Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
HOTARARE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoaseHOTARARE privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase


HOTARARE nr. 1.408 din 4 noiembrie 2008

privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase

MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 4 decembrie 2008In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.


CAP. I

Dispozitii generale


ART. 1

(1) Prezenta hotarare instituie cadrul legal pentru clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase pentru om si mediu, in vederea introducerii pe piata a acestora.

(2) Prevederile prezentei hotarari nu se aplica urmatoarelor substante si preparate in stare finita, destinate utilizatorului final:

a) medicamentelor de uz uman, reglementate de <LLNK 12006    95 10 201 0 17>Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) produselor medicamentoase de uz veterinar, reglementate de Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 187/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare;c) produselor cosmetice, reglementate de <LLNK 12000 178 11 201 0 18>Legea nr. 178/2000 privind produsele cosmetice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) amestecurilor de substante devenite deseuri, reglementate de <LLNK 12000    78180 301 0 45>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12001 426 10 201 0 18>Legea nr. 426/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) produselor alimentare;

f) produselor care constituie hrana pentru animale;

g) produselor de protectia plantelor, reglementate prin <LLNK 12004  1559 20 301 0 35>Hotararea Guvernului nr. 1.559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectia plantelor in vederea plasarii pe piata si a utilizarii lor pe teritoriul Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare;

h) substantelor radioactive, reglementate de Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 14/2000 pentru aprobarea Normelor fundamentale de securitate radiologica, cu completarile ulterioare, si de <LLNK 12001 944 50BK01 0 54>Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 944/2001 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea medicala a persoanelor expuse profesional la radiatii ionizante, cu completarile ulterioare;

i) altor substante sau preparate pentru care exista proceduri comunitare de notificare sau de aprobare prin alte reglementari legale in vigoare si pentru care cerintele sunt echivalente cu cele stabilite prin prezenta hotarare.

(3) De asemenea, prevederile prezentei hotarari nu se aplica in cazul:

a) transportului substantelor periculoase pe calea ferata, cai rutiere, aeriene sau pe cai navigabile interioare si maritime;

b) substantelor in tranzit, care sunt sub supraveghere vamala, cu conditia ca ele sa nu sufere nicio transformare sau prelucrare.

(4) Pentru aplicarea prezentei hotarari se desemneaza ca autoritati competente urmatoarele institutii:

a) Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile - autoritate de coordonare si de reglementare;

b) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului - autoritate de implementare;

c) Garda Nationala de Mediu si Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor - autoritati de control si inspectie.

ART. 2

(1) In sensul prezentei hotarari, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) substante - elementele chimice si compusii lor, in stare naturala sau obtinuti prin orice proces de productie, inclusiv orice aditiv necesar pentru a mentine stabilitatea produselor si orice impuritate rezultata din procesul utilizat, dar excluzand orice solvent care poate fi separat fara a afecta stabilitatea substantei sau fara modificarea compozitiei sale;

b) preparate - amestecurile sau solutiile de doua sau mai multe substante;

c) introducere pe piata - punerea la dispozitia unor terte parti a substantelor. Importul pe teritoriul vamal al Uniunii Europene este, de asemenea, considerat introducere pe piata in sensul prezentei hotarari;

d) EINECS - Inventarul european al substantelor chimice existente. Acest inventar contine lista definitiva a tuturor substantelor considerate a fi pe piata comunitara la 18 septembrie 1981.

(2) In sensul prezentei hotarari, sunt considerate periculoase urmatoarele substante si preparate:

a) substantele si preparatele explozive - substantele solide, lichide, sub forma de pasta sau gelatinoase si preparatele care pot sa reactioneze exoterm in absenta oxigenului din atmosfera, producand imediat emisii de gaze, si care, in conditii de testare determinate, detoneaza, produc o deflagratie rapida sau care, sub efectul caldurii, explodeaza, cand sunt inchise partial;

b) substantele si preparatele oxidante - substantele si preparatele care, in contact cu alte substante, in special cu substantele inflamabile, produc o reactie puternic exoterma;

c) substantele si preparatele extrem de inflamabile - substantele si preparatele lichide care au un punct de aprindere extrem de scazut si un punct de fierbere scazut, precum si substantele si preparatele gazoase care sunt inflamabile in contact cu aerul la temperatura si presiunea mediului ambiant;

d) substantele si preparatele foarte inflamabile:

- substantele si preparatele care se pot incalzi si, in final, se pot aprinde in contact cu aerul la temperatura ambianta, fara aport de energie; sau

- substantele si preparatele solide care se pot aprinde cu usurinta dupa un scurt contact cu o sursa de aprindere si care continua sa arda sau sa se consume dupa indepartarea sursei de aprindere; sau

- substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere foarte scazut; sau

- substantele si preparatele care, in contact cu apa sau aerul umed, emana gaze foarte inflamabile, in cantitati periculoase;

e) substantele si preparatele inflamabile - substantele si preparatele lichide cu un punct de aprindere scazut;

f) substantele si preparatele foarte toxice - substantele si preparatele care, prin inhalare, inghitire sau penetrare cutanata, chiar si in cantitati foarte mici, pot provoca moartea ori afectiuni acute sau cronice ale sanatatii;

g) substantele si preparatele toxice - substantele si preparatele care, prin inhalare, inghitire sau penetrare cutanata, chiar si in cantitati mici, pot provoca moartea ori afectiuni acute sau cronice ale sanatatii;

h) substantele si preparatele nocive - substantele si preparatele care, prin inhalare, inghitire sau penetrare cutanata, pot provoca moartea ori afectiuni acute sau cronice ale sanatatii;

i) substantele si preparatele corozive - substantele si preparatele care, in contact cu tesuturile vii, exercita o actiune distructiva asupra acestora din urma;

j) substantele si preparatele iritante - substantele si preparatele necorozive care, in contact imediat, prelungit sau repetat cu pielea sau mucoasa, pot provoca o reactie inflamatorie;

k) substantele si preparatele sensibilizante - substantele si preparatele care, prin inhalare sau penetrare cutanata, pot induce o reactie de hipersensibilizare, astfel incat, la o expunere ulterioara la substanta sau preparat, provoaca efecte adverse caracteristice;

l) substantele si preparatele cancerigene - substantele si preparatele care, prin inhalare, inghitire sau penetrare cutanata, pot produce cancer sau pot creste incidenta lui;

m) substantele si preparatele mutagene: substantele si preparatele care, prin inhalare, inghitire sau penetrare cutanata, pot produce anomalii genetice ereditare sau pot creste incidenta lor;

n) substantele si preparatele toxice pentru reproducere - substantele si preparatele care, prin inhalare, inghitire sau penetrare cutanata, pot produce sau creste incidenta efectelor adverse nonereditare asupra urmasilor si/sau pot afecta functiile ori capacitatea de reproducere masculina sau feminina;

o) substantele si preparatele periculoase pentru mediu - substantele si preparatele care, daca patrund in mediu, prezinta sau ar putea prezenta un risc imediat sau intarziat pentru una sau mai multe componente ale mediului.

ART. 3

Testarea si evaluarea proprietatilor substantelor in vederea clasificarii se efectueaza in conformitate cu prevederile art. 13 din Regulamentul nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind inregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice (REACH) si de infiintare a Agentiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei.


CAP. II

Clasificarea substantelor periculoaseART. 4

(1) Substantele se clasifica pe baza proprietatilor lor intrinseci, conform categoriilor prevazute la art. 2 alin. (2). La clasificarea substantelor se iau in considerare impuritatile, atat timp cat concentratiile acestora din urma depasesc limitele de concentratie prevazute la alin. (4).

(2) Principiile generale de clasificare si etichetare a substantelor si preparatelor se aplica in conformitate cu criteriile prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia cazurilor in care in alte acte normative comunitare sunt specificate cerinte contrare pentru preparate periculoase.

(3) Lista substantelor periculoase clasificate si etichetate in conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) este prevazuta in anexa nr. 2.

(4) Substantele periculoase prevazute in anexa nr. 2 se caracterizeaza, acolo unde este cazul, prin limitele de concentratie sau orice alt parametru care sa faca posibila o evaluare a pericolului pentru sanatate ori mediu al preparatelor ce contin substantele periculoase prevazute sau al substantelor ce contin alte substante periculoase ca impuritati.


CAP. III

Obligatiile autoritatilor competente


ART. 5

(1) Este interzisa introducerea pe piata a substantelor ca atare sau in preparate, daca acestea nu sunt ambalate si etichetate in conformitate cu prevederile art. 7-17 si cu criteriile prevazute in anexa nr. 1, si a substantelor inregistrate, daca nu s-au furnizat informatiile care rezulta din aplicarea art. 12 si 13 din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006, cu exceptia cazului in care pentru preparate exista prevederi in alte acte normative comunitare.

(2) Masurile prevazute la alin. (1) se aplica de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului, pana cand substanta este inclusa in anexa nr. 2 sau pana cand se adopta decizia ca aceasta sa nu se includa, in conformitate cu procedura referitoare la adaptarea progresului tehnic, reglementata de art. 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare.


CAP. IV

Obligatia de a efectua documentarea


ART. 6

(1) Producatorii, distribuitorii si importatorii substantelor periculoase prevazute in EINECS, dar care nu au fost inca incluse in anexa nr. 2, sunt obligati sa efectueze o documentare pentru a obtine datele relevante si accesibile existente privind proprietatile unor asemenea substante.

(2) Pe baza datelor prevazute la alin. (1), acestia ambaleaza si eticheteaza provizoriu aceste substante conform prevederilor art. 7-17 si criteriilor prevazute in anexa nr. 1.


CAP. V

Ambalarea


ART. 7

(1) Este interzisa introducerea pe piata a substantelor periculoase daca ambalajul acestora nu indeplineste urmatoarele cerinte:

a) ambalajul trebuie sa fie proiectat si realizat astfel incat sa impiedice orice pierdere a continutului; aceasta cerinta nu se aplica in cazul in care sunt prevazute mecanisme speciale de securitate;

b) materialele din care sunt realizate ambalajul si sistemele de inchidere trebuie sa fie rezistente la atacul continutului si nu trebuie sa formeze compusi periculosi cu continutul;

c) ambalajul si sistemele de inchidere trebuie sa fie rezistente si solide pentru a se evita slabirea acestora si pentru a indeplini criteriile de securitate in conditiile unei manipulari normale;

d) recipientele prevazute cu sisteme de inchidere care sa permita reinchiderea sunt astfel proiectate si realizate incat ambalajul sa poata fi inchis in mod repetat fara pierderi de continut;

e) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care contine substante vandute sau puse la dispozitia publicului larg si etichetate foarte toxic, toxic sau coroziv, conform definitiilor din prezenta hotarare, trebuie sa aiba un sistem de inchidere rezistent la manipularea de catre copii si un insemn tactil de avertizare a pericolului;

f) fiecare recipient, indiferent de capacitate, care contine substante vandute sau puse la dispozitia publicului larg si etichetate nociv, extrem de inflamabil sau foarte inflamabil, conform definitiilor din prezenta hotarare, trebuie sa aiba un insemn tactil de avertizare a pericolului.

(2) Initial, ambalajele trebuie sa fie inchise cu un sigiliu, astfel incat atunci cand ambalajul este deschis pentru prima oara sigiliul sa se deterioreze iremediabil.

(3) Lista substantelor prevazute in anexa nr. 2 pentru care ambalajul trebuie prevazut cu dispozitivele si insemnele prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se modifica in conformitate cu adaptarile la progresul tehnic.

(4) Specificatiile tehnice ale dispozitivelor prevazute la alin. (1) lit. e) si f) se modifica in conformitate cu adaptarile la progresul tehnic si sunt prevazute la pct. A si B din anexa nr. 3.


CAP. VI

Etichetarea


ART. 8

Este interzisa introducerea pe piata a substantelor periculoase daca etichetele de pe ambalaje nu indeplinesc cerintele prevazute la art. 9.

ART. 9

Fiecare ambalaj prezinta, intr-o forma clara, cu caracter de nesters, urmatoarele mentiuni:

a) denumirea substantei potrivit prevederilor anexei nr. 2. Daca substanta nu este prevazuta inca in lista din anexa nr. 2, trebuie sa i se dea o denumire, utilizand o denumire recunoscuta pe plan international;

b) numele si adresa completa, inclusiv numarul de telefon al persoanei cu sediul/domiciliul in Comunitatea Europeana, responsabila de introducerea pe piata a substantei, indiferent daca este producatorul, importatorul sau distribuitorul;

c) simboluri de pericol, daca exista, si indicarea pericolului pe care il prezinta utilizarea substantei;

d) frazele-tip care sa indice riscurile speciale cauzate de utilizarea substantei periculoase (frazele R);

e) frazele-tip referitoare la utilizarea in siguranta a substantei (frazele S);

f) numarul CE, daca a fost atribuit.

ART. 10

(1) Simbolurile de pericol prevazute la art. 9 lit. c) si textul indicatiilor de pericol sunt prevazute in anexa nr. 4. Pentru simbolurile de pericol trebuie respectate urmatoarele cerinte:

a) simbolurile de pericol trebuie tiparite cu negru pe un fond galben-portocaliu;

b) simbolurile de pericol si indicatiile de pericol, care sunt utilizate pentru fiecare substanta, trebuie sa fie in conformitate cu prevederile anexei nr. 2.

(2) Pentru substantele periculoase care nu apar inca in anexa nr. 2, simbolurile de pericol si indicatiile de pericol sunt atribuite in conformitate cu regulile prevazute in anexa nr. 1.

(3) Atunci cand unei substante i se atribuie mai mult de un simbol de pericol, trebuie respectate urmatoarele:

a) obligatia de a mentiona simbolurile care contin litera 'T' face optionala utilizarea simbolurilor care contin literele 'X' si 'C', cu exceptia cazului in care anexa nr. 2 cuprinde prevederi contrare;

b) obligatia de a mentiona simbolul 'C' face optionala utilizarea simbolurilor care contin litera 'X';

c) obligatia de a mentiona simbolul 'E' face optionala utilizarea simbolurilor care contin literele 'F' si 'O'.

ART. 11

(1) Textul frazelor 'R' trebuie sa fie in conformitate cu cerintele prevazute in anexa nr. 5.

(2) Frazele 'R' utilizate pentru fiecare substanta trebuie sa fie in conformitate cu cele prevazute in anexa nr. 2.

(3) In cazul substantelor periculoase care nu sunt inca prevazute in anexa nr. 2, frazele 'R' utilizate trebuie stabilite in conformitate cu regulile prevazute in anexa nr. 1.

ART. 12

(1) Textul frazelor 'S' trebuie sa fie in conformitate cu cel prevazut in anexa nr. 6.

(2) Frazele 'S' utilizate pentru fiecare substanta sunt prevazute in anexa nr. 2.

(3) In cazul substantelor periculoase care nu sunt inca prevazute in anexa nr. 2, frazele 'S' utilizate trebuie stabilite conform regulilor prevazute in anexa nr. 1.

ART. 13

Numarul CE prevazut la art. 9 lit. f) se obtine de la EINECS sau ELINCS (Lista europeana a substantelor chimice notificate). In ceea ce priveste substantele care apar in anexa nr. 2, eticheta trebuie, de asemenea, sa includa cuvintele eticheta CE.

ART. 14

Prin exceptie de la cerintele prevazute la art. 9-13, la etichetare trebuie avute in vedere si urmatoarele prevederi:

1. In cazul substantelor iritante, foarte inflamabile, inflamabile sau oxidante, daca ambalajul nu contine mai mult de 125 ml, nu este necesara mentionarea frazelor 'R' sau frazelor 'S'.

2. Prevederile pct. 1 sunt valabile si in cazul aceluiasi volum de substante nocive care nu se comercializeaza cu amanuntul catre publicul larg.

3. Mentiunile de genul netoxic, nenociv sau orice alte mentiuni similare nu trebuie sa apara pe eticheta sau ambalajul substantelor care fac obiectul prezentei hotarari.


CAP. VII

Aplicarea cerintelor de etichetare


ART. 15

(1) In cazul in care pe eticheta sunt inscriptionate cerintele prevazute la art. 8-14, aceasta eticheta trebuie sa fie bine fixata pe una sau mai multe suprafete ale ambalajului, astfel incat textul sa poata fi citit orizontal atunci cand ambalajul este asezat in pozitie normala.

(2) Dimensiunile etichetei sunt stabilite in functie de capacitatea ambalajului, dupa cum urmeaza:

a) pentru o capacitate a ambalajului mai mica sau egala cu 3 litri, dimensiunile etichetei trebuie sa fie de cel putin 52 mm x 74 mm;

b) pentru o capacitate a ambalajului de peste 3 litri, dar care nu depaseste 50 litri, dimensiunile etichetei trebuie sa fie de cel putin 74 mm x 105 mm;

c) pentru o capacitate a ambalajului de peste 50 litri, dar care nu depaseste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie sa fie de cel putin 105 mm x 148 mm;

d) pentru o capacitate a ambalajului de peste 500 litri, dimensiunile etichetei trebuie sa fie de cel putin 148 mm x 210 mm.

(3) Fiecare simbol acopera cel putin o zecime din suprafata etichetei, fara a fi totusi mai mic de 1 cmp. Intreaga suprafata a etichetei se lipeste imediat pe ambalajul care contine substanta. Aceste dimensiuni sunt destinate exclusiv pentru asigurarea informatiilor cerute prin prezenta hotarare si, daca este necesar, a oricaror mentiuni suplimentare pentru sanatate sau siguranta.

(4) Nu este necesara aplicarea unei etichete in cazul in care mentiunile sunt inscriptionate in mod clar chiar pe ambalaj, asa cum se prevede la alin. (1)-(3).

(5) Culoarea si forma de prezentare ale etichetei sau, in cazul prevazut la alin. (4), ale ambalajului sunt realizate astfel incat sa se distinga in mod clar simbolul de pericol si fondul acestuia.

(6) Informatiile solicitate a fi mentionate pe eticheta potrivit art. 8-14 trebuie sa se distinga in mod clar de fond si sa aiba astfel de dimensiuni si spatiere incat sa fie usor de citit. Prevederile speciale referitoare la forma de prezentare si dimensiunile acestor informatii sunt prevazute in anexa nr. 1.

(7) Pentru introducerea pe piata din Romania a substantelor periculoase eticheta se redacteaza in limba romana.

ART. 16

In sensul prezentei hotarari, cerintele de etichetare sunt considerate a fi indeplinite daca sunt respectate urmatoarele prevederi:

1. in cazul unui ambalaj exterior care contine unul sau mai multe ambalaje interioare, daca ambalajul exterior este etichetat in conformitate cu reglementarile internationale cu privire la transportul substantelor periculoase si ambalajul sau ambalajele interioare sunt etichetate in conformitate cu prezenta hotarare;

2. in cazul unui ambalaj unic:

a) daca un asemenea ambalaj este etichetat in conformitate cu reglementarile internationale cu privire la transportul substantelor periculoase si cu art. 9 lit. a), b), d), e), f), si art. 11-13 si;

b) daca este cazul, pentru anumite tipuri de ambalaje, cum ar fi buteliile de gaz transportabile, in conformitate cu cerintele specifice mentionate in anexa nr. 1. In cazul substantelor periculoase care nu parasesc teritoriul tarii, in locul reglementarilor internationale cu privire la transportul substantelor periculoase poate fi permisa o etichetare in conformitate cu reglementarile nationale.


CAP. VIII

Derogarile de la cerintele de etichetare si ambalare


ART. 17

(1) Prevederile art. 7-16 nu se aplica pentru munitii si pentru explozivii introdusi pe piata in vederea producerii unui efect practic prin explozie sau prin efect pirotehnic.

(2) De asemenea, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului permite urmatoarele exceptii de la cerintele de ambalare si etichetare:

a) etichetarea prevazuta la art. 8-14 sa se efectueze intr-un alt mod corespunzator pentru ambalajele care sunt fie prea mici, fie nepotrivite, pentru a fi etichetate in conformitate cu art. 15 alin. (1)-(4);

b) prin derogare de la art. 8-16, ambalajele substantelor periculoase care nu sunt explozive, foarte toxice sau toxice pot sa nu fie etichetate ori sa fie etichetate intr-un alt mod daca ele contin cantitati atat de mici incat acestea nu prezinta niciun pericol pentru persoanele care manipuleaza astfel de substante sau pentru alte persoane;

c) in cazul in care ambalajele sunt prea mici pentru etichetarea prevazuta la art. 8-16 si nu exista niciun pericol pentru persoanele care manipuleaza asemenea substante sau pentru alte persoane, prin derogare de la dispozitiile mentionate anterior, ambalajele substantelor explozive, foarte toxice sau toxice pot fi etichetate intr-un alt mod corespunzator. Aceasta derogare nu permite utilizarea simbolurilor, indicatiilor de pericol, frazelor de risc (R) sau a frazelor de prudenta (S) diferite de cele prevazute in prezenta hotarare.

(3) In cazul in care se face uz de exceptiile prevazute la alin. (2), Agentia Nationala pentru Protectia Mediului informeaza imediat Comisia Europena.


CAP. IX

Publicitatea


ART. 18

Este interzisa orice reclama la o substanta care face parte din una sau mai multe dintre categoriile prevazute la art. 2 alin. (2), daca aceasta nu contine nicio mentiune privind categoria sau categoriile implicate.


CAP. X

Clauza de libera circulatie


ART. 19

Nu se poate interzice, restrange sau impiedica introducerea pe piata a substantelor care respecta cerintele prezentei hotarari.


CAP. XI

Clauza de salvgardare


ART. 20

(1) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului poate sa reclasifice temporar sau, daca este necesar, sa interzica introducerea pe piata a unei substante ce indeplineste cerintele prezentei hotarari ori sa o supuna unor conditii speciale pe teritoriul Romaniei, daca, pe baza unor date si informatii stiintifice noi, are motive justificate sa considere ca aceasta constituie totusi un pericol pentru om si mediu ca urmare a unei clasificari, ambalari sau etichetari necorespunzatoare.

(2) Agentia Nationala pentru Protectia Mediului informeaza imediat Comisia Europeana si celelalte state membre cu privire la aceasta si isi motiveaza decizia.


CAP. XII

Contraventii si sanctiuni


ART. 21

(1) Constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei;

b) nerespectarea prevederilor art. 7, cu amenda de la 20.000 lei la 40.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 9-13, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2) Dispozitiile referitoare la contraventii se completeaza si cu prevederile <LLNK 12001     2130 301 0 32>Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin <LLNK 12002 180 10 201 0 18>Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) se realizeaza de personalul imputernicit al Garzii Nationale de Mediu.

(4) In cazul in care substantele sunt introduse pe piata in vederea achizitionarii de catre persoane fizice, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se realizeaza de personalul imputernicit al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.


CAP. XIII

Dispozitii tranzitorii si finale


ART. 22

(1) Prezenta hotarare intra in vigoare la 10 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga:

a) <LLNK 12002 490 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a <LLNK 12000 200180 301 0 47>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 28 mai 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) <LLNK 12002  1300 20 301 0 35>Hotararea Guvernului nr. 1.300/2002 privind notificarea substantelor chimice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 894 din 10 decembrie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Hotararea Guvernului nr. 2.167/2004 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu ale substantelor notificate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 13 din 5 ianuarie 2005;

d) <LLNK 12007 803 20 301 0 33>Hotararea Guvernului nr. 803/2007 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 793/93 din 23 martie 1993 privind evaluarea si controlul riscurilor substantelor existente si a Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.488/94 din 28 iunie 1994 privind stabilirea principiilor de evaluare a riscurilor pentru om si mediu a substantelor existente in conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 793/93, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 548 din 10 august 2007;

e) <LLNK 12005  1001 50EU01 0 66>Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 1.001/2005 si <LLNK 12005 552 50EF01 0 56>Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 552/2005 privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 978 din 3 noiembrie 2005;

f) art. 16, 17, 18 si anexa nr. 5 la Normele metodologice privind clasificarea, etichetarea si ambalarea preparatelor chimice periculoase, aprobate prin <LLNK 12003    92 20 301 0 32>Hotararea Guvernului nr. 92/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Ori de cate ori intr-o lege speciala sau in alt act normativ anterior se face trimitere la actele normative abrogate la alin. (2), trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzatoare din prezenta hotarare.

ART. 23

Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile transmite Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta hotarare.

ART. 24

Anexele nr. 1-6*) fac parte integranta din prezenta hotarare si se actualizeaza prin ordin al ministrului mediului si dezvoltarii durabile, in functie de adaptarile la progresul tehnic, conform art. 28 si 29 din Directiva 67/548/CEE, cu modificarile si completarile ulterioare.


*) Anexele nr. 1-6 se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 813 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vanzari si informare al Regiei Autonome 'Monitorul Oficial', Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.


*


Prezenta hotarare transpune prevederile Directivei 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene nr. 196 din 16 august 1967, cu modificarile si completarile ulterioare.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright