Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Acte normative si reglementari in domeniul situatiilor de urgenta (protectie la foc, protectie civila)Acte normative si reglementari in domeniul situatiilor de urgenta (protectie la foc, protectie civila)
ACTE NORMATIVE SI REGLEMENTARI IN DOMENIUL SITUATIILOR DE URGENTA

(protectie la foc, protectie civila) si conexe
A.LEGI, ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI


 • Legea nr.307 din 12.07.2006 privind apararea impotriva incendiilor;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea 481/2004 privind protectia civila, modificata si completata cu Legea nr.212/2006;
 • Legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
 • Legea nr. 215/2001 Legea administratiei publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.180/2002 pentru aprobarea O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea locuintei nr.114/1996, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • O.G. nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare nationala a Romaniei;
 • Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
 • Legea nr. 370 din 11 iunie 2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 76/2001 privind simplificarea unor formalitati administrative pentru inregistrarea si autorizarea functionarii comerciantilor;
 • Legea nr. 359 din 8 septembrie 2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;
 • Legea nr. 300 din 28 iunie 2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent;
 • Legea 608/2001, privind evaluarea conformitatii produselor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • O.G. 88/30.08.2001 privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare pentru situatii de urgenta aprobata cu Legea nr.363 din 07.06.2002;
 • O.U.G. 21/15.04.2004 privind Sistemul national de management al situatiilor de urgenta aprobata cu Legea nr.15 din 28.02. 2005
 • O.G. nr.129/2000 privind formarea profesionala a adultilor modificata si completata cu O.G. nr.76/2004;
 • H.G. nr. 259 din 31 martie 2005 privind infiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila;Mai multe informatii despre legislatie in domeniul situatiei de urgenta se pot obtine si pe site-ul Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta www.igsu.ro.


B. HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI, ORDINE ALE MINISTERULUI ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR, MINSTERULUI TRANSPORTURILOR CONSTRUCTIILOR SI TURISMULUI, REGLEMENTARI TEHNICE


 1. Avizare si autorizare in domeniul situatiilor de urgenta

 • H.G. nr.525/1996 republicata in anul 2002, pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • H.G. nr. 573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;
 • H.G. nr.1739 din 06.12.2006 pentru aprobarea categoriilor de constructii si amenajari care se supun avizarii/autorizarii de securitate la incendii;
 • H.G. nr. 37 din 12 ianuarie 2006 privind modificarea art. 1 din H.G. nr. 560/2005 pentru aprobarea categoriilor de constructii la care este obligatorie realizarea adaposturilor de protectie civila, precum si a celor la care se amenajeaza puncte de comanda;
 • O.M.A.I. nr. 1435 din 18 septembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare si autorizare privind securitatea la incendiu si protectia civila;
 • O.M.A.I. nr. 1433 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea tarifelor pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor de securitate la incendiu si protectie civila;
 • O.M.A.I. 130 din 25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei privind elaborarea scenariilor de securitate la incendii;
 • Ordinul M.T.C.T nr. 1430 din 26 august 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • O.M.I. nr.87/2001 pentru aprobarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;

 1. Regulamente de lucrari, verificare si expertizare in constructii

 • H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (regulamente privind: activitatea de metrologie in constructii, conducerea si asigurarea calitatii in constructii; stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor; agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in constructii; autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii; certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii);
 • H.G. nr.273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora modificata si completata cu H.G. nr. 940 din 19 iulie 2006;
 • H.G. nr.925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei, lucrarilor si constructiilor;
 • H.G. nr.51/1996 pentru aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de montaj, utilaje, echipamente, instalatii si punerea in functiune a capacitatii de productie;
 • Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N/1996 care aproba Indrumatorul privind aplicarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica a proiectelor, executiei lucrarilor si constructiilor, respectiv Indrumatorul pentru atestarea tehnico-profesionala a specialistilor cu activitate in constructii.

 1. Prevenirea incendiilor

 • O.M.A.I. 106 din 2007 pentru aprobarea Criteriilor de stabilire a consiliilor locale si agentiilor economici de a angaja cel putin un cadru cu atributiuni de specialitate in domeniul apararii impotriva incendiilor;
 • O.M.I. nr.163 din 2007 pentru aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;
 • H.G. nr. 678/1998 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor modificata cu H.G.R. nr. 786/2002;
 • O.M.A.I. nr. 712 din 23.06.2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta
 • O.M.A.I. nr. 786 din 2.09.2005 privind modificarea si completarea Ordinului ministrului administratiei si internelor nr. 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;
 • O.M.A.I. nr. 1474 din 12.10.2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregatire, desfasurare a activitatii de prevenire in situatii de urgenta etc..

 1. Protectie civila

 • H.G. 95/23.01.2003, privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;
 • H.G. 1491/09.09.2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor operative pentru situatii de urgenta;
 • H.G. 2288/09.12.2004, pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organismele neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta;
 • H.G. nr. 642/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unitarilor administrativ-teritoriale, institutiilor publice si operatorilor economici din punct de vedere al protectiei civile, in functie de tipurile de riscuri specifice;
 • H.G. nr. 501 din 1.06.2005 pentru aprobarea Criteriilor privind asigurarea mijloacelor de protectie individuala a cetatenilor;
 • O.M.A.I. nr. 647 din 16 mai 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind elaborarea planurilor de urgenta in caz de accidente in care sunt implicate substante periculoase;
 • H.G. nr. 1854 / 22.12. 2005 privind strategia nationala de management al riscului la inundatii
 • Ordinul comun M.A.I. si M.M.G.A. nr. 638/420/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea Situatiilor de Urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale;
 • Manualul prefectului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii;
 • Manualul primarului pentru managementul situatiilor de urgenta in caz de inundatii;
 • Ordinul M.A.P.A.M. nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase si respectiv a accidentelor majore produse;
 • Ordinul comun MTCT/MAI 1995 (2005)/1160 (2006) pentru aprobarea Regulamentului privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta specifice riscului la cutremure si/sau alunecari de teren etc..


 1. Supravegherea pietei

 • H.G.nr.891/2004, privind stabilirea unor masuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevazute in Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor modificata si completata cu H.G. nr. 140 din 2005;
 • H.G.nr.622/2004, privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii modificata cu H.G.796 din 14.07.2005;
 • Ordinul M.T.C.T. nr. 1558 din 26 august 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea conformitatii produselor pentru constructii;
 • Ordinul comun al M.T.C.T/M.A.I. nr. 1822/394 din 7.10. 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor de comportare la foc;
 • O.M.A.I. nr. 607 din 19 aprilie 2005 pentru aprobarea Metodologiei de control privind supravegherea pietei produselor pentru constructii cu rol in satisfacerea cerintei de securitate la incendiu;
 • Ordinul M.T.C.T nr. 968 din 17 iunie 2005 pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii;
 • Ordinul M.T.C.T. nr. 729 din 5 mai 2006 pentru aprobarea Listei standardelor romane care transpun standarde europene armonizate si a specificatiilor tehnice recunoscute in domeniul produselor pentru constructii;

 1. Formare profesionala si agrementare tehnica

 • O.M.I. nr. 86/14 iunie 2001 pentru aprobarea Metodologiei privind atestarea persoanelor juridice care presteaza lucrari de termoprotectie, ignifugare, verificare, intretinere si reparare a autospecialelor si a altor mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor;
 • O.M.I. nr. 85/2001 Metodologia de certificare a conformitatii de agrementare tehnica si de avizare tehnica pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de p.s.i..
 • Ordinul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale/Institutul National de Statistica nr.86/1453 din martie 2001 privind completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania prin care tehnician P.S.I. se inlocuieste cu inspector de specialitate de p.s.i. cod 315101, operator de verificare intretinere si reparare mijloace tehnice de p.s.i. cod 723305, operator de verificare intretinere si reparare instalatii speciale de p.s.i. cod 724204, inspector pentru asigurarea cladirilor impotriva incendiilor cod 315102, M.Of.152/28.03.2001.

 1. Servicii de pompieri profesioniste, private si voluntare

 • H.G. nr. 1490/2004 privind organizarea si functionarea Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta;
 • H.G. nr. 1849/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;
 • HG 1492/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind principiile de organizare, functionarea si atributiile serviciilor de urgenta profesioniste;
 • Ordinul M.A.I. nr. 1134 din 13.01.2006, privind planificarea, pregatirea, organizarea, desfasurarea si conducerea actiunilor de interventie ale serviciilor de urgenta profesioniste;
 • Ordinul M.A.I. 195 din 2007 pentru modificarea Ordinul M.A.I. nr. 718 din 30.06. 2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind structura organizatorica si dotarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgenta;
 • Ordinul M.A.I. 158 din 22.02.2007 pentru aprobarea Criteriilor de performanta privind constituirea incadrarea si dotarea serviciilor private pentru situatii de urgenta;
 • Ordinul M.A.I. 160 din 23.02.2007 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare,desfasurare si finalizare a activitatii de prevenire in situatii de urgenta prestate de serviciile voluntare si private pentru situatii de urgenta;
 • H.G.1579 din 18.12.2005 pentru aprobarea Statului personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare;
 • H.G. nr.443/1999 pentru aprobarea Regulamentului privind portul, conditiile de acordare si descrierea uniformei, echipamentului de protectie si insemnelor distinctive ale pompierilor civili;

 1. Reglementari tehnice


Mai multe informatii despre reglementari tehnice se poate obtine pe site: www.igsu.ro, www.artenco.ro, www.matrixrom.ro.


 1. Standarde

STAS 297/1,2 Culori si indicatoare de securitate;

STAS 1343/1,2,3 Alimentari cu apa;

STAS 1478 Alimentarea cu apa la constructiile civile si industriale. Prescriptii de proiectare;

STAS 10903 Determinarea sarcinii termice in constructii;

STAS 6877/12 Echipamente electrice pentru atmosfere potential explozive;

STAS 12245 Instalatii de stingere a incendiilor cu abur;

STAS 12260 Instalatii de stingere a incendiilor cu apa pulverizata;

STAS 12523 Instalatii de stingere a incendiilor cu gaze inerte;

SR EN-2 Clase de incendiu;


Mai multe informatii despre standarde se poate obtine pe site: www.asro.ro


 1. Publicatii in domeniul protectiei la foc

 • Stabilirea si prevenirea cauzelor de incendii I. Craciun, S. Calota, V. Lencu Ed. Tehnica 1999;
 • Agenda Pompierului P. Balulescu, I. Craciun Ed. Tehnica 1981;
 • Protectia impotriva incendiilor, vol.I si vol II S. Calota, V. Lencu, T. Serbu;
 • Prevenirea incendiilor P. Balulescu Ed. Tehnica 1979;
 • Stingerea incendiilor P. Balulescu Ed. Tehnica 1979;
 • Transportul rutier de marfuri periculoase ADR Buletinul Pompierilor (colectie), Editura Ministerului de Interne;
 • Protectia oamenilor si bunurilor impotriva focului, Ghid pentru manageri, cadre tehnice, pompieri, proiectanti Benga M., Opris M., Popescu G. etc.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright