Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Declaratie de avere - modelDeclaratie de avere - model


ANEXA 1


DECLARATIE DE AVERESubsemnata ----- ----- ------ avand functia de .. , la . , declar pe propria raspundere, ca impreuna cu familia1 detin urmatoarele active si datorii.


I. BUNURI IMOBILE


1. Terenuri


Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

Adresa

Categoria*

Anul dobandirii

SuprafataCota parte

Valoarea de impozitare

Modul de dobandire

Titularul

* Categoriile indicate sunt: (1) agricol; (2) forestier; (3) intravilan; (4) luciu apa; (5) alte categorii de terenuri extravilane, daca se afla in circuitul civil


2. Cladiri


Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in alte tari

Adresa

Categoria*

Anul dobandirii

Suprafata

Cota parte

Valoarea impozabila

Modul de dobandire

Titularul

* Categoriile indicate sunt: (1) apartament; (2) casa de locuit; (3) casa de vacanta; (4) spatii comerciale/de productieII. BUNURI MOBILE


1. Autovehicule/autoturisme, tractoare, masini agricole, salupe, iahturi si alte mijloace de transport care sunt supuse inmatricularii, potrivit legii


Natura

Marca

Nr. bucati

Anul de fabricatie

Modul de dobandire2. Bunuri sub forma de metale pretioase, bijuterii, obiecte de arta si de cult, colectii de arta si numismatica, obiecte care fac parte din patrimoniul cultural national sau universal sau altele asemenea, a caror valoare insumata depaseste 5.000 Euro

Nota: se vor mentiona toate bunurile aflate in proprietate, indiferent daca ele se afla sau nu pe teritoriul Romaniei la momentul declararii

Descriere sumara

Anul dobandirii

Valoarea estimataIII. BUNURI MOBILE, A CAROR VALOARE DEPASESTE 1000 EUR FIECARE, SI BUNURI IMOBILE INSTRAINATE IN ULTIMELE 12 LUNI


Natura bunului instrainat

Data instrainarii

Persoana catre care s-a instrainat

Forma instrainarii

Valoarea


IV. ACTIVE FINANCIARE


1. Conturi si depozite bancare, fonduri de investitii, forme echivalente de economisire si investire, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro


Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in banci sau institutii financiare din strainatate

Institutia care administreaza si adresa acesteia

Tipul

Valuta

Deschis in anul

Sold/valoare la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Cont curent sau echivalente (inclusiv card); (2) Depozit bancar sau echivalente; (3) Fonduri de investitii sau echivalente, inclusiv fonduri private de pensii sau alte sisteme cu acumulare


2. Plasamente, investitii directe si imprumuturi acordate, daca valoarea de piata insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro


Nota: se vor declara inclusiv investitiile si participarile in strainatate

Emitent titlu/societatea in care persoana este actionar sau asociat/beneficiar de imprumut

Tipul

Numar de titluri/cota de participare

Valoarea totala la zi

* Categoriile indicate sunt: (1) Hartii de valoare detinute (titluri de stat, certificate, obligatiuni); (2) Actiuni sau parti sociale in societati comerciale; (3) Imprumuturi acordate in nume personal


3. Alte active producatoare de venituri nete, care insumate depasesc echivalentul a 5.000 Euro pe an:


Nota: se vor declara inclusiv cele aflate in strainatate

..

..

..

V. DATORII


Debite (inclusiv taxe neachitate), ipoteci, garantii emise in beneficiul unui tert, bunuri achizitionate in sistem leasing si alte asemenea bunuri, daca valoarea insumata a tuturor acestora depaseste 5.000 Euro.


Nota: se vor declara inclusiv pasivele financiare acumulate in strainatate


Creditor

Contractat in anul

Scadent la

Valoare


VI. Cadouri, servicii sau avantaje primite gratuit sau subventionate fata de valoarea de piata, din partea unor persoane, organizatii, societati comerciale, regii autonome, companii/societati nationale sau institutii publice romanesti sau straine, inclusiv burse, credite, garantii, decontari de cheltuieli sau alte asemenea, a caror valoare individuala depaseste 300 Euro*


Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
* Se excepteaza de la declarare cadourile si tratatiile uzuale primite din partea rudelor de gradul I si II.


VII. Venituri ale declarantului si ale membrilor sai de familie, realizate in ultimul an fiscal incheiat (potrivit art. 41 din Legea nr. 571/2003 - Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare)


Nota: se vor declara inclusiv veniturile provenite din strainatate

Cine a realizat venitul

Sursa venitului:

Nume, adresa

Serviciul prestat/obiectul generator de venit

Venitul anual incasat

1. Venituri din salarii

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
2. Venituri din activitati independente

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
3. Venituri din cedarea folosintei bunurilor

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie, etc.
4. Venituri din investitii

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
5. Venituri din pensii

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
6. Venituri din activitati agricole

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
7. Venituri din premii si din jocuri de noroc

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii
8. Venituri din alte surse

1.1. Titular
1.2. Sot/sotie
1.3. Copii


Prin familie se intelege sotul/sotia si copiii aflati in intretinerea acestora.

2) La 'titular', se mentioneaza, in cazul bunurilor proprii, numele proprietarului (titularul, sotul/sotia, copilul), iar in cazul bunurilor in coproprietate, cota-parte si numele coproprietarilor.

Prezenta declaratie constituie act public si raspund, potrivit legii penale, pentru inexactitatea sau caracterul incomplet al datelor mentionate.


Data completarii: Semnatura:
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright