Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Resurse umane


Qdidactic » bani & cariera » management » resurse umane
Abaterile disciplinare: cercetarea prealabila - sanctionarea personalului didacticAbaterile disciplinare: cercetarea prealabila - sanctionarea personalului didactic


ABATERILE DISCIPLINARE

CERCETAREA PREALABILA

SANCTIONAREA PERSONALULUI DIDACTIC SI DIDACTIC AUXILIAR
Cadrul legislativ:

Legea educatiei nationale nr. 1/05.01.2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I Nr. 18/10.01.2011;

Legea nr. 40/31.03.2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 / 31.03.2011;

Ordonanta Guvernului nr. 27/30.01.2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 84 din 1 februarie 2002);

Legea nr. 233/23.04.2002 pentru aprobarea O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor (publicata in Monitorul Oficial nr. 296 / 30.04.2002).1.5. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii

- Regulamentul de Organizare Interna a unitatii (R.O.I.) si / sau Regulamentul de Organizare si Functionare (R.O.F.);

- Regulamentul de Organizare si Functionare a Unitatilor de Invatamant Preuniversitar

(R.O.F.U.I.P.) aprobat prin O.M.Ed.C nr. 4925/2005, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 874/29.09.2005, cu completarile si modificarile ulterioare;

- O.M.E.C.T.S. nr. 4714 / 23.08.2010 privind modificarea si completarea O.M.Ed.C.

nr

- Circuitul documentelor

- Manualul de proceduri operationale scrise, formalizate pe activitati, aprobate de

conducatorul unitatii de invatamant;

- Programul de dezvoltare a sistemului de control managerial / intern elaborat in cadrul

unitatii de invatamant.


2. Procedura aplicabila la nivelul unitatilor de invatamant:

Din punct de vedere al raporturilor juridice care reglementeaza relatiile de munca dintre personalul angajat in cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar si anagajatorii acestora, noua lege a educatiei instituie urmatoarele reguli generale:

Personalul din invatamantul preuniversitar este format din: personal didactic, personal didactic auxiliar si personal administrativ sau nedidactic. In invatamantul preuniversitar poate functiona si personal didactic asociat;

Angajatorul este unitatea de invatamant;

Hotararile privind angajarea, motivarea, evaluarea, recompensarea, raspunderea disciplinara si disponibilizarea personalului didactic se iau la nivelul unitatii de invatamant de catre consiliul de administratie, cu votul a 2/3 din totalul membrilor;

Directorul unitatii de invatamant emite deciziile conform hotararilor consiliului de administratie.

Ca urmare, atunci cand personalul didactic si/sau didactic auxiliar din unitatile de invatamant

preuniversitar savarseste fapte, abateri, incalcari ale eticii profesionale, performante slabe in activitatea didactica, sau alte acte de natura sa atraga raspunderea disciplinara, se declanseaza procedura care, in final, se poate concretiza in sanctionarea acestor categorii de personal.

Este important sa facem mentiunea ca, desi legea organica a educatiei nationale trateaza problematica abaterilor disciplinare si a sanctiunilor aplicabile personalului didactic / didactic auxiliar in Titlul IV Statutul personalului didactic, Capitolul I - Statutul personalului didactic din invatamantul preuniversitar, Sectiunea a 11 a - Raspunderea disciplinara si patrimoniala, totusi, aceste aspecte se coroboreaza cu prevederile paralele ale Codului muncii, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 40 / 2011.


Important: Conditia imperios necesara pentru aplicarea unei sanctiuni disciplinare, este derularea prealabila a unei cercetari prealabile, care se desfasoara asupra abaterilor disciplinare prezumate a fi fost savarsite de catre persoana / salariatul in cauza (art. 267 din Codul muncii aprobat prin Legea nr. 53 / 2003, modificat prin Legea nr. 40 / 2011).


La nivelul unitatilor de invatamant preuniversitar, procedura legala de cercetare disciplinara si de sanctionare a personalului didactic, si/sau didactic auxiliar, se deruleaza dupa un algoritm specific, prezentat mai jos:


Nr. crt.

Etapa

Descrierea operatiunilor

Sesizarea angajatorului

  • Cum se realizeaza sesizarea angajatorului ?

Se poate materializa prin doua cai:

1.1. Din surse externe: prin sesizari, petitii, reclamatii, alte categorii de corespondenta (clasica sau electronica)

- Art. 280 al. (3) din Legea nr. 1/2011 precizeaza ca orice persoana poate sesiza unitatea de invatamant/institutia de invatamant cu privire la savarsirea unei fapte ce poate constitui in abatere disciplinara.

- Important: Sesizarea se face in scris si se inregistreaza la registratura unitatii/institutiei de invatamant

- Orice document de aceasta natura se inregistreaza la intrarea in institutie, fie in registrul de sesizari si reclamatii, fie in registrul de corespondenta;

1.2. Prin autosesizare, caz in care consiliul profesoral propune consiliului de administratie demararea procedurii de cercetare disciplinara prealabila. Se intocmeste Referatul de sesizare.

- Referatul de sesizare / Nota de serviciu se inregistreaza la registratura unitatii de invatamant, in maxim 6 luni de la savarsirea abaterii, asa cum prevede art. 268 (1) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40/2011;

  • Ce este abaterea disciplinara

- Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici (art. 263 (2) din Codul muncii);

- Abatere disciplinara este si incalcarea cu vinovatie a indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum si incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului unitatii/institutiei, conform legii (art. 280 (1) din Legea educatiei nationale nr. 1 / 2011)

- Alte actiuni / inactiuni care se includ in categoria abaterilor disciplinare:


- abateri disciplinare prevazute expres in legi speciale (cele legate de incalcarea demnitatii personale a angajatilor prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare, prin actiuni de discriminare asa cum sunt definite prin lege, pentru care trebuie stabilite sanctiuni corespunzatoare, in conformitate cu art. 12 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati).

- intarzierile sau absentele de la program, consumul de bauturi alcoolice in timpul programului sau prezentarea la serviciu sub influenta alcoolului, fumatul in locurile nepermise, nerespectarea regulilor privind sanatatea si securitatea in munca, nerespectarea sau neindeplinirea sarcinilor de serviciu, refuzul de a aduce la indeplinire recomandari formulate in lumina prevederilor legale in urma unor actiuni de control, verificari, inspectii, sau alte asemenea, insubordonarea etc.

- Abaterile disciplinare se prestabilesc de catre angajator si se cuprind in Regulamentul intern.

- Angajatorul nu poate aplica o alta sanctiune disciplinara in afara celor prevazute de legislatia in materie (care vor fi detaliate mai jos) si nici nu poate inscrie in Regulamentul intern alte asemenea sanctiuni.


Emiterea deciziei (dispozitiei/ordinului) de numire a comisiei de cercetare a abaterii prezumate

- In urma analizarii referatului / sesizarii / petitiei / reclamatiei / adresei, angajatorul poate dispune sau nu cercetarea disciplinara.

- Pe documentul de sesizare se da ori rezolutia referitoare la efectuarea cercetarii, ori cea referitoare la clasarea sesizarii (respectiv se mentioneaza prin nota de serviciu, decizia cu privire la una din cele doua masur)i:

-in primul caz se desemneaza comisia insarcinata cu efectuarea cercetarii care va propune sau nu, in final, sanctiunea;

-in al doilea caz, se claseaza actiunea.

  • Cine numeste comisia de cercetare disciplinara ?

- comisiile de cercetare disciplinara sunt numite de consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, pentru personalul didactic / didactic auxiliar si personalul de conducere al acesteia (art. 280 al. (5) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);

- directorul unitatii de invatamant preuniversitar emite decizia de numire a comisiei, in baza hotararii consiliului de administratie (art. 93 din Legea nr. 1 / 2011).

  • Componenta comisiei de cercetare a abaterii prezumate

a) pentru personalul didactic, comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau este un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea (art. 280 al. (4) lit. a) din Legea nr. 1 / 2011);

b) pentru personalul de conducere al unitatilor de invatamant preuniversitar, comisii formate din 3-5 membri, dintre care un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. Din comisie face parte si un inspector din cadrul inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti (art. 280 al. (5) lit. b) din Legea nr. 1 / 2011);

- Decizia se inregistreaza in registrul de decizii al unitatii de invatamant preuniversitaR si se comunica in termen tuturor celor care fac parte din comisie, prin grija secretariatului unitatii, sub luare de semnatura;


Convocarea autorului abaterii prezumate la efectuarea cercetarii prealabile

-Conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011, coroborat cu art. 267 alin. (2) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, in vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de comisia insarcinata cu efectuarea cercetarii, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.

-Intre data convocarii si cea a efectuarii cercetarii disciplinare prealabile trebuie sa treaca un termen de minim 48 ore.

-Obiectul scrisorii de convocare il constituie aducerea la cunostinta salariatului, a faptei (motivului) care face obiectul cercetarii prealabile disciplinare.

-Scrisoarea de convocare se preda salariatului, cu semnatura de primire, ori, dupa caz, prin recomandata cu aviz de primire, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta; efectele se produc de la data comunicarii.

-Convocarea salariatului la o alta adresa decat cea corecta, cu consecinta neefectuarii cercetarii prealabile, atrage anularea deciziei de sanctionare.


Audierea salariatului

  • Elementul esential al efectuarii cercetarii disciplinare prealabile il constituie audierea (ascultarea) salariatului.

- Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa isi produca probe in aparare.

- In cursul cercetarii disciplinare prealabile, salariatul cercetat are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere comisiei toate probele si motivatiile pe care le considera necesare.

- Ascultarea salariatului se finalizeaza prin nota explicativa/nota de relatii pe care acesta o da (contine intrebarile formulate de membrii comisiei si raspunsurile salariatului).

Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cat dureaza cercetarea mentionata sa suspende contractul celui in cauza, in temeiul art. 52 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.

  • O situatie particulara este neprezentarea salariatului la convocare.

Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii (art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1 / 2011

- Numai neprezentarea salariatului la convocarea facuta, fara nici un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii prealabile (art. 267 alin. (3) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011).

Aceeasi solutie se impune si atunci cand salariatul da curs convocarii, dar refuza apararea ori sa scrie nota explicativa / nota de relatii. Se face dovada acestei situatii cu un proces-verbal.

- Neprezentarea salariatului convocat pentru cercetarea prealabila, fara un motiv obiectiv constituie, prin ea insasi, abatere disciplinara care justifica aplicarea unei sanctiuni celui in cauza (situatia este prevazuta de art. 267 alin. (3) din Codul muncii: angajatorul are dreptul sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii prealabile). Deoarece salariatul nu a dat curs convocarii, nu se mai justifica mentiunea din decizia de sanctionare, ceruta imperativ de art. 268 alin. (2) lit. c) din Codul muncii, referitoare la motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii prealabile. In decizia de sanctionare se va mentiona de ce nu s-a putut efectua cercetarea (neprezentarea celui convocat).


Derularea cercetarii disciplinare prealabile

- Derularea cercetarii disciplinare prealabile are in vedere respectarea art. 280 alin. (6) si (7) din Legea nr. 1 / 2011.

- In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente.

- Se cerceteaza punctual toate aspectele avute in vedere si care pot conduce la concluzia referitoare la savarsirea sau nu a abaterii disciplinare.

- In timpul si cu ocazia cercetarii se verifica toate documentele care au legatura cu abaterea prezumata si se solicita relatii verbale si / sau scrise de la toti salariatii care au implicatie directa sau colaterala cu faptele cercetate.

- Se realizeaza / intocmesc de catre membrii comisiei situatii, centralizatoare, verificari, recalculari pe care le considera relevante pentru rezultatele cercetarii abaterii prezumate;

- Se anexeaza copii Xerox certificate pentru conformitate cu originalul, dupa toate documentele verificate si considerate relevante;

- Cadrul didactic / didactic auxiliar cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa isi produca probe in aparare;

Toate aspectele constatate de membrii comisiei in urma efectuarii cercetarii prelabile, vor fi consemnate in raportul efectuarii cercetarii, in ordinea lor, aratandu-se atat aspectele pozitive cat si cele negative.

Important: Cercetarea faptei si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii acesteia, consemnata in condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii de invatamant preuniversitar.


Intocmirea raportului efectuarii cercetarii disciplinare

- Cercetarea disciplinara prealabila se va finaliza cu un proces-verbal / raport intocmit de comisia de cercetare imputernicita; la acesta se ataseaza nota explicativa a salariatului, respectiv toate documentele de lucru intocmite si considerate a fi relevante in sustinerea constatarilor / recomandarilor formulate.

- Raportul poate cuprinde o recapitulatie a etapelor parcurse.

- Raportul poate constitui individualizarea sanctiunii.

Ce trebuie sa se consemneze in raportul comisiei ?

In raport se consemneaza (conform art. 280 alin. (6) din Legea nr. 1/2011):

-prezentarea pe scurt a faptei sesizate si a circumstantelor in care a fost savarsita,

- urmarile potentiale ale faptei / faptelor savarsite,

- existenta sau inexistenta vinovatiei,

-rezultatele cercetarii, inclusiv, dupa caz, refuzul nejustificat al salariatului de a se prezenta si de a-si motiva pozitia,

-motivarea pentru care apararile sale au fost inlaturate,

-probele administrate,

- orice alte date concludente

-propunerea privind sanctiunea disciplinara aplicabila sau, dupa caz, propunerea de clasare a sesizarii,

-motivarea propunerii.

La motivarea propunerii de sanctionare trebuie sa se tina cont, in temeiul art. 266 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, de urmatoarele:

imprejurarile in care fapta a fost savarsita;

gradul de vinovatie a salariatului;

consecintele abaterii disciplinare;

comportarea generala in serviciu a salariatului;

eventualele sanctiuni disciplinare suferite anterior de catre acesta.

- Raportul va fi semnat de catre membrii comisiei de cercetare, pe fiecare pagina a sa.

- Raportul se inregistreaza la acelasi numar ca si sesizarea / petitia / reclamatia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu.

- Cui ii este inaintat raportul comisiei de cercetare ?

- Raportul se prezinta spre aprobare organului colectiv de conducere a unitatii de invatamant preuniversitar, care a hotarat derularea cercetarii (art. 282 din Legea nr. 1 / 2011); .

-In baza raportului, asumat de catre consiliul de administratie, in unitatile de invatamant preuniversitar, se materializeaza propunerea de sanctionare.

- Cine formuleaza propunerea de sanctionare ?

In conformitate cu art. 281 alin. (1) si (2) din Legea nr. 1 / 2011, propunerea de sanctionare in urma derularii cercetarii, se formuleaza dupa cum urmeaza:

- Pentru personalul didactic / didactic auxiliar din unitatile de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 2/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie. Sanctiunile aprobate de consiliul de administratie sunt puse in aplicare si comunicate prin decizie a directorului unitatii de invatamant preuniversitar.

Pentru personalul de conducere al unitatii de invatamant preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar si se comunica prin decizie a inspectorului scolar general

In baza raportului si procesului verbal al consiliului de administratie, se intocmesc:

- decizia de sanctionare (daca s-a propus si s-a aprobat sanctionarea)

- adresele de raspuns catre petenti / salariatii care au intocmit referatul de sesizare, care sunt deasemenea inregistrate la acelasi numar si constituie documentele pentru descarcarea de responsabilitate a salariatilor carora le-a fost repartizata spre solutionare sesizarea / petitia / reclamatia / adresa / referatul de sesizare / nota de serviciu.


Emiterea deciziei de sanctionare

Constatand vinovatia salariatului, dupa efectuarea cercetarii prealabile (sau dupa constatarea imposibilitatii efectuarii ei datorita culpei celui in cauza), consiliul de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar urmeaza sa stabileasca sanctiunea disciplinara, in baza propunerii comisiei.

Important: Conform art. 262 alin. (2) din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, este interzisa aplicarea mai multor sanctiuni pentru aceeasi abatere.

Cine emite decizia de sanctionare ?

- Conform art. 281 alin. (1) din Legea nr. 1 / 2011, pentru personalul didactic / didactic auxiliar care a savarsit o abatere disciplinara si a fost cercetat disciplinar, directorul unitatii de invatamant preuniversitar dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

- Conform art. 281 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, pentru personalul de conducere din unitatile de invatamant preuniversitar, care a savarsit o abatere disciplinara si a fost cercetat disciplinar, inspectorul scolar general, in baza hotararii consiliului de administratie al unitatii de invatamant preuniversitar, dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

Important: Daca se emite decizia de sanctionare dupa curgerea acestor termene, aceasta va fi nelegala (nula).

Elemente esentiale care trebuie sa se regaseasca in cuprinsul deciziei de sanctionare

Potrivit alin. (2) al art.268 din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, in decizie trebuie sa se cuprinda in mod obligatoriu:

descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;

precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern sau contractul de munca aplicabil, care au fost incalcate;

motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea prealabila;

termenul in care sanctiunea poate fi contestata;

instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata.

Important: Lipsa unuia dintre elemente atrage nulitatea absoluta a masurii.

- Decizia de sanctionare disciplinara trebuie semnata de persoana care are abilitarea legala sa o emita (directorul unitatii de invatamant, sau inspectorul scolar general.

Decizia de sanctionare se inregistreaza in registrul de decizii al unitatii de invatamant preuniversitar de stat, respectiv al inspectoratului scolar (in functie de autoritatea care a emis-o).

Care sunt sanctiunile care se pot aplica?

- Sanctiunile disciplinare care se pot aplica in conformitate cu art. 280 alin. (2) din Legea nr. 1 / 2011, in functie de gravitatea abaterilor savarsite, sunt:

   a) observatie scrisa;

   b) avertisment;

   c) diminuarea salariului de baza, cumulat, cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;

   d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control;

   e) destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;

   f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Sanctiunile care se pot aplica in conformitate cu art. 264 din Codul muncii aprobat prin Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, sunt:

a) avertismentul scris;
b) suspendarea contractului individual de munca pentru o perioada ce nu poate depasi 10 zile lucratoare;
c) retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depasi 60 de zile;
d) reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu 5-10%;
e) reducerea salariului de baza si/sau, dupa caz, si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10%;
f) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

Important: Nu se pot aplica amenzi disciplinare, in conformitate cu art. 265 din Codul muncii completat, modificat.

Observatie: Este de asteptat ca sanctiunile sa fie acordate in concordanta cu gravitatea abaterilor savarsite, dar si gradat, in functie de savarsirea anterioara a altor abateri disciplinara, respectiv de aplicarea anterioara a altor sanctiuni.


Comunicarea deciziei de sanctionare

- Decizia de sanctionare se comunica salariatului in cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii si produce efecte de la data comunicarii.

- Decizia se comunica salariatului, cu semnatura de primire, ori, in caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata cu aviz de primire, la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta.

Nu are nici o relevanta daca salariatul nu se gaseste la acel domiciliu sau la acea resedinta, indiferent din ce motiv, inclusiv ca intre timp s-a mutat, nici ca el refuza primirea.

Termenul de 5 zile calendaristice este de recomandare.

Modul de contestare a deciziei de sanctionare

- Daca sanctionarea s-a realizat in baza prevederilor specifice din Codul muncii modificat prin Legea nr. 40 / 2011, in conformitate cu art. 268 alin. (5) din Codul muncii, decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

- Daca sanctionarea a fost aplicata in baza Legii nr. 1 / 2011, atunci decizia de sanctionare poate fi constestata conform art 280 alin. (8), astfel: Persoanele sanctionate incadrate in unitatile de invatamant au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar.

Important: Conform art 280 alin. (9) din Legea nr. 1 / 2011, normele privind componenta, organizarea si functionarea, precum si atributiile colegiului de disciplina de pe langa inspectoratul scolar si ale Colegiului central de disciplina al Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului se vor stabili prin regulament aprobat prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului


Punerea in aplicare a deciziei de sanctionare

Materializeaza valorificarea rezultatelor cercetarii prealabile.

Prevederile deciziei de sanctionare trebuie puse in aplicare de catre compartimentele secretariat si contabilitate ale unitatii de invatamant preuniversitar, dupa caz, prin:

atasarea deciziei de sanctionare la dosarul personal al cadrului didactic / didactic auxiliar sanctionat;

operarea in statul de plata a retinerilor, a diminuarilor de salariu, sau a celorlalte modalitati de sanctionare pecuniara prevazute de legislatie, dupa caz.

tinerea unei evidente a sanctiunilor care au fost aplicate personalului didactic / didactic auxiliar, dar si a celui nedidactic
3. Documentele necesare pe parcursul cercetarii prealabile si a sanctionarii personalului didactic / didactic auxiliary din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar:

- sesizari, petitii, reclamatii, adrese;

- referatul de sesizare / de autosesizare;

- nota de serviciu / nota interna;

- decizia de constituire a comisiei de crcetare;

- adresa de convocare a salariatului care face obiectul cercetarii prealabile;

- nota de relatii / nota explicativa;

- procesul verbal / nota de constatare / minuta;

- solicitarea scrisa;

- raportul comisiei de cercetare a abaterii prezumate;

- adrese de comunicare;

- decizia de sanctionare;

- contractul de munca / contractul de management;

- fisa postului;

- angajamentul de plata;

- statul de salarii;

- orice documente care fac obiectul cercetarilor referitoare la abaterea disciplinara prezumata.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright