Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Hotarire a Guvernului nr. 925 din data '19-Jul-2006' referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publicaHotarire a Guvernului nr. 925 din data '19-Jul-2006' referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica


Hotarire a Guvernului nr. 925 din data '19-Jul-2006'

Publ. in Monitorul Oficial nr. 625 din data '19-Jul-2006'


pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 303 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


Art. 1 - Se aproba normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

Art. 2 - (1) In procesul de aplicare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, orice situatie pentru care nu exista o reglementare explicita se interpreteaza prin prisma principiilor prevazute la art. 2 alin. (2) din ordonanta de urgenta.


(2) In cazul contractelor a caror atribuire nu intra sub incidenta prevederilor ordonantei de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o utilizare eficienta a fondurilor in procesul de atribuire, de a promova concurenta dintre operatorii economici, precum si de a garanta nediscriminarea, recunoasterea reciproca si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.

(3) Pe parcursul aplicarii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru a evita aparitia unor situatii de natura sa determine existenta unui conflict de interese si/sau manifestarea concurentei neloiale. In cazul in care constata aparitia unor astfel de situatii, cum ar fi cele prevazute la art. 67-70 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta are obligatia de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de imprejurare, adoptand potrivit competentelor, dupa caz, masuri corective de modificare, incetare, revocare, anulare si altele asemenea ale actelor care au afectat aplicarea corecta a procedurii de atribuire sau ale activitatilor care au legatura cu acestea.Art. 3 - (1) In aplicarea prezentelor norme, autoritatea contractanta, prin compartimentul intern specializat in atribuirea contractelor de achizitie publica, organizat conform prevederilor pct. II.2.3 din Planul de actiune pentru implementarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, cuprins in anexa nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea acesteia in perioada 2005-2007, are urmatoarele atributii principale:

a) elaborarea programului anual al achizitiilor publice, pe baza necesitatilor si prioritatilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul autoritatii contractante;

b) elaborarea sau, dupa caz, coordonarea activitatii de elaborare a documentatiei de atribuire ori, in cazul organizarii unui concurs de solutii, a documentatiei de concurs;

c) indeplinirea obligatiilor referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevazute de ordonanta de urgenta;

d) aplicarea si finalizarea procedurilor de atribuire;

e) constituirea si pastrarea dosarului achizitiei publice.

(2) Celelalte compartimente ale autoritatii contractante au obligatia de a sprijini activitatea compartimentului de achizitii publice, in functie de specificul documentatiei de atribuire si de complexitatea problemelor care urmeaza sa fie rezolvate in contextul aplicarii procedurii de atribuire.

(3) Autoritatea contractanta are, totodata, dreptul de a achizitiona servicii de consultanta, conform prevederilor ordonantei de urgenta, in scopul elaborarii documentatiei de atribuire si/sau aplicarii procedurii de atribuire.

Art. 4 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili programul anual al achizitiilor publice.

(2) Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza intr-o prima forma pana la sfarsitul ultimului trimestru al anului in curs si cuprinde totalitatea contractelor/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie/incheie in decursul anului urmator.

(3) Autoritatea contractanta are obligatia, atunci cand stabileste programul anual al achizitiilor publice, de a tine cont de:

a) necesitatile obiective de produse, de lucrari si de servicii;

b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);

c) anticiparile cu privire la fondurile ce urmeaza sa fie alocate prin bugetul anual.

(4) Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si definitiva programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate si de posibilitatile de atragere a altor fonduri.

(5) Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii referitoare la:

a) obiectul contractului/acordului-cadru;

b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);

c) valoarea estimata, fara TVA, exprimata in lei si in euro;

d) procedura care urmeaza sa fie aplicata;

e) data estimata pentru inceperea procedurii;

f) data estimata pentru finalizarea procedurii;

g) persoana responsabila pentru atribuirea contractului respectiv.

(6) In cazul in care autoritatea contractanta intentioneaza sa lanseze un sistem dinamic de achizitii publice, aceasta are obligatia de a preciza aceasta intentie in programul anual al achizitiilor publice.

(7) Programul anual al achizitiilor publice se aproba de conducatorul autoritatii contractante, conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului financiar-contabil.

(8) Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare in programul anual al achizitiilor publice, modificari/completari care se aproba conform prevederilor alin. (7).

(9) In cazul in care modificarile prevazute la alin. (8) au ca scop acoperirea unor necesitati ce nu au fost cuprinse initial in programul anual al achizitiilor publice, introducerea acestora in program este conditionata de asigurarea surselor de finantare.

Art. 5 - (1) In conformitate cu principiul asumarii raspunderii, stabilirea circumstantelor de incadrare prevazute de ordonanta de urgenta pentru aplicarea fiecarei proceduri sau pentru cumpararea directa intra in responsabilitatea exclusiva a autoritatii contractante.

(2) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a elabora o nota justificativa in toate situatiile in care procedura de atribuire propusa pentru a fi aplicata este alta decat una dintre cele prevazute la art. 20 alin. (1) din ordonanta de urgenta sau, in cazul atribuirii unui contract sectorial, la art. 251 alin. (1) din ordonanta de urgenta.

(3) Nota justificativa se aproba de conducatorul autoritatii contractante, conform atributiilor legale ce ii revin, cu avizul compartimentului juridic, si constituie un inscris esential al dosarului achizitiei publice.

(4) In cazul in care urmeaza sa fie aplicata procedura cererii de oferte, nota justificativa trebuie sa contina numai explicatii cu privire la rezultatul estimarii, conform regulilor prevazute in cap. II sectiunea a 2-a din ordonanta de urgenta, valorii contractului de achizitie publica care urmeaza sa fie atribuit.

Art. 6 - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a initia aplicarea procedurii de atribuire numai daca sunt indeplinite in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) produsele/serviciile/lucrarile sunt cuprinse in programul anual al achizitiilor publice, cu exceptia cazului in care necesitatea atribuirii contractului este determinata de aparitia unei situatii de forta majora sau unui caz fortuit;

b) sunt identificate sursele de finantare prin care se asigura fondurile necesare in vederea indeplinirii contractului de achizitie publica;

c) este intocmita documentatia de atribuire.

(2) Pana la aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona produse si servicii noi, necesare pentru consumul curent, tinand seama de nivelul resurselor financiare care pot fi utilizate cu aceasta destinatie, potrivit legii, in perioada respectiva.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a prelungi durata contractelor de furnizare sau de servicii cu caracter de regularitate, incheiate in anul precedent si a caror durata normala de indeplinire expira la data de 31 decembrie, daca se indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:

a) in documentatia de atribuire, elaborata cu ocazia atribuirii contractului initial, s-au prevazut posibilitatea de suplimentare a cantitatilor de produse si servicii deja achizitionate, precum si nivelul maxim pana la care va fi posibila o astfel de suplimentare;

b) in documentatia de atribuire, precum si in contract este prevazuta in mod explicit o clauza prin care dreptul autoritatii contractante de a opta pentru suplimentarea cantitatilor de produse sau de servicii este conditionat de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie;

c) valoarea estimata a contractului initial s-a determinat prin luarea in considerare a variantei in care autoritatea contractanta opteaza pentru suplimentarea la nivelul maxim prevazut a cantitatilor de produse sau servicii;

d) prelungirea contractului initial nu poate depasi o durata de 4 luni de la data expirarii duratei initiale de indeplinire a acestuia.


CAPITOLUL II


Criterii de calificare si selectie. Criterii de atribuire


SECTIUNEA 1

Stabilirea criteriilor de calificare si selectie


Art. 7 - Criteriile de calificare si selectie, astfel cum sunt prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, au ca scop demonstrarea potentialului tehnic, financiar si organizatoric al fiecarui operator economic participant la procedura, potential care trebuie sa reflecte posibilitatea concreta a acestuia de a indeplini contractul si de a rezolva eventualele dificultati legate de indeplinirea acestuia, in cazul in care oferta sa va fi declarata castigatoare.

Art. 8 - (1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a restrictiona participarea la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica prin introducerea unor cerinte minime de calificare, care:

a) nu prezinta relevanta in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;

b) sunt disproportionate in raport cu natura si complexitatea contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit.

(2) Atunci cand impune cerinte minime de calificare referitoare la situatia economica si financiara ori la capacitatea tehnica si/sau profesionala, astfel cum este prevazut la art. 178 alin. (1) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze aceste cerinte, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.

Art. 9 - Autoritatea contractanta are dreptul de a impune ca cerinta minima, in raport cu situatia economica si financiara a ofertantilor/candidatilor, un anumit nivel al unor indicatori economici sau financiari, numai in cazul in care indicatorii respectivi au o legatura concreta cu un eventual risc de neindeplinire a contractului.

Art. 10 - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a recurge la atribuirea contractului pe loturi, cu respectarea prevederilor art. 23 din ordonanta de urgenta si cu conditia de a preciza acest lucru in documentatia de atribuire.

(2) In cazul prevazut la alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a solicita indeplinirea unuia sau mai multora dintre criteriile de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, cu conditia ca setul de cerinte minime pe care ofertantii/candidatii trebuie sa le indeplineasca sa fie stabilit prin raportare la fiecare lot in parte si nu la intregul contract.

Art. 11 - (1) Atunci cand solicita indeplinirea anumitor criterii de calificare, autoritatea contractanta trebuie sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia de atribuire informatiile pe care operatorii economici urmeaza sa le prezinte in acest scop, precum si documentele specifice prin care se pot confirma informatiile respective.

(2) Documentele solicitate nu trebuie sa limiteze posibilitatea ofertantului/candidatului de a demonstra indeplinirea criteriilor de calificare si prin alte mijloace, in masura in care acestea pot fi considerate edificatoare de catre autoritatea contractanta.

(3) In cazul in care exista incertitudini sau neclaritati in ceea ce priveste anumite documente prezentate, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita detalii, precizari sau confirmari suplimentare atat de la ofertantul/candidatul in cauza, cat si de la autoritatile competente care pot furniza informatii in acest sens. In orice situatie, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura o perioada rezonabila de timp pentru furnizarea precizarilor/confirmarilor solicitate.

(4) Pentru demonstrarea indeplinirii obligatiilor prevazute la art. 181 lit. c) din ordonanta de urgenta, ofertantul/candidatul are dreptul de a prezenta initial o declaratie semnata de reprezentantul sau legal, prin care sa confirme ca nu se afla in situatia respectiva; ofertantul/ candidatul are insa obligatia de a prezenta certificate constatatoare privind indeplinirea  obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in masura in care astfel de documente sunt emise in tara de origine sau in tara in care este stabilit, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, dar nu mai tarziu de data adoptarii deciziei de atribuire.

Art. 12 - (1) In prima etapa a licitatiei restranse, a dialogului competitiv, precum si a negocierii cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pentru selectia/preselectia candidatilor numai criteriile prevazute la art. 176 lit. c) si d) din ordonanta de urgenta.

(2) Selectia/preselectia candidatilor reprezinta un proces distinct care urmeaza procesului de calificare si care are ca scop doar limitarea numarului de candidati calificati care vor depune oferta in etapa a doua a licitatiei restranse sau, dupa caz, care vor participa la dialog/negocieri.

Selectia/preselectia se realizeaza prin acordarea pentru fiecare candidat in parte a unui punctaj care trebuie sa reflecte capacitatea acestuia de a indeplini contractul ce urmeaza sa fie atribuit.

(3) Autoritatea contractanta are obligatia sa precizeze in anuntul de participare si in documentatia de atribuire modalitatea de acordare a punctajului pe baza caruia se va realiza clasamentul candidatilor ori de cate ori urmeaza sa realizeze o selectie/preselectie a acestora.


SECTIUNEA a 2-a

Stabilirea criteriilor de atribuire


Art. 13 - (1) In cazul in care criteriul utilizat este 'pretul cel mai scazut', astfel cum este prevazut la art. 198 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza numai prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, fara sa fie cuantificate alte elemente de natura tehnica sau alte avantaje care rezulta din modul de indeplinire a contractului de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire.

(2) Oferta care este declarata castigatoare in acest caz trebuie sa indeplineasca specificatiile tehnice minime considerate obligatorii, astfel cum au fost acestea stabilite in caietul de sarcini.

Art. 14 - (1) In cazul in care criteriul utilizat este 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic', astfel cum este prevazut la art. 198 alin. (1) lit. a) din ordonanta de urgenta, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul.

(2) Algoritmul de calcul, precum si factorii de evaluare a ofertelor, care vor fi luati in considerare in cazul aplicarii criteriului 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic', se precizeaza in mod clar si detaliat in cadrul documentatiei de atribuire si vor reflecta metodologia concreta de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice si financiare prezentate de ofertanti.

Art. 15 - (1) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza cerintele referitoare la calificare, ca factori de evaluare a ofertelor. Prin exceptie, in cazul in care obiectul contractului include prestatii intelectuale, cum ar fi consultanta, proiectare si altele asemenea, factorii de evaluare a ofertelor se pot referi si la experienta si/sau pregatirea profesionala ale personalului de specialitate/expertilor care vor avea roluri esentiale in indeplinirea contractului.

(2) Atunci cand stabileste factorii de evaluare a ofertelor, autoritatea contractanta nu are dreptul de a utiliza factori care:

a) nu au o legatura directa cu natura si obiectul contractului de achizitie publica ce urmeaza sa fie atribuit;

b) nu reflecta un avantaj real si evident pe care autoritatea contractanta il poate obtine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv.

(3) Ponderea stabilita pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie sa conduca la distorsionarea rezultatului aplicarii procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Pentru fiecare factor de evaluare autoritatea contractanta are obligatia de a stabili o pondere care sa reflecte in mod corect:

a) importanta caracteristicii tehnice/functionale considerate a reprezenta un avantaj calitativ ce poate fi punctat; sau

b) cuantumul valoric al avantajelor de natura financiara pe care ofertantii le pot oferi prin asumarea unor angajamente suplimentare in raport cu cerintele minime prevazute in caietul de sarcini.

(4) Atunci cand stabileste criteriile de atribuire, autoritatea contractanta trebuie sa fie in masura sa motiveze modul in care a fost stabilita ponderea factorilor de evaluare, elaborand in acest sens o nota justificativa care se ataseaza la dosarul achizitiei.


CAPITOLUL III

Publicarea anunturilor de intentie, de participare si de atribuire


SECTIUNEA 1

Reguli aplicabile pana la data de 31 decembrie 2006


Art. 16 - (1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire numai catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial', in vederea publicarii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire si catre:

a) Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

b) operatorul sistemului electronic de achizitii publice (SEAP); in acest din urma caz incepand cu data de 30 septembrie 2006.

Art. 17 - Anunturile prevazute la art. 16 alin. (1) trebuie sa contina cel putin informatiile prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.

Art. 18 - (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor prevazute la art. 16 alin. (1) catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' se realizeaza printr-o solicitare adresata in scris, care trebuie sa fie semnata de o persoana autorizata de autoritatea contractanta.

(2) Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' publica anunturile transmise spre publicare in cel mult 8 zile de la data inregistrarii acestora. In cazul anuntului de participare prevazut la art. 114 din ordonanta de urgenta, Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' publica anuntul respectiv in cel mult 3 zile de la data inregistrarii.

Art. 19 - (1) Transmiterea spre publicare a anunturilor catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se realizeaza, pana la data de 31 decembrie 2006, direct de autoritatea contractanta, accesand in acest sens adresa de internet https://simap.europa.eu.

(2) Anunturile transmise spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaza de autoritatea contractanta in una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene si trebuie sa respecte noile formate standard adoptate de Comisia Europeana, disponibile la adresa de internet prevazuta la alin. (1).

Art. 20 - Transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP se realizeaza numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 21 - Pana la data de 31 decembrie 2006, in cazul contractelor a caror valoare estimata este mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 55 alin. (2) din ordonanta de urgenta, perioada cuprinsa intre data transmiterii spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a - Achizitii publice, si data limita de depunere a ofertelor este identica cu perioada minima de timp, prevazuta de ordonanta de urgenta, dintre data transmiterii spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si/sau in SEAP si data depunerii ofertelor.


SECTIUNEA a 2-a

Reguli aplicabile dupa data de 31 decembrie 2006


Art. 22 - (1) Dupa data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite spre publicare anunturile de intentie, de participare si de atribuire catre operatorul SEAP.

(2) Transmiterea spre publicare a anunturilor catre operatorul SEAP se realizeaza numai prin mijloace electronice, prin utilizarea aplicatiei disponibile la adresa de internet www.e-licitatie.ro.

Art. 23 - Anunturile pentru care ordonanta de urgenta impune obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene se redacteaza de autoritatea contractanta intr-o limba oficiala a Uniunii Europene si trebuie sa respecte forma adoptata prin Regulamentul Comisiei Europene

nr. 1.564/2005, care stabileste formatul standard al anunturilor publicitare in cadrul procedurilor de atribuire prevazute in directivele 17/2004/CE si 18/2004/CE.

Art. 24 - (1) Dupa transmiterea anunturilor catre operatorul SEAP, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia de a verifica anunturile respective din punctul de vedere al respectarii regulilor formale de completare, in cel mult doua zile lucratoare de la data primirii acestora in SEAP.

(2) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are obligatia ca, in termenul prevazut la alin. (1), sa comunice operatorului SEAP acceptul de publicare sau respingerea publicarii anuntului.

Art. 25 - In cazul in care Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice constata, in cursul verificarii anuntului transmis de autoritatea contractanta catre operatorul SEAP, ca in forma sau in continutul acestuia exista erori ori omisiuni, aceasta are obligatia:

a) de a comunica operatorului SEAP respingerea publicarii anuntului;

b) de a informa autoritatea contractanta asupra deciziei de respingere a publicarii anuntului, motivand decizia respectiva si indicand modul in care erorile/omisiunile pot fi remediate.

Art. 26 - Anunturile transmise ulterior remedierii erorilor/omisiunilor constatate initial sunt considerate anunturi noi si fac obiectul tuturor regulilor de transmitere si verificare prevazute in prezenta sectiune.

Art. 27 - (1) Operatorul SEAP nu are dreptul de a publica anuntul transmis de autoritatea contractanta sau de a-l transmite spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, fara obtinerea acceptului de publicare emis de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice.

(2) Operatorul SEAP are obligatia de a asigura transmiterea anunturilor spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in formatul standard adoptat de Comisia Europeana si in cel mult o zi lucratoare de la obtinerea acceptului de publicare.

(3) Atunci cand stabileste perioadele limita pentru depunerea ofertelor, autoritatea contractanta are obligatia de a lua in calcul si marja de timp de 3 zile lucratoare, necesara pentru verificarea anunturilor de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si pentru transmiterea acestora catre Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de catre operatorul SEAP, astfel cum este prevazut la art. 49 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgenta.

Art. 28 - Operatorul SEAP are obligatia de a publica anuntul in SEAP, in cel mult doua zile lucratoare de la primirea acceptului de publicare, dar in nici un caz inainte de data transmiterii acestuia spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, daca prevederile ordonantei de

urgenta impun aceasta obligatie.

Art. 29 - In cazul anunturilor pentru care ordonanta de urgenta nu prevede obligatia publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, autoritatea contractanta are obligatia de a include in continutul anunturilor cel putin informatiile prevazute in modelele prezentate in anexa nr. 1, dar, de regula, nu mai mult de 650 de cuvinte.

Art. 30 - In cel mult o zi lucratoare dupa publicarea anuntului in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul respectiv spre publicare si catre Regia Autonoma 'Monitorul Oficial'.


CAPITOLUL IV

Aplicarea procedurilor de atribuire


SECTIUNEA 1

Licitatia deschisa


Art. 31 - (1) In perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura oricarui operator economic posibilitatea de a obtine documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in anuntul de participare daca documentatia de atribuire urmeaza sa fie obtinuta:

a) in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat; sau

b) prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP, astfel cum este prevazut la art. 40 alin. (2) lit. a) din ordonanta de urgenta.

(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 si 77 din ordonanta de urgenta.

Art. 32 - (1) In cazul in care autoritatea contractanta primeste solicitari de clarificare cu privire la prevederile documentatiei de atribuire, aceasta are obligatia de a raspunde la aceste solicitari, respectand prevederile art. 78 alin. (2) si (3) din ordonanta de urgenta.

(2) In cazul in care documentatia de atribuire a fost pusa la dispozitia operatorilor economici prin asigurarea accesului direct si nerestrictionat la fisierul electronic disponibil in SEAP, autoritatea contractanta are obligatia, respectand prevederile art. 78 alin. (2) din ordonanta de urgenta, de a face cunoscute clarificarile sau eventualele modificari in legatura cu documentatia de atribuire, prin crearea unui nou fisier electronic la care se va asigura accesul direct si nerestrictionat, in mod similar cu accesul la fisierul initial.

Art. 33 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a deschide ofertele la data, ora si locul indicate in anuntul de participare.

(2) Orice ofertant are dreptul de a participa la deschiderea ofertelor.

(3) In cadrul sedintei de deschidere nu este permisa respingerea niciunei oferte, cu exceptia celor care se incadreaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) au fost depuse dupa data si ora limita de depunere sau la o alta adresa decat cele stabilite in anuntul de participare;

b) nu sunt insotite de garantia de participare astfel cum a fost solicitata in documentatia de atribuire.

(4) Sedinta de deschidere se finalizeaza printr-un proces-verbal semnat de membrii comisiei de evaluare, de expertii cooptati si de reprezentantii operatorilor economici, in care se consemneaza modul de desfasurare a sedintei respective, aspectele formale constatate la deschiderea ofertelor, elementele principale ale fiecarei oferte.

(5) Comisia de evaluare are obligatia de a transmite un exemplar al procesului-verbal de deschidere tuturor operatorilor economici participanti la procedura de atribuire, indiferent daca acestia au fost sau nu prezenti la sedinta de deschidere.

(6) Orice decizie cu privire la calificarea/selectia ofertantilor/candidatilor sau, dupa caz, cu privire la evaluarea ofertelor se adopta de catre comisia de evaluare in cadrul unor sedinte ulterioare sedintei de deschidere a ofertelor.

Art. 34 - (1) In cazul in care, in cadrul documentatiei de atribuire, a fost prevazuta obligatia indeplinirii unor criterii de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, comisia de evaluare are obligatia verificarii modului de indeplinire a acestor criterii de catre fiecare ofertant in parte.

(2) Comisia de evaluare are obligatia de a analiza si de a verifica fiecare oferta atat din punct de vedere al elementelor tehnice propuse, cat si din punct de vedere al aspectelor financiare pe care le implica.

(3) Propunerea tehnica trebuie sa corespunda cerintelor minime prevazute in caietul de sarcini.

(4) Propunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv.

Art. 35 - Pe parcursul analizarii si verificarii documentelor prezentate de ofertanti, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricand clarificari sau completari ale documentelor prezentate de acestia pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, sau pentru demonstrarea conformitatii ofertei cu cerintele solicitate.

Art. 36 - (1) Oferta este considerata inacceptabila in urmatoarele situatii:

a) se incadreaza in categoria celor prevazute la art. 33 alin. (3);

b) a fost depusa de un ofertant care nu indeplineste cerintele minime de calificare;

c) constituie o alternativa la prevederile caietului de sarcini, alternativa care nu poate fi luata in considerare din urmatoarele motive:

- in anuntul de participare nu este precizata in mod explicit posibilitatea depunerii unor oferte alternative;

- respectiva oferta alternativa nu respecta cerintele minime prevazute in caietul de sarcini;

d) nu asigura respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la conditiile specifice de munca si de protectie a muncii, atunci cand aceasta cerinta este formulata in conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta de urgenta;

e) pretul inclus in propunerea financiara depaseste valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv;

f) in urma verificarilor prevazute la art. 202 si 203 din ordonanta de urgenta se constata ca oferta prezinta un pret neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat, executat sau prestat.

(2) Oferta este considerata neconforma in urmatoarele situatii:

a) nu satisface cerintele caietului de sarcini;

b) contine propuneri referitoare la clauzele contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

c) contine in cadrul propunerii financiare preturi care nu sunt rezultatul liberei concurente si care nu pot fi justificate.

Art. 37 - (1) Ofertele care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 36 sunt singurele oferte care pot fi considerate admisibile.

(2) Oferta castigatoare se stabileste numai dintre ofertele admisibile si numai pe baza criteriului de atribuire precizat in anuntul de participare si in documentatia de atribuire.

Art. 38 - (1) Inainte de stabilirea ofertei castigatoare, autoritatea contractanta are dreptul de a organiza o etapa finala de licitatie electronica, dar numai in cazul in care a luat aceasta decizie inainte de initierea procedurii de atribuire si numai daca a anuntat decizia respectiva in anuntul de participare, iar documentatia de atribuire contine toate precizarile prevazute la art. 164 din ordonanta de urgenta.

(2) Licitatiile electronice se organizeaza prin intermediul SEAP, in conditiile reglementate de normele metodologice adoptate in conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.

(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a invita la etapa de licitatie electronica numai ofertanti care au depus oferte admisibile.

(4) In cazul organizarii etapei finale de licitatie electronica, clasamentul final se stabileste pe baza rezultatului obtinut in procesul repetitiv de ofertare derulat in cadrul etapei respective.

Art. 39 - (1) Dupa ce a finalizat evaluarea ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora, in conformitate cu prevederile art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta, un raport al procedurii de atribuire, care se inainteaza compartimentului intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) si conducatorului autoritatii contractante, in vederea incheierii contractului.

(2) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a informa toti ofertantii in legatura cu rezultatul aplicarii procedurii de atribuire nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la primirea raportului procedurii de atribuire.


(3) Activitatea comisiei de evaluare inceteaza dupa elaborarea raportului procedurii de atribuire.

Art. 40 - Procedura de licitatie deschisa poate fi aplicata prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, in conditiile reglementate de normele metodologice adoptate in conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.


SECTIUNEA a 2-a

Licitatia restransa


Art. 41 - In perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura oricarui operator economic posibilitatea de a obtine informatii complete cu privire la conditiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 42 - Dupa expirarea datei limita de depunere a candidaturilor, comisia de evaluare are dreptul de a stabili candidatii selectati aplicand in acest scop numai criteriile de selectie prevazute in anuntul de participare.

Art. 43 - (1) In cazul in care numarul candidatilor selectati conform prevederilor art. 85 alin. (2) din ordonanta de urgenta este mai mic decat numarul minim prevazut in anuntul de participare, fie datorita faptului ca nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorita faptului ca o parte dintre candidati nu au indeplinit cerintele minime de calificare, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire in masura in care numarul de candidati selectati este de cel putin 3.

(2) Dupa ce a finalizat selectarea candidatilor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se inainteaza conducatorului autoritatii contractante spre aprobare.

(3) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a informa toti candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dupa obtinerea aprobarii prevazute la alin. (2); candidatilor respinsi sau neselectati trebuie sa li se comunice si motivele concrete care au stat la baza deciziei de respingere a candidaturilor respective.

Art. 44 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de participare la etapa a doua a licitatiei restranse concomitent tuturor candidatilor selectati, respectand prevederile art. 87-89 din ordonanta de urgenta.

(2) Candidatii selectati nu au dreptul de a se asocia in scopul depunerii de oferta comuna, iar autoritatea contractanta nu are dreptul de a accepta o astfel de oferta.

(3) In cadrul etapei a doua a licitatiei restranse, prevederile art. 31-39 se aplica in mod corespunzator.

Art. 45 - Procedura de licitatie restransa poate fi aplicata prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, in conditiile reglementate de normele metodologice adoptate in conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.


SECTIUNEA a 3-a

Dialogul competitiv


Art. 46 - Inainte de initierea procedurii de dialog competitiv, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute la art. 94 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificarii se concretizeaza prin elaborarea notei justificative prevazute la art. 5, care devine parte a dosarului achizitiei publice.

Art. 47 - In perioada cuprinsa intre data publicarii anuntului de participare si data limita de depunere a candidaturilor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura oricarui operator economic posibilitatea de a obtine informatii complete cu privire la conditiile de participare la procedura de atribuire.

Art. 48 - (1) In cazul in care numarul candidatilor admisi este mai mic decat numarul minim prevazut in anuntul de participare, fie datorita faptului ca nu au fost depuse suficiente candidaturi, fie datorita faptului ca o parte dintre candidati nu au indeplinit cerintele minime de calificare, autoritatea contractanta are dreptul de a trece la etapa a doua a procedurii de atribuire in masura in care numarul de candidati admisi este de cel putin 3.

(2) Dupa ce a finalizat preselectarea candidatilor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport intermediar al primei etape a procedurii de atribuire, care se inainteaza conducatorului autoritatii contractante spre aprobare conform atributiilor legale ce ii revin.

(3) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a informa toti candidatii in legatura cu rezultatul aplicarii primei etape a procedurii de atribuire, imediat dupa obtinerea aprobarii prevazute la alin. (2).

Art. 49 - (1) Etapa a doua a procedurii de dialog competitiv consta in organizarea de intalniri cu fiecare candidat admis in parte, pe parcursul carora se deruleaza un dialog cu scopul identificarii solutiilor/optiunilor referitoare la aspectele tehnice, montajele financiare, problemele legate de cadrul juridic si orice alte elemente ale viitorului contract. La sfarsitul fiecarei intalniri comisia de evaluare are obligatia consemnarii problemelor discutate si aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

(2) Identificarea solutiilor/optiunilor se structureaza in functie de necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate in documentatia descriptiva.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a include in documentatia descriptiva posibilitatea acordarii de prime participantilor la dialog. Primele se stabilesc in limita bugetului disponibil al autoritatii contractante si in functie de cheltuielile specifice implicate de participarea la dialog, cuantumul total al primelor respective neputand depasi 2% din valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit.

(4) Este exceptat de la acordarea primelor operatorul economic a carui oferta este, in final, declarata castigatoare.

Art. 50 - (1) In masura in care a prevazut aceasta posibilitate in documentatia descriptiva, iar numarul de participanti la dialog este suficient de mare astfel incat diminuarea numarului de participanti sa nu afecteze concurenta reala, autoritatea contractanta are dreptul de a derula dialogul in runde succesive.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a organiza, dupa ce in urma dialogului cu fiecare dintre participanti a fost clarificata o parte din aspectele prevazute la art. 49 alin. (1), una sau mai multe faze intermediare in care participantii la dialog urmeaza sa prezinte propuneri tehnice si/sau financiare partiale.


(3) Autoritatea contractanta are obligatia de a anunta toti participantii la dialog cu privire la modalitatea de desfasurare a fazei intermediare, precum si la factorii de evaluare aplicabili si la modul concret de aplicare a acestora pentru reducerea numarului de participanti.

(4) Dupa finalizarea unei faze intermediare de reducere a numarului de participanti la dialog, comisia de evaluare are obligatia de a elabora un raport care se inainteaza conducatorului autoritatii contractante spre aprobare, conform atributiilor legale ce ii revin.

(5) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a informa toti participantii la dialog in legatura cu rezultatul fazei intermediare, imediat dupa obtinerea aprobarii prevazute la alin. (4).

(6) Urmatoarea runda de dialog se deruleaza numai cu participantii selectati in cadrul fazei intermediare organizate anterior.

Art. 51 - In cazul in care etapa a doua a procedurii de dialog competitiv nu se poate finaliza prin identificarea unei solutii viabile, autoritatea contractanta are dreptul de a anula procedura de atribuire, considerandu-se implicit indeplinirea conditiilor prevazute la art. 209 alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgenta.

Art. 52 - (1) In cadrul ultimei etape a dialogului competitiv, ofertantii trebuie sa depuna oferte pe baza solutiei/solutiilor identificate in cursul etapei anterioare.

(2) Prevederile art. 33, 38 si 39 se aplica in mod corespunzator.


SECTIUNEA a 4-a

Negocierea cu publicarea prealabila a unui anunt de participare


Art. 53 - (1) Inainte de initierea procedurii de negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute la art. 110 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificarii se concretizeaza prin elaborarea notei justificative prevazute la art. 5, care devine parte a dosarului achizitiei publice.

(2) In cazul atribuirii unui contract sectorial, autoritatea contractanta nu are obligatia verificarii conditiilor prevazute la alin. (1), in acest caz fiind aplicabile prevederile art. 251 din ordonanta de urgenta.

Art. 54 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a derula negocieri cu fiecare candidat preselectat in parte. La sfarsitul fiecarei intalniri comisia de evaluare are obligatia consemnarii problemelor discutate si aspectelor convenite intr-un proces-verbal de sedinta.

(2) Fiecare participant la negocieri are obligatia de a prezenta, in functie de necesitatile, obiectivele si constrangerile autoritatii contractante, astfel cum au fost acestea evidentiate in documentatia descriptiva, o oferta preliminara care va constitui punctul de pornire al negocierilor.

Art. 55 - In masura in care a prevazut aceasta posibilitate in documentatia descriptiva, iar numarul de participanti la negocieri este suficient de mare astfel incat diminuarea numarului de participanti sa nu afecteze concurenta reala, autoritatea contractanta are dreptul de a derula negocierile in runde succesive, dupa un model similar cu cel prevazut pentru dialogul competitiv.

Art. 56 - (1) Negocierile se deruleaza pana in momentul in care fiecare participant la negocieri declara ca oferta preliminara pe care a prezentat-o nu mai poate fi imbunatatita.

(2) In cazul in care, pe parcursul negocierilor, comisia de negociere a autoritatii contractante constata ca nu se inregistreaza imbunatatiri substantiale ale ofertei preliminare fata de intalnirile/rundele anterioare, aceasta are dreptul de a stabili o intalnire finala cu fiecare participant in parte. Fiecare participant are obligatia de a prezenta elementele finale ale propunerii sale tehnice si financiare, pentru care urmeaza sa se aplice factorii de evaluare.


SECTIUNEA a 5-a

Negocierea fara publicarea prealabila a unui anunt de participare


Art. 57 - Inainte de initierea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica intrunirea conditiilor prevazute la art. 122 sau, dupa caz, la art. 252 din ordonanta de urgenta. Rezultatul verificarii se concretizeaza prin elaborarea notei justificative prevazute la art. 5, care devine parte a dosarului achizitiei publice.

Art. 58 - Initierea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare se realizeaza prin transmiterea unei invitatii de participare la negocieri catre unul sau, ori de cate ori este posibil, catre mai multi operatori economici.

Art. 59 - (1) In cazurile prevazute la art. 122 lit. f) si la art. 252 lit. f) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona numai acele categorii de produse fungibile care sunt cotate pe piata la disponibil; in aceasta situatie, prevederile art. 58 nu sunt aplicabile, procedura fiind initiata prin transmiterea catre bursa a ordinului de cumparare.

(2) In sensul prevederilor alin. (1), prin bunuri fungibile se intelege bunurile determinate generic, care pot fi inlocuite unele cu altele in executarea unei obligatii contractuale.

(3) Oferta castigatoare este aceea care, la finalul tranzactiei in ringul bursei, a prezentat cel mai scazut pret pentru produsul respectiv.

Art. 60 - In cazurile prevazute la art. 122 lit. g) si la art. 252 lit. g) din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona produse prin participarea la procedura specifica organizata in acest sens asupra operatorului economic aflat in lichidare, in conditiile legii.


SECTIUNEA a 6-a

Cererea de oferte


Art. 61 - (1) Cererea de oferte se initiaza prin transmiterea unei invitatii de participare catre cel putin 3 operatori economici.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, prevederile alin. (1) isi inceteaza aplicabilitatea, autoritatea contractanta avand obligatia de a publica invitatia de participare in SEAP.

Art. 62 - (1) In perioada cuprinsa intre data transmiterii invitatiei de participare si data limita de depunere a ofertelor, autoritatea contractanta are obligatia de a asigura oricarui operator economic posibilitatea de a obtine documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in invitatia de participare daca documentatia de atribuire urmeaza sa fie obtinuta:

a) in urma unei solicitari a fiecarui operator economic interesat; sau

b) prin accesarea directa si nerestrictionata a unui fisier electronic, care va fi disponibil in SEAP.

(3) In cazul prevazut la alin. (2) lit. a) sunt aplicabile prevederile art. 62 si 77 din ordonanta de urgenta.

Art. 63 - (1) Dupa transmiterea invitatiei de participare, regulile aplicabile procedurii de cerere de oferte sunt similare cu cele prevazute la art. 32-39, pentru aplicarea licitatiei deschise.

(2) In cazul aplicarii procedurii de cerere de oferte prin mijloace electronice, autoritatea contractanta are dreptul de a solicita reduceri succesive ale preturilor incluse in propunerile financiare.

Art. 64 - Procedura de cerere de oferte poate fi aplicata prin utilizarea mijloacelor electronice, prin intermediul SEAP, in conditiile reglementate de normele metodologice adoptate in conformitate cu prevederile art. 303 alin. (3) din ordonanta de urgenta.


CAPITOLUL V

Acordul-cadru


Art. 65 - In sensul prevederilor art. 143 din ordonanta de urgenta, autoritatea contractanta:

a) nu are dreptul de a incheia acorduri-cadru cu o durata mai mare de 4 ani decat in cazuri exceptionale si pe care le poate justifica doar prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmeaza sa fie atribuite in baza acordului-cadru respectiv;

b) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente care au ca obiect prestatii de alta natura decat cele stabilite prin acordul-cadru;

c) nu are dreptul de a incheia acorduri-cadru pe baza carora se pot atribui contracte subsecvente de tipuri sau natura diferite unele fata de altele;

d) nu are dreptul de a incheia contracte subsecvente decat cu operatorul/operatorii economic/ economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru si numai pe baza regulilor si conditiilor prevazute in respectivul acord;

e) nu are dreptul de a atribui contracte subsecvente in numele si pentru o alta autoritate contractanta care nu este parte in acordul-cadru respectiv decat in cazul in care are calitatea de unitate de achizitii centralizate conform prevederilor art. 22 din ordonanta de urgenta;

f) fara a aduce atingere prevederilor art. 31 din ordonanta de urgenta, are obligatia de a impune conditii minime de calificare care sa se raporteze cel mult la valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului-cadru.

Art. 66 - Documentatia de atribuire trebuie sa contina, alaturi de elementele prevazute la art. 33 alin. (2) din ordonanta de urgenta, si un set minim de informatii specifice referitoare la:

a) numarul sau intervalul in care se va incadra numarul de operatori economici care vor fi parte a acordului-cadru ce urmeaza sa fie incheiat;

b) optiunea de a atribui contractele subsecvente incheierii acordului-cadru fara reluarea competitiei sau prin reluarea competitiei, in cazul in care acordul-cadru urmeaza sa fie incheiat cu mai multi operatori economici;

c) criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa se aplice pentru atribuirea contractelor subsecvente, precum si orice alte reguli aferente, in cazul in care atribuirea contractelor respective urmeaza sa se realizeze prin reluarea competitiei;

d) calendarul estimativ de aplicare a procedurii, precum si calendarul estimativ de atribuire a contractelor subsecvente;

e) estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea fi solicitate pe durata intregului acord-cadru;

f) estimari ale cantitatilor minime si maxime care ar putea face obiectul unui singur contract subsecvent dintre cele care urmeaza sa fie atribuite pe durata acordului-cadru.

Art. 67 - (1) Prin incheierea unui acord-cadru, autoritatea contractanta isi asuma, fata de operatorul/operatorii economic/economici care este/sunt parte a acordului respectiv, urmatoarele obligatii principale:

a) sa nu initieze, pe durata acordului-cadru, o noua procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrarile care au facut obiectul acordului-cadru respectiv, cu exceptia cazului in care operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului nu mai are/au capacitatea de a raspunde solicitarilor autoritatii contractante;

b) sa atribuie contracte operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari, ori de cate ori intentioneaza sa achizitioneze produsele/serviciile/lucrarile care au facut obiectul acordului-cadru respectiv, respectand conditiile esentiale stabilite la incheierea acestuia.

(2) Operatorul/operatorii economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru isi asuma ca obligatie principala fata de autoritatea contractanta furnizarea de produse/prestarea de servicii/executia de lucrari, astfel cum a fost prevazut in acordul-cadru respectiv, ori de cate ori autoritatea contractanta solicita acest lucru.

(3) Solicitarea autoritatii contractante, adresata operatorului economic pentru a furniza/presta/ executa, se materializeaza prin incheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.

Art. 68 - (1) Acordul-cadru trebuie sa prevada, pentru contractele subsecvente care urmeaza sa fie atribuite, elementele/conditiile considerate esentiale, care se refera la:

a) obligatiile pe care operatorul/operatorii economic/economici si le-a/le-au asumat prin propunerea tehnica prezentata in cursul procedurii de atribuire, in special in ceea ce priveste caracteristicile tehnice - functionale si de performanta - ale produselor care urmeaza sa fie furnizate, descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate si nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrarilor care urmeaza sa fie executate si nivelul calitativ al acestora, duratele/ termenele de livrare, de prestare sau de executie incepand din momentul incheierii contractului, garantiile acordate, orice alte elemente care au fost luate in considerare in procesul de analiza si evaluare a propunerilor tehnice;

b) pretul/tariful unitar sau preturile/tarifele unitare, alte angajamente financiare sau comerciale, pe care operatorul/operatorii economic/economici le-a/le-au prevazut in propunerea financiara;

c) conditii specifice si formule de ajustare a preturilor, dupa caz;

d) orice alte elemente/clauze pe care autoritatea contractanta le considera necesare.

(2) In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada:

a) elementele/conditiile care raman neschimbabile pe intreaga durata a respectivului acord;

b) elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea contractelor subsecvente.

Art. 69 - (1) In cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, autoritatea contractanta are obligatia, ori de cate ori decide achizitionarea produselor/serviciilor/lucrarilor

care fac obiectul acordului respectiv, sa transmita concomitent o invitatie de participare la reofertare catre toti operatorii economici semnatari ai acordului-cadru.

(2) Invitatia la reofertare trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

a) cu privire la cantitatile si elementele specifice care vor face obiectul contractului ce urmeaza sa fie atribuit;

b) cu privire la elementele/conditiile care fac obiectul reluarii competitiei si criteriul de atribuire/factorii de evaluare care urmeaza sa fie aplicati pentru stabilirea operatorului economic caruia ii va fi atribuit contractul, astfel cum s-a prevazut in documentatia de atribuire elaborata pentru incheierea acordului-cadru;

c) cu privire la modul in care se depune/transmite noua oferta si data limita pana la care operatorii economici au dreptul de a depune/transmite noua oferta.

(3) Elementele care pot face obiectul reofertarii se pot referi la pret, termene de livrare/ prestare/executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si/sau la orice altele asemenea, in masura in care au fost prevazute conform dispozitiilor art. 68 alin. (2) lit. b).

(4) Data limita pana la care operatorii economici au dreptul sa depuna/transmita noua oferta se stabileste de autoritatea contractanta care are, in acest sens, obligatia de a tine cont de aspecte precum complexitatea obiectului viitorului contract si asigurarea unei perioade rezonabile pentru elaborarea noii oferte si transmiterea acesteia; autoritatea contractanta poate sa consulte operatorii economici cu privire la posibilitatea acestora de a elabora noile oferte intr-o perioada cat mai scurta de timp.

(5) Operatorii economici au dreptul ca in procesul de reofertare sa modifice elementele/ conditiile care fac obiectul reluarii competitiei numai in sensul imbunatatirii acestora si fara sa afecteze elementele/conditiile stabilite ca fiind neschimbabile conform prevederilor art. 68 alin. (2) lit. a).

(6) In cazul in care, in urma reofertarii, autoritatea contractanta nu obtine imbunatatiri ale elementelor/conditiilor care fac obiectul reluarii competitiei, aceasta are obligatia de a atribui contractul ofertantului clasat pe primul loc in cadrul procedurii aplicate pentru incheierea acordului-cadru,  prin luarea in considerare a conditiilor si elementelor prevazute in oferta initiala a acestuia.

Art. 70 - (1) In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari deoarece cantitatea care face obiectul contractului depaseste estimarea prevazuta la art. 66 lit. f), autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea diferentei care nu poate fi acoperita de respectivul operator economic, numai in cazul in care:

a) acordul-cadru este incheiat doar cu operatorul economic respectiv; sau

b) desi acordul-cadru este incheiat si cu alti operatori economici, nici acestia, la randul lor, nu au capacitatea de a acoperi diferenta respectiva.

(2) In cazul in care operatorul economic caruia autoritatea contractanta ii transmite o solicitare pentru incheierea unui contract subsecvent nu are capacitatea de a raspunde acestei solicitari din propria culpa, autoritatea contractanta are dreptul de a initia o noua procedura de atribuire pentru achizitionarea intregii cantitati necesare.

(3) Operatorul economic in culpa va suferi consecintele prevazute in acordul-cadru pentru neindeplinirea obligatiilor in sarcina sa.


CAPITOLUL VI

Evaluarea ofertelor


Art. 71 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a desemna pentru atribuirea fiecarui contract de achizitie publica persoana/persoanele responsabila/responsabile pentru evaluarea ofertelor, care se constituie intr-o comisie de evaluare.

(2) Comisia de evaluare se nominalizeaza, de regula, din cadrul compartimentului intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1).

(3) Nominalizarea persoanelor responsabile pentru evaluarea ofertelor se poate realiza atat pentru atribuirea fiecarui contract in parte, cat si pentru atribuirea mai multor contracte, in acest din urma caz atunci cand contractele respective sunt de complexitate redusa.

Art. 72 - (1) Persoana responsabila pentru atribuirea contractului este, totodata, si presedinte al comisiei de evalure.

(2) Atributiile comisiei de evaluare sunt urmatoarele:

a) deschiderea ofertelor si, dupa caz, a altor documente care insotesc oferta;

b) verificarea indeplinirii criteriilor de calificare de catre ofertanti/candidati, in cazul in care acestea au fost solicitate prin documentatia de atribuire;

c) realizarea selectiei/preselectiei candidatilor, daca este cazul;

d) realizarea dialogului cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurii de dialog competitiv;

e) realizarea negocierilor cu operatorii economici, in cazul aplicarii procedurilor de negociere;

f) verificarea propunerilor tehnice prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al modului in care acestea corespund cerintelor minime din caietul de sarcini sau din documentatia descriptiva;

g) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanti, din punctul de vedere al incadrarii in fondurile care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica respectiv, precum si, daca este cazul, din punctul de vedere al incadrarii acestora in situatia prevazuta la art. 202 din ordonanta de urgenta;

h) stabilirea ofertelor inacceptabile sau neconforme si a motivelor care stau la baza incadrarii ofertelor respective in aceasta categorie;

i) stabilirea ofertelor admisibile;

j) aplicarea criteriului de atribuire, astfel cum a fost prevazut in documentatia de atribuire, si stabilirea ofertei/ofertelor castigatoare;

k) in cazuri justificate conform prevederilor art. 209 din ordonanta de urgenta, elaborarea unei propuneri de anulare a procedurii de atribuire;

l) elaborarea raportului procedurii de atribuire, astfel cum este acesta prevazut la art. 213 alin. (2) din ordonanta de urgenta.

(3) Autoritatea contractanta are dreptul de a nominaliza membri de rezerva pentru membrii comisiei de evaluare.

(4) Autoritatea contractanta are dreptul de a inlocui un membru al comisiei de evaluare cu un membru de rezerva numai daca persoana care urmeaza sa fie inlocuita nu are posibilitatea, din motive obiective, de a-si indeplini atributiile care rezulta din calitatea de membru al comisiei de evaluare. Dupa producerea inlocuirii, calitatea de membru al comisiei de evaluare este preluata de catre membrul de rezerva, care isi va exercita atributiile aferente pana la finalizarea procedurii de atribuire.

Art. 73 - (1) Persoana responsabila pentru atribuirea contractului are dreptul de a propune conducerii autoritatii contractante cooptarea in cadrul comisiei de evaluare a unor experti din cadrul altor compartimente ale autoritatii contractante sau a unor experti externi.

(2) Propunerea prevazuta la alin. (1) trebuie sa precizeze atributiile si responsabilitatile specifice ale expertilor care urmeaza sa fie cooptati in comisia de evaluare si sa justifice necesitatea participarii lor la procesul de evaluare.

(3) Atributiile si responsabilitatile expertilor externi cooptati se rezuma, dupa caz, numai la:

a) verificarea si evaluarea propunerilor tehnice;

b) analiza situatiei financiare a ofertantilor/candidatilor ori analiza financiara a efectelor pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau clauze contractuale propuse de ofertant;

c) analiza efectelor de natura juridica pe care le pot determina anumite elemente ale ofertei sau anumite clauze contractuale propuse de ofertant.

(4) Expertii cooptati pot fi nominalizati odata cu numirea comisiei de evaluare sau ulterior, in functie de problemele care ar putea impune expertiza acestora.

(5) Expertii cooptati pentru probleme specifice de natura celor prevazute la alin. (3) nu au drept de vot in cadrul comisiei de evaluare, insa au obligatia de a elabora un raport de specialitate cu privire la aspectele tehnice, financiare sau juridice, asupra carora isi exprima punctul de vedere.

(6) Raportul de specialitate prevazut la alin. (5) este destinat sa faciliteze comisiei de evaluare adoptarea deciziilor in cadrul procesului de analiza a ofertelor si de stabilire a ofertei/ofertelor castigatoare. Raportul de specialitate se ataseaza la raportul de atribuire si devine parte a dosarului achizitiei publice.

Art. 74 - (1) Pe parcursul desfasurarii procesului de evaluare, comisia si expertii cooptati au obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertelor, precum si asupra oricaror alte informatii prezentate de catre candidati/ofertanti, a caror dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

(2) Incalcarea angajamentelor referitoare la confidentialitate se sanctioneaza conform legii, disciplinar sau penal.

(3) Cu exceptia sedintei de deschidere a ofertelor, la intrunirile comisiei de evaluare au dreptul de a participa numai membrii acesteia si, dupa caz, expertii cooptati.

(4) Regulile de evitare a conflictului de interese, astfel cum au fost prevazute la cap. II, sectiunea a 8-a din ordonanta de urgenta, sunt egal aplicabile atat comisiei de evaluare, cat si expertilor cooptati.

Art. 75 - (1) Comisia de evaluare si membrii cooptati au obligatia de a semna pe propria raspundere o declaratie de confidentialitate si impartialitate prin care se angajeaza sa respecte prevederile art. 74 si prin care confirma ca nu se afla intr-o situatie care implica existenta unui conflict de interese.

(2) Declaratia prevazuta la alin. (1) trebuie semnata inainte de preluarea atributiilor specifice, in cadrul procesului de evaluare.

(3) In cazul in care unul dintre membrii desemnati in comisia de evaluare sau unul dintre expertii cooptati constata ca se afla intr-o situatie de incompatibilitate, atunci acesta are obligatia de a solicita de indata inlocuirea sa din componenta comisiei respective cu o alta persoana. Situatiile de incompatibilitate pot fi sesizate autoritatii contractante si de catre terti.

(4) In cazul in care sunt sesizate astfel de situatii, autoritatea contractanta are obligatia de a verifica cele semnalate si, daca este cazul, de a adopta masurile necesare pentru evitarea/ remedierea oricaror aspecte care pot determina aparitia unui conflict de interese.

Art. 76 - (1) Modul de lucru al comisiei de evaluare este stabilit de catre presedintele comisiei de comun acord cu membrii acesteia, urmand a se avea in vedere calendarul estimativ de aplicare a procedurii si perioada solicitata pentru valabilitatea ofertelor.

(2) Orice decizie a comisiei de evaluare trebuie sa intruneasca votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai.

(3) In cazul stabilirii ofertei castigatoare pe baza de punctaj, votul membrilor comisiei de evaluare se reflecta prin punctajul individual acordat fiecarei oferte in parte.

(4) In cazul in care se ajunge in situatia ca prevederile alin. (2) sa nu fie respectate datorita unor eventuale divergente de pareri intre membrii comisiei de evaluare, atunci presedintele comisiei va solicita reanalizarea punctelor de divergenta, in scopul finalizarii in timp util a etapei de evaluare a ofertelor si de stabilire a ofertei castigatoare. In cazul in care comisia de evaluare nu ajunge la un acord, decizia finala se adopta cu votul majoritatii simple a membrilor sai.

(5) Membrii comisiei de evaluare care nu sunt de acord cu decizia adoptata au obligatia de a-si prezenta punctul de vedere in scris, elaborand in acest sens o nota individuala care se ataseaza la raportul procedurii de atribuire.

Art. 77 - (1) In cazul in care comisia de evaluare constata ca unul sau mai multi ofertanti/ candidati a/au omis sa prezinte anumite documente prin care se confirma indeplinirea cerintelor privind situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si/sau profesionala, aceasta va solicita ofertantilor/candidatilor respectivi completarea documentelor care lipsesc, acordand in acest scop un termen rezonabil de timp, de regula in limita a 72 de ore de la momentul solicitarii. Comisia de evaluare va lua toate masurile necesare astfel incat solicitarea sa parvina in timp util ofertantilor/candidatilor.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), comisia de evaluare nu are dreptul de a permite si de a solicita unui ofertant/candidat completarea unui document care lipseste, in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) in documentatia de atribuire a fost mentionat expres faptul ca, in caz de neprezentare a respectivului document, nu este permisa completarea ulterioara, neprezentarea avand ca efect descalificarea ofertantului/candidatului;

b) ofertantul/candidatul respectiv, desi cunostea cerintele, a omis sa prezinte mai mult de 3 dintre documentele solicitate in cadrul documentatiei de atribuire;

c) prin acceptarea completarii documentului respectiv se creeaza un avantaj evident in raport cu ceilalti ofertanti/candidati, aducandu-se atingere principiului tratamentului egal.

Art. 78 - Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile si completarile formale sau de confirmare, necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada de timp acordata pentru transmiterea clarificarilor. Comunicarea transmisa in acest sens catre ofertant trebuie sa fie clara, precisa si sa defineasca in mod explicit si suficient de detaliat in ce consta solicitarea comisiei de evaluare.

Art. 79 - (1) In cazul in care ofertantul nu transmite in perioada precizata de comisia de evaluare clarificarile/raspunsurile solicitate sau in cazul in care explicatiile prezentate de ofertant nu sunt concludente, oferta sa va fi considerata neconforma.


(2) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii tehnice, oferta sa va fi considerata neconforma.

(3) In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta continutul propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma, cu exceptia situatiei prevazute la art. 80 alin. (2).

Art. 80 - (1) Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. In cazul in care ofertantul nu accepta corectia acestor erori, atunci oferta sa va fi considerata neconforma.

(2) Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza:

a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total, trebuie luat in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat corespunzator;

b) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, trebuie luata in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre va fi corectata corespunzator.

Art. 81 - Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si ofertele neconforme.

Art. 82 - (1) Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile, in conformitate cu prevederile art. 200 din ordonanta de urgenta.

(2) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic', evaluarea ofertelor se realizeaza prin acordarea, pentru fiecare oferta in parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicarii algoritmului de calcul stabilit in documentatia de atribuire.

(3) In ordinea descrescatoare a punctajului acordat, comisia de evaluare trebuie sa intocmeasca clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.

(4) In cazul in care atribuirea contractului de achizitie publica se face pe baza criteriului 'pretul cel mai scazut', evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor in lei, fara TVA, a fiecarei oferte in parte si prin intocmirea, in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.

Art. 83 - (1) Dupa finalizarea evaluarii ofertelor, comisia de evaluare are obligatia de a elabora raportul procedurii de atribuire, care se semneaza de catre toti membrii comisiei de evaluare, inclusiv de presedintele acesteia.

(2) Raportul procedurii de atribuire se inainteaza conducatorului autoritatii contractante spre aprobare.


CAPITOLUL VII

Garantii


SECTIUNEA 1

Garantia de participare


Art. 84 - Garantia de participare se constituie de catre ofertant in scopul de a proteja autoritatea contractanta fata de riscul unui eventual comportament necorespunzator al acestuia pe intreaga perioada derulata pana la incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru.

Art. 85 - Autoritatea contractanta are obligatia de a preciza in documentatia de atribuire daca pentru participarea la procedura este prevazuta obligatia ofertantilor de a constitui o garantie de participare. In cazul in care documentatia de atribuire prevede o astfel de obligatie, atunci aceasta trebuie sa contina si urmatoarele informatii:

a) cuantumul garantiei de participare in suma fixa, suma care nu poate depasi 2% din valoarea estimata a contractului de achizitie publica/acordului-cadru;

b) perioada de valabilitate a garantiei de participare, care va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 86 - (1) Garantia de participare se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care se prezinta in original, in cuantumul si pentru perioada prevazuta in documentatia de atribuire.

(2) Autoritatea contractanta nu are dreptul de a impune eliberarea garantiei pentru participare de catre o anumita banca, nominalizata in mod expres in documentatia de atribuire.

(3) Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante:

a) a unui ordin de plata sau fila cec, cu conditia confirmarii acestora de catre banca emitenta, pana la data deschiderii ofertelor;

b) a unei sume in numerar, in cazul in care valoarea garantiei de participare este redusa ca valoare.

(4) In orice situatie, garantia de participare trebuie sa fie prezentata cel mai tarziu la deschiderea ofertelor.

Art. 87 - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a retine garantia pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma constituita, atunci cand acesta din urma se afla in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) isi retrage oferta in perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilita castigatoare, nu constituie garantia de buna executie in perioada de valabilitate a ofertei si, oricum, nu mai tarziu de 15 zile de la semnarea contractului;

c) oferta sa fiind stabilita castigatoare, refuza sa semneze contractul de achizitie publica/ acordul-cadru in perioada de valabilitate a ofertei.

(2) In cazul incheierii unui acord-cadru, prevederea alin. (1) lit. b) nu este aplicabila.

Art. 88 - (1) Garantia pentru participare, constituita de ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, se restituie de autoritatea contractanta in cel mult 3 zile lucratoare de la data constituirii garantiei de buna executie.

(2) Garantia de participare, constituita de ofertantii a caror oferta nu a fost stabilita castigatoare, se returneaza de autoritatea contractanta dupa semnarea contractului de achizitie publica cu ofertantul/ofertantii ale carui/caror oferte au fost desemnate castigatoare, dar nu mai tarziu de 3 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei.


SECTIUNEA a 2-a

Garantia de buna executie


Art. 89 - (1) Garantia de buna executie a contractului se constituie de catre contractant in scopul asigurarii autoritatii contractante de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(2) Autoritatea contractanta are obligatia de a stabili in documentatia de atribuire modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, precum si cuantumul acesteia, care insa nu trebuie sa depaseasca 10% din pretul contractului, fara TVA.

(3) In cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii - cu exceptia serviciilor de proiectare -, a carui valoare estimata este mai mica decat valoarea prevazuta la art. 124 din ordonanta de urgenta, precum si in cazul unui contract atribuit in urma aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, autoritatea contractanta are dreptul de a nu solicita contractantului constituirea garantiei de buna executie.

Art. 90 - (1) De regula, garantia de buna executie se constituie prin scrisoare de garantie bancara, care devine anexa la contract.

(2) In cazul in care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare, autoritatea contractanta are dreptul de a accepta constituirea acesteia prin depunerea la casierie a unor sume in numerar.

(3) Daca partile convin, garantia de buna executie se poate constitui si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante, la o banca agreata de ambele parti. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului. Pe parcursul indeplinirii contractului, autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie in documentatia de atribuire. Autoritatea contractanta va dispune ca banca sa instiinteze contractantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Contul astfel deschis este purtator de dobanda in favoarea contractantului.

Art. 91 - Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, oricand pe parcursul indeplinirii contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care contractantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie autoritatea contractanta are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizand obligatiile care nu au fost respectate.

Art. 92 - (1) In cazul contractului de furnizare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data intocmirii procesului-verbal de receptie a produselor care fac obiectul contractului si/sau de la plata facturii finale, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

(2) In cazul contractului de servicii, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie in cel mult 14 zile de la data indeplinirii de catre contractant a obligatiilor asumate prin contractul respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

(3) In cazul contractelor de servicii de proiectare, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) valoarea garantiei de buna executie aferenta studiilor de prefezabilitate si/sau fezabilitate, in termen de 14 zile de la data predarii si insusirii/aprobarii documentatiei tehnico-economice respective, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei;

b) valoarea garantiei de buna executie aferenta proiectului tehnic si/sau detaliilor de executie, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor executate in baza proiectului respectiv, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei.

(4) In cazul contractelor de lucrari, autoritatea contractanta are obligatia de a elibera/restitui garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

a) 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 zile de la data incheierii procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

b) restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

Procesele-verbale de receptie finala pot fi intocmite si pentru parti din lucrare, daca acestea sunt distincte din punct de vedere fizic si functional.


CAPITOLUL VIII

Finalizarea procedurii de atribuire


Art. 93 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a finaliza procedura de atribuire prin incheierea contractului de achizitie publica sau a acordului-cadru.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autoritatea contractanta are dreptul de a finaliza procedura de atribuire prin anularea acesteia, dar numai in circumstantele prevazute la art. 209 din ordonanta de urgenta.

Art. 94 - (1) Compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a comunica tuturor candidatilor/ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii, conform prevederilor art. 206-208 din ordonanta de urgenta.

(2) Comunicarea catre ofertantul/ofertantii declarat/declarati castigator/castigatori trebuie sa contina si invitatia pentru semnarea contractului sau, dupa caz, a acordului-cadru.

(3) Data stabilita in invitatia prevazuta la alin. (2) nu poate fi anterioara datei de implinire a termenului prevazut la art. 205 din ordonanta de urgenta.

Art. 95 - (1) Ca parte integranta a contractului de achizitie publica se constituie cel putin urmatoarele documente:

a) propunerea tehnica si propunerea financiara;

b) graficul de indeplinire a contractului;

c) graficul de plati;

d) garantia bancara de buna executie, daca este cazul.

(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

Art. 96 - (1) In cazul in care parti din contractul de achizitie publica urmeaza sa se indeplineasca de unul sau mai multi subcontractanti, autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, la incheierea contractului de achizitie publica respectiv, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.

(2) Pe parcursul derularii contractului, contractantul nu are dreptul de a inlocui subcontractantii nominalizati in oferta fara acceptul autoritatii contractante, iar eventuala inlocuire a acestora nu trebuie sa conduca la modificarea propunerii tehnice sau financiare initiale.

Art. 97 - (1) Pretul contractului de achizitie publica este ferm, exprimat in lei sau, dupa caz, in valuta.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pretul contractului de achizitie publica poate fi ajustat, pentru restul ramas de executat, numai in cazul aparitiei unor imprejurari care lezeaza interesele comerciale legitime ale partilor si care, in mod obiectiv, nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului sau a acordului-cadru.

(3) In sensul prezentei hotarari, pot fi asimilate situatiilor exceptionale si pot determina ajustarea pretului contractului urmatoarele:

a) modificari legislative, modificari ale normelor tehnice sau emiterea de catre autoritatile locale a unor acte administrative, al caror efect se reflecta in cresterea/diminuarea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului;

b) cresterea/diminuarea preturilor elementelor constitutive ale ofertei care influenteaza semnificativ costurile pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului.

(4) Modul concret de ajustare a pretului contractului de achizitie publica trebuie sa fie stabilit, pe cat posibil, inainte de initierea procedurii care va fi aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Autoritatea contractanta va preciza, atat in documentatia de atribuire, cat si in contractul care urmeaza sa fie incheiat, informatii/clauze speciale in acest sens. Lipsa respectivelor informatii/clauze determina inaplicabilitatea prevederilor referitoare la posibilitatea de ajustare a pretului contractului de achizitie publica.

(5) Modul de ajustare a pretului contractului de achizitie publica nu trebuie sa conduca in niciun caz la alterarea rezultatului procedurii de atribuire, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia contractantul respectiv a fost declarat castigator in urma finalizarii respectivei proceduri.

(6) Orice ajustare a pretului trebuie sa evidentieze influenta corecta pe care o exercita situatia care justifica eventuala ajustare. Justificarea cresterii preturilor resurselor se realizeaza numai pe baza evolutiei unor indici de pret relevanti, publicati de institutii/organisme abilitate, cum ar fi indici de pret publicati de Institutul National de Statistica, indici bursieri sau altii asemenea.

Art. 98 - In termen de cel mult 48 de zile de la incheierea contractului, compartimentul intern specializat prevazut la art. 3 alin. (1) are obligatia de a transmite spre publicare, conform prevederilor art. 56 din ordonanta de urgenta, un anunt de atribuire a contractului de achizitie publica.


CAPITOLUL IX

Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica


Art. 99 - (1) Monitorizarea atribuirii contractelor de achizitie publica se realizeaza de Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, pe baza informatiilor cuprinse in anunturile de participare si de atribuire.

(2) Autoritatile contractante au obligatia transmiterii catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a unui raport anual privind contractele atribuite in anul anterior.

(3) Informatiile solicitate se transmit conform modelului de raport prevazut in anexa nr. 2, de regula in format electronic sau, in cazuri exceptionale, pe suport fizic, cel mai tarziu pana la data de 31 martie a fiecarui an.

Art. 100 - (1) Raportul anual in format electronic se transmite la adresa de e-mail monitorizare@anrmap.ro.

(2) Raportul anual in format fizic se depune la registratura Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, autoritatea contractanta avand obligatia de a solicita numarul de inregistrare pe copia-martor a acestuia.

(3) Omisiunea transmiterii raportului anual sau transmiterea unui raport incomplet ori continand informatii eronate intra sub incidenta prevederilor art. 293 lit. m) din ordonanta de urgenta.

Art. 101 - Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice prelucreaza informatiile relevante cuprinse in anunturile de participare si de atribuire, precum si rapoartele anuale primite de la autoritatile contractante, constituind o baza de date statistice care este utilizata pentru:

a) prezentarea in termen a rapoartelor solicitate de Comisia Europeana;

b) furnizarea de informatii in legatura cu modul de functionare a sistemului de achizitii publice tuturor celor interesati;

c) supravegherea modului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

d) prevenirea si, dupa caz, constatarea unor incalcari ale legislatiei in domeniu.


CAPITOLUL X

Dispozitii tranzitorii si finale


Art. 102 - In sensul prevederilor art. 298 din ordonanta de urgenta, prin procedura de atribuire in curs de desfasurare se intelege orice procedura pentru care s-a transmis un anunt de participare sau, dupa caz, o invitatie de participare, pana la data de 29 iunie 2006.

Art. 103 - (1) Pana la data de 31 decembrie 2006, autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrarilor fie sistemul de grupare si codificare utilizat in Clasificarea produselor si serviciilor asociate activitatilor - CPSA, fie vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV.

(2) Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, autoritatea contractanta are obligatia de a utiliza pentru clasificarea statistica a produselor, serviciilor si lucrarilor numai vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV.

Art. 104 - Atribuirea contractelor de achizitie publica a caror valoare este mai mica decat pragul valoric prevazut la art. 19 din ordonanta de urgenta se poate realiza, incepand cu data de 1 ianuarie 2007, si prin intermediul SEAP.

Art. 105 - Sistemul informatic de utilitate publica prevazut la art. 58 alin. (1) din ordonanta de urgenta este operat de Agentia pentru Strategii Guvernamentale si este disponibil la adresa de internet www.publicitatepublica.ro.

Art. 106 - Presedintele Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice are dreptul de a emite ordine pentru:

a) aprobarea unor documentatii standard utilizate in cadrul procedurilor de atribuire;

b) aprobarea unor formulare specifice utilizate in cadrul procedurilor de atribuire sau in procesul de monitorizare;

c) aprobarea unor note interpretative, cu caracter general sau punctual, referitoare la prevederile ordonantei de urgenta si/sau ale prezentei hotarari.

Art. 107 - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.


PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

Contrasemneaza:

Presedintele Autoritatii Nationale pentru

Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Alexandru Cojocaru

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Aleodor Marian Francu

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiilor,

Zsolt Nagy

p. Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului,

Constantin Dascalu,

secretar de stat

Ministrul delegat pentru lucrari publice

si amenajarea teritoriului,

László Borbély

p. Ministrul integrarii europene,

Adrian Ciocanea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vladescu


Bucuresti, 19 iulie 2006.

Nr. 925.


ANEXA Nr. 1


MODELE

pentru anunturile care se publica in conformitate cu prevederile art. 17 si 29

Anuntul de intentie


A. Achizitia de produse

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare.

2. Daca este cazul, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. Natura si cantitatea sau valoarea produselor care se intentioneaza sa fie achizitionate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurii/procedurilor de atribuire

5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.

6. Alte informatii

B. Achizitia de servicii

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare.

2. Daca este cazul, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. Valoarea totala estimata a achizitiilor in fiecare din categoriile de servicii prevazute in anexa 2A; codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)

4. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurii/procedurilor de atribuire;

5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.

6. Alte informatii

C. Achizitia de lucrari

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail ale autoritatii contractante si ale biroului de la care se pot obtine, dupa caz, informatii suplimentare.

2. Daca este cazul, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Natura si dimensiunile lucrarilor si, in cazul in care lucrarea este impartita in mai multe loturi, caracteristicile esentiale ale respectivelor loturi

b) Amplasamentul lucrarii

c) codul/codurile CPV (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA)

4. Datele aproximative stabilite pentru initierea procedurii/procedurilor de atribuire

5. Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru.

6. Alte informatii

Anuntul de participare la licitatia deschisa

A. Achizitia de produse

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. (a) Procedura de atribuire aplicata;

(b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

(c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

(d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul de livrare a produselor

5. Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

7. Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire.

13. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

14. a) Termenul limita de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele.

15. Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

16. Daca este cazul, garantiile solicitate.

17. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

18. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

19. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma.

20. Criterii de calificare privind situatia economico - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse.

21. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

22. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

23. Criteriul de atribuire a contractului.

24. Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul prestarii serviciilor.

5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

10. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire.

14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

15. a) Termenul limita de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele.

16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

17. Daca este cazul, garantiile solicitate.

18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma

21. Criterii de calificare privind situatia economico - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse.

22. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

24. Criteriul de atribuire a contractului.

25. Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul executiei lucrarilor

5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare.

7. In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

9. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

10. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax si adresa de e-mail a biroului de la care se poate solicita documentatia de atribuire.

14. Daca este cazul, costul si conditiile de plata in vederea obtinerii documentatiei de atribuire.

15. a) Termenul de primire a ofertelor;

b) Adresa la care se transmit ofertele;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate ofertele.

16. Data, ora si locul deschiderii ofertelor.

17. Daca este cazul, garantiile solicitate.

18. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

19. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

20. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma.

21. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse.

22. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

23. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

24. Criteriul de atribuire a contractului.

25. Alte informatii.

Anuntul de participare la licitatia restransa

A. Achizitia de produse

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul de livrare a produselor

5. Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

7. Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

12. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

13. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

14. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

15. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Criterii de calificare privind situatia economico-fmanciara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie selectati;

b) criteriile de selectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul prestarii serviciilor.

5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. Optiunea de achizitionare a unor servicii noi similare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

10. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

14. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

15. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

16. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Criterii de calificare privind situatia economico-financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

19. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie selectati;

b) criteriile de selectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

21. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22. Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie utilizat un sistem dinamic de achizitie;

d) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul executiei lucrarilor

5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Optiunea de achizitionare a unor lucrari noi similare.

7. In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

8. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

9. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

10. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, indicatii se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

11. Termenul de finalizare sau durata contractului.

12. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative.

13. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candiaturile.

14. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

15. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

16. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

17. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

18. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

19. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie selectati;

b) criteriile de selectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

20. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

21. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

22. Alte informatii.

Anuntul de participare la dialogul competitiv

A. Achizitia de produse

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

4. Locul de livrare a produselor

5. Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

7. Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

13. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt sunt prezentate detalii, sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

17. Daca este cazul, se precizeaza derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de solutii care urmeaza sa fie discutate.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

4. Locul prestarii serviciilor.

5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

8. Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

13. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

17. Daca este cazul, se precizeaza derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de solutii care urmeaza sa fie discutate.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

4. Locul executiei lucrarilor

5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se va preciza dimensiunea respectivelor loturi;

7. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candiaturile.

12. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

13. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

15. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

17. Daca este cazul, se precizeaza derularea dialogului in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de solutii care urmeaza sa fie discutate.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 47).

21. Alte informatii.

Anuntul de participare la negociere

A. Achizitia de produse

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de furnizare rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul de livrare a produselor

5. Natura produselor care urmeaza sa fie furnizate precizand totodata daca achizitionarea se va realiza prin cumparare, cumparare in rate, inchiriere, leasing sau orice combinatie a acestora; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea de produse care trebuie furnizata.

7. Optiunea de achizitionare a unor cantitati suplimentare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a produselor care urmeaza a se livra pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

13. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

17. Daca este cazul, se precizeaza derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de oferte preliminare care urmeaza sa fie negociate.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de servicii rezervat atelierelor protejate sau a carui indeplinire este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul prestarii serviciilor.

5. Categoria si descrierea serviciilor care urmeaza sa fie prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. Cantitatea serviciilor care trebuie prestate.

7. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a serviciilor care urmeaza a se presta pe durata acordului-cadru;

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

8. Se precizeaza daca prestarea serviciului este rezervata unei profesii specifice (se indica actul/actele normative in temeiul caruia/carora se impune rezervarea).

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candidaturile.

12. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

13. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) Daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

17. Daca este cazul, se precizeaza derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de oferte preliminare care urmeaza sa fie negociate.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

1. Denumirea, adresa, numarul de telefon si de fax, adresa de e-mail, ale autoritatii contractante.

2. Dupa caz, se precizeaza daca este vorba de un contract de lucrari rezervat atelierelor protejate sau a carui executare este prevazuta in cadrul unui program de angajare protejata.

3. a) Procedura de atribuire aplicata;

b) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;

c) Daca este cazul, se precizeaza daca urmeaza sa fie organizata o etapa suplimentara de licitatie electronica [conform prevederilor de la art. 161 lit.a) din ordonanta de urgenta].

4. Locul executiei lucrarilor

5. Natura si dimensiunea lucrarilor, caracteristicile generale ale lucrarii; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

6. In cazul in care contractul este divizat in mai multe loturi, se precizeaza dimensiunea respectivelor loturi;

7. Informatii privind obiectivul lucrarii sau contractului, in cazul in care acesta implica si proiectare.

8. In cazul incheierii unui acord-cadru:

a) durata prevazuta pentru respectivul acord;

b) valoarea totala estimata a lucrarilor care urmeaza a se executa pe durata acordului-cadru,

c) in masura in care este posibil, valoarea individuala si frecventa contractelor subsecvente care urmeaza sa fie atribuite.

9. In cazul in care contractele sunt divizate in loturi, se precizeaza daca operatorii economici pot depune oferte pentru unul sau mai multe loturi.

10. Termenul de finalizare sau durata contractului.

11. a) Data limita de primire a candidaturilor;

b) Adresa la care se transmit candidaturile;

c) Limba sau limbile in care trebuie redactate candiaturile.

12. Modalitati principale de finantare si de plata si/sau referiri la prevederile care le reglementeaza.

13. Dupa caz, forma juridica pe care trebuie sa o ia asocierea grupului de operatori economici carora li s-a atribuit contractul.

14. Criterii de calificare privind situatia personala a operatorilor economici care pot atrage dupa sine excluderea acestora din urma (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

15. Criterii de calificare privind situatia economica - financiara precum si capacitatea tehnica si profesionala, a operatorilor economici; Nivelul (nivelurile) specific(e) minim(e) al capacitatilor minime impuse (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

16. Pentru acordul-cadru:

a) numarul sau, dupa caz, numarul maxim de operatori economici cu care se va incheia acordul-cadru;

b) durata acordului-cadru;

c) daca este cazul, motivele care justifica o durata a acordului-cadru mai lunga de patru ani.

17. Daca este cazul, se precizeaza derularea negocierilor in runde/etape succesive, pentru reducerea numarului de oferte preliminare care urmeaza sa fie negociate.

18. a) Numarul minim si, dupa caz, numarul maxim de candidati care se intentioneaza sa fie preselectati;

b) criteriile de preselectie aplicabile (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

19. Perioada de timp in care ofertantul trebuie sa isi mentina oferta valabila.

20. Criteriul de atribuire a contractului (in cazul in care nu sunt prezentate detalii sunt aplicabile prevederile art. 41).

21. Alte informatii.

Anuntul de atribuire

A. Achizitia de produse

1. Denumirea si adresa autoritatii contractante.

2. Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.

3. Contractul de furnizare: natura si cantitatea produselor furnizate, dupa caz, pe furnizor; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Data atribuirii contractului de furnizare.

5. Criteriul de atribuire a contractului de furnizare.

6. Numarul de oferte primite.

7. Denumirea si adresa ofertantului/ ofertantilor castigator/castigatori.

8. Pretul sau gama preturilor platite.

9. Data publicarii anuntului de participare.

10. Alte informatii.

B. Achizitia de servicii

1. Denumirea si adresa autoritatii contractante.

2. Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.

3. Categoria, descrierea si cantitatea serviciilor prestate; codul/codurile CVP (sau, pana la data de 31 decembrie 2006, codul/codurile CPSA).

4. Data atribuirii contractului de servicii.

5. Criteriul de atribuire a contractului de servicii.

6. Numarul de oferte primite.

7. Denumirea si adresa ofertantului/ ofertantilor castigator/castigatori.

8. Pretul sau gama preturilor platite.

9. Data publicarii anuntului de participare.

10. Alte informatii.

C. Achizitia de lucrari

1. Denumirea si adresa autoritatii contractante.

2. Procedura de atribuire aplicata. In cazul aplicarii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare, se prezinta motivele justificative.

3. Contractul de lucrari: natura si dimensiunea prestatiilor, caracteristicile generale ale lucrarii.

4. Data atribuirii contractului de lucrari.

5. Criteriul de atribuire a contractului de lucrari.

6. Numarul de oferte primite.

7. Denumirea si adresa ofertantului/ ofertantilor castigator/castigatori.

8. Pretul sau gama preturilor platite.

9. Data publicarii anuntului de participare.

10. Alte informatii.

Anunturi pentru concursul de solutii

Anuntul de participare la concurs

1. Denumirea, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractate si ale biroului de la care se pot obtine documentele suplimentare.

2. Descrierea proiectului.

3. Tipul de concurs: deschis sau restrans.

4. In cazul unui concurs deschis: termenul de depunere a proiectelor.

5. In cazul unui concurs restrans:

(a) numarul de participanti care vor fi selectati;

(b) criterii de selectie a participantilor;

(c) termenul de depunere a cererilor de participare.

6. Dupa caz, se precizeaza daca participarea este rezervata unei profesii specifice.

7. Criteriile care urmeaza sa fie aplicate la evaluarea proiectelor.

8. Numele membrilor juriului.

9. Se precizeaza daca decizia juriului are caracter obligatoriu pentru autoritatea contractanta.

10. Dupa caz, numarul si valoarea premiilor.

11. Se precizeaza daca, in urma concursului, contractul/contractele va/vor fi sau nu atribuite castigatorului sau castigatorilor concursului.

12. Alte informatii.

Anuntul privind rezultatul concursului

1. Numele, adresa, numarul de fax, adresa de e-mail a autoritatii contractante.

2. Descrierea proiectului.

3. Numarul total de participanti.

4. Numarul de participanti straini.

5. Castigatorul (castigatorii) concursului.

6. Dupa caz, premiul (premiile) acordate.

7. Referinte privind publicarea anuntului de participare la concurs.

8. Alte informatii.


ANEXA Nr. 2


RAPORT

privind contractele atribuite in anul ..


AUTORITATEA CONTRACTANTA

Adresa: .

CUI. : ..

Nr. de inregistrare la Registrul Comertului: .

Tel/fax: ..

E-mail:


Tipuri de contracte Numar total contracte Valoare totala contracte (fara TVA)

lei EURO

Contracte de lucrari

din care atribuite prin:

- licitatie deschisa

- licitatie restransa

- dialog competitiv

- negociere cu publicare

anunt de participare

- negociere fara publicare

anunt de participare

- cerere de oferta                  

Contracte de produse

din care atribuite prin:

- licitatie deschisa

- licitatie restransa

- dialog competitiv

- negociere cu publicare

anunt de participare

- negociere fara publicare

anunt de participare

- cerere de oferta                  

Contracte de servicii

din care atribuite prin:

- licitatie deschisa

- licitatie restransa

- dialog competitiv

- negociere cu publicare

anunt de participare

- negociere fara publicare

anunt de participare

- cerere de oferta                  

TOTAL            


Semnatura autorizata
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright