Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Management


Qdidactic » bani & cariera » management
Informatii despre procesul de evaluare - selectare a ofertelor de proiectInformatii despre procesul de evaluare - selectare a ofertelor de proiect


Informatii despre procesul de evaluare

(A doua parte)


1. Procedura de evaluare si selectare a ofertelor de proiect


1.1. Procedura de evaluare - generalitati


1.1.1 Importanta procesului de evaluare si rolul evaluatorului

Evaluarea prezinta o importanta deosebita pentru ca promoveaza propuneri de proiecte cu grad de noutate, nivel tehnico-stiintific inalt pe plan intern si international si cu potential de aplicare in economie a rezultatelor. Evaluarea unei oferte de proiect trebuie sa aiba in vedere gradul realizare a indicatorilor de rezultat propusi in Programul 4 - Parteneriate in domenii prioritare.

Expertii independenti realizeaza evaluari tehnico - stiintifice, in nume personal, pe baza unui Contract de evaluare proiecte (Anexa II.1), nu ca reprezentanti ai institutiilor unde isi desfasoara activitatea curenta, sau ca reprezentanti ai altor entitati. Evaluatorii trebuie sa fie independenti, impartiali si obiectivi, si sa isi desfasoare activitatea de evaluare cu profesionalism. De asemenea, trebuie sa-si insuseasca "Strategia Natonala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013" Planul National de Cercetare Dezvoltare II", "Pachetul de informatii", "Codul de conduita al expertilor" (Anexa II.2) si sa semneze o "Declaratie de confidentialitate, impartialitate si competenta" (Anexa II.3), inaintea inceperii procesului de evaluare. Aceste documente sunt puse la dispozitia evaluatorilor in momentul confirmarii disponibilitatii acestora, pentru perioada de desfasurare a procesului de evaluare.
Nominalizarea expertilor evaluatori pentru realizarea procesului de evaluare


La nivel national exista un corp de experti evaluatori independenti, validati pe baza criteriilor profesionale. Nominalizarea acestora in procesul de evaluare se va realiza in functie de domeniul de expertiza al evaluatorului si domeniul tematic al ofertei de proiect.

Anual, A.N.C.S. va face publica lista cuprinzand numele expertilor folositi in anul precedent pe fiecare program component.

Aceasta lista este intocmita urmarindu-se, pe cit este posibil, urmatoarele criterii:

aria de competenta adecvata;

repartizarea uniforma intre evaluatorii proveniti din mediul academic si cei proveniti din industrie;

istributiea geografica care sa acopere pe cat posibil toate entitatile implicate in activitati de cercetare-dezvoltare si inovare de pe teritoriul tarii;

Pentru imbunatatirea procesului de evaluare, CNMP va organiza instruiri cu evaluatorii la sediul CNMP precum si on-line.


Conflict de interese

Conflict de interese - situatia de incompatibilitate in care se afla o persoana care are un interes personal ce influenteaza impartialitatea si obiectivitatea activitatilor sale in procesul de evaluare; interesul personal include orice avantaj pentru persoana in cauza, sotul/sotia, rude, pana la gradul al patrulea inclusiv, sau pentru institutia din care face parte.


In cazul evaluatorilor Programului 4, in general, situatiile de conflict de interese sunt evitate prin algoritmul informatic de alocare a evaluatorilor. De asemenea, prin semnarea "Declaratiei de confidentialitate, impartialitate si competenta" (Anexa II.3), evaluatorii se angajeaza sa semnaleze si sa refuze evaluarea propunerii de proiect fata de care se afla in conflict de interese.

Propunerile de proiecte refuzate la evaluare pe motiv de conflict de interese, sunt realocate altor evaluatori din corpul de experti implicati in procesul de evaluare.

Confidentialitatea


CNMP are obligatia de a asigura confidentialitatea procesului de evaluare. In acest sens, expertii evaluatori trebuie sa-si insuseasca "Codul de conduita al expertilor" (Anexa II.2) si sa semneze "Declaratia de confidentialitate, impartialitate si competenta" (Anexa II.3), inaintea inceperii procesului de evaluare, declaratie pe care trebuie sa o respecte.

Expertii evaluatori sunt obligati sa fie impartiali si sa pastreze confidentialitatea informatiilor continute in propunerile de proiecte ce le-au fost alocate spre evaluare, cat si a intregului proces de evaluare, pe durata si dupa finalizarea acestuia. Totodata sa nu utilizeze informatiile la care au avut acces in timpul evaluarii in folos personal.


2.2 Evaluarea ofertelor de proiect


Evaluarea propunerilor de proiecte se realizeaza astfel:


a)      Faza evaluarii individuale - Aceasta faza a procesului de evaluare se va desfasura on-line. Pentru fiecare oferta de proiect sistemul informatic aloca un numar de trei experti evaluatori (panel).

Fiecare evaluator din panel acorda un punctaj pentru fiecare criteriu examinat si consemneaza obligatoriu un comentariu justificativ atasat criteriului (Fisa de evaluare individuala).

In cazul in care, la unul sau mai multe criterii, nu se acorda punctajul maxim, expertul evaluator este obligat sa justifice foarte clar motivul pentru care a scazut punctajul, cu referire la unul sau mai multe din subcriteriile nominalizate la fiecare criteriu, dupa caz.

In cazul in care diferenta intre punctajele individuale acordate de cei trei evaluatori este mai mica sau egala cu 10 puncte, punctajul final este dat de media aritmetica a punctajelor individuale. Opiniile celor trei experti evaluatori se vor prelua si vor fi consemnate in raportul de consens.


b)      Faza evaluarii in panel - Aceasta faza a procesului de evaluare se va desfasura on-line si are ca scop realizarea consensului, in cazul in care, intre doua dintre evaluarile individuale, rezulta o diferenta mai mare de 10 puncte.

Pentru realizarea consensului fiecare evaluator are la dispozitie, on-line, evaluarile individuale efectuate de ceilalti 2 evaluatori din panel si poate interveni numai asupra propriului punctaj. Modificarile realizate asupra punctajului trebuie insotite obligatoriu de comentariile justificative.

La faza evaluarii in panel participa toti cei trei evaluatori care reexamineaza evaluarea efectuata, stabilind punctajul pe fiecare criteriu si punctajul final, justificand prin comentarii punctajul acordat.

Rezultatul procesului de realizare a consensului va reprezenta documentul care va fi transmis directorului ofertei de proiect.

In conditiile in care acest panel nu realizeaza consensul, oferta de proiect este data spre evaluare unui "panel de finalizare", care este  format din personalitati de marca in domeniul cercetarii si va avea acces la fisele de evaluare individuale ale celor trei evaluatori.

2.2.1 Criterii de evaluare pentru proiecte complexe (PC)


Conditiile de eligibilitate

Da

Nu

Proiectul propus se incadreaza in obiectivele programului si directia de cercetare?Proiectul propus respecta conditiile obligatorii impuse prin tipul de proiect

Numai daca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate se va trece la faza evaluarii individuale.


Criterii de evaluare

1. Relevanta proiectului (MAXIM 10 PUNCTE)

In ce masura proiectul contribuie la dezvoltarea cunoasterii in domeniu

Maxim 4 pct.

Scopul urmarit este clar definit in corelare cu indicatorii de rezultat ai Programului 4

Maxim 6 pct.

2. Descrierea proiectului din punct de vedere stiintific si tehnic. (MAXIM 50 PUNCTE)

Gradul de noutate si de complexitate a solutiilor propuse

Maxim 6 pct.

Claritatea tematicii proiectului

Maxim 6 pct.

Gradul de corelare a activitatilor cu scopul propus

Maxim 6 pct.

Claritatea si coerenta planulului de realizare al proiectului, cu defalcare pe activitati

Maxim 6 pct.

Masura in care rezultatele sustin scopul proiectului si sunt cuantificabile / potential brevetabile

Maxim 7 pct.

Posibilitatile de transfer a rezultatelor catre potentiali beneficiari

Maxim 7 pct.

Modul de atribuire, intre parteneri, si utilizare a rezultatelor cercetarii, inclusiv a drepturilor de proprietate intelectuala; respectarea aspectelor de etica in cercetarea stiintifica, dupa caz.

Maxim 6 pct.

Gradul de diseminare a rezultatelor (conferinte internationale, targuri, expozitii, etc)

Maxim 6 pct.

3. Impactul generat de proiect (MAXIM 10 PUNCTE)

Masura in care sunt atrasi tineri specialisti in activitatea de cercetare

Maxim 6 pct.

Masura in care proiectul genereaza efecte sociale, economice si de mediu, bine precizate

Maxim 4 pct.

4. Managementul proiectului si alcatuirea consortiului (MAXIM 15 PUNCTE)

Claritatea metodelor/ modalitatilor de conducere, coordonare si comunicare pentru realizarea proiectului (Schema logica de derulare a proiectului)

Maxim 4 pct.

Experienta organizatiei coordonatoare si a organizatiilor partenere in domeniu si in managementul proiectelor nationale / internationale

Maxim 3 pct.

Participarea directorului de proiect prin propuneri de proiecte la initiativa FP 7 (Punctajul se acorda pe baza Declaratiei privind participarea la CEEX / FP 7 - Anexa I.9, punctul b)

Maxim 3 pct.

Experienta directorului de proiect, inclusiv experienta manageriala, in alte programe / proiecte nationale / internationale

Maxim 2 pct.

Gradul de specializare si complementaritatea profesionala a personalului de cercetare implicat in proiect

Maxim 3 pct.

5. Resursele materiale si financiare (MAXIM 10 PUNCTE)

Masura in care resursele existente asigura indeplinirea obiectivelor proiectului

Maxim 4 pct.

Masura in care resursele solicitate sunt corect dimensionate pe activitatile din planul de realizare.

Maxim 6 pct.

6. Conformitatea cu Programul Cercetare de Excelenta (0 sau 5 PUNCTE)

Directorul de proiect a condus / conduce proiect(e) in cadrul Programului CEEX, modulele I si III si a propus proiect(e) la Programul cadru 7 - Se acorda 5 puncte.

Directorul de proiect a condus/conduce proiect(e) in cadrul Programului CEEX, modulele I si III si nu a propus proiecte la Programul cadru 7 - Se acorda 0

Directorul de proiect nu a condus / nu conduce proiect(e) in cadrul Programului CEEX, modulele I si III - Se acorda 5 puncte

(Punctajul se acorda pe baza Declaratiei privind participarea la CEEX / FP 7 - Anexa I.9)

Maxim pct.

TOTAL puncte

MAXIM 100


2.3 Contestatii

Se vor lua in considerare numai contestatiile care fac referire la nerespectarea procedurii de evaluare (nerespectarea prevederilor Pachetului de informatii)


2.4 Selectarea ofertelor de proiect

Selectarea ofertelor de proiect, in vederea finantarii, se va face tinind cont de punctajul obtinut si de fondurile disponibile.


In cazul in care directorul de proiect a depus mai multe oferte de proiect, in cadrul aceluiasi domeniu de cercetare, la aceiasi competitie, iar acestea intrunesc punctajul stabilit pentru acordarea finantarii, acesta trebuie sa opteze pentru finantarea unei singure oferte de proiect.


A doua parte - Anexe


Anexa II.


CONTRACT DE EVALUARE PROIECTE

Incheiat astazi . .. .I. Partile contractante


CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul postal 010362, telefon 312.8764, fax 312.8764 inregistrata la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086, cont IBAN RO48TREZ701502504X005507 e-mail: panaitescu@cnmp.ro, reprezentata prin Directorul General: Serban Panaitescu si Director economic Ines Ghioca, in calitate de Beneficiar pe de alta parte,


Si


Dl/D-na ., cu domiciliul.., str.. nr., Bl , sc., ap., jud / sector., posesor al CI/BI seria.., nr., CNP., inregistrat la (in conformitate cu prevederile legii 300/ 2004), in calitate de Expert-Evaluator


II. Obiectul contractului

Art. 1 (1) Obiectul prezentului contract il reprezinta activitatea de evaluare a propunerilor de proiecte.

Activitatea de evaluare se va realiza pe suport de hartie sau pe suport electronic, on-line, sediul Beneficiarului sau intrun alt spatiu nominalizat de catre Beneficiar. Evaluarile efectuate on-line se pot realiza si la sediul/domiciluil Expertului - Evaluator


III. Durata contractului

Art. 2 Durata contractului este de 3 ani si intra in vigoare la data semnarii acestuia. Acesta poate fi prelugit, la solicitarea CNMP si cu acordul expertului.


IV. Plata

Art. 3

(1) Plata catre expertul evaluator se va efectua de catre CNMP, in functie de activitatea desfasurata in baza unei fise de manopera. Fisa de manopera va contine proiectele ce urmeaza a fi evaluate, termenele de realizare a evaluarii si cuantumul per evaluare.

(2) Cuantumul in lei pentru fiecare evaluare de proiect in parte este .. lei din care se retine 16% impozit retinut la sursa.


(3) In vederea efectuarii platii in termenele stabilite, Expertul - Evaluator va transmite Beneficiarului toate informatiile solicitate de catre acesta cu privire la: numarul de cont, banca, codul numeric personal, precum si orice alte acte necesare efectuarii platii.

(4) Plata evaluatorilor se va efectua in maxim3 luni de la realizarea / finalizarea evaluarii, in urma consemnarii rezultatelor intr-un document acceptat de CNMP si vizat de catre controlul financiar preventiv.

(5) In cazul in care Expertul - Evaluator realizeaza activitatea de evaluare la sediul Beneficiarului si nu domiciliaza pe raza Municipiului Bucuresti, CNMP este indrituit sa deconteze cheltuielile de deplasare in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pe baza de decont insotit de acte justificative legale.


Art. 4

(1)Evaluarea fiecarui proiect va fi realizata in .. ore efective de lucru, in conditiile in care serviciile care fac obiectul prezentului contract vor fi asigurate de catre Expertul - Evaluator la capacitate si eficienta maxima. Pentru orice intarziere Expertul - Evaluator va fi sanctionat cu . % pe zi de intarziere din valoarea evaluarii afectata de intarziere, in conditiile in care sanctiunea de intarziere poate depasi valoarea evaluarii.

(2) Expertul - Evaluator se obliga sa suporte toate prejudiciile/sanctiunile/penalitatile si/sau daune interese la care ar putea fi obligat Beneficiarul, pretentii generate de neindeplinirea obligatiilor contractuale sau de indeplinirea in mod defectuos a obligatiilor contractuale de catre Expertul - Evaluator.

V Obligatiile Partilor

Art. 5

Obligatiile Expertului - Evaluator:

- trebuie sa cunoasca Strategia Natonala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare pentru perioada 2007-2013", "Planul National de Cercetare Dezvoltare II", "Pachetul de informatii"

a) obligatia de confidentialitate. Orice informatii/date/cordonate/documente pe care le obtine sau cu care intra in contact, potrivit prezentului contract, ca efect al executarii obiectului evaluarii, sunt strict confidentiale. Expertul - Evaluator se obliga ca, timp de 5 ani de la data incheierii prezentului contract, sa pastreze confidentialitatea informatiilor/datelor/documentelor cu care a luat contact pe cale directa sau incidentala in cursul executarii obiectului contractului.

b) obligatia de a isi insusi si respecta Pachetul de informatii oferit in prealabil de Beneficiar.

c) obligatia de a efectua o evaluare, de calitate in termenul stabilit de CNMP.

d) obligatia de a informa de indata Beneficiarul cu privire la existenta unui eventual conflict de interese aparut in urma repartizarii proiectelor si cu privire la problemele aparute in activitatea de evaluare.

e) obligatia de a actiona impartial, intro maniera total independenta si confidentiala.

f) obligatia de a utiliza cunostintele si capacitatile profesionale si etice in concordanta cu Pachetul de informatii si programul de evaluare (fisa manopera).

g) obligatia de a participa la sesiuni de informare dedicate evaluatorilor si organizate de Beneficiar.

h) obligatia de a raspunde, in conformitate cu performantele profesionale, la apelul de nominalizare in calitate de raportor/coordonator grup evaluatori.

i) obligatia de a manifesta pe tot parcursul evaluarii o atitudine impartiala si profesionista, prin realizarea unei expertize fundamentate.

j) obligatia de a realiza o verificare, acolo unde este cazul, in conformitate cu art. 12 al legii 206/2004, a conformitatii proiectelor cu reglementarile de etica general aplicabile si/sau specifice.

k) obligatia de a urmari site-ul CNMP pe toata durata contractului

Art. 6

Obligatiile Beneficiarului

a) obligatia de a pune la dispozitia Expertului - Evaluator toate documentele si mijloacele necesare evaluarii proiectului, inclusiv Pachetul de informatii.

b) obligatia de a organiza sesiuni de informare pentru Experti- Evaluatori.

c) obligatia de a pastra confidentialitatea documentelor primite de la Expertul - Evaluator, pentru documentele considerate a avea un caracter confidential.

d) obligatia de a efectua plata serviciilor prestate de Expertul - Evaluator in termenii conveniti.

VI Conflictul de Interese

Art.7 (1) Expertul -Evaluator, in conformitate cu Pachetul de informatii se obliga sa evite situatia de conflict de interese cu privire la proiectul evaluat. In acest sens Expertul - Evaluator va semna o Declaratie privind Conflictul de Interese. Declaratiile false/neconcordante cu realitatea se sanctioneaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

(2) Beneficiarul are obligatia de a verifica continutul si veridicitatea datelor cuprinse in Declaratia privind Conflictul de Interese.


VII.Incetarea contractului

Art. 8 (1) Contractul inceteaza la expirarea termenului stabilit, la decizia uneia dintre parti, in caz de forta majora, definita conform legii, sau prin nerespectarea Declaratiei privind Conflictul de Interese de catre Expertul - Evaluator.

(2) In cazul in care contractul inceteaza la solicitarea Expertului - Evaluator, acesta are obligatia de a informa, in scris, CNMP cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data solicitata in vederea incetarii prezentului contract

(3) In cazul in care procesul de evaluare este realizat superficial CNMP isi rezerva dreptul de a refuza plata corespunzatoare si de a elimina expertul din corpul de evaluatori pentru o perioada de 3 ani.


VIII. Raspunderi si sanctiuni

Art. 9

(1) CNMP isi rezerva dreptul de a exclude Expertul - Evaluator din corpul expertilor si de a anunta public acest lucru, in caz de nerespectare a Declaratiei privind Conflictul de Interese, cat si in cazul unei expertize superficiale, nefondate.

Partile convin ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

(3) Informatiile/datele/documentele continute in proiectele evaluate sunt proprietatea intelectuala a ofertantului si sunt protejate in conformitate cu legislatia aferenta in vigoare.

(4) Insusirea, comunicarea, vanzarea sau alte forme de nerespectare a drepturilor de proprietate intelectuala se sanctioneaza in conformitete cu prevederile legale in vigoare.

(5) Partile contractante nu raspund pentru neexecutarea la termen si/sau pentru executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii ce le revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

(6) Partea care invoca forta majora, este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 de ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecitelor lui. Daca in termen de 5 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de drept a prezentului contract si/sau repunerea acestuia in situatia anterioara, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune - interese.

IX Dispozitii finale

Art.10

Toate notificarile prevazute in acest contract trebuie sa se faca in scris si sa se trimita la adresele CNMP si respectiv a Expertului- Evaluator, stabilite conform prezentului contract.

(2) In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

(3) Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

(4) Notificarile verbale nu se iau in considerae de nici una din parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

Art.11.

Prezentul contract intra in vigoare de la data semnarii lui de catre ambele parti.

Art.12.

Anexele fac parte integranta din acest contract.

Anexa II.2: Codul de Conduita al Expertului ;

Anexa II.3: Declaratia de confidentialitate, impartialitate si competenta;


Incheiat in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.


BENEFICIAR                                                                                         EXPERT


Director General                                                                               

Serban Panaitescu

Director Economic

Ines Ghioca


Oficiu Juridic

Ecaterina Gica

Anexa II.2

Codul de Conduita al Expertului - EvaluatorSarcina unui expert este aceea de a efectua o evaluare competenta, confidentiala, corecta si impartiala a fiecarei propuneri de proiect in acord cu procedurile descrise in Ghidul Evaluatorului, Pachetul de informatii si in orice document de evaluare specific. Expertul - Evaluator trebuie sa urmeze instructiunile furnizate de catre CNMP cu privire la procesul de evaluare si sa depuna o munca constanta si de inalta calitate.

Expertul- Evaluator actioneaza ca persoana independenta si este desemnat/solicitat sa lucreze in conformitate cu competentele personale si nu ca reprezentant al unei organizatii.

Expertul- Evaluator trebuie sa semneze Declaratia de confidentialitate, impartialitate si competenta, precum si sa accepte conditiile prezentului Cod de Conduita inainte de a-si incepe activitatea. Expertii-Evaluatori care nu semneaza declaratia nu vor putea efectua activitatea de evaluare.

Prin semnarea declaratiei, Expertul-Evaluator se angajeaza la respectarea strictei confidentialitati si impartialitati in ceea ce priveste sarcinile sale. Daca un Evaluator-Evaluator are o legatura directa sau indirecta cu o propunere de proiect sau are orice alt interes care il impiedica sau ameninta impartialitatea sa in ceea ce priveste o propunere de proiect, trebuie sa declare aceste situatii responsabililor CNMP, de indata ce devine constient de acestea.

Expertilor- Evaluatori le este interzis sa discute despre orice propunere de proiect cu altcineva, incluzand in aceasta categorie si alti experti evaluatori sau angajati ai CNMP care nu sunt direct implicati in evaluarea propunerii.

Expertilor-Eevaluatori le este interzis sa comunice cu persoanele care fac propunerile de proiect, cu exceptia cazului in care CNMP organizeaza intruniri evaluator-aplicant, ca parte a procesului de evaluare. Nici o propunere sau cerere a MEdC-ANCS nu poate fi comunicata de catre Expertii- Evaluatori aplicantilor sau oricarei altei persoane.

Expertilor - Evaluatori nu le este permis sa dezvaluie numele altor Experti-Evaluatori care participa la evaluare.

In cazul in care se ia hotararea ca propunerile de proiecte sa fie trimise Expertilor- Evaluatori prin posta sau in format electronic, Expertul- Evaluator va purta intreaga responsabilitate pentru mentinerea confidentialitatii oricaror documente sau fisiere electronice trimise sau returnate, stergand si distrugand toate documentele confidentiale la finalul evaluarii. Expertii - Evaluatori pot cauta informatii mai detaliate ( de exemplu pe Internet, in baze de date specializate etc.) pentru a putea completa examinarea propunerilor de proiecte, cu conditia ca obtinerea acestor informatii sa respecte regulile de confidentialitate si impartialitate. Expertilor - Evaluatori le este interzis sa arate continutul propunerilor sau informatiile privitoare la aplicanti unei terte parti (colegi, studenti, etc). Expertilor - Evaluatori le este strict interzis sa aiba vreun contact cu aplicantii propunerilor de proiecte pe care le evalueaza.

In cazul in care evaluarea are loc intr-un birou sau o cladire aflata sub controlul CNMP, Expertilor- Evaluatori nu le este permis sa scoata din cladire orice parti ale vreunei propuneri, copii sau note, fie pe hartie, fie in format electronic, referitoare la evaluarea propunerilor de proiecte.

Expertii - Evaluatori isi vor desfasura activitatea in acord cu regulile stabilite de catre CNMP pentru a asigura confidentialitatea procesului de evaluare. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat excluderea definitiva din procesele de evaluare viitoare.Data                                                                                                                     Semnatura

Anexa II.3

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE, IMPARTIALITATE SI COMPETENTA


Subsemnatul   . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (nume, prenume, institutia/ institutiile unde isi desfasoara activitatea profesionala), membru al Grupului Expertilor- Evaluatori constituit pentru evaluarea propunerilor de proiecte.


declar prin prezenta ca:


a)      nu sunt in legatura directa sau indirecta cu niciuna dintre propunerile de proiecte ce imi sunt atribuite spre evaluare, cu niciunul dintre ofertanti, dintre expertii individuali sau sub-Contractorii propusi de ofertanti;

b)   am competenta profesionala de a evalua;

c)       nu voi divulga ofertantilor sau altor persoane - cu exceptia celor implicate oficial in selectarea proiectelor, informatiile referitoare la examinarea, clarificarea, evaluarea si compararea propunerilor de proiecte si recomandarile privind atribuirea contractelor de finantare;

d)   prin informatiile obtinute cu ocazia evaluarii nu voi aduce in nici un fel atingerea drepturilor de proprietate industriala sau intelectuala ce ar putea decurge din vreuna din propunerile de proiecte.


Confirm ca in cazul in care eu descopar in perioada evaluarii, fie o legatura specificata la pct. 1, alin a) din prezenta declaratie, fie faptul ca vreuna dintre propunerile de proiecte este in afara domeniilor mele de competenta, voi declara aceasta imediat si voi propune sa ma retrag din Grupul Expertilor - Evaluatori pentru propunerea in cauza.

Ma voi supune deciziei CNMPsi voi accepta recuzarea mea.

Declar pe proprie raspundere ca urmatoarele proiecte primite spre evaluare sunt intra sub incidenta conflictului de interese:

Acronim                       Titlu Domeniu

.

..

Sunt de acord ca in cazul in care:


a)      o legatura specificata la pct. 1, alin. a) din prezenta declaratie mi-a fost cunoscuta iar eu nu am declarat aceasta

sau

b)      nu am respectat vreuna dintre obligatiile asumate la pct.1, alin. b), c) si d),


CNMP are dreptul, dupa inceputul sesiunii de evaluare, sa ma excluda imediat din Grupul Expertilor Evaluatori si iau la cunostinta, cu aceasta ocazie, ca nu voi putea participa in urmatorii trei ani la sesiuni de evaluare ale proiectelor din cadrul competitiilor organizate de ANCS-MedC, situatia facandu-se publica pe site-ul CNMP.Data .                                                                          Semnatura . . . .
III. Informatii despre procesul de negociere si contractare


(A treia parte)

1. Procedura de contractare a proiectelor


1.1 Negocierea proiectelor

In vederea incheierii contractelor de finantare, are loc negocierea contractului intre CNMP si conducatorul de proiect sau o persoana imputernicita de acesta, in calitate de contractor.

In cursul negocierii se stabilesc modificarile impuse de transpunerea proiectului in contract de finantare.

Dimensiunea financiara a proiectului va putea fi pusa in discutie la negociere, in corelare cu recomandarile evaluatorilor, cu eventuala reconsiderare a unor activitati si cu disponibilitatile financiare ale bugetului de stat.

In vederea bunei desfasurari a procesului de negociere directorul de proiect impreuna cu responsabilul economic al proiectului, se vor prezenta, obligatoriu, cu Declaratia privind participarea in proiecte CEEX / FP 7 (Anexa I.9).


1.2 Incheirea contractului de finantare


1.2.1 Modelul de contract

Modelul contractului de finantare impreuna cu Anexele acestuia sunt prezentate in continuare:


Nr inregistrare contractor

Nr. inregistrare CNMP

(numar) /(data) (numar) /..(data)


CONTRACT DE FINANTARE

PENTRU EXECUTIE PROIECTE

Nr. (numar) /..(data)


Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE

Categoria de proiect:

Denumirea proiectului: ..

. (denumire)

Valoarea proiectului  (include si alte surse atrase): . . . ..lei*

Valoarea contractului (sursa numai buget de stat): . lei

Durata contractului3:. luni

Nr. de pagini:        . (numarul de pagini al contractului, inclusiv prezenta, inclusiv anexele)


Autoritatea Contractanta: Centrul National de Management Programe

Contractor: (denumirea / numele Contractorului)


Semnaturi:Autoritatea Contractanta

Contractor

La Bucuresti

La Bucuresti

Data (data semnarii)

Data .. (data semnarii)  


DIRECTOR GENERAL,

Serban PANAITESCU


DIRECTOR GENERAL,


(Numele si prenumele)

DIRECTOR ECONOMIC,

Ines GHIOCA


DIRECTOR ECONOMIC,


(Numele si prenumele)

Director Program,

Nicolae NAUM


DIRECTOR PROIECT,


(Numele si prenumele)

CONSILIER JURIDIC,

Ecaterina GICA

CONSILIER JURIDIC,


(Numele si prenumele)Intre:

CENTRUL NATIONAL DE MANAGEMENT PROGRAME - CNMP, cu sediul in localitatea Bucuresti, str. Mendeleev, nr. 21-25, sector 1, codul postal 010362, telefon 311.59.92, fax 318.87.63 inregistrata la data de 22.09.2004, cod fiscal 16782086, e-mail: panaitescu@cnmp.ro, reprezentata prin Directorul General: Serban Panaitescu si Director economic: Ines Ghioca, in calitate de AUTORITATE CONTRACTANTA,


si

.. (denumirea / numele Contractorului), cu sediul in . . (adresa: localitatea, strada, nr., judetul, codul postal), telefon.., fax, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ,cod fiscal (CUI). , reprezentat prin .. (functia, prenumele si numele reprezentantului desemnat) si . .. (functia, prenumele si numele), denumit in continuare Contractor

s-a incheiat prezentul Contract de finantare a serviciilor de executie a Proiectului ..

(denumirea proiectului).

I.           

II.          I. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art. 1 Obiectul prezentului contract de finantare il constituie executia activitatilor proiectului , in conformitate cu ANEXA I.1 - ,,Descrierea propunerii de proiect" la prezentul contract, corespunzator propunerii Contractorului.


Art. 2 Contractorul va executa activitatile in conformitate cu ANEXA III.1, ANEXA III.2, ANEXA III.3, ANEXA III.4, ANEXA III.5, ANEXA III.6, ANEXA III.7, ANEXA III.8, ANEXA III.9, ANEXA III.10, ANEXA III.11, ANEXA III.12, ANEXA III.13, ANEXA III.14, ANEXA III.15, ANEXA III.16 in componenta descrisa la art.61.


III.        II. DURATA CONTRACTULUI


Art. 3 Contractul intra in vigoare la data semnarii si atribuirii numarului de contract de catre Autoritatea contractanta.


Art. 4 Contractorul incepe executia activitatilor prevazute in prezentul contract in termen de maximum 7 zile calendaristice de la data intrarii in vigoare.


Art. 5 Contractorul incheie executia completa a activitatilor proiectului, obiect al prezentul contract, la data de . . . . .


IV.        III. OBLIGATIILE PARTILOR


Art. 6 Obligatiile Contractorului sunt:

sa execute activitatile asumate, asigurand comunicarea eficienta si operativa a problemelor tehnice si financiare atat in interiorul Consortiului de parteneri cat si intre Autoritatea contractanta si partenerii din Consortiu; in interiorul grupului relatiile se vor desfasura conform Acordului ferm de colaborare;

sa execute in conditii de performanta si in termen activitatile prevazute in ANEXA III.1, ANEXA III.2, ANEXA III.3, ANEXA III.4, ANEXA III.5, ANEXA III.6, ANEXA III.7, ANEXA III.8, ANEXA III.9, ANEXA III.10, ANEXA III.11, ANEXA III.12, ANEXA III.13, ANEXA III.14, ANEXA III.15, ANEXA III.16 prevazute la art.61 din contract;

sa asigure suportul administrativ si logistic necesar executarii activitatilor;

sa asigure componenta si functionalitatea echipei de lucru, conform anexei "Lista personalului";

sa supuna spre aprobare Autoritatii contractante orice propunere de modificare a "Listei personalului", in urmatoarele conditii:

- deces, boala sau accident a unui membru al personalului, care duce la imposibilitatea continuarii activitatii;

- forta majora;

- pensionare sau alta forma de incetare a contractului de munca;

- in cazul reducerii sau cresterii volumului activitatilor din cadrul proiectului;

sa suporte toate obligatiile legate de plata personalului sau;

sa intocmeasca si sa predea Autoritatii contractante urmatoarele documente necesare derularii contractului, conform modelelor puse la dispozitie de catre Autoritatea Contractanta prin procedura de monitorizare si efectuare plati: Cerere de avans, Cerere de plata, Notificare de deplasare, Raport intermediar de activitate, Raport final de activitate, Indicatori generali si specifici de activitate (se vor completa pe fiecare etapa, anual si la final), Deviz postcalcul, Proces verbal de avizare interna, Proces verbal de receptie a lucrarilor de la parteneri - la termenele impuse in conformitate cu prezentul contract;

sa asigure secretul profesional pe durata contractului si, dupa caz, sa aplice prevederile privind regimul informatiilor clasificate, conform Legii nr. 182 / 2002, H. G. nr. 585 / 2002 si reglementarile MECT - ANCS in acest sens (O. M. nr. 7079 / 03 aprilie 2003);

sa nu comunice, in nici o situatie, fara consimtamantul prealabil scris al Autoritatii contractante, informatii confidentiale apartinand Autoritatii contractante sau obtinute de el in baza relatiilor contractuale;

sa informeze in scris Autoritatea contractanta, in termen de 15 zile, in cazul in care se afla in stare de faliment, lichidare sau daca cedeaza partea cea mai importanta a activelor sale precum si daca cesioneaza pachetul majoritar de parti sociale / actiuni;

sa permita pe toata durata contractului, precum si pe o perioada de 3 ani de la incetarea acestuia, in decurs de 10 zile lucratoare de la primirea unei notificari in acest sens, accesul neingradit al reprezentantilor Autoritatii contractante, ai Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica, ai Ministerului Finantelor Publice, ai Curtii de Conturi, pentru a controla documentele pe baza carora se tine evidenta activitatilor derulate in cadrul contractului. Controlul se efectueaza la locul unde aceste documente sunt pastrate de catre Contractor;

sa asigure angajarea finantarii din surse proprii a activitatilor prevazute in contract si sa faca dovada acestei finantarii pentru fiecare etapa in care este prevazuta, in conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat si a schemei de ajutor de stat aprobata pentru PN II;

sa asigure finantarea activitatilor efectuate de partenerii din Consortiu, in conformitate cu Acordul ferm de colaborare;

In termen de 15 zile de la efectuarea platii executate de catre Autoritatea contractanta, contractorul se obliga sa transmita la Autoritatea contractanta dovada efectuarii platilor catre partenerii din Consortiu prezentat in oferta;

o)       sa organizeze sistemul propriu de protectie a informatiilor clasificate, in conformitate cu ,,Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 585 / 2002'' si a dispozitiilor legale in vigoare in cazul in care pe durata derularii contractului, contractorul detine si /sau utilizeaza informatii clasificate de natura celor prevazute in conformitate cu H. G. nr. 337 / 2003, precum si cu art. 17 - lit. a), i), k) si l) din Legea nr. 182 / 2002;

p)       sa realizeze o pagina de internet in limba romana si limba engleza privind proiectul in derulare, pagina ce va fi actualizata in permaneta pe perioada desfasurarii proiectului, punandu-se in evidenta rezultatele intermediare si finale;

q)       sa se asigure ca orice publicatie sau orice rezultat aparut si raportat in urma cercetarii finantate de la bugetul de stat prin Autoritatea contractanta va avea mentionat numele Programului prin care este finantat si numarul de contract;

r)        sa urmareasca frecvent pagina de internet a CNMP (www.cnmp.ro) si sa ia nota de toate informatiile publicate privind derularea proiectelor si sa actioneze in consecinta;

s)        sa intocmeasca anexele contractului cu respectarea continutului ofertei de proiect care a fost depusa si evaluata in competitia in urma careia oferta a fost declarata castigatoare;

t)        sa notifice in scris in termen de 10 zile calendaristice orice modificare aparuta cu privire la datele de identificare si contact;

u)       sa prezinte documentele de raportare cu respecatrea formularelor stabilite de Autoritatea contractanta. Structura si continutul documentelor de raportare vor fi puse la dispozitia contractorului la data semnarii prezentului contract;

v)       sa prezinte rapoarte privind efectul stimulator al ajutorului de stat;

w)      sa intocmeasca si sa opereze in evidentele contabile, contabilitatea analitica a activitatilor asumate prin prezentul contract;

x)       Autoritatea contractanta poate sa contracteze o terta parte pentru a realiza o actiune de monitorizare si, eventual, de evaluare a activitatilor executate de contractor in cadrul contractului. Contractorul va coopera total cu terta parte si ii va furniza toate informatiile si documentele cerute in mod rezonabil de acesta, in scopul indeplinirii sarcinilor;

y)       sa respecte toate conditiile impuse in schema de ajutor de stat nr. .. pentru finantarea activitatilor specifice proiectului a costurilor eligibile si a cotelor per activitati sub sanctiunea recuperarii sumelor corespunzatoare;

z)        sa prezinte, anual, incepand cu anul 2008, rapoartele auditului financiar pentru executia proiectului, efectuate de catre un auditor financiar independent, anexa la raportul intermediar corespunzator ultimei faze a anului in curs;

aa)    in cazul in care contractorul se inscrie ca o organizatie de cercetare, sa organizeze distinct contabilitatea pentru activitatile economice si pentru activitatile de cercetare - dezvoltare inovare. In acest sens in situatiile financiare anuale precum si in rapoartele si notele explicative aferente vor fi prezentate distinct informatii pe activitati, cu cheltuielile dupa natura si destinatia lor si veniturile dupa natura si sursa lor. Toate profiturile/veniturile excedentare rezultate din activitatea de cercetare vor fi reinvestite in totalitate in aceasta activitate, diseminare sau educatie si se vor evidentia in situatiile financiare de mai sus. In cazul cand aceste situatii nu se pot realiza, contractorul va fi considerat un agent economic/intreprindere ("undertaking") in sensul definitiei din schema de ajutor de stat.nr. si finantarea va constitui ajutor de stat. Obligatiile mentionate in prezentul paragraf, privind prezentarea documentelor, se aplica si partenerilor din proiect, altii decat cei declarati agenti economici;

bb)   sa respecte sub sanctiunea recuperarii sumelor avansate corespunzatoare, acordul incheiat intre parteneri privind utilizarea rezultatelor obtinute in proiect, in conformitate cu precizarile din schema de ajutor de stat nr .


Art. 7 Obligatiile Autoritatii contractante sunt:


a)       sa puna la dispozitia Contractorului orice informatii si / sau documentatii pe care le detine si care pot fi relevante pentru realizarea contractului. Aceste documente vor fi returnate Autoritatii contractante la finalizarea contractului.

b)       sa faca plata activitatilor executate, in conditiile art.19 din prezentul contract; plata activitatilor executate se va face dupa retinerea esalonata a sumelor acordate in avans contractorului, in limita sumelor ramase de plata conform documentelor justificative;

c)       sa nu comunice, in nici o situatie, fara consimtamantul prealabil scris al Contractorului, informatii confidentiale apartinand Contractorului sau obtinute de Autoritatea contractanta in baza relatiilor contractuale;

d)       sa asigure indeplinirea atributiilor si obligatiilor care rezulta din prezentul contract;

e)       sa elaboreze rapoartele de evaluare necesare, in vederea aprobarii rapoartelor de activitate ale Contractorului; sa asigure, prin responsabilul de proiect, monitorizarea si evaluarea proiectului;

f)        sa comunice Contractorului rapoartele de evaluare in termenele prevazute in art 19 din prezentul contract;

g)       sa urmareasca realizarea finantarii din alte surse la care s-a angajat Contractorul proiectului prin verificarea efectuarii finantarii si a documentelor justificative si, dupa caz, prin verificare la locul desfasurarii proiectului;

h)       sa acorde Contractorului, la cererea acestuia, sume in avans de pana la 30% din valoarea anuala a contractului, dar nu mai mari de valoarea primei transe de decontare prevazuta in planul de realizare a proiectului, la inceputul perioadei in cauza, in conditiile prevazute in H.G. 475/2007, art.7, lit a) si b)

i)         sa organizeze sistemul propriu de protectie a informatiilor clasificate, in conformitate cu ,,Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate aprobate prin H. G. nr. 585 / 2002 si dispozitiile legale in vigoare in cazul in care Autoritatea contractanta monitorizeaza si gestioneaza proiecte de cercetare - dezvoltare care contin informatii de natura celor prevazute in conformitate cu H. G. nr. 337 / 2003 precum si cu art.17, lit. a), i), k), si l) din Legea nr. 182 / 2002.

j)         sa efectueze, la finalizarea proiectului, evaluarea rezultatelor obtinute in urma incheierii contractului , la sediul Contractorului, cu sprijinul unui evaluator independent,


IV. SUBCONTRACTAREA SI PARTICIPAREA TERTELOR PARTI

Art. 8 Contractorul va impune tuturor partenerilor din Consortiu aceleasi drepturi si obligatii care ii sunt impuse lui insusi asigurand respectarea tuturor drepturilor pe care le are Autoritatea contractanta in ceea ce priveste activitatile executate in baza contractului, monitorizarea, controlul si verificarea tehnica si financiara a realizarii contractului, prin Acord ferm de colaborare .


Art. 9 Contractorul poate subcontracta 5% din valoarea contractului altor colaboratori care nu sunt specificati in contract si anexele sale, denumiti terta parte. In cazul in care Contractorul depaseste limitele maxime precizate in prezentul alineat, Autoritatea contractanta va refuza plata diferentei de valoare care depaseste aceasta limita. Atribuirea acestor contracte se face conform legislatiei in vigoare privind achizitiile publice.


Art. 10 (1) In sensul art. 9, prin terta parte se inteleg contractorii/subcontractorii asa cum sunt definiti prin Anexa nr.1 la H. G. 1265/2004, altii decat partenerii din Consortiu

(2) Participarea tertelor parti la contract se face numai prin contracte de achizitii publice cu respectarea prevederilor O. U. G. nr. 34 / 2006, aprobata prin Legea nr. 337 / 2006, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 11 Participarea tertelor parti nu va scuti Contractorul de nici una din obligatiile si responsabilitatile sale stabilite prin contract fata de Autoritatea contractanta.


Art. 12 Contractorul nu este autorizat sa reprezinte sau sa angajeze raspunderea Autoritatii contractante in raport cu terte parti. Contractorul trebuie sa aduca la cunostinta tertelor parti aceasta interdictie si sa se abtina de la orice formulare sau comportament care ar putea fi gresit intelese in aceasta privinta.


V. ADRESE PENTRU COMUNICARI


Art. 13 (1) In acceptiunea partilor contractante, orice notificare / comunicare / raport adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa exclusiv la adresa / sediul prevazut in preambulul prezentului contract.

(2) Comunicarile referitoare la cereri, avize, aprobari, acorduri se fac in termenele stabilite prin contract in forma scrisa, pe suport care sa permita inregistrarea acestora.

VI. PREZENTAREA RAPOARTELOR


Art. 14 Contractorul are obligatia de a prezenta Autoritatii contractante, la datele si in conditiile stabilite in anexele la prezentul contract, documentele precizate in contract.


VII. VALOAREA CONTRACTULUI


Art. 15 (1) Valoarea contractului este de . . (valoarea inscrisa pe prima pagina a contractului, respectiv in Specificatia financiara, pct. 1 si Deviz - cota finantata de la buget) lei, reprezentand suma totala alocata proiectului de la buget, din care pentru anul bugetar:


2007 - . lei;

2008 - . lei;

2009 - . lei;

2010 - . lei.

(2) Bugetul proiectului este de . (valoarea inscrisa pe prima pagina a contractului la "Valoarea proiectului'') reprezentand suma totala alocata proiectului, din care pentru anul bugetar:2007 - . lei;

2008 - . lei;

2009 - . lei;

2010 - . lei.Art. 16 Cheltuielile vor fi efectuate conform "Specificatiei financiare" si "Devizului-cadru", anexe la prezentul contract.


Art. 17 Autoritatea Contractanta isi rezerva dreptul de a renegocia prevederile contractului, pentru incadrarea in limitele de cheltuieli aprobate prin legea bugetului de stat anuala, sau prin legea de rectificare a bugetului de stat, conform Contractului de finantare pentru conducerea programului, incheiat intre MECT - ANCS si CNMP. Pentru primul an bugetar valoarea contractului nu poate fi majorata sau actualizata, ca urmare a cresterilor de preturi.


Art. 18 (1)Pentru <anul bugetar urmator> <anii bugetari urmatori> celui in care s-a incheiat contractul, se vor incheia acte aditionale, in termen de 45 zile de la aprobarea bugetului de stat pe anul respectiv.


VIII. PLATI


Art. 19 Platile catre contractor se efectueaza in conditiile prevazute in prezentul contract de finantare:


(1) Contractorul este indreptatit pentru plata astfel:

in mai multe transe fixe, asa cum se prevede in Esalonarea platilor anexa la prezentul contract; sumele se deconteaza in termen de 10 zile lucratoare de la data avizarii in mod favorabil a documentelor de raportare de catre Autoritatea contractanta, data inscrisa pe documentele avizate, in baza documentelor de raporatare

2. avizarea favorabila a documentelor de raportare se realizeaza in termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii acestora, perioada de timp in care Autoritatea contractanta va comunica Contractorului eventualele neconcordante/ documente lipsa care impiedica avizarea favorabila.

Contractorul are obligatia ca in termen de 10 zile lucratoare sa rezolve toate neconcordantele/documentele lipsa semnalate de Autoritatea contractanta. In cazul in care neconcordantele / documentele lipsa legate de avizarea favorabila nu s-au putut rezolva, din vina contractorului, in termenul stabilit, Autoritatea contractanta este indreptatita sa faca plata cheltuililor justificate prin documentele corecte depuse.

3. acordarea, la cerere, a unui avans de pana la 30% din valoarea prevazuta pentru anul in curs dar nu mai mare de valoarea primei transe de decontare, se vireaza contractorului in conditiile stabilite la art. 65 din O. G. nr. 57 / 2002 aprobata prin Legea nr. 324 / 2003 si H. G. nr. 475 / 2007, art.7, lit a) si b

(2) Recuperarea avansului acordat conform aliniatului precedent se face esalonat, in cote proportionale cu valoarea sa, cu ocazia platii aferente perioadei corespunzatoare programelor de lucru si pana la ultimul program planificat pentru anul in curs, conf. H. G. nr. 475 / 2007.IX. MODALITATI DE PLATA


Art. 20 Autoritatea contractanta efectueaza platile in cadrul prezentului contract in contul Contractorului:

titular: . . (denumire / numele titularului contului);

numar: . .;

trezoreria: . . (denumirea, inclusiv filiala si adresa);

cod IBAN: . . (cod fiscal).


Art. 21. In vederea efectuarii platii, contractorul transmite Autoritatii contractante, in doua exemplare, documentele de raportare intermediara / finala de activitate, conform contractului.


V.          X. FISCALITATE


Art. 22 Autoritatea Contractanta deconteaza toate cheltuielile Contractorului ocazionate de plata obligatiilor care decurg din reglementarile fiscale in vigoare, cheltuieli aferente activitatilor executate in cadrul prezentului contract.


XI. DISPOZITII PRIVIND CHELTUIELILE

Art. 23 Contractorul are obligatia sa asigure si sa evidentieze cheltuielile realizate din finantarea din alte surse, respectand obligatoriu urmatoarele conditii:

asigurarea, din surse proprii sau atrase, diferite de cele bugetare, a resurselor necesare pentru finantare, in corelare cu cota de finantare asigurata de MECT - ANCS, conform prezentului contract;

efectuarea finantarii, pe parcursul etapelor care prevad finantare din alte surse, in scopul strict al realizarii proiectului si conform esalonarii prevazute prin planul de realizare a proiectului;

evidentierea separata, in circuit financiar contabil al finantatorilor din alte surse, a tuturor cheltuielilor, respectiv a contributiilor de finantare facute pentru proiect;

raportarea finantarii din alte surse, in toate etapele in care este prevazuta, cu precizarea detaliata a structurii acesteia, pe activitati, destinatii si categorii de cheltuieli;

sumele pentru finantare din alte surse se vor pune la dispozitia proiectului de catre agentul economic pe parcursul etapelor care prevad finantare, conform esalonarii prevazute in planul de realizare a proiectului. Nu este obligatorie prezentarea dovezii privind existenta intregii sume de finantare din alte surse la inceputul proiectului.


Art. 24 In cazul in care situatia o impune, cu acordul prealabil al Autoritatii contractante, Contractorul poate efectua realocari intre categoriile de cheltuieli prevazute in Devizul cadru cu conditia ca suma realocarilor cu semnul "+" sa fie egala cu suma realocarilor cu semnul "-" si sa nu depaseasca 15% din valoarea contractului.


Art. 25 Categoriile de cheltuieli care se pot suporta din bugetul Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului - ANCS in vederea realizarii proiectelor cuprinse in Programul PARTENERIATE sunt prevazute in Normele aprobate prin H. G. nr. 1579 / 2002 si in schema de ajutor de stat nr. Pentru realizarea proiectului Contractorul poate angaja si efectua cheltuieli numai pentru destinatiile si in limita sumelor prevazute in Specificatia financiara si Devizul cadru, anexe la prezentul contract.


Art. 26 (1) Cheltuielile de personal vor fi determinate cu luarea in considerare a timpului de lucru necesar a fi utilizat de personalul direct implicat in realizarea Serviciilor prevazute in contract.

(2) Costurile salariale (salarii brute) si cele cu deplasarile sunt considerate ca avand un pret negociat si acceptat prin semnarea contractului de finantare. Aceste costuri sunt cuprinse in devizul anexa la contract si se deconteaza la nivelul acceptat prin semnarea contractului de finantare. Conform prevederilor O. G. nr. 57 / 2002 aprobata prin Legea nr. 324 / 2003, contractul de finantare se considera act justificativ de decontare a acestor cheltuieli.

(3) Daca Contractorul, altul decat o institutie publica finantata integral de la bugetul de stat, obtine economii fata de costurile acceptate prin contractul de finantare, precizate la alin.2, acestea raman la dispozitia sa, conform legislatiei in vigoare.

(4) Cheltuielile de personal directe vor include numai cheltuieli pentru personalul angajat al contractorului, prevazut in executia prezentului contract care asigura suport stiintific si tehnic sau specializat;

(5) La determinarea cheltuielilor salariale se au in vedere prevederile H. G. nr. 475 / 2007 (Anexa 3) privind plafoanele pe baza carora se calculeaza costurile salariale directe la contractele de finantare incheiate din fonduri bugetare.


Art. 27 Cheltuielile de personal pentru deplasari, cuprinzand cazare, diurna, transport, se prevad si vor fi efectuate numai pentru realizarea serviciilor prevazute in contract. Pentru deplasarile externe, Contractorul are obligatia de a notifica in scris Autoritatea contractanta. Notificarea trebuie facuta cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data plecarii.


Art. 28 Cheltuielile generale de administratie (regia) se calculeaza in conformitate cu legislatia in vigoare. Contractorul va preciza metoda de calculatie si criteriul de repartizare a cheltuielilor indirecte.


Art. 29 Cheltuielile pentru dotari independente necesare realizarii activitatilor din cadrul proiectului vor fi prevazute numai pentru achizitiile procurate dupa data intrarii in vigoare a contractului si care:

a) sunt considerate cheltuieli de capital in conformitate cu legislatia romana;

b) se inregistreaza de catre Contractor;

c)       au fost prevazute in lista dotarilor care urmeaza a fi achizitionate in cadrul realizarii proiectului, conform anexa la prezentul contract.


Art. 30 Pentru realizarea contractului, Contractorul nu va prevedea cheltuieli directe sau indirecte cum ar fi: cheltuieli exceptionale, cheltuieli financiare, orice profit, beneficiu, dividende, retineri pentru posibile viitoare pierderi sau pagube, cheltuieli inoportune si exagerate, cheltuieli de distributie si marketing si cheltuieli de publicitate pentru a-si promova produsele si activitatile comerciale, recuperarea pierderilor, cheltuieli de protocol nejustificate cu exceptia acelora necesare pentru realizarea activitatilor in cadrul contractului, orice cheltuieli legate de servicii finantate de terte parti, orice costuri legate de protectia rezultatelor obtinute in derularea activitatii. In cazul in care se prevad asemenea cheltuieli, Autoritatea contractanta va refuza plata acestora si isi rezerva dreptul de a prelungi termenul de plata.


Art. 31 Contractorul intocmeste, pastreaza si tine o evidenta clara si detaliata, din punct de vedere financiar, a activitatilor derulate in cadrul contractului.


Art. 32 (1) La decontare, Contractorul trebuie sa justifice faptul ca, la fiecare activitate specifica proiectului, au fost respectate prevederile cuprinse in contract, in legatura cu cota parte de finantare de la buget - finantare din alte surse, conform "Specificatiei financiare" intocmita pe baza Acordului ferm de colaborare si Planului de realizare. In caz contrar, decontarea se face proportional cu cota de cofinantare asigurata.


Art. 33 Pentru achizitia produselor si serviciilor necesare realizarii proiectului, Contractorul aplica prevederile O. U. G. nr. 34 / 2006, aprobata prin Legea nr. 337 / 2006, privind achizitiile publice cu modificarile si completarile ulterioare.
VI.        XII. RASPUNDERE CONTRACTUALA


Art. 34 Contractorul isi asuma responsabilitatea tehnica si supravegherea generala a executarii activitatilor conform contractului.


Art. 35 Contractorul raspunde pentru realizarea obligatiilor contractuale si suporta pagubele cauzate Autoritatii contractante, ca urmare a oricaror actiuni sau omisiuni legate de realizarea contractului, si care ii sunt imputabile.


Art. 36 Contractorul raspunde pentru intreprinderea la timp a demersurilor necesare in vederea obtinerii aprobarilor, avizelor sau licentelor necesare realizarii contractului in concordanta cu reglementarile in vigoare.


Art. 37 Contractorul raspunde de exactitatea datelor prezentate in documentele justificative de plata.


Art. 38 Contractorul raspunde de pastrarea documentelor care au stat la baza incheierii contractului pe o perioada de 3 ani de la data incetarii raporturilor contractuale.


Art. 39 Contractorul raspunde de evaluarea corecta sub aspect calitativ si valoric a contractului.


Art. 40 (1) Autoritatea contractanta nu este raspunzatoare pentru prejudiciile suferite de Contractor ori de catre personalul sau partenerii acestuia in timpul executarii contractului.

(2) Autoritatea contractanta nu poate fi supusa vreunei revendicari pentru compensare sau reparatii fata de aceste prejudicii.


Art. 41 Autoritatea contractanta nu poate prelua nici o raspundere juridica referitoare la asigurarile de viata, sanatate, accidente, calatorie si altele asemenea, care pot fi necesare Contractorului, personalului sau partenerilor acestuia in timpul executarii contractului.


Art. 42 Autoritatea contractanta sprijina, prin demersurile necesare, obtinerea la timp a aprobarilor, avizelor si licentelor si actioneaza ca acestea sa nu fie abuziv intarziate sau refuzate.


Art. 43(1) In cazul in care nu respecta prevederile contractuale cu privire la termenele de decontare, Contractorul nu va beneficia de alocarea de sume in avans pentru etapele urmatoare.

(2) Modalitatile de recuperare a avansului sunt:

a) pentru etapele proiectului cu finalizare in cursul anului curent, prin retinerea avansului acordat, cu ocazia platii valorii serviciilor prestate pentru fiecare etapa a anului in curs;

(3) In cazul in care contractorul nu-si executa obligatiile contractuale in termen de 30 de zile de la incheierea etapei proiectului pentru care a beneficiat de avans, si pana la cel tarziu 15 decembrie pentru ultima etapa a proiectului din an, se va calcula dobanda de refinantare a Bancii Nationale pe durata intarzierii, diminuandu-se corespunzator valoarea care urmeaza a fi decontata;

(4) in situatia in care Autoritatea contractanta nu poate recupera avansul in interiorul anului bugetar din cauza incapacitatii de plata sau desfiintarii unitatii contractoare, se va proceda la executarea silita, potrivit legii, prin urmarirea elementelor de patrimoniu.


VII.      XIII. CESIUNEA


Art. 44 Cesionarea contractului sau a unor parti din acesta este interzisa.


VIII.            XIV. PROPRIETATE INTELECTUALA


Art. 45 (1) Rezultatele cercetarii obtinute pe baza derularii unui contract finantat din fonduri publice apartin membrilor din consortiu, conform Acordului Ferm de Colaborare.

(2) Autoritatea contractanta este autorizata sa elaboreze anual, sau poate autoriza Contractorul sa elaboreze ocazional, rapoarte de activitate care vor fi facute publice, in care se vor prezenta obiectivele propuse si in care se va specifica titlul si obiectivele proiectelor <costul total estimat> si contributia financiara a Autoritatii contractante, durata contractului, numele reprezentantului desemnat si numele Contractorului. Raportul de activitate va fi editat intr-o forma publicabila astfel incat sa nu aduca atingere sau sa prejudicieze drepturile de proprietate intelectuala ale partilor in contract sau realizarea Serviciilor prevazute in contract.

(3) In privinta drepturilor de proprietate intelectuala, exploatare si diseminare a rezultatelor specifice obiectului contractului, se respecta prevederile legale in vigoare.

(4) Autoritatea contractanta nu isi asuma raspunderi si nu intervine in litigiile care pot apare intre membrii consortiului in privinta drepturilor de proprietate asupra rezultatelor obtinute sau utilizate de acestia, atat pe parcursul derularii proiectului, cat si dupa finalizarea acestuia.


IX.         XV. SUSPENDAREA SI REZILIEREA CONTRACTULUI


Art. 46 Autoritatea contractanta poate suspenda contractul cu efect imediat in cazul in care unul dintre participantii la contract, de tip agent economic a beneficiat de ajutor de stat ilegal, declarat incompatibil prin Decizie a Comisiei Europene, pana in momentul in care agentul economic in cauza a rambursat sau platit intr-un cont special tot ajutorul ilegal si incompatibil precum si dobanzile de recuperate aferente.


Art. 47 Autoritatea contractanta poate rezilia contractul in conditiile in care se constata neconcordanta intre starea de fapt dovedita si declaratia pe propria raspundere a contractorului, ca proiectul propus pentru finantare nu face obiectul unei finantari din fonduri publice sau ca nu a beneficiat de finantare din alte programe nationale. In acest caz, precum si in alte cazuri in care contractul a fost atribuit prin incalcarea principiilor de etica sau prin furnizarea de informatii inexacte catre Autoritatea Contractanta la atribuirea contractului sau pe parcursul derularii contractului, Contractorul restituie integral sumele primite, la care se adauga dupa caz dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei. Sunt exceptate situatiile in care proiectul constituie continuarea unor activitati de cercetare - dezvoltare finantate anterior, mentionate in anexa ,,Informatii financiare generale despre propunerea de proiect''.


Art. 48 (1) Autoritatea contractanta poate rezilia contractul in cazul in care Contractorul nu preda Autoritatii Contractante documentele doveditoare privind respectarea obligatiilor prevazute la art. 6, lit. o, p, din prezentul contract.

(2) Autoritatea contractanta poate rezilia contractul si in cazul in care penalitatile prevazute la art.53, alin. (1) depasesc 15% din valoarea contractului.

(3) Autoritatea contractanta poate rezilia contractul in cazul in care Contractorul este in lichidare, se afla in stare de faliment ori daca vinde sau cedeaza cea mai mare parte a activelor sale.


Art. 49 Autoritatea Contractanta poate rezilia contractul din proprie vointa, in conditiile art. 46- 48, utilizand un preaviz cu confirmare de primire astfel:

dupa sase saptamani calendaristice, daca durata contractului este de cel putin patru luni.


Art. 50 (1) Din momentul rezilierii contractului sau atunci cand s-a facut o notificare privind rezilierea acestuia, contractorul intreprinde imediat masurile necesare pentru incheierea executarii activitatilor, la termen si fara intarzieri, in vederea reducerii la minimum a cheltuielilor.

(2) Contractorul va fi indreptatit la plata corespunzatoare partii din contract realizate pana in acel moment si a eventualelor costuri privind demobilizarea, precum si a altor costuri rezonabile ce nu pot fi evitate.


Art. 51 Contractorul poate rezilia contractul, cu un preaviz prealabil scris de cel putin 30 de zile, in cazul in care Autoritatea Contractanta se sustrage in mod sistematic de la obligatiile sale contractuale.


X.           XVI. FORTA MAJORA


Art. 52 Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen si / sau de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 48 ore, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

Daca in termen de 5 (cinci) zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract si / sau repunerea in situatia anterioara, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune - interese.


XVII. Majorari (Penalizari)

Art. 53 (1) In cazul in care contractorul intarzie in realizarea activitatilor asumate, Autoritatea contractanta poate calcula majorari (penalitati) de intarziere astfel:

a.        0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de intarziere. Majorarile de intarziere se calculeaza pentru fiecare zi de intarziere, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv

(2) Majorarile (penalizarile) care urmeaza a fi platite nu pot depasi 15% din valoarea contractului.

(3) In cazul rezilierii contractului conform prevederilor art. 48, Contractorul restituie integral sumele primite, la care se adauga dupa caz dobanda de refinantare a Bancii Nationale a Romaniei.

XI.         XII.       XVIII. LITIGII


Art. 54 Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract se solutioneaza pe cale amiabila in termen de 15 zile calendaristice de la aparitie, iar in caz contrar sunt de competenta instantei judecatoresti de drept comun. In cazul in care este necesara interventia unor instante, se va apela la instantele teritoriale din zona Autoritatii Contractante.


XIII.     XIX. DISPOZITII FINALE


Art. 55 In interpretarea obligatiilor contractuale, precum si pentru aplicarea eventualelor prevederi nereglementate prin prezentul contract, se aplica dispozitiile O. G. nr. 57 / 2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica aprobata prin Legea nr.324/2003 cu modificarile ulterioare, H. G. nr. 1265 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finantarea, monitorizarea si evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare si inovare si a actiunilor cuprinse in Planul national de cercetare - dezvoltare si inovare.


Art. 56 Finantarea proiectului se intrerupe in etapele si situatiile in care acest lucru este impus de studiile de analiza tehnico - economica (studii de fezabilitate, piata, impact etc.), efectuate in timpul derularii proiectului.


Art. 57 (1) In conditiile art.87 alin. (1) din O. G. nr. 57 / 2002 aprobata prin Legea nr. 324 / 2003, cu modificarile ulterioare, finantarea proiectului se intrerupe in etapele si situatiile in care esecul este constatat de Autoritatea contractanta, pe baza analizelor efectuate de experti. Expertii se numesc de catre Autoritatea contractanta.

(2) In analiza expertii vor stabili incadrarea in situatia de esec pe piata pe baza studiilor tehnico - economice (studii de fezabilitate, piata, impact etc. ) si a altor metode si reguli de buna practica specifice profesiunii lor.

Art. 58 (1) In conditiile art.87 alin. (2) din O. G. nr. 57 / 2002 aprobata prin Legea nr. 324 / 2003, finantarea proiectului se intrerupe si cota de finantare alocata de la bugetul programului se restituie Autoritatii contractante in fiecare dintre urmatoarele situatii, daca acestea au loc din vina realizatorilor proiectului:

a) nu se realizeaza activitatile finale obligatorii;

b) nu se realizeaza etapele / activitatile si obiectivele prevazute in Planul de realizare si pentru care s-a primit finantare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica in situatiile de risc sau esec al cercetarii, constatate de Autoritatea contractanta pe baza analizelor efectuate de experti in conditiile prevazute conform legislatiei in vigoare.


Art. 59 Pentru rezultatele care sunt obtinute prin activitatea de cercetare sau parti ale acestora, care pot avea o dubla utilizare (civila si militara) si pot face obiectul unor operatiuni de export, sau alt gen de tranzactie cu o terta tara straina, se aplica prevederile legislatiei existente in legatura cu regimul de control al operatiunilor cu produse si tehnologii cu dubla utilizare, reglementat in prezent prin O. U. G. nr. 158 / 1999.


Art. 60 Prezentul contract si anexele sale pot fi modificate si / sau completate numai prin acte aditionale semnate de catre ambele parti sau de catre imputernicitii acestora.


Art. 61 Urmatoarele anexe fac parte integranta din contract:


ANEXA III.1 Informatii financiare generale despre propunerea de proiect

ANEXA III.2 Profilul organizatiilor participante la proiect <pentru fiecare partener>

ANEXA III.3 Planul de realizare al proiectului

ANEXA III.4 Lista personalului care participa la executia proiectului

ANEXA III.5 Curriculum Vitae (pentru fiecare specialist< cu studii superioare> participant la proiect)

ANEXA III.6 Lista dotarilor necesare pentru realizarea proiectului

ANEXA III.7 Acord ferm de colaborare

ANEXA III.8 Specificatia financiara

ANEXA III.9 Devizul cadru

ANEXA III.10 Esalonarea platilor

ANEXA III.11 Declaratii pe propria raspundere privind aplicarea regimului de protectie a informatiilor clasificate (daca este cazul)

ANEXA III.12 Declaratie pe propria raspundere privind cumulul

ANEXA III.13 Declaratie privind neimplicarea ajutorului de stat pentru organizatiile de cercetare (research organasation)

ANEXA III.14 Declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatiile privind "firmele in dificultate'

ANEXA III.15 Declaratie de conformitate

ANEXA III.16 Declaratie de nefinantarePrezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cu paginile numerotate, toate avand valoare de original, continand .. . (numar) file (inclusiv anexele), din care un exemplar pentru Autoritatea Contractanta, un exemplar pentru Contractor.

Pentru intreg documentul 'Contract de finantare', () are semnificatia: se completeaza conform indicatiilor din paranteza.

Pentru intreg documentul, 'Contract de finantare', inscrierea intre < > are semnificatia: se sterge acolo unde nu corespunde;

Se stabileste conform prevederilor cap.II din contract.

Valoare include estimarile pentru anii 2008, 2009 si 2010, conform prevederilor legii bugetului de stat, anuale si H.G. nr. 475/2007 pentru aprobarea PN II


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

ManagementAdministratie
Asistenta sociala
Resurse umane

Documente online pe aceeasi tema


Fundamentarea si elaborarea bugetelor centrelor de gestiune
Evolutia gandirii manageriale - scoala clasica
Demersuri in analiza strategica a competentelor organizationale - evaluarea performantelor curente ale firmei
Legea dovezii sociale
SATISFACTIA IN MUNCA - definirea satisfactiei muncii
Reproiectarea manageriala si impactul asupra performantelor manageriale
Politica resurselor umane
Pregatirea productiei si planurile de restructurare
Teoriile satisfactiei muncii: Teoria bifactoriala, proceselor oponente
Conceptul de management strategicRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.