Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate didacticaScoala trebuie adaptata la copii ... nu copiii la scoala

Biologie Botanica Chimie Didactica Fizica Geografie
Gradinita Literatura Matematica

Ecologie


Qdidactic » didactica & scoala » geografie » ecologie
Proceduri de emitere a actelor de mediuProceduri de emitere a actelor de mediuEmiterea actelor de reglementare se efectueaza potrivit unor proceduri specifice pentru fiecare categorie dintre acestea, aprobate prin hotarare de guvern sau ordin al autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Regimul general al acestora se caracterizeaza prin urmatoarele reguli fundamentale comune, stipulate in Ordonanta de urgenta nr. 195/2005:

– actele de reglementare se emit numai daca planurile si programele, proiectele, respectiv programele pentru conformare privind activitatile existente prevad prevenirea, reducerea, eliminarea sau compensarea, dupa caz, a consecintelor negative asupra mediului, in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice si reglementarile in vigoare [art. 15 alin. (2)];

– titularii activitatilor care fac obiectul procedurilor de reglementare, din perspectiva impactului negativ asupra mediului au obligatia de a respecta termenele stabilite de autoritatea competenta de protectia mediului in derularea acestor proceduri; nerespectarea acestora conduce la incetarea de drept a procedurii si anularea solicitarii actului de reglementare [art. 15 alin. (3) si (4)];

– obligatia autoritatilor competente de a asigura informarea, consultarea si participarea publicului la luarea deciziei privind emiterea actelor de reglementare si garantarea accesului la justitie in vederea controlului legalitatii acestora; organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune in justitie in probleme de mediu, avand calitatea procesuala activa in litigiile care au ca obiect protectia mediului [art. 20 alin.


1. Procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice sau private


Ca parte integranta a procedurii de emitere a acordului de mediu procedura de evaluare a impactului asupra mediului presupune parcurgerea mai multor etape, incepand cu stabilirea necesitatii supunerii unui proiect evaluarii impactului asupra mediului, urmata, dupa caz, de evaluarea impactului asupra mediului, consultarea publicului si a autoritatilor publice cu responsabilitati in domeniul protectiei mediului, luarea in considerare a raportului evaluarii impactului asupra mediului si a rezultatelor acestor consultari in procesul decizional si asigurarea informarii asupra deciziei luate. Ea este stabilita in prezent prin Hotararea Guvernului nr. 1213/2006, privind stabilirea procedurii-cadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.

Legislatia romana utilizeaza sistemul listei in determinarea proiectelor supuse evaluarii impactului asupra mediului, cu doua subdiviziuni: prima cuprinde proiectele prevazute in anexa nr. 1 a Hotararii Guvernului nr. 1213/2006, precum si orice proiecte propuse a se realiza pe un amplasament situat in perimetre de protectie hidrogeologica prevazute de legislatia privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrologica si care sunt supuse evaluarii de mediu, datorita naturii, dimensiunii sau localizarii lor si secunda, proiectele publice sau private in privinta carora trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului, prevazute in anexa nr. 2 si realizare in cadrul unei arii naturale protejate, indirect legate de aceasta sau necesare pentru managementul ariei naturale protejate care, fie individual, fie impreuna cu alte proiecte, pot avea efecte semnificative asupra ariei naturale protejate, avand in vedere obiectivele de conservare a acesteia, asa cum sunt prevazute in legislatia privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice; prin exceptie, toate proiectele prevazute in anexa 2, ce urmeaza a fi realizate in zona costiera se supun evaluarii impactului asupra mediului.

Evaluarea identifica, descrie si evalueaza, in mod corespunzator si pentru fiecare caz in parte, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra urmatorilor factori: a) fiinte umane, fauna si flora; b) sol, apa, aer, clima si peisaj; c) bunuri materiale si patrimoniu cultural; d) interactiunea dintre acesti factori.

Ea stabileste masurile de prevenire, reducere si, unde este posibil, de compensare a efectelor semnificative adverse ale proiectului asupra factorilor de mediu si contribuie la luarea deciziei de emitere a acordului de mediu sau de respingere a cererii respective.


Potrivit art. 4 din Hotararea Guvernului nr. 1213/2006, procedura de evaluare a impactului asupra mediului se realizeaza in etape, astfel: a) etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului; b) etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului evaluarii impactului asupra mediului; c) etapa de analiza a calitatii raportului evaluarii impactului asupra mediului.

Pentru toate proiectele supuse evaluarii, titularii acestora au obligatia de a furniza, in cadrul raportului evaluarii impactului asupra mediului informatiile vizand descrierea proiectului, rezumatul principalelor alternative studiate si indicarea motivelor pentru alegerea finala, descrierea aspectelor de mediu posibil a fi afectate in mod semnificativ de proiectul propus, in special a populatiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale s.a. si descrierea efectelor semnificative posibile ale proiectului propus asupra mediului (rezultand din: existenta proiectului, utilizarea resurselor naturale, emisiile de poluanti), descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea oricaror efecte semnificative adverse asupra mediului, un rezumat fara caracter tehnic al informatiilor astfel furnizate si indicarea dificultatilor (tehnice si din lipsa de know-how) intampinate de titularul proiectului in prezentarea informatiilor solicitate.

De asemenea, se aduc la cunostinta publicului, din timp si cel mai tarziu imediat ce informatia poate fi furnizata intr-un termen rezonabil, prin anunt public si prin afisarea pe pagina proprie de internet orice solicitare de acord de mediu, tipul deciziilor posibile etc.; de asemenea, este facuta publica decizia de emitere a acordului de mediu sau de respingere a cererii aferente.


2. Procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programeIn spiritul reglementarilor europene si internationale, actul normativ in materie (respectiv prin Hotararea Guvernului nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe) si implicit procedura pe care o stabileste au ca obiectiv asigurarea unui „nivel inalt de protectie a mediului si de a contribui la integrarea consideratiilor cu privire la mediu in pregatirea si adoptarea anumitor planuri si programe, in scopul promovarii dezvoltarii durabile, prin efectuarea unei evaluari de mediu a planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului”.

Potrivit legii, sunt supuse evaluarii de mediu planurile si programele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, predeterminate de actul normativ (art. 5 alin. (2) 4) din Hotararea Guvernului nr.

Evaluarea de mediu se efectueaza in timpul pregatirii planului si programului si se finalizeaza inainte de adoptarea acestuia ori de trimitere a sa in procedura legislativa; procedura se realizeaza in etape, astfel: a) etapa de incadrare a planului sau programului in procedura evaluarii de mediu; b) etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu; c) etapa de analiza a calitatii raportului de mediu.

Etapa de incadrare se declanseaza prin notificarea in scris a autoritatii competente pentru protectia mediului si informarea publicului, pentru consultare de catre titularul planului sau programului, prima versiune a acestora; publicul poate formula in scris comentarii si propuneri asupra versiunii si eventualele efecte ale acesteia asupra mediului.

Consultarea si concertarea intre titularul planului sau programului, a autoritatii de sanatate publica si a autoritatilor interesate de efectele implementarii planului sau programului, se realizeaza in cadrul unui comitet special constituit.

Decizia de incadrare se ia de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului, avandu-se in vedere comentariile si propunerile venite din partea publicului, pe baza consultarilor realizate in cadrul comitetului, in termen de 25 de zile calendaristice de la primirea notificarii. Planurile si programele care, in urma etapei de incadrare, nu necesita evaluare de mediu, urmeaza a fi supuse procedurii de adoptare fara aviz.

Etapa de definitivare a proiectului de plan sau de program si de realizare a raportului de mediu are, asa cum ii arata si numele, ca obiective, definitivarea proiectului de plan sau program, stabilirea domeniului si a nivelului de detaliu al informatiilor ce trebuie incluse in raportul de mediu, precum si analiza efectelor semnificative ale planului sau programului asupra mediului, operatiuni care se efectueaza in cadrul unui grup de lucru, alcatuit din reprezentanti ai titularului planului sau programului, din una sau mai multe persoane fizice sau juridice interesate atestate conform legii, precum si din experti care pot fi angajati.

Pe baza recomandarilor grupului de lucru, titularul planului sau programului elaboreaza detaliat alternativele care indeplinesc obiectivele de mediu relevante pentru respectivele documentele; persoanele atestate, impreuna cu expertii angajati, dupa caz, analizeaza efectele negative asupra mediului a alternativelor propuse de titularul planului sau programului si stabilesc masurile de prevenire, reducere, compensare si monitorizare a efectelor semnificative ale impactului asupra mediului pentru fiecare alternativa a planului sau programului, facand recomandari in acest sens.

Urmeaza, ca pasi procedurali: prezentarea, de catre titularul planului sau programului, grupului de lucru a alternativei finale (care reprezinta proiectul de plan sau de program) masurilor de prevenire, reducere sau compensare a efectelor negative asupra mediului, programului de monitorizare, pe baza carora se realizeaza continutul-cadru al raportului de mediu; raportul de mediu identifica, descrie si evalueaza potentialele efecte semnificative asupra mediului ale implementarii planului sau programului, precum si alternativele rezonabile ale acestuia, luand in considerare obiectivele si aria geografica ale planului sau programului; publicitatea disponibilizarii proiectului de plan sau programe, finalizarea raportului de mediu, locul si orarul consultarii acestora si faptul ca publicul poate face comentarii si propuneri scrise.

Etapa de analiza a calitatii raportului si de luare a deciziei cuprinde transmiterea, in termen de 5 zile calendaristice de la finalizarea raportului de mediu, de catre titular, a proiectului de plan sau de program, insotit de raport, autoritatilor competente pentru protectia mediului, organizarea dezbaterii publice a acestora, analiza calitatii raportului de mediu, luarea deciziei de emitere a avizului de mediu.

Reglementarea in materie (Hotararea Guvernului nr. 1076/2004) stabileste reguli speciale privind informarea si participarea publicului la procedura de evaluare de mediu.


Termenele de valabilitate


Actele de reglementare sunt acte administrative ale caror efecte sunt limitate in timp. In functie de natura si particularitatile proiectului sau activitatii supuse autorizarii, termenele de valabilitate stabilite de lege (art. 16) sunt:

avizul de mediu pentru planuri si programe au aceeasi perioada de valabilitate ca si planul sau programul pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale acestora;

avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu este valabil pana la indeplinirea scopului pentru care a fost emis, cu exceptia cazului in care intervin modificari ale conditiilor in care a fost emis;

– acordul de mediu este valabil pe toata perioada de punere in aplicare a proiectului; neinceperea lucrarilor de investitii aferente in termen de 2 ani de la data emiterii atrage pierderea valabilitatii (perimarea) acordului, cu exceptia cazurilor proiectelor cu finantare externa pentru care acordul de mediu isi pastreaza valabilitatea pe toata perioada desfasurarii acestora, pana la finalizarea investitiei; perimarea nu se aplica atunci cand neexecutarea lucrarilor la termen este imputabila faptei autoritatilor; aceasta din urma provoaca intreruperea termenului respectiv, ceea ce inseamna ca dupa disparitia piedicii, incepe sa curga un nou termen si nu opereaza o simpla suspendare a acestuia;

autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu 10 ani; cu titlul de exceptie cele emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii programului/planului.

In orice caz, aceasta nu poate depasi ultimul termen al programului sau planului.


Revizuirea actelor de reglementare


Daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii lor, avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, acordul de mediu si autorizatia de mediu, se revizuiesc. Desi textul art. 17 alin. (1) al Ordonantei de urgenta nr. 195/2005 prevede ca „In acest caz se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului in materie”, consideram ca, fata de justificarea revizuirii (aparitia unor elemente noi cu impact asupra mediului) si specificul procedurilor in materie, refacerea studiului de impact (in sensul completarii sale) nu reprezinta o simpla posibilitate la latitudinea autoritatii publice competente, ci o obligatie a efectuarii revizuirii autorizatiilor respective.

Desi legea utilizeaza termenul de revizuire, consideram ca mai potrivit este cel de modificare (adaptare, actualizare) a actelor de reglementare respective la situatii noi aparute pe parcursul valabilitatii lor. Astfel, in ciuda faptului ca intr-o oarecare masura institutia prevazuta la art. 17 din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 evoca situatia stipulata in art. 322 pct. 5 din Codul de procedura civila (de unde si denumirea adoptata), totusi diferenta in cazul nostru este majora, in sensul ca „revizuirea” intervine atunci cand apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute (mai precis, inexistente) la data emiterii avizului, acordului si autorizatiei de mediu.

Asadar, nu este vorba de o revizuire impusa de cunoasterea mai exacta a situatiei de la momentul emiterii actelor de reglementare, prin noi dovezi, ci de o adaptare a documentelor in cauza la evolutiile de fapt. De altfel, art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgenta nr. 195/2005 se refera atat la revizuire, cat si la actualizarea actelor de reglementare de catre autoritatile competente pentru protectia mediului, ceea ce impune o delimitare a celor doua operatii, desi expres legea reglementeaza numai una dintre ele. Reglementarea specifica privind autorizatia integrata de mediu (Ordonanta de urgenta nr. 152/2005) se refera la revizuirea si reactualizarea autorizatiei si actualizarea conditiilor prevazute de aceasta, fara a exista o delimitare clara intre cele trei operatiuni, ci mai degraba o confuziune a acestora. Intocmai ca si in situatiile reglementate de Ordonanta de urgenta nr. 195/2005, revizuirea este conceputa ca o adaptare, din moment ce ,,Autoritatea competenta evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata de mediu si, acolo unde este necesar, le revizuieste”, aceasta fiind obligatorie in situatiile prevazute in art. 25 lit. a)-d) din Ordonanta de urgenta nr. 152/2005, precum si in caz de ,,modificari planificate in exploatarea instalatiei” (art. 26).

Din aceasta perspectiva, revizuirea urmeaza sa opereze in situatia in care modificarea actului de reglementare respectiv este impusa de elemente noi descoperite ulterior, dar existente la momentul emiterii sale.

Initiativa revizuirii (modificarii) poate apartine atat titularului actului de reglementare vizat, cat si autoritatilor publice competente. Decizie distincta, actul modificativ nu retrage actul initial, dar nici nu face sa curga un nou termen de valabilitate al acestuia. In acelasi timp, procedura specifica de emitere va fi reluata asupra elementelor componente modificate, in functie de natura lor (inclusiv consultarea publicului). Desigur, nu vom fi in situatia unui simplu act de reglementare modificativ, ci a unuia nou, substituit celui initial, atunci cand primul sufera modificari importante ori o schimbare a conceptiei sale generale. De altfel, art. 27 din Ordonanta de urgenta nr. 152/2005 prevede ca orice modificare substantiala planificata in exploatarea instalatiei presupune obtinerea unei noi autorizatii integrate de mediu, conform procedurii legale.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2020 - Toate drepturile rezervate -|

EcologieAlpinism
Astronomie
Demografie
Ecologie
Geodezie
Geologie
Hidrologie
Meteorologie

Referate pe aceeasi tema


Principalele substantele cu actiune nociva asupra calitatii apelor - protectia apelor in dreptul intern
Fondul pentru mediu
Distrugerea stratului de ozon - consecintele poluarii atmosferice
Directiva privind prevenirea si controlul integrat al poluarii
Conferinta de la Rio de Janeiro si rezultatele sale
Proceduri de emitere a actelor de mediu
Poluarea - compusi organici biodegradabili
Principalele tipuri de dezastre si caracteristicile acestora - cutremur, inundatii, seceta, poluarea mediului
Regimul substantelor si preparatelor periculoase
Conservarea energieiRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.