Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Legea farmaciei nr.266/2008 republicataLegea farmaciei nr.266/2008 republicata


M.O. 448/30.06.2009


CAPITOLUL I
 Dispozitii generale


   Art. 1. - Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura, in conditiile prezentei legi, prin intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate deschide puncte de lucru, denumite in continuare oficine, farmacie cu circuit inchis si drogherie.

   Art. 2.

Farmacia comunitara asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin urmatoarele activitati:

   a) eliberarea la pretul cu amanuntul a medicamentelor care se acorda pe baza de prescriptie medicala;

   b) eliberarea la pretul cu amanuntul, in conformitate cu prevederile legale, a medicamentelor fara prescriptie medicala;

   c) prepararea medicamentelor magistrale si oficinale sau a altor produse de sanatate;

   d) eliberarea medicamentelor de uz veterinar;   e) vanzarea de produse cosmetice, produse parafarmaceutice, dispozitive si aparatura medicala de uz individual si consumabile pentru acestea, suplimente alimentare si alimente cu destinatie speciala, plante anodine si produse pe baza de plante anodine, produse de puericultura, articole destinate intretinerii igienei personale, echipamente, materiale sau produse destinate protectiei ori imbunatatirii sanatatii, produse pentru protectia impotriva bolilor cu transmitere sexuala sau cu actiune contraceptiva, produse homeopate, produse destinate aromaterapiei, alte produse destinate utilizarii in unele stari patologice;

   f) informarea si consilierea pacientilor privind utilizarea corecta si rationala a medicamentelor si intretinerea starii de sanatate;

   g) testarea unor parametri biologici cu aparatura destinata utilizarii individuale de catre pacienti, precum si administrarea de vaccinuri numai in conditiile prevazute prin ordin al ministrului sanatatii.

Farmaciile comunitare, farmaciile cu circuit inchis si drogheriile detin si elibereaza numai medicamente cu autorizatie de punere pe piata, eliberata conform legii.

In farmaciile comunitare si drogherii este interzisa utilizarea tehnicii de vanzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar.

Distributia cu amanuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii, oficine locale de distributie si drogherii.

Este interzisa eliberarea medicamentelor de uz uman prin farmaciile veterinare.

Farmacia comunitara participa la programe si campanii de promovare si ocrotire a sanatatii populatiei, in conformitate cu competentele profesionale ale personalului acesteia.

Eliberarea medicamentelor se face numai cu amanuntul, cu exceptia medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit inchis si a produselor destinate truselor de urgenta, impuse prin lege.

   Art. 3.

Infiintarea, organizarea si functionarea farmaciilor cu circuit inchis din spitale sau din alte unitati in care este necesara existenta unei farmacii cu circuit inchis se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

In conditiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii, asistenta farmaceutica din spital poate fi externalizata farmaciilor comunitare.

   Art. 4. - Drogheria asigura asistenta farmaceutica a populatiei prin activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si e), cu exceptia vanzarii produselor homeopate care se elibereaza numai pe baza de prescriptie medicala.

   Art. 5.

Activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), c), d) si f) se realizeaza in farmacii de farmacisti sau de asistentii medicali de farmacie, numai sub supravegherea farmacistului.

Activitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) si e) se pot realiza si de asistentii medicali de farmacie in farmacia comunitara sau in drogherie.


   CAPITOLUL II
 Farmacia comunitara


   SECTIUNEA 1
Infiintarea farmaciei comunitare


   Art. 6.

Farmacia comunitara se infiinteaza si functioneaza in cadrul unei societati comerciale organizate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Societatea comerciala prevazuta la alin. (1) va avea in obiectul de activitate comercializarea cu amanuntul a produselor farmaceutice, precum si a produselor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) si e).

   Art. 7. - Farmaciile comunitare sunt conduse de un farmacist-sef. Poate fi farmacist-sef farmacistul care detine certificat de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, emis in conditiile legii.

   Art. 8.

Farmacia comunitara functioneaza pe baza autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii, in conditiile prezentei legi.

Infiintarea, organizarea si functionarea, precum si preschimbarea autorizatiilor de functionare ale farmaciilor comunitare si ale drogheriilor se stabilesc prin norme de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si denumite in continuare norme.

Activitatea farmaciei comunitare se desfasoara in conformitate cu Regulile de buna practica farmaceutica, elaborate de Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Farmacistilor din Romania si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

   Art. 9. - Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) confera urmatoarele drepturi:

   a) dreptul de a desfasura activitatile prevazute de lege;

   b) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, in conditiile legii, substante si medicamente psihotrope folosite in scop medical;

   c) dreptul de a detine, de a prepara si de a elibera, in conditiile legii, substante si medicamente stupefiante ori precursori ai acestora, folosite in scop medical;

   d) dreptul de a incheia contracte cu societatile de asigurari sociale de sanatate privind furnizarea de servicii farmaceutice.

   Art. 10.

Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) se acorda pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef de farmacie de catre Ministerul Sanatatii.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevazute la art. 8 alin. (1), solicitantul depune urmatoarele documente:

   a) cererea-tip;

   b) contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei in forma liberala, pentru o norma intreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, eliberat in conditiile legii, insotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din Romania;

   c) fisele de atributii ale farmacistilor, avizate de Colegiul Farmacistilor din Romania;

   d) actul constitutiv al societatii comerciale prevazute la art. 6 alin. (1);

   e) copia certificatului de inregistrare a societatii la oficiul registrului comertului;

   f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atesta inregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat farmaciei comunitare sau, dupa caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicita autorizarea;

   g) schita si datele privind localul unitatii;

   h) lista privind dotarea cu mobilier, ustensile si aparatura;

   i) dovada incadrarii in prevederile art. 12 alin. (1) si (2);

   j) dovada achitarii taxei prevazute la art. 43 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice alta modificare in autorizatia de functionare a farmaciilor.

Documentatia prevazuta la alin. (2) se depune la Ministerul Sanatatii.

Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) se elibereaza in urma unui raport de inspectie favorabil intocmit de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.

Inspectia se efectueaza in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete prevazute la alin. (2).

In cazul unui raport de inspectie cu recomandari, se acorda un termen de maximum 30 de zile pentru remedierea deficientelor.

Autorizatia de functionare prevazuta la art. 8 alin. (1) se elibereaza in maximum 30 de zile de la efectuarea inspectiei, in cazul unui raport de inspectie favorabil.

In cazul in care farmacia comunitara isi schimba persoana juridica pe numele careia a fost eliberata autorizatia prevazuta la alin. (1), Ministerul Sanatatii elibereaza o noua autorizatie de functionare pe numele noii persoane juridice, in termen de 30 de zile de la data solicitarii; pana la eliberarea noii autorizatii, farmacia comunitara functioneaza in baza vechii autorizatii. Documentele pe baza carora se vor face modificarile vor fi prevazute in norme.


Personalul care are calitatea de a efectua inspectiile in vederea autorizarii, supravegherii si controlului farmaciilor si drogheriilor trebuie sa aiba gradul profesional de farmacist primar sau farmacist cu o vechime de minimum 8 ani in specialitate.

   Art. 11.

Certificatul profesional curent al Colegiului Farmacistilor din Romania se obtine la solicitarea farmacistului-sef.

Orice modificare ulterioara a listei personalului de specialitate se comunica la Ministerul Sanatatii si la colegiile teritoriale, in termen de 30 de zile de la aceasta.

   Art. 12.

Infiintarea unei farmacii comunitare in mediul urban se face in functie de numarul de locuitori, dovedit prin adeverinta eliberata de autoritatea administratiei publice locale, dupa cum urmeaza:

   a) in municipiul Bucuresti, o farmacie la 3.000 de locuitori;

   b) in orasele resedinta de judet, o farmacie la 3.500 de locuitori;

   c) in celelalte orase, o farmacie la 4.000 de locuitori.

Prin exceptie de la prevederile alin. (1), se poate infiinta cate o farmacie comunitara in gari, aerogari si centre comerciale de mare suprafata, definite conform legii, in care se desfasoara activitati de comercializare cu amanuntul de produse si de alimentatie publica, situate intr-un singur imobil, care utilizeaza o infrastructura comuna si utilitati adecvate potrivit Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Dovada incadrarii spatiului in aceasta prevedere se elibereaza de autoritatea administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla.

Ministerul Sanatatii publica pe pagina de internet proprie lista cu farmaciile comunitare autorizate, localitatile urbane unde se mai pot deschide farmacii comunitare, in conformitate cu conditiile prevazute la alin. (1), precum si cu solicitantii care au depus cereri de infiintare de farmacii, in ordinea depunerii lor, mentionandu-se data la care s-au depus aceste cereri.

   Art. 13.

Societatile comerciale care au infiintate farmacii comunitare pot infiinta oficine locale de distributie in localitatile din mediul rural in care nu este asigurata asistenta populatiei cu medicamente prin farmacii, inclusiv in satele arondate oraselor.

Societatile comerciale care au infiintate farmacii comunitare pot infiinta in statiunile aflate pe litoral, in perioada sezonului estival, oficine locale de distributie.

Mentiunea privind infiintarea oficinelor locale de distributie in mediul rural si in statiunile aflate pe litoral se inscrie pe autorizatia de functionare a farmaciei comunitare titulare, care este autorizata si functioneaza.

Infiintarea, organizarea si functionarea oficinelor locale de distributie prevazute la alin. (1) si (2) se reglementeaza prin norme.

In cazul in care in localitatea din mediul rural se infiinteaza o farmacie comunitara, oficina locala de distributie se desfiinteaza.


   SECTIUNEA a 2-a
Organizarea si functionarea farmaciei comunitare


   Art. 14.

Farmacia comunitara va fi amplasata numai la parterul cladirilor, cu acces liber si direct din strada, cu exceptia farmaciilor comunitare amplasate in centrele comerciale, in gari si aerogari, la care accesul se poate face si din incinta acestora. Farmaciile comunitare din cadrul unitatilor sanitare si centrelor comerciale pot fi amplasate cel mult la etajul 1 al acestora.

Localul farmaciei comunitare va avea o suprafata utila de minimum 50 m2, excluzand din aceasta suprafata holurile si grupurile sanitare.

   Art. 15. - Farmacia comunitara functioneaza numai in prezenta cel putin a unui farmacist, care isi exercita personal profesia, neputand fi inlocuit de o persoana de o alta profesie.

   Art. 16.

Personalul de specialitate al farmaciei comunitare se compune din:


   a) farmacistul-sef;

   b) farmacisti;

   c) asistenti medicali de farmacie.

Sub indrumarea si controlul unui farmacist cu drept de libera practica, in farmacia comunitara isi pot efectua stagiul profesional studentii sau alte persoane aflate in procesul de invatamant farmaceutic.

Asistentii medicali de farmacie il ajuta pe farmacist in activitate si lucreaza sub directa indrumare a acestuia.

Orice persoana care desfasoara activitate farmaceutica in farmacia comunitara trebuie sa poarte un ecuson inscriptionat cu numele si prenumele sau, calificarea si titlurile profesionale, precum si cu numele farmaciei comunitare.

Orice alt personal necesar functionarii farmaciei comunitare isi va desfasura activitatea sub controlul farmacistului-sef.

   Art. 17.

Firma farmaciei comunitare va include sintagma 'farmacia' si, dupa caz, o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati. In incinta farmaciei comunitare trebuie sa se organizeze un spatiu de confidentialitate, destinat discutiilor cu pacientii, afisat la loc vizibil. In situatia in care sediul farmaciei comunitare nu permite acest lucru, discutiile confidentiale vor avea loc in biroul farmacistului-sef.


Emblema farmaciei comunitare va purta ca semn distinctiv simbolul crucii cu laturile intersectate in unghi drept, de dimensiuni egale, de culoare verde pe fond alb.

Afisarea emblemei si a firmei farmaciei comunitare este scutita de plata oricarei taxe.

   Art. 18.

Programul de functionare al farmaciei comunitare se stabileste in concordanta cu numarul farmacistilor angajati, conform prevederilor titlului XIV din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Modalitatea de asigurare a asistentei farmaceutice a populatiei in timpul noptii sau in zilele nelucratoare si de sarbatori legale este stabilita de colegiile teritoriale si este obligatorie pentru toate farmaciile comunitare aflate in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate.

Prin derogare de la prevederile alin. (2), farmaciile comunitare care isi desfasoara activitatea in centre comerciale vor respecta programul acestora.


   SECTIUNEA a 3-a
Mutarea sediului, transferul, intreruperea temporara si incetarea
activitatii farmaciei comunitare


   Art. 19.

Mutarea sediului unei farmacii comunitare se comunica Ministerului Sanatatii si colegiilor teritoriale.

Inceperea activitatii la noul sediu se poate face numai daca sunt indeplinite conditiile de autorizare, pe baza raportului de inspectie favorabil intocmit de personalul de specialitate prevazut la art. 10 alin. (9) si dupa inscrierea mentiunii noului sediu pe autorizatia de functionare initiala.

Dispozitiile prezentului articol se aplica si farmaciilor comunitare infiintate conform prevederilor art. 12 alin. (2).

   Art. 20. - Mutarea sediului se poate face numai cu respectarea conditiilor prevazute la art. 12 alin. (1). Pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv, farmaciile comunitare infiintate in conditiile art. 12 alin. (2) se pot muta numai in aceleasi conditii.

   Art. 21.

Pentru motive intemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinatorul autorizatiei prevazute la art. 10 alin. (1), Ministerul Sanatatii poate aproba intreruperea activitatii farmaciei comunitare pe o perioada de pana la 180 de zile.

Farmacia comunitara isi poate suspenda activitatea in mod voluntar pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice. Daca perioada de suspendare depaseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sanatatii si a colegiilor teritoriale.

   Art. 22. - Farmacia comunitara isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii in urmatoarele situatii:

   a) la cererea titularului autorizatiei de functionare;

   b) dizolvarea societatii comerciale prevazute la art. 6 alin. (1);

   c) retragerea autorizatiei de functionare;

   d) faliment;

   e) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile;

   f) decesul farmacistului-sef.


   CAPITOLUL III
 Drogheria


   Art. 23.

Societatile comerciale care au in obiectul de activitate comercializarea cu amanuntul a medicamentelor pot infiinta drogherii.

Drogheria este condusa de un farmacist-sef sau de un asistent medical de farmacie sef.

Poate fi farmacist-sef sau asistent medical de farmacie sef, in conditiile alin. (2), farmacistul cu drept de libera practica, membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, respectiv asistentul medical de farmacie cu drept de libera practica, membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania.

Drogheria functioneaza numai in prezenta a cel putin unui asistent medical de farmacie sau a unui farmacist.

   Art. 24.

Autorizatia de functionare a drogheriei se acorda de Ministerul Sanatatii pe numele persoanei juridice si al farmacistului-sef sau al asistentului medical de farmacie sef.

Pentru obtinerea autorizatiei de functionare prevazute la alin. (1), solicitantul depune urmatoarele documente:

   a) cererea-tip;

   b) contractul de munca sau dovada exercitarii profesiei in forma liberala, pentru o norma intreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore, pentru farmacistul-sef al unitatii, si certificatul de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, eliberat in conditiile legii, insotit de certificatul profesional curent, emis de Colegiul Farmacistilor din Romania;

   c) contractul de munca pentru norma intreaga cu durata timpului de lucru de 8 ore si autorizatia de libera practica, emisa de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania, pentru asistentul medical de farmacie sef;

   d) actul constitutiv al societatii comerciale;

   e) copia certificatului de inregistrare a societatii la oficiul registrului comertului;

   f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului, care atesta inregistrarea ca punct de lucru a spatiului destinat drogheriei sau, dupa caz, a sediului social cu activitate, pentru care se solicita autorizarea;

   g) schita si datele privind localul unitatii, conform ordinului ministrului sanatatii;

   h) lista privind dotarea cu mobilier si aparatura;

   i) dovada achitarii taxei prevazute la art. 43 pentru autorizare, mutare, preschimbare sau orice alta modificare in autorizatia de functionare a drogheriilor.

Autorizatia de functionare prevazuta la alin. (1) se elibereaza in urma unui raport de inspectie favorabil intocmit de personalul de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii.

Inspectia se efectueaza in termen de maximum 60 de zile de la data depunerii documentatiei complete prevazute la alin. (2).

In cazul unui raport de inspectie cu recomandari, se acorda un termen de maximum 30 de zile pentru remedierea deficientelor.

Autorizatia de functionare prevazuta la alin. (1) se elibereaza in maximum 30 de zile de la efectuarea inspectiei, in cazul raportului favorabil.

In cazul in care drogheria isi schimba persoana juridica pe numele careia a fost eliberata autorizatia prevazuta la alin. (1), Ministerul Sanatatii elibereaza o noua autorizatie de functionare pe numele noii persoane juridice, in termen de 30 de zile de la data solicitarii; pana la eliberarea noii autorizatii de functionare, drogheria functioneaza in baza vechii autorizatii.

Activitatea drogheriei se desfasoara in conformitate cu Regulile de buna practica farmaceutica, elaborate de Ministerul Sanatatii si aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

   Art. 25.

Localul drogheriei trebuie sa fie amplasat la parterul cladirilor, intr-un spatiu dedicat numai activitatii de drogherie.

Localul drogheriei va avea o suprafata utila de minimum 30 m2, excluzand din aceasta suprafata holurile, grupul sanitar si biroul asistentului medical de farmacie sef.

   Art. 26. - La mutarea sediului drogheriei se aplica in mod corespunzator prevederile art. 19.

   Art. 27.

Pentru motive intemeiate sau pentru motive obiective invocate de detinatorul autorizatiei prevazute la art. 24 alin. (1), Ministerul Sanatatii poate aproba intreruperea activitatii drogheriei pe o perioada de pana la 180 de zile.

Drogheria isi poate suspenda activitatea in mod voluntar pentru o perioada de maximum 60 de zile calendaristice. Daca perioada de suspendare depaseste 30 de zile calendaristice, este obligatorie anuntarea Ministerului Sanatatii si a colegiilor teritoriale.

   Art. 28. - Drogheria isi inceteaza activitatea prin anularea autorizatiei de functionare emise de Ministerul Sanatatii, in urmatoarele situatii:

   a) la cererea detinatorului autorizatiei de functionare;

   b) dizolvarea societatii comerciale prevazute la art. 23 alin. (1);

   c) decesul titularului, respectiv al titularilor licentei de infiintare;

   d) retragerea autorizatiei de functionare;

   e) intreruperea activitatii pentru o perioada de peste 180 de zile;

   f) faliment.

   Art. 29. - Conditiile de organizare si functionare a drogheriei se stabilesc prin norme.

   Art. 30.

Este interzisa folosirea de catre drogherii a insemnelor farmaciei comunitare.

Firma drogheriei va contine obligatoriu numai denumirea de 'drogherie', urmata de o denumire care sa o deosebeasca de alte astfel de unitati apartinand altor persoane juridice.

Este interzisa utilizarea in denumirea drogheriei a cuvantului 'farmacie' sau a unui nume derivat ori prescurtat din acest cuvant.


   CAPITOLUL IV
 Supravegherea si inspectia


   Art. 31.

Inspectia de autorizare si inspectiile de supraveghere in farmacii comunitare, farmacii cu circuit inchis si in drogherii se exercita de Ministerul Sanatatii.

Controlul privind exercitarea profesiei de farmacist se face de Colegiul Farmacistilor din Romania, prin filialele teritoriale, in conformitate cu prevederile legii.

   Art. 32. - Inspectia de supraveghere in farmacii comunitare, farmacii cu circuit inchis si drogherii se face cel putin o data la 3 ani sau ori de cate ori este nevoie.


   CAPITOLUL V
 Raspunderi si sanctiuni


   Art. 33. - Incalcarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala si civila.

   Art. 34. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei urmatoarele fapte:

   a) nerespectarea programului de functionare a farmaciei comunitare sau a drogheriei;

   b) nerespectarea dispozitiilor legale referitoare la firma farmaciilor comunitare si a drogheriilor.

   Art. 35. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.500 lei urmatoarele fapte:

   a) impiedicarea activitatii organelor de inspectie si control;

   b) afisarea, cu incalcarea reglementarilor in materie, in incinta farmaciei comunitare sau a drogheriei, a reclamelor privind produsele medicamentoase.

   Art. 36. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 10.000 lei urmatoarele fapte:

   a) angajarea de personal farmaceutic de specialitate care nu poseda drept de libera practica;

   b) distributia medicamentelor fara documente care sa ateste provenienta si/sau calitatea acestora;

   c) nerespectarea prevederilor privind procedura de retragere a medicamentelor de farmacii si drogherii;

   d) comercializarea medicamentelor cu termen de valabilitate depasit;

   e) nerespectarea Regulilor de buna practica farmaceutica, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

   Art. 37. - In cazul in care organele de inspectie prevazute la art. 31 constata repetarea abaterilor privind organizarea, dotarea si functionarea farmaciei sau a drogheriei, pot dispune suspendarea activitatii si inchiderea unitatii pana la remedierea deficientelor constatate.

   Art. 38. - Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei si inchiderea farmaciei, respectiv a drogheriei, urmatoarele fapte:

   a) functionarea unei farmacii sau a unei drogherii fara autorizatie de functionare emisa de Ministerul Sanatatii;

   b) detinerea sau eliberarea in drogherii a unor medicamente ale caror detinere si eliberare sunt interzise in drogherie;

   c) incalcarea prevederilor art. 15 si ale art. 23 alin. (4).

   Art. 39.


Constatarea faptelor ce constituie contraventii si aplicarea amenzilor se fac de personalul de specialitate din Ministerul Sanatatii.

Modelul procesului-verbal de contraventie este prevazut in norme.

La sesizarea Colegiului Farmacistilor din Romania, Ministerul Sanatatii va efectua un control. Rezultatul controlului este transmis Colegiului Farmacistilor din Romania, potrivit legii.

   Art. 40. - Contraventiilor prevazute in prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.


   CAPITOLUL VI
 Dispozitii finale si tranzitorii


   Art. 41. - Farmaciile comunitare si drogheriile infiintate anterior intrarii in vigoare a prezentei legi raman infiintate si isi vor continua activitatea.

   Art. 42. - Dispozitiile art. 12 se aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

   Art. 43.

Taxele pentru emiterea autorizatiei de functionare sunt urmatoarele:

   a) pentru infiintarea de farmacii in mediul urban - 3.000 lei;

   b) pentru infiintarea de farmacii in mediul rural - 150 lei;

   c) pentru infiintarea unei oficine locale de distributie - 100 lei;

   d) pentru infiintarea de drogherii in mediul urban - 2.000 lei;

   e) pentru infiintarea de drogherii in mediul rural - 50 lei.

Taxele pentru emiterea unei noi autorizatii in cazul preschimbarii sau al pierderii autorizatiei de functionare a farmaciei ori a drogheriei sunt urmatoarele:

   a) pentru mediul urban - 100 lei;

   b) pentru mediul rural - 50 lei.

Pentru orice alta modificare inscrisa pe autorizatia de functionare a farmaciei sau drogheriei se percepe o taxa de 50 de lei.

In cazul mutarii sediului farmaciei sau drogheriei, cuantumul taxelor este cel prevazut pentru infiintare.

Taxele prevazute de prezenta lege se fac venit la bugetul de stat.

Cuantumul taxelor prevazute de prezenta lege se poate actualiza periodic, prin hotarare a Guvernului.

   Art. 44.

Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordinul ministrului sanatatii si familiei nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor privind infiintarea si autorizarea unitatilor farmaceutice, precum si a Conditiilor de organizare si functionare a acestora, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 629 din 8 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

NOTA:

Reproducem mai jos prevederile art. II si III din Legea nr. 236/2009 pentru modificarea si completarea Legii farmaciei nr. 266/2008, care nu au fost incorporate in textul republicat al Legii nr. 266/2008 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale Legii nr. 236/2009:

'Art. II. - Cererile depuse la Ministerul Sanatatii, in vederea eliberarii autorizatiei de functionare pentru farmacii si drogherii, pana la intrarea in vigoare a prezentei legi, precum si documentele ce le insotesc vor fi analizate in conformitate cu prevederile acesteia.

Art. III. - In termen de un an de la intrarea in vigoare a prezentei legi, unitatile prevazute la art. 42*) din Legea farmaciei nr. 266/2008, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, care detin autorizatii de functionare cu termen de valabilitate, sunt obligate sa preschimbe autorizatiile de functionare, in conditiile legii.'


Art. 42 a devenit in urma renumerotarii art. 41.


Act incarcat complet.

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright