Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Lege nr. 337 din data 17-Jul-2006 - atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publiceLege nr. 337 din data 17-Jul-2006 - atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice


Lege nr. 337 din data '17-Jul-2006'

Publ. in Monitorul Oficial nr. 625 din data '20-Jul-2006'


pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 1 - Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri.'

2. La articolul 2, litera f) a alineatului (2) va avea urmatorul cuprins:

'f) eficienta utilizarii fondurilor publice;'.

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 3 - In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) acceptarea ofertei castigatoare - actul juridic prin care autoritatea contractanta isi manifesta acordul de a se angaja juridic in contractul de achizitie publica ce va fi incheiat cu ofertantul a carui oferta a fost desemnata castigatoare;

b) acord-cadru - intelegerea scrisa intervenita intre una sau mai multe autoritati contractante si unul sau mai multi operatori economici, al carei scop este stabilirea elementelor/conditiilor esentiale care vor guverna contractele de achizitie publica ce urmeaza a fi atribuite intr-o perioada data, in mod special in ceea ce priveste pretul si, dupa caz, cantitatile avute in vedere;

c) candidat - oricare operator economic care a depus candidatura in cazul unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;

d) candidatura - documentele prin care un candidat isi demonstreaza situatia personala, capacitatea de exercitare a activitatii profesionale, situatia economica si financiara, capacitatea tehnica si profesionala, in vederea obtinerii invitatiei de participare pentru depunerea ulterioara a ofertei, in cazul aplicarii unei proceduri de licitatie restransa, negociere sau dialog competitiv;e) concurent - oricare operator economic care a prezentat un proiect in cadrul unui concurs de solutii;

f) contract de achizitie publica - contractul care include si categoria contractului sectorial, astfel cum este definit la art. 229 alin. (2), cu titlu oneros, incheiat in scris intre una sau mai multe autoritati contractante, pe de o parte, si unul sau mai multi operatori economici, pe de alta parte, avand ca obiect executia de lucrari, furnizarea de produse sau prestarea de servicii, in sensul prezentei ordonante de urgenta;

g) contract de concesiune de lucrari publice - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de lucrari, cu deosebirea ca in contrapartida lucrarilor executate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata rezultatul lucrarilor pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;

h) contract de concesiune de servicii - contractul care are aceleasi caracteristici ca si contractul de servicii, cu deosebirea ca in contrapartida serviciilor prestate contractantul, in calitate de concesionar, primeste din partea autoritatii contractante, in calitate de concedent, dreptul de a exploata serviciile pe o perioada determinata sau acest drept insotit de plata unei sume de bani prestabilite;

i) contractant - ofertantul care a devenit, in conditiile legii, parte intr-un contract de achizitie publica;

j) documentatie de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul contractului de achizitie publica si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv caietul de sarcini sau, dupa caz, documentatia descriptiva;

k) drept special sau exclusiv - dreptul care rezulta din orice forma de autorizare acordata, conform prevederilor legale sau ca urmare a emiterii unor acte administrative, de o autoritate competenta si care are ca efect rezervarea desfasurarii de activitati in domeniul anumitor servicii publice numai de catre una sau de catre un numar limitat de persoane, afectand in mod substantial posibilitatea altor persoane de a desfasura o astfel de activitate;

l) fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile ulterioare;

m) intreprindere publica - persoana juridica ce desfasoara activitati economice si asupra careia se exercita direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participatiilor financiare sau a regulilor specifice prevazute in actul de infiintare a intreprinderii respective, influenta dominanta a unei autoritati contractante, astfel cum este definita aceasta la art. 8 lit. a), b) sau c); prezumtia de exercitare a influentei dominante se aplica in orice situatie in care, in raport cu o astfel de persoana, una sau mai multe autoritati contractante definite conform art. 8 lit. a), b) sau c) se afla, direct ori indirect, in cel putin unul dintre urmatoarele cazuri:

- detin majoritatea capitalului subscris;

- detin controlul majoritatii voturilor in organul de conducere, cum ar fi adunarea generala;

- pot numi in componenta consiliului de administratie, a organului de conducere sau de supervizare mai mult de jumatate din numarul membrilor acestuia;

n) licitatie electronica - procesul repetitiv realizat dupa o prima evaluare completa a ofertelor, in care ofertantii au posibilitatea, exclusiv prin intermediul mijloacelor electronice, de a reduce preturile prezentate si/sau de a imbunatati alte elemente ale ofertei; evaluarea finala trebuie sa se realizeze in mod automat prin mijloacele electronice utilizate;

o) mijloace electronice - utilizarea echipamentelor electronice pentru procesarea si stocarea de date care sunt difuzate, transmise si receptionate prin cablu, radio, mijloace optice sau prin alte mijloace electromagnetice;

p) ofertant - oricare operator economic care a depus oferta;

q) oferta - actul juridic prin care operatorul economic isi manifesta vointa de a se angaja din punct de vedere juridic intr-un contract de achizitie publica; oferta cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica;

r) operator economic - oricare furnizor de produse, prestator de servicii ori executant de lucrari - persoana fizica/juridica, de drept public sau privat, ori grup de astfel de persoane cu activitate in domeniul care ofera in mod licit pe piata produse, servicii si/sau executie de lucrari;

s) operatorul sistemului electronic de achizitii publice - persoana juridica de drept public care asigura autoritatilor contractante suportul tehnic destinat aplicarii, prin mijloace electronice, a procedurilor de atribuire;

s) procedura de atribuire - etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti pentru ca acordul partilor privind angajarea in contractul de achizitie publica sa fie considerat valabil; procedurile de atribuire sunt: licitatia deschisa, licitatia restransa, dialogul competitiv, negocierea, cererea de oferte, concursul de solutii;

t) propunere financiara - parte a ofertei ce cuprinde informatiile cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale corespunzatoare satisfacerii cerintelor solicitate prin documentatia de atribuire;

t) propunere tehnica - parte a ofertei elaborata pe baza cerintelor din caietul de sarcini sau, dupa caz, din documentatia descriptiva;

u) 'scris' sau 'in scris' - orice ansamblu de cuvinte si cifre care pot fi citite, reproduse si apoi comunicate. Acest ansamblu poate include si informatii transmise si stocate prin mijloace electronice;

v) sistemul electronic de achizitii publice - SEAP - desemneaza sistemul informatic de utilitate publica, accesibil prin internet la o adresa dedicata, utilizat in scopul aplicarii prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire;

x) Tratat - Tratatul pentru infiintarea Comunitatii Europene, incheiat la 25 martie 1957, cu modificarile si completarile ulterioare;

y) vocabularul comun al achizitiilor publice - CPV - desemneaza nomenclatorul de referinta aplicabil contractelor de achizitie publica, adoptat prin Regulamentul nr. 2.195/2002/CE al Parlamentului European si al Consiliului privind vocabularul comun al achizitiilor publice, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 340 din 16 decembrie 2002, asigurand corespondenta cu alte nomenclatoare existente;

z) zile - zilele calendaristice, in afara cazului in care se mentioneaza ca sunt zile lucratoare.'

4. La capitolul I, dupa titlul sectiunii a 3-a se introduce un nou articol, articolul 31, cu urmatorul cuprins:

'Art. 31 - Contractele de achizitie publica sunt:

a) contracte de lucrari;

b) contracte de furnizare;


c) contracte de servicii.'

5. La articolul 4, litera c) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

'c) fie realizarea prin orice mijloace a unei constructii care corespunde necesitatii si obiectivelor autoritatii contractante, in masura in care acestea nu corespund prevederilor lit. a) si b).'

6. La articolul 5, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) Contractul de achizitie publica ce are ca obiect principal furnizarea de produse si, cu titlu accesoriu, operatiuni/lucrari de instalare si punere in functiune a acestora este considerat contract de furnizare.'

7. La articolul 6, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 6 - (1) Contractul de servicii este acel contract de achizitie publica, altul decat contractul de lucrari sau de furnizare, care are ca obiect prestarea unuia sau mai multor servicii, astfel cum acestea sunt prevazute in anexele nr. 2A si 2B.'

8. La articolul 9, litera c) va avea urmatorul cuprins:

'c) atribuirea contractului de achizitie publica de catre un operator economic, in cazul in care respectivul contract este finantat/subventionat in mod direct, in proportie de mai mult de 50%, de catre o autoritate contractanta;'.

9. La articolul 12, litera b) va avea urmatorul cuprins:

'b) indeplinirea contractului necesita impunerea unor masuri speciale de siguranta, pentru protejarea unor interese nationale, potrivit prevederilor legale in vigoare;'.

10. La articolul 12, litera c) se abroga.

11. La articolul 13, litera a) va avea urmatorul cuprins:

'a) are ca obiect cumpararea sau inchirierea, prin orice mijloace financiare, de terenuri, cladiri existente, alte bunuri imobile ori a drepturilor asupra acestora. Atribuirea contractelor de servicii financiare care se incheie, indiferent de forma, in legatura cu contractul de cumparare sau de inchiriere respectiv, se supune prevederilor prezentei ordonante de urgenta;'.

12. La articolul 14, litera c) a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea urmatorul cuprins:

'c) aplicarii unei proceduri specifice unor organisme si institutii.

(2) Autoritatile contractante au obligatia de a informa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice asupra acordurilor prevazute la alin. (1) lit. a), existente in domeniul lor de activitate.'

13. La articolul 15, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 15 - (1) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de servicii unei alte autoritati contractante sau unei asocieri de autoritati contractante, in cazul in care acestea beneficiaza de un drept exclusiv pentru prestarea serviciilor respective, in virtutea legii ori a altor acte cu caracter normativ care sunt publicate, in masura in care acestea sunt compatibile cu prevederile Tratatului.'

14. La articolul 18, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) Autoritatea contractanta are dreptul de a organiza un concurs de solutii, respectiv o procedura speciala prin care achizitioneaza, indeosebi in domeniul amenajarii teritoriului, al proiectarii urbanistice si peisagistice, al arhitecturii sau in cel al prelucrarii datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurentiale de catre un juriu, cu sau fara acordarea de premii.'

15. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 19 - Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona direct produse, servicii sau lucrari, in masura in care valoarea achizitiei, estimata conform prevederilor sectiunii a 2-a a prezentului capitol, nu depaseste echivalentul in lei a 5.000 euro pentru fiecare achizitie de produse, serviciu sau lucrare. Achizitia se realizeaza pe baza de document justificativ care, in acest caz, se considera a fi contract de achizitie publica, iar obligatia respectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se limiteaza numai la prevederile art. 204 alin. (2).'

16. La articolul 20, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 20 - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a atribui contractul de achizitie publica prin aplicarea procedurilor de licitatie deschisa sau licitatie restransa.'

17. La articolul 21, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 21 - (1) Orice autoritate contractanta are dreptul de a aplica procedurile de atribuire prevazute la art. 18, prin utilizarea mijloacelor electronice.'

18. La articolul 49, dupa alineatul (6), se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

'(7) Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' publica anunturile transmise spre publicare in cel mult 8 zile de la data inregistrarii acestora. In cazul anuntului de participare prevazut la art. 114, Regia Autonoma 'Monitorul Oficial' publica anuntul respectiv in cel mult 4 zile de la data inregistrarii.'

19. Articolul 67 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 67 - Persoana fizica sau juridica care a participat la intocmirea documentatiei de atribuire are dreptul, in calitate de operator economic, de a fi ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, dar numai in cazul in care implicarea sa in elaborarea documentatiei de atribuire nu este de natura sa distorsioneze concurenta.'

20. Articolul 68 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 68 - Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor nu au dreptul de a fi candidat, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire.'

21. La articolul 69, literele a) si c) vor avea urmatorul cuprins:

'a) persoane care detin parti sociale, parti de interes, actiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti ori persoane care fac parte din consiliul de administratie/organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre ofertanti/candidati sau subcontractanti;


c) persoane despre care se constata ca pot avea un interes de natura sa le afecteze impartialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.'

22. La articolul 110, partea introductiva si litera a) ale alineatului (1) vor avea urmatorul cuprins:

'Art. 110 - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de negociere, cu publicarea prealabila a unui anunt de participare, in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand, in urma aplicarii licitatiei deschise, licitatiei restranse sau a dialogului competitiv, nu a fost depusa nicio oferta sau au fost depuse numai oferte inacceptabile ori neconforme. Aplicarea procedurii de negociere in acest caz este posibila numai dupa anularea procedurii initiale de licitatie deschisa, licitatie restransa sau dialog competitiv si numai daca cerintele initiale prevazute in documentatia de atribuire nu sunt modificate substantial;'.

23. La articolul 119, literele b) si c) vor avea urmatorul cuprins:

'b) adresa la care vor avea loc negocierile si data lansarii acestora;

c) limba/limbile in care se vor derula negocierile;'.

24. La articolul 122, litera a) se abroga.

25. La articolul 151, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 151 - (1) Autoritatea contractanta are dreptul de a utiliza un sistem de achizitie dinamic numai prin intermediul SEAP si numai pentru achizitia unor produse de uz curent, ale caror caracteristici general disponibile pe piata satisfac nevoile autoritatii contractante.'

26. La articolul 177, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

'(4) In cazul utilizarii listelor oficiale ale operatorilor economici desemnati, autoritatile contractante vor solicita adeverinte suplimentare, care sa ateste indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.'

27. La articolul 181, litera a) va avea urmatorul cuprins:

'a) este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt conduse de un administrator judiciar sau activitatile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;'.

28. La articolul 188, dupa litera f) a alineatului (3) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:

'g) informatii privind partea/partile din contract ce urmeaza sa fie indeplinite de catre subcontractanti si specializarea acestora.'

29. La articolul 190, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) In cazul in care ofertantul/candidatul isi demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala invocand si sustinerea acordata, in conformitate cu prevederile alin. (1), de catre o alta persoana, atunci acesta are obligatia de a dovedi sustinerea de care beneficiaza, de regula, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, prin care aceasta confirma faptul ca va pune la dispozitie ofertantului/candidatului resursele tehnice si profesionale invocate. Persoana care asigura sustinerea tehnica nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 180 si 181.'

30. La articolul 215, dupa alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

'(2) Restrictionarea nejustificata a accesului la dosarul achizitiei publice atrage sanctionarea de catre Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice a conducatorului autoritatii contractante, conform prevederilor prezentei legi.'

31. La articolul 225, litera a) va avea urmatorul cuprins:

'a) concesionarul sa atribuie contracte unor terte parti, intr-un procent de minimum 30% din valoarea totala a lucrarilor care fac obiectul concesiunii, lasand candidatilor posibilitatea de a majora partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze;'.

32. La articolul 235, litera b) va avea urmatorul cuprins:

'b) livrarea de combustibili gazosi, energie termica sau energie electrica prin retele de natura celor prevazute la lit. a).'

33. Articolul 236 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 236 - Livrarea combustibililor gazosi sau a energiei termice prin retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatorul economic produce energia termica sau combustibilii gazosi ca o consecinta inevitabila a unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;

b) livrarea de combustibili gazosi sau de energie termica prin retelele publice este facuta numai cu scopul de a exploata in mod economic aceasta productie, iar cifra de afaceri rezultata din alimentarea retelelor respective nu depaseste 20% din cifra de afaceri totala realizata, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.'

34. Articolul 237 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 237 - Livrarea energiei electrice prin retelele publice de o autoritate contractanta din categoria celor definite la art. 8 lit. d) sau e) nu se considera activitate relevanta in sensul art. 235, daca se indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatorul economic produce energia electrica in scopul efectuarii unei alte activitati decat cele considerate de prezenta ordonanta de urgenta ca fiind activitati relevante;

b) livrarea de energie electrica prin retelele publice depinde doar de consumul propriu al operatorului economic, iar cantitatea transportata prin retelele respective nu depaseste 30% din productia totala de energie electrica a acestuia, avandu-se in vedere media ultimilor 3 ani, inclusiv anul in curs.'

35. La articolul 238, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 238 - (1) Este considerata activitate relevanta in sectorul de utilitate publica prevazut la art. 229 alin. (2) lit. c) punerea la dispozitie sau exploatarea de retele destinate sa asigure, in beneficiul publicului, servicii de transport pe calea ferata si servicii de transport terestru de calatori, pe baza de grafic, cum ar fi transportul in comun cu autobuze, tramvaie, metrou, troleibuze sau transport pe cablu.'

36. Articolul 239 va avea urmatorul cuprins:

'Art. 239 - Prestarea de servicii de transport efectuate cu autobuze nu este considerata activitate relevanta in cazul in care si alti operatori economici au dreptul sa presteze acelasi tip de servicii, in aceeasi zona geografica si in aceleasi conditii ca si autoritatile contractante.'

37. La articolul 252, litera g) va avea urmatorul cuprins:

'g) atunci cand produsele pot fi achizitionate in conditii deosebit de avantajoase de la un operator economic care isi lichideaza definitiv afacerile, de la un administrator judiciar care administreaza afacerile unui operator economic in stare de faliment sau lichidare, printr-un aranjament cu creditorii unui operator economic in stare de faliment sau lichidare ori printr-o alta procedura similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;'.

38. La articolul 255, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 255 - (1) Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, cu incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sau in justitie, in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare.'

39. La articolul 257, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

'(3) In activitatea sa, Consiliul se supune numai legii, iar sedintele Consiliului sunt legal constituite in prezenta majoritatii membrilor acestuia.'

40. La articolul 266, litera a) a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

'a) sa solutioneze contestatiile formulate in cadrul procedurii de atribuire, inainte de incheierea contractului, prin complete specializate, constituite conform regulamentului de organizare si functionare, potrivit art. 291;'.

41. La articolul 278, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:

'(8) Consiliul poate obliga, la cerere, partea in culpa la plata cheltuielilor efectuate in cursul solutionarii contestatiei.'

42. La articolul 279, alineatele (1) si (3) vor avea urmatorul cuprins:

'Art. 279 - (1) Decizia Consiliului privind modul de solutionare a contestatiei se adopta cu votul majoritatii membrilor completului, acestia neavand posibilitatea de a se abtine.


(3) Decizia Consiliului, adoptata potrivit alin. (1), va fi motivata si comunicata in scris partilor, in termen de 5 zile de la pronuntare. Decizia va fi publicata pe pagina de internet a Consiliului.'

43. La articolul 280, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

'(5) Deciziile Consiliului privind solutionarea contestatiei si obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plangere, in termen de 10 zile de la comunicare, atat pe motive de nelegalitate, cat si de netemeinicie, potrivit art. 283.'

44. La articolul 283, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) Plangerea va fi solutionata in complet format din 3 judecatori.'

45. La articolul 286, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

'(2) In cazul in care persoana care se considera vatamata solicita plata de despagubiri, atunci aceasta trebuie sa faca dovada ca:

a) prevederile prezentei ordonante de urgenta au fost incalcate; si

b) ar fi avut o sansa reala de a castiga contractul, iar aceasta a fost compromisa ca urmare a incalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta.'

46. Articolul 288 se abroga.

47. La articolul 293, litera m) va avea urmatorul cuprins:

'm) refuzul de a transmite Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice informatiile referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica, pe care aceasta are dreptul sa le solicite conform prevederilor legale.'

48. La articolul 295, alineatul (3) se abroga.

49. La articolul 301, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 301 - (1) Operatorul SEAP este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei.'

50. La articolul 303, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

'Art. 303 - (1) Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice elaboreaza norme de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, inclusiv modelul contractului de achizitie publica, al contractului de concesiune de lucrari publice si al contractului de concesiune de servicii, pe care le supune spre adoptare Guvernului in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a prezentei ordonante de urgenta.'

51. Dupa articolul 304 se introduce un nou articol, articolul 3041, cu urmatorul cuprins:

'Art. 3041 - Incepand cu data de 1 ianuarie 2007, Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice va tine Registrul de monitorizare a contractelor de achizitii publice, in care sunt inregistrate contractele cu o valoare mai mare de 100.000 euro.'

52. La anexa 3A, sectiunea 'Anuntul de participare pentru contractele de achizitie publica', litera (c) a punctului 3 si punctul 23 vor avea urmatorul cuprins:

'3. [] (c) Dupa caz, se precizeaza daca urmeaza sa fie incheiat un acord-cadru;


23. Criteriul de atribuire a contractului: 'pretul cel mai scazut' sau 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic', precum si ponderea lor se precizeaza doar in cazul in care nu figureaza in documentatia de atribuire ori, in cazul aplicarii dialogului competitiv sau negocierii, in documentatia descriptiva.'


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.


PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 17 iulie 2006.

Nr. 337.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright