectuarea fiecarei curse.
(3) Transportul cu autoturisme in regim de inchiriere se efectueaza in localitatea de autorizare sau intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea transportului conform contractului.
(4) Transportul in regim de taxi sau transportul in regim de inchiriere se efectueaza de catre transportatorii autorizati, precum si de compartimentele sau serviciile de specialitate ale primariei.
(5) Serviciul de transport public local de persoane in regim de taxi, precum si serviciul de transport public local de persoane cu autoturisme in regim de inchiriere sunt reglementate prin lege speciala, tinandu-se seama de prevederile prezentei legi, de prevederile Legii serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006 si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.

Capitolul III - Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual si in regim de taxiArt. 7
(1) Serviciul de transport public local de marfuri in regim contractual se organizeaza pentru a satisface nevoia de transport de marfuri a persoanelor fizice sau juridice denumite utilizatorii transportului.
(2) Serviciul de transport public de marfuri in regim contractual se realizeaza cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) transportul se realizeaza cu vehicule sau ansambluri de vehicule a caror masa totala maxima autorizata nu depaseste 3,5 tone, detinute in proprietate de catre transportatorul autorizat si inmatriculate in judetul respectiv sau in baza unui contract de leasing;
b) transportul se poate efectua in localitatea de autorizare sau intre localitatea de autorizare si alte localitati, in trafic judetean, interjudetean sau international;
c) transportul se efectueaza de un transportator autorizat, pe baza de contract de transport incheiat cu utilizatorul transportului;
d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat incaseaza, pe baza de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat asa cum a fost convenit in contractul de transport;
e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizeaza si vehicule de transport marfa a caror masa maxima totala autorizata nu depaseste 3,5 tone. In acest caz, licenta de transport este asimilata cu autorizatia de transport.
(3) Conducatorul vehiculului pentru transport public de marfuri este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente:
a) copia conforma a autorizatiei de transport, care se elibereaza de catre autoritatea de autorizare, inclusiv pentru operatorii de transport rutier detinatori ai unei licente de transport, in conformitate cu prevederile alin. (2) lit. e);
b) contractul de transport;
c) actele insotitoare ale marfii, care dovedesc provenienta si destinatarul acesteia;
d) alte documente stabilite prin legile in vigoare.

Art. 8
(1) Serviciul de transport public local de marfuri in regim de taxi se organizeaza ca serviciu de utilitate publica in localitatea de autorizare si intre aceasta si orice alta localitate, cu obligatia revenirii autovehiculului in localitatea de autorizare dupa efectuarea fiecarei curse.
(2) Serviciul de transport public local de marfuri in regim de taxi este reglementat prin lege speciala, tinandu-se seama de prevederile Legii nr. 51/2006 si de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.

Art. 9
Transportul public local efectuat cu vehicule in cadrul serviciului de salubrizare, in cadrul serviciului de ambulanta sau in cadrul altor servicii de transport public local care nu fac obiectul cap.
IV este asimilat cu transportul public local de marfuri in regim contractual si se poate realiza pe baza licentei de transport sau a autorizatiei de transport, dupa caz.

Capitolul IV - Alte servicii de transport public local


Sectiunea 1 - Serviciul de transport public local de persoane pe cabluArt. 10
(1) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se organizeaza pentru a satisface nevoia de mobilitate a populatiei in scop turistic, sportiv sau de agrement.
(2) Serviciul de transport public local de persoane pe cablu se realizeaza cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) transportul se realizeaza cu mijloace de transport specifice, cuplate la un cablu aflat in miscare;
b) transportul se efectueaza de catre transportatorii autorizati pe baza programelor de transport intocmite de acestia, aprobate de catre consiliul local, consiliul judetean sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti, in a carui raza de autoritate se gaseste statia de plecare;
c) persoanele transportate sunt imbarcate sau debarcate in statiile de plecare sau sosire, dupa caz;
d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe si incaseaza de la persoanele transportate un tarif de transport pe baza de legitimatii de calatorie, aprobat prin hotarare de catre autoritatea administratiei publice respective.
(3) Serviciul de transport public local de persoane cu vehicule pe cremaliera si altele asemenea se asimileaza cu serviciul de transport public local de persoane pe cablu.

Sectiunea 2 - Serviciul de transport public local de marfuri cu tractoare cu remorciArt. 11
(1) Serviciul de transport public local de marfuri, efectuat cu tractoare cu remorci, se realizeaza cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) transportul se realizeaza cu remorci sau semiremorci tractate de tractoare rutiere detinute de transportatorul autorizat in proprietate, inmatriculate in judetul respectiv, sau in baza unui contract de leasing;
b) transportul se realizeaza in localitatea de autorizare sau intre aceasta si alte localitati din judet ori din judetele limitrofe;
c) transportul se realizeaza de catre un transportator autorizat;
d) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe si incaseaza, pe baza de documente fiscale, de la utilizatorul transportului, contravaloarea serviciului prestat, asa cum a fost convenit intre parti;
e) este asimilat ca transportator autorizat orice operator de transport rutier care utilizeaza si tractoare cu remorci pentru transport marfa. In acest caz, licenta de transport este asimilata cu autorizatia de transport.
(2) Conducatorul tractorului este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente:
a) copia conforma a autorizatiei de transport, care se elibereaza de autoritatea de autorizare, inclusiv pentru operatorii de transport detinatori ai unei licente de transport, conform prevederilor alin. (1) lit. e);
b) documentul fiscal care atesta ca serviciul de transport a fost platit anticipat;
c) actele insotitoare ale marfii, care dovedesc provenienta si destinatarul acesteia, in conditiile in care marfa nu face obiectul bunurilor din gospodaria proprie a utilizatorilor;
d) alte documente prevazute de lege.

Sectiunea 3 - Serviciul de transport public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioareArt. 12
(1) Serviciile de transport public local de persoane si marfuri pe caile navigabile interioare, considerate servicii publice subventionate de transport, sunt reglementate in conformitate cu prevederile art. 2, cu prevederile Legii nr. 51/2006, precum si ale altor reglementari in vigoare.
(2) Serviciul de transport public local de persoane pe caile navigabile interioare se poate realiza prin servicii de transport prin curse regulate, considerate servicii publice subventionate de transport si prin servicii de transport ocazionale.
(3) Programele de transport public de persoane pe trasee la nivel local sau la nivel judetean se realizeaza cu aprobarea consiliului local, consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Sectiunea 4 - Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerareArt. 13
(1) Serviciul de transport public local efectuat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare se realizeaza cu indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
a) transportul se realizeaza cu vehicule special amenajate detinute de transportatorul autorizat in proprietate sau in baza unui contract de leasing;
b) transportul se efectueaza in localitatea de autorizare sau intre localitatea de autorizare si alte localitati;
c) pentru efectuarea serviciului, transportatorul autorizat percepe si incaseaza de la persoanele care au comandat executarea serviciului un tarif pe baza de document fiscal.
(2) Conducatorul vehiculului este obligat sa prezinte la controlul in trafic urmatoarele documente:
a) copia conforma a autorizatiei de transport, eliberata de autoritatea de autorizare;
b) documentul fiscal care atesta ca serviciul de transport respectiv a fost platit anticipat;
c) alte documente prevazute de lege.

Capitolul V - Servicii de transport public local si sisteme de transport public local de persoaneArt. 14
(1) Serviciile de transport public local se realizeaza prin intermediul unei infrastructuri tehnico-edilitare specifice care, impreuna cu mijloacele de transport, formeaza sistemul de transport public local.

(2) Infrastructura tehnico-edilitara cuprinde:
a) constructii, instalatii si echipamente specifice pentru intretinerea, repararea si parcarea mijloacelor de transport, precum: depouri, autobaze, garaje, ateliere, statii de spalare si igienizare etc.;
b) dispecerate si dotari speciale de urmarire si coordonare in trafic a vehiculelor de transport, de interventie si de depanare;
c) calea de rulare a tramvaielor si a metroului;
d) echipamente, mijloace specifice de transport, cabluri si elemente de sustinere, in cazul transportului pe cablu;
e) retele electrice de contact pentru tramvaie, troleibuze, metrou si pentru transportul pe cablu;
f) sistemul energetic de alimentare a retelelor de contact electrice, statii de transformare-redresare, sisteme de conectare, racorduri de alimentare aferente retelelor de contact;
g) reteaua de drumuri, tuneluri, cai navigabile, galerii si statii de metrou, precum si constructii si instalatii aferente;
h) amenajari stradale, precum: statii de imbarcare-debarcare, puncte de vanzare a legitimatiilor de calatorie;
i) autogari si terminale pentru imbarcare, debarcare sau schimb de calatori;
j) gari fluviale.
(3) Prin mijloace de transport destinate serviciului de transport public local de persoane se inteleg:
a) autobuze - autovehicule destinate si echipate pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora, asa cum sunt definite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
b) tramvaie;
c) troleibuze;
d) trenuri de metrou;
e) mijloace specifice de transport, in cazul transportului pe cablu;
f) autoturisme;
g) nave de transport de pasageri sau marfuri pe caile navigabile interioare.

Art. 15
Componentele infrastructurii tehnico-edilitare aferente transportului public local se pot afla in proprietatea publica sau privata a statului, a unitatilor administrativ-teritoriale ori in proprietatea unor persoane juridice de drept privat. Conform prevederilor legale, componentele infrastructurii tehnico-edilitare se evidentiaza si se inventariaza in cadastrele imobiliar-edilitare ale unitatilor administrativ-teritoriale, in conditiile legii.


Capitolul VI - Autoritati si competenteArt. 16
(1) Consiliile locale, consiliile judetene, precum si Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt obligate sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciilor de transport public desfasurat pe raza administrativ-teritoriala a acestora, precum si sa infiinteze societati de transport public daca acestea nu exista.
(2) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a stabili si de a aplica strategia pe termen mediu si lung pentru extinderea, dezvoltarea si modernizarea serviciilor de transport public local, tinand seama de planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor si de cerintele de transport public local, evolutia acestora, precum si de folosirea mijloacelor de transport cu consumuri energetice reduse si emisii minime de noxe.
(3) Consiliile judetene sunt obligate sa infiinteze autoritati judetene de transport prin care sa asigure, sa organizeze, sa reglementeze, sa coordoneze si sa controleze prestarea serviciului de transport public de persoane prin servicii regulate desfasurat intre localitatile judetului, inclusiv in cazul in care acestea au infiintat o asociatie de dezvoltare comunitara, precum si sa infiinteze societati de transport public judetean de persoane prin curse regulate necesare, daca acestea nu exista.
(4) Consiliile judetene coordoneaza si coopereaza cu consiliile locale cu privire la asigurarea si dezvoltarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate de interes judetean si pentru corelarea acestuia cu serviciile de transport public local de persoane la nivelul localitatilor.
(5) Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia intre ele, conform legii, in vederea asigurarii si dezvoltarii serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate, precum si pentru exploatarea in interes comun a sistemului de transport public local de persoane prin curse regulate in conditii stabilite prin prezenta lege si prin Legea nr.

Art. 17
(1) Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au urmatoarele atributii:
a) evaluarea fluxurilor de transport de persoane si de marfuri si determinarea pe baza studiilor de specialitate a cerintelor de transport public local, precum si anticiparea evolutiei acestora;
b) stabilirea traseelor principale si secundare si a programelor de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate si atribuirea acestora odata cu atribuirea in gestiune a serviciului, in conformitate cu prevederile prezentei legi;
c) actualizarea periodica a traseelor si a programelor de transport in functie de necesitatile de deplasare ale populatiei si in corelare cu transportul public interjudetean, international, feroviar, aerian sau naval de persoane existent, precum si corelarea intre modalitatile de realizare a serviciului de transport public local de persoane cu autobuze, troleibuze, tramvaie, metrou si in regim de taxi, dupa caz;
d) intocmirea si urmarirea realizarii programelor de infiintare, reabilitare, extindere si modernizare a sistemelor de transport public local, in conditiile legii;
e) aprobarea studiilor de fezabilitate privind infiintarea, reabilitarea, modernizarea si extinderea unei parti sau a intregului sistem de transport public local, aflat in proprietatea publica sau privata a unitatilor administrativ-teritoriale ori in administrarea autoritatilor administratiei publice locale, precum si a asociatiilor de dezvoltare comunitara;
f) proiectarea si executarea lucrarilor de investitii in infrastructura tehnico-edilitara aferenta sistemelor de transport public local intr-o conceptie unitara, corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor/judetelor, cu planurile de urbanism si de amenajare a teritoriului, de protectie a mediului, cu modalitatile de realizare a serviciilor respective si in conformitate cu reglementarile legale in vigoare;
g) asocierea intercomunitara in conditiile legii, in vederea realizarii unor investitii de interes comun in domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului de transport public local, precum si administrarea acestuia;
h) concesionarea, precum si incheierea contractelor de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local de persoane si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente din proprietatea publica sau privata a localitatilor;
i) acordarea de facilitati si subventii operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati care efectueaza transport public local de persoane, pentru asigurarea suportabilitatii costurilor de catre utilizatori, sustinerea si incurajarea dezvoltarii serviciului, cu respectarea legislatiei fiscale in vigoare;
j) autorizarea transportatorilor, denumiti transportatori autorizati, astfel cum au fost definiti prin prezenta lege, pentru realizarea de catre acestia a serviciului de transport public local, respectiv:
1. transportul public de persoane prin curse regulate executate cu tramvaie, troleibuze, trenuri de metrou;
2. transportul public local de persoane sau de marfuri in regim de taxi;
3. transportul public local de persoane cu autoturisme in regim de inchiriere;
4. transportul public local de marfuri in regim contractual;
5. alte servicii de transport public local, cu exceptia transportului de marfuri si persoane pe caile navigabile interioare care se realizeaza pe baza de licente de transport emise de Autoritatea Navala Romana;
k) finantarea sau, dupa caz, contractarea ori garantarea, in conditiile legii, a imprumuturilor pentru realizarea programelor de investitii vizand dezvoltarea si eficientizarea serviciilor de transport, precum si infiintarea, reabilitarea, dezvoltarea, modernizarea si extinderea sistemului de transport public local apartinand patrimoniului unitatilor administrativ-teritoriale;
l) elaborarea si aprobarea normelor locale si a regulamentelor serviciilor de transport public local, cu consultarea asociatiilor reprezentative profesionale si patronale ale operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati, precum si a organizatiilor sindicale teritoriale din domeniu;
m) stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor de calatorie pentru serviciul de transport public local de persoane, cu respectarea prevederilor legale privind modalitatea de gestionare a serviciului;
n) stabilirea subventiei acordate de la bugetul local sau judetean, dupa caz, pentru acoperirea diferentei dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat, dupa caz, pentru efectuarea serviciului si sumele efectiv incasate ca urmare a efectuarii transportului;
o) asigurarea resurselor bugetare pentru sustinerea totala sau partiala a costurilor de transport public de persoane pentru unele categorii sociale defavorizate, stabilite prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, ori prin lege.
(2) In exercitarea atributiilor ce le revin, autoritatile administratiei publice locale adopta hotarari sau emit dispozitii, dupa caz.
(3) Impotriva hotararilor sau dispozitiilor autoritatilor administratiei publice locale, persoanele fizice sau juridice interesate se pot adresa instantei de contencios administrativ, in conditiile legii.

Art. 18
(1) Autoritatile administratiei publice locale, in raporturile cu operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati care efectueaza serviciile de transport public local, au urmatoarele drepturi:
a) sa convoace pentru audieri operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati, in vederea stabilirii masurilor necesare pentru remedierea unor deficiente aparute in executarea serviciilor respective;
b) sa analizeze, sa verifice si sa aprobe documentatiile justificative de ajustare a tarifelor de calatorie propuse de operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati in corelare cu reglementarile in vigoare vizand asigurarea ratei suportabilitatii costurilor pentru utilizatori;
c) sa verifice si sa controleze periodic modul de realizare a serviciului de transport public local;
d) sa actualizeze programele de transport public de persoane prin curse regulate, in conformitate cu cerintele de transport;
e) sa sanctioneze operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati in cazul in care acestia nu presteaza serviciul la parametrii de performanta, eficienta si calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii si caietul de sarcini.
(2) In cazul unor abateri grave ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizati, autoritatile administratiei publice locale pot, dupa caz, rezilia contractul de atribuire a gestiunii serviciului si/sau pot solicita motivat emitentului retragerea licentei de transport sau a autorizatiei, dupa caz.

Art. 19
Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele obligatii fata de operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati:
a) sa asigure un tratament egal si nediscriminatoriu pentru toti operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati;
b) sa asigure accesul operatorilor de transport rutier si transportatorilor autorizati pentru realizarea serviciilor de transport public local intr-un mediu concurential si transparent;
c) sa reglementeze, prin norme locale, modul de organizare si functionare a fiecarui serviciu de transport public local;
d) sa pastreze confidentialitatea informatiilor, altele decat cele publice, cu privire la activitatea operatorilor de transport rutier si a tranportatorilor autorizati;
e) sa asigure finantarile convenite prin reglementarile privind modalitatea de gestiune a serviciilor, daca este cazul;
f) sa respecte obligatiile pe care si le-au asumat prin contractele de atribuire a gestiunii, inclusiv pe cele referitoare la regimul investitiilor realizate de operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati din fonduri proprii.

Art. 20
(1) Autoritatile de reglementare competente la nivel central pentru domeniul serviciilor de transport public local sunt Autoritatea Rutiera Romana, Autoritatea Navala Romana si Autoritatea Feroviara Romana din cadrul Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, denumite in continuare A.R.R., A.N.R. si, respectiv, A.F.E.R., precum si Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita in continuare A.N.R.S.C.
(2) A.R.R. are, in principal, urmatoarele atributii:
a) acorda operatorilor de transport rutier licente de transport, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare;
b) monitorizeaza si controleaza respectarea de catre operatorii de transport a conditiilor impuse prin licentele de transport, precum si prin reglementarile legale in vigoare privind transportul rutier;
c) asigura corelarea programelor de transport de persoane judetene cu programele de transport de persoane interjudetene si internationale in vederea aprobarii lor de catre consiliile judetene;
d) participa la comisiile paritare pentru atribuirea licentelor de traseu pentru transportul public local de persoane prin curse regulate pe trasee judetene, in coformitate cu prevederile prezentei legi;
e) elaboreaza, in conformitate cu prevederile prezentei legi, precum si ale legilor in vigoare, regulamente-cadru si caiete de sarcini-cadru pentru efectuarea transportului public local, cu exceptia transportului public pe caile navigabile interioare, a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere si a transportului cu metroul;
f) emite licente de traseu in transportul public judetean de persoane prin curse regulate in baza hotararilor comisiei paritare formate din reprezentantii consiliului judetean si reprezentantii agentiei A.R.R. din judetul respectiv.
(3) A.N.R. are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public pe caile navigabile interioare;
b) acorda licente de transport pentru operatorii de transport pe caile navigabile interioare;
c) avizeaza programele de transport de persoane intocmite de autoritatile administratiei publice respective.
(4) A.F.E.R. are, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza regulamentul-cadru pentru efectuarea transportului public de persoane cu trenurile de metrou;
b) acorda licente de transport pentru operatorii de transport cu trenuri de metrou.
(5) A.N.R.S.C. are, in principal, urmatoarele atributii:
a) reglementeaza organizarea si functionarea autoritatilor de autorizare din cadrul administratiei publice locale, judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;
b) elaboreaza norme-cadru privind modalitatea de atribuire a autorizatiilor de transport, a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum si norme-cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor, stabileste indicatorii de performanta si modalitatile de evaluare a serviciilor de transport public local;
c) elaboreaza regulamentul-cadru de autorizare a compartimentelor sau serviciilor specializate de transport din cadrul administratiei publice locale atat ca autoritati de autorizare, cat si ca operatori de transport rutier, daca este cazul, aprobate prin ordin al presedintelui A.N.R.S.C.;
d) autorizeaza, dupa caz, structurile proprii ale consiliilor locale, consiliilor judetene, Consiliului General al Municipiului Bucuresti, precum si ale asociatiilor de dezvoltare care solicita sa devina transportatori autorizati;
e) monitorizeaza si sanctioneaza abaterile din activitatea autoritatilor administratiei publice locale, a operatorilor de transport si a transportatorilor autorizati, cu privire la:
1. respectarea procedurilor legale de atribuire a gestiunii serviciului;
2. respectarea procedurilor de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor, in conformitate cu normele-cadru.
(6) Autoritatile administratiei publice locale si judetene sunt autoritati de reglementare in domeniul transportului public local si prin autoritatile de autorizare isi exercita fata de toti operatorii de transport si transportatorii autorizati, indiferent de modalitatea de gestiune adoptata, forma de proprietate sau modul de organizare, atributiile si competentele acordate prin Legea nr. 51/2006 si prin prezenta lege.
(7) Autoritatile locale sau judetene de reglementare realizeaza regulamente de organizare si functionare a fiecarui serviciu de transport public local, in conformitate cu regulamentele-cadru existente, cu prevederile prezentei legi si cu alte reglementari in vigoare.
(8) Pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin potrivit prevederilor prezentei legi, prin hotarare a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, Primaria Municipiului Bucuresti infiinteaza, pe aria sa de competenta administrativ-teritoriala, in cadrul aparatului propriu, Autoritatea Metropolitana de Transport Bucuresti ca autoritate locala de transport, denumita in continuare A.M.T.B., care are atributii si obligatii stabilite de A.N.R.S.C., in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale Legii nr. 51/2006, precum si urmatoarele obligatii:
a) coordonarea unitara a serviciului de transport public local la nivelul municipiului Bucuresti;
b) gestionarea si administrarea infrastructurii tehnico-edilitare, aferente sistemului de transport public local;
c) administrarea activitatii de transport cu trenurile de metrou, in conformitate cu prevederile stabilite prin hotarare de Guvern;
d) elaborarea si supunerea spre aprobare Consiliului General al Municipiului Bucuresti a strategiilor si a programelor de dezvoltare si modernizare a serviciilor de transport public local si a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

Capitolul VII - Administrarea serviciilor de transport public local


Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArt. 21
(1) Serviciile de transport public local se pot administra prin atribuirea acestora in urmatoarele modalitati:
a) gestiune directa;
b) gestiune delegata;
c) alte modalitati stabilite prin prezenta lege.
(2) Alegerea modalitatii de atribuire a serviciilor de transport public local se face, in conditiile prezentei legi, precum si ale Legii nr. 51/2006, prin hotarare adoptata de consiliile locale, de consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(3) Indiferent de modalitatea de atribuire adoptata, activitatile specifice serviciului de transport public local se organizeaza si se desfasoara in conformitate cu prevederile regulamentelor serviciilor de transport public local elaborate de autoritatile locale de transport si aprobate prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene si ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pe baza regulamentului-cadru al serviciului de transport public local, elaborat de A.R.R., A.F.E.R. si A.N.R., dupa caz.
(4) Atribuirea gestiunii serviciilor de transport se va realiza in conformitate cu prevederile procedurii-cadru privind atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local.
(5) Bunurile si elementele componente ale sistemelor de transport local aflate in domeniul public sau privat al administratiei publice respective vor putea fi date in exploatare pentru prestarea serviciului de transport public operatorilor de transport sau transportatorilor autorizati carora li s-a atribuit gestiunea serviciului.
(6) Atribuirea bunurilor si a elementelor componente ale sistemelor de transport mentionate la alin. (5) se face prin gestiune delegata, incheindu-se un contract de concesiune, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Sectiunea 2 - Gestiunea directaArt. 22
(1) In cazul gestiunii directe, autoritatile administratiei publice locale isi asuma nemijlocit prestarea serviciului de transport public local si toate sarcinile si responsabilitatile, potrivit legii, privind organizarea, coordonarea, exploatarea, finantarea si controlul functionarii serviciului de transport public local, precum si administrarea sistemului de utilitati publice aferente.
(2) Gestiunea directa se realizeaza prin intermediul unor operatori de transport rutier care sunt structuri proprii ale autoritatilor administratiei publice locale, judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara infiintate in conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006, si care sunt detinatoare de licente sau autorizatii de transport.
(3) Gestiunea directa se realizeaza prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, privind atribuirea si darea in administrare a serviciului.

Sectiunea 3 - Gestiunea delegataArt. 23
(1) Gestiunea delegata este forma de atribuire prin concesionare a serviciului de transport public local prin care autoritatile administratiei publice locale transfera unuia sau mai multor operatori de transport rutier sau transportatori autorizati cu capital public, privat sau mixt sarcinile si responsabilitatile proprii cu privire la prestarea propriu-zisa a serviciului, precum si la exploatarea, intretinerea, reabilitarea si modernizarea bunurilor proprietate publica aferente sistemului de transport public local, in baza unui contract de delegare a gestiunii.
(2) In cadrul unei localitati, al unei asociatii de dezvoltare comunitara sau al unui judet, serviciul de transport public local va fi atribuit in gestiune delegata prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, respectiv, a asociatiei de dezvoltare comunitara, dupa caz.

Art. 24
(1) Serviciul de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autovehicule sau nave, se realizeaza prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, dupa caz, la care autoritatea de autorizare elibereaza pentru fiecare mijloc de transport stabilit cate o copie conforma a acestora, precum si licentele de traseu in conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului preluate prin contractul de atribuire a gestiunii.
(2) Serviciul de transport public local de persoane efectuat cu autoturisme in regim de taxi se realizeaza prin contract de delegare a gestiunii, pe baza autorizatiei de transport, la care autoritatea de autorizare elibereaza pentru fiecare mijloc de transport stabilit cate o copie conforma a acesteia in conformitate cu conditiile de concesionare, prin licitatie, a serviciului, preluate prin contractul de atribuire a gestiunii. Atribuirea serviciului de transport de persoane pe cablu sau altele asemenea se realizeaza prin aceeasi procedura de atribuire.
(3) Celelalte servicii de transport public local se realizeaza pe baza autorizatiei de transport sau a licentei de transport, dupa caz, la care autoritatea de autorizare elibereaza copii conforme ale acestora, conform solicitarii detinatorilor, in functie de numarul de mijloace de transport utilizate conform declaratiei pe propria raspundere.

Art. 25
Concesionarea serviciului de transport public local se face prin contract de delegare a gestiunii si cu respectarea procedurii de delegare a gestiunii, potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006, si cu respectarea prevederilor prezentei legi.

Art. 26
Continutul contractului de delegare a gestiunii va fi stabilit prin documentatia delegarii gestiunii, in conformitate cu prevederile Legii nr.

Art. 27
(1) In cazul operatorilor de transport rutier prevazuti la art. 30 alin. (2) lit. a) si b) si al transportatorilor autorizati prevazuti la art. 30 alin. (3) lit. a) si b), delegarea gestiunii serviciului de transport public local se atribuie in mod direct acestora, fara licitatie, prin contract de delegare a gestiunii.
(2) In cazul in care dupa incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciul de transport public local sau judetean de persoane prin curse regulate se extinde pe noi trasee sau prin prelungirea unor trasee existente, aceste trasee vor fi atribuite dupa cum urmeaza:
a) traseele prelungite vor fi atribuite operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizati care deservesc traseele initiale;
b) traseele noi vor fi atribuite prin concesionare si contracte de delegare a gestiunii conform prevederilor prezentei legi.

Art. 28
(1) Durata delegarii gestiunii serviciului de transport public local se stabileste prin contracte de delegare a gestiunii de catre autoritatile administratiei publice locale si trebuie sa fie corelata cu durata medie de amortizare a tuturor mijloacelor de transport detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, dar nu mai mult de:
a) 6 ani pentru transporturile realizate cu autobuze;
b) 10 ani pentru transporturile realizate cu tramvaie, troleibuze si mijloacele de transport pe cablu;
c) 5 ani pentru transportul fluvial;
d) 5 ani pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere.
(2) Pe durata contractului de delegare a gestiunii, in conformitate cu atributiile ce le revin potrivit legii, autoritatile administratiei publice locale pastreaza prerogativele privind adoptarea politicilor si strategiile proprii de dezvoltare a serviciului si a sistemului de transport public local, precum si dreptul de a supraveghea si controla modul de desfasurare a serviciului cu privire la:
a) respectarea si indeplinirea obligatiilor contractuale asumate de operatorii de transport rutier sau de transportatorii autorizati;
b) derularea ritmica a serviciului, respectarea traseelor prevazute si a orarelor zilnice si saptamanale;
c) dezvoltarea si modernizarea sistemului de transport public local, precum si modul de administrare, exploatare si mentinere in functiune a acestuia;
d) respectarea procedurilor de formare, stabilire si ajustare periodica a tarifelor pentru serviciul de transport public local.

Capitolul VIII - Operatori si utilizatori


Sectiunea 1 - Operatorii serviciului de transport public localArt. 29
(1) Serviciul de transport public local poate fi atribuit pentru executare, in gestiune directa sau delegata, operatorilor de transport rutier detinatori de licente de transport eliberate sau recunoscute de A.R.R., A.F.E.R. si A.N.R., dupa caz, sau transportatorilor autorizati detinatori ai unei autorizatii de transport de persoane sau de marfuri, eliberata, in conditiile legii, de catre autoritatea administratiei publice locale, numita in acest caz autoritate de autorizare.
(2) Se interzice titularilor contractelor de atribuire a gestiunii sa incheie cu terti contracte de subdelegare a activitatilor de atribuire a gestiunii serviciilor de transport.
(3) Cesionarea contractelor de atribuire a gestiunii de catre titularul acestora unei alte societati nu este admisa decat in cazul in care aceasta societate este rezultatul divizarii, fuzionarii sau infiintarii ca filiala a societatii titularului, cu aprobarea autoritatilor publice locale respective, cu respectarea conditiilor initiale de atribuire a gestiunii.

Art. 30
(1) Pot executa transport public local de persoane si de marfuri operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati.
(2) Operatorii de transport rutier sunt detinatori ai licentelor de transport eliberate de A.R.R. in conditiile legii. Acestia pot fi:
a) societati comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, detinatoare de licente de transport valabile;
b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii administrative a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, al caror capital social este detinut, in totalitate sau in parte, in calitate de proprietar sau coproprietar de catre unitatile administratiei publice respective, detinatoare de licente de transport valabile;
c) societati comerciale cu capital social privat sau mixt, detinatoare de licente de transport valabile;
d) compartimente sau servicii specializate de transport local ca structuri proprii ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale asociatiilor de dezvoltare comunitara cu sau fara personalitate juridica, asa cum sunt definite la art. 22 alin. (2).
(3) Transportatorii autorizati sunt transportatorii care detin autorizatii de transport eliberate de catre autoritatea de autorizare, care este compartimentul sau serviciul specializat de transport local din subordinea primariei, a consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz. Acestia pot fi:
a) societati comerciale infiintate de autoritatile administratiei publice locale, detinatoare de autorizatii de transport valabile;
b) societati comerciale rezultate ca urmare a reorganizarii administrative a regiilor autonome de interes local sau judetean ori a serviciilor publice de specialitate subordonate autoritatilor administratiei publice locale, al caror capital social este detinut, in totalitate sau in parte, in calitate de proprietar sau coproprietar, de catre unitatile administratiei publice respective, detinatoare de autorizatii de transport valabile;
c) societati comerciale cu capital social privat sau mixt, detinatoare de autorizatii de transport valabile;
d) persoane fizice sau asociatii familiale autorizate sa presteze transport public local de marfuri sau de persoane, detinatoare de autorizatii de transport valabile.
(4) Pot presta serviciu de transport public local in regim de gestiune directa compartimentele sau serviciile specializate prevazute la alin. (2) lit. d).
(5) Pot presta serviciu de transport public local in regim de gestiune delegata operatorii de transport rutier prevazuti la alin. (2) lit. a)-c) si transportatorii autorizati cu respectarea prevederilor legale privind incheierea contractului de delegare a gestiunii.
(6) Pot presta serviciu de transport public local in gestiune delegata, cu contract de delegare a gestiunii fara licitatie, prin acordarea directa, operatorii de transport rutier prevazuti la alin. (2) lit. a) si b) si transportatorii autorizati prevazuti la alin. (3) lit. a) si b).
(7) Pierderea valabilitatii licentei de transport de catre operatorii de transport rutier sau a valabilitatii autorizatiei de transport de catre transportatorii autorizati are drept consecinta pierderea calitatii de operator de transport rutier, respectiv de transportator autorizat, si anularea hotararii de dare in administrare a serviciului ori anularea de drept a contractului de delegare a gestiunii serviciului, dupa caz.

Art. 31
In cazul in care un operator de transport efectueaza atat transport rutier public de persoane prin curse regulate locale si judetene, interjudetene sau internationale, pentru transportul local sau judetean, dupa caz, operatorul de transport rutier va tine o evidenta separata a activitatilor desfasurate, cu contabilitate distincta pentru fiecare serviciu prestat, astfel incat activitatile sale, conform licentelor de transport obtinute, sa poata fi evaluate, monitorizate si controlate.

Art. 32
(1) Drepturile si obligatiile operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati care desfasoara activitati de transport public local se prevad, potrivit Legii nr. 51/2006, in regulamentele si caietele de sarcini ale serviciilor de transport public local aprobate de autoritatile administratiei publice locale, anexate la hotararile de dare in administrare, respectiv la contractele de delegare a gestiunii aprobate prin hotarari de atribuire.
(2) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati care isi desfasoara activitatea pe baza unui contract de delegare a gestiunii au dreptul sa intrerupa prestarea serviciului de transport public local in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre autoritatile administratiei publice locale, cu obligatia de a notifica intreruperea prestarii serviciului in termenul si conditiile prevazute prin contractul de delegare a gestiunii.

Art. 33
(1) Operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati care executa transport public local si care sunt organizati ca societati comerciale cu capital social apartinand unitatilor administrativ-teritoriale pot fi privatizati, in conditiile legii, numai pe baza hotararii consiliului local, a consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a asociatiilor de dezvoltare comunitara, dupa caz.
(2) Privatizarea operatorilor de transport rutier sau a transportatorilor autorizati, prevazuti la alin. (1), precum si vanzarea bunurilor din domeniul privat al unitatilor administrativ-teritoriale aferente sistemelor de transport public local se fac numai in cadrul procedurii de delegare a gestiunii serviciilor, realizate in conditiile legii.

Art. 34
(1) In vederea realizarii obiectivelor si sarcinilor ce le revin, operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati trebuie sa asigure:
a) dotarea si asigurarea operatiilor de intretinere si reparatii necesare parcului de mijloace de transport, stabilit prin contractul de atribuire a gestiunii;
b) respectarea capacitatilor de transport si a programelor de transport impuse prin contractul de atribuire a gestiunii;
c) mentinerea starii tehnice corespunzatoare a vehiculelor, a instalatiilor auxiliare si a curateniei.
(2) Operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati care efectueaza transport public local au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte obligatiile stabilite prin contractele de atribuire a gestiunii, prin caietul de sarcini, prin regulamentul de organizare si functionare a serviciului, precum si prin prevederile prezentei legi;
b) sa furnizeze autoritatii administratiei publice locale informatiile solicitate si sa asigure accesul la toate informatiile necesare, in vederea verificarii si evaluarii functionarii si dezvoltarii serviciului de transport public local.

Sectiunea 2 - Utilizatorii serviciului de transport public localArt. 35
(1) Au calitatea de utilizatori beneficiarii serviciilor de transport public local persoane fizice sau juridice.
(2) Principalele drepturi ale utilizatorilor sunt urmatoarele:
a) utilizatorii au dreptul de a beneficia, liber si nediscriminatoriu, de serviciul de transport public local, ceea ce trebuie sa se prevada expres in regulamentul serviciului de transport public local care a fost aprobat de consiliul local, consiliul judetean si Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de asociatiile de dezvoltare comunitara, dupa caz;
b) utilizatorii au dreptul de acces la informatiile publice cu privire la serviciul de transport public local. Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a comunica informatii cu privire la indicatorii de calitate a serviciului, la structura tarifara si la clauzele contractuale care sunt de interes public;
c) hotararile consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu privire la transportul public local vor fi aduse la cunostinta utilizatorilor;
d) utilizatorii au dreptul sa conteste hotararile consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, in vederea prevenirii sau repararii unui prejudiciu direct ori indirect, provocat de acestea, in conditiile legii;
e) sa solicite si sa primeasca, in conditiile legii, despagubiri sau compensatii pentru daunele provocate lor de catre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati prin nerespectarea obligatiilor asumate prin contractele de atribuire a gestiunii;
f) sa sesizeze autoritatilor administratiei publice locale orice deficiente constatate in efectuarea serviciilor de transport public local si sa faca propuneri vizand inlaturarea acestora;
g) sa renunte, in conditiile legii, la serviciile contractate;
h) sa fie consultati, direct sau prin intermediul unor organizatii neguvernamentale reprezentative, in procesul de elaborare si adoptare a deciziilor, strategiilor si reglementarilor privind serviciul de transport public local;
i) pentru plata serviciului de transport public local, anumite categorii de utilizatori, persoane fizice, beneficiaza, in conditiile legii, de facilitati.
(3) Principalele obligatii ale utilizatorilor sunt:
a) sa detina legitimatii de calatorie valabile sau alte documente de transport stabilite prin lege;
b) sa achite costul legitimatiilor de calatorie valabile pentru calatoriile pe care le efectueaza, conform tarifelor mentionate lizibil pe acestea;
c) sa achite, in termenele stabilite, contravaloarea serviciului furnizat/prestat pe baza contractelor;
d) sa nu aduca prejudicii bunurilor sistemelor de transport din domeniul public sau privat;
e) sa aiba un comportament civilizat in raport cu personalul prestatorilor de servicii, precum si cu ceilalti utilizatori.

Capitolul IX - Licente si autorizatiiArt. 36
(1) Acordarea autorizatiilor de transport pentru executarea transportului public local se face de catre autoritatea de autorizare, cu respectarea regulamentului-cadru de acordare a autorizatiilor.
(2) Autoritatea de autorizare acorda autorizatia de transport pe baza examinarii si evaluarii experientei transportatorului, a capacitatii sale profesionale, a onorabilitatii, a capabilitatii economico-financiare, a capacitatii si dotarii tehnice necesare pentru asigurarea calitatii si continuitatii serviciului.
(3) Pentru obtinerea autorizatiilor de transport, transportatorii sunt obligati sa depuna urmatoarele documente:
a) certificatul de inregistrare la registrul comertului, in calitate de transportator;
b) declaratie pe propria raspundere privind perioadele in care a mai executat transport public local, mentionandu-se cazul in care a avut suspendarea sau interdictia de a efectua serviciul respectiv;
c) copia certificatului de competenta profesionala a persoanei desemnate, astfel cum este definit in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, si dovada ca persoana desemnata este angajat al transportatorului. In cazul persoanelor fizice sau al asociatiilor familiale autorizate ca transportator, persoana desemnata trebuie sa fie persoana fizica sau unul dintre membrii asociatiei familiale;
d) scrisoare de bonitate financiara eliberata de o banca;
e) declaratie pe propria raspundere privind faptul ca nu este implicat in niciun dosar penal privind infractiuni de natura comerciala, privind nerespectarea conditiilor de plata si angajare a personalului, precum si pentru incalcarea prevederilor legale privind efectuarea transporturilor;
f) declaratie pe propria raspundere prin care se mentioneaza mijloacele de transport detinute in proprietate sau in baza unui contract de leasing, pe care doreste sa le utilizeze in executarea serviciului de transport public local;
g) declaratie pe propria raspundere privind baza materiala pe care o detine in proprietate sau in baza unui contract de inchiriere.

Art. 37
(1) Atribuirea in gestiune directa sau delegata, conform legii, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se finalizeaza prin eliberarea licentelor de traseu operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizati respectivi.
(2) Odata cu aprobarea programului de transport public local sau judetean de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenurile de metrou, dupa caz, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, vor stabili modalitatile de atribuire in gestiune, pentru executarea serviciului de transport public local, pe intreaga retea de trasee, pe grupe de trasee si pe trasee.
(3) In cazul in care traseele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier si/sau transportator autorizat, autoritatea administratiei publice locale are dreptul sa decida atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru cate un singur traseu si va incheia, dupa caz, contracte de dare in administrare sau contracte de delegare a gestiunii, cu 2 sau mai multi operatori de transport rutier sau transportatori autorizati, desemnati castigatori.
(4) In cazul transportului public local de persoane realizat cu troleibuze, tramvaie, trenuri de metrou sau al transportului pe cablu, nu se vor emite licente de traseu, traseele respective fiind mentionate in contractele de atribuire a gestiunii.
(5) In situatia prevazuta la alin. (3), in contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimatiilor de calatorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizati, dupa caz, pe toate mijloacele de transport in comun.
(6) In cazul in care se vor incheia contractele respective cu 2 sau mai multi operatori de transport rutier sau transportatori autorizati, desemnati castigatori, intre acestia si autoritatea administratiei publice locale se va incheia un contract de distribuire a incasarilor provenite din vanzarea legitimatiilor de calatorie individuale cu valabilitate pe toate mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret in care se vor repartiza veniturile cuvenite fiecarui operator de transport rutier sau transportator autorizat.
(7) Legitimatiile de calatorie individuale au regimul stabilit in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare.
(8) O licenta de traseu contine toate cursele care se efectueaza pe traseul respectiv, conform programului de transport adoptat.
(9) Licentele de traseu pentru transportul public local de persoane realizat prin curse regulate se elibereaza de catre autoritatea de autorizare pe baza hotararii consiliului local, consiliului judetean sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, de dare in administrare sau a hotararii de atribuire in gestiune delegata a serviciului de transport public local fara licitatie, precum si a deciziei de acordare a gestiunii delegate realizate in urma licitatiilor. Valabilitatea licentelor de traseu este de maximum 3 ani.
(10) In cazul transportului public judetean de persoane realizat prin curse regulate licenta de traseu se atribuie pe baza hotararii comisiei paritare formate din reprezentantii consiliului judetean si reprezentantii agentiei A.R.R. din judetul respectiv si se emite de catre agentia A.R.R.

Art. 38
(1) Atribuirea in gestiune directa sau delegata a serviciului de transport public local pe raza unei unitati administrativ-teritoriale se face numai pe baza autorizatiei de transport detinute de transportatorii autorizati sau a licentei de transport detinute de operatorii de transport rutier.
(2) Dovada atribuirii serviciului de transport public local o reprezinta copia conforma a autorizatiei de transport sau a licentei de transport, emisa de autoritatea de autorizare, pentru fiecare vehicul dovedit ca detinut in proprietate sau in baza unui contract de leasing, utilizat in realizarea transportului conform prevederilor contractului de atribuire. Fac exceptie, in ceea ce priveste obligatia detinerii copiei conforme, tramvaiele, troleibuzele, trenurile de metrou si transportul pe cablu.
(3) In cazul impunerii unui numar limitat de autovehicule in efectuarea unui serviciu de transport public local, prioritatea eliberarii copiilor conforme ale autorizatiei de transport se da pentru vehiculele detinute in urmatoarea ordine:
a) vehicule detinute in proprietate;
b) vehicule detinute in baza unui contract de leasing.
(4) In cazul unui operator de transport rutier care detine vehicule exceptate de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 102/2006, cu modificarile ulterioare, si care pot fi utilizate la efectuarea serviciului de transport public local, copia conforma a autorizatiei de transport se elibereaza in baza licentei de transport detinute.
(5) In cazul serviciului de transport public in regim de taxi, copia conforma a autorizatiei de transport care contine numarul de atribuire si numarul de circulatie ale autovehiculului reprezinta autorizatia taxi a vehiculului respectiv.
(6) Autorizatia de transport si copia conforma se elibereaza pentru o perioada de cel mult 5 ani, putand fi prelungite, la cerere, cu verificarea indeplinirii conditiilor initiale de emitere.
(7) In cazul serviciului de transport public local de persoane prin curse speciale, autoritatea de autorizare va elibera operatorilor de transport rutier, la cerere, licenta pentru fiecare traseu local sau judetean pe care acestia executa transportul, in conformitate cu contractele incheiate cu beneficiarii de transport. Durata licentei de traseu este conforma cu durata contractului, dar nu mai mare de 3 ani.

Art. 39
(1) Autorizatia de transport se retrage de catre autoritatea de autorizare in cazul in care transportatorul autorizat nu mai indeplineste conditiile care au stat la baza acordarii acesteia sau in cazul in care acesta a furnizat documente continand informatii eronate cu ocazia solicitarii de acordare a autorizatiei de transport. In caz de retragere a licentei de transport sau a autorizatiei de transport, copiile conforme ale acestora si licentele de traseu au acelasi regim.
(2) Copiile conforme ale licentei de transport sau ale autorizatiei de transport se suspenda de catre autoritatea de autorizare in cazul savarsirii unor abateri grave sau repetate de la prevederile contractelor de atribuire a serviciului, precum si de la reglementarile in vigoare privind transportul rutier si/sau protectia mediului.
(3) Licenta de traseu se retrage cu o notificare prealabila de 60 de zile, in cazul unor abateri grave de la prevederile caietului de sarcini. In intervalul de 60 de zile, autoritatile administratiei publice locale vor organiza atribuirea serviciului respectiv in gestiune altui operator de transport rutier.

Art. 40
Licenta de transport, licenta de traseu, autorizatia de transport si copiile conforme ale acestora, eliberate unui operator de transport sau unui transportator autorizat, nu pot fi utilizate de catre alte persoane pentru a executa cu autovehiculele detinute activitati de transport public.

Capitolul X - Finantarea serviciului de transport public local de persoaneArt. 41
(1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital necesare pentru efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se asigura din veniturile operatorilor de transport sau ale transportatorilor autorizati.
(2) Veniturile operatorilor de transport rutier si ale transportatorilor autorizati se formeaza din incasarea de la utilizatorii serviciului a tarifelor, denumite in continuare taxe de calatorie, reprezentand contravaloarea serviciului prestat, si/sau din subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale, calculate ca diferenta de tarif, in conditiile legii.
(3) Sumele necesare finantarii functionarii si exploatarii serviciilor de transport public local, provenite din subventii de la bugetul local, se prevad in bugetele locale si se aproba odata cu acestea prin hotarari ale consiliilor locale, ale consiliilor judetene sau ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.
(4) Sursele de finantare a cheltuielilor de capital pentru realizarea obiectivelor de investitii publice ale unitatilor administrativ-teritoriale, aferente sistemelor de transport public local de persoane, se asigura potrivit Legii nr.
(5) Finantarea investitiilor pentru infiintarea, reabilitarea, modernizarea si/sau dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane se face din bugetele locale, din bugetul de stat sau din fonduri private, pe baza hotararilor consiliilor locale, ale consiliilor judetene, ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau ale Guvernului, dupa caz, cu respectarea legislatiei in vigoare privind finantele publice, respectiv finantele publice locale, si a legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.
(6) In cazul gestiunii delegate, bunurile realizate ca urmare a investitiilor pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea sistemelor de transport public local de persoane, finantate din fonduri proprii ale operatorilor de transport rutier sau ale transportatorilor autorizati, raman in proprietatea acestora pe toata durata contractului de delegare a gestiunii. In contractul de delegare a gestiunii serviciului se vor defini categoriile de bunuri si se va preciza modul de repartitie a bunurilor de retur sau a bunurilor de preluare realizate pana la incetarea, din orice cauza, a contractului de delegare a gestiunii serviciului, precum si eventualele despagubiri.

Art. 42
(1) Acoperirea financiara a costului calatoriilor efectuate de persoanele care beneficiaza, potrivit legii, de gratuitate la legitimatiile de calatorie individuale se asigura din bugetul de stat, din bugetele locale sau din bugetele altor institutii stabilite prin lege.
(2) Acoperirea influentelor financiare rezultate din reduceri de tarif la legitimatiile de calatorie individuale pentru serviciul de transport public local de persoane, aprobate pentru anumite categorii de persoane de consiliile locale, de consiliile judetene sau de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, sau acoperirea diferentelor dintre costurile inregistrate de operatorul de transport rutier sau transportatorul autorizat pentru efectuarea serviciului si sumele efectiv incasate ca urmare a vanzarii legitimatiilor de calatorie individuale se asigura din bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor sau ale judetelor, dupa caz, pana la nivelul tarifelor de vanzare catre populatie a legitimatiilor de calatorie individuale.
(3) Conditiile concrete in care va fi acoperit costul calatoriilor potrivit prevederilor alin. (1) si (2) sau costurile inregistrate pentru efectuarea transportului public local pe traseele sociale nerentabile se vor stabili prin hotararea de dare in administrare sau prin contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art. 43
Procedura de stabilire a tarifelor percepute pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane se precizeaza in hotararile de dare in administrare a serviciului, respectiv in contractele de delegare a gestiunii si trebuie sa tina seama de urmatoarele reguli:
a) tarifele si subventiile incasate de operatorul de transport rutier sau de transportatorul autorizat in urma prestarii serviciului de transport public local de persoane trebuie sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare a sistemului de transport public local respectiv;
b) tarifele se actualizeaza periodic prin indexare cu indicele de crestere a preturilor de consum, prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz;
c) conditiile care genereaza modificarea tarifelor sau a subventiilor, precum si procedurile specifice aplicate pentru astfel de situatii se prevad in contractele de atribuire a gestiunii;
d) modificarea tarifelor sau a subventiilor se aproba prin hotarare a consiliilor locale, consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 44
Nivelul tarifelor aplicate de catre operatorii de transport sau transportatorii autorizati in transportul public local de persoane prin curse regulate sau in regim de taxi vor constitui criterii de acordare a gestiunii serviciului respectiv, prin concesionare.

Capitolul XI - Raspunderi si sanctiuniArt. 45
(1) Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei, persoanele fizice, care calatoresc cu mijloacele de transport public de persoane fara titlu de calatorie valabil sau refuza sa prezinte organelor de control titlul respectiv de calatorie, care au un comportament necivilizat sau care aduc prejudicii mijloacelor de transport.
(3) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, functionarii publici raspunzatori pentru urmatoarele fapte:
a) neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a prevederilor privind atribuirea gestiunii serviciului si a licentelor de traseu;
b) nerespectarea prevederilor art. 19 privind obligatiile asumate de autoritati prin contractele de atribuire a gestiunii;
c) nerespectarea prevederilor art.
20 privind atributiile autoritatilor de reglementare pentru domeniul serviciului de transport public local;
d) nerespectarea prevederilor art.
36 privind acordarea autorizatiilor de transport;
e) nerespectarea prevederilor art.
39 privind retragerea sau suspendarea autorizatiilor de transport.
(4) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, operatorii economici care nu au inscriptionat in mod corespunzator mijloacele de transport folosite pentru transportul in cont propriu.
(5) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 3.000 lei, conducatorul auto, pentru urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (2), art. 5 alin. (5), art. 7 alin. (3), art. 11 alin. (2) si ale art. 13 alin. (2) privind refuzul de a prezenta la control documentele corespunzatoare;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (4) lit. c) privind respectarea punctelor de imbarcare/debarcare a calatorilor.
(6) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, functionarii publici pentru nerespectarea prevederilor art. 18 alin. (1) lit. e) privind sanctionarea operatorilor economici care nu presteaza serviciile la parametrii de performanta la care s-au obligat.
(7) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, operatorii de transport rutier si transportatorii autorizati, pentru urmatoarele fapte:
a) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (1) privind conditiile in care se executa transportul public local de persoane prin curse regulate;
b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2) si (3) si ale lit. d) a alin. (4) privind conditiile in care se executa transportul public local de persoane prin curse regulate speciale;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) privind conditiile in care se executa transportul public de marfuri in regim contractual;
d) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (2) privind conditiile in care se executa transportul de persoane pe cablu;
e) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1) privind conditiile in care se executa transportul de marfuri cu tractoare cu remorci;
f) nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (1) privind conditiile in care se executa transportul realizat cu vehicule speciale destinate serviciilor funerare;
g) nerespectarea obligatiilor prevazute in contractele de delegare a gestiunii;
h) nerespectarea prevederilor art. 30 privind persoanele juridice care pot executa transport public local de persoane sau de marfuri;
i) nerespectarea prevederilor art. 31 privind evidentierea distincta in contabilitate pentru fiecare activitate desfasurata;
j) nerespectarea prevederilor art.
32 alin. (1) privind respectarea regulamentelor si caietelor de sarcini ale serviciilor de transport public local;
k) nerespectarea prevederilor art. 34 privind obligatiile operatorilor de transport si transportatorilor autorizati in realizarea serviciilor de transport public local;
l) nerespectarea prevederilor art.
37 alin. (7) privind regimul legitimatiilor de calatorie;
m) nerespectarea prevederilor art. 40 privind folosirea de catre un operator de transport sau transportator autorizat a documentelor eliberate pentru alt operator de transport sau transportator autorizat.
(8) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (2)-(7) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre imputernicitii primarilor comunelor, oraselor si municipiilor, de catre primarul general al municipiului Bucuresti, de catre presedintii consiliilor judetene si de catre persoanele imputernicite de acestia, dupa caz.
(9) Consiliile locale, consiliile judetene si, dupa caz, Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili, potrivit dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, faptele care constituie contraventii in domeniul serviciului de transport public local, altele decat cele prevazute la alin. (2) 7) sau in alte reglementari legale.

Art. 46
Contraventiilor prevazute la art.
45 alin. (2) 7) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia celor ale art. 28.

Capitolul XII - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 47
(1) Operatorii economici care executa transport public local, activi la data intrarii in vigoare a prezentei legi, si care nu detin licenta de transport in conditiile legii sunt obligati sa solicite si sa obtina eliberarea acesteia pana la data de 31 decembrie 2007.
(2) Licentele de transport valabile la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi mentin valabilitatea pana la data expirarii acestora, fara posibilitatea prelungirii, in cazul in care isi pot desfasura activitatea numai in calitate de transportatori autorizati conform prevederilor prezentei legi.

Art. 48
(1) In termen de 90 de zile de la data publicarii prezentei legi, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului si A.N.R.S.C., dupa caz, vor elabora si vor aproba prin ordin al ministrului, respectiv al presedintelui autoritatii, reglementarile stabilite prin prezenta lege cuprinse in domeniile lor de activitate, precum si normele de aplicare a prezentei legi.
(2) Pana la emiterea normelor si regulamentelor prevazute de prezenta lege, raman in vigoare prevederile normelor existente.
(3) In cazul reorganizarii ori lichidarii judiciare a operatorilor de transport public local carora le-a fost delegata gestiunea serviciului anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz, pot cere renegocierea contractului de delegare a gestiunii pe baza prevederilor prezentei legi sau il vor rezilia organizand o noua procedura de delegare a gestiunii, in scopul desemnarii unui nou operator de transport rutier sau transportator autorizat.

Art. 49
(1) Contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local, valabil incheiate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, isi produc efectele potrivit clauzelor contractuale, pana la expirarea acestora, dar nu mai mult de termenul maxim stabilit prin prezenta lege.
(2) Eventualele clauze ale contractelor de atribuire a gestiunii, referitoare la posibilitatea prelungirii acestora, se anuleaza; pentru atribuirea serviciului este necesara organizarea unei noi proceduri de atribuire a gestiunii, potrivit prevederilor prezentei legi.
(3) Operatorii economici care executa servicii de transport public fara a avea contracte de atribuire a gestiunii valabile pot executa aceste servicii pana la data de 31 decembrie 2007, termen dupa care autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa incheie contractele de atribuire a gestiunii corespunzatoare.

Art. 50
Prezenta lege intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art.
51
La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr.
86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de calatori, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 544 din 1 septembrie 2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

LegislatieLegislatie

Analize pe aceeasi tema


Politici de armonizare legislativa si strategii privind combaterea consumului de droguri
Legea serviciilor de transport public localRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.