Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Conventia Europeana a drepturilor omului - text completConventia Europeana a drepturilor omului - text complet
Conventia Europeana a drepturilor omului:Art. 1.

Inaltele parti contractante recunosc oricarei persoane

aflate sub jurisdictia lor drepturile si libertatile

definite in titlul I al prezentei conventii.Titlu I


Art. 2.

1. Dreptul la viata al oricarei persoane este protejat

prin lege. Moartea nu poate fi cauzata cuiva in mod

intentionat, decit in executarea unei sentinte capitale

pronuntate de un tribunal in cazul in care infractiunea

este sanctionata cu aceasta pedeapsa prin lege.

2. Moartea nu este considerata ca fiind cauzata prin

incalcarea acestui articol in cazurile in care aceasta

ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesara la forta:a) pentru a asigura apararea oricarei persoane impotriva

violentei ilegale;

b) pentru a efectua o arestare legala sau pentru a

impiedica evadarea unei persoane legal detinute;

c) pentru a reprima, conform legii, tulburari violente

sau o insurectie.


Art. 3.

Nimeni nu poate fi supus torturii, nici pedepselor sau

tratamentelor inumane ori degradante.


Art. 4.

1. Nimeni nu poate fi tinut in sclavie sau in conditii

de aservire.

2. Nimeni nu poate fi constrins sa execute o munca

fortata sau obligatorie.

3. Nu se considera munca fortata sau obligatorie in

sensul prezentului articol:

a) orice munca impusa in mod normal unei persoane supuse

detentiei in conditiile prevazute de art. 5 din prezenta

conventie sau in timpul in care se afla in libertate

conditionata;

b) orice serviciu cu caracter militar sau, in cazul

celor care refuza sa satisfaca serviciul militar din

motive de constiinta, in tarile in care acest lucru este

recunoscut ca legitim, un alt serviciu in locul

serviciului militar obligatoriu;

c) orice serviciu impus in situatii de criza sau de

calamitati care ameninta viata sau bunastarea

comunitatii;

d) orice munca sau serviciu care face parte din

obligatiile civile normale.


Art. 5.

1. Orice persoana are dreptul la libertate si la

siguranta. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea sa,

cu exceptia urmatoarelor cazuri si potrivit cailor

legale:

a) daca este detinut legal pe baza condamnarii

pronuntate de catre un tribunal competent;

b) daca a facut obiectul unei arestari sau al unei

detineri legale pentru nesupunerea la o hotarire

pronuntata, conform legii, de catre un tribunal ori in

vederea garantarii executarii unei obligatii prevazute

de lege;

c) daca a fost arestat sau retinut in vederea aducerii

sale in fata autoritatii judiciare competente, atunci

cind exista motive verosimile de a banui ca a savirsit o

infractiune sau cind exista motive temeinice de a crede

in necesitatea de a-l impiedica sa savirseasca o

infractiune sau sa fuga dupa savirsirea acesteia;

d) daca este vorba de detentia legala a unui minor,

hotarita pentru educatia sa sub supraveghere sau despre

detentia sa legala, in scopul aducerii sale in fata

autoritatii competente;

e) daca este vorba despre detentia legala a unei

persoane susceptibile sa transmita o boala contagioasa,

a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a

unui vagabond;

f) daca este vorba despre arestarea sau detentia legala

a unei persoane pentru a o impiedica sa patrunda in mod

ilegal pe teritoriu sau impotriva careia se afla in curs

o procedura de expulzare ori de extradare.

2. Orice persoana arestata trebuie sa fie informata, in

termenul cel mai scurt si intr-o limba pe care o

intelege, asupra motivelor arestarii sale si asupra

oricarei acuzatii aduse impotriva sa.

3. Orice persoana arestata sau detinuta, in conditiile

prevazute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol,

trebuie adusa de indata inaintea unui judecator sau a

altui magistrat imputernicit prin lege cu exercitarea

atributiilor judiciare si are dreptul de a fi judecata

intr-un termen rezonabil sau eliberata in cursul

procedurii. Punerea in libertate poate fi subordonata

unei garantii care sa asigure prezentarea persoanei in

cauza la audiere.

4. Orice persoana lipsita de libertatea sa prin arestare

sau detinere are dreptul sa introduca un recurs in fata

unui tribunal, pentru ca acesta sa statueze intr-un

termen scurt asupra legalitatii detinerii sale si sa

dispuna eliberarea sa daca detinerea este ilegala.

5. Orice persoana care este victima unei arestari sau a

unei detineri in conditii contrare dispozitiilor acestui

articol are dreptul la reparatii.


Art. 6.

1. Orice persoana are dreptul la judecarea in mod

echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a

cauzei sale, de catre o instanta independenta si

impartiala, instituita de lege, care va hotari fie

asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu

caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii

in materie penala indreptate impotriva sa. Hotarirea

trebuie sa fie pronuntata in mod public, dar accesul in

sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului

pe intreaga durata a procesului sau a unei parti a

acestuia in interesul moralitatii, al oridinii publice

ori al securitatii nationale intr-o societate

democratica, atunci cind interesele minorilor sau

protectia vietii private a partilor la proces o impun,

sau in masura considerata absolut necesara de catre

instanta atunci cind, in imprejurari speciale,

publicitatea ar fi de natura sa aduca atingere

intereselor justitiei.

2. Orice persoana acuzata de o infractiune este

prezumata nevinovata pina ce vinovatia va fi legal

stabilita.

3. Orice acuzat are, in special, dreptul:

a) sa fie informat, in termenul cel mai scurt, intr-o

limba pe care o intelege si in mod amanuntit, asupra

naturii si cauzei acuzatiei aduse impotriva sa;

b) sa dispuna de timpul si de inlesnirile necesare

pregatirii apararii sale;

c) sa se apere el insusi sau sa fie asistat de un

aparator ales de el si, daca nu dispune de mijloacele

necesare pentru a plati un aparator, sa poata fi asistat

in mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci cind

interesele justitiei o cer;

d) sa intrebe daca sa solicite audierea martorilor

acuzarii si sa obtina citarea si audierea martorilor

apararii in aceleasi conditii ca si martorii acuzarii;

e) sa fie asistat in mod gratuit de un interpret, daca

nu intelege sau nu vorbeste limba folosita la audiere.


Art. 7.

1. Nimeni nu poate fi condamnat pentru o actiune sau o

omisiune care, in momentul in care a fost savirsita, nu

constituia o infractiune, potrivit dreptului national si

international. De asemenea, nu se poate aplica o

pedeapsa mai severa decit aceea care era aplicabila in

momentul savirsirii infractiunii.

2. Prezentul articol nu va aduce atingere judecarii si

pedepsirii unei persoane vinovate de o actiune sau de o

omisiune care, in momentul savirsirii sale, era

considerata infractiune potrivit principiilor generale

de drept recunoscute de natiunile civilizate.


Art. 8.

1. Orice persoana are dreptul la respectarea vietii sale

private si de familie, a domiciliului sau si a

corespondentei sale.

2. Nu este admis amestecul unei autoritati publice in

exercitarea acestui drept decit in masura in care acest

amestec este prevazut de lege si daca constituie o

masura care, intr-o societate democratica, este necesara

pentru securitatea nationala, siguranta publica,

bunastarea economica a tarii, apararea ordinii si

prevenirea faptelor penale, protejarea sanatatii sau a

moralei, ori protejarea drepturilor si libertatilor

altora.


Art. 9.

1. Orice persoana are dreptul la libertatea de gindire,

de constiinta si de religie; acest drept include

libertatea de a-si schimba religia sau convingerea,

precum si libertatea de a-si manifesta religia sau

convingerea in mod individual sau in colectiv, in public

sau in particular, prin cult, invatamint, practici si

indeplinirea ritualurilor.

2. Libertatea de a-si manifesta religia sau convingerile

nu poate face obiectul altor restringeri decit acelea

care, prevazute de lege, constituie masuri necesare,

intr-o societate democratica, pentru siguranta publica,

protectia ordinii, a sanatatii sau a moralei publice ori

pentru protejerea drepturilor si libertatilor altora.


Art. 10.

1. Orice persoana are dreptul la libertatea de

exprimare. Acest drept cuprinde libertatea de opinie si

libertatea de a primi sau de a comunica informatii ori

idei fara amestecul autoritatilor publice si fara a tine

seama de frontiere. Prezentul articol nu impiedica

statele sa supuna societatile de radiodifuziune, de

cinematografie sau de televiziune unui regim de

autorizare.

2. Exercitarea acestor libertati ce comporta indatoriri

si responsabilitati poate fi supusa unor formalitati,

conditii, restringeri sau sanctiuni prevazute de lege,

care constituie masuri necesare, intr-o societate

democratica, pentru securitatea nationala, integritatea

teritoriala sau siguranta publica, apararea ordinii si

pevenirea infractiunilor, protectia sanatatii sau a

moralei, protectia reputatiei sau a drepturilor altora

pentru a impiedica divulgarea de informatii

confidentiale sau pentru a garanta autoritatea si

impartialitatea puterii judecatoresti.


Art. 11.

1. Orice persoana are dreptul la libertatea de intrunire

pasnica si la libertatea de asociere, inclusiv dreptul

de a constitui cu altii sindicate si de a se afilia la

sindicate pentru apararea intereselor sale.

2. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul

altor restringeri decit acelea care, prevazute de lege,

constituie masuri necesare, intr-o societate

democratica, pentru securitatea nationala, siguranta

publica, apararea ordinii si prevenirea infractiunilor,

protejarea sanatatii sau a moralei ori pentru protectia

drepturilor si libertatilor altora. Prezentul articol nu

interzice ca restringeri legale sa fie impuse

exercitarii acestor drepturi de catre membrii fortelor

armate, ai politiei sau ai administratiei de stat.


Art. 12.

Incepind cu virsta stabilita prin lege, barbatul si

femeia au dreptul de a se casatori si de a intemeia o

familie conform legislatiei nationale ce reglementeaza

exercitarea acestui drept.


Art. 13.

Orice persoana, ale carei drepturi si libertati

recunoscute de prezenta conventie au fost incalcate, are

dreptul sa se adreseze efectiv unei instante nationale,

chiar si atunci cind incalcarea s-ar datora unor

persoane care au actionat in exercitarea atributiilor

lor oficiale.


Art. 14.

Exercitarea drepturilor si libertatilor recunoscute de

prezenta conventie trebuie sa fie asigurata fara nici o

deosebire bazata, in special, pe sex, rasa, culoare,

limba, religie, opinii politice sau orice alte opinii,

origine nationala sau sociala, apartenenta la o

minoritate nationala, avere, nastere sau orice alta

situatie.


Art. 15.

1. In caz de razboi sau de alt pericol public ce

ameninta viata natiunii, orice inalta parte contractanta

poate lua masuri care deroga de la obligatiile prevazute

de prezenta conventie, in masura stricta in care

situatia o cere si cu conditia ca aceste masuri sa nu

fie in contradictie cu alte obligatii care decurg din

dreptul international.

2. Dispozitia precedenta nu ingaduie nici o derogare de

la art. 2, cu exceptia cazului de deces rezultind din

acte licite de razboi, si nici de la art. 3, art. 4

paragraful 1 si art. 7.

3. Orice inalta parte contractanta ce exercita acest

drept de derogare il informeaza pe deplin pe secretarul

general al Consiliului Europei cu privire la masurile

luate si la motivele care le-au determinat. Aceasta

trebuie, de asemenea, sa informeze pe secretarul general

al Consiliului Europei si asupra datei la care aceste

masuri au incetat a fi in vigoare si de la care

dispozitiile conventiei devin din nou deplin aplicabile.Art. 16.

Nici o dispozitie a art. 10, 11 si 14 nu poate fi

considerata ca interzicind inaltele parti contractante

sa impuna restringeri activitatii politice a strainilor.Art. 17.

Nici o dispozitie din prezenta conventie nu poate fi

interpretata ca implicind, pentru un stat, un grup sau

un individ, un drept oarecare de a desfasura o

activitate sau de a indeplini un act ce urmareste

distrugerea drepturilor sau a libertatilor recunoscute

de prezenta conventie sau de a aduce limitari mai ample

acestor drepturi si libertati decit acelea prevazute de

aceasta conventie.


Art. 18.

Restringerile care, in termenii prezentei conventii,

sint aduse respectivelor drepturi si libertati nu pot fi

aplicate decit in scopul pentru care ele au fost

prevazute.
Titlu II


Art. 19.

Pentru a asigura respectarea angajamentelor care decurg

pentru inaltele parti contractante din prezenta

conventie, se instituie:

a) o Comisie Europeana a Drepturilor Omului, denumita in

continuare Comisia;

b) o Curte Europeana a Drepturilor Omului, denumita in

continuare Curtea.
Titlu III


Art. 20.

1. Comisia se compune dintr-un numar de membri egal cu

acela al inaltelor parti contractante.

Comisia nu poate cuprinde mai mult de un cetatean al

aceluiasi stat.

2. Comisia se intruneste in sedinta plenara. Totusi, ea

poate constitui in cadrul ei Camere, compuse fiecare din

cel putin sapte membri. Camerele pot examina cererile

introduse in aplicarea art. 25 al prezentei conventii,

care pot fi solutionate pe baza unei jurisprudente

consacrate sau care nu ridica o problema grava relativ

la interpretarea sau la aplicarea conventiei. In aceste

limite si sub rezerva paragrafului 5 al prezentului

articol, Camerele exercita toate competentele

incredintate Comisiei de catre conventie.

Membrul Comisiei ales in numele inaltei parti

contractante impotriva careia a fost introdusa o cerere

are dreptul de a face parte din Camera sesizata cu

aceasta cerere.

3. Comisia poate constitui in cadrul ei comitete,

compuse fiecare din cel putin trei membri, avind puterea

de a declara in unanimitate ca inadmisibila sau scoasa

de pe rol o cerere introdusa in aplicarea art. 25,

atunci cind o astfel de decizie poate fi luata fara o

examinare mai ampla.

4. O Camera sau un comitet poate, in orice stadiu al

cauzei, sa se desesizeze in favoarea Comisiei in plenul

sau, care poate, de asemenea, examina orice cerere

incredintata unei Camere sau unui comitet.

5. Numai Comisia in plenul sau poate exercita

competentele urmatoare:

a) examinarea cererilor introduse potrivit art. 24;

b) sesizarea Curtii conform art. 48 lit a);

c) stabilirea regulamentului interior conform art. 36.


Art. 21.

1. Membrii Comisiei sint alesi de Comitetul Ministrilor

cu majoritate absoluta de voturi, dintr-o lista de nume

intocmita de Biroul Adunarii Consultative; fiecare grup

de reprezentanti ai inaltelor parti contractante in

Adunarea Consultativa prezinta trei candidati, dintre

care cel putin doi vor avea cetatenia acestuia.

2. In masura in care este aplicabila, aceeasi procedura

este urmata pentru a completa Comisia in cazul in care

si alte state ar deveni ulterior parti la prezenta

conventie si pentru a se ocupa locurile devenite

vacante.

3. Candidatii vor trebui sa se bucure de cea mai inalta

reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute

pentru numirea in inalte functii judiciare sau sa fie

persoane recunoscute pentru competenta lor in domeniul

dreptului national sau international.


Art. 22.

1. Membrii Comisiei sint alesi pentru o durata de 6 ani.

Ei pot fi realesi.

Totusi, in ceea ce priveste membrii desemnati la prima

alegere, mandatul a sapte membri va inceta dupa 3 ani.

2. Membrii ale caror mandate se vor incheia la sfirsitul

perioadei initiale de 3 ani sint desemnati prin tragere

la sorti efectuata de secretarul general al Consiliului

Europei imediat dupa ce se va fi procedat la prima

alegere.

3. Pentru a se asigura pe cit posibil reinnoirea unei

jumatati din Comisie la fiecare trei ani, Comitetul

Ministrilor poate, inainte de a proceda la orice alegere

ulterioara, sa decida ca unul sau mai multe mandate ale

membrilor care urmeaza sa fie alesi sa aiba o alta

durata decit aceea de 6 ani, fara ca totusi aceasta

durata sa poata depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3

ani.

4. In cazul in care trebuie atribuite mai multe mandate

si Comitetul Ministrilor face aplicarea paragrafului

precedent, repartitia mandatelor are loc printr-o

tragere la sorti efectuata de secretarul general al

Consiliului Europei imediat dupa alegere.

5. Membrul Comisiei ales in locul unui membru al carui

mandat nu a expirat va duce la sfirsit mandatul

predecesorului sau.

6. Membrii Comisiei ramin in functie pina la inlocuirea

lor. Dupa inlocuire, ei continua sa se ocupe de cauzele

cu care au fost deja sesizati.


Art. 23.

Membrii Comisiei isi desfasoara activitatea in cadrul

Comisiei cu titlu individual. Pe intreaga durata a

exercitarii mandatului lor, ei nu pot indeplini functii

incompatibile cu cerintele de independenta, de

impartialitate si de disponibilitate inerente acestui

mandat.


Art. 24.

Orice parte contractanta poate sesiza Comisia, prin

intermediul secretarului general al Consiliului Europei,

de orice incalcare a dispozitiilor prezentei conventii

pe care o socoteste imputabila unei alte parti

contractante.


Art. 25.

1. Comisia poate fi sesizata printr-o cerere adresata

secretarului general al Consiliului Europei de catre

orice persoana fizica, orice organizatie

neguvernamentala sau orice grup de particulari, care se

pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre

inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in

prezenta conventie, in cazul in care inalta parte

contractanta aflata in cauza a declarat ca recunoaste

competenta Comisiei in aceasta materie. Inaltele parti

contractante care au semnat o asemenea declaratie se

angajeaza sa nu impiedice prin nici o masura exercitarea

efectiva a acestui drept.

2. Aceste declaratii pot fi facute pentru o durata

determinanta.

3. Ele sint inminate secretarului general al Consiliului

Europei care transmite copii ale acestora inaltelor

parti contractante si asigura publicarea lor.

4. Comisia nu va exercita competenta pe care i-o

atribuie prezentul articol decit atunci cind cel putin

sase inalte parti contractante vor fi legate prin

declaratia prevazuta in paragrafele precedente.


Art. 26.

Comisia nu poate fi sesizata decit dupa epuizarea cailor

de recurs interne, asa cum este stabilit conform

principiilor de drept international general recunoscute

si intr-un termen de 6 luni, incepind cu data deciziei

interne definitive.


Art. 27.

1. Comisia nu retine nici o cerere introdusa potrivit

art. 25, daca:

a) este anonima;

b) ea este in mod esential aceeasi cu o cerere examinata

anterior de catre Comisie sau deja supusa unei alte

instante internationale de ancheta sau de reglementare

si daca ea nu contine fapte noi.

2. Comisia declara inadmisibila orice cerere introdusa

potrivit art. 25, atunci cind ea considera cererea

incompatibila cu dispozitiile prezentei conventii, in

mod vadit nefondata sau abuziva.

3. Comisia respinge orice cerere pe care o considera

inadmisibila prin aplicarea art. 26.


Art. 28.

1. In cazul in care Comisia retine cererea:

a) pentru a stabili faptele, ea procedeaza la un examen

in contradictoriu al cererii impreuna cu reprezentantii

partilor si, daca este cazul, la o ancheta pentru a

carei conducere eficienta statele interesate vor furniza

toate facilitatile necesare, dupa un schimb de pareri cu

Comisia;

b) ea se pune in acelasi timp la dispozitia celor

interesati in vederea ajungerii la rezolvarea prin buna

intelegere a cauzei, care sa se inspire din respectarea

drepturilor omului, astfel cum le recunoaste prezenta

Conventie.

2. Daca reuseste sa obtina rezolvarea cauzei prin buna

intelegere, Comisia intocmeste un raport care este

transmis statelor interesate, Comitetului Ministrilor si

secretarului general al Consiliului Europei, in vederea

publicarii.

Acest raport se limiteaza la o scurta expunere a

faptelor si a solutiei adoptate.


Art. 29.

Dupa ce a retinut o cerere introdusa potrivit art. 25,

Comisia poate totusi sa hotarasca, cu majoritate de doua

treimi din membri sai, sa o respinga daca, in cursul

examinari, ea constata existenta unuia dintre motivele

de inadmisibilitate prevazute in art. 27. Intr-un

asemenea caz, decizia este comunicata partilor.


Art. 30.

1. In orice stadiu al procedurii, Comisia poate hotari

scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cind

circumstantele permit sa se traga concluzia ca:

a) solicitantul nu doreste sa o mai mentina; sau

b) litigiul a fost rezolvat; sau

c) pentru orice alt motiv constatat de Comisie care nu

mai justifica continuarea examinarii cererii.

Totusi, Comisia continua examinarea cererii daca

respectarea drepturilor omului garantate prin conventie

o cere.

2. Daca hotaraste sa scoata de pe rol o cerere dupa ce o

retinuse, Comisia intocmeste un raport care cuprinde o

expunere a faptelor si o decizie motivata de scoatere de

pe rol. Raportul este transmis partilor, precum si,

pentru informare, Comitetului Ministrilor. Comisia poate

sa il publice.

3. Comisia poate hotari repunerea pe rol a unei cereri

atunci cind ea considera ca imprejurarile o justifica.


Art. 31.

1. Daca examinarea unei cereri nu s-a incheiat prin

aplicarea art. 28 (paragraful 2), 29 sau 30, Comisia

redacteaza un raport in care constata faptele si

formuleaza un aviz pentru a stabili daca faptele

constatate dovedesc, din partea statului interesat, o

incalcare a obligatiilor ce ii revin in temeiul

dispozitiilor conventiei. Opiniile individuale ale

membrilor Comisiei asupra acestui punct pot fi exprimate

in acest raport.

2. Raportul este transmis Comitetului Ministrilor; el

este, de asemenea, comunicat statelor interesate care nu

au dreptul sa-l publice.

3. Transmitind raportul Comitetului Ministrilor, Comisia

poate formula propunerile pe care le considera necesare.Art. 32.

1. Daca in termen de 3 luni de la transmiterea

raportului Comisiei catre Comitetul Ministrilor, cauza

nu este deferita Curtii in aplicarea art. 48 din

prezenta conventie, Comitetul Ministrilor ia, printr-un

vot cu majoritatea a doua treimi din reprezentantii

avind dreptul de a face parte din Comitet, o decizie

asupra constatarii incalcarii sau nu a conventiei.

2. In caz afirmativ, Comitetul Ministrilor fixeaza un

termen in care inalta parte contractanta interesata

trebuie sa ia masurile care decurg din hotarirea

Comitetului Ministrilor.

3. Daca inalta parte contractanta interesata nu a

adoptat masuri satisfacatoare in termenul stabilit,

Comitetul Ministrilor, cu majoritatea prevazuta la

paragraful 1 de mai sus, da hotaririi sale initiale

urmarea pe care o comporta si publica raportul.

4. Inaltele parti contractante se angajeaza sa considere

ca obligatorie pentru ele orice hotarire pe care

Comitetul Ministrilor o poate lua in aplicarea

paragrafelor precedente.


Art. 33.

Comisia isi desfasoara activitatea cu usile inchise.


Art. 34.

Sub rezerva dispozitiilor art. 20 (paragraful 3) si 29,

hotaririle Comisiei se iau cu majoritatea membrilor

prezenti si votanti.


Art. 35.

Comisia se intruneste atunci cind imprejurarile o cer.

Ea este convocata de secretarul general al Consiliului

Europei.


Art. 36.

Comisia isi stabileste regulamentul sau interior.


Art. 37.

Secretariatul Comisiei este asigurat de secretarul

general al Consiliului Europei.
Titlu IV


Art. 38.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului se compune

dintr-un numar de judecatori egal cu cel al membrilor

Consiliului Europei. Ea nu poate cuprinde mai mult de un

cetatean al aceluiasi stat.


Art. 39.

1. Membrii Curtii sint alesi de Adunarea Consultativa cu

majoritatea voturilor exprimate de pe o lista de

persoane propusa de membrii Consiliului Europei, fiecare

dintre acestia trebuind sa prezinte trei candidati,

dintre care cel putin doi avind cetatenia sa.

2. In masura in care este aplicabila, aceeasi procedura

este urmata pentru a completa Curtea in cazul admiterii

de noi membri in Consiliul Europei si pentru a se ocupa

locurile devenite vacante.

3. Candidatii vor trebui sa se bucure de cea mai inalta

consideratie morala si sa intruneasca acele conditii

cerute pentru exercitarea unor inalte functii judiciare

sau sa fie juristi avind o competenta recunoscuta.


Art. 40.

1. Membrii Curtii sint alesi pentru o durata de 9 ani.

Ei pot fi realesi.

Totusi, in ceea ce priveste membrii desemnati la prima


alegere, mandatele a patru dintre membri vor lua sfirsit

la implinirea a 3 ani, iar cele ale altor patru membri

se vor incheia la implinirea a 6 ani.

2. Membrii ale caror mandate se vor incheia la

implinirea perioadelor initiale de 3 si 6 ani sint

desemnati prin tragere la sorti efectuata de secretarul

general al Consiliului Europei, imediat dupa ce se va fi

procedat la prima alegere.

3. Pentru a asigura, in masura posibilului, reinnoirea

unei treimi a Curtii la fiecare 3 ani, Adunarea

Consultativa poate, inainte de a proceda la orice

alegere ulterioara, sa decida ca unul sau mai multe

mandate ale membrilor ce urmeaza sa fie alesi vor avea o

alta durata decit cea de 9 ani, fara ca totusi ea sa

poata depasi 12 ani sau sa fie mai mica de 6 ani.

4. In cazul in care trebuie atribuite mai multe mandate

si Adunarea Consultativa aplica paragraful precedent,

repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti

efectuata de secretarul general al Consiliului Europei

imediat dupa alegere.

5. Un membru al Curtii ales in locul unui membru al

carui mandat nu a expirat duce la sfirsit mandatul

predecesorului sau.

6. Membrii Curtii ramin in functie pina la inlocuirea

lor. Dupa aceasta inlocuire, ei continua sa se ocupe de

cauzele cu care au fost deja sesizati.

7. In cadrul Curtii, membrii acesteia isi exercita

mandatul cu titlu individual. In tot cursul exercitarii

mandatului lor, ei nu pot indeplini functii

incompatibile cu cerintele de independenta, de

impartialitate si de disponibilitate inerente acestui

mandat.


Art. 41.

Curtea isi alege presedintele si unul sau doi

vicepresedinti pentru o durata de 3 ani. Ei pot fi

realesi.


Art. 42.

Membrii Curtii primesc o indemnizatie, fixata de

Comitetul Ministrilor, pentru fiecare zi de exercitare a

functiei lor.


Art. 43.

Pentru examinarea fiecarei cauze care este adusa

inaintea sa, Curtea se constituie intr-o Camera compusa

din noua judecatori. Din aceasta va face parte, din

oficiu, judecatorul cetatean al statului interesat sau,

in lipsa, o persoana aleasa de el pentru a functiona in

calitate de judecator; numele celorlalti judecatori sint

trase la sorti, inainte de inceperea examinarii cauzei,

prin grija presedintelui.


Art. 44.

Numai inaltele parti contractante si Comisia au

calitatea de a se prezenta in fata Curtii.


Art. 45.

Competenta Curtii acopera toate cauzele privind

interpretarea si aplicarea prezentei conventii pe care

inaltele parti contractante sau Comisia i le supun, in

conditiile prevazute de art. 48.


Art. 46.

1. Fiecare dintre inaltele parti contractante poate, in

orice moment, sa declare ca recunoaste ca obligatorie de

drept si fara o conventie speciala, jurisdictia Curtii

privind toate cauzele referitoare la interpretarea si

aplicarea prezentei conventii.

2. Declaratiile mai sus mentionate vor putea fi facute

pur si simplu sau sub conditia de reciprocitate din

partea mai multor sau a anumitor alte parti contractante

sau pentru o durata determinata.

3. Aceste declaratii vor fi inaintate secretarului

general al Consiliului Europei care va transmite copii

inaltelor parti contractante.


Art. 47.

Curtea nu poate fi sesizata cu o cauza decit dupa

constatarea de catre Comisie a nereusitei unei

reglementari prin buna intelegere si in termenul de 3

luni prevazut in art. 32.


Art. 48.

Cu conditia ca inalta parte contractanta interesata,

daca este numai una, sau inaltele parti contractante

interesate, daca sint mai multe, sa fie supuse

jurisdictiei obligatorii a Curtii sau, in caz contrar,

cu consimtamintul sau acordul inaltei parti contractante

interesate, daca nu este decit una, sau al inaltelor

parti contractante, daca sint mai multe, o cauza poate

fi deferita Curtii:

a) de catre Comisie;

b) de catre o inalta parte contractanta al carei

cetatean este victima;

c) de catre o inalta parte contractanta care a sesizat

Comisia;

d) de catre o inalta parte contractanta pusa in cauza.


Art. 49.

In caz de contestare a competentei Curtii, Curtea

hotaraste.


Art. 50.

Daca hotarirea Curtii declara ca o decizie luata sau o

masura dispusa de o autoritate judiciara sau de orice

alta autoritate a unei parti contractante este in

intregime sau partial in opozitie cu obligatiile ce

decurg din prezenta conventie si daca dreptul intern al

acelei parti nu permite decit o inlaturare incompleta a

consecintelor acestei decizii sau ale acestei masuri,

prin hotarirea Curtii se acorda, daca este cazul, partii

lezate o reparatie echitabila.


Art. 51.

1. Hotarirea Curtii trebuie motivata.

2. Daca hotarirea nu exprima in totalitate sau in parte

opinia unanima a judecatorilor, orice judecator va avea

dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale

individuale.


Art. 52.

Hotarirea Curtii este definitiva.


Art. 53.

Inaltele parti contractante se angajeaza sa se

conformeze hotaririlor Curtii in litigiile in care ele

sint parti.


Art. 54.

Hotarirea Curtii este transmisa Comitetului Ministrilor

care supravegheaza punerea ei in executare.


Art. 55.

Curtea isi stabileste regulamentul sau si isi fixeaza

procedura.


Art. 56.

1. Prima alegere a membrilor Curtii va avea loc dupa ce

declaratiile inaltelor parti avute in vedere in art. 46

vor fi atins numarul de opt.

2. Curtea nu poate fi sesizata inaintea acestei alegeri.

Titlu V


Art. 57.

Oricare inalta parte contractanta va furniza, la

solicitarea secretarului general al Consiliului Europei,

explicatiile cerute asupra felului in care dreptul sau

intern asigura aplicarea efectiva a tuturor

dispozitiilor acestei conventii.


Art. 58.

Cheltuielile Comisiei si ale Curtii sint in sarcina

Consiliului Europei.


Art. 59.

Membrii Comisiei si ai Curtii de bucura, pe timpul

executarii functiilor lor, de privilegiile si

imunitatile prevazute de art. 40 al Statutului

Consiliului Europei si de acordurile incheiate in

virtutea acestui articol.


Art. 60.

Nici o dispozitie din prezenta conventie nu va fi

interpretata ca limitind sau aducind atingere

dreptirilor omului si libertatilor fundamentale care ar

putea fi recunoscute conform legilor oricarei parti

contractante sau oricarei alte conventii la care aceasta

parte contractanta este parte.


Art. 61.

Nici o dispozitie a prezentei conventii nu aduce

atingere competentelor conferite Comitetului Ministrilor

prin Statutul Consiliului Europei.


Art. 62.

Inaltele parti contractante renunta reciproc, in afara

unei intelegeri speciale, sa se prevaleze de tratatele,

conventiile sau de declaratiile care exista intre ele,

in vederea supunerii, pe calea unei cereri, a unui

diferend aparut din interpretarea sau aplicarea

prezentei conventii unui alt mod de reglementare decit

cele prevazute de numita conventie.


Art. 63.

1. Orice stat poate, in momentul ratificarii, sau in

orice alt moment ulterior sa declare, prin notificare

adresata secretarului general al Consiliului Europei, ca

prezenta conventie se va aplica tuturor sau unuia dintre

teritoriile ale caror relatii internationale el le

asigura.

2. Conventia se va aplica teritoriului sau teritoriilor

desemnate in notificare incepind cu a 30-a zi socotita

de la data la care secretarul general al Consiliului

Europei va fi primit aceasta notificare.

3. In respectivele teritorii, dispozitiile prezentei

conventii vor fi aplicate tinind seama de necesitatile

locale.

4. Orice stat care a facut o declaratie conform primului

paragraf din acest articol poate ulterior, in orice

moment, sa declare relativ la unul sau mai multe

teritorii vizate in aceasta declaratie ca accepta

competenta Comisiei de a lua cunostinta de cererile

persoanelor fizice, organizatiilor neguvernamentale sau

ale grupurilor de persoane particulare, conform art. 25

din prezenta conventie.


Art. 64.

1. Oricare stat poate, in momentul semnarii prezentei

conventii sau al depunerii instrumentului sau de

ratificare, sa formuleze o rezerva in legatura cu o

dispozitie anume a conventiei, in masura in care o lege

atunci in vigoare pe teritoriul sau nu este conforma cu

aceasta dispozitie. Rezervele cu caracter general nu

sint autorizate in termenii prezentului articol.

2. Orice rezerva emisa conform prezentului articol

necesita o scurta expunere privind legea in cauza.


Art. 65.

1. O inalta parte contractanta nu poate denunta prezenta

conventie decit dupa expirarea unui termen de 5 ani

incepind cu data intrarii in vigoare a conventiei in

ceea ce o priveste si prin intermediul unui preaviz de 6

luni, dat printr-o notificare adresata secretarului

general al Consiliului Europei, care informeaza despre

aceasta celelalte parti contractante.

2. Aceasta denuntare nu poate avea drept efect sa

dezlege inalta parte contractanta interesata de

obligatiile continute in prezenta conventie in ceea ce

priveste orice fapt care, putind constitui o incalcare a

acestor obligatii, ar fi fost comis de ea anterior datei

la care denuntarea isi produce efectele.

3. Sub aceeasi rezerva ar inceta de a mai fi parte la

prezenta conventie orice parte contractanta care ar

inceta de a mai fi membru al Consiliului Europei.

4. Conventia poate fi denuntata conform dispozitiilor

paragrafelor precedente in ceea ce priveste orice

teritoriu pentru care ea a fost declarata aplicabila

potrivit art. 63.


Art. 66.

1. Prezenta conventie este deschisa spre semnare

membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificata.

Ratificarile vor fi depuse la secretarul general al

Consiliului Europei.

2. Prezenta conventie va intra in vigoare dupa depunerea

a zece instrumente de ratificare.

3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior,

conventia va intra in vigoare din momentul depunerii

instrumentului de ratificare.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea in

vigoare a conventiei, numele inaltelor parti

contractante care au ratificat-o, precum si depunerea

oricarui instrument de ratificare intervenita ulterior.

Incheiata la Roma, la 4 noiembrie 1950, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei.

Secretarul general va transmite copie certificata

tuturor semnatarilor.


Primul Protocol Aditional la Conventia pentru apararea

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale,

incheiat la Paris la 20 martie 1952

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,


hotarite sa ia masuri de natura sa asigure garantarea

colectiva a drepturilor si libertatilor, altele decit

cele care sint deja inscrise in titlul I al Conventiei

pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor

fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950

(denumita in continuare conventia),


au convenit asupra celor le urmeaza:


Art. 1.

Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la

respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de

proprietatea sa decit pentru cauza de utilitate publica

si in conditiile prevazute de lege si de principiile

generale ale dreptului international.

Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului

statelor de a adopta legile pe care le considera

necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform

interesului general sau pentru a asigura plata

impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.


Art. 2.

Nimanui nu i se poate refuza dreptul de instruire.

Statul, in exercitarea functiilor pe care si le va asuma

in domeniul educatiei si al invatamintului, va respecta

dreptul parintilor de a asigura aceasta educatie si

acest invatamint conform convingerilor lor religioase si

filozofice.


Art. 3.

Inaltele parti contractante se angajeaza sa organizeze,

la intervale rezonabile, alegeri libere cu vot secret,

in conditiile care asigura libera exprimare a opiniei

poporului cu privire la alegerea corpului legislativ.


Art. 4.

Orice inalta parte contractanta poate, in momentul

semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in

orice alt moment ulterior, sa comunice secretarului

general al Consiliului Europei o declaratie precizind

masura in care aceasta se angajeaza ca dispozitiile

prezentului protocol sa se aplice anumitor teitorii care

sint desemnate in declaratia respectiva si ale caror

relatii internationale aceasta le asigura.

Orice inalta parte contractanta care a comunicat o

declaratie in virtutea paragrafului precedent poate,

dupa un anumit interval de timp, sa comunice o noua

declaratie care sa modifice termenii oricarei declaratii

anterioare sau care sa puna capat aplicarii

dispozitiilor prezentului protocol cu privire la un

anumit teritoriu.

O declaratie facuta potrivit prezentului articol va fi

considerata ca fiind in conformitate cu paragraful 1 din

art. 63 al conventiei.


Art. 5.

Inaltele parti contractante vor considera art. 1, 2, 3

si 4 din acest protocol ca articole aditionale la

conventie si toate dispozitiile conventiei se vor aplica

in consecinta.


Art. 6.

Prezentul protocol este deschis spre semnare membrilor

Consiliului Europei, semnatari ai conventiei; el va fi

ratificat o data cu conventia sau dupa ratificarea

acesteia. El va intra in vigoare dupa depunerea a zece

instrumente de ratificare. Pentru oricare semnatar care

il va ratifica ulterior, protocolul va intra in vigoare

o data cu depunerea instrumentului de ratificare.

Instrumentele de ratificare vor fi depuse la secretarul

general al Consiliului Europei, care va notifica tuturor

membrilor numele celor care au ratificat protocolul.


Incheiat la Paris la 20 martie 1952, in limbile franceza

si engleza, ambele texte fiind egal autentice, intr-un

singur exemplar care va fi depus in arhivele Consiliului

Europei. Secretarul general va transmite copie

certificata fiecaruia dintre statele semnatare.


Protocolul atribuind Curtii Europene a Drepturilor

Omului competenta de a da avize consultative,

incheiat la Strasbourg la 6 mai 1963

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

prezentului protocol,


avind in vedere dispozitiile Conventiei pentru apararea

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale,

semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in

continuare conventia), in special art. 19 care

instituie, intre alte organe, o Curte Europeana a

Drepturilor Omului (denumita in continuare Curtea),


considerind ca este oportun sa atribuie Curtii

competenta de a da, in anumite conditii, avize

consultative,


au convenit asupra celor ce urmeaza:


Art. 1.

1. Curtea poate, la cererea Comitetului Ministrilor, sa

dea avize consultative asupra problemelor juridice

privind interpretarea conventiei si a protocoalelor

sale.

2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de

continutul sau de intinderea drepturilor si libertatilor

definite in titlul I al conventiei si in protocoalele

sale, nici asupra altor probleme de care Comisia, Curtea

sau Comitetul Ministrilor ar putea sa ia cunostinta ca

urmare a introducerii unui recurs prevazut de conventie.


3. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz

Curtii este luata prin vot, cu majoritatea de doua

treimi din reprezentantii care au dreptul de a face

parte din Comitet.


Art. 2.

Curtea decide daca cererea de aviz prezentata de

Comitetul Ministrilor tine de competenta sa

consultativa, asa cum aceasta este definita in art. 1 al

prezentului protocol.


Art. 3.

1. Pentru examinarea cererilor de avize consultative,

Curtea se intruneste in sedinta plenara.

2. Avizul Curtii trebuie motivat.

3. Daca avizul nu exprima, in tot sau in parte, opinia

unanima a judecatorilor, oricare judecator are dreptul

sa alature acestuia expunerea opiniei sale individuale.

4. Avizul Curtii este transmis Comitetului Ministrilor.


Art. 4.

Prin extinderea puterii pe care i-o atribuie art. 55 al

conventiei si in scopurile prezentului protocol, Curtea

poate, daca considera necesar, sa-si stabileasca

regulamentul si sa-si fixeze procedura.


Art. 5.

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor

membre ale Consiliului Europei semnatare ale conventiei,

care pot deveni parti prin:

a) semnare fara rezerva ratificarii sau a acceptarii;

b) semnare sub rezerva ratificarii sau a acceptarii,

urmata de ratificare sau de acceptare.

Instrumentele de ratificare sau de acceptare vor fi

depuse la secretarul general al Consiliului Europei.

2. Prezentul protocol va intra in vigoare de indata ce

toate statele parti la conventie vor fi devenit parti la

protocol, in conformitate cu dispozitiile paragrafului 1

al acestui articol.

3. Incepind cu data intrarii in vigoare a prezentului

protocol, art. 1 - 4 vor fi considerate ca facind parte

integranta din conventie.

4. Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

statelor membre ale Consiliului:

a) orice semnare fara rezerva ratificarii sau a

acceptarii;

b) orice semnare sub rezerva ratificarii sau a

acceptarii;

c) depunerea oricarui instrument de ratificare sau de

acceptare;

d) data intrarii in vigoare a prezentului protocol,

conform paragrafului 2 al acestui articol.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest scop, au semnat prezentul

protocol.


Incheiat la Strasbourg la 6 mai 1963, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei. Secretarul general va transmite

copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare.


Protocolul recunoscind anumite drepturi si libertati,

altele decit cele deja inscrise in conventie si in

primul Protocol aditional la conventie

incheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,


hotarite sa ia masuri de natura sa asigure garantarea

colectiva a drepturilor si libertatilor, altele decit

cele care sint deja inscrise in titlul I al Conventiei

pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor

fundamentale, semnata la Roma la 4 noiembrie 1950

(denumita in continuare conventia), si in art. 1 - 3 din

primul Protocol aditional la conventie, semnat la Paris

la 20 martie 1952,


au convenit asupra celor ce urmeaza:


Art. 1.

Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru

singurul motiv ca nu este in masura sa execute o

obligatie contractuala.


Art. 2.

1. Oricine se gaseste in mod legal pe teritoriul unui

stat are dreptul sa circule in mod liber si sa-si aleaga

in mod liber resedinta sa.

2. Orice persoana este libera sa paraseasca orice tara,

inclusiv pe a sa.

3. Exercitarea acestor drepturi nu poate face obiectul

altor constrigeri decit acelea care, prevazute de lege,

constituie masuri necesare, intr-o societate

democratica, pentru securitatea nationala, siguranta

publica, mentinerea ordinii publice, prevenirea faptelor

penale, protectia sanatatii sau a moralei, ori pentru

protejarea dreptirilor si libertatilor altora.

4. Drepturile recunoscute in paragraful 1 pot, de

asemenea, in anumite zone determinate, sa faca obiectul

unor restringeri care, prevazute de lege, sint

justificate de interesul public intr-o societate

democratica.


Art. 3.

1. Nimeni nu poate fi expulzat printr-o masura

individuala sau colectiva, de pe teritoriul statului al

carui cetatean este.

2. Nimeni nu poate fi privat de dreptul de a intra pe

teritoriul statului al carui cetatean este.


Art. 4.

Expulzarile colective de straini sint interzise.


Art. 5.

1. Orice inalta parte contractanta poate, in momentul

semnarii ori al ratificarii prezentului protocol sau in

orice moment ulterior, sa comunice secretarului general

al Consiliului Europei o declaratie precizind masura in

care ea se angajeaza ca dispozitiile prezentului

protocol sa se aplice anumitor teritorii care sint

desemnate in declaratia respectiva si ale caror relatii

internationale ea le asigura.

2. Orice inalta parte contractanta care a comunicat o

declaratie in virtutea paragrafului precedent poate,

periodic, sa comunice o noua declaratie prin care sa

modifice termenii oricarei declaratii anterioare sau

prin care sa puna capat aplicarii dispozitiilor

prezentului protocol cu privire la un anumit teritoriu.

3. O declaratie facuta potrivit prezentului articol va

fi considerata ca fiind facuta in conformitate cu

paragraful 1 din art. 63 al conventiei.

4. Teritoriul oricarui stat la care se aplica prezentul

protocol, in virtutea ratificarii sau a acceptarii sale

de catre respectivul stat, si fiecare dintre teritoriile

cu privire la care protocolul se aplica, in virtutea

unei declaratii semnate de respectivul stat conform

prezentului articol, vor fi considerate ca teritorii

distincte in sensul referirilor la teritoriul unui stat,

facute de art. 2 si 3.


Art. 6.

1. Inaltele parti contractante vor considera art. 1 - 5

ale acestui protocol ca articole aditionale la conventie

si toate dispozitiile conventiei se vor aplica in

consecinta.

2. Totusi, dreptul la recursul individual recunoscut

printr-o declaratie facuta in virtutea art. 25 al

conventiei sau recunoasterea jurisdictiei obligatorii a

Curtii facuta printr-o declaratie in virtutea art. 46 al

conventiei nu se va exercita, in ceea ce priveste

prezentul protocol, decit in masura in care inalta parte

contractanta interesata va fi declarat ca recunoaste

respectivul drept sau ca accepta respectiva jurisdictie

pentru art. 1 - 4 ale protocolului sau pentru unele din

aceste articole.


Art. 7.

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare

membrilor Consiliului Europei, semnatari ai conventiei;

el va fi ratificat o data cu conventia sau dupa

ratificarea acesteia. El va intra in vigoare dupa

depunerea a cinci instrumente de ratificare. Pentru

oricare semnatar care il va ratifica ulterior,

protocolul va intra in vigoare o data cu depunerea

instrumentului de ratificare.

2. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la

secretarul general al Consiliului Europei care va

notifica tuturor membrilor numele celor care au

ratificat protocolul.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest sens, au semnat prezentul

protocol.


Incheiat la Strasbourg la 16 septembrie 1963, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei. Secretarul general va transmite

copie certificata fiecaruia dintre statele semnatare.


Protocolul privind abolirea pedepsei cu moartea,

incheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

prezentului protocol la Conventia pentru apararea

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale,

semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in

continuare conventia),


considerind ca progresele intervenite in mai multe state

membre ale Consiliului Europei exprima o tendinta

generala in favoarea abolirii pedepsei cu moartea,


au convenit asupra celor ce urmeaza:


Art. 1.

Pedeapsa cu moartea este abolita. Nimeni nu poate fi

condamnat la o asemenea pedeapsa si nici executat.


Art. 2.

Un stat poate sa prevada in legislatia sa pedeapsa cu

moartea pentru acte savirsite in timp de razboi sau de

pericol iminent de razboi; o asemenea pedeapsa nu va fi

aplicata decit in cazurile prevazute de aceasta

legislatie si conform dispozitiilor sale.

Statul respectiv va comunica secretarului general al

Consiliului Europei dispozitiile aferente ale

legislatiei in cauza.


Art. 3.

Nici o derogare de la dispozitiile prezentului protocol

pe temeiul art. 15 din conventie nu este ingaduita.


Art. 4.

Nici o rezerva la dispozitiile prezentului protocol pe

temeiul art. 64 din conventie nu este admisa.


Art. 5.

1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in

momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de

acceptare sau de aprobare, sa desemneze teritoriul sau

teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul

protocol.

2. Orice stat poate, in orice moment ulterior, printr-o

declaratie adresata secretarului general al Consiliului

Europei sa extinda aplicarea prezentului protocol la

oricare alt teritoriu desemnat in declaratie. Protocolul

va intra in vigoare cu privire la acest teritoriu, in

prima zi a lunii care urmeaza datei primirii declaratiei

de catre secretarul general.

3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua

paragrafe precedente va putea fi retrasa, in ceea ce

priveste orice teritoriu desemnat in aceasta declaratie,

prin notificare adresata secretarului general.

Retragerea va produce efecte din prima zi a lunii care

urmeaza datei primirii notificarii de catre secretarul

general.


Art. 6.

Statele parti considera art. 1 - 5 ale prezentului

protocol ca articole aditionale la conventie si toate

dispozitiile conventiei se aplica in consecinta.


Art. 7.

Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor

membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

conventiei. El va fi supus ratificarii, acceptarii sau

aprobarii. Un stat membru al Consiliului Europei nu va

putea sa ratifice, sa accepte sau sa aprobe prezentul

protocol fara ca, simultan sau anterior, sa fi ratificat

conventia. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau

de aprobare vor fi depuse la secretarul general al

Consiliului Europei.


Art. 8.

1. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a

lunii care urmeaza datei la care cinci state membre ale

Consiliului Europei isi vor exprima consimtamintul de a

fi legate prin protocol, conform dispozitiilor art. 7.

2. Pentru orice stat membru care isi va exprima ulterior

consimtamintul de a fi legat prin protocol, acesta va

intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza datei

depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau

de aprobare.


Art. 9.

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

statelor membre ale consiliului:

a) orice semnare;

b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de

acceptare sau de aprobare;

c) orice data de intrare in vigoare a prezentului

protocol, conform art.5 si 8;

d) orice alt act, notificare sau comunicare avind o

legatura cu prezentul protocol.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest scop, au semnat prezentul

protocol.


Incheiat la Strasbourg la 28 aprilie 1983, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului

Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre

statele membre ale Consiliului Europei.


Protocolul la Conventia pentru apararea drepturilor

omului si a libertatilor fundamentale,

incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

prezentului protocol,


hotarite sa ia noi masuri de natura sa asigure

garantarea colectiva a anumitor drepturi si libertati

prin Conventia pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale, semnata la Roma la 4

noiembrie 1950 (denumita in continuare conventia),


au convenit asupra celor le urmeaza:


Art. 1.

1. Un strain care isi are resedinta in mod legal pe

teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decit in

temeiul executarii unei hotariri luate conform legii si

el trebuie sa poata:

a) sa prezinte motivele care pledeaza impotriva

expulzarii sale;

b) sa ceara examinarea cazului sau; si

c) sa ceara sa fie reprezentat in acest scop in fata

autoritatilor competente sau a uneia ori a mai multor

persoane desemnate de catre aceasta autoritate.

2. Un strain poate fi expulzat inainte de exercitarea

drepturilor enumerate in paragraful 1 a), b) si c) al

acestui articol, atunci cind expulzarea este necesara in

interesul ordinii publice sau se intemeiaza pe motive de

securitate nationala.


Art. 2.

1. Orice persoana declarata vinovata de o infractiune de

catre un tribunal are dreptul sa ceara examinarea

declaratiei de vinovatie sau a condamnarii de catre o

jurisdictie superioara. Exercitarea acestui drept,

inclusiv motivele pentru care acesta poate fi exercitat,

sint reglementate de lege.

2. Acest drept poate face obiectul unor exceptii in

cazul infractiunilor minore, asa cum acestea sint

definite de lege, sau cind cel interesat a fost judecat

in prima instanta de catre cea mai inalta jurisdictie

ori a fost declarat vinovat si condamnat ca urmare a

unui recurs impotriva achitarii sale.


Art. 3.

Atunci cind o condamnare penala definitiva este ulterior

anulata sau cind este acordata gratierea, pentru ca un

fapt nou sau recent descoperit dovedeste ca s-a produs o

eroare judiciara, persoana care a suferit o pedeapsa din

cauza acestei condamnari este despagubita conform legii

ori practicii in vigoare in statul respectiv, cu

exceptia cazului in care se dovedeste ca nedescoperirea

in timp util a faptului necunoscut ii este imputabila in

tot sau in parte.


Art. 4.

1. Nimeni nu poate fi urmarit sau pedepsit penal de

catre jurisdictiile aceluiasi stat pentru savirsirea

infractiunii pentru care a fost deja achitat sau

condamnat printr-o hotarire definitiva conform legii si

procedurii penale ale acestui stat.

2. Dispozitiile paragrafului precedent nu impiedica

redeschiderea procesului, conform legii si procedurii

penale a statului respectiv, daca fapte noi ori recent

descoperite sau un viciu fundamental in cadrul

procedurii precedente sint de natura sa afecteze

hotarirea pronuntata.

3. Nici o derogare de la prezentul articol nu este

ingaduita in temeiul art. 15 din conventie.


Art. 5.

Sotii se bucura de egalitate in drepturi si in

responsabilitati cu caracter civil, intre ei si in

relatiile cu copiii lor in ceea ce priveste casatoria,

pe durata casatoriei si cu prilejul desfacerii acesteia.

Prezentul articol nu impiedica statele sa ia masurile

necesare in interesul copiilor.


Art. 6.

1. Orice stat poate, in momentul semnarii sau in

momentul depunerii instrumentului sau de ratificare, de

acceptare sau de aprobare, sa desemneze teritoriul sau

teritoriile cu privire la care se va aplica prezentul

protocol, precizind masura in care el se angajeaza ca

dispozitiile prezentului protocol sa se aplice acestui

sau acestor teritorii.

2. Orice stat poate, in orice moment ulterior, printr-o

declaratie adresata secretarului general al Consiliului

Europei, sa extinda aplicarea prezentului protocol la

oricare alt teritoriu desemnat in declaratie. Protocolul

va intra in vigoare pentru acest teritoriu in prima zi a

lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 2 luni de

la data primirii declaratiei de catre secretarul

general.

3. Orice declaratie facuta in virtutea celor doua

paragrafe precedente va putea fi retrasa sau modificata,

in ceea ce priveste orice teritoriu desemnat in aceasta

declaratie, prin notificare adresata secretarului

general.

Retragerea sau modificarea va produce efecte in prima zi

a lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 2 luni

de la data primirii notificarii de catre secretarul

general.

4. O declaratie potrivit prezentului articol va fi

considerata ca fiind in conformitate cu paragraful 1 din

art. 63 al conventiei.

5. Teritoriul oricarui stat cu privire la care prezentul

protocol se aplica in virtutea ratificarii, a acceptarii

sau a aprobarii sale de catre statul respectiv si

fiecare dintre teritoriile cu privire la care protocolul

se aplica in baza unei declaratii facute de respectivul

stat, conform prezentului articol, pot fi considerate ca

teritorii distincte in sensul referirii la teritoriul

unui stat facute la art. 1.


Art. 7.

1. Statele parti considera art. 1 - 6 ale prezentului

protocol ca articolele aditionale la conventie si toate

dispozitiile conventiei se aplica in consecinta.

2. Totusi, dreptul la recursul individual, recunoscut

printr-o declaratie facuta in virtutea art. 25 al

conventiei, sau recunosterea jurisdictiei obligatorii a

Curtii, facuta printr-o declaratie in virtutea art. 46

din conventie, nu se va exercita in ceea ce priveste

prezentul protocol decit in masura in care statul

interesat va fi declarat ca recunoaste respectivul drept

sau ca accepta respectiva jurisdictie pentru art. 1 - 5

din protocol.


Art. 8.

Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor

membre ale Consiliului Europei care au semnat conventia.

El va fi supus ratificarii, acceptarii sau aprobarii. Un

stat membru al Consiliului Europei nu poate ratifica,

accepta sau aproba prezentul protocol fara sa fi

ratificat simultan sau anterior conventia. Instrumentele

de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi

depuse la secretarul general al Consiliului Europei.


Art. 9.

1. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a

lunii care urmeaza expirarii unei perioade de 2 luni de

la data la care sapte state membre ale Consiliului

Europei isi vor fi exprimat consimtamintul de a fi

legate prin protocol conform dispozitiilor art. 8.

2. Pentru orice stat membru care isi va exprima ulterior

consimtamintul de a fi legat prin protocol, acesta va

intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza

expirarii unei perioade de 2 luni de la data depunerii

instrumentului de ratificare de acceptare sau de

aprobare.


Art. 10.

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

tuturor statelor membre ale Consiliului Europei: a)

orice semnare;

b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de

acceptare sau aprobare;

c) orice data de intrare in vigoare a prezentului

protocol conform art. 6 si 9;

d) orice alt act, notificare sau declaratie avind

legatura cu prezentul protocol.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest scop, au semnat prezentul

protocol.


Incheiat la Strasbourg la 22 noiembrie 1984, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar, care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului

Europei va transmite copie certificata fiecaruia dintre

statele membre ale Consiliului Europei.


Protocolul la Conventia pentru apararea drepturilor

omului si a libertatilor fundamentale,

incheiat la Roma la 6 noiembrie 1990

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

prezentului protocol la Conventia pentru apararea

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale,

semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in

continuare conventia),


hotarite sa aduca noi imbunatatiri procedurii prevazute

de conventie,


au convenit asupra celor ce urmeaza:


Art. 1.

Pentru partile la conventie care sint legate prin

prezentul protocol, conventia este amendata in

conformitate cu dispozitiile cuprinse in art. 2 - 5.


Art. 2.

Articolul 31 paragraful 2 din conventie se citeste dupa

cum urmeaza:

'2. Raportul este transmis Comitetului Ministrilor.

Acesta este, de asemenea, comunicat statelor interesate

si, daca se refera la o cerere introdusa in aplicarea

art. 25, solicitantului. Statele interesate si

solicitantul nu au dreptul sa-l publice.'


Art. 3.

Articolul 44 din conventie se citeste dupa cum urmeaza:

'Numai inaltele parti contractante, Comisia si persoana

fizica, organizatia neguvernamentala sau grupul de

particulari care a introdus o cerere in aplicarea art.

25 au calitatea de a se prezenta in fata Curtii.'


Art. 4.

Articolul 45 din conventie se citeste dupa cum urmeaza:

'Competenta Curtii se extinde asupra tuturor cauzelor

referitoare la interpretarea si la aplicarea prezentei

conventii care ii sint supuse, in conditiile prevazute

de art. 48.'


Art. 5.

Articolul 48 din conventie se citeste dupa cum urmeaza:

'1. Cu conditia ca inalta parte contractanta interesata,

daca este numai una, sau inaltele parti contractante

interesate, daca sint mai multe, sa fie supuse

jurisdictiei obligatorii a Curtii sau in caz contrar, cu

consimtamintul sau acordul inaltei parti contractante

interesate, daca nu este decit una, sau al inaltelor

parti contractante interesate, daca sint mai multe, o

cauza poate fi deferita Curtii:

a) de catre Comisie;

b) de catre o inalta parte contractanta al carei

cetatean este victima;

c) de catre o inalta parte contractanta care a sesizat

Comisia;

d) de catre o inalta parte contractanta pusa in cauza;

e) de catre persoana fizica, organizatia

neguvernamentala sau grupul de particulari care a

sesizat Comisia.

2. Daca o cauza nu este deferita Curtii decit pe temeiul

alin. e) al paragrafului 1, cauza este mai intii supusa

unui comitet alcatuit din trei membri ai Curtii. Din

Comitet va face parte, din oficiu, judecatorul ales in

numele inaltei parti contractante impotriva careia a

fost introdusa cererea sau, in lipsa acestuia, o

persoana aleasa de ea pentru a indeplini calitatea de

judecator. Daca cererea a fost introdusa impotriva mai

multor parti contractante, numarul membrilor comitetului

va creste in mod corespunzator.

Daca insa nu ridica nici o problema grava privind

interpretarea sau aplicarea conventiei si daca nu se

justifica, pentru alte motive, examinarea sa de catre

Curte, comitetul poate hotari, in unanimitate, ca

aceasta sa nu fie examinata de catre Curte. In asemenea

cazuri, Comitetul Ministrilor hotaraste, in conditiile

prevazute de art. 32, daca a existat sau nu o incalcare

a conventiei.'


Art. 6.

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor

membre ale Consiliului Europei semnatare ale conventiei,

care isi pot exprima consimtamintul lor de a fi legate

prin:

a) semnare fara rezerva ratificarii, a acceptarii sau a

aprobarii; sau

b) semnare sub rezerva ratificarii, a acceptarii sau a

aprobarii, urmata de ratificare, de acceptare sau de

aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de

aprobare vor fi depuse la secretarul general al

Consiliului Europei.


Art. 7.

1. Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a

lunii care va urma expirarii unei perioade de 3 luni de

la data la care zece state membre ale Consiliului

Europei isi vor fi exprimat consimtamintul lor de a fi

legate prin protocol conform dispozitiilor art. 6.

2. Pentru orice stat membru care isi exprima ulterior

consimtamintul de a fi legat prin protocol, acesta va

intra in vigoare in prima zi a lunii care urmeaza

expirarii unei perioade de 3 luni de la data semnarii

sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare

sau de aprobare.


Art. 8.

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

tuturor statelor membre ale Consiliului Europei:

a) orice semnare;

b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de

acceptare sau de aprobare;

c) orice data de intrare in vigoare a prezentului

protocol conform art. 7;

d) orice alt act, notificare sau declaratie in legatura

cu prezentul protocol.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest scop, au semnat prezentul

protocol.


Intocmit la Roma la 6 noiembrie 1990, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar, care va fi depus la ahivele

Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului

Europei va comunica copie certificata fiecaruia dintre

statele membre ale Consiliului Europei.


Protocolul la Conventia pentru apararea drepturilor

omului si a libertatilor fundamentale

(publicata in Monitorul Oficial nr. 135 din 31 mai 1994)


Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

prezentului protocol la Conventia pentru apararea

drepturilor omului si a libertatilor fundamentale,

semnata la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumita in

continuare conventia),


considerind ca este recomandabil sa amendeze art. 32 al

conventiei in vederea reducerii majoritatii de doua

treimi care este prevazuta,


au convenit asupra celor ce urmeaza:


Art. 1.

Cuvintele 'de doua treimi' sint suprimate din paragraful

1 al art. 32 al conventiei.


Art. 2.

1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor

membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

conventiei, care isi pot exprima consimtamintul lor de a

fi legate prin:

a) semnare fara rezerva ratificarii, a acceptarii sau a

aprobarii; sau

b) semnare sub rezerva ratificarii, a acceptarii sau a

aprobarii, urmata de ratificare, de acceptare sau de

aprobare.

2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de

aprobare vor fi depuse la secretarul general al

Consiliului Europei.


Art. 3.

Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a

lunii care va urma expirarii unei perioade de 3 luni de

la data la care toate partile la conventie isi vor fi

exprimat consimtamintul lor de a fi legate prin protocol

conform dispozitiilor art. 2.


Art. 4.

Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

statelor membre ale Consiliului Europei:

a) orice semnare;

b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de

acceptare sau de aprobare;

c) data intrarii in vigoare a prezentului protocol

conform art. 3;

d) orice alt act, notificare sau comunicare in legatura

cu prezentul protocol.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest scop, au semnat prezentul

protocol.


Incheiat la Strasbourg la 25 martie 1992, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului

Europei va comunica copie certificata fiecaruia dintre

statele membre ale Consiliului Europei.


Legea nr. 79 din 6 iulie 1995 privind ratificarea

Protocolului nr.11

la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale

referitor la restructurarea mecanismului de control

stabilit prin conventie,

incheiat la Strasbourg la 11-05-1994

(publicata in Monitorul Oficial nr. 147 din 13 lunaParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


ART. 1

Se ratifica Protocolul nr. 11 la Conventia pentru

apararea drepturilor omului si a libertatilor

fundamentale referitor la restructurarea mecanismului de

control stabilit prin conventie, incheiat la Strasbourg

la 11 mai 1994.


ART. 2

Protocolul nr. 11 este prevazut ca anexa la prezenta

lege.


Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 31

mai 1995, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2)

din Constitutia Romaniei.


PRESEDINTELE SENATULUI

prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN


Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in

sedinta din 26 iunie 1995, cu respectarea prevederilor

art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.
PROTOCOLUL NR. 11

la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale

referitor la restructurarea mecanismului de control

stabilit prin conventie - Traducere.

Strasbourg, 11 mai 1994


ART. 1

Textele titlurilor II-IV din conventie (articolele

19-56) si Protocolul nr. 2 atribuind Curtii Europene a

Drepturilor Omului competenta de a da avize consultative

sint inlocuite cu urmatorul titlu II din conventie

(articolele 1951):


'TITLUL II Curtea Europeana a Drepturilor Omului

ART. 19

Infiintarea Curtii Pentru a asigura respectarea

angajamentelor care decurg pentru inaltele parti

contractante din prezenta conventie si din protocoalele

sale, se infiinteaza o Curte Europeana a Drepturilor

Omului, numita in continuare Curtea.

Aceasta va functiona permanent.

ART. 20

Numarul judecatorilor Curtea se compune dintr-un numar

de judecatori egal cu cel al inaltelor parti

contractante.

ART. 21

Conditii de exercitare a functiilor

1. Judecatorii trebuie sa se bucure de cea mai inalta

reputatie morala si sa intruneasca conditiile cerute

pentru exercitarea unor inalte functiuni judiciare sau

sa fie juristi avind o competenta recunoscuta.

2. Judecatorii isi exercita mandatul cu titlu

individual.

3. In cursul mandatului lor, judecatorii nu pot exercita

nici o activitate incompatibila cu cerintele de

independenta, de impartialitate sau de disponibilitate

impuse de o activitate cu caracter permanent; orice

problema ridicata in aplicarea acestui paragraf este

rezolvata de catre Curte.

ART. 22

Alegerea judecatorilor

1. Judecatorii sint alesi de Adunarea Parlamentara in

numele fiecarei inalte parti contractante, cu

majoritatea voturilor exprimate, de pe o lista de trei

candidati prezentati de inalta parte contractanta.

2.Aceeasi procedura este urmata pentru a completa Curtea

in cazul aderarii de noi inalte parti contractante si

pentru a se ocupa locurile devenite vacante.

ART. 23

Durata mandatului

1. Judecatorii sint alesi pentru o durata de 6 ani. Ei

pot fi realesi.

Totusi, mandatele unei jumatati din numarul

judecatorilor desemnati la prima alegere se vor incheia

la implinirea a 3 ani.

2. Judecatorii al caror mandat se va incheia la

implinirea perioadei initiale de 3 ani sint desemnati

prin tragere la sorti, efectuata de catre secretarul

general al Consiliului Europei, imediat dupa alegerea

lor.

3. Pentru a se asigura, in masura posibilului,

reinnoirea mandatelor unei jumatati din numarul

judecatorilor la fiecare 3 ani, Adunarea Parlamentara

poate , inainte de a proceda la orice alegere

ulterioara, sa decida ca unul sau mai multe mandate ale

judecatorilor ce urmeaza sa fie alesi sa aiba o alta

durata decit cea de 6 ani, fara ca totusi ea sa poata

depasi 9 ani sau sa fie mai mica de 3 ani.

4. In cazul in care trebuie atribuite mai multe mandate

si Adunarea Parlamentara aplica paragraful precedent,

repartizarea mandatelor se face prin tragere la sorti,

efectuata de catre secretarul general al Consiliului

Europei, imediat dupa alegere.

5. Judecatorul ales in locul unui judecator al carui

mandat nu a expirat va duce la sfirsit mandatul

predecesorului sau.

6. Mandatul judecatorilor se incheie atunci cind ei

implinesc virsta de 70 de ani.

7. Judecatorii ramin in functie pina la inlocuirea lor.

Ei continua totusi sa se ocupe de cauzele cu care au

fost deja sesizati.

ART. 24

Revocare Un judecator nu poate fi revocat din functiile

sale decit daca ceilalti judecatori decid, cu majoritate

de doua treimi, ca el a incetat sa corespunda

conditiilor necesare.

ART. 25

Grefa si secretari juridici Curtea dispune de o grefa

ale carei sarcini si organizare sint stabilite prin

regulamentul Curtii. Ea este asistata de secretari

juridici.

ART. 26

Adunarea plenara a Curtii Curtea reunita in Adunarea

plenara:

a) alege, pentru o durata de 3 ani, pe presedintele sau

si pe unul sau doi vicepresedinti; ei pot fi realesi;

b) constituie Camere pentru o perioada determinata;

c) alege presedintii camerelor Curtii, care pot fi

realesi;

d) adopta regulamentul Curtii; si e) alege grefierul si

unul sau mai multi grefieri adjuncti.

ART. 27

Comitete, Camere si Marea Camera

1. Pentru examinarea cauzelor aduse inaintea sa, Curtea

isi desfasoara activitatea in comitete de trei

judecatori, in Camere de sapte judecatori si intr-o Mare

Camera de saptesprezece judecatori. Camerele Curtii

constituie comitete pentru o perioada determinata.

2. Judecatorul ales in numele unui stat-parte la litigiu

este membru de drept al Camerei si al Marii Camere; in

cazul absentei acestui judecator sau atunci cind el

nu-si poate desfasura activitatea, acest stat-parte

desemneaza o persoana care sa activeze in calitate de

judecator.

3. Fac, de asemenea, parte din Marea Camera presedintele

Curtii, vicepresedintii, presedintii Camerelor si alti

judecatori desemnati conform regulamentului Curtii. Cind

cauza este deferita Marii Camere in virtutea art. 43 ,

nici un judecator al Camerei care a emis hotarirea nu

pote face parte din aceasta, cu execeptia presedintelui

Camerei si a judecatorului ales in numele statului-parte

interesat.

ART. 28

Declaratii ale comitetelor privind inadmisibilitatea Un

comitet poate, prin vot unanim, sa declare inadmisibila

sau sa scoata de pe rol o cerere individuala, introdusa

in virtutea art. 34, atunci cind o astfel de decizie

poate fi luata fara o examinare complementara. Decizia

este definitiva.

ART. 29

Decizii ale Camerelor asupra admisibilitatii si fondului


1. Daca nici o decizie nu a fost luata in virtutea art.

28, o Camera se poate pronunta asupra admisibilitatii si

a fondului cererilor individuale introduse in virtutea

art. 34.

2. O Camera se pronunta asupra admisibilitatii si a

fondului cererilor introduse de state in virtutea art.

33.

3. In afara unei decizii contrare a Curtii in cazuri

exceptionale, decizia asupra admisibilitatii este luata

in mod separat.

ART. 30

Desesizarea in favoarea Marii Camere In cazul in care

cauza adusa inaintea unei Camere ridica o problema grava

privitoare la interpretarea conventiei sau a

protocoalelor sale, sau daca solutionarea unei probleme

poate conduce la o contradictie cu o hotarire pronuntata

anterior de Curte, Camera poate, atit timp cit nu a

pronuntat hotarirea sa, sa se desesizeze in favoarea

Marii Camere, in afara cazului in care una dintre parti

se opune la aceasta.

ART. 31

Atributii ale Marii Camere Marea Camera:

1. se pronunta asupra cererilor introduse in virtutea

art. 33 sau a art. 34, atunci cind cauza i-a fost

deferita de Camera in virtutea art. 30 sau cind cauza

i-a fost deferita in virtutea art. 43; si

2. examineaza cererile de aviz consultativ introduse in

virtutea art. 47.

ART. 32

Competenta Curtii

1. Competenta Curtii acopera toate problemele privind

interpretarea si aplicarea conventiei si a protocoalelor

sale, care ii sint supuse in conditiile prevazute in

art. 33, 34 si 47.

2. In caz de contestare a competentei sale, Curtea

hotaraste.

ART. 33

Cauze interstatale Orice inalta parte contractanta poate

sesiza Curtea asupra oricarei pretinse incalcari a

prevederilor conventiei si ale protocoalelor sale de

catre o alta inalta parte contractanta.

ART. 34

Cereri individuale Curtea poate fi sesizata printr-o

cerere de catre orice persoana fizica, orice organizatie

neguvernamentala sau de orice grup de particulari care

se pretinde victima a unei incalcari de catre una dintre

inaltele parti contractante a drepturilor recunoscute in

conventie sau in protocoalele sale.

Inaltele parti contractante se angajeaza sa nu impiedice

prin nici o masura exercitiul eficace al acestui drept.

ART. 35

Conditii de admisibilitate

1. Curtea nu poate fi sesizata decit dupa epuizarea

cailor de recurs interne , asa cum se intelege din

principiile de drept international general recunoscute ,

si intr-un termen de 6 luni, incepind cu data deciziei

interne definitive.

2. Curtea nu retine nici o cerere individuala introdusa

in aplicarea art. 34 , daca:

a) ea este anonima; sau b) ea este in mod esential

aceeasi cu o cerere examinata anterior de catre Curte

sau deja supusa unei alte instante internationale de

ancheta sau de reglementare si daca ea nu contine fapte

noi.

3. Curtea declara inadmisibila orice cerere individuala

introdusa in aplicarea art. 34, atunci cind ea considera

cererea incompatibila cu dispozitiile conventiei sau ale

protocoalelor sale, in mod vadit nefondata sau abuziva.

4. Curtea respinge orice cerere pe care o considera

inadmisibila in aplicarea prezentului articol. Ea poate

proceda astfel in orice stadiu al procedurii.

ART. 36

Interventia tertilor

1. In orice cauza aflata in fata unei Camere sau a Marii

Camere, o inalta parte contractanta, al carei cetatean

este reclamantul, are dreptul de a prezenta observatii

scrise si de a lua parte la audieri.

2. In interesul bunei administrari a justitiei,

presedintele Curtii poate invita orice inalta parte

contractanta care nu este parte in cauza sau orice

persoana interesata, alta decit reclamantul, sa prezinte

observatii scrise sau sa ia parte la audiere.

ART. 37

Scoaterea de pe rol

1. In orice stadiu la procedurii, Curtea poate hotari

scoaterea de pe rol a unei cereri atunci cind

circumstantele permit sa se traga concluzia ca:

a) solicitantul nu doreste sa o mai mentina; sau b)

litigiul a fost rezolvat; sau c) pentru orice alt motiv,

constatat de Curte, continuarea examinarii cererii nu se

mai justifica.

Totusi Curtea continua examinarea cererii daca

respectarea drepturilor omului garantate prin conventie

si prin protocoalele sale o cere.

2. Curtea poate hotari repunerea pe rol a unei cereri

atunci cind ea considera ca imprejurarile o justifica.

ART. 38

Examinarea cauzei in conditii de contradictorialitate si

procedura de rezolvare pe cale amiabila

1. In cazul in care Curtea declara o cerere admisibila,

ea:

a) procedeaza la examinarea cauzei in conditii de

contradictorialitate, impreuna cu reprezentantii

partilor, si, daca este cazul, la o ancheta, pentru a

carei desfasurare eficienta statele interesate vor

furniza toate facilitatile necesare;

b) se pune la dispozitia celor interesati, in scopul de

a se ajunge la rezolvarea cauzei pe cale amiabila, pe

baza respectarii drepturilor omului, astfel cum acestea

sint recunoscute in conventie si in protocoalele sale.

2. Procedura deschisa la paragraful 1 b) este

confidentiala.

ART. 39

Rezolvarea pe cale amiabila In cazul rezolvarii pe cale

amiabila, Curtea scoate cauza de pe rol printr-o decizie

care se limiteaza la o scurta expunere a faptelor si a

solutiei adoptate.

ART. 40 Audiere publica si acces la documente

1. Audierea este publica, in afara cazului in care

Curtea nu decide altfel, motivat de circumstante

exceptionale.

2. Documentele depuse la grefa sint accesibile

publicului, in afara cazului in care presedintele Curtii

nu decide altfel.

ART. 41

Reparatie echitabila Daca Curtea declara ca a avut loc o

incalcare a conventiei sau a protocoalelor sale si daca

dreptul intern al inaltei parti contractante nu permite

decit o inlaturare incompleta a consecintelor acestei

incalcari, Curtea acorda partii lezate, daca este cazul,

o reparatie echitabila.

ART. 42

Hotaririle Camerelor Hotaririle Camerelor devin

definitive conform dispozitiilor art. 44 paragraful 2.

ART. 43

Retrimiterea in fata Marii Camere

1. Intr-un termen de 3 luni de la data hotaririi unei

Camere, orice parte in cauza poate, in cazuri

exceptionale, sa ceara retrimiterea cauzei in fata Marii

Camere.

2. Un colegiu de cinci judecatori ai Marii Camere

accepta cererea in cazul in care cauza ridica o problema

grava referitoare la interpretarea sau la aplicarea

conventiei sau a protocoalelor sale, sau o alta problema

grava cu caracter general.

3. In cazul in care colegiul accepta cererea, Marea

Camera se pronunta asupra cauzei printr-o hotarire.

ART. 44

Hotariri definitive

1. Hotarirea Marii Camere este definitiva.

2. Hotarirea unei Camere devine definitiva:

a) atunci cind partile declara ca ele nu vor cere

retrimiterea cauzei in fata Marii Camere; sau b) la 3

luni de la data hotaririi, daca retrimiterea cauzei in

fata Marii Camere nu a fost ceruta; sau c) atunci cind

Colegiul Marii Camere respinge cererea de retrimitere

formulata potrivit art. 43.

3. Hotarirea definitiva se publica.

ART. 45

Motivarea hotaririlor si deciziilor

1. Hotaririle, precum si deciziile care declara cererile

admisibile sau inadmisibile sint motivate.

2. Daca hotarirea nu exprima in totalitate sau in parte

opinia unanima a judecatorilor, oricare judecator are

dreptul sa adauge acesteia expunerea opiniei sale

separate.

ART. 46

Forta obligatorie si executarea hotaririlor

1. Inaltele parti contractante se angajeaza sa se

conformeze hotaririlor definitive ale Curtii in

litigiile in care ele sint parti.

2. Hotarirea definitiva a Curtii este transmisa

Comitetului Ministrilor, care supravegheaza executarea

ei.

ART. 47

Avize consultative

1. Curtea poate, la cererea Comitetului Ministrilor, sa

dea avize consultative asupra problemelor juridice

privind interpretarea conventiei si a protocoalelor

sale.

2. Aceste avize nu se pot referi la probleme legate de

continutul sau de intinderea drepturilor si a

libertatilor definite in titlul I al conventiei si in

protocoalele sale, nici asupra altor probleme de care

Curtea sau Comitetul Ministrilor ar putea sa ia

cunostinta ca urmare a introducerii unui recurs prevazut

in conventie.

3. Decizia Comitetului Ministrilor de a cere un aviz

Curtii este luata prin votul majoritatii

reprezentantilor care au dreptul de a face parte din

acesta.

ART. 48

Competenta consultativa a Curtii Curtea decide daca

cererea de aviz consultativ prezentata de Comitetul

Ministrilor este de competenta sa, asa cum aceasta este

definita de art. 47.

ART. 49

Motivarea avizelor consultative

1. Avizul Curtii trebuie motivat.

2. Daca avizul nu exprima in tot sau in parte opinia

unanima a judecatorilor , oricare judecator are dreptul

sa alature acestuia expunerea opiniei sale separate.

3. Avizul Curtii este transmis Comitetului Ministrilor.

ART. 50

Cheltuieli de functionare a Curtii Cheltuielile de

functionare a Curtii sint in sarcina Consiliului

Europei.

ART. 51

Privilegii si imunitati ale judecatorilor Judecatorii se

bucura, pe timpul exercitarii functiilor lor, de

privilegiile si imunitatile prevazute la art. 40 din

Statutul Consiliului Europei si de acordurile incheiate

in virtutea acestui articol.'ART. 2


1. Titlul V din conventie devine titlul III din

conventie; articolul 57 din conventie devine articolul

52 din conventie; articolele 58 si 59 din conventie sint

suprimate, iar articolele 60-66 din conventie devin

articolele 53-59 din conventie.


2. Titlul I din conventie se intituleaza 'Drepturi si

libertati', iar noul titlu III, 'Dipozitii diverse'.

Articolele 1-18, precum si noile articole 52-59 din

conventie au titlurile mentionate in anexa la prezentul

protocol.


3. In noul articol 56, la paragraful 1, se insereaza

cuvintele 'sub rezerva paragrafului 4 al prezentului

articol', dupa cuvintele 'se va aplica'; la paragraful

4, cuvintele 'comisie' si 'conform art. 25 din prezenta

conventie' sint inlocuite cu cuvintele 'Curtii' si

'conform art. 34 din conventie'. In noul articol 58

paragraful 4, cuvintele 'art. 63' sint inlocuite cu

cuvintele 'art. 56'.


4. Protocolul aditional la conventie se modifica dupa

cum urmeaza:

a) articolele sint prezentate cu titlurile enumerate in

anexa la prezentul protocol; si b) la articolul 4,

ultima faza, cuvintele 'din art. 63' sint inlocuite cu

cuvintele 'din art. 56'.


5. Protocolul nr. 4 se modifica dupa cum urmeaza:

a) articolele sint prezentate cu titlurile enumerate in

anexa la prezentul protocol;

b) la articolul 5 paragraful 3, cuvintele 'din art. 63'

sint inlocuite cu cuvintele 'din art. 56'; se adauga un

nou paragraf 5, care are urmatorul continut:

'5. Orice stat care a facut o declaratie potrivit

paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate

ulterior, in orice moment, sa declare, referitor la unul

sau la mai multe teritorii vizate in aceasta declaratie,

ca accepta competenta Curtii de a primi cererile

persoanelor fizice, ale organizatiilor neguvernamentale

sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art.

34 din conventie privitor la art. 1-4 din prezentul

protocol sau la unele dintre acestea', si c) paragraful

2 al articolului 6 se suprima.


6. Protocolul nr. 6 se modifica dupa cum urmeaza:

a) articolele sint prezentate cu titlurile enumerate in

anexa la prezentul protocol; si b) la articolul 4,

cuvintele 'pe temeiul art. 64', sint inlocuite prin

cuvintele 'pe temeiul art. 57'.


7. Protocolul nr. 7 se modifica dupa cum urmeaza:

a) articolele sint prezentate cu titlurile enumerate in

anexa la prezentul protocol;

b) la articolul 6 paragraful 4, cuvintele 'din art. 63'

sint inlocuite cu cuvintele 'din art. 56'; se adauga un

nou paragraf 6, care are urmatorul continut:

'6. Orice stat care a facut o declaratie potrivit

paragrafului 1 sau 2 al prezentului articol poate

ulterior, in orice moment, sa declare, referitor la unul

sau la mai multe teritorii vizate in aceasta declaratie,

ca accepta competenta Curtii de a primi cererile

persoanelor fizice, ale organizatiilor neguvernamentale

sau ale grupurilor de persoane particulare, conform art.

34 din conventie privitor la art. 1-5 din prezentul

protocol' si c) paragraful 2 al articolului 7 se

suprima.


8. Protocolul nr. 9 se abroga.ART. 3


1. Prezentul protocol este deschis spre semnare statelor

membre ale Consiliului Europei, semnatare ale

conventiei, care isi pot exprima consimtamintul de a fi

legate prin:

a) semnare fara rezerva ratificarii, a acceptarii sau a

aprobarii, sau b) semnare sub rezerva ratificarii, a

acceptarii sau a aprobarii, urmata de ratificare,

acceptare sau aprobare.


2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de

aprobare vor fi depuse la secretarul general al

Consiliului Europei.ART. 4


Prezentul protocol va intra in vigoare in prima zi a

lunii care urmeaza expirarii unei perioade de un an de

la data la care toate partile la conventie isi vor fi

exprimat consimtamintul de a fi legate prin protocol

conform dispozitiilor art. 3. Alegerea noilor judecatori

va putea fi realizata si toate celelalte masuri necesare

stabilirii noii Curti vor putea fi luate, conform

dispozitiilor prezentului protocol, incepind cu data la

care toate partile la conventie isi vor fi exprimat

consimtamintul lor de a fi legate prin protocol.ART. 5


1. Fara a se aduce atingere dispozitiilor paragrafelor 3

si 4 de mai jos, mandatul judecatorilor, membrilor

Comisiei, grefierului si grefierului adjunct inceteaza

la data intrarii in vigoare a prezentului protocol.


2. Cererile aflate pe rolul Comisiei care nu au fost

inca declarate admisibile la data intrarii in vigoare a

prezentului protocol se examineaza de catre Curte

conform dispozitiilor prezentului protocol.


3. Cererile declarate admisibile la data intrarii in

vigoare a prezentului protocol continua sa fie examinate

in anul care urmeaza de catre membrii Comisiei. Toate

cauzele a caror examinare nu s-a incheiat in timpul

acestei perioade se transmit Curtii, care le va examina,

considerindu-le cereri admisibile, conform dispozitiilor

prezentului protocol.


4. In cazul cererilor pentru care Comisia, dupa intrarea

in vigoare a prezentului protocol, a adoptat un raport

conform fostului articol 31 din conventie, raportul se

transmite partilor, care nu au dreptul sa-l publice.

Potrivit dispozitiilor aplicabile inaintea intrarii in

vigoare a prezentului protocol, o cauza poate fi

deferita Curtii. Colegiul Marii Camere stabileste daca

una dintre Camere sau Marea Camera trebuie sa se

pronunte asupra cauzei.

Daca o Camera se pronunta asupra cauzei, decizia sa este

definitiva. Cauzele care nu au fost deferite Curtii se

examineaza de catre Comitetul Ministrilor, care

procedeaza conform dispozitiilor fostului articol 32 din

conventie.


5. Cauzele aflate pe rolul Curtii, a caror examinare nu

a fost incheiata la data intrarii in vigoare a

prezentului protocol, se transmit Marii Camere a Curtii,

care se pronunta asupra cauzei conform dispozitiilor

acestui protocol.


6. Cauzele aflate pe rolul Comitetului Ministrilor, a

caror examinare potrivit fostului articol 32 nu s-a

incheiat la data intrarii in vigoare a prezentului

protocol, se rezolva de catre Comitetul Ministrilor,

care procedeaza conform respectivului articol.ART. 6


In cazul in care o inalta parte contractanta a

recunoscut competenta Comisiei sau jurisdictia Curtii

numai pentru cauzele posterioare sau bazate pe fapte

survenite posterior declaratiei prevazute de fostul

articol 25 sau de fostul articol 46 din conventie,

respectiva restrictie se aplica in continuare

jurisdictiei Curtii in termenii prezentului protocol.ART. 7


Secretarul general al Consiliului Europei va notifica

statelor membre ale Consiliului Europei:

a) orice semnare;

b) depunerea oricarui instrument de ratificare, de

acceptare sau de aprobare ;

c) data intrarii in vigoare a prezentului protocol sau a

anumitor dispozitii conform art. 4; si d) orice alt act,

notificare sau comunicare in legatura cu prezentul

protocol.


In considerarea celor de mai sus, subsemnatii, avind

depline puteri in acest scop, au semnat prezentul

protocol.


Incheiat la Strasbourg, la 11 mai 1994, in limbile

franceza si engleza, ambele texte fiind egal autentice,

intr-un singur exemplar care va fi depus in arhivele

Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului

Europei va transmite cite o copie certificata fiecarui

stat membru al Consiliului Europei.ANEXA 1


TITLURILE DE ARTICOLE care se insereaza in textul

Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale si al protocoalelor sale

CONVENTIA pentru apararea drepturilor omului si a

libertatilor fundamentale


ARTICOLUL 1 - Obligatia de a respecta drepturile omului

ARTICOLUL 2 - Dreptul la viata

ARTICOLUL 3 - Interzicerea torturii

ARTICOLUL 4 - Interzicerea sclaviei si a muncii fortate

ARTICOLUL 5 - Dreptul la libertate si la siguranta

ARTICOLUL 6 - Dreptul la un proces echitabil

ARTICOLUL 7 - Nici o pedeapsa fara lege

ARTICOLUL 8 - Dreptul la respectarea vietii private si

de familie

ARTICOLUL 9 - Libertatea de gindire, de constiinta si de

religie

ARTICOLUL 10 - Libertatea de exprimare

ARTICOLUL 11 - Libertatea de intrunire si de asociere

ARTICOLUL 12 - Dreptul la casatorie

ARTICOLUL 13 - Dreptul la un recurs efectiv

ARTICOLUL 14 - Interzicerea discriminarii

ARTICOLUL 15 - Derogare in caz de stare de urgenta

ARTICOLUL 16 - Restrictii ale activitatii politice a

strainilor

ARTICOLUL 17 - Interzicerea abuzului de drept

ARTICOLUL 18 - Limitarea folosirii restringerii

drepturilor

*).


ARTICOLUL 52 - Anchetele secretarului general

ARTICOLUL 53 - Apararea drepturilor omului recunoscute

ARTICOLUL 54 - Competentele Comitetului Ministrilor

ARTICOLUL 55 - Renuntarea la alte mijloace de

reglementare a diferendelor

ARTICOLUL 56 - Aplicare teritoriala

ARTICOLUL 57 - Rezerve

ARTICOLUL 58 - Denuntare

ARTICOLUL 59 - Semnare si ratificare


*) Titlurile noilor articole 19-51 din conventie

figureaza deja in prezentul protocol.


PROTOCOLUL ADITIONAL

ARTICOLUL 1 - Protectia proprietatii

ARTICOLUL 2 - Dreptul de instruire

ARTICOLUL 3 - Dreptul la alegeri libere

ARTICOLUL 4 - Aplicare teritoriala

ARTICOLUL 5 - Raportare la conventie

ARTICOLUL 6 - Semnare si ratificare


PROTOCOLUL Nr. 4

ARTICOLUL 1 - Interzicerea privarii de libertate pentru

datorii

ARTICOLUL 2 - Libertatea de circulatie

ARTICOLUL 3 - Interzicerea expulzarii propriilor

cetateni

ARTICOLUL 4 - Interzicerea expulzarii colective de

straini

ARTICOLUL 5 - Aplicare teritoriala

ARTICOLUL 6 - Raportare la conventie

ARTICOLUL 7 - Semnare si ratificare


PROTOCOLUL Nr. 6

ARTICOLUL 1 - Abolirea pedepsei cu moartea

ARTICOLUL 2 - Pedeapsa cu moartea in timp de razboi

ARTICOLUL 3 - Interzicerea derogarilor

ARTICOLUL 4 - Interzicerea rezervelor

ARTICOLUL 5 - Aplicare teritoriala

ARTICOLUL 6 - Raportare la conventie

ARTICOLUL 7 - Semnare si ratificare

ARTICOLUL 8 - Intrare in vigoare

ARTICOLUL 9 - Functiile depozitarului


PROTOCOLUL Nr. 7

ARTICOLUL 1 - Garantii procedurale in cazul expulzarilor

de straini

ARTICOLUL 2 - Dreptul la doua grade de jurisdictie in

materie penala

ARTICOLUL 3 - Dreptul la despagubiri in caz de eroare

judiciara

ARTICOLUL 4 - Dreptul de a nu fi judecat sau pedepsit de

doua ori

ARTICOLUL 5 - Egalitatea intre soti

ARTICOLUL 6 - Aplicare teritoriala

ARTICOLUL 7 - Raportare la conventie

ARTICOLUL 8 - Semnare si ratificare

ARTICOLUL 9 - Intrare in vigoare

ARTICOLUL 10 - Functiile depozitarului.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright