Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) - garda Nationala de Mediu (GNM)Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) - garda Nationala de Mediu (GNM)


Institute de cercetare dezvoltare in domeniul mediului si gospodaririi apelor


MMGA are in coordonare institutele de cercetare-dezvoltare prezentate in urmatorul tabel:

Nr.crt.

Institutul

Numar personal angajat

-aprilie 2004-


Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Protectia Mediului-ICIM Bucuresti

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina « Grigore Antipa »-INCDM ConstantaInstitutul National de Cercetare –Dezvoltare « Delta Dunarii »-INCDDD TulceaTOTALAceste institute elaboreaza si fundamenteaza studii specifice de dezvoltare-cercetare, precum si strategiile si politicile din domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor.


Administratia Fondului pentru Mediu (AFM)


Este o unitate aflata in coordonarea MMGA, care are ca principala atributie gestionarea Fondului pentru Mediu.

Proiectele eligibile care pot fi finantate prin Fondul pentru Mediu trebuie sa aiba ca obiectiv :

- Reciclarea deseurilor ;

- Controlul poluarii aerului, apelor si solului, inclusiv prin utilizarea tehnologiilor  

curate;

- Protectia resurselor naturale;

- Tratarea si/sau eliminarea deseurilor periculoase;

- Protectia si conservarea biodiversitatii;

- Cresterea educatiei si constientizarii in domeniul protectiei mediului.


In mod prioritar, pot fi finantate proiectele din Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului. Proiectele pot face obiectul unor finantari rambursabile (cu dob`nzi scazute si perioade lungi de gratie) sau nerambursabile.

Administratia Fondului pentru Mediu este condusa de un director general numit prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

Administratia Fondului pentru Mediu se finanteaza din venituri proprii (p`na la 3% din fondurile incasate). In acest sens, numarul de posturi poate fi extins in functie de veniturile realizate si complexitatea activitatilor de finantare a proiectelor.


Sectiunea 9

Garda Nationala de Mediu (GNM)


In conformitate cu H.G. nr. 603/2004 privind reorganizarea si functionarea Garzii Nationale de Mediu (M.Of. nr. 401/05.05.2004), aceasta este o institutie publica si functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Autoritatii Nationale de Control, finantata de la bugetul de stat.

In acelasi timp, conform art. 5(4) al H.G. nr. 408/2004, activitatea Garzii Nationale de Mediu se afla in coordonarea metodologica a Ministrului mediului si gospodaririi apelor privind aplicarea strategiilor si politicilor de mediu.

GNM este un corp specializat de control si inspectie cu statut specific si atributii in aplicarea politicii Guvernului Rom`niei in domeniul prevenirii, constatarii si sanctionarii incalcarii prevederilor legale in domeniul protectiei mediului, silviculturii, pisciculturii, cinegeticii, apelor, solului, aerului, biodiversitatii, precum si cele prevazute in legile specifice domeniului controlului poluarii industriale si managementului riscului, fondului de mediu si alte domenii prevazute de legislatia in vigoare.

Principalele atributii ale GNM sunt:

- Controleaza activitatile cu impact asupra mediului inconjurator, constata incalcarile prevederilor actelor normative in domeniul protectiei mediului si aplica sanctiunile contraventionale prevazute de acestea;

- Participa la interventiile pentru eliminarea sau diminuarea efectelor majore ale poluarii  asupra factorilor de mediu si la stabilirea cauzei acestora si aplica sanctiuni contraventionale, inclusiv oprirea unor instalatii si/sau suspendarea unor activitati pe perioade determinate, atunci c`nd este pusa in pericol sanatatea cetatenilor sau poluarile depasesc limitele legale;

- Sesizeaza organele de cercetare penala si colaboreaza cu acestea la constatarea infractiunilor;

- Controleaza investitiile de mediu in toate fazele de executie si are acces la intreaga documentatie;

- Propune organului emitent suspendarea si/sau anularea actelor de reglementare emise in cazul nerespectarii prevederilor legale.

In exercitarea atributiilor sale, GNM coopereaza cu autoritatile administratiei publice centrale si locale, cu reprezentanti ai societatii civile, cu persoane fizice si juridice.

GNM este condusa de un comisar general, functie asimilata, ca salarizare, secretarului de stat, numit prin decizie a Primului-Ministru.

Garda Nationala de Mediu are in subordine:

- 7 Comisariate regionale (institutii cu personalitate juridica) care includ:

- 35 Comisariate judetene;

- Comisariatul Rezervatiei Biosferei “Delta Dunarii”

- 7 inspectorate teritoriale de regim silvic si cinegetic (institutii cu personalitate juridica) care au in subordine:

- 35 inspectii silvo-cinegetice judetene.

Comisariatele Regionale coordoneaza si supravegheaza activitatea comisariatelor judetene. Cele 7 Comisariate regionale sunt: Bucuresti, Sibiu, Cluj, Timis, Vilcea, Suceava, Galati.

Responsabilitatile GNM si ale Directiei Generale pentru Protectia Mediului, Gestiunea Deseurilor si Substantelor Chimice Periculoase, in domeniul strategiilor si politicilor de mediu, autorizarii, controlului conformarii si controlului poluarii mediului sunt prezentate comparativ in Anexa F a H.G. nr. 603/2004.


Sectiunea 10

Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare (CNCAN)


CNCAN functioneaza in coordonarea directa a Primului-ministru, fiind institutie publica de interes national, cu personalitate juridica, finantata integral din venituri proprii. Numarul total de posturi din structura sa este de 80 de persoane (fara postul de demnitar).

Sectiunea 11

Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel nationalIn conformitate cu prevederile art. 3(1), punctul 3,  al H.G. nr. 408/2004, MMGA coordoneaza activitatea de integrare a politicii de mediu in celelalte politici sectoriale in concordanta cu cerintele europene si internationale pentru asigurarea dezvoltarii durabile.

Prin H.G. nr. 1097/2001 (M.Of. nr. 707/07.11.2001) a fost infiintat Comitetul Interministerial pentru coordonarea integrarii domeniului protectiei mediului in politicile si strategiile sectoriale la nivel national.

Presedintele Comitetului interministerial este ministrul mediului si gospodaririi apelor, iar ceilalti membri ai Comitetului interministerial sunt reprezentati la nivel de Secretari de Stat.

Principalele atributii ale acestui Comitet sunt:

- Coordonarea si avizarea politicilor si strategiilor sectoriale  pentru integrarea cerintelor de protectie a mediului la nivel national;

- Adoptarea deciziilor necesare in vederea asigurarii coerentei in procesul de elaborare si promovare a actelor normative care vizeaza protectia mediului;

- Aprobarea Planului National de Actiune pentru Protectia Mediului;

- Aprobarea programelor si planurilor pentru asigurarea integrarii domeniului protectiei mediului in aplicarea politicilor si strategiilor sectoriale la nivel national si urmareste modul efectiv de aplicare a acestora.


Sectiunea 12

Principalele atributii si  raspunderi ale autoritatilor pentru protectia mediului, in sistemul O.U.G. nr. 195/2005


12.1. Autoritatea publica centrala

Aceste atributii sunt prevazute de art. 75-79, din O.U.G. nr. 195/2005, dupa cum urmeaza:

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) reactualizeaza strategia protectiei mediului, cu respectarea principiilor si elementelor strategice prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;

b) elaboreaza recomandarile si actioneaza pentru integrarea politicilor de mediu in strategiile si politicile sectoriale;

c) coordoneaza activitatea de instruire in domeniul protectiei mediului;

d) coreleaza planificarea de mediu cu cea de amenajare a teritoriului si urbanism si stabileste masuri de reconstructie ecologica;

e) creeaza sistemul de informare propriu si stabileste conditiile si termenii care permit accesul liber la informatiile privind mediul si participarea publicului la luarea deciziilor privind mediul;

f) stabileate infrastructura pentru informatia spatiala care serveste scopurilor politicilor de mediu si politicilor sau activitatilor care pot avea un impact asupra mediului;

g) initiaza proiecte de acte normative, norme tehnice, reglementari si proceduri specifice;

h) avizeaza normele si reglementarile referitoare la activitati cu impact asupra mediului, elaborate de alte autoritati si controleaza aplicarea acestora;

i) organizeaza sistemul national de monitorizare integrata a calitatii mediului, coordoneaza activitatea acestuia si asigura informarea autoritatii centrale pentru sanatate privind rezultatele monitorizarii contaminarii radioactive a mediului;

j) creeaza cadrul institutional-administrativ pentru identificarea si promovarea programelor de cercetare, pentru formarea si instruirea unui personal calificat pentru supraveghere, analiza, evaluare si control al mediului;

k) implementeaza politicile, strategiile si reglementarile de protectia mediului prin Agentia Nationala pentru Protectia Mediului si agentiile regionale si judetene pentru protectia mediului;

l) numeste comisii de experti pentru evaluarea prejudiciului adus mediului prin anumite activitati care implica organisme modificate genetic;

m) asigura, contra cost, consultarea organismelor stiintifice si a expertilor interni si externi, dupa caz;

n) elaboreaza si implementeaza programe si elaboreaza materiale educative privind importanta protectiei mediului;

o) urmareste, in sfera sa de competenta, respectarea obligatiilor asumate prin conventiile internationale la care Rom`nia este parte;

p) urmareste si analizeaza aplicarea prezentei ordonante de urgenta, intocmeste, prin intermediul Agentiei Nationale de Protectia Mediului, rapoarte anuale privind starea mediului;

q) colaboreaza cu organizatii si autoritati similare din alte tari si reprezinta Guvernul in relatiile internationale in domeniul protectiei mediului;

r) aplica sanctiuni, prin Garda Nationala de Mediu, pentru nerespectarea legislatiei de mediu si pentru neconformarea la conditiile impuse prin actele de reglementare, titularilor activitatilor;

s) colaboreaza cu autoritatile publice si alte persoane juridice, in scopul diminuarii efectelor negative ale activitatilor economice asupra mediului si incurajeaza introducerea tehnicilor si tehnologiilor adecvate pentru mediu;

t) pune la dispozitie publicului date privind starea mediului, programele si politica de protectie a mediului;

t) se consulta periodic cu reprezentantii organizatiilor neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile pentru stabilirea strategiei protectiei mediului;

u) identifica, in colaborare cu Ministerul Finantelor Publice, noi instrumente financiare care favorizeaza protectia si imbunatatirea calitatii elementelor de mediu;

v) realizeaza activitatea de inspectie si control in domeniul protectiei mediului prin Garda Nationala de Mediu;

w) colaboreaza cu autoritatile publice de protectie civila pentru elaborarea planurilor operative si pentru executarea in comun a interventiilor in caz de poluari sau accidente ecologice;

x) elaboreaza Programul Operational Sectorial Mediu av`nd responsabilitatea managementului, implementarii si gestionarii asistentei financiare alocate acestui program;

y) declara, cu informarea Guvernului, in situatii speciale constatate pe baza datelor obtinute din supravegherea mediului, zone de risc inalt de poluare in anumite regiuni ale tarii si elaboreaza, impreuna cu alte autoritati publice centrale si locale, programe speciale pentru inlaturarea riscului survenit in aceste zone. Dupa eliminarea factorilor de risc inalt de poluare, pe baza noilor date rezultate din supravegherea evolutiei starii mediului, zona respectiva este declarata reintrata in normalitate (art. 75).

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, institutie publica cu personalitate juridica, finantata integral de la bugetul de stat, este organul de specialitate pentru implementarea politicilor si legislatiei in domeniul protectiei mediului, in subordinea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

Structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului sunt stabilite prin hotar`re a Guvernului, la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului (art. 76).

Autoritatile competente pentru protectia mediului sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate integral de la bugetul de stat (art. 77).

Pentru exercitarea atributiilor sale, autoritatea competenta pentru protectia mediului solicita informatiile necesare altor autoritati publice centrale, autoritatilor administratiei publice locale, persoanelor fizice si juridice (art. 78).

In exercitarea atributiilor ce le revin, comisarii regionali, comisarii sefi si comisarii Garzii Nationale de Mediu, precum si persoane imputernicite din cadrul acesteia, au acces, in conditiile legii, oric`nd si in orice incinta unde se desfasoara o activitate generatoare de impact asupra mediului.

Mijloacele de transport si interventie auto si navale din dotarea autoritatilor competente pentru protectia mediului sunt prevazute cu girofar de culoare albastra si avertizare acustica.

Persoana fizica sau juridica prejudiciata ca urmare a exercitarii atributiilor de verificare, inspectie si control poate depune pl`ngere organelor competente in termen de 15 zile de la constatarea prejudiciului.

In obiectivele, incintele si zonele cu regim special din domeniul internelor, justitiei si sigurantei nationale, personalul prevazut la alin. (1) ale art. 79 are acces numai in prezenta personalului specializat al acestora, dupa caz.

In obiectivele, incintele si zonele apartin`nd structurilor componente ale sistemului de aparare, ordine publica si securitate nationala controlul se realizeaza de catre personalul specializat din Ministerul Apararii Nationale, Ministerul Administratiei si Internelor, Serviciul Rom`n de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (art. 79).
12.2. Atributii si raspunderi ale altor autoritati centrale si locale

Autoritatile administratiei publice centrale au urmatoarele obligatii:

a) sa elaboreze politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate, in conformitate cu principiile prezentei ordonante de urgenta.

b) sa asigure integrarea politicilor de mediu in politicile specifice;

c) sa elaboreze planuri si programe sectoriale, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

d) sa asigure pregatirea si transmiterea catre autoritatile competente pentru protectia mediului a informatiilor si documentatiilor necesare obtinerii avizului de mediu pentru planurile si programele, pentru care este necesara evaluarea de mediu;

e) sa asigure, in structura lor organizatorica, structuri cu atributii in domeniul protectiei mediului, incadrate cu personal de specialitate;

f) sa dezvolte, cu sprijinul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, programe de restructurare, in acord cu strategia pentru protectia mediului si politica de mediu si sa asiste unitatile aflate in coordonarea, in subordinea sau sub autoritatea lor, la punerea in aplicare a acestor programe;

g) sa elaboreze normele si reglementarile specifice domeniului de activitate in conformitate cu cerintele legislatiei de protectia mediului si sa le inainteze pentru avizare autoritatii publice centrale pentru protectia mediului (art. 80).

Autoritatile publice cu responsabilitati in domeniile dezvoltarii si prognozei au urmatoarele atributii si responsabilitati:

a) elaboreaza politicile de dezvoltare pe baza principiilor dezvoltarii durabile, cu luarea in considerare a posibilelor efecte asupra mediului;

b) integreaza in politica proprie masuri si actiuni de refacere a zonelor afectate si masuri de prevenire a dezastrelor;

c) elaboreaza Planurile de dezvoltare regionala si celelalte planuri si programe, conform legislatiei in vigoare;

d) coopereaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului la elaborarea si aplicarea strategiilor, a planurilor si programelor din domeniile lor specifice de activitate;

e) colaboreaza cu autoritatile competente la identificarea si implementarea proiectelor prioritare finantate din surse externe (art. 81).

Autoritatea publica centrala pentru sanatate are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) organizeaza si coordoneaza activitatea de monitorizare a starii de sanatate a populatiei in relatie cu factorii de risc din mediu;

b) asigura supravegherea si controlul calitatii apei potabile si de imbaiere, precum si calitatea produselor alimentare;

c) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari privind calitatea si igiena mediului si asigura controlul aplicarii acestora;

d) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in managementul calitatii mediului in relatie cu starea de sanatate a populatiei;

e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. 24 si 39 si la emiterea acordului de import pentru aceste activitati;

f) exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. 24-28, si art. 39 pentru a preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei, a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente rezultatele controalelor si masurile adoptate;

g) colaboreaza cu celelalte autoritati publice centrale cu retea sanitara proprie, pentru cunoasterea exacta a starii de sanatate a populatiei si pentru respectarea normelor de igiena a mediului din domeniul lor de activitate;

h) colaboreaza, la nivel central si local, in asigurarea accesului publicului la informatia de sanatate in relatie cu mediul (art. 82).

Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele atributii:

a) elaboreaza norme si instructiuni, specifice pentru domeniile sale de activitate, in concordanta cu legislatia privind protectia mediului;

b) supravegheaza respectarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a normelor de protectia mediului pentru activitatile din zonele militare;

c) controleaza actiunile si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul Ministerului Apararii Nationale a legislatiei de protectia mediului in domeniul militar;

d) asigura realizarea evaluarii impactului asupra mediului, a raportului de amplasament si, dupa caz, a raportului de securitate, prin structuri specializate, atestate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, numai pentru proiectele si activitatile din zonele militare;

e) asigura informarea autoritatilor competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti si a calitatii mediului in zona de impact, precum si cu privire la orice poluare accidentala datorata activitatii desfasurate (art. 83).

Autoritatile publice centrale in domeniul securitatii nationale au urmatoarele atributii si raspunderi:

a) realizeaza activitatea de protectie a mediului prin structuri proprii care desfasoara actiuni de control, indrumare si coordonare, in scopul pastrarii si mentinerii echilibrului ecologic in domeniile sale de activitate;

b) elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta, in domeniile sale de activitate;

c) supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului, pentru activitatile proprii;

d) controleaza si aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul propriu a legislatiei de protectie a mediului in domeniul sau de activitate;

e) asigura evaluarea impactului asupra mediului a obiectivelor si activitatilor proprii prin structuri specializate, certificate de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului (art. 84).

Autoritatea publica centrala pentru educatie si cercetare asigura:

a) adaptarea planurilor si programelor de invatam`nt la toate nivelurile, in scopul insusirii notiunilor si principiilor de protectie a mediului, pentru constientizarea, instruirea si educatia in acest domeniu;

b) promovarea tematicilor de studii si programe de cercetare care raspund prioritatilor stabilite de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;

c) elaborarea programelor educationale in scopul formarii unui comportament responsabil fata de mediu;

d) elaborarea programelor si studiilor specifice de cercetare stiintifica privind controlul produselor si procedeelor biotehnologice si de prevenire, reducere/eliminare a riscurilor implicate de obtinerea si utilizarea organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne;

e) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in autorizarea activitatilor prevazute la art. 39, din domeniul sau de activitate;

f) exercita controlul de specialitate pentru activitatile prevazute de art. 39, din domeniul sau de activitate, pentru a preveni orice efect advers asupra starii de sanatate a populatiei, a lucratorilor si a mediului si transmite autoritatilor competente rezultatele controalelor si masurile adoptate (art. 85).

Autoritatea publica centrala in domeniile economiei si comertului are urmatoarele atributii:

a) elaboreza politica si strategiile aplicabile in domeniul propriu de activitate in conformitate cu legislatia privind protectia mediului;

b) elaboreaza si aplica la nivel national strategia de exploatare a resurselor minerale, in concordanta cu prevederile prezentei ordonante de urgenta;

c) elaboreaza politica in domeniul reciclarii si valorificarii deseurilor industriale;

d) dezvolta si promoveaza legislatia privind protectia mediului din domeniile specifice de competenta;

e) colaboreaza cu alte autoritati publice centrale la elaborarea mecanismelor financiare pentru stimularea utilizarii tehnologiilor curate;

f) colaboreaza la elaborarea si promovarea normelor care asigura implementarea cerintelor privind prevenirea si controlul integrat al poluarii pentru anumite categorii de activitati industriale;

g) incurajeaza introducerea sistemelor de management de mediu si a etichetei ecologice;

h) promoveaza norme si asigura implementarea acestora in domeniul substantelor si preparatelor periculoase;

i) exercita controlul de specialitate in domeniul activitatilor prevazute de art. 24-28 (art. 86).

Autoritatea publica centrala in domeniul agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) asigura protectia si conservarea solurilor si mentinerea patrimoniului funciar;

b) initiaza proiecte de acte normative privind volumul de masa lemnoasa ce se recolteaza anual din fondul forestier national, pe baza avizului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, conform legislatiei in vigoare;

c) asigura autorizarea cultivatorilor de plante superioare modificate genetic;

d) aproba locatiile si suprafetele in care urmeaza sa fie cultivate plante superioare modificate genetic, in vederea autorizarii de catre autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;

e) colaboreaza cu autoritatea centrala pentru protectia mediului in autorizarea si controlul activitatilor prevazute la art. 39;

f) asigura, prin registrul national, evidenta suprafetelor cultivate si a cultivatorilor de plante superioare modificate genetic;

g) aplica principiul coexistentei culturilor de plante superioare modificate genetic cu celelalte tipuri de culturi agricole;

h) asigura informarea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic (art. 87).

Autoritatea publica centrala in domeniul transporturilor, constructiilor si turismului are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) dezvolta planuri si programe care materializeaza politica nationala de amenajare a teritoriului si localitatilor, cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta si a legislatiei specifice privind evaluarea de mediu a planurilor si programelor;

b) elaboreaza si aplica programe pentru dezvoltarea infrastructurii de transport, a transporturilor multimodale si a transportului combinat, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

c) asigura controlul gazelor de esapament;

d) elaboreaza si dezvolta planuri de actiune si programe privind imbunatatirea, calitatii si protectiei mediului, inclusiv in domeniul zgomotului si vibratiilor pentru toate modurile de transport si infrastructurile acestora;

e) urmareste protejarea patrimoniului natural, inclusiv prin masuri impuse unitatilor care desfasoara activitati in domeniul turismului si incurajeaza aplicarea principiilor ecoturismului (art. 88).

Autoritatea publica centrala in domeniul administratiei si internelor are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) elaboreaza strategiile in domeniile gospodaririi comunale si al producerii si distributiei energiei termice in conformitate cu legislatia privind protectia mediului;

b) elaboreaza norme si instructiuni specifice, in concordanta cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta, pentru domeniile sale de activitate;

c) supravegheaza respectarea de catre personalul aflat in subordine a normelor de protectie a mediului pentru activitatile proprii;

d) aplica sanctiuni pentru incalcarea de catre personalul din domeniul internelor a legislatiei de protectie a mediului;

e) sprijina autoritatile competente pentru protectia mediului in exercitarea controlului transporturilor de substante si materiale supuse unui regim special, pe baza normelor avizate de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului;

f) participa, potrivit competentelor, la actiunile de prevenire, protectie si interventie in caz de accidente ecologice prin Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta (art. 89).

Autoritatile administratiei publice locale au urmatoarele atributii si raspunderi:

a) aplica prevederile din planurile de urbanism si amenajarea teritoriului, cu respectarea principiilor prezentei ordonante de urgenta;

b) urmaresc respectarea legislatiei de protectia mediului de catre operatorii economici care presteaza servicii publice de gospodarie comunala;

c) adopta programe si proiecte pentru dezvoltarea infrastructurii localitatilor, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

d) organizeaza structuri proprii pentru protectia mediului, colaboreaza cu autoritatile competente pentru protectia mediului si le informeaza asupra activitatii desfasurate;

e) promoveaza o atitudine corespunzatoare a comunitatilor locale in legatura cu importanta protectiei mediului;

f) asigura, prin serviciile publice si operatorii economici responsabili, luarea masurilor de salubrizare a localitatilor, de intretinere si gospodarire a spatiilor verzi, a pietelor si a parcurilor publice;

g) conserva si protejeaza spatiile verzi urbane si/sau rurale, astfel incat sa se asigure suprafata optima stabilita de reglementarile in vigoare, in localitatile in care nu exista posibilitatea asigurarii acesteia, conservarea spatiilor verzi existente este prioritara;

h) supravegheaza operatorii economici din subordine pentru prevenirea eliminarii accidentale de poluanti sau depozitarii necontrolate de deseuri si dezvoltarea sistemelor de colectare a deseurilor refolosibile;

i) organizeaza servicii specializate pentru protectia mediului si colaboreaza, in acest scop, cu autoritatile pentru protectia mediului (art. 90).

Autoritatea nationala in domeniul sanitar-veterinar si al sigurantei alimentelor are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari in domeniul organismelor modificate genetic, pentru figurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane, sanatatii si bunastarii animalelor;

b) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor;

c) colaboreaza cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului in stabilirea unor proceduri armonizate, eficiente si transparente privind evaluarea riscului si autorizarea organismelor modificate genetic, precum si a unor criterii pentru evaluarea potentialelor riscuri care rezulta din utilizarea alimentelor si hranei modificate genetic, pentru animale;

d) informeaza autoritatea publica centrala pentru protectia mediului asupra rezultatelor controlului si masurile adoptate in domeniul organismelor modificate genetic (art. 91).

Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor are urmatoarele atributii si raspunderi:

a) elaboreaza, in colaborare cu autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, reglementari in domeniul organismelor modificate genetic, pentru asigurarea unui nivel ridicat al protectiei vietii si sanatatii umane, sanatatii si bunastarii animale, protectiei mediului si intereselor consumatorilor;

b) elaboreaza, impreuna cu autoritatile publice centrale pentru protectia mediului, pentru agricultura, silvicultura si cu autoritatea sanitar veterinara si pentru siguranta alimentelor, reglementarile referitoare la produsele biocide, ingrasaminte chimice, produsele de protectie a plantelor, organismele modificate genetic obtinute prin tehnicile biotehnologiei moderne si asigura controlul aplicarii acestora in domeniul sau de competenta;

c) controleaza trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic in toate etapele introducerii lor pe piata;

d) asigura controlul activitatilor in domeniul sau de activitate si al trasabilitatii produselor si comunica autoritatii centrale pentru protectia mediului rezultatele controlului (art. 92).

Politia, Jandarmeria, Inspectoratele pentru Situatii de Urgenta si Garda financiara sunt obligate sa acorde sprijin, la cerere, reprezentantilor autoritatilor competente pentru protectia mediului in exercitarea atributiilor lor (art. 93).
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

stiinta

LegislatieLegislatie

Lucrari pe aceeasi tema


Politici de armonizare legislativa si strategii privind combaterea consumului de droguri
Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) - garda Nationala de Mediu (GNM)
Conventia ONU cu privire la drepturile copilului
Legea serviciilor de transport public localRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.