Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Comert
Qdidactic » bani & cariera » afaceri » comert
Administrarea societatilor comercialeAdministrarea societatilor comerciale


ADMINISTRAREA SOCIETATILOR COMERCIALE


Principala activitate a organelor de administrare a societatii este indeplinirea hotararilor adoptate de catre A.G.A.

In cazul S.N.C., exista unul sau mai multi administratori, fiecare avand dreptul de a reprezenta societatea, daca actul constitutiv nu contine prevederi contrare. In cazul pluritatii de administratori, daca actul constitutiv dispune ca acestia trebuie sa lucreze impreuna, deciziile se vor lua in unanimitate, in caz de opozitie urmand sa hotarasca asociatii ce detin majoritatea capitalului social. Daca actul constitutiv nu stabileste modul de lucru al administratorilor, fiecare va lucra separat, avand obligatia de a-i informa pe ceilalti doar in legatura cu operatiunile ce depasesc limitele obisnuite ale comertului, in caz de opozitie urmand a hotari asociatii care detin majoritatea capitalului social.

Aceleasi prevederi se aplica si in cazul S.C.S., care va putea fi insa administrata numai de catre unul sau mai multi dintre asociatii comanditati, sub supravegherea asociatilor comanditari. La randul lor, comanditarii vor putea incheia operatiuni in contul societatii numai in baza unei procuri speciale din partea reprezentantilor societatii, procura ce va fi inscrisa in Registrul Comertului.

In cazul S.R.L., administrarea este incredintata unuia sau mai multor administratori, numiti prin actul constitutiv sau alesi de A.G.A. In cazul pluralitatii de administratori, se aplica prevederile de la S.N.C.

Pentru S.A., Legea nr. 31/1990, modificata prin Legea nr. 441/2006, instituie doua sisteme de administrare: sistemul unitar si sistemul dualist, actionarii putand opta pentru unul dintre acestea. Conform legii, in actul constitutiv, precum si pe toate documentele si facturile emise de societate, trebuie sa se mentioneze sistemul de administrare ales.

Sistemul unitar

In cadrul acestui sistem, administrarea societatii se realizeaza de catre unul sau mai multi administratori, numiti fie prin actul constitutiv, fie prin hotararea A.G.A., numarul lor fiind intotdeauna impar. Administratorii pot avea sau nu calitatea de actionar, dar, pe toata durata mandatului, nu pot fi salariati ai societatii.

Daca exista mai multi administratori, se va constitui un consiliu de administratie. Acesta este insa insarcinat, potrivit legii, cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile realizarii obiectului de activitate al societatii si are urmatoarele competente de baza:

- stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare a societatii;

- stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea financiara;

- numeste si revoca directorii, stabilindu-le remuneratia;

- supravegheaza activitatea directorilor;

- intocmeste rapoarte anuale pe care le prezinta A.G.A.;

- convoaca adunarea generala si duce la indeplinire hotararile acesteia;

- introduce cererile privind aplicarea procedurii insolventei.

Consiliul de administratie se intruneste o data la 3 luni, sedintele sale sunt conduse de un presedinte si exista posibilitatea de a delega atributiile de conducere unuia sau mai multor directori, din randul acestora fiind ales directorul general al societatii. Competentele de baza si reprezentarea societatii in relatiile cu tertii si in justitie vor reveni consiliului de administratie, neputand fi delegate directorilor.


Raspunderea administratorilor este directa, pentru fapta proprie, si solidara (in cazul pluralitatii de administratori), pentru:

- realitatea varsamintelor efectuate de catre actionari;

- existenta reala a dividendelor platite;

- existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

- exacta indeplinire a hotararilor A.G.A.;

- stricta indeplinire a obligatiilor ce le revin, impuse de lege si de actul constitutiv.

Administratorii raspund si pentru faptele altor persoane (directorii, personalul angajat), in cazul in care nu si-au indeplinit obligatia de supraveghere a acestora. De asemenea, sunt solidar raspunzatori pentru faptele prejudiciabile savarsite de catre administratorii imediat precedenti, in cazul in care au cunoscut aceste fapte si nu le-au prezentat cenzorilor.
Sistemul dualist

Prin actul constitutiv se poate prevedea ca S.A. va fi administrata de catre un directorat si un consiliu de supraveghere. 

Directoratul, ai carui membri sunt numiti, controlati si revocati de catre consiliul de supraveghere, exercita conducerea exclusiva a societatii si indeplineste toate masurile necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii. Directoratul este obligat sa prezinte rapoarte trimestriale si anuale consiliului de supraveghere si, daca actioneaza impreuna, reprezinta societatea in raporturile cu tertii si in justitie.Consiliul de supraveghere este desemnat prin actul constitutiv (primii membri), sau prin hotararea A.G.A. Membrii consiliului de supraveghere pot fi sau nu actionari, dar nu pot avea concomitent calitatea de membru al directoratului sau de salariat al societatii. Consiliul de supraveghere se intruneste cel putin o data la 3 luni si are doar un rol consultativ, neputand avea atributii de conducere a societatii. Este alcatuit din 3 pana la 11 membri si are printre atributii:

- numirea si revocarea membrilor directoratului;

- supravegherea activitatii membrilor directoratului;

- controlul conformitatii cu legea, actul constitutiv si hotararea A.G.A., a operatiunilor de conducere a societatii;

- raporteaza cel putin o data pe an adunarii generale a actionarilor cu privire la activitatea de supraveghere desfasurata.

Durata mandatului administratorilor, atat in sistemul unitar, cat si in sistemul dualist, este stabilita prin actul constitutiv, neputand depasi 4 ani, cu exceptia primilor administratori, al caror mandat nu poate depasi 2 ani. Administratorii pot fi realesi. Legea limiteaza cumulul calitatii de administrator la cel mult 5 mandate de administrator si/sau de membru al consiliului de supraveghere in societati pe actiuni cu sediul in Romania.

In cadrul consiliului de administratie, al directoratului sau al consiliului de supraveghere, pentru valabilitatea deciziilor este necesara prezenta a cel putin jumatate plus unu din membri, iar hotararile se iau cu votul majoritatii celor prezenti. In cazuri exceptionale, justificate de urgenta situatiei si de interesul societatii, consiliul de administratie si directoratul poate lua decizii cu votul unanim si scris al membrilor acestor organe, fara a mai fi necesara convocarea lor.

Dispozitiile referitoare la raspunderea administratorilor se aplica si directorilor, membrilor directoratului si consiliului de supraveghere.


CENZORII/AUDITORII FINANCIARI


Controlul gestiunii societatilor comerciale se realizeaza prin numirea unor cenzori, fie prin actul constitutiv, fie prin hotararea adunarii generale, pentru un mandat de 3 ani, putand fi realesi. Cel putin unul dintre acestia trebuie sa aiba calitatea de expert contabil sau contabil autorizat, pot avea sau nu calitatea de actionar si sunt remunerati.

Adunarea generala ordinara a actionarilor poate hotari contractarea auditului financiar, in loc de numirea cenzorilor. Daca societatile pe actiuni opteaza pentru sistemul dualist de administrare, obligatoriu vor fi supuse auditului financiar, prin auditori financiari, persoane fizice sau persoane juridice.

Atat cenzorii, cat si auditorii, intocmesc rapoarte catre adunarea generala, respectiv catre consiliul de administratie sau consiliul de supraveghere despre constatarile facute cu ocazia efectuarii controalelor. Cenzorii vor lucra impreuna sau separat, trecand intr-un registru special deliberarile lor. Revocarea cenzorilor se va face prin hotararea adunarii generale in conditiile cerute de lege pentru adunarile extraordinare.

Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|