Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didactice Bani si dezvoltarea carierei Stiinta  si proiecte tehnice Istorie si biografii Sanatate si medicina Dezvoltare personala
referate bani Lucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract colectiv de munca - apele romaneContract colectiv de munca - apele romane


ADMINISTRATIA NATIONALA

„APELE ROMANE”

CONTRACT COLECTIV DE MUNCA

2011-2014

            Incheiat la nivel departamental conform art.12 din  Legea nr. 130/1996 republicata, intre:

            - Administratia Nationala „Apele Romane”, reprezentata prin domnul, in calitate de director general, pe de o parte si

            - Federatia Sindicatelor Democratice “AQUAROM”, organizatie sindicala de tip federativ, legal constituita si reprezentativa conform Incheierii Tribunalului Bucuresti – sectia a IV-a civila nr. 6Fed/2008, prin reprezentantii sai nominalizati in adresa de imputernicire anexata, pe de alta parte ;

            - « Federatia APEHID » Bacau, organizatie sindicala, legal constituita si reprezentativa prin afilierea la Confederatia Sindicala Nationala MERIDIAN, prin Incheierea Tribunalului Bucuresti – sectia a IV-a civila nr. 32/FED/2004, prin reprezentantii sai nominalizati in adresa de imputernicire anexata, pe de alta parte.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1

            (1). Prezentul Contract colectiv de munca, are la baza Codul Muncii (Legea nr. 53/2003 modificata si completata), Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National – editia 2011/2014, precum si alte acte normative aflate in vigoare.

            (2). Clauzele negociate ale prezentului contract se aplica in toate unitatile si subunitatile din subordinea A.N. «Apele Romane» asa cum sunt ele nominalizate in Ordonanta de urgenta nr. 107/2002 cu modificarile si completarile ulterioare cat si pentru aparatul propriu al A.N. «Apele Romane».

            (3). Prezentul Contract colectiv de munca se aplica intregii structuri a Administratiei Nationale « Apele Romane » cu respectarea legislatiilor in vigoare incidente.

      

Art. 2

            (1). Partile contractante pe deplin egale si libere in negocierea prezentului contract se obliga sa respecte fara exceptie clauzele acestuia.

            (2). Nerespectarea obligatiilor rezultate din prezentul contract atrage raspunderea disciplinara, patrimoniala, contraventionala sau penala, dupa caz, a persoanelor vinovate indiferent de functia pe care o ocupa.

            (3).Aplicarea si interpretarea clauzelor prezentului contract se face in sensul favorabil salariatului. Opiniile diferite vor fi solutionate de comisia paritara, al carei regulament de functionare este prevazut in anexa nr. 1 la prezentul contract.

            (4) In situatiile in care, in privinta drepturilor ce decurg din prezentul contract colectiv de munca intervin reglementari legale mai favorabile, acestea vor face parte de drept din contract.

Art. 3

            (1). Prezentul contract se incheie si este valabil pe o perioada de patru ani de la data inregistrarii.

            (2). Daca nici una dintre parti nu denunta contractul cu 30 de zile inainte de expirarea

perioadei pentru care a fost incheiat, valabilitatea acestuia se prelungeste pana la incheierea unui nou contract, dar nu mai mult de 12 luni.

            (3). Contractele individuale nu pot contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celui stabilit in prezentul contract.

            (4). Drepturile dobandite in urma negocierilor nu pot fi retrase sau anulate, decat in conditiile legii.

Art.4

(1).      Partile convin ca pentru negocierile colective si pentru aplicarea prezentului contract, in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2011-2014, fiecare salariat nemembru de sindicat sau membrii unor sindicate neafiliate la Federatiile semnatare la prezentul, indiferent de functia ocupata, sa achite lunar o contributie de 0,6% din salariul de baza. Suma colectata se varsa intr-un cont administrat de comun acord angajator sindicate.

(2). Din suma colectata in conditiile alin.(1), o treime se varsa lunar in contul federatiei reprezentative, prin grija angajatorului persoana juridica, inclusiv aparatul central.

            (3). Odata cu aplicarea prezentului contract, pe baza comunicarii organizatiilor sindicale, angajatorul va solicita acordul salariatului pentru retinerea contributiei.

Art. 5

(1). Clauzele prezentului contract pot fi modificate in conditiile legii. Orice cerere de modificare se comunica in scris celeilalte parti si face obiectul unei negocieri.

 (2). Cererea de modificare se aduce la cunostinta, in scris, celeilalte parti cu 15 zile inainte de data propusa pentru inceperea negocierilor, dar nu mai mult de 30 de zile.

(3). Suspendarea si incetarea contractului se fac cu respectarea legislatiei in vigoare.

Art. 6

Prezentul contract are ca obiect, in principal:

a)   contractul individual de munca;

b)   timpul de munca si timpul de odihna;

c)    conditiile de munca, sanatatea si securitatea in munca;

d)   salarizarea si alte drepturi banesti;

e)   formarea profesionala;

f)    drepturile si obligatiile partilor.

Art. 7  

            (1). Partile se obliga ca, pe perioada de aplicare a prezentului contract, sa nu promoveze si sa nu sustina proiecte de acte normative sau altele asemenea, a caror adoptare ar putea duce la diminuarea drepturilor ce decurg din acest contract.

(2). Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.

            (3). Reprezentantii partilor semnatare au dreptul si obligatia de a verifica modul in care sunt respectate clauzele prezentului contract, la toate unitatile si subunitatile la care se aplica. In cazul in care se constata incalcari ale clauzelor, partile vor face cunoscut acest lucru, vor lua masuri de solutionare si intrare in legalitate, iar conducerea Administratiei va lua masuri de sanctionare a celor vinovati.

            (4). In situatia in care vor interveni reglementari legale in ceea ce priveste drepturile ce decurg din prezentul contract, partile vor negocia conditiile respective in termenele reglementate sau de maxim 15 zile, de la data intrarii in vigoare a acestor prevederi, modificandu-se corespunzator prin act aditional la contractul colectiv de munca.

            (5). Partile semnatare ale prezentului contract colectiv de munca vor transmite unitatilor cate o copie a prezentului contract semnat.

Art. 8

            (1). In vederea negocierii contractului colectiv de munca, partile isi vor prezenta documentele necesare negocierii.

            (2). Prezentul Contract colectiv de munca constituie legea partilor. 

CAPITOLUL II

Contractul individual de munca

Art. 9

            (1). Angajarea, incadrarea, promovarea, retrogradarea si incetarea activitatii personalului de executie se face in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu prevederile prezentului contract.

(2). Personalul de conducere al Administratiei Nationale „Apele Romane” si al unitatilor din subordine este numit, suspendat, eliberat din functie, destituit sau concediat de catre directorul general in conformitate cu prevederile legale si ale acestui contract.

             (3). In sensul alin. (2), prin personal de conducere se intelege: director general adjunct, director in aparatul central, director administratie bazinala de apa, director INHGA, director E.C. Stanca-Costesti.

            (4). Directorii economici, directorii tehnici, directorii stiintifici, directorii de SGA, contabilii sefi si inginerii sefi de S.G.A si S.H. independent sunt angajati, suspendati sau eliberati din functie de conducatorul unitatii cu personalitate juridica de care apartin, numai cu aprobarea directorului general, in conformitate cu prevederile legale si prevederile  prezentului contract.

            4* Pentru ocuparea unei functii de conducere tehnica, este obligatorie  vechime in activitatea depusa in domeniul de gospodarire a apelor dupa cum urmeaza

-      director, director tehnic ABA, INHGA  – 10 ani

-      inginer sef SGA - 8 ani

-      sef SH, sef serviciu, sef birou - 5 ani

-      sef formatie - 4 ani

            Pentru ocuparea unei functii de conducere economica este obligatorie vechime in domeniul economic dupa cum urmeaza

-      director economic ABA, INHGA - 10 ani

-      contabil sef SGA - 8 ani

-      sef birou -  5 ani

            (5). La angajare si la stabilirea drepturilor individuale, angajatorii vor respecta dispozitiile legale in vigoare privind aplicarea principiului egalitatii de tratament fata de toti salariatii, fara discriminari pe baza de criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala,  rasa, culoare, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta ori activitate sindicala.

(6). Principiul platii egale pentru munca egala implica, pentru aceeasi munca sau pentru o munca pentru care este atribuita o valoare egala, eliminarea, cu privire la toate elementele si conditiile de remunerare, a oricarei discriminari pe criteriul sexului.

            (7). Specializarile necesare pentru ocuparea posturilor din cadrul Administratiei Nationale „Apele Romane” se regasesc in anexa 7.

Art. 10

            (1). Angajarea  personalului se face numai pe posturi vacante, in raport cu cerintele angajatorului, pe baza aptitudinilor si competentei profesionale dovedite, fara discriminari si numai pe baza de concurs sau examen, dupa caz.

1* Cand angajatorul decide asupra ocuparii posturilor vacante are obligatia sa faca public acest lucru, prin afisarea la sediul acestuia si prin publicarea in presa, precum si comunicarea la AJOFM teritoriala. Pentru ocuparea postului vacant angajatorul va face cunoscut si :

a) data si locul sustinerii concursului, actele necesare pentru dosar, data limita de depunere a acestuia;

b) conditiile de participare si de ocupare a postului respectiv;

c) tematica concursului si modalitatea de informare a candidatilor;

d) atributiile postului;

e) riscurile specifice postului inclusiv posibilitatea ca salariatul sa-si desfasoare activitatea si in alte locuri de munca in afara celui de baza;

f) durata normala a muncii (ore/zi, ore/saptamana);

g) durata perioadei de proba.

            (2). Pot participa la concursul de ocupare a unui post vacant numai candidatii care indeplinesc urmatoarele conditii:

            a) nu au o interdictie de genul:

                            a1) sunt patroni, asociati sau salariati la firme inregistrate potrivit dispozitiilor legale, care desfasoara activitati concurentiale sau care intra in conflict de interese cu activitatea unitatii;

                            a2) au avut contract individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare in ultimii 5 ani sau condamnari penale, care ii fac incompatibili cu activitatea ce urmeaza sa o desfasoare;

                            a3) sunt pusi sub interdictie judecatoreasca;

                            a4) nu au implinit varsta de 15 ani (pentru locuri de munca cu conditii normale) si 18 ani (pentru locuri de munca in conditii grele, vatamatoare sau periculoase);

                            a5) nu cunosc limba romana sau refuza sa o foloseasca;

            b) au depus si inregistrat, in termenul anuntat, dosarul de participare;

            (3). Dosarul de participare va contine urmatoarele documente:

a) cerere de inscriere la concurs;

b) curriculum vitae;

c) act de identitate in copie;

d) acte doveditoare ale pregatirii profesionale cerute;

e) adeverinta medicala, din care sa rezulte ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii respective;

f) cazier judiciar;

g) declaratie pe propria raspundere, din care sa rezulte ca nu se incadreaza intr-una din situatiile prevazute la alin. (2), lit. a) de mai sus (formular tip Anexa nr. 5).

            (4). Concursul se sustine in limba romana si se organizeaza in termen de cel putin 15 zile calendaristice de la data publicarii/republicarii anuntului.

            (5). Promovarea personalului in functii superioare celei ocupate se face numai pe baza de examen sau concurs, dupa caz, si in limita numarului de posturi aprobat prin statul de functiuni.

            (6). Angajatorul dispune, prin decizie, constituirea unei comisii de examinare care verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs precum si aptitudinile profesionale si personale ale candidatilor. Din comisie fac parte obligatoriu seful compartimentului sau locului de munca si un specialist desemnat de organizatia sindicala.

            Secretarul comisiei, un reprezentant al compartimentului de resurse umane, raspunde de organizarea si desfasurarea concursului in bune conditii si are obligatia de a prezenta comisiei dosarul fiecarui candidat, eventualele observatii privind continutul acestora precum si modul de indeplinire a conditiilor prevazute de lege si de prezentul contract.

            (7). Concursul consta, dupa caz, in:

            a) test grila sau proba scrisa;

            b) proba orala sau interviu;

            c) proba practica;

            d) evaluare psihologica.

Stabilirea probelor pentru fiecare concurs este de competenta comisiei de examinare, hotararea acesteia fiind comunicata tuturor candidatilor inainte de inceperea concursului.

(8). Probele concursului vor fi apreciate cu note de la 1 la 10, de fiecare membru al comisiei de examinare. In situatia in care intre media notelor acordate la o proba unui candidat exista o diferenta mai mare de un punct, prin grija presedintelui de comisie, membrii vor reanaliza in comun notarea probei, astfel incat diferenta sa fie sub un punct.

Pentru a putea fi declarati admisi candidatii trebuie sa obtina la fiecare proba cel putin nota 7.

(9). Rezultatul concursului se va consemna intr-un proces-verbal intocmit conform anexei nr. 3, semnat de toti membrii comisiei, ce face obiectul dosarului de concurs, alaturi de celelalte documente.

(10). Pe baza notelor obtinute, comisia de examinare va stabili ordinea reusitei la concurs, candidatul care a obtinut media cea mai mare este declarat castigatorul concursului si va fi angajat pe postul respectiv.     

(11). La medii egale, candidatul care este salariat al Administratiei are prioritate la ocuparea postului. Daca nu exista un astfel de candidat, dar exista mai multi candidati cu medii egale, va fi declarat castigator candidatul apreciat de majoritatea membrilor comisiei pe baza cuprinsului din curriculum vitae referitor la nivelul studiilor de baza sau suplimentare (doctor, doctorand, masterat, cursuri postuniversitare, publicatii s.a.).

(12). Ordinea reusitei va fi afisata la sediul angajatorului in maxim 5 zile lucratoare de la data sustinerii ultimei probe de concurs.

(13). In termen de 5 zile lucratoare de la afisarea rezultatelor candidatii respinsi pot face contestatii. Depasirea termenului mentionat are ca efect decaderea din drepturi.

Contestatia este analizata si solutionata de angajator si se comunica petitionarului intr-un termen ce nu poate depasi 5 zile lucratoare.

(14). Candidatul declarat castigatorul concursului este obligat sa se prezinte la post in termen de pana la 30 zile calendaristice de la data afisarii rezultatelor. In caz de neprezentare in termen, postul va fi oferit urmatorului candidat declarat admis, iar in lipsa unui astfel de candidat concursul se reprogrameaza.

(15). Un candidat declarat admis la un concurs, nu poate fi angajat pe alt post decat cel pentru care a sustinut concursul.

(16). Organizarea unui nou concurs pentru postul neocupat se programeaza in cel mult 60 zile de la anuntarea rezultatelor concursului anterior.

            (17). Castigatorii concursurilor vor fi angajati in baza unui contract individual de munca, pe perioada nedeterminata, cu clauza unei perioade de proba, perioada care va fi comunicata noului angajat inainte de incheierea contractului individual de munca.

            (18). Perioada de proba constituie vechime in munca si va fi de :

a)       90 de zile calendaristice pentru functii de conducere;

b)       30 de zile calendaristice pentru functii de executie si pentru persoanele cu handicap;

c)        5 zile lucratoare pentru muncitorii necalificati;

d)       6 luni pentru absolventii institutiilor de invatamant care se incadreaza in profesia corespunzatoare pregatirii lor ca debutant.

 (19). Pe durata perioadei de proba salariatul se bucura de toate drepturile si are obligatiile prevazute in legislatia muncii, in contractul colectiv de munca, in regulamentul intern precum si in contractul individual de munca.

(20). La expirarea perioadei de proba, pe baza aprecierilor privind calitatea lucrarilor executate, disciplinei la locul de munca, initiativei si comportamentului salariatului, facute de conducatorul locului de munca sau a sefului ierarhic, angajatorul dispune definitivarea pe post daca salariatul s-a dovedit corespunzator postului. Pe durata sau la sfarsitul perioadei de proba, contractul individual de munca poate inceta, printr-o notificare scrisa, la initiativa oricareia dintre parti.

(21). Calificativele de apreciere pot constitui baza pentru renegocierea salariului la finele perioadei de proba.

            (22). Angajatorii sunt obligati sa informeze salariatii angajati cu contract individual de munca pe durata determinata despre locurile de munca vacante sau care vor deveni vacante, corespunzatoare pregatirii lor profesionale si sa le asigure accesul la aceste locuri de munca in conditii egale cu cele ale salariatilor angajati cu contract individual de munca pe perioada nedeterminata. Aceasta informare se face printr-un anunt afisat la sediul angajatorului.

            (23) Se pot excepta de la angajarea prin concurs :

     a) salariatii care au intrerupt activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care au devenit apti de munca;

     b) fostii salariati care au fost concediati pentru reducere de activitate, ce revin pe aceleasi functii echivalente in termen de 9 luni de la data incetarii contractului individual de munca;

     c) salariatii administratiei care solicita schimbarea locului de munca intr-o alta localitate ca urmare a casatoriei, apropierii de parinti, divortului sau alte motive bine intemeiate;

     d) salariatii aflati in situatia de a le inceta contractul individual de munca pentru :

-      a ocupa un post  in  care s-a admis reintegrarea in functie a salariatului care a ocupat acel post, ca urmare a unei hotarari judecatoresti definitive;

-      din motive medicale nu mai poate sa isi indeplineasca atributiile corespunzatoare locului de munca ocupat, prin acceptarea altui post vacant oferit de angajator, potrivit pregatirii profesionale a salariatului;

e)   orfanii, vaduvii si vaduvele fostilor salariati ai Administratiei ( in baza unei testari);

f)     copiii fostilor salariati ai Administratiei care si-au pierdut capacitatea de munca ca urmare a unor accidente suferite ( in baza unei testari);

g)    persoanele care solicita ocuparea posturilor de agent hidro, hidrometrii, muncitori necalificati si asimiliati;

h)   angajatul pe perioada determinata care inlocuieste un salariat cu contract de munca suspendat ( in baza unei testari).

Art. 11

            (1). Drepturile si obligatiile salariatilor se stabilesc la incadrarea acestora, prin incheierea contractului individual de munca, in conformitate cu prevederile legale si cu modelul anexat la prezentul contract.

Incheierea contractului individual de munca

Art.12

            (1). Incadrarea pe post a unei persoane se face in conditiile legii si ale prezentului contract, numai pe baza de concurs sau examen, dupa caz, pe un post declarat vacant, prin incheierea unui contract individual de munca pe durata nedeterminata.

            (2). Prin exceptie, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata pentru cazurile prevazute de lege.

            (3). La data incheierii contractului individual de munca, persoana incadrata dobandeste calitatea de salariat al Administratiei, cu toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii si de prezentul contract.

 

Art. 13

            (1). Contractul individual de munca se incheie prin grija angajatorului in baza consimtamantului partilor in forma scrisa, in limba romana, in doua exemplare.

(2). Obligatia de informare a persoanei selectate in vederea angajarii sau a salariatului se considera indeplinita de catre angajator la momentul comunicarii in scris a  ofertei sale privind continutul semnarii contractului individual de munca sau a actului aditional, dupa caz.

(3). Informarea prevazuta la alin. (2) de mai sus va cuprinde, dupa caz, cel putin urmatoarele elemente:

a)   locul de munca sau mobilitatea locului de munca;

b)   atributiile postului;

c)    conditiile de munca si riscurile specifice postului;

d)   durata contractului (in cazul unui contract de munca temporar);

e)   durata concediului de odihna;

f)    salariul de baza si periodicitatea platii acestuia;

g)   durata normala de munca, exprimata in ore/zi, ore/saptamana;

h)   durata perioadei de proba;

i)     conditiile de acordare a preavizului si durata acestuia.

(4). La incadrare, persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea in cadrul Administratiei va primi un exemplar din contractul individual de munca si fisa postului semnata de angajator.

(5). Incheierea contractului individual de munca se face in baza certificarii de catre medicul de medicina muncii ca cel in cauza este apt pentru prestarea muncii respective. Contractul individual de munca incheiat in lipsa certificatului medical este nul.

(6). Niciun contract individual de munca nu poate contine clauze care sa stabileasca drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin lege si prin prezentul contract.

Executarea contractului individual de munca

Art. 14

            (1). La cererea salariatului, angajatorul este obligat sa elibereze documente care atesta activitatea desfasurata de solicitant, vechimea in munca, meserie si specialitate, salariul de baza, sporuri etc.

            (2). Pe durata executarii unui contract individual de munca nu poate fi stabilita decat o singura perioada de proba, cu exceptia situatiei in care salariatul debuteaza la acelasi angajator intr-o noua functie sau profesie, ori urmeaza sa desfasoare o activitate intr-un loc de munca cu conditii grele, vatamatoare sau periculoase.

            (3). Orice salariat are dreptul de a cumula mai multe functii (in unitati diferite), in baza unor contracte individuale de munca, beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Sunt exceptate situatiile unde, prin lege, sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul de functii.

            (4). Salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza.

 

Art. 15

            (1). Drepturile si obligatiile privind relatiile de munca dintre angajator si salariat se stabilesc prin negociere, conform contractului colectiv de munca si a contractului individual de munca.

            (2). Salariatul nu poate renunta la drepturile ce ii sunt recunoscute, prin lege sau prin prezentul contract. Orice conventie dintre salariat si angajator prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege sau de acest contract, precum si limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

            (3). Salariatul beneficiaza, in principal, de urmatoarele drepturi:

a)   la salarizare pentru munca depusa;

b)   la repaus zilnic si saptamanal;

c)    la concediu de odihna anual;

d)   la egalitate de sanse si tratament;

e)   la demnitate in munca;

f)    la securitate si sanatate in munca;

g)   la acces la formarea profesionala;

h)   la informare si consultare;

i)     de a lua parte la determinarea si ameliorarea conditiilor de munca si a mediului de munca;

j)     la protectie in caz de concediere;

k)   la negocieri individuale si colective;

l)     de a participa la actiuni colective;

m) de a constitui sau de a adera la un sindicat.

(4). Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)   de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b)   fidelitate fata de unitate in executarea atributiilor de serviciu;

c)    de a respecta: disciplina muncii, prevederile din contractul colectiv de munca, din contractul individual de munca si din regulamentul intern, masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate, secretul de serviciu.

(5). Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a)   sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

b)   sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat in conditiile legii si acestui contract;

c)    sa emita dispozitii cu caracter obligatoriu pentru fiecare salariat, sub rezerva legalitatii acestora;

d)   sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu ce revin fiecarui salariat;

e)   sa constate abaterile disciplinare, sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca si regulamentului intern.

(6). Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)   sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca;

b)   sa asigure conditii tehnice si organizatorice avute in vedere pentru elaborarea normelor de munca;

c)    sa acorde salariatilor drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca si din contractele individuale de munca;

d)   sa comunice trimestrial organizatiilor sindicale situatia economica si financiara a unitatii;

e)   sa se consulte cu organizatiile sindicale in privinta deciziilor susceptibile sa afecteze drepturile si interesele salariatilor;

f)    sa plateasca toate contributiile si impozitele aferente drepturilor salariale ce revin, conform legii, in sarcina sa;

g)   sa retina si sa vireze contributiile si impozitele datorate, in conditiile legii, de salariati;

h)   sa asigure confidentialitatea salariilor si a datelor cu caracter personal ale salariatilor;

i) sa asigure negocierea individuala cu fiecare salariat in parte;

j) sa asigure eficienta economica a unitatii astfel incat drepturile salariale ale salariatilor sa nu fie afectate.

            Modificarea contractului individual de munca

Art. 16

            (1). Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor.

            (2). Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila prin: delegare, detasare sau trecerea temporara intr-o alta munca (functie), caz impus fie pentru ocrotirea salariatului (graviditate, lauzie, sanatate) fie pentru sanctionarea disciplinara a salariatului, precum si in cazuri de forta majora.

            (3). Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente:

a)   durata contractului;

b)   locul muncii;

c)    felul muncii;

d)   conditiile de munca;

e)   salariul de baza;

f)    timpul de munca si timpul de odihna;

g)   atributiile postului.

(4). Orice modificare a elementelor contractului individual de munca prevazute la alin. (3), impune incheierea unui act aditional la contract, intr-un termen de maximum 15 zile de la data incunostiintarii in scris a salariatului sau a acordului intervenit intre parti.

Delegarea si detasarea

Art. 17

            (1). Locul muncii poate fi modificat unilateral de angajator prin delegarea sau detasarea salariatului intr-un alt loc de munca decat cel prevazut in contractul individual de munca.

            (2). Pe durata delegarii, respectiv detasarii, salariatul isi pastreaza functia si toate celelalte drepturi prevazute in contractul individual de munca.

            (3). Salariatii care in perioada delegarii sau detasarii isi pierd temporar capacitatea de munca beneficiaza pe timpul incapacitatii pe langa indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca si de indemnizatia de delegare sau de detasare, cu conditia sa nu fi fost internati in spital sau sa nu fi parasit localitatea, unde au fost delegati sau detasati.

Art. 18

            (1). Delegarea reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari sau sarcini corespunzatoare atributiilor de serviciu in afara locului sau de munca.

            (2). Delegarea nu poate depasi  60 de zile calendaristice, dar se poate prelungi, cu acordul salariatului, cu cel mult 60 de zile calendaristice.

(3). Pe perioada delegarii salariatul are dreptul, in afara salariului si a celorlalte drepturi prevazute in contractul individual de munca, la:

a)   indemnizatie de delegare, conform legii in vigoare;

b)   decontarea cheltuielilor de transport pe baza documentelor justificative, daca unitatea nu i-a pus la dispozitie mijloc de transport, adica decontarea cheltuielilor de transport cu auto propriu, pe calea ferata, cai navigabile pe apa sau aeriene, dupa caz, in conformitate cu prevederile in vigoare.

(4). Decontarea cheltuielilor de cazare, pe baza de documente justificative, se face pentru hotel de maxim 3 stele, in conditiile legii.

(5). Daca salariatul nu se cazeaza intr-o unitate turistica, cheltuielile de cazare se fac in limita prevederilor legale.

(6). Persoana care are locul permanent de munca in alta localitate decat aceea in care isi are loc domiciliul nu beneficiaza, pe timpul cat este trimisa in delegare sau detasare in localitatea de domiciliu, de indemnizatia de delegare sau de detasare si de cheltuieli de cazare. Acestei persoane i se deconteaza numai cheltuielile de transport.

(7). Pe timpul delegarii nu se pot plati ore suplimentare.

(8). In situatia in care conditiile de transport in comun permit ca salariatul aflat in delegatie sa se inapoieze zilnic, dupa terminarea programului de lucru, in localitatea de domiciliu, conducerea unitatii poate aproba decontarea cheltuielilor zilnice de transport sau costul unui abonament, daca cheltuielile astfel efectuate sunt mai mici decat plata cazarii si a indemnizatiei de delegare, caz in care indemnizatia de delegare si cazare nu se mai deconteaza.

(9). In localitatile in care unitatea dispune de spatii de cazare, acestea se vor pune la dispozitia salariatilor aflati in delegare. In astfel de situatii salariatul nu beneficiaza de prevederile alin.(5).

Art. 19

            (1). Detasarea este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatorului, la un alt angajator.

(2). Detasarea poate fi dispusa pe o perioada de cel mult un an, dar poate fi prelungita in mod exceptional, cu acordul partilor din 6 in 6 luni.

(3). Salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute in cadrul legislatiei in vigoare. In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive, in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50% din salariul de baza zilnic. Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile.

Suspendarea contractului individual de munca

Art. 20

            (1). Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti.

            (2). Suspendarea contractului individual de munca are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura salariala de catre angajator, dar continua sa existe alte drepturi si obligatii ale partilor.

            (3). Situatiile in care intervine suspendarea sunt cele prevazute in legislatia muncii.

(4) Contractul individual de munca poate fi suspendat in situatia absentelor nemotivate ale salariatului, in conditiile stabilite prin Regulamentul Intern.

                        Incetarea contractului individual de munca

Art. 21

(1). Contractul individual de munca inceteaza in urmatoarele cazuri:

a)   de drept, in conditiile legislatiei in vigoare, cu modificarile si completarile ulterioare;

b)   prin conventia partilor, la data convenita de acestea;

c)    urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti, in cazurile si in conditiile prevazute de lege.

(2). In cazurile in care unitatea este obligata, potrivit legii, sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca, durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare.

(3). In perioada preavizului, salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii, pentru a-si cauta un loc de munca, fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi. Orele absentate se pot acorda prin cumul, in conditiile stabilite de angajator.

(4). La incetarea contractului individual de munca din motive ce nu tin de persoana salariatului, angajatorii vor acorda acestuia o compensatie de trei salarii, in afara drepturilor cuvenite la zi.

 (5). Salariatul poate fi concediat pentru motive de necorespundere profesionala, cu respectarea procedurii de evaluare prealabila, stabilita prin prezentul contract colectiv de munca.

(6). Evaluarea salariatului pentru necorespundere profesionala se face de catre o comisie numita de catre angajator. Din comisie va face parte si un reprezentant al sindicatului.

 (7). Comisia va convoca salariatul si ii va comunica acestuia in scris, cu cel putin 15 zile inainte:

a) data, ora exacta si locul intrunirii comisiei;

b) modalitatea in care se va desfasura examinarea.

(8). Examinarea va avea ca obiect activitatile prevazute in fisa postului salariatului in cauza.

(9). In cazul introducerii de noi tehnologii, examinarea salariatului se va referi la acestea numai in masura in care salariatul in cauza a facut obiectul formarii profesionale in respectiva materie.

(10). Necorespunderea profesionala poate fi sustinuta de comisie prin dovezi de indeplinire necorespunzatoare a sarcinilor profesionale, prin examinare scrisa, orala, practica si alte probe.

(11). In cazul in care salariatul isi pierde aptitudinile profesionale din motive medicale, angajatorul ii va asigura, in limitele disponibile, un alt loc de munca. In situatia in care nu dispune de astfel de posibilitati, angajatorul va apela la autoritatea publica locala pentru ocuparea fortei de munca, in vederea solutionarii.

(12). In cazul in care, in urma examinarii, salariatul este considerat necorespunzator profesional de catre comisie, acesta are dreptul de a contesta hotararea comisiei in termen de 10 zile de la comunicare.

(13). Daca salariatul nu a formulat contestatia in termenul prevazut la alin. (12) sau daca dupa formularea contestatiei si reexaminarea hotararii comisiei, aceasta este mentinuta, angajatorul poate emite si comunica decizia de desfacere a contractului individual de munca al salariatului, pentru motive de necorespundere profesionala. Decizia astfel emisa va contine rezultatul cercetarii prealabile a salariatului in cauza.

(14) Concedierea salariatului, ca sanctiune disciplinara are loc in urmatoarele situatii:

a) savarseste o abatere grava, incalca cu vinovatie in mod repetat obligatiile sale de munca sau             regulile de disciplina;

b) lipseste nemotivat mai mult de 3 zile pe luna, doua ture pe luna sau 5 zile dintr-un an calendaristic;

c) desfasoara activitati prin care se aduce prejudicii unitatii, prin concurenta neloiala;

d) declaratia data pe proprie raspundere, la angajare, sau in timpul angajarii nu corespunde realitatii;

e) aduce prejudicii unitatii prin actiuni intentionate sau din neglijenta in serviciu, furt din patrimoniul unitatii sau al salariatilor;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii datelor si lucrarilor prin furnizarea de informatii tertilor, fara a exista acordul scris al conducatorului unitatii;

g) interventii si staruinte pentru solutionarea unor cereri in afara cadrului legal;

h) refuzul nejustificat de a semna Fisa Postului si ca urmare neindeplinirea sarcinilor  si atributilor  de serviciu.

 (15). Se interzice angajatorului concedierea salariatilor pe alte criterii, pentru apartenta sindicala, participare la greva, demonstratii, mitinguri sau alte actiuni similare legale.

(16). Concedierea salariatului nu este operabila pe perioada suspendarii de drept a contractului individual de munca.

(17). Concedierea salariatilor dispusa de angajator, cu incalcarea procedurii prevazute de lege si a contractului colectiv de munca pe unitate este lovita de nulitate absoluta.

Concedierea colectiva

Art. 22

            (1). Salariatii disponibilizati prin concedieri colective, beneficiaza de plati compensatorii.

            (2). Suma totala de bani acordata cu titlu de plata compensatorie se stabileste diferentiat pentru fiecare persoana careia i s-a desfacut contractul individual de munca, dupa cum urmeaza:

a)   15 salarii medii nete pe Administratie pentru salariatii cu o vechime in munca mai mica de 10 ani;

b)   20 salarii medii nete pe Administratie pentru salariatii cu o vechime in munca intre 10 si 15 ani;

c)    25 salarii medii nete pe Administratie pentru salariatii cu o vechime in munca mai mare de 15 ani.

 (3). Sumele de bani reprezentand plati compensatorii se platesc de regula in rate lunare egale si sunt neimpozabile, potrivit legii.

            (4). Concedierea colectiva, in cazul restructurarii, se va face conform legislatiei in vigoare.

Art. 23

            In cazul externalizarii unor activitati nespecifice ramurii de gospodarire a apelor, angajatorul este obligat sa prevada in caietul de sarcini sau in actul de reglementare al transferului de active:

a)   pastrarea pe o perioada de cel putin un an de zile a personalului preluat;

b)   incadrarea salariatilor cu un salariu de baza cel putin egal cu cel avut anterior preluarii;

c)    acordarea celorlalte drepturi (sporuri, echipamente, materiale igienico- sanitare etc.) cel putin pe o perioada de 1 an de zile.

 

Art. 24

            (1). In cazul in care concedierea a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal prin constatarea instantei, salariatul are dreptul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia existenta anterior emiterii actului de concediere.

            (2). Concedierea salariatilor dispusa de angajator cu incalcarea procedurii prevazute de lege si a contractului colectiv de munca pe unitate este lovita de nulitate absoluta.

                        Contractul individual de munca pe durata determinata

Art. 25

(1). Contractul individual de munca se poate incheia, prin derogare de la regula, si pe durata determinata in conformitate cu legislatia in vigoare.

(2). Contractul individual de munca pe durata determinata se incheie numai in forma scrisa, cu precizarea expresa a duratei si a conditiilor contractuale.

(3). Pe postul unde contractul individual de munca al titularului este suspendat conform legislatiei in vigoare, se poate incheia contractul individual de munca pe perioada determinata in baza unei evaluari profesionale de catre angajator.

(4) Pe parcursul executarii unui contract individual de munca pe perioada determinata este interzisa incheierea pentru acelasi salariat a unui contract individual de munca pe durata nedeterminata.

 

Art. 26

 (1). La finele executarii contractului individual de munca pe durata determinata postul devine vacant si se va ocupa numai prin examen sau concurs, dupa caz.

(2). Contractul individual de munca pe durata determinata inceteaza:

a)   la expirarea termenului expres prevazut in contract;

b)   la incetarea cauzelor care au determinat suspendarea contractului individual de munca pe durata nedeterminata al salariatului inlocuit;

c)    din initiativa angajatorului, pentru abatere grava sau pentru abateri repetate ale salariatului;

d)   cu acordul partilor la initiativa uneia dintre acestea;

e)   pe perioada probei daca salariatul nu corespunde profesional postului pe care a fost angajat.

            (3). Persoanele salariate cu contract individual de munca pe durata determinata, la incheierea contractului dobandesc calitatea de salariat, se bucura de toate drepturile si au toate obligatiile ce decurg din aceasta calitate.

            (4). Referitor la conditiile de angajare si de munca, salariatii cu contract individual

de munca pe durata determinata nu vor fi tratati mai putin favorabil decat salariatii permanenti comparabili, numai pe motivul duratei contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor in care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.

Contractul individual de munca cu timp partial

Art. 27

            (1). Angajatorul poate incadra salariati cu program de lucru corespunzator unei fractiuni de norma denumita contract individual de munca cu timp partial.

            (2). Contractul se incheie numai in forma scrisa, pe durata determinata sau nedeterminata.

            (3).  Salariatul incadrat cu contract individual de munca cu timp partial se bucura de toate drepturile si are toate obligatiile salariatului cu norma intreaga, in conditiile legii. Drepturile salariale se acorda proportional cu timpul efectiv lucrat, raportate la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

 

                        Angajarea in munca a absolventilor

Art. 28

            (1). Persoana care a obtinut o diploma sau un certificat de studii in una din institutiile de invatamant gimnazial, profesional, special liceal, postliceal, precum si cea care a obtinut o diploma la un institut de invatamant superior, de stat sau particular, autorizat sau acreditat in conditiile legii, poate fi salarizata in conditiile prezentului contract intr-un interval de pana la 12 luni de la momentul absolvirii studiilor, cu statut de absolvent.

            (2). La incadrarea in munca, pe perioada de proba, indiferent daca va avea sau nu loc o negociere de salariu pentru ceilalti angajati, absolventul va fi salarizat la nivelul minim prevazut in prezentul contract, pozitia „debutant”.

            (3). Dupa perioada de proba, daca a obtinut aprecieri favorabile privind calitatea lucrarilor executate, disciplina la locul de munca, initiativa si atasament fata de unitate, facute de conducatorul locului de munca sau al sefului ierarhic, absolventul va fi definitivat pe post. Calificativele obtinute la locul de munca pe perioada de proba constituie baza pentru negocierea noului salariu.

            (4). Angajatorul care incadreaza absolventi poate beneficia de facilitatile prevazute de lege, in conditiile acesteia.

CAPITOLUL III

                                               Timpul de munca si timpul de odihna

                       

Durata timpului de munca

Art. 29

(1). Durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana.

Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.

            (2). Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 de ore pe saptamana, care includ si orele suplimentare.

(3). Cand munca se desfasoara in schimburi, durata timpului de munca poate depasi 8 ore pe zi si 48 de ore pe saptamana cu conditia ca media orelor de munca, calculata pe o perioada de referinta de 12 luni sa nu depaseasca 48 de ore pe saptamana.

Munca in schimburi reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed unul pe altul la acelasi post de munca, potrivit unui anumit program, inclusiv program rotativ si care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicand pentru salariat necesitatea realizarii unei activitati in intervale orare diferite in raport cu o perioada zilnica sau saptamanala, stabilita prin contractul individual de munca.

            (4). Durata zilnica a timpului de munca de 12 ore va fi urmata de o perioada de repaus de 24 de ore.

            (5). Angajatorul va stabili in regulamentul intern durata zilnica, saptamanala, lunara si anuala a timpului de munca, inclusiv programele individualizate de munca pentru toti salariatii si pentru toate locurile de munca.

            (6). Oricare ar fi durata, programul si modul de repartizare al timpului de lucru, angajatorul are obligatia de a tine o evidenta stricta a orelor de munca prestate de fiecare salariat.

            (7). In situatia in care apar pana la trei zile lucratoare (inclusiv), intre doua zile de sarbatori legale nelucratoare, Comitetul director va stabili la inceputul fiecarui an, ca zilele respective sa fie nelucratoare, precum si modul de recuperare (anticipat, concediul de odihna etc.) dar fara ca activitatea sa fie perturbata. In lipsa deciziei Comitetului director, sarcina poate fi preluata de Comitetul de directie, cu consultarea sindicatelor.

                        Munca suplimentara

Art. 30

            (1). Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal de 40 de ore este considerata munca suplimentara.

            (2). Munca prestata peste durata normala a timpului de lucru se poate face numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa, in scris, de seful ierarhic, doar cu acordul salariatului si in mod exceptional fara acordul acestuia in cazuri de forta majora precum: fenomene hidrometeorologice periculoase, avarii, poluari grave, distrugeri de lucrari de g.a. etc.

            (3). In cazuri de forta majora, salariatii solicitati de angajator, sunt obligati sa participe efectiv la actiuni menite sa restabileasca situatia la cea existenta inainte de aparitia fortei majore.

            (4). Salariatii, indiferent de functie, angrenati in actiuni de felul celor mentionate la alin. (3), pe toata durata desfasurarii activitatii vor beneficia de:

a)   alocatie de hrana pentru alimentatie suplimentara sau hrana gratuita in limita cuantumului prevazut pentru alocatia de hrana de alimentatie suplimentara, pentru situatii de urgenta;

b)   apa minerala in limita a 2000 ml/persoana/zi;

c)    cazare gratuita sau decontarea acesteia;

d)   timp liber corespunzator orelor lucrate peste program.

            (5). Munca suplimentara se compenseaza cu ore libere platite in urmatoarele 30 de zile sau cu salariu corespunzator pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

            (6). Orele libere acordate in cazul muncii suplimentare sunt: ora pentru ora in zilele obisnuite de lucru (luni – vineri) si doua ore pentru o ora in zilele libere (sambata si duminica) sau in zilele de sarbatori legale nominalizate in prezentul contract.

            (7). In cazul in care compensarea cu ore libere platite nu este posibila in termenul legal, munca suplimentara va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor de 75% din salariul de baza corespunzator duratei acesteia.

            (8). Plata orelor suplimentare prestate in situatii de forta majora se face din fonduri special prevazute, altele decat fondurile de salarii, pe care unitatea le va solicita din fondul de interventii al guvernului pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale.

                        Munca de noapte

Art. 31

            (1). Salariatii care, potrivit programului de lucru, presteaza munca intre orele 22,00 – 6,00 si efectueaza cel putin 3 ore de munca de noapte, beneficiaza de un spor la salariu de 25% din salariul de baza pentru fiecare ora de munca de noapte prestata sau de program de lucru redus cu o ora fata de durata normala a zilei de munca, fara ca aceasta sa duca la scaderea salariului de baza.

(2). Salariatul in regim de noapte reprezinta, dupa caz:

            a) salariatul care efectueaza munca de noapte cel putin 3 ore din timpul sau zilnic de lucru;

            b) salariatul care efectueaza munca de noapte in proportie de cel putin 30% din timpul sau lunar de lucru.

(3). Salariatii care urmeaza sa desfasoare munca de noapte in conditiile alin. (2) sunt supusi unui examen medical gratuit, inainte de inceperea activitatii si dupa aceea, periodic.

            (4).Salariatii care desfasoara munca de noapte cu probleme de sanatate recunoscute ca avand legatura cu aceasta vor fi trecuti la o munca de zi pentru care sunt apti.

            (5). Salariatele gravide, lauzele si cele care alapteaza nu pot fi obligate sa presteze munca de noapte, iar tinerii care nu au implinit varsta de 18 ani nu pot presta munca de noapte.          

Norme de munca

Art. 32

            (1). Normele de munca si normativele de personal se elaboreaza de Administratie cu acordul Federatiilor si se reexamineaza periodic.

            (2). Normarea muncii se aplica tuturor categoriilor de salariati.

           

                        Repausuri periodice

Art. 33

            (1). Perioada de repaus reprezinta orice perioada care nu este timp de munca.

Ora de incepere si de sfarsit a zilei de lucru se stabileste prin regulament intern, cu consultarea sindicatelor, ocazie cu care se stabileste si pauza de masa.

            (2). Salariatii au dreptul intre doua zile de munca la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutiv, cu exceptia personalului aflat in tura unde repausul nu poate fi mai mic de 8 ore intre schimburi.

            (3). Stabilirea unor orare flexibile, nu poate conduce la sporirea sau diminuarea sarcinilor de serviciu, la deteriorarea conditiilor de munca, ori la diminuarea salariilor.

            (4). Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica, iar daca acest lucru nu este posibil, repausul saptamanal, pentru o parte din salariati, va fi acordat in alte zile ale saptamanii, stabilite prin regulament intern.

(5). In situatii de exceptie, angajatorul poate acorda zile de repaus saptamanal si cumulat dupa o activitate continua ce nu poate depasi 14 zile calendaristice, dar numai cu acordul organizatiei sindicale si cu autorizarea inspectoratului teritorial de munca.

            Sarbatori legale

Art. 34

(1). In afara zilelor de repaus saptamanal, angajatorul va acorda zile libere

astfel:

- 1 si 2 ianuarie;

- prima si a doua zi de Paste;

- 1 mai;

- prima si a doua zi de Rusalii

- 15 August

- 1 Decembrie;

- 25 si 26 decembrie;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

 (2). Salariatilor care lucreaza in tura in ziua declarata libera, li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator, cu un numar egal de ore prestate in astfel de zile, intr-un termen de maximum 30 de zile. Compensarea se acorda cu conditia acoperirii lunare a timpului de munca.

Concediul de odihna si alte concedii

Art. 35

(1). Durata minima a concediului de odihna anual este de 21 de zile lucratoare.

(2). Durata concediului de odihna anual, in functie de vechimea in munca, se stabileste astfel:

-        pana la 5 ani                                - 21 de zile

-        de la 5 pana la 8 ani                    - 22 de zile

-        de la 8 pana la 11 ani                  - 23 de zile

-        de la 11 pana la 14 ani                - 24 de zile

-        de la 14 pana la 17 ani                - 25 de zile

-        de la 17 pana la 20 ani                - 26 de zile

-        de la 20 pana la 25 ani                - 28 de zile

-        de la 25 pana la 30 ani                - 29 de zile

-        peste 30 de ani                            - 30 de zile

3). Salariatii care presteaza munca in conditii deosebite, speciale ori lucreaza in locuri de munca unde exista astfel de conditii, au dreptul, in fiecare an, la un concediu de odihna suplimentar, cu o durata de 3 zile. Locurile de munca, activitatile sau profesiile la care se acorda concediu suplimentar sunt nominalizate in anexa nr. 6.

            (4). Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat este permisa numai in cazul incetarii contractului individual de munca.

(5). Concediul de odihna anual se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. Concediul medical al salariatului nu poate constitui cauza reducerii concediului de odihna anual, daca cumulat nu depaseste 90 de zile calendaristice. Efectuarea concediului de odihna anual se realizeaza in baza unei programari individuale sau colective. Programarea individuala se face cu consultarea salariatului, iar cea colectiva cu consultarea organizatiei sindicale.

            (6). Cand din motive neimputabile salariatului, acesta nu si-a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs, restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator, in conditiile legii, in perioada solicitata de salariat.

                       

Art.36

            (1). Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decat salariul de baza si sporurile cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.

            (2) Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.

(3) Indemnizatia de concediu de odihna se plateste de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

            (4). Indemnizatia de concediu de odihna anual se recalculeaza atunci cand in timpul efectuarii concediului intervin modificari ale salariului de baza, sporului de vechime sau alte sporuri.

(5). Angajatorul va acorda fiecarui salariat la plecarea in concediu de odihna o prima de vacanta, o singura data pe an, egala cu salariul de baza din luna anterioara plecarii in concediu, proportional cu perioada lucrata. Prima se acorda la solicitarea de catre salariat a concediului de odihna integral sau a cel putin 15 zile.

Art. 37

            (1). In cazul unor evenimente familiale deosebite sau altor situatii, salariatii au dreptul la zile libere platite care nu se includ in durata concediului de odihna anual, astfel:

a)   10 zile lucratoare:

-      in cazul distrugerii sau avarierii grave a locuintei sau gospodariei, ca efect al cutremurelor, inundatiilor, incendiilor, alunecarilor de teren sau altora asemenea.

b)   5 zile lucratoare:

-      in cazul schimbarii locului de munca in cadrul Administratiei cu mutarea domiciliului in alta localitate;

-      in cazul casatoriei salariatului;

-      in cazul decesului sotului sau copilului;

-      in cazul nasterii sau adoptiei unui copil.

c)    4 zile lucratoare:

-      in cazul decesului parintilor;

-      in cazul decesului socrilor.

d)   3 zile lucratoare:

-      in cazul casatoriei copilului.

e)   2 zile lucratoare:

-      in cazul decesului fratelui sau surorii.

f)    1 zi lucratoare:

-      in cazul decesului cumnatilor;

-      in cazul decesului bunicilor;

-      in cazul decesului unchilor;

-      in cazul decesului matusilor;

-      cu ocazia Zilei Mondiale a Apei;

-      cu ocazia celei de-a treia zi de Paste;

-      cu ocazia zilei de 8 Martie.

(2).Cu exceptia Zilei Mondiale a Apei, a celei de a treia zi de Paste si a zilei de 8 Martie, zilele libere platite se acorda pe baza actelor doveditoare cu avizul sefului direct si aprobarea angajatorului, in termen de 5 zile de la producerea evenimentului. Daca evenimentul s-a produs in situatia in care salariatul se afla in concediu de odihna, concediu fara plata, concediu de studii, acesta va fi prelungit cu numarul zilelor platite aferente evenimentului.

 

Art. 38

            (1). Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concediu fara plata.

(2) Durata maxima a concediilor fara plata este de 30 de zile calendaristice pe perioada unui an.

            (3).  Pe perioada cat un salariat se afla in concediu fara plata nu i se poate desface contractul individual de munca.

                       

Concedii pentru formare profesionala 

Art. 39

            (1). Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concedii pentru formare profesionala, cu durata de pana la 10 zile, in conditiile legii.

            (2). Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata, acordat o singura data, pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior. Acest concediu se poate acorda si fractionat, la cererea salariatului.

CAPITOLUL IV

                               Conditii de munca, sanatatea si securitatea in munca

 

 

                        Dispozitii generale

Art. 40

            (1). Partile se obliga sa depuna eforturile necesare pentru institutionalizarea unui sistem organizat, avand drept scop ameliorarea continua a conditiilor de munca.

            (2). Partile recunosc ca activitatea de gospodarire a apelor, mai ales la nivelul exploatarii lucrarilor, se caracterizeaza printr-un nivel de risc ridicat. Angajatorul are obligatia de a asigura toti salariatii pentru risc de accidente de munca si boli profesionale, in conditiile legii.

            (3). Angajatorii au obligatia sa creeze conditiile necesare pentru asigurarea sanatatii si securitatii in munca a salariatilor privind prevenirea accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale si sa organizeze instruirea tuturor angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

            (4). Angajatii vor desfasura activitatea astfel incat sa nu se expuna la accidente sau imbolnavire profesionala, pe sine sau pe alti angajati, fiind obligati sa respecte toate prevederile normelor, instructiunilor si regulamentelor specifice locului lor de munca.

            (5). Fiecare angajator la nivelul Administratiilor Bazinale de Apa, Sistemelor de Gospodarire a Apelor, Institutului de Hidrologie si Gospodarire a Apelor va lua masuri, in conformitate cu prevederile legale, pentru organizarea unui compartiment de asigurare a serviciilor de securitate si sanatate in munca („serviciu intern de prevenire si protectie - totalitatea resurselor materiale si umane alocate pentru efectuarea activitatilor de prevenire si protectie in intreprindere si/sau unitate”)

            (6). Organizatiile sindicale au dreptul de a prezenta angajatorului orice observatie privind conditiile de munca, securitatea si sanatatea in munca, normele de munca, normative de acordare a echipamentelor de protectie si de lucru precum si a materialelor igienico-sanitare.

            (7). Cheltuielile aferente realizarii normelor de protectie a muncii sunt finantate de angajator.

(8). Salariatii care renunta la concediul legal pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani beneficiaza de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fara sa le fie afectate salariul de baza si vechimea in munca. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de incepere a programului de lucru, daca activitatea unitatii permite.

(9). Partile se obliga sa depuna toate eforturile pentru aplicarea riguroasa a masurilor prevazute de Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca, in vederea ameliorarii permanente a conditiilor de munca.

                        Conditii de munca                

Art. 41

            (1). Angajatorul va avea in vedere aplicarea criteriilor ergonomice si asigurarea conditiilor optime tehnice pentru imbunatatirea conditiilor de munca si reducerea efortului fizic.

            (2). In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de munca, angajatorul va lua masuri pentru:

a)   asigurarea conditiilor de mediu, igiena, iluminat, temperatura, umiditate, zgomot, vibratii acustice etc., la parametrii normali;

b)   amenajarea, dotarea si intretinerea anexelor sociale in conditii normale de functionare (vestiare, grupuri sanitare, dusuri, puncte alimentare, bufete, sali de repaus);

c)    diminuarea treptata pana la eliminare a emisiunilor poluante si a conditiilor improprii de mediu.

(3). Fiecare angajator impreuna cu organizatiile sindicale vor identifica locurile de munca cu risc deosebit si pericol iminent de accidentare. Fiecare loc cu risc sau pericol va fi semnalizat vizibil cu mijloace avertizoare si va fi cartat in fise de evidenta.

(4). In perioadele in care, datorita conditiilor meteorologice nefavorabile, se inregistreaza temperaturi extreme, angajatorii sunt obligati sa aplice masurile de protectie prevazute in legislatia in vigoare. Impreuna cu comitetul de securitate si sanatate in munca vor lua masuri legale privind protectia salariatilor si ameliorarea conditiilor de munca.

 

Art. 42

            (1). Comitetele de sanatate si securitate in munca, au obligatia de a identifica si nominaliza locurile de munca unde activitatea se desfasoara in conditii deosebite, conform legii.

            (2). Pentru munca desfasurata in conditii deosebite salariatii beneficiaza de spor la concediul de odihna anual, alimentatie lunara suplimentara de protectie si intarire a rezistentei organismului, echipament de protectie si materiale igienico-sanitare.

            (3). Echipamentul de protectie, echipamentul de lucru si materialele igienico-sanitare se acorda in mod obligatoriu si gratuit in baza prevederilor din normativele in vigoare si a prezentului contract.

            (4). In toate cazurile in care, in afara echipamentului individual de protectie si de lucru, Administratia cere o anumita tinuta vestimentara, contravaloarea acesteia se suporta de catre angajator.

Art. 43

            (1). Angajatorul are obligatia supravegherii starii de sanatate a tuturor salariatilor prin intermediul serviciilor de medicina a muncii.

            (2). La elaborarea masurilor de sanatate si securitate in munca angajatorul se consulta cu organizatia sindicala si cu comitetul de sanatate si securitate in munca.

            (3). Examenele medicale vor fi efectuate tuturor angajatilor pe cheltuiala angajatorului, frecventa acestora fiind conform legii.

(4). Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale. Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara.

 

Art. 44

            (1). Salariatele care alapteaza, in cursul programului de lucru, beneficiaza de doua pauze pentru alaptare de cate o ora fiecare. In aceste pauze se include si timpul necesar deplasarii dus-intors de la locul in care se gaseste copilul.

            (2). Pauzele si reducerea duratei normale a timpului de munca acordate pentru alaptare se includ in timpul de munca si nu diminueaza veniturile salariale. La cererea mamei, pauzele pentru alaptare vor fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de munca cu doua ore zilnic.

(3). Femeile care au in ingrijire copii de pana la 6 ani pot lucra cu 1/2 norma, daca nu beneficiaza de cresa sau camin, fara a le fi afectate drepturile ce decurg din calitatea de salariat. Timpul in care au fost incadrate in aceste conditii se considera, la calculul vechimii in munca, timp lucrat cu o norma intreaga.

(4). Angajatorii au obligatia de a acorda salariatelor gravide dispensa pentru consultatii prenatale in limita a maximum 16 ore pe luna, fara a le fi afectate drepturile salariale.

(5). Salariata in cauza este obligata sa prezinte adeverinta medicala privind efectuarea controalelor pentru care s-a invoit.

(6). Salariatele gravide, incepand cu luna a V-a de sarcina, precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte, nu vor fi chemate la ore suplimentare, nu vor fi trimise in deplasare si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor.

(7). La solicitarea comitetului de sanatate si securitate in munca, angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata, precum si al salariatei care alapteaza si sa o informeze cu privire la acestea.

Art. 45

            (1). In cazul imbolnavirilor profesionale, accidentelor de munca sau a unor boli grave, salariatul in cauza va fi trimis la tratament medical in unitati specializate din tara sau, cu recomandarea medicului de medicina a muncii, in strainatate cu suportarea cheltuielilor de catre angajator.

(2). Salariatii care si-au pierdut partial capacitatea de munca in urma unui accident de munca sau boala profesionala au dreptul sa li se asigure de catre angajator un alt loc de munca, la recomandarea medicului de medicina a muncii, precum si bilete de odihna sau de tratament gratuite pentru refacerea capacitatii de munca.

           

Comitetele de securitate si sanatate in munca

Art. 46

            (1). Pentru a asigura participarea salariatilor la elaborarea si aplicarea deciziilor in domeniul protectiei muncii la nivelul S.H. Independent, S.G.A., Administratie Bazinala de Apa, I.N.H.G.A., E.C. Stanca, se vor organiza si vor functiona comitete de securitate si sanatate in munca, prin decizia angajatorului.

            (2). Componenta, atributiile si functionarea comitetelor de securitate si sanatate in munca vor fi in conformitate cu regulamentul in vigoare.

            (3). Reprezentantii salariatilor in comitetele de securitate si sanatate in munca beneficiaza de timp necesar exercitarii atributiilor, considerat ca timp efectiv lucrat, precum si de formare in domeniul securitatii in munca, cheltuielile fiind suportate de angajator.

            (4). Angajatorul trebuie sa prezinte, cel putin o data pe an, in fata comitetului, un raport scris cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul incheiat, precum si un program de protectia muncii pe anul urmator.

            (5).Angajatorul, persoana juridica, impreuna cu sindicatele au obligatia de a actualiza ori de cate ori este nevoie Normativul specific privind acordarea echipamentului de lucru, echipamentului de protectie si materialelor igienico­sanitare.

(6). Normativul specific mentionat la aliniatul precedent constituie anexa la prezentul contract.

CAPITOLUL V

Salarizarea si alte drepturi banesti

 

 

                        Salarizarea

Art. 47

            (1). Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca,  fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat in bani, convenit la  incheierea CIM.

            (2). Salariul cuprinde salariul negociat, indemnizatiile, sporurile precum si alte adaosuri.

            (3). Salariul negociat se stabileste, in urma negocierilor, corespunzator functiei sau meseriei ocupate, in raport cu complexitatea lucrarilor, gradul de raspundere, nivelul de pregatire si competenta profesionala privind realizarea sarcinilor, in functie de nivelul de salarizare prevazut in anexa nr. 11

(4).      Sporurile si adaosurile se acorda in raport cu rezultatele obtinute de salariat, conditiile concrete in care se desfasoara activitatea si dupa caz, vechimea in munca.

            (5). Angajatorul are obligatia de a-si crea un fond financiar pentru plata creantelor salariale.

(6). Salariile se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale angajatorului, cu respectarea prevederilor legale.

(7). In cazul in care Administratia are obligatii financiare neachitate la scadenta, personalul va beneficia de drepturile salariale prevazute in anexele nr. 11 si nr. 12, pana la achitarea integrala a obligatiilor financiare.

 (8) Salariatul care isi desfasoara activitatea in cadrul unor programe/proiecte cu finantare internationala sau mixta,  pe durata derularii programului/ proiectului pot negocia un salariu, in limita bugetului aprobat al programului/ proiectului pana la 75% peste salariul negociat.

Art. 48

(1). Salariul de baza minim brut la nivel de Administratie se stabileste la nivelul salariului minim brut pe tara plus 50 lei.

            (2). Salariul de baza pentru toate categoriile de functii sau meserii utilizate in cadrul Administratiei nu poate fi mai mic decat cel de la alin. (1), la negocierea contractului individual de munca.

Art. 49

            (1). La negociere, salariul de baza al salariatului poate fi mentinut sau majorat, in functie de competenta dovedita si de modul de indeplinire a sarcinilor proprii.

            (2). In situatia in care, la negociere, salariatul nu accepta salariul de baza propus, acesta poate depune o contestatie in timp de 3 zile lucratoare de la data luarii la cunostinta, obiectiile sale urmand a fi analizate la prima sedinta a Comitetului de directie sau de catre directorul general pentru sediul central, impreuna cu un reprezentant al sindicatului care are personalitate juridica. Decizia acestuia ramane definitiva.

 

Art. 50

            (1). La stabilirea salariului de baza individual nu pot fi facute discriminari pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, varsta, apartenenta nationala, etnie, religie, optiune politica, origine sociala, handicap, situatie sau responsabilitate familiala, apartenenta sau activitate sindicala.

            (2). Salariul de baza se stabileste prin negociere intre angajator si salariat, pe baza continutului final al calificativului din Fisa de evaluare anuala a salariatului. Continutul Fisei de evaluare se stabileste si este anexa nr.4

            (3). Salariatii absolventi in perioada de proba sunt incadrati ca debutanti iar negocierea salariului are loc la sfarsitul perioadei de proba.

            (4). La negocierea salariului, salariatul poate solicita sa fie asistat de un reprezentant al organizatiei sindicale din care face parte.

(5). Salariatii care absolva o forma de invatamant superior de lunga durata sau de scurta durata, incadrati pe functii cu nivel de studii medii, in specialitatea celei absolvite, se pot incadra ca debutanti in noua functie, in limita numarului de posturi asigurate prin organigrama cu concurs sau examen de promovare, asigurandu-li-se o crestere de pana la 20% a salariului de baza avut anterior.

Art. 51

            (1). Negocierea colectiva anuala a cresterilor salariale, se face intre conducerea Administratiei si persoanele imputernicite ale Federatiei „Aquarom” si „Federatiei APEHID” Bacau si se finalizeaza printr-un act scris semnat de parti.

(2). Cresterea salariala, stabilita conform alin. (1), se va aplica la toate unitatile cu personalitate juridica din subordinea Administratiei Nationale „Apele Romane” impreuna cu organizatiile sindicale respective.

(3). Cresterea salariala mentionata la alin. (1) va acoperi cel putin rata prognozata a inflatiei.

Art. 52

            In situatia in care, din motive tehnice sau economice care nu tin de persoana salariatului, nu se pot asigura, partial sau total, conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu, angajatorul este obligat sa plateasca salariatilor drepturile integrale ce li se cuvin pe o perioada de 5 zile lucratoare. In cazul in care situatia nu se normalizeaza, pe toata durata respectiva, angajatii vor beneficia de o indemnizatie salariala in cuantum de 80% din salariul de baza, cu conditia ca acestia sa ramana la dispozitia angajatorului pentru indeplinirea altor sarcini.

Art. 53

            (1). Salariul se plateste in bani, iar plata se face o data pe luna, data fixa comunicata salariatilor de catre angajator.

            (2). Plata salariului se face pe card.

            (3). Neplata salariului sau intarzieri nejustificate a platii acestuia da dreptul salariatului sa solicite plata unor daune interese pentru repararea prejudiciului produs acestuia.

            (4). Salariul se plateste direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta.

            (5). In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pana la data decesului sunt platite, in ordine: sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor decedatului. Daca nu exista nici una din aceste categorii de persoane, drepturile salariatului defunct sunt platite altor mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(6). Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si in conditiile prevazute de lege.

Alte drepturi salariale

   Drepturi pentru conditii deosebite, speciale

Art. 55

  (1).Pentru desfasurarea activitatii in conditii deosebite, speciale, salariatii au dreptul la concediu suplimentar, de 3 zile. Lista locurilor de munca, activitatilor si categoriile de personal unde se acorda concediu suplimentar va fi stabilita la nivelul unitatilor cu personalitate juridica.

            (2). Criteriile si conditiile de acordare a concediului suplimentar sunt cele prevazute de legislatia in vigoare.

            (3). Stabilirea locurilor de munca locale, cu conditii grele, periculoase sau vatamatoare, precum si a listei nominale cu salariatii care isi desfasoara activitatea in astfel de conditii se face de partenerii sociali si se aproba prin hotararea Comitetelor de directie.

Sporuri

Art. 56

 (1). Pentru activitatea desfasurata neintrerupt in domeniul gospodaririi apelor, salariatii beneficiaza de un spor de fidelitate dupa cum urmeaza :

a)   de la 3 ani pana la 5 ani 5%

b)   de la 5 ani pana la 10 ani           8%

c)    de la 10 ani pana la 15 ani         12%

d)   peste 15 ani                                 15%

(2). Lista unitatilor din domeniile conexe pentru care se acorda spor de fidelitate se regaseste in anexa.12 a prezentului contract.

Art. 57

            (1). Salariatii care isi desfasoara activitatea in ture precum si muncitorii hidrometru beneficiaza de un spor la salariul de baza de 5%, calculat la orele efectiv lucrate in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale.

(2). Salariatii ce deservesc autovehicule, tractoare, autospeciale si utilaje terasiere, pentru orele prestate peste programul normal de lucru, fara a depasi cuantumul de 8 ore pe saptamana, beneficiaza de prevederile Codului muncii - Legea nr.53/2003 SECTIUNEA 2 — Munca suplimentara. Sporul pentru munca suplimentara, in cazul acordarii lui, va fi de 75% din salariul de baza.

 (3). Salariatii care isi desfasoara activitatea in laboratoare regionale acreditate beneficiaza de un spor de 10% din salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat.

(4).  Salariatii care isi desfasoara activitatea in laboratoare acreditate, altele decat cele regionale, beneficiaza de un spor de 5% din salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat.

(5) Sporurile reglementate prin legi speciale se vor stabili prin act aditional la contractul individual de munca.

                        Adaosuri la salariu

Art. 58

(1). Salariatii pot fi premiati dintr-un fond prevazut in BVC-ul anual.

            (2). Premiile sunt acordate salariatilor care isi realizeaza sarcinile de serviciu avand ca efect sporirea veniturilor, reducerea cheltuielilor, evitarea pagubelor in patrimoniul unitatii, intretinerea si exploatarea in bune conditii a instalatiilor, utilajelor si echipamentelor.   

(3). Modul concret de acordare a premiilor se stabileste de catre angajator impreuna cu sindicatul.

(4). In conditii legale, salariatii pot fi stimulati prin atribuirea unor prime cu ocazia sarbatorilor de Paste si de Craciun. Modul concret de acordare se stabileste de catre angajator impreuna cu sindicatul.

(5). Angajatele pot beneficia de cadouri cu ocazia zilei de 8 martie, cadouri ce sunt neimpozabile. Modul concret de acordare se stabileste de catre angajator impreuna cu sindicatul, in conditiile Legii nr. 571/2003-Codul fiscal.

(6). Pentru activitatea desfasurata, salariatii au dreptul la un premiu anual.

            (7). Pentru salariatii care nu au lucrat tot timpul anului, premiul anual se acorda proportional cu perioada lucrata  si se stabileste luandu-se in calcul media salariilor de baza realizate in perioada in care au desfasurat activitate, raportat la 12 luni.

Art. 59

(1). Salariatii care se pensioneaza primesc o singura data o indemnizatie egala cu trei salarii brute de baza avute la data pensionarii.

            (2). Salariatii au dreptul la sume cuvenite din fondul special constituit in cadrul BVC-ului anual pentru actiuni cu caracter social (nasteri, decese, boli grave si incurabile si calamitati naturale), sume in bani sau tichete cadou.

(3). Cu ocazia Zilei Mondiale a Apei, salariatii primesc o indemnizatie in cuantum de 200 lei net.

Art. 60

            (1). Personalul care isi desfasoara activitatea in locuri de munca izolate precum: statii hidrologice, statii hidrometrice, baraje, noduri hidrotehnice, diguri si cantoane sau altele asemenea, beneficiaza de alocatie de hrana pentru alimentatie suplimentara de protectie si de apa minerala, dupa cum urmeaza:

a)   pentru locurile de munca situate la o altitudine de peste 1000 de metri si in Delta Dunarii, salariatii beneficiaza de alocatie zilnica de hrana in valoare de 12 lei si de 1500 ml apa minerala.

b)   pentru locurile de munca situate la o altitudine cuprinsa intre 500 si 1000 de metri, salariatii beneficiaza de o alocatie zilnica de hrana in valoare de 10 lei.

c)    pentru locurile de munca aflate pe plaja salariatii beneficiaza zilnic de 1500 ml apa minerala.

            (2). Salariatii implicati in activitati declansate ca urmare a situatiilor de forta majora (inundatii, poluari, accidente la constructiile hidrotehnice) beneficiaza de o alocatie zilnica de hrana de 25lei/zi, pe toata perioada desfasurarii actiunii. Criteriile si modul de acordare vor fi stabilite de angajator si organizatiile sindicale prin hotararea Comitetelor de directie.        (3). Costul transportului alimentelor si a apei minerale la locul de munca se suporta de angajator.

            (4). Sumele acordate pentru alocatia zilnica de hrana si apa minerala nu se supun impozitarii, conform legislatiei in vigoare.

Art. 61

            (1). Personalul imbarcat pe nave, instalatii plutitoare, dragi maritime sau fluviale aflate pe apele interioare, Dunare, Delta Dunarii si mare, beneficiaza de o alocatie de hrana pentru alimentatie suplimentara de protectie si de apa minerala.

            (2). Alocatia de hrana in valoare de 18,50 lei/zi/salariat si 1500 ml apa minerala se acorda personalului navigant la care timpul de munca este organizat in schimburi de 12 ore lucratoare cu 24 ore libere la uscat sau in carturi de 4 ore lucratoare si 8 ore libere.

            (3). Alocatia de hrana in valoare de 16,50 lei/zi/salariat si 1000 ml apa minerala se acorda personalului cu permanenta la bord si personalului de pe navele aflate in alte porturi decat cele de resedinta la care timpul de munca este organizat in schimburi de 8 ore lucratoare cu 16 ore libere la uscat.

Art. 62

            Locurile de munca unde se acorda alocatie de hrana si apa minerala precum si persoanele beneficiare de aceste facilitati se stabilesc la nivelul unitatii, intre partenerii sociali.   

Tichete de masa

Art. 63

            (1). Salariatii, in conditiile legii, primesc o alocatie individuala de hrana, acordata sub forma tichetelor de masa, costuri suportate integral de angajator.

            (2). Tichetele de masa vor fi achizitionate direct de angajator de la o unitate emitenta a acestora stabilita pe baza acordului dintre angajator si sindicate, in urma selectarii operatorului.

            (3). Sumele corespunzatoare tichetelor de masa sunt prevazute in B.V.C.-ul Administratiei intr-o pozitie distincta.

                        Alte drepturi

Art. 64

(1). Salariata mama beneficiaza, la nasterea si la adoptia fiecarui copil, de un ajutor in cuantum de 1.500 lei net.

            (2). In situatia in care mama nu este salariata a unitatii, tatal va beneficia de un ajutor in cuantum de 1.500 lei net.

            (3). In cazul decesului mamei la nastere, sotul beneficiaza de ajutorul prevazut la alin. (1).

            (4). Acordarea ajutorului se face prin depunerea unei cereri insotita de copia actului de nastere.

           

Art.65

            (1). In afara de ajutorul de inmormantare la care are dreptul in calitate de cotizant la asigurarile sociale, salariatul beneficiaza si de un ajutor in caz de deces, din fondul social al unitatii, in cuantum de 3.000 lei net, la care se adauga cosciugul, crucea si transportul la cimitir. De acelasi ajutor beneficiaza si fostul salariat actualmente pensionar, daca decesul a survenit in perioada de pana la un an de la data pensionarii.

            (2). In situatia in care decesul salariatului a survenit ca urmare a unui accident de munca sau boala profesionala, cuantumul ajutorului este de 4.000 lei net.

            (3). Salariatul beneficiaza de un ajutor in cuantum de 2.500 lei net la decesul sotului, sotiei sau a unui copil nesalariat.

            (4). De un singur ajutor de deces de 2.000 lei net beneficiaza si salariatul caruia i-a decedat unul din parinti.

            (5). Ajutorul de deces pentru unul din parinti, se acorda o singura data, mostenitorului legal.

Art. 66

            (1). In situatia in care locuinta sau gospodaria salariatului este distrusa sau grav avariata ca urmare a unor accidente neimputabile salariatului precum calamitati naturale, (inundatii, incendii, alunecari de teren, cutremure etc.) angajatorul va acorda sprijin material si financiar nerambursabil in scopul refacerii locuintei si asigurarii unui confort minim de locuit. Cuantumul ajutorului se stabileste de catre Comitetul de directie pe baza unei constatari facute de o comisie stabilita de comun acord angajator-sindicat.

(2). Salariatii care sufera de boli grave sau incurabile, care au suportat operatii grele sau au tratamente de durata si costisitoare, beneficiaza de un ajutor o singura data pe an, in cuantum de peste 700 lei net. Suma concreta se stabileste de catre angajator, de comun acord cu sindicatele in cadrul Comitetelor de directie.

            (3). In situatia in care angajatorul dispune de spatii de cazare, salariatii si membrii lor de familie pot beneficia cu prioritate pe baza de programare, de aceste spatii, pe o perioada limitata de pana la 15 zile calendaristice. Salariatul va suporta 50% din costul cazarii.

                        Alte facilitati

Art. 67

            (1). La cantoanele formatiilor de lucru, la statii hidrometrice, la statiile hidrologice izolate, sedii de baraje, noduri hidrotehnice, sedii de sisteme sau sedii de unitati, unde sunt amenajate locuinte de interventie, acestea pot fi folosite si ca spatii de locuit pentru salariati si familiile acestora in baza unui contract de inchiriere anexa la contractul individual de munca.

            (2). Conditiile, durata de inchiriere, drepturile si obligatiile partilor se stabilesc de angajator in contractul de inchiriere.

            (3). Pentru locuinta oferita nu se percepe chirie, salariatului interzicandu-i-se subinchirierea sub sanctiunea anularii contractului.

            (4). Salariatul care beneficiaza de o astfel de locuinta are obligatia de a asigura paza si integritatea cladirii, a terenului aferent si a bunurilor existente si incredintate spre folosinta. De asemenea, salariatul are obligatia de a efectua si suporta cheltuielile de reparatii interioare necesare asigurarii integritatii, salubrizarea spatiilor, de a suporta cheltuielile de intretinere precum si plata energiei electrice ce depaseste 100kwh/luna.

Art. 68

  (1). Salariatii pot solicita inchirierea unor mijloace de transport si utilaje aflate in dotarea angajatorului cu plata carburantului.

            (2). Salariatii pot primi in folosinta, cu titlu temporar, terenuri agricole sau asimilate acestora aflate in administrarea unitatii, in conditiile stabilite de angajator impreuna cu sindicatele.

            (3). Administratia va permite salariatilor sai accesul gratuit pe lacurile, raurile din administrare, Dunare, litoral, pentru odihna, agrement si pescuit la undita pe baza de permis special.

            (4). Pentru lucrari de constructii proprii, dovedite cu acte legale, salariatilor li se asigura pana la 50 mc agregate minerale de rau (produse de balastiera).

            (5). Subunitatile vor facilita obtinerea de produse vegetale de pe terenurile aflate in administrare, la preturi preferentiale stabilite de Comitetul de directie impreuna cu sindicatele. Salariatii care solicita aceste produse trebuie sa faca dovada cu acte ca detin animale in proprietate, in situatia in care sunt mai multi solicitanti pentru aceste produse.

 

Art. 69

            Administratia impreuna cu Federatia „Aquarom” si „Federatia APEHID” Bacau, ca parti semnatare, vor analiza anual derularea contractului de asigurare colectiva de accidente a salariatilor, incheiat la nivel central si vor stabili in urma analizei ofertelor agentul asigurator cu care vor incheia noul contract de asigurare.

CAPITOLUL VI

Formarea profesionala

 

Art. 70

            (1). Angajatorul are obligatia de a asigura salariatilor acces periodic, la formarea profesionala, cel putin o data la 2 ani.

(2). Formarea profesionala si evaluarea cunostintelor se fac pe baza standardelor ocupationale.

            (3). Angajatorul, persoana juridica, elaboreaza anual in primul trimestru planuri de formare profesionala, cu consultarea sindicatului, care sa cuprinda si teme din domeniul relatiilor de munca, sindical, precum si cele ce tin de protectia, sanatatea si securitatea muncii. Salariatii vor fi  informati cu privire la continutul planului de formare profesionala.

            (4). Modalitatea concreta de formare profesionala, drepturile si obligatiile partilor, durata, precum si orice alt aspect legat de formarea profesionala fac obiectul unor acte aditionale la contractul individual de munca.

            (5). Angajatorul va suporta total sau partial costurile ocazionate de participarea la o forma de pregatire profesionala, din initiativa salariatului, cu conditia ca pregatirea sa se faca in domeniul activitatii pe care o desfasoara.

            (6). Planul de formare profesionala devine anexa la contractul colectiv de munca.

CAPITOLUL VII

Raspunderea juridica

 

 

                        Regulamentul intern

Art. 71

            (1). Angajatorii au obligatia de a intocmi/reactualiza regulamentul intern, cu consultarea sindicatului in termen de 60 de zile de la data aprobarii contractului colectiv de munca.

            (2). Regulamentul intern este un act juridic.

(3). Regulamentul intern se face cunoscut salariatilor, precum si celor care urmeaza sa fie incadrati si isi produce efectele din momentul incunostiintarii salariatului.

(4). Regulamentul intern se aproba in Comitetul de directie si va purta semnatura angajatorului si al presedintelui organizatiei sindicale reprezentative.

(5). Administratia va elabora, in timp util, un Regulament intern – cadru pe care il va transmite tuturor unitatilor din teritoriu.

Raspunderea disciplinara

Art. 72

            (1).  Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca, constand intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat prin incalcarea normelor legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau prezentul contract colectiv de munca, precum si ordinele si dispozitiile legale ale conducatorului ierarhic.

            (2). In cazul in care salariatul savarseste o abatere disciplinara, angajatorul aplica  sanctiunile  prevazute de Codul muncii, in conditiile acestuia.

            (3). Sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio sanctiune nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.

(4). Pentru cercetarea abaterii disciplinare si propunerea sanctiunii, angajatorul constituie o comisie. Din comisie va face parte si un reprezentant al organizatiei sindicale al carei membru este salariatul cercetat.

 (5). Comisia il va convoca in scris pe salariatul cercetat, cu cel putin 5 zile lucratoare inainte. Convocarea va indica cel putin motivul, data, ora si locul intrevederii.

(6). In cadrul cercetarii se vor stabili faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, precum si orice date concludente pe baza carora sa se poata stabili existenta sau inexistenta vinovatiei. Ascultarea si verificarea apararilor salariatului cercetat sunt obligatorii.

(7). Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (4) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile.

 (8). Activitatea de cercetare a abaterii disciplinare impune stabilirea urmatoarelor aspecte:

a) imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

b) gradul de vinovatie a salariatului;

c) consecintele abaterii disciplinare;

d) comportarea generala in serviciu a salariatului;

e) eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

(9). Salariatul are dreptul sa cunoasca toate actele si faptele cercetarii si sa solicite in aparare probele pe care le considera necesare.

(10). Comisia propune aplicarea sau neaplicarea unei sanctiuni disciplinare dupa finalizarea cercetarii.

(11). Lucrarile comisiei de disciplina se consemneaza intr-un proces-verbal.

(12). La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de gradul de vinovatie a salariatului, de eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

(13). In baza propunerii comisiei de disciplina, angajatorul va emite decizia de sanctionare.

Raspunderea patrimoniala

Art. 73

            (1). Angajatorul este obligat, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, sa il despagubeasca pe salariat in cazul in care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului in timpul indeplinirii obligatiilor de serviciu sau in legatura cu serviciul.

            (2). In cazul in care angajatorul refuza sa il despagubeasca pe salariat, acesta se poate adresa cu plangere instantelor judecatoresti competente.

Art. 74

            Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. Salariatii nu raspund de pagubele provocate in situatie de forta majora, de alte cauze neprevazute si care nu puteau fi inlaturate.

CAPITOLUL VIII

Conflicte de munca

 

 

                        Dispozitii generale

Art. 75

            (1). Potrivit Legii nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, conflictele dintre salariati si angajator persoana juridica care utilizeaza munca prestata de salariati, cu privire la interesele cu caracter profesional, social sau economic, precum si cele cu privire la drepturile rezultate din desfasurarea raporturilor de munca sunt conflicte de munca.

            (2). Angajatorul si salariatii au obligatia solutionarii conflictelor de munca prin buna intelegere sau prin procedurile stabilite de lege.

Art. 76

            (1). Salariatii au dreptul la actiuni sindicale, inclusiv la greva, in vederea apararii intereselor profesionale, economice si sociale.

            (2). Participarea salariatilor la actiuni sindicale sau la greva este libera si niciun salariat nu poate fi constrans sa participe sau nu la acestea.

            (3). Organizarea legala a grevei precum si participarea salariatilor la greva nu reprezinta o incalcare a obligatiei salariatilor si nu poate avea drept consecinta sanctionarea disciplinara a salariatilor grevisti sau a organizatorilor grevei.

                        Jurisdictia muncii

Art. 77

            (1). Conflictele de interese se solutioneaza prin conciliere, negociere, mediere sau arbitraj. In caz de nesolutionare, conflictul de interese poate continua prin greva.

            (2).Conflictul de drepturi se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente.

CAPITOLUL IX

Alte reglementari intre parti

 

Art. 78

            (1). Partile contractante recunosc libera exercitare a dreptului sindical si libertatea de opinie a fiecarui salariat, conform prevederilor legale si ale prezentului contract.

            (2). Angajatorul va adopta o pozitie neutra si impartiala privind raporturile dintre organizatiile sindicale si ceilalti salariati.

            (3). Partile recunosc dreptul reprezentantilor organizatiilor sindicale de a primi informatiile solicitate asupra modului in care sunt respectate, la locurile de munca, toate drepturile salariatilor prevazute in acest contract.

            (4). Orice actiune prevazuta a se realiza prin intelegere intre angajator si sindicate si pusa in aplicare unilateral, de una din parti, este nula de drept si nu constituie motiv de negociere.

Art. 79

            (1). Partile contractante recunosc in mod legal existenta dreptului sindical in cadrul Administratiei si unitatilor acesteia.

(2). Partile convin sa faca eforturi in vederea promovarii unui climat normal de munca, cu respectarea prevederilor legale a prezentului contract, a regulamentului intern, precum si a drepturilor si intereselor salariatilor membri de sindicat.

            (3). Pentru bunul mers al unitatii, reprezentantii sindicatelor vor face parte din comisia de negociere a contractelor si tarifelor pentru serviciile comune prestate.

Art. 80

            (1). Pentru desfasurarea activitatii sindicale, Administratia va asigura gratuit in incinta sediilor acesteia, spatiul si mobilierul necesar, precum si accesul la mijloacele de comunicare, informare, multiplicare si de transport. Stabilirea concreta a acestora se face printr-un protocol incheiat intre reprezentantii sindicatelor si angajator, odata cu intrarea in vigoare a prezentului contract.

            (2). Reprezentantii organizatiilor sindicale, persoane juridice, care lucreaza nemijlocit ca salariati au dreptul la reducerea programului normal de lucru lunar pana la 5 zile inclusiv, pentru desfasurarea activitatii de sindicat, fara ca prin aceasta sa se diminueze drepturile salariale sau alte drepturi ce decurg din calitatea de salariat, astfel:

a)   3 zile daca sindicatul are pana la 200 de membri;

b)   4 zile daca sindicatul are intre 200 – 500 de membri;

c)    5 zile daca sindicatul are peste 500 de membri;

d)   2 zile pentru membrii Biroului Operativ al Federatiilor care se adauga la numarul de zile prevazute la lit. (a), (b) si (c).

            (3). Se permite participarea reprezentantilor de sindicat la diverse intalniri sau actiuni sindicale pentru activitati externe organizatiei din care fac parte, considerandu-se invoiri, cu conditia anuntarii angajatorului cu cel putin 48 de ore inainte de plecare.

            (4). La reuniunile presedintilor de sindicat organizate de Federatiile semnatare, cheltuielile de deplasare, cazare si diurna acordate in conditiile prezentului contract se suporta de fiecare administratie.

            (5). Pe perioada in care o persoana din organul de conducere al sindicatelor este salarizata de acestea si are contractul individual de munca suspendat, ea isi pastreaza functia si locul de munca avute anterior, precum si vechimea in munca. Pe postul sau poate fi incadrata o alta persoana numai cu contract de munca pe perioada determinata. La revenirea pe post persoana va fi incadrata la nivelul ultimului salariu negociat corectat cu cresterile salariale survenite pe parcursul perioadei de suspendare.

Art. 81

            (1). La intrunirile Consiliului de conducere participa un reprezentant al Federatiei „Aquarom” si al „Federatiei APEHID” Bacau, cu drept de opinie.

            (2). La intrunirile Comitetului director participa ca invitati 1-3 persoane din conducerea federatiilor.

            (3). La toate intrunirile Comitetului de directie sunt invitati sa participe presedintii sindicatelor, persoane juridice, care activeaza in unitatea respectiva. Invitarea reprezentantilor de sindicat se face, de regula, cu 72 de ore inainte de intrunire, ocazie cu care se comunica si ordinea de zi. In cadrul intrunirilor, reprezentantii sindicatelor vor avea la dispozitie mapa cu materialele care se discuta cu aceasta ocazie. Cheltuielile de deplasare pentru participarea la aceste intruniri sunt suportate de angajator.

(4).Cheltuielile de deplasare pentru participarea la aceste intruniri sunt suportate de administratie.

Art. 82

            In scopul apararii intereselor sociale ale membrilor, sindicatele au dreptul de a primi toate informatiile de care dispune angajatorul, solicitate pentru negocierea contractului colectiv de munca, precum si cele privind constituirea si folosirea fondurilor destinate platii salariilor, imbunatatirea conditiilor la locul de munca, protectia muncii, utilitatile sociale, asigurarea protectiei sociale si alte documente necesare, inclusiv un abonament la Monitorul Oficial pentru Federatii.

Art. 83

            (1). Angajatorul are obligatia sa asigure protectia liderilor de sindicat in exercitarea functiilor lor sindicale, potrivit legii.

            (2). Reprezentantilor alesi in organele de conducere ale sindicatelor, precum si celor care au detinut o astfel de functie, in termen de 3 ani de la incetarea mandatului nu li se poate modifica sau desface contractul de munca pentru motive neimputabile lor conform legii, decat cu acordul organului colectiv de conducere ales al sindicatului din care face parte. Se excepteaza de la aceasta prevedere cei care au fost revocati din functiile sindicale pentru incalcarea prevederilor statutare sau legale.

            (3). Angajatorul nu poate avea initiativa desfacerii contractului individual de munca al salariatilor pentru motive care privesc activitatea sindicala desfasurata legal de salariati.

Art. 84

            (1). La solicitarea sindicatelor, angajatorul va retine cotizatia lunara a membrilor de sindicat pe statele de plata, inclusiv virarea sumelor in contul organizatiei sindicale.

            (2). Angajatorul si sindicatele isi vor comunica reciproc si in timp util, hotararile lor privind problemele importante in domeniul relatiilor de munca.

Art. 85

            (1). Cotizatia membrilor de sindicat, precum si contributia salariatilor, altii decat membrii de sindicat, pentru negocierea si derularea prezentului contract, se retin in conformitate cu prevederile Acordului dintre angajator si sindicat.

            (2). Virarea sumelor astfel retinute se face in contul comunicat de partile interesate angajatorului.

            (3). Administratia va asigura in trimestru intai al anului, plata cotizatiei internationale pentru Federatia “AQUAROM”, pe baza documentelor prezentate.

CAPITOLUL X

 Dispozitii finale

 

Art. 86

            (1). Prevederile prezentului contract se completeaza cu reglementarile legale in vigoare si vor fi facute cunoscute salariatilor de catre angajator si sindicate.

            (2). Demersurile pentru negocierea unui nou contract colectiv de munca incep cu cel putin 30 de zile inaintea expirarii contractului in vigoare.

            (3). Partile isi vor pune la dispozitie cu cel putin 5 zile inainte, informatii si documente necesare pentru a putea fi folosite la negocierea noului contract.

Art. 87

(1). BVC-ul anual si cel rectificat se intocmeste cu consultarea Federatiei „Aquarom” si „Federatiei APEHID” Bacau.

(2). BVC-ul pe unitate se intocmeste cu consultarea sindicatelor din unitate.

Art. 88

            (1). Dispozitiile prezentului contract devin aplicabile de la data inregistrarii acestuia si se depune de catre Administratie, in termen de 5 zile de la semnare, la Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familie a Municipiului Bucuresti.

            (2). Filele nesemnate din prezentul contract de catre directorul general si de catre presedintii federatiilor sindicale nu vor fi luate in considerare.

Art. 89

Solutionarea litigiilor ce apar in derularea prezentului contract este de competenta Comisiei paritare al carei Regulament de constituire si functionare se regaseste in anexa  1.

Art. 90

            Prezentul contract a fost incheiat in 3 exemplare, cate unul pentru Administratie, Federatiile sindicale si D.M.S.S.F. a municipiului Bucuresti si intra in vigoare incepand cu data inregistrarii la D.M.S.S.F.

Anexa nr. 1

 

 

REGULAMENTUL

Comisiei paritare

            Art.1

Comisia paritara se constituie in conformitate cu prevederile legale pentru solutionarea divergentelor ivite si interpretarea clauzelor prezentului contract colectiv de munca precum si pentru solutionarea pe cale amiabila a cazurilor de incalcare a acestui contract.

Art.2

Componenta comisiei este paritara, formata dintr-un numar egal de membri, mandatul fiind valabil pe perioada executarii contractului de munca aplicabil.

Art.3

Comisia paritara este constituita din membrii comisiei de negociere.

Art.4

Comisia va lucra in plen la sediul Administratiei si va fi convocata de una din parti care va expune natura divergentei. In situatii de exceptie, in functie de caz, comisia se poate deplasa si in teren.

Art.5

Partenerii vor analiza cauza si o vor solutiona intr-un termen de pana la 30 de zile calendaristice de la data la care au luat cunostinta.

Art.6

Hotararile se iau in sensul cel mai favorabil salariatilor, daca se vizeaza o cauza de interes personal, economic si social.

Art.7

In situatia in care comisia este sesizata printr-o scrisoare, i se va comunica in scris petentului solutia hotarata, in termen legal.

Art.8

In cazul in care hotararea presupune executarea sa de catre terte persoane, acestea vor fi incunostiintate de catre comisie asupra cazului in speta si a obligatiilor care decurg din aceasta, comunicandu-li-se si termene concrete de executie. Ignorarea hotararilor comisiei paritare de catre tertele persoane, atrage raspunderea disciplinara a acestora.

Art.9

            Hotararile comisiei sunt definitive. Salariatul nemultumit de acestea se poate adresa in continuare instantei judecatoresti, conform legii.

            Art.10

                        Cheltuielile prilejuite de intrunirile comisiei sunt suportate din fondurile constituite pentru negocierea si derularea contractului colectiv de munca aplicabil.

Anexa nr. 2

CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA

incheiat si inregistrat sub nr. ./.. in registrul general de evidenta a salariatilor

(A). Partile contractului

Angajatorul - persoana juridica/fizica  ., cu sediul/domiciliul in.., inregistrata la Oficiul registrului comertului/autoritatile administratiei publice dinsub nr. ., cod fiscal., telefon.., autorizat sa desfasoare activitati principale avand cod CAEN., reprezentat legal prin.., in calitate de..

si

salariatul/salariata-domnul/doamna..,domiciliat/domiciliata in localitatea .,str..nr. , judetul ., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria..nr.., eliberat/eliberata de.la data de., C.N.P., permis de munca seria.nr..din data,

au incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii, asupra carora au convenit:

(B) Obiectul contractului: ...

(C) Durata contractului:

a)nedeterminata, salariatul/salariataurmand sa inceapa activitatea la data de..;

b)determinata, de..luni, pe perioada cuprinsa intre data de.si data de../pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post.

(D) Locul de munca

1.Activitatea se desfasoara la..

2.In lipsa unui loc de munca fix, salariatul va desfasura activitatea astfel:

(E) Felul muncii

Functia/meseriaconform Clasificarii ocupatiilor din Romania.

(F) Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

(G) Conditii de munca

1.Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.

2.Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit Legii nr. 263/2010 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

(H) Durata muncii

1.O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de..ore/zi,. ore/saptamana.

a)Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:..(ore zi/ore noapte/inegal).

b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil/regulamentului intern.

2.O fractiune de norma de.. ore/zi,..ore/saptamana.

a)Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza:(ore zi/ore noapte).

b)Programul de lucru se poate modifica in conditiile contractului colectiv de munca aplicabil/regulamentului intern.

c)Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

(I) Concediul

Durata concediului anual de odihna este dezile lucratoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).

De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de..

(J)Salariul

1.Salariul de baza lunar brut:..lei.

2.Alte elemente constitutive:

a)sporuri..;

b)indemnizatii..;

c)alte adaosuri

3.Orele suplimentare prestate in afara programului normal de munca, in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.

4.Data/datele la care se plateste salariul este/sunt:.

(K) Drepturi si obligatii ale partilor privind sanatatea si securitatea in munca:

a) echipament individual de protectie.;

b) echipament individual de lucru:;

c) materiale igienico-sanitare:..;

d) alimentatie de protectie.;

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca.

(L) Alte clauze:

a) perioada de proba este de..zile;

b)perioada de preaviz in cazul concedierii este de..zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si/sau contractului colectiv de munca;


c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de..zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si/sau contractului colectiv de munca;

d) in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate, informatiile prevazute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;

e) alte clauze.

(M) Drepturi si obligatii generale ale partilor

1.Salariatul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

c) dreptul la concediu de odihna anual;

d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;

e) dreptul la sanatate si securitate in munca;

f) dreptul la formare profesionala, in conditiile actelor aditionale.

2.Salariatului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a)    obligatia de a realiza norma de munca sau, dupa caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;

b)    obligatia de a respecta disciplina muncii;

c)    obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;

d)    obligatia de a respecta masurile de sanatate si securitate a muncii in unitate;

e)    obligatia de a respecta secretul de serviciu.

               3.Angajatorul are, in principal, urmatoarele drepturi:

a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitatii lor;

b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

c)sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.

               4.Angajatorului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractul individual de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;

b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca;

c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca;

d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;

e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

(N) Dispozitii finale

               Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil, incheiat la nivelul: - angajatorului;

                   - grupului de angajatori;

                   - ramurii.;

                   - national..

               Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

               Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

               (O) Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator,
..

Salariat,

Reprezentant legal,
..

               Pe data de., prezentul contract inceteaza in temeiul art. .din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,

                                                                                                         

          Anexa nr. 3

                                                                                                                               Se aproba,

                                                     DIRECTOR

                                               _________________

            PROCES-VERBAL

nr. ______, incheiat astazi _________________

cu ocazia concursului/examenului pentru ocuparea postului de ___________ la _____________

            Comisia formata din:

                              Presedinte _______________

                              Membrii   _______________

                                                    ________________

                                                    ________________

                                                    ________________

                                                    ________________

                              Secretar    ________________

               Dupa parcurgerea probelor de concurs/examen rezultatele sunt urmatoarele.

Nr. crt.

Numele si prenumele

Proba scrisa

Proba  orala

Proba practica

Teste

Media

1

2

3

               Fata de rezultatele prevazute mai sus comisia declara ca admis pe ___________________ si propune conducerii incadrarea susnumitului.

               Comisia:

                                                     Numele si prenumele                                                           Semnatura

Presedinte ____________________                                        ___________________

                              Membrii    _____________________                                       ___________________

                                                   _____________________                   ___________________

                                                   _____________________                      ___________________

                                                   _____________________                      ___________________

                                                  _____________________                                      ____________________

                              Secretar   ______________________                      ____________________

F-RU-30                                                                                                                                    Anexa nr. 4

                                                                                                        

                                                                                                                                                             Se aproba,

                                                                                                                                              DIRECTOR

_________________

FISA DE EVALUARE A PERFORMANTELOR

LA EXPIRAREA PERIOADEI DE PROBA

I.    Nume si prenume __________________________, marca _______.

II.   Loc de munca _________________________ functia/meseria _________________________

      Data angajarii _______________ , vechimea in specialitate ___________________________

      Data expirarii perioadei de proba _______________ clasa de salarizare __________________

III. Evaluarea rezultatelor activitatii in perioada de proba.

Nr. crt.

Criterii

Nota

Coeficient de pondere

Punctaj

1

Competenta profesionala

2

Eficienta muncii

3

Etica muncii

4

Aptitudini de conducere

                      TOTAL PUNCTAJ

IV. Comentarea criteriilor pentru care s-au facut aprecieri pozitive ________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

V. Comentarea criteriilor pentru care angajarea trebuie sa se perfectioneze __________________

______________________________________________________________________________

VI. Propunem definitivarea/incetarea activitatii ________________________________________

VII. Evaluat de (sef compartiment, sef ierarhic) ________________________________________

                                                                            ________________________________________

               Data, ____________                                                                   Semnatura, ____________________

                                                                                                                        Comp. R.U.R.S.

                                                                                                                        ______________________________                                                                   

                                                                                                                                       Anexa nr. 4.1

COD-F-RU-17a

Se aproba,

DIRECTOR

_________________

FISA CADRU DE EVALUARE ANUALA

A PERFORMANTELOR (pentru personal TESA+Conducere)

Nume si prenume _______________________________________________________________

Compartimentul/Formatie_________________________________________________________

Functia _______________________________________________________________________

Perioada evaluata________________________________________________________________

Programe de formare profesionala urmate in perioada evaluata____________________________ ______________________________________________________________________________

 

Rezultatele evaluarii

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Nota*

1

Nivelul de indeplinire a sarcinilor postului

2

Cunostinte necesare obtinerii performantei

3

Capacitatea de aplicare in practica a cunostintelor

4

Asumarea responsabilitatii

5

Adaptarea la complexitatea muncii

6

Initiativa si creativitate

7

Capacitate relationala

8

Disciplina muncii

9

Capacitate manageriala

MEDIA

*) Notele se dau de la 1-10, iar media poate fi evaluata astfel:

9-10 – f.b.

8-9 – bine

7-8 – mediu

5-7 – satisfacator

1-5 - nesatisfacator

Comentarea criteriilor pentru care s-au facut aprecieri pozitive_________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarea criteriilor pentru care angajatul trebuie sa se perfectioneze __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluat de (sef compartiment, sef ierarhic) ______________

Data, ____________ Semnatura, _____________

_____________ ____________

Am luat cunostinta,

(semnatura salariat)

__________________________

                           Anexa nr. 4.2.

COD-F-RU-17-b

Se aproba,

DIRECTOR

_________________

FISA CADRU DE EVALUARE ANUALA

A PERFORMANTELOR (pentru muncitori)

Nume si prenume _______________________________________________________________

Compartimentul/Formatie_________________________________________________________

Functia _______________________________________________________________________

Perioada evaluata________________________________________________________________

Programe de formare profesionala urmate in perioada evaluata____________________________ ______________________________________________________________________________

 

Rezultatele evaluarii

Nr. crt.

Criterii de evaluare

Nota*

1

Nivelul de indeplinire a sarcinilor postului

2

Calitatea muncii depuse

3

Complexitatea, tehnicitatea, gradul de risc si dificultatea muncii depuse

4

Sarcinile suplimentare indeplinite si aportul adus la imbunatatirea procesului de munca

5

Mod de colaborare si comunicare cu colegii si sefii ierarhici

6

Comportament la locul de munca (lipsa abateri disciplinare, punctualitate in realizarea sarcinilor, integrare in colectiv si asumare raspunderi)

7

Autoperfectionare si formare profesionala interna / externa

8

Constientizare si implicare la locul de munca

MEDIA

*) Notele se dau de la 1-10, iar media poate fi evaluata astfel:

9-10 – f.b.

8-9 – bine

7-8 – mediu

5-7 – satisfacator

1-5 - nesatisfacator

Comentarea criteriilor pentru care s-au facut aprecieri pozitive_________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Comentarea criteriilor pentru care angajatul trebuie sa se perfectioneze __________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evaluat de (sef compartiment, sef ierarhic) ______________

Data, ____________ Semnatura, _____________

_____________ ____________

Am luat cunostinta,

(semnatura salariat)

__________________________

Criterii de evaluare

1. Nivelul de indeplinire a sarcinilor postului prin care se urmareste:

- modul in care angajatul a executat, cantitativ si calitativ, lucrarile si sarcinile incredintate;

- nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor la termenele stabilite;

- eficienta lucrarilor si sarcinilor realizate, in contextul atingerii obiectivelor propuse.

2. Cunostinte necesare obtinerii performantei, prin care se urmareste:

- cunostinte de baza necesare indeplinirii activitatii;

- cunostinte in alte domenii inrudite, utile pentru dobandirea performantei.

3. Capacitatea de aplicare in practica a cunostintelor, prin care se urmareste:

- modul in care foloseste cunostintele acumulate pentru solutionarea problemelor.

4. Asumarea responsabilitatii, prin care se urmareste:

- pentru activitatea de conducere: nivelul si riscul decizional, modul de comunicare, lucrul in echipa si comportamentul managerial;

- pentru activitatea de executie: gradul de implicare in executarea atributiilor de serviciu, rapiditatea interventiilor si comportamentul la presiuni exterioare si interioare.

5. Adaptarea la complexitatea muncii, prin care se urmareste:

- nivelul activitatii de conceptie (caracterizat prin interpretarea unui volum mare de informatii, construirea de alternative, optiuni, evaluarea efectelor si consecintelor, integrarea optiunilor);

- nivelul activitatii de analiza (caracterizata prin identificarea influentelor si a determinarilor, identificarea formelor de descriere a proceselor, fenomenelor, starilor analizate);

- nivelul activitatilor de sinteza (caracterizata prin construirea modelelor fenomenelor si/sau proceselor studiate, identificarea fluxurilor informationale, proiectarea instrumentelor de monitorizare);

- nivelul activitatilor de rutina (caraterizat prin gradul ridicat de repetativitate a operatiunilor, executarea de operatiuni strict reglementate).

6. Initiativa si creativitate, prin care se urmareste:

- participarea angajatului la elaborarea de solutii noi (motivarea ideilor, evaluarea consecintelor, efectuarea de studii cu aplicabilitate in context reglementat);

- propunerea unor schimbari (dimensionarea schimbarilor, evaluarea consecintelor schimbarilor, efectuarea de studii cu aplicabilitate in context nereglementat).

7. Capacitate relationala, prin care se urmareste:

- relatiile cu subordonati/sefi, colegi, terti;

- spiritul de echipa;

- sociabilitatea.

8. Disciplina muncii

- respectarea relatiilor ierarhice;

- respectul fata de lege si loialitate fata de institutie;

- conduita in timpul serviciului.

9. Capacitate manageriala, prin care se urmareste:

- modul in care salariatul administreaza resursele (planifica si organizeaza activitatea profesionala);

- modul in care coordoneaza activitatea si masura in care indeplineste obiectivele;

- dezvoltarea si intretinerea unui climat de comunicare favorabil.

Nota acordata fiecarui criteriu se pondereaza in raport cu importanta si relevanta criteriului, ponderile fiind prezentate impreuna cu criteriul la care se refera. Punctajul total, care defineste calificativul final al evaluarii, se obtine prin adunarea calificativelor acordate fiecarui criteriu, dupa ce s-a operat ponderea.

Anexa nr. 5

DECLARATIE

            Subsemnatul(a) _______________, nascut(a) in anul _____, luna _____, ziua ______ in localitatea ____________, judetul ___________, domiciliat in localitatea ___________, judetul ____________, declar pe propria raspundere ca:

a)   nu sunt patron, asociat sau salariat la o firma inregistrata potrivit dispozitiilor legale, care desfasoara activitati concurentiale sau care intra in conflict de interese cu activitatea unitatii ;

b)   nu am avut contract individual de munca desfacut pentru abateri disciplinare sau condamnari penale, care sa ma faca incompatibil cu activitatea ce urmeaza sa o desfasor;

c)    nu am o interdictie judecatoreasca de exercitare a meseriei (profesiei) de ___________________________.

Cunoscand prevederile legale privind inscrierile date sub semnatura privata declar ca cele de mai sus corespund realitatii. Am luat la cunostinta ca daca cele declarate se dovedesc nesincere, angajatorul va dispune imediat incetarea contractului individual de munca.

La data in care apare modificari fata de cele mai sus declarate ma oblig sa anunt angajatorul.

Data,                                                                           Semnatura,

           ______________                                                         __________________

  

Anexa nr. 6

LISTA

activitatilor si locurilor de munca unde se acorda

 concediu de odihna suplimentar pentru activitatea desfasurata

sub riscul imbolnavirilor profesionale in conditii deosebite si grele

Nr. Crt.

Activitatea

Locul de munca

Nr zile CO suplimentare

1

Curatarea prin pulverizare in operatii de sablare.

-

3

 

2

Instalatiile si echipamente producatoare de zgomot si trepidatii (pompe, compresoare, turbine, motoare).

Statii pompare

3

 

3

Lucrul in mediul toxic in laboratoare de analiza apei si activitatea permanenta la instalatiile de tratare a apei

Laboratoare, statii de tratare

3

 

4

Observatii si masuratori de pe barci, flotori si carucior funicular.

Pe rauri

3

 

5

Utilizarea prin pulverizare sau pensulare a vopselelor, baiturilor, grundurilor, emailurilor, lacurilor pe baza de nitroglicerina, rasini sintetice, miniu de plumb, gudron si altele care contin substante toxice.

Spatii inchise

3

 

6

Sudura electrica si autogena.

Spatii inchise

3

 

7

Recoltarea si manipularea probelor de apa reziduala, deseuri toxice, namoluri, precum si curatirea canalelor sau zgurii si a bazinelor colectoare de ape reziduale.

Statii tratare, bazine si canale colectoare, rauri poluate

3

 

8

Supravegherea instalatiilor si reparatii instalatii si hidroagregate la NH r. Dambovita, prize si pompe, statii de transformare

NH Dambovita, statii transformare, chesoane, centrale hidroelect.

3

 

9

Arhiva

Sala xerox, arhiva

3

 

10

Lucrul pe nave maritime, fluviale si pe raurile interioare pe perioada cat nava este in mers si pe dragi pe perioada de functionare

Nave maritime si fluviale, dragi

3

 

11

Lucrul la instalatiile din corpul barajelor

Corpul barajului

3

 

12

Lucrul la instalatiile sub tensiune si reparatii agregate energetice din centrale si statii electrice si lucrul la inaltime pe stalpi peste 10m, PRAM

Statii electrice, centrale baraj

3

 

13

Activitatea de la constructiile hidrotehnice si la statiile hidrometrice izolate, amplasate la altitudine de la 600-1000m

Constructii hidrotehnice si statii hidrometrice

3

 

14

Activitatea de la constructiile hidrotehnice si statiile hidrometrice izolate care sunt amplasate la altitudini de peste 1000m si cele din Delta Dunarii

Constructii hidrotehnice si statii hidrometrice

3

 

15

Lucrul pe utilaje in conditii de izolare

Zone izolate

3

 

16

Autovehicule de peste 7 t. Sau autovehicule folosite la transportul de persoane cu mai mult de 9 locuri

3

 

                                                                                             

Anexa nr.7

SPECIALIZARI NECESARE PT. OCUPAREA POSTURILOR

DIN CADRUL ADMINISTRATIEI NATIONALE 'APELE ROMANE'

Nr. crt.

ABA-structura organizatorica

specializari necesare pentru ocuparea posturilor din structura organizatorica

1

juridic si contencios

consilier juridic

2

inspectia teritoriala a apelor

constructii hidrotehnice,hidroenergetica, inginer chimist

3

sanatate si securitate in munca

inspector de specialitate protectia muncii( curs de protectia muncii)

4

achizitii

economist, inginer -absolvent al unui curs de specialitate acreditat

5

relatii cu presa, secretariatul tehnic al comitetului  de bazin

 fac de comunicare, fac de litere, scoala nationala de studii politice si administrative,

7

audit public intern

economist, - cu respectarea legislatiei in vigoare

8

CTI

cibernetica , informatica, automatica, automatizari si calculatoare, matematica

9

relatii transfrontaliere

specialisti in domeniul g.a., cu atestat de limba straina

10

resurse umane, rel cu publicul,

economist, psiholog,sociolog absolvent al unui curs de specialitate acreditat

11

SIM

studii superioare cu obligativitatea absolvirii unui curs de specialitate in domeniu

12

plan de management bazinal

constructii hidrotehnice, hidroenergetica, ingineria mediului, biolog, hidrolog, inginer chimist, chimist

13

prognoze bazinale hidrologie si hidrogeologie

 hidrotehnica, energetica, geologie, hidrolog

14

gestiune, monitoring si protectia resurselor de apa

constructii hidrotehnice, ingineria mediului, hidroenergetica, chimist , geolog, hidrogeolog

15

avize si autorizatii

constructii hidrotehnice, ingineria mediului, hidroenergetica, chimist , geolog, hidrogeolog

16

exploatare lucrari , UCC si Siguranta Barajelor

constructii  hidrotehnice , energetica, geologie, constructii  industriale

17

cadastru si patrimoniu

constructii  hidrotehnice , energetica, geologie, constructii  industriale ,topometrist

18

aparare impotriva inundatiilor

 hidrotehnica, energetica, geologie, hidrolog

19

dispecerat

inginer(fac de hidrotehnica, ingineria mediului, hidroenergetica) chimist (fac de chimie), geolog, hidrogeolog(facultatea de geologie), hidrolog( facultatea de geografie)

20

mecanizare, energetic

constructii hidrotehnice, hidroenergetice,inginerie mecanica, TCM

21

promovare si urmarire investitii

constructii hidrotehnice, geologie, ingineria mediului, constructii industriale,imbunatatiri funciare 

22

laborator calitatea apelor

chimist, inginer chimist, biolog, absolvent liceu chimie industriala

23

contabilitate

economist, contabil,

24

financiar

economist

25

mecanism econimic si sinteze economice

economist, studii hidrotehnice

26

formatie service

studii de specialitate in domeniu

Anexa nr.8S

NOMENCLATORUL FUNCTIILOR

pentru personalul de conducere, executie si deservire generala din               

            Administratia Nationala “Apele Romane”

nr crt

denumirea functiei

cod cor

nivel studii

1

Director general

111018

S

2

Director general adjunct

111016

S

3

Director executiv

111015

S

4

Consilier

111010

S

5

Sef serviciu

111064

S

6

Sef birou

111059

S, SSD, M

7

Sef serviciu RU

123205

S

 

Inginer

,214201, 214613, 213901, 214406, 221323,214802, 214205, 214314,214501,

 

 

Geograf

244202

 

 

Hidrolog

211404

 

 

Analist

213101

S

8

Economist

244101

S

 

Fizician

211101

 

 

Consilier juridic

242103

 

 

Redactor

245113

 

 

Purti for de cuvant

244706

 

 

Psiholog

244501

 

 

Sociolog

244201

 

 

Administrator retea de calculatoare

213902

 

 

Administrator baza de date

213903

 

 

Chimist

211301

 

 

Biolog

221118

 

 

Inspector R.U.

342304

 

 

Auditor in domeniul calitatii

242303

 

 

Auditor intern (public)

241125

 

 

Operator introducere, validare si prelucrare date

411301

 

 

Specialist relatii publice

244701

 

 

Purtator de cuvant

244706

 

 

Specialist in dom.securitatii si sanatatii in munca

241220

 

 

Expert relatii externe

241932

 

 

Documentarist

243203

S

10

Subinginer

311206, 313207,311205, 214539, 214415, 214202, 214502,

SSD

 

Tehnician

343303, 311207,311519, 311205,311111, 311102,

 

 

 

, 311206,

 

 

Contabil

343302

 

11

Statistician

343402

M

 

Inspector RU

342304

 

 

Tehnoredactor

347121

 

 

Documentarist

347117

 

 

Traducator

437118

 

 

Programator ajutor

312101

 

 

Functionar

419001

 

 

Functionar economic

412202

 

12

Magaziner

413102

M

 

Casier

421101

M

 

Arhivar

414101

 

 

Secretar dactilograf

411502

 

Anexa nr. 8b

NOMENCLATORUL FUNCTIILOR

si limita minima a coeficientilor de salarizare a personalului de conducere, executie si deservire generala din cadrul Administratiilor Bazinale de Apa si subunitatile acestora

Nr.

DENUMIREA FUNCTIEI

Cod

Nivel studii

crt.

COR

         1.     

Director

111015

S

         2.     

Director tehnic,economic

111016

S

         3.     

Consilier

111010

S

         4.     

Director SGA

121023

S

         5.     

Inginer sef SGA

122302

S

         6.     

Contabil sef SGA, EC Stanca Costesti

123102

S

         7.     

Sef SH independent

122310

S,SSD

         8.     

Sef SH din subordinea SGA

122310

S,SSD

         9.     

Sef serviciu

111064

S,SSD

      10.   

Sef serviciu RU

123205

S

      11.   

Sef serv. aprovizionare-administrativ

111064

S,SSD

      12.   

Sef birou tehnic

111059

S,SSD

      14.   

Sef laborator

122112

S

      15.   

Sef atelier intretinere, reparatii, exploatare

122220

S,SSD

      16.   

Sef statie hidrologica

122117

S,SSD

Inspector protectia muncii

241204

      17.   

Sef formatie

123704

S,SSD

      18.   

Inginer

214205, 214314, 214501, 214802, 214201. 214613, 213901, 214406, 211421.

 

 

244501, 244201, 211404, 244202

S

Psiholog

211403

 

Sociolog

211401

 

Hidrolog

213101

 

Geograf

213102

 

Hidrogeolog

244101

 

Geolog

241109

 

Analist

211101

 

Programator

212101

 

Economist

211301

 

Revizor contabil

242103

 

Fizician

221118

 

Matematician

213902

 

Chimist

 

 

Consilier juridic

242303

 

Biolog

241125

 

Administrator retea de calculatoare

244701

 

Auditor in domeniul calitatii

244706

 

Auditor intern (public)

213903

 

Specialist relatii publice Purtator de cuvant

122602

 

Administrator baza de date etc.

122671

 

Comandant nava

214424

 

Sef mecanic (nave maritime)

 

 

Ofiter mecanic maritim

 

 

      19.   

Subinginer

214539, 214415, 214202, 214502,

SSD

      20.   

Maistru

311503

M

Nr.

DENUMIREA FUNCTIEI

Cod

Nivel studii

      21.   

Tehnician

311111

M

Contabil

343302

Merceolog

343303

Statistician

343402

Analist aj.

312102

Programator aj

312101

Inspector RU

342304

      22.   

Tehnician cu studii de specialitate

311503

M

      23.   

Secretar

414101

M

Functionar administrativ

419001

Casier

421101

Magaziner

413102

Arhivar

414101

Administrator

512101

      24.   

Comandant nava maritima si fluviala

314201

M

      25.   

Observator hidrolog, hidrogeolog

 

M

      26.   

Ofiter punte

314205

M

Dragor

314209

      27.   

Ofiter mecanic

314101

M

Ofiter electrician

314103

      28.   

Sef echipaj

314207

M

 

 

 

Nota:

  • Au dreptul de a folosi postul de inspector de protectie civila, numai angajatorii care au peste 500 de salariati in judetul de resedinta.

Anexa nr. 8c

NOMENCLATORUL FUNCTIILOR (MESERIILOR)

 personalului de conducere, cercetare, operativ, executie si auxiliar din INHGA

Nr.crt

DENUMIREA FUNCTIEI

Codul meseriei

Grad profesional

Nivel studii

1

Director

111015

 

S

2

Director stiintific

121007

 

S

3

Director tehnic

121024

 

S

4

Director economic

121020

 

S

5

Consilier

111010

 

S

6

Consilier economic

111019

 

S

7

Purtator de cuvant

244701

 

S

8

Secretar stiintific

123703

 

S

9

Sef departament

111062

 

S

10

Inspector de specialitate hidrolog

211415

 

S

12

Sef Sectie Cercetare

123710

 

S

13

Sef centru national prognoza

122646

 

S

14

Sef laborator sisteme informationale

123604

 

S

15

Sef laborator cercetare

123711

 

S

16

Sef birou financiar-contabilitate

123113

 

S

17

Sef birou

123113

 

S

18

Sef serviciu administrativ

123107

 

S

19

Sef compartiment auto

122612

 

M

20

Sef birou resurse umane

123205

 

S

21

Sef birou relatii internationale

122617

 

S

22

Sef birou analiza economica si contracte

123302

 

S

23

Sef serviciu tehnic, investitii si achizitii publice

 

 

S

24

Sef birou de editare si multiplicare

123708

 

S

25

Sef statie hidrologica/bazinreprezentativ/experimental

122117

 

S

26

Auditor calitate-mediu

242305

 

S

27

Coordonator IT

213104

 

S

28

Inspector protectia muncii si P.S.I.

241204

 

S

29

Cercetator stiintific in hidrologie

249107

1, 2, 3

S

30

Cercetator stiintific in hidrologie

249107

 

S

31

Economist

244101

debutant

S

32

Hidrolog

211404

debutant

S

33

Hidrogeolog

211403

debutant

S

34

Inginer

214802, 251208,

 

S

214314, 251326, 214201, 214205

debutant

S

35

Matematician

212101

debutant

S

36

Fizician

211101

debutant

S

37

Geograf

244202

debutant

S

38

Geolog

211402

debutant

S

39

Chimist

211301

debutant

S

40

Biolog

122904

debutant

S

41

Revizor contabil

241109

debutant

S

Nr.crt

DENUMIREA FUNCTIEI

Codul meseriei

Grad profesional

Nivel studii

42

Analist

213101

debutant

S

43

Inginer de sistem in informatica

213901

debutant

S

44

Bibliotecar

243202, 414103

debutant

S, M

45

Traducator si functionar relatii

347118

debutant

S, M

46

Subinginer

214502

debutant

SSD

47

Contabil

343302

debutant

M

48

Tehnician hidrolog, hidrogeolog

311111

debutant

M

49

Tehnician merceolog

343303

debutant

M

50

Statistician

343402

debutant

M

51

Tehnoredactor

347121

debutant

M

52

Inspector resurse umane

342304

debutant

S, M

Inspector documente secrete

419003

debutant

M

53

Ajutor analist programator

312102

debutant

M

54

Operator

312201

debutant

M

55

Functionar administrativ

419001

debutant

M

56

Arhivar

414101

debutant

M

57

Magaziner

413102

debutant

M

58

Casier

421101

debutant

M

59

Secretara

411501

debutant

M

60

Laborant chimist

311101

debutant

M

61

Observator hidrolog, hidrogeolog

 

debutant

M

62

Muncitor hidrogeolog

712912

 

M;G

63

Muncitor hidrometru

712901

 

M;G

64

Fochist

816107

 

M;G

65

Electrician de intretinere si reparatii

724507

 

M;G

66

Sofer autoturisme si camionete

832201

 

M;G

67

Sofer autocamion

832401

 

M;G

68

Mecanic auto

723103

 

M;G

69

Legator manual

734501

 

M;G

70

Operator masini multiplicat

825108

 

M;G

71

Capitan nava maritima si fluviala

314201

 

M

72

Sef mecanic

122671

 

M

73

Ofiter mecanic

214424

 

M

74

Marinar

834001

 

M

75

Ingrijitor cladiri

914101

 

M;G

76

Paznic

915204

 

M;G

77

Muncitor plantatii si amenajare zona verde

614104

 

M;G

Anexa nr. 8d

LISTA

Meseriilor si  functiilor operative pt. muncitori si personal operativ

Nr.crt

Denumirea meseriilor si functiilor operative ce pot fi folosite

Cod COR

1

Fascinar

712910

2

Agent hidrotehnic

712915

Muncitor hidrogeolog

712912

Muncitor hidrometru

712901

3

Betonist

712301

Dulgher pentru constructii

712401

Tamplar manual

742203

Fierar betonist

712302

Instalator de apa si canal

713602

Montator elemente prefabricate din beton armat

712303

Zidar-pietrar

712203

Zidar rosar-tencuitor

712205

Zugrav

714102

Vopsitor

714102

4

Bobinator aparataj electric

724102

5

Fochist la cladiri pentru incalzit centrale termice

816107

Pompagiu

816302

6

Electrician montare reparatii linii electrice si aeriene

724504

Electrician montator de instalatii electrice la mijloace de transport reparatii

724509

Electrician de intretinere si

724507

Electromecanic telegrafie-telefonie

724406

Electromecanic retele cabluri

724404

Lacatus mecanic auto

721410

Mecanic auto

723103

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii universale (AMC)

721424

Macaragiu

833301

Sofer automacaragiu

833305

Masinist la masini pentru terasamente

833201

Ifronist

833201

Montator pentru aparate de masura electrice si relee (AMC)

724111

Electronist

828301

Mecanic

723303

Operator la tratarea apei tehnologice

816307

Strungar

722413

Sudor electric

721203

Sudor cu gaze

721207

Tinichigiu

721304

7

Laborant chimist

311101

Laborant determinari fizico-mecanice

311103

Operator hidraulic in alimentarile cu apa

816304

8

Sondor la foraj manual

811302

9

Sofer de autoturisme si camioane

832201

Sofer furgonete, microbuze

832202

10

Tractorist

833101

Sofer autocamion si masina de mare tonaj

832401

Nr.crt

Denumirea meseriilor si functiilor operative ce pot fi folosite

Cod COR

11

Legator manual

734501

Operator masini multiplicat

825108

Primitor distribuitor de materiale si scule

413104

Casier incasator

915302

12

Telefonist

422304

13

Operator calculator electronic si retele

312201

14

Conducator salupa

834007

15

Electrician nave

724113

Motopompist

834009

Timonier

834008

Marinar

834001

16

Paznic bariera

831206

17

Paznic

915204

18

Ingrijitor cladiri

914101

19

Portar

915206

20

Muncitor necalificat intretinere cursuri apa, poduri, baraje etc.

931203

 

 

NOTA

            In urma negocierii, salariile nu pot fi mai mici decat cota stabilita prin coeficientii de ierarhizare din anexa.

 

                                                                       

Anexa nr. 9

NORMATIV

DE ACORDARE A ECHIPAMENTULUI

DE LUCRU SI PROTECTIE

Nr. crt.

crt

Meserii si

 specialitati

ECHIPAMENTUL

DE PROTECTIE

DE LUCRU

Denumire

Mod. Inv.

Durata exploat.

Denumire

Durata exploat.

(luni)

0

1

2

3

4

5

6

1.

Biolog, biochimist, chimist, fizician, bacteriolog

Cizme impermeabile sold

Halat alb din panza

Manusi chirurgicale menaj

Ochelari protectie

Manusi cauciuc

INV

INV

INV

INV/S

INV

1/18

1/12

1/1

1/36

1/24

2.

Laborant determinari fizico-chimice, rec. probe apa

Halat panza sau doc

Casca de protectie

Manusi chirurgicale menaj

Masca de protectie

Ochelari protectie

Sort protectie

Vesta salvare

INV

INV

INV

INV/S

INV/S

INV/S

INV/S

1/12,1/18

1/48

1/1

1/12

1/36

1/24

1/36

In plus pentru:

- intemperii

- medii umede

- frig

- lucru cu subst. agresive

Pelerina

Capisoane

Vesta salvare

Costum antiacid

Cizme protectie

INV/S

INV/S

INV/S

INV/S

INV

1/48

1/24

1/36

1/48

1/48

Cizme cauciuc

Costum vatuit

Caciula cu clape

Bocanci TC

1/12

1/48

1/60

1/24

3.

Agent hidro, fascinar, muncitor necalificat cu atributii de agent hidro.

Vesta avertizoare

Vesta salvare

Casca de protectie

Centura/vesta salvare

Centura de siguranta

Cizme impermeab. sold

Pelerina cu gluga

Suba scurta imblanita

Gheare gheata

Manusi de protectie

Ochelari de protectie

Manusi termoizolante

Caciula cu clape

Cizme pasla

INV/S

INV

INV/S

INV/S

INV

INV/S

INV/S

INV/S

INV

INV

INV

INV

INV

INV

1/24

1/48

1/24

1/36

1/18

1/36

1/60

1/48

1/36

1/24

1/24

1/60

1/36

1/36

Salopeta doc

Cizme cauciuc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

Sapca

Sort

Tricou

1/12

1/12

1/24

1/36

4.

Cond. salupa, dragor

Casca de protectie

Centura de salvare

Cizme cauciuc

Vesta salvare

INV

INV/N

INV

INV/N

1/48

1/36

1/12

1/36

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/36

5.

Marinar

Scurta/ manta cu gluga

Centura de salvare

Manusi de protectie

Vesta de salvare

Casca de protectie

Cizme cauciuc

Manusi termoizolante

INV/N

INV/N

INV

INV/N

INV

INV

INV

1/48

1/36

1/12

1/36

1/48

1/12

1/24

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/36

6.

Sef mecanic, mecanic

Ochelari protectie

Centura de salvare

Manusi de protectie

Casca de protectie

Cizme cauciuc

Manusi termoizolante

Suba scurta imblanita

Caciula cu clape

Cizme pasla

Bocanci TC

Salopeta doc

Capison

Camasa panza

Halat de panza

Costum termoizolant

Antiofoane

Pelerina cu gluga

INV/N

INV/N

INV

INV

INV

INV

INV/S

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

1/36

1/36

1/12

1/48

1/12

1/24

1/60

1/60

1/36

1/24

1/12

1/24

1/12

1/24

1/36

1/24

1/36

Salopeta doc

Combinezon doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/24

1/36

7.

Dulgher

Casca de protectie

Ochelari de protectie

Centura de siguranta

Burtiera de protectie

Umerare

Manusi de protectie

INV

INV

INV/S

INV

INV/S

INV

1/48

1/36

1/36

1/24

1/12

1/12

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/36

8.

Electrician de intretinere si reparatii PRAM

Ochelari de protectie

Cizme electroizolante

Manusi electroizolante

Suba scurta imblanita

Caciula cu clape

Manusi de protectie

Cizme cauciuc

Casca de protectie

Centura de siguranta

Bocanci TC

Salopeta doc

Capison

Camasa panza

Halat de panza

Costum termoizolant

Antifoane

Pelerina impermeabila

INV

INV

INV

INV/S

INV

INV

INV

INV

INV/S

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

1/36

1/24

1/12

1/60

1/48

1/12

1/18

1/48

1/36

1/24

1/12

1/24

1/12

1/24

1/36

1/24

1/36

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/36

9.

Strungar, frezor, muncitor masini unelte

Boneta sau basma

Ochelari de protectie

Manusi de protectie

Sort protectie

Bocanci TL

INV

INV

INV

INV/S

INV

1/24

1/36

1/12

1/24

1/24

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/36

10.

Hidrometru

Vesta avertizoare

Vesta salvare

Casca de protectie

Centura de siguranta

Cizme impermeab. sold

Pelerina cu gluga

Suba scurta imblanita

Gheare gheata

Manusi de protectie

Ochelari de protectie

Manusi termoizolante

Caciula cu clape

Cizme pasla

INV/S

INV

INV/S

INV/S

INV

INV/S

INV/S

INV/S

INV

INV

INV

INV

INV

1/24

1/48

1/24

1/36

1/18

1/36

1/60

1/48

1/36

1/24

1/24

1/60

1/36

Salopeta doc

Cizme cauciuc

BocanciTC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/12

1/24

1/36

11.

Lacatus mecanic de intretinere si reparatii

Casca de protectie

Ochelari protectie

Manusi de protectie

Centura de siguranta

Pelerina cu gluga

Caciula cu clape

Manusi termoizolante

Suba scurta imblanita

Cizme pasla

Bocanci TC

Salopeta doc

Capison

Camasa panza

Halat de panza

Costum termoizolant

Antifoane

INV

INV

INV

INV/S

INV/S

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

INV

1/48

1/24

1/6

1/36

1/36

1/48

1/24

1/60

1/36

1/24

1/12

1/24

1/12

1/24

1/36

1/24

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

Cizme cauciuc

1/12

1/24

1/36

1/18

12.

Mecanic, electromecanic de pe baraje

Casca de protectie

Pelerina cu gluga

Centura de salvare

Manusi de protectie

Manusi termoizolante

Suba scurta imblanita

Cizme pasla

INV

INV/S

INV/S

INV

INV

INV/S

INV

1/48

1/36

1/24

1/12

1/24

1/60

1/36

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

Cizme cauciuc

1/12

1/24

1/36

1/18

13.

Mecanic auto si de utilaj

Boneta sau sapca

Manusi de protectie

Manusi termoizolante

Caciula cu clape

Cizme pasla

Suba scurta imblanita

Casca protectie

Ochelari protectie

INV

INV

INV

INV

INV

INV/S

INV

INV

1/12

1/12

1/24

1/48

1/36

1/60

1/48

1/24

Salopeta/ combinezon doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

Cizme cauciuc

1/12

1/24

1/36

1/18

14.

Masinist utilaje terasiere si de constructii

Manusi de protectie

Cizme cauciuc

Manusi termoizolante

Caciula cu clape

Cizme pasla

Suba imblanita

INV

INV

INV

INV

INV

INV/S

1/12

1/24

1/24

1/48

1/36

1/60

Salopeta doc

Bocanci TC

Haina sau costum termoizolant

1/12

1/24

1/36

15.

Topometru

Casca de protectie

Suba scurta imblanita

INV

INV/S

1/48

1/60

Halat/Salopeta doc

BocanciTC

Cizme cauciuc

1/12

1/24

1/18

16.

Macaragiu. automacaragiu (inclusiv pod rulant)

Casca de protectie

Suba scurta imblanita

Manusi de protectie

Manusi termoizolante

Cizme cauciuc

Caciula cu clape