Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract individual de munca - modelContract individual de munca - modelIncheiat si inregistrat sub nr              . . . . . in registrul general de evidenta a salariatilor

A. PARTILE CONTRACTULUI

Angajator-Persoana juridical/fizica ,inregistrata la registrul comertului /autoritatile administratilor publice din . . . . . sub nr J . . . . . . . . . . . . . . cod fiscal CIF , reprezentata legal prin . . . . . . . . . .. in calitate de administrator .

si

salariatul/salariata - domnul/doamna . . . . . . . . . . . Dom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..posesor/posesoare al pasaportului seria . . . ..nr . . . . . .eliberat de . . . . . . . . . . .la data de . . . . . . . Permis de munca seria . . . . . nr . . ..din data . ./ / . . . . am incheiat prezentul contract individual de munca in urmatoarele conditii asupra carora am convenit :

B. Obiectul contractului: ANGAJARE

C. Durata contractului:

a) nedeterminata ,salariatul/salariata . . . . . . . . . . . . . . . . urmand sa inceapa activitatea la data de . . . . . . ..

b) determinata, de . . . . .luni,pe perioada cuprinsa intre data de . ./ / . . . . ..si data de . ./ / . . . pe perioada suspendarii contractului individual de munca al titularului de post .

D. Locul de munca:

1. Activitatea se desfasoara la . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel . . . . .E. Felul muncii

Functia /meseria . . . . . . . . . . . . . . conform Clasificarii Ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului

Atributiile postului sunt prevazute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca .

G . Conditiile de munca

1. Activitatea se desfasoara in conformitate cu prevederile Legii nr . 31/1991.

Activitatea prestata se desfasoara in conditii normale /deosebite/speciale de munca , potrivit Legii nr 19/2000 privind sistemul public de pensii si ale drepturi de asigurari speciale , cu modificarile si completarile ulterioare .

H . Durata muncii

O norma intreaga , durata timpului fiind de 8 ore / zi/ 40 ore / saptamana

a Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza 8 (ore zi/ore noapte/inegal)

b Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contracului colecti de munca aplicabil.

O fractiune de norma ore/zi (cel putin 2 ore/zi ore/ saptamana

a Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: ( ore zi/ore noapte)

b Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil .

c) . Nu se vor efectua ore suplimentare cu exceptia cazului de forta majora sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora .

I . Concediul

Durata concediului anual de odihna este de 21 zile lucratoare , in raport cu durata muncii(norma intreaga,fractiune de norma)


De asemenea , beneficiaza de un concediu suplimentar

J . Salariul

1. Salariul de baza lunar brut este de 3000 lei

2. alte elemente constitutive :

a). sponsori NU

b). indemnizatii NU

c). alte adaosuri NU

3. Orele suplimentare prestate in afara programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreaza ori in zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu , conform contractului colectiv de munca aplicabil sau Legii nr. 53/ 2003- Codul M UNCII .

Data / datele la care se plateste salariul este / sunt 25

K . Drepturi si obligatii ale partilor privind sanatatea si securitatea in munca : a). echipament individual de protectie NU b). echipament individual de lucru NU c ). materiale igienico-sanitare CF LEGII d). alimentatie de protectie CF LEGII e). alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca .

L . Alte clause :

a). perioada de proba este de

b). perioada de preaviz in cazul concedierii este de zile lucratoare , conform Legii , nr. 53/2003- Codul Muncii sau contractului colectiv de munc

c). perioada de preaviz in cazul demisiei este de zile calendaristice , conform , Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii sau contractului colectiv de munca

d). in cazul in care salariatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in strainatate , informatiile prevazute la art. 18 alin. 1 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii se vor regasi si in contractul individual de munca

e). alte clauze

M . Drepturi si obligatii generale ale partilor :

Salariatul are , in principal , urmatoarele drepturi :

a ). dreptul de salarizare pentru munca depusa

b ). dreptul la repaus zilnic si saptamanal

c). dreptul la concediu de odihna anual

d). dreptul la egalitate de sanse si de tratament

e). dreptul la securitate si sanatate in munca

f). dreptul la formare profesionala , in conditiile actelor aditionale

Salariatul ii revin , in principal , urmatoarele obligatii

a). obligatia de a realiza norma de munca sau , dupa caz , de a indeplini atributiile ce-I revin conform fisei postului

b). obligatia de a respecta disciplina muncii

c). obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiunilor de serviciu

d). obligatia de a respecta masurile de securitate si sanatate a muncii in unitate

e). obligatia de a respecta secretul de serviciu

Angajatorul are , in principal , urmatoarele drepturi :

a). sa dea diapozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat , sub rezerva legalitatii lor

b). sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu

c). sa sa constate savarsirea abaterilor disciplinare sis a aplice sanctiunile corespunzatoare potrivit legii , contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern

Angajatorul ii revin , in principal , urmatoarele obligatii :

a). sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractile individuale de munca , din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege

b). sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzatoare de munca

c). sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfasurarea relatiilor de munca

d). sa elibereze , la cerere , toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului

e). sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariat

N. Dispozitii finale

Prevederile prezentului contract individual de munca se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003-Codul Muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/ grupului de                          angajatori/ ramurii / national , inregistrat sub nr . . . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . . La Directia generala de munca si solidaritate sociala a judetului/municipiului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.

Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului individual de munca impune incheierea unui act additional la contract , conform dispozitiilor legale .

O .

Conflictele in legatura cu incheierea , executarea , modificarea , suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de catre instanta judecatoreasca competenta material si territorial , potrivit legii


ANGAJATOR , SALARIAT ,


. . . . . . . . . . .
REPREZENTANT LEGAL ,


Pe data . . . . . . . . prezentul contract inceteaza in temeiul art . . . . . . . din Legea nr. 53/2003- Codul Muncii , in urma indeplinirii procedurii legale .

ANGAJATOR ,. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

Contracte
Documente online pe aceeasi tema


Contract individual de munca - modelRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.