Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Documentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributieiDocumentele justificative privind dobandirea calitatii de asigurat, respectiv de asigurat fara plata contributieiART. 20
(1) Persoanele care beneficiaza de asigurarile sociale de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse vor face dovada incadrarii in una dintre aceste categorii printr-un document justificativ - adeverinta, eliberat de CAS, potrivit fiecarei categorii, pe baza urmatoarelor documente:
a) pentru copiii in varsta de pana la 18 ani, cu act de identitate sau certificat de nastere, dupa caz;


b) pentru tinerii cu varsta cuprinsa intre 18 si 26 de ani, cu act de identitate si cu un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document din care sa rezulte ca au calitatea de elev sau student, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;


c) pentru tinerii cu varsta de pana la 26 de ani, care provin din sistemul de protectie a copilului, cu act de identitate, document care sa ateste ca au fost inclusi intr-un sistem de protectie a copilului, un document eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, un document eliberat de primaria din localitatea de domiciliu prin care sa ateste ca nu beneficiaza de ajutor social, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca;


d) sotul, sotia si parintii aflati in intretinerea unei persoane asigurate, cu act de identitate, documente care sa ateste relatia de rudenie sau casatoria cu persoana asigurata, documente eliberate de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri proprii, precum si o declaratie pe propria raspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declara ca are in intretinere persoana respectiva;


e) beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Ordonantei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 - 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si persoanele prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate, a documentelor doveditoare ca se incadreaza in una dintre categoriile de beneficiari ai acestor legi, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, altele decat cele din pensii, precum si cu o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri decat cele prevazute de legile speciale sau pensii;
f) pentru persoanele cu handicap, pe baza actului de identitate, a certificatului de incadrare intr-un grad de handicap, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza alte venituri in afara celor prevazute de legea prin care li s-a stabilit aceasta calitate;


g) pentru bolnavii cu afectiuni incluse in programele nationale de sanatate stabilite de Ministerul Sanatatii Publice, pana la vindecarea respectivei afectiuni, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale eliberate de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de sanatate, a documentului eliberat de organele fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile, precum si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse;


h) pentru femeile insarcinate sau lauze, pe baza actului de identitate, a adeverintei medicale, a certificatului de nastere a copilului - pentru lauze, precum si a documentului eliberat de unitatile fiscale teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri impozabile si a declaratiei pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau pe baza documentelor justificative ca realizeaza venituri lunare sub salariul de baza minim brut pe tara;
i) pentru persoanele care se afla in concediu pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani si in cazul copilului cu handicap pana la implinirea de catre copil a varstei de 3 ani, pe baza actului de identitate si a deciziei emise de directiile judetene de munca, familie si egalitate de sanse, respectiv de Directia de Munca, Familie si Egalitate de Sanse a Municipiului Bucuresti;


c) contracte de servicii.'

5. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

'c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).'

6. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract de furnizare.'

7. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 6 - (1) Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B.'

8. La articolul 9, litera c) va avea urmatorul cuprins:

'c) atribuirea contractului de achizitie publica de catre un operator economic, in cazul in care respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;'.

9. La articolul 12, litera b) va avea urmatorul cuprins:

'b) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru protejarea unor interese nationale, potrivit prevederilor legale in vigoare;'.

10. La articolul 12, litera c) se abroga.

11. La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:

'a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;'.

12. La articolul 14, litera c) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:

'c) aplicarii unei proceduri specifice unor organisme si institutii.

(2) Autoritatile contractante au obligatia de a informa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice asupra acordurilor prevazute la alin. (1) lit. a), existente in domeniul lor de activitate.'

13. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 15 - (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, in cazul in care acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.'

14. La articolul 18, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.'

15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 19 - Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 5.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, serviciu sau lucrare. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204 alin. (2).'

16. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 20 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.'

17. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 21 - (1) Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevazute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.'

18. La articolul 49, dupa alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

'(7) Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' publica anunturile transmise spre publicare in cel mult 8 zile de la data inregistrarii acestora. In cazul anuntului de participare prevazut la art. 114, Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' publica anuntul respectiv in cel mult 4 zile de la data inregistrarii.'

19. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 67 - Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.'

20. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 68 - Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.'

21. La articolul 69, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:

'a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;


c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.'

22. La articolul 110, partea introductiva si litera a) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:
j) pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, pe baza actului de identitate si a carnetului si/sau adeverintei eliberate de institutiile care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj;
k) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de persoane si se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii, pe baza adeverintei eliberate de institutiile din subordinea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si din care sa rezulte ca se afla in aceasta situatie;


l) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza actului de identitate si a adeverintei eliberate de catre primaria localitatii de domiciliu, din care sa rezulte ca acestea se incadreaza in categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social;


m) pentru pensionarii cu venituri din pensii pana la limita supusa impozitului pe venit, pe baza actului de identitate, a cuponului mandatului postal de achitare a drepturilor sau a talonului de plata prin cont curent personal deschis la o unitate bancara, din luna anterioara. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu o adeverinta eliberata de institutia platitoare a pensiei;


n) pentru persoanele care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113 si 114 din Codul penal si pentru persoanele care se afla in perioada de amanare sau de intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, pe baza adeverintei emise de institutia respectiva sau de institutia in grija careia se afla persoana.


(2) Asiguratul are obligatia de a anunta in termen de 15 zile calendaristice medicul de familie si CAS despre orice schimbare care poate conduce la modificarea conditiilor de dobandire a calitatii de asigurat fara plata contributiei.
(3) In conditiile in care persoanele beneficiare ale documentului prevazut la alin. (1) nu mai indeplinesc una dintre conditiile in baza carora au beneficiat de asigurarea sociala de sanatate fara plata contributiei sau cu plata contributiei din alte surse, valabilitatea documentului prevazut inceteaza de drept de la acea data.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright