Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Mijloacele procedurale de constatare a conformitatii activitatilor cu dispozitiile legaleMijloacele procedurale de constatare a conformitatii activitatilor cu dispozitiile legale1. Acordul de mediu

Mijloacele procedurale de constatare a conformitatii activitatilor cu dispozitiile legale privind protectia mediului sunt avizele, autorizatiile si acordurile de mediu.

Pentru orice obiectiv sau activitate care, prin natura, dimensiunea sau amploarea sa, poate avea un impact deosebit asupra mediului, in domeniile prevazute de anexa I la H.G. nr. 918/2002 sunt necesare, inainte de emiterea acordului sau autorizatiei de mediu, studii de impact.

Pentru anumite proiecte publice sau private care pot avea efecte semnificative asupra mediului prin natura, dimensiunea, sau localizarea lor, Hotar`rea nr. 918 din 22 august 2002 stabileste procedura cadru de evaluare a impactului asupra mediului, aplicata in scopul emiterii acordului de mediu.

Asa cum am precizat, acordul de mediu este decizia autoritatii competente pentru protectia mediului care da dreptul titularului de proiect sa realizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-juridic eliberat in scris, prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului din punct de vedere al protectiei mediului.

Proiectul reprezinta - in intelesul art. 2 din Hot. nr. 918/2002 - executia lucrarilor de constructii sau alte instalatii ori amenajari, alte interventii asupra cadrului natural sau al peisajului, inclusiv cele care implica extragerea resurselor naturale.Titularul de proiect care poate fi at`t persoana fizica c`t si persoana juridica - este solicitantul acordului de mediu pentru un proiect sau autoritatea publica ce initiaza un proiect.

Evaluarea impactului asupra mediului identifica, descrie si evalueaza, in mod corespunzator, efectele directe si indirecte ale proiectului asupra urmatorilor factori:

- fiinte umane, fauna si flora;

- sol, apa, aer, clima si peisaj;

- bunuri materiale si patrimoniu cultural;

- interactiunea dintre factorii mentionati anterior.

Totodata, evaluarea impactului asupra mediului urmareste stabilirea masurilor de reducere sau de evitare a impactului negativ al proiectului asupra factorilor enumerati mai sus si determina decizia de realizare sau de normalizare a proiectului pe amplasamentul ales (evaluarea impactului asupra mediului se efectueaza in faza de pregatire a documentatiei care fundamenteaza fezabilitatea proiectului).

Evaluarea impactului asupra mediului se realizeaza in etape: - etapa de incadrare a proiectului in procedura de evaluare a impactului asupra mediului;

- etapa de definire a domeniului evaluarii si de realizare a raportului privind studiul de evaluare a impactului asupra mediului;

- etapa de analiza a calitatii raportului la studiul de evaluare a impactului asupra emdiului.

Pentru proiectele supuse evaluarii impactului asupra mediului titularului de proiect i se solicita urmatoarele informatii:

1. descrierea proiectului, incluz`nd, mai ales: a) descrierea caracteristicilor fizice ale intregului proiect si a cerintelor de amenajare a terenului in timpul fazelor de constructie si functionare; b) descrierea principalelor caracteristici ale proceselor de productie, de exemplu natura si calitatea materialelor utilizate; c) estimarea pe tipuri si cantitati, a deseurilor preconizate si a emisiilor (poluare in apa, aer si sol, zgomot, vibratii, lumina, caldura, radiatii etc) rezultate din functionarea proiectului propus.

S rezumatul principalelor variante studiate si indicarea principalelor motive pentru alegerea finala, lu`nd in considerare efectele asupra mediului;

3. descrierea aspectelor de mediu probabil afectate in mod semnificativ prin proiectul propus in special a populatiei, faunei, florei, solului, apei, aerului, factorilor climatici, bunurilor materiale, inclusiv patrimoniul arhitectural si arheologic, peisajul si interconexiunile dintre acesti factori;

4. descrierea (care trebuie sa acopere efectele directe si indirecte, secundare, cumulative, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative asupra mediului) efectelor semnificative prealabile ale proiectului propus asupra mediului rezult`nd din: a) existenta proiectului; b) utilizarea resurselor naturale; c) emisiile de poluanti, zgomote si eliminarea deseurilor: si descrierea metodelor de prognoza utilizate in evaluarea efectelor asupra mediului.

5. descrierea masurilor preconizate pentru prevenirea, reducerea si, unde este posibil, compensarea oricaror efecte adverse semnificative asupra mediului.

6. un rezumat care nu are caracter tehnic al informatiilor furnizate la punctele precedente

7. indicarea dificultatilor (deficiente tehnice sau lipsa de Know-how) int`mpinate de titularul proiectului in prezentarea informatiei solicitate.

Procedura de emiterea acordului de mediu pe baza evaluarii impactului asupra mediului este condusa de autoritatile competente pentru protectia mediului, cu participarea autoritatilor publice centrale sau locale, dupa caz, care au atributii si raspunderi specifice in domeniul protectiei mediului. Participarea acestor autoritati la emiterea acordului de mediu se realizeaza in cadrul unui colectiv de analiza tehnica constituit la nivel central prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si la nivelul fiecarui judet, si al municipiului Bucuresti (inclusiv in cazul Administratiei Rezervatiei Biosferei, Delta Dunarii) prin ordin semnat de prefect si de presedintele consiliului judetean.

Autoritatile competente pentru protectia mediului analizeaza proiectele publice sau private supuse evaluarii impactului asupra mediului astfel: - pentru proiectele publice sau private prevazute in anexa 2 trebuie stabilita necesitatea efectuarii evaluarii impactului asupra mediului.

Odata cu solicitarea de emitere a acordului de mediu se depune si memoriul de prezentare a proiectului propus care cuprinde: - descrierea si caracteristicile amplasamentului ales;

- descrierea si caracteristicile proiectului si ale activitatii la punerea in functiune a proiectului: marime, tehnologii si materiale folosite, utilizarea resurselor naturale, utilizarea sau producerea substantelor chimice periculoase, generarea, utilizarea si prelucrarea deseurilor si a altor substante denumire, emisii poluante, inclusiv zgomotul, interactiunea posibila cu activitati existente, probabilitatea producerii accidentelor de mediu si prevenirea acestora.

Dupa stabilirea obligativitatii evaluarii impactului asupra mediului pentru un proiect se trece la etapa de definire a domeniului evaluarii impactului asupra mediului scop in care autoritatea competenta pentru protectia mediului pregateste si transmite titularului de proiect un indrumar referitor la problemele de mediu care trebuie tratate in evaluarea de impact si la gradul de extindere al acestora. La elaborarea acestui indrumar autoritatea competenta pentru protectia mediului consulta titularul de proiect si celelalte autoritati publice implicate in procedura de emitere a acordului de mediu pentru proiectul respectiv. Oricare dintre autoritatile publice implicate in procedura de emitere a acordului de mediu care detin informatii relevante pentru evaluarea efectelor directe si indirecte ale proiectului are obligatia sa puna aceste informatii la dispozitia titularului de proiect.

Pe baza acestui indrumar se realizeaza efectuarea studiului de evaluare a impactului asupra mediului prin agenti economici specializati, persoane fizice sau juridice independente de titularul proiectului (atestati conform legii).

Rezultatele studiului de evaluare a impactului asupra mediului sunt prezentate in raportul care se inainteaza autoritatii competente pentru protectia mediului. Raportul la studiul de evaluare este supus comentariilor publicului (ale carui observatii pertinente sunt luate in considerare pe tot parcursul evaluarii impactului asupra mediului) si analizei realizate de autoritatea competenta pentru protectia mediului impreuna cu colectivul de analiza tehnica. In urma analizei raportului se ia decizia de acceptare sau de refacere a raportului si de emitere, respectiv de respingere motivata a emiterii acordului de mediu.

Autoritatile competente pentru protectia mediului aduc la cunostinta publicului orice solicitare de acord de mediu pentru proiecte supuse evaluarii impactului asupra emdiului, intr-un interval de timp care sa permita publicului exprimarea opiniilor inaintea deciziei de emitere a acordului de mediu. Procedura de informare si participare a publicului la evaluarea impactului asupra mediului este coordonata de autoritatile competente pentru protectia mediului si include urmatoarele aspecte:

a) identificarea publicului interesat;

b) specificarea locului unde pot fi consultate informatiile disponibile;

c) specificarea modalitatii de informare a publicului prin: afise intr-o anumita zona teritoriala, publicatii in presa locala, organizarea unor expozitii cu planuri, schite, tabele, grafice, modele referitoare la proiectul respectiv;

d) determinarea modalitatii de consultare a publicului (informari scrise sau dezbateri publice);

e) fixarea unui interval limita corespunzator pentru diferite etape ale procedurii, cu scopul de a asigura luarea deciziei intr-o perioada rezonabila.

Pentru anumite proiecte publice sau private, autoritatile competente pentru protectia mediului fac publica decizia de emitere sau de respingere a solicitarii de emitere a acordului de mediu se pun la dispozitia publicului urmatoarele informatii:

a) continutul acordului si orice conditii prevazute in acesta, cu exceptia celor care afecteaza confidentialitatea informatiilor stabilita pentru a proteja un interes legitim;

b) principalele motivatii si consideratii pe care se bazeaza aceasta decizie;

c) descrierea principalelor masuri pentru prevenirea, reducerea si, daca este posibil, eliminarea efectelor adverse.


Autorizatia de mediu

Autorizatia de mediu este act tehnico-juridic emis de autoritatile competente pentru protectia mediului, prin care sunt stabilite conditiile si/sau parametrii de functionare a unei activitati existente sau a unei activitati noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, necesar pentru punerea acesteia in functiune, iar autorizatia integrata de mediu este actul tehnico-juridic emis de autoritatile competente potrivit dispozitiilor legale in vigoare, care acorda dreptul de a exploata in totalitate sau in parte o instalatie, in anumite conditii care sa garanteze ca instalatia corespunde prevederilor legale. Autorizatia poate fi emisa pentru una sau mai multe instalatii sau pentru parti ale acesteia, situate pe acelasi amplasament si exploatate de acelasi operator;

Conform O.U.G. nr. 195/2005, desfasurarea activitatilor existente precum si inceperea activitatilor noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului se realizeaza numai in baza autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu


Autorizatia/autorizatia integrata de mediu se emite dupa obtinerea celorlalte avize, acorduri, autorizatii, dupa caz, ale autoritatilor competente, potrivit legii.

Functionarea fara autorizatie de mediu este interzisa pentru activitatile care fac obiectul procedurii de autorizare din punct de vedere al protectiei mediului.

Functionarea fara autorizatie integrata de mediu este interzisa pentru activitatile supuse legislatiei privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Titularul activitatii are obligatia de a informa autoritatile publice teritoriale competente pentru protectia mediului cu privire la rezultatele automonitorizarii emisiilor de poluanti reglementati, precum si cu privire la accidente sau pericole de accidente.

Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani. Prin exceptie, autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu emise cu program pentru conformare, respectiv cu plan de actiuni sunt valabile pe toata perioada derularii programului/planului. Perioada de valabilitate a autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu nu poate depasi ultimul termen scadent al programului pentru conformare, respectiv al planului de actiuni.

Avizul de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, acordul de mediu si autorizatia de mediu se revizuiesc daca apar elemente noi cu impact asupra mediului, necunoscute la data emiterii. In acest caz se poate cere si refacerea evaluarii impactului asupra mediului si/sau a bilantului de mediu.

Autorizatia integrata de mediu se revizuieste in conditiile prevazute de legislatia specifica privind prevenirea si controlul integrat al poluarii.

Acordul de mediu si autorizatia/autorizatia integrata de mediu se suspenda de catre autoritatea competenta pentru protectia mediului care a emis actul de reglementare, pentru nerespectarea prevederilor acestora sau ale programelor pentru conformare/planurilor de actiuni, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cel mult 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni. Pe perioada suspendarii, desfasurarea proiectului sau activitatii este interzisa.

In cazul in care nu s-au indeplinit conditiile stabilite prin actul de suspendare, autoritatea competenta pentru protectia mediului dispune, dupa expirarea termenului de suspendare, anularea acordului de mediu sau autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu, dupa caz.

Dispozitiile de suspendare si, implicit, de incetare a desfasurarii proiectului sau activitatii sunt executorii de drept.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea actelor de reglementare se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente.

Autoritatea competenta pentru protectia mediului, impreuna cu celelalte autoritati ale administratiei publice centrale si locale, dupa caz, asigura informarea, participarea publicului la deciziile privind activitati specifice si accesul la justitie, in conformitate cu prevederile Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25 iunie 1998, ratificata prin Legea nr. 86/2000.

Consultarea publicului este obligatorie in cazul procedurilor de emitere a actelor de reglementare. Organizatiile neguvernamentale care promoveaza protectia mediului au drept la actiune in justitie in probleme de mediu.

Situatia autorizatiei integrate de mediu este reglementa de O.U.G. nr. 152/2005. Conform art. 5, documentatia pentru solicitarea autorizatiei integrate de mediu contine urmatoarele:

a) descrierea instalatiei si activitatile desfasurate;

b) prezentarea materiilor prime si auxiliare, a altor substante, a tipului de energie utilizata sau generata de instalatie;

c) descrierea surselor de emisie din instalatie;

d) descrierea conditiilor amplasamentului instalatiei;

e) indicarea naturii si a cantitatilor de emisii care pot fi evacuate din instalatie in fiecare factor de mediu, precum si identificarea efectelor semnificative ale acestor emisii asupra mediului;

f) descrierea tehnologiei propuse si a altor tehnici pentru prevenirea sau, daca nu este posibil, reducerea emisiilor din instalatie;

g) masuri pentru prevenirea producerii deseurilor ca urmare a functionarii instalatiei si valorificarea acestora, dupa caz;

h) descrierea masurilor planificate pentru respectarea principiilor generale;

i) descrierea masurilor planificate pentru monitorizarea emisiilor in mediu;

j) descrierea principalelor alternative analizate de operator.

Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu trebuie sa cuprinda, de asemenea, rezumatul netehnic al detaliilor prevazute la art. 5, alin. (1).

Documentatia pentru solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu poate contine informatii rezultate din evaluarea impactului asupra mediului intocmita anterior, raportul de securitate, precum si informatii furnizate ca raspuns la alte cerinte legale si care corespund uneia dintre prevederile art. 5.

Operatorul are obligatia de a solicita si de a obtine de la autoritatea competenta autorizatia integrata de mediu pentru activitatile prevazute in anexa nr. 1.

Exploatarea instalatiei se poate efectua numai in baza autorizatiei integrate de mediu, emisa in conditiile prevazute de O.U.G nr. 152/2005, aprobata sI modificata prin Legea nr. 84/2006.

Orice instalatie noua este pusa in functiune numai dupa obtinerea autorizatiei integrate de mediu, emisa potrivit O.U.G. nr. 152/2005, respectandu-se exceptiile prevazute de legislatia nationala in vigoare din domeniul limitarii emisiilor anumitor poluanti in aer, provenite din instalatii mari de ardere.

Conform art. 9 din ordonanta, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 84/2006, autorizatia integrata de mediu este emisa de autoritatea competenta in conditiile prevazute la art. 3 si 18 din ordonanta, in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a mediului in intregul sau, cu respectarea reglementarilor privind calitatea aerului, apei si a solului.

La aplicarea procedurii de autorizare integrata de mediu, pentru instalatii noi sau pentru modificari substantiale, se iau in considerare orice informatii, concluzii sau decizii relevante rezultate ca urmare a aplicarii prevederilor legislatiei nationale in domeniul evaluarii impactului asupra mediului.

Autorizatia integrata de mediu cuprinde valorile limita de emisie pentru poluanti, in special pentru cei prevazuti in anexa nr. 2, care pot fi emisi in cantitati semnificative, ca rezultat al functionarii instalatiei, luandu-se in considerare natura lor, precum si potentialul de transfer al poluarii dintr-un mediu in altul, respectiv: apa, aer, sol.

Autorizatia integrata de mediu poate cuprinde si cerinte specifice in scopul asigurarii protectiei solului si a apei subterane, precum si masuri suplimentare cu privire la managementul deseurilor generate de instalatie.

Valorile limita de emisie prevazute la alin. (3) pot fi suplimentate ori inlocuite prin parametri echivalenti ori masuri tehnice.

Pentru instalatiile in care se desfasoara activitatile prevazute in anexa nr. 1 la pct. 6.6, valorile limita de emisie prevazute la art. 10, alin. (3)-(5) iau in considerare aspectele practice caracteristice acestei categorii de instalatii.

Pentru instalatiile in care se desfasoara activitati aflate sub incidenta reglementarilor privind comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, autorizatia integrata de mediu nu stabileste valori limita de emisie pentru emisiile directe ale acestor gaze, cu exceptia cazului in care este necesara evitarea producerii unei poluari semnificative la nivel local.

In situatiile prevazute la art. 10, alin. (1), autorizatiile integrate de mediu nu includ cerinte referitoare la utilizarea eficienta a energiei pentru unitati de ardere sau orice alte unitati care emit dioxid de carbon pe amplasament.

Daca este necesar, autoritatea competenta revizuieste autorizatia integrata de mediu, potrivit prevederilor alin. (2).

Prevederile art. 10 alin. (1)-(3) nu se aplica instalatiilor care fac obiectul excluderii temporare de la comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera.

Stabilirea valorilor limita de emisie si a parametrilor echivalenti, precum si a masurilor tehnice prevazute la art. 9 alin. (3)-(6) si art. 10 se bazeaza pe cele mai bune tehnici disponibile, fara a recomanda folosirea unei tehnici sau tehnologii specifice, dar luandu-se in considerare:

a) caracteristicile tehnice ale instalatiei;

b) amplasarea geografica;

c) conditiile locale de mediu.

Autorizatia integrata de mediu contine prevederi pentru limitarea efectelor poluarii la lunga distanta sau transfrontiera si asigurarea unui nivel inalt de protectie a mediului in intregul sau.

Autorizatia integrata de mediu contine cerinte de monitorizare corespunzatoare, frecventa si metodologia specifica de masurare, proceduri de evaluare si obligatii privind furnizarea catre autoritatea competenta a datelor solicitate pentru verificarea conformarii functionarii instalatiei cu cerintele prevazute de autorizatie.

Pentru instalatiile care desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1 pct. 6.6, masurile prevazute la alin. (1) se aplica luandu-se in considerare rezultatele analizei cost-beneficiu.

Autorizatia integrata de mediu (conform art. 13 din ordonanta) contine masuri referitoare la alte conditii de exploatare decat cele normale, in scopul prevenirii riscurilor de poluare a mediului, in urmatoarele situatii:

a) pornire;

b) pierderi datorate functionarii necorespunzatoare;

c) intrerupere temporara a functionarii;

d) incetare definitiva a functionarii.

Autorizatia integrata de mediu contine, dupa caz, derogari temporare de la prevederile art. 9 daca printr-un plan de reabilitare aprobat de autoritatea competenta se realizeaza reducerea poluarii si, in cel mult 6 luni, se asigura respectarea valorilor limita de emisie. Pentru instalatiile prevazute in anexa nr. 5 dispozitiile alin. (1) se aplica numai dupa expirarea perioadei de tranzitie.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului poate impune, dupa caz, pentru anumite categorii de instalatii, cerinte speciale, stabilite prin reguli general obligatorii, fara a mai fi necesara includerea acestora in autorizatiile integrate de mediu, in conditiile garantarii unei abordari integrate si asigurarii unui nivel echivalent de protectie a mediului in intregul sau (art. 16 din ordonanta, modificat prin legea nr. 84/2006 ).

Autoritatea competenta emite autorizatii integrate de mediu, le revizuieste si actualizeaza conditiile prevazute de acestea.

Autoritatea competenta impune operatorului, prin autorizatia integrata de mediu sau, dupa caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea conditiilor din autorizatie, ca, nu mai tarziu de 30 octombrie 2007, exploatarea instalatiilor existente sa se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 si art. 32 alin. (1).

In procedura de autorizare integrata de mediu autoritatile competente urmaresc aplicarea prevederilor art. 1, 2, 21, art. 22 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (3), art. 26, 27, 28-30, art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2)-(4).

Autoritatea competenta impune operatorilor, prin autorizatia integrata de mediu sau, dupa caz, prin revizuirea acesteia ori prin actualizarea conditiilor din autorizatie, ca exploatarea instalatiilor existente prevazute in anexa nr. 5 sa se realizeze potrivit prevederilor art. 3, 7, 9-16, 20, art. 24 alin. (1) si (2), art. 25 si art. 32 alin. (1), nu mai tarziu de data indicata in aceasta anexa pentru fiecare instalatie.

Daca in cursul procesului de autorizare integrata de mediu a instalatiilor existente, dupa evaluarea conditiilor, rezulta ca instalatiile nu pot respecta cerintele din prezenta ordonanta de urgenta, operatorul are obligatia sa intocmeasca un plan de actiuni astfel incat conformarea sa se realizeze cel mai tarziu la termenele prevazute la art. 18.

Proiectul acestui plan de actiuni se negociaza cu autoritatea competenta, iar dupa aprobare devine obligatoriu.

Nerespectarea termenelor si masurilor cuprinse in planul de actiuni atrage suspendarea autorizatiei integrate de mediu in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Acolo unde standardele de calitate a mediului impun conditii mai restrictive decat cele care pot fi atinse prin aplicarea celor mai bune tehnici disponibile, autoritatea competenta impune in autorizatia integrata de mediu masuri suplimentare, fara a afecta alte masuri care se aplica pentru conformarea cu standardele de calitate a mediului.

Autoritatea competenta urmareste si se informeaza cu privire la dezvoltarea celor mai bune tehnici disponibile.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta prin ordin valorile limita de emisie stabilite la nivel comunitar, pentru:

a) instalatiile in care se desfasoara activitati prevazute in anexa nr. 1, cu exceptia depozitelor de deseuri incadrate la pct. 5.1 si 5.4;

b) substantele poluante prevazute in anexa nr. 2, pentru care, pe baza schimbului de informatii prevazut la art. 28-30, a fost identificata necesitatea unei actiuni la nivel comunitar.

In absenta unor valori limita de emisie stabilite potrivit alin. (1) se utilizeaza cel putin valorile limita de emisie prevazute de alte reglementari.

Cerintele tehnice aplicabile depozitelor de deseuri prevazute la pct. 5.1 si 5.4 din anexa nr. 1, stabilite la nivel comunitar, se adopta de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului prin ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor.

In cazul in care autoritatea publica centrala pentru protectia mediului constata ca exploatarea unei instalatii poate avea efecte negative semnificative asupra mediului unui alt stat sau daca un alt stat posibil a fi afectat semnificativ solicita, aceasta transmite, in cadrul relatiilor bilaterale, catre autoritatea competenta a statului respectiv orice informatie disponibila solicitata, potrivit prevederilor anexei nr. 4, in acelasi timp cu informarea propriilor cetateni.

Aceste informatii sunt utilizate in cadrul consultarilor necesare dintre cele doua state, pe baza de reciprocitate si in conditii de echivalenta.

In contextul relatiilor bilaterale, ambele state trebuie sa se asigure ca in cazurile prevazute la alin. (1) solicitarile de emitere a autorizatiei integrate de mediu sunt, de asemenea, disponibile, pentru o perioada corespunzatoare de timp, publicului statului posibil a fi afectat, astfel incat sa ii permita exercitarea dreptului de a transmite comentarii inainte de luarea deciziei.

Rezultatele oricaror consultari organizate in conditiile alin. (1)-(3) sunt luate in considerare de catre autoritatea competenta in vederea adoptarii deciziei cu privire la emiterea autorizatiei integrate de mediu.

Autoritatea competenta are obligatia de a informa statul ori statele care au fost consultate potrivit dispozitiilor prevazute la alin. (1) si (2) cu privire la decizia adoptata referitoare la solicitarea emiterii autorizatiei integrate de mediu si ii/le transmite informatiile prevazute la art. 33.

In situatia de stat afectat sau potential afectat autoritatea publica centrala pentru protectia mediului pune la dispozitie propriului public interesat informatiile primite in cadrul relatiilor bilaterale, intr-o maniera corespunzatoare.

Operatorul respecta conditiile din autorizatia integrata de mediu in modul de exploatare a instalatiei.

Operatorul informeaza cu regularitate autoritatea competenta cu privire la rezultatele monitorizarii emisiilor si, in termenul cel mai scurt, cu privire la producerea oricarui incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul.

Operatorul asigura reprezentantilor autoritatii competente intreaga asistenta necesara pentru a le permite sa desfasoare orice inspectie a instalatiei, prelevare de probe, culegerea oricaror informatii necesare pentru indeplinirea atributiilor de serviciu.

In ceea ce priveste revizuirea autorizatiei integrate de mediu, autoritatea competenta evalueaza periodic conditiile din autorizatia integrata de mediu si, acolo unde este necesar, le revizuieste. Revizuirea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in toate situatiile in care:

a) poluarea produsa de instalatie este semnificativa incat necesita revizuirea valorilor limita de emisie sau includerea de noi astfel de valori in autorizatia integrata de mediu;

b) schimbarile substantiale ale celor mai bune tehnici disponibile fac posibila reducerea semnificativa a emisiilor fara a presupune costuri excesive;

c) siguranta in exploatare a proceselor sau activitatilor impune utilizarea altor tehnici;

d) prevederile unor noi reglementari legale o impun.

Daca operatoruldeoreste sa realizeze modificari in exploatarea instalatiei, acesta trebuie, conform art. 26 din ordonanta (modificat prin Legea nr. 84/2006), sa instiinteze autoritatea competenta care revizuieste autorizatia integrata de mediu sau conditiile acesteia.

In privinta accesului publicului la informatie, autoritatea competenta ia masuri pentru ca publicului interesat sa i se asigure posibilitatea de a participa, din timp si in mod efectiv, la procedura pentru:

a) emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru instalatii noi;

b) emiterea autorizatiei integrate de mediu pentru orice modificare substantiala in exploatarea instalatiei;

c) revizuirea autorizatiei integrate de mediu sau actualizarea conditiilor unei autorizatii integrate de mediu, potrivit prevederilor art. 25.

Participarea publicului se realizeaza potrivit prevederilor anexei nr. 4.

Autoritatea competenta pune la dispozitie publicului rezultatele pe care le detine, referitoare la monitorizarea emisiilor, asa cum este prevazut in conditiile de autorizare, potrivit prevederilor art. 7-14.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului furnizeaza Comisiei Europene, la fiecare 3 ani, incepand cu data aderarii, inventarul principalelor emisii si al surselor responsabile de poluare, pe baza formatului si particularitatilor necesare pentru transmiterea informatiilor, stabilite de catre Comisia Europeana.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului adopta masurile propuse de Comisia Europeana pentru asigurarea intercomparabilitatii si complementaritatii intre datele din inventarul emisiilor, prevazut la alin. (2), si datele din alte registre si surse de date privind emisiile.

Accesul publicului la informatie prevazut la alin. (1)-(3) si art. 33 se realizeaza cu respectarea prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b)-e), art. 12, 14 si art. 15 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 760 din 22 august 2005.

Conform art. 33 din ordonanta, autoritatea competenta informeaza publicul asupra deciziei luate si pune la dispozitie acestuia urmatoarele informatii:

a) continutul deciziei si o copie a autorizatiei integrate de mediu, precum si orice conditii sau modificari aduse autorizatiei integrate de mediu;

b) motivele si consideratiile pe care se intemeiaza decizia, in urma examinarii opiniilor si comentariilor exprimate de publicul interesat, incluzand si informatiile referitoare la procedura de participare a publicului;

c) procedura de revizuire prevazuta la art. 34 si 35.

Orice persoana care face parte din publicul interesat si care are un interes legitim sau se considera lezata intr-un drept al sau se poate adresa instantei de contencios administrativ, competenta pentru a contesta, din punct de vedere procedural sau substantial, deciziile, actele sau omisiunile care fac obiectul participarii publicului, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, cu respectarea dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004.

Se poate adresa instantei de contencios administrativ competente si orice organizatie neguvernamentala care indeplineste cerintele prevazute la art. 2 alin. (1) lit. k), considerandu-se ca acestea au un interes legitim sau sunt lezate intr-un drept al lor.

Solutionarea cererii se face potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004.

Conform art. 35 din ordonanta, inainte de a se adresa instantei de contencios administrativ competente, persoanele prevazute la art. 34 trebuie sa solicite autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, in termen de 30 de zile de la data aducerii la cunostinta publicului a deciziei de emitere sau de respingere a autorizatiei integrate de mediu, revocarea, in tot ori in parte, a deciziilor sau a actelor contestate ori ducerea la indeplinire a actelor sau actiunilor considerate a fi fost omise si care fac obiectul participarii publicului.

Autoritatea publica centrala pentru protectia mediului are obligatia de a raspunde la plangerea prealabila prevazuta la art. 35, alin. (1) in termen de 30 de zile de la data inregistrarii acesteia la acea autoritate.

Procedura administrativa prealabila prevazuta la art. 35, alin. (1) si (2) este gratuita si trebuie sa fie echitabila si corecta.

Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 152/2005, adoptata sI modificata prin legea nr 84/2006 transpun Directiva 96/61/CE privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 257 din 10 octombrie 1996, impreuna cu completarile si modificarile aduse de Directiva 2003/35/CE privind participarea publicului la elaborarea anumitor planuri si programe referitoare la mediu si de modificare a directivelor 85/337/CEE si 96/61/CE cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 156/17 din 25 iunie 2003, si Directiva 2003/87/CE in vederea stabilirii unei scheme pentru comercializarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in interiorul Comunitatii si modificarea Directivei 96/61/CE, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatii Europene (JOCE) nr. 275/32 din 25 octombrie 2003.


S3. Avizele de mediu

Avizele de mediu sunt acte tehnico-juridice emise in scris de autoritatea competenta pentru protectia mediului si sunt emise pentru trei situatii:

a) avizul de mediu pentru planuri si programe - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului, care confirma integrarea aspectelor privind protectia mediului in planul sau programul supus adoptarii;

b) avizul pentru stabilirea obligatiilor de mediu - act tehnico-juridic emis de autoritatea competenta pentru protectia mediului la: schimbarea titularului unei activitati cu impact asupra mediului, vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzarea de active, fuziune, divizare, concesionare, dizolvare urmata de lichidare, lichidare, incetarea activitatii, faliment, avand ca scop stabilirea obligatiilor de mediu, ca prevederi ale unui program pentru conformare, in vederea asumarii acestora de catre partile implicate in situatiile mentionate anterior;

c) avizul de mediu pentru produse de protectie a plantelor respectiv pentru autorizarea ingrasamintelor chimice - act tehnico-juridic emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, necesar in procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor si respectiv de autorizare a ingrasamintelor chimice;

Solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru planuri si programe sunt obligatorii pentru adoptarea planurilor si programelor care pot avea efecte semnificative asupra medi Aprobarea planurilor si programelor, la orice nivel ierarhic, este conditionata de existenta avizului de mediu pentru respectivul plan sau program.

Conform art. 10 din O.U.G. nr. 195/2005, solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu sunt obligatorii in cazul in care titularii de activitati cu posibil impact semnificativ asupra mediului urmeaza sa deruleze sau sa fie supusi unei proceduri de: vanzare a pachetului majoritar de actiuni, vanzare de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii, conform, legii.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta incheierea uneia dintre procedurile mentionate la art. 10, alin. (1), partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul.

Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite in cadrul procedurilor prevazute la alin. (1) au caracter public.

Indeplinirea obligatiilor de mediu este prioritara in cazul procedurilor de: dizolvare urmata de lichidare, lichidare, faliment, incetarea activitatii.


S4. Bilantul de mediu

Bilantul de mediu este o lucrare elaborata de persoane fizice sau juridice atestate conform legii, in scopul obtinerii avizului pentru stabilirea obligatiilor de mediu sau a autorizatiei de mediu, si care contine elementele analizei tehnice prin care se obtin informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente si anticipate ale activitatii, in vederea cuantificarii impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; in cazul in care se identifica un impact semnificativ, bilantul se completeaza cu un studiu de evaluare a riscului.

Dupa executarea bilantului de mediu in conformitate cu indrumarul cu problemele rezultate din analiza efectuata, titularul obiectivului sau al activitatii prezinta autoritatii teritoriale pentru protectia mediului un raport cu concluziile bilantului de mediu, raport ce se supune dezbaterii publice.

Odata incheiata aceasta faza, autoritatea pentru protectia mediului stabileste daca emite autorizatia cu sau fara programe de conformare.
#n anexa 1 a Hot. 918/2002 este prev[zut[ lista proiectelor supuse evalu[rii impactului asupra mediului (1. agricultura, 2. industria extractiv[ a petrolului, gazelor naturale, c[rbunelui ]i turbei; 3. industria energetic[; 4. producerea ]i prelucrarea metalelor; 5. industria materialelor minerale de construcii; 6. industria chimic[ ]i petrochimic[; 7 industria lemnului ]i a h`rtiei; 8. proiect de infrastructur[; alte tipuri de proiecte) iar @n anexa 2 este cuprins[ lista proiectelor pentru care trebuie stabilit[ necesitatea efectu[rii evalu[rii importului asupra mediului (1.agricultura, silvicultura ]i piscicultura; 2. industria extractiv[; industria energetic[; 4. producerea ]i prelucrarea mineralelor; 5. industria mineralelor; 6. industria chimic[; 7. industria alimentar[; 8. industria textil[, a piel[riei, lemnului ]i h`rtiei; 9. industria cauciucului; 10. proiecte de infrastructur[; 11. alte proiecte; 12. turism ]i recreare). A se vedea Hot. nr. 918/20 august 2002 M.Of. nr. 686 din 17 septembrie 2002.

Hot[r`rea - conform art.5 (modificat prin Hot. nr. 1705/2004) - nu se aplic[: a) proiectelor destinate apararii nationale; b) proiectelor ale caror detalii sunt adoptate printr-un act normativ specific, daca cerintele prezentei hotarari, inclusiv cele referitoare la furnizarea informatiei, sunt indeplinite in procesul legislativ respectiv. (2) Autoritatea public[ central[ pentru protecia mediului poate excepta de la evaluarea impactului asupra mediului anumite proiecte sau parti ale acestora, in cazuri exceptionale, precum asigurarea ordinii publice sau sigurantei nationale; exceptarea se acorda pe baza solicitarii motivate a autorit[ii publice care initiaza proiectul, cu indeplinirea urm[toarelor conditii:

a) sa aplice o alta metoda de evaluare corespunzatoare si sa aduca la cunostinta publicului informatiile astfel dobandite;

b) sa informeze publicul interesat despre exceptia procedurala si motivele care au dus la aceasta.

(3) Decizia de exceptare este comunicata titularului de proiect, dupa indeplinirea conditiilor prev[zute la alin. (2).
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright