Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica


Drept


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept
Organismele de gestiune si protectia a dreptului de autorOrganismele de gestiune si protectia a dreptului de autorOrganismele de gestiune ale dreptului de autor - functionare

Gestionarea colectiva a drepturilor patrimoniale de autor a fost reglementata pentru prima data in dreptul nostru, prin Legea nr. 8/1996, dar asociatii profesionale avand ca obiect de activitate apararea intereselor unor categorii de creatori au existat si inainte de adoptarea acestei legi.

Reglementarea prin lege a gestiunii colective a drepturilor de autor tine seama, in primul rand, de dezvoltarea mijloacelor de reproducere si difuzare a operelor, din ce in ce mai sofisticate si mai performante, de proliferarea fenomenului pirateriei, extrem de daunator pentru interesele patrimoniale ale autorilor, de imposibilitatea controlarii individuale a exploatarii operei.

Gestiunea colectiva a drepturilor este o facultate, autorii si alti titulari de drepturi protejate in cadrul legii dreptului de autor avand alegerea intre a-si exercita drepturile recunoscute de lege in mod personal sau prin organisme de gestiune colectiva.

Legea nr. 285/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor si drepturile conexe, consacra un spatiu larg gestiunii si protectiei dreptului de autor (Titlul III. Gestiunea si apararea dreptului de autor si a drepturilor conexe).

Sectiunea I. Dispozitii generale - art. 123 - titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe isi pot exercita drepturile recunoscute de lege in mod individual sau, pe baza de mandat, prin organismele de gestiune colectiva. Gestiunea colectiva a drepturilor de autor se poate face numai pentru operele aduse anterior la cunostinta publica.

Gestiunea colectiva este obligatorie pentru exercitarea urmatoarelor drepturi:

a)      dreptul la remuneratie compensatorie pentru copia privata;b)      dreptul la remuneratie echitabila pentru imprumutul public;

c)      dreptul de suita;

d)     dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale;

e) dreptul de comunicare publica a operelor muzicale, cu exceptia proiectiei publice a operelor cinematografice;

f) dreptul la remuneratie echitabila recunoscut artistilor interpreti si producatorilor de fonograme pentru comunicarea publica si radiodifuzarea fonogramelor de comert sau a reproducerilor acestora;

g ) dreptul de retransmitere prin cablu.

Pentru titularii de drepturi care au acordat mandat si pentru care s-au elaborat metodologii, organismele de gestiune pot gestiona colectiv urmatoarele drepturi:

a)      dreptul de reproducere a operelor muzicale pe fonograme sau videograme;

b)      dreptul de comunicare publica a operelor;

c)      dreptul de imprumut cu exceptia cazului prevazut la art. 1231 alin.(1) lit. b);

d)      dreptul de radiodifuzare a operelor;

e)      dreptul la remuneratie echitabila rezultata din cesiunea dreptului de

inchiriere.

Activitatea de gestiune colectiva se afla sub supravegherea si controlul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, in calitate de garant al aplicarii legii.[2]

Organismele de gestiune colectiva a dreptului de autor si a drepturilor conexe sunt, in sensul Legii nr. 285/2004, art. 124, "persoane juridice constituite prin libera asociere, care au ca obiect de activitate, in principal, colectarea si repartizarea drepturilor a caror gestiune le este incredintata de catre titulari".

Acestea se constituie, conform art. 125, cu avizul Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si functioneaza potrivit reglementarilor privind asociatiile fara scop patrimonial si prevederilor prezentei legi. Ele sunt create direct de titularii drepturilor de autor sau drepturi conexe, persoane fizice ori juridice, actionand in limitele mandatului incredintat si pe baza statutului adoptat.

Avizul de constituire si functionare se acorda prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, care se publica in Monitorul Oficial, pe cheltuiala organismului de gestiune colectiva - art. 126(3).

Statutul organismului de gestiune colectiva este avizat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, precum si orice modificare a acestuia, potrivit articolului 127, si trebuie sa cuprinda dispozitii cu privire la:

a) denumirea, domeniul si obiectul de activitate si drepturile pe care le gestioneaza pe baza repertoriului constituit in acest scop;

b) conditiile in care se realizeaza gestionarea drepturilor pentru titularii acestora, pe baza principiului egalitatii de tratament;

c) drepturile si obligatiile membrilor in raporturile cu organismul de gestionare colectiva;

d) modalitatea de desemnare si atributiile administratorului general responsabil de functionarea organismului de gestiune colectiva, precum si ale organelor de administrare si de prezentare;

e) patrimoniul initial si resursele economice prevazute;

f) regulile aplicabile repartizarii drepturilor colectate, proportional cu utilizarea reala a repertoriului titularilor de drepturi, precum si regulile privind regimul sumelor nerepartizate sau nerevendicate;

g) reguli privind modalitatea de stabilire a metodologiilor ce urmeaza a fi negociate cu utilizatorii si reguli privind reprezentarea in cadrul negocierilor;

h) modalitati de verificare a gestiunii economice si financiare de catre membri;

i) modalitati de stabilire a comisionului datorat de titularii de drepturi organismului de gestiune colectiva pentru acoperirea cheltuielilor necesare functionarii;

j) orice alte dispozitii obligatorii privind legislatia in vigoare.

Organismele de gestiune colectiva pot fi create in mod separat pentru gestionarea de categorii distincte de drepturi, corespunzand unor domenii diferite de creatie, precum si pentru gestionarea de drepturi apartinand unor categorii distincte de titulari. Ele actioneaza in limitele mandatului acordat.

Mandatul de gestionare colectiva a drepturilor patrimoniale de autor este acordat fie direct, prin mandat scris de catre titularii de drepturi, fie indirect prin contracte scrise incheiate intre organisme de gestiune colectiva din Romania si organisme straine care gestioneaza drepturi similare, asa cum este mentionat la art.129.

La art. 129(5) este inserata in mod expres dispozitia potrivit careia "organismele de gestiune colectiva nu pot avea ca obiect de activitate utilizarea repertoriului protejat pentru care au primit un mandat de gestiune colectiva".

Actul normativ stabileste atributiile organismelor de gestiune colectiva, precum si principalele obligatii in raport cu Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor si autorii si utilizatorii de opere. In caz de neconformare, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor are dreptul de a cere instantei desfiintarea acelor organisme.


Articolul 130 din lege stipuleaza obligatiile care revin organismele de gestiune colectiva, dupa cum urmeaza:

a) sa acorde autorizatii neexclusive utilizatorilor, la cererea acestora, efectuata inainte de utilizarea repertoriului protejat, in schimbul unei remuneratii, prin licenta neexclusiva, in forma scrisa;

b) sa elaboreze metodologii pentru domeniile lor de activitate, cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite, ce trebuie negociate cu utilizatorii in vederea platii acestor drepturi, in cazul acelor opere al caror mod de exploatare face imposibila autorizarea individuala de catre titularii de drepturi;

c) sa incheie, in numele titularilor de drepturi care le-au mandatat sau pe baza conventiilor incheiate cu organisme similare din strainatate, contracte generale cu organizatorii de spectacole, organismele de radiodifuziune ori televiziune sau cu distribuitorii de servicii de programe prin cablu, avand ca obiect autorizarea de utilizare a repertoriului protejat;

d) sa protejeze interesele membrilor lor, in ceea ce priveste gestionarea drepturilor cuvenite, ca urmare a utilizarii repertoriului propriu, in afara teritoriului Romaniei, prin incheierea de contracte de reprezentare cu organismele similare din strainatate;

e) sa colecteze sumele datorate de utilizatori si sa le repartizeze intre titularii de drepturi, potrivit prevederilor din statut;

f) sa asigure accesul propriilor membri la informatiile privind orice aspect al activitatii de colectare a sumelor datorate de utilizatori si de repartizare a acestora;

g) sa acorde asistenta de specialitate titularilor de drepturi si sa ii reprezinte in cadrul procedurilor legale, in limita obiectului lor de activitate;

h) sa ceara utilizatorilor comunicarea de informatii si transmiterea documentelor necesare, in format scris si electronic, pentru determinarea cuantumului remuneratiilor pe care le colecteaza, in vederea repartizarii; informatiile si documentele transmise vor fi insotite de adresa de inaintare, purtand numele reprezentantului legal, semnatura si stampila;

i) sa asigure transparenta activitatii de gestiune colectiva in raporturile cu autoritatile publice care au drept de control si, prin acestea, cu utilizatorii;

j) sa indeplineasca orice alta activitate, conform mandatului special primit de la titularii dreptului de autor sau ai drepturilor conexe, in limitele obiectului lor de activitate.

In sensul prevederilor art. 131, metodologiile propuse a fi negociate, potrivit art. 130 alin 1 lit. b), insotite de lista structurilor asociative ale utilizatorilor si o cerere vor fi depuse la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

Comisia de negociere, numita prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si publicata in Monitorul Oficial pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, este constituita din:

a) cate un reprezentant al principalelor organisme de gestiune colectiva, care functioneaza pentru cate o categorie de drepturi;

b) cate un reprezentant al principalelor structuri asociative ale utilizatorilor, numit dintre acestea, sau, in lipsa acestora, cate un reprezentant al primilor trei utilizatori majori din domeniu, stabiliti pe baza cifrei de afaceri, precum si al societatilor publice de radiodifuziune si de televiziune.

Negocierea metodologiilor se desfasoara pe o durata de maximum 45 de zile calendaristice de la data constituirii comisiei. Metodologiile negociate se consemneaza intr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, protocol care se publica in Monitorul Oficial pe cheltuiala organismelor de gestiune colectiva, prin decizie a directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor - art. 1312 (2) .

In cazul in care nu s-a putut conveni forma unica a metodologiilor, partile pot solicita Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor initierea procedurii de mediere efectuata de catre arbitri. Arbitrii au obligatia ca in termen de 30 de zile de la primul termen al medierii, sa depuna la Oficiul Roman pentru Dreptul de Autor hotararea cuprinzand forma finala a metodologiilor supuse medierii. Hotararea arbitrala privind forma definitiva a metodologiilor se comunica partilor de catre Oficiul Roman pentru Dreptul de Autor si se publica in Monitorul Oficial - art. 1312 (3),(7),(8).

Colectarea sumelor datorate de catre utilizatori se face de catre un singur organism de gestiune colectiva, organismele de gestiune colectiva beneficiare stabilesc, printr-un protocol care se depune la Oficiul Roman pentru Dreptul de Autor:

proportia repartizarii remuneratiei intre categoriile de beneficiari;

- organismul de gestiune colectiva care urmeaza a fi numit, dintre acestea, prin decizie a directorului general de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, drept colector unic;

- modalitatea de evidentiere si justificare a cheltuielilor privind acoperirea reala a costurilor de colectare ale organismului de gestiune care este colector unic.

Nedepunerea protocolului in termenul stabilit (30 de zile de la data intrarii in vigoare a metodologiilor) permite Oficiului Roman pentru Dreptul de Autor sa desemneze, dintre beneficiare, drept colector unic, un organism de gestiune colectiva.

O dispozitie obligatorie pentru organismele de gestiune colectiva, inserata la art. 1341 , este aceea de a publica, in format electronic, pe pagina proprie de Internet, informatii actualizate cu privire la:

a)   statutul;

b) lista membrilor organelor de conducere centrale si locale, componenta comisiilor interne si lista responsabililor locali;

c) situatia anuala privind soldul sumelor nerepartizate, sumele colectate pe categorii de utilizatori, sumele retinute, costul gestiunii si sumele repartizate pe categorii de titulari;

d) darea de seama anuala;

e) informatiile privind adunarea generala, cum ar fi: data si locul convocarii, ordinea de zi, proiectele de hotarare si hotararile adoptate;

f) alte date necesare informarii membrilor.

Drepturile patrimoniale ale titularilor nu pot fi restranse in nici un fel prin exercitarea gestiunii colectiva incredintata prin contractul de mandat.

Organismele de gestiune colectiva au obligatia sa depuna la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, in formatul stabilit prin decizie a directorului general al Oficiului, in primul trimestru al fiecarui an, dupa desfasurarea adunarii generale, urmatoarele documente:

a) darea de seama anuala, aprobata de adunarea generala;

b) raportul anual al comisiei de cenzori, prezentat adunarii generale;

c) hotararile judecatoresti privind inregistrarea modificarilor la statut, avizate de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor;

d) repertoriul actualizat;

e) contractele de reprezentare cu organismele similare din strainatate.

Existenta organismelor de gestiune colectiva nu impiedica pe titularii dreptului de autor si ai drepturilor conexe sa se adreseze unor intermediari, persoane fizice sau persoane juridice specializate, pentru a fi reprezentati in negocierile cu titlu individual privind drepturile recunoscute. Aceasta se intemeiaza pe dispozitiile articolului 1234 din Legea nr. 285/2004 privind dreptul de autor si drepturile conexe.

In cazul in care organismul de gestiune colectiva nu mai indeplineste conditiile prevazute pentru constituire sau incalca, in mod repetat, obligatiile stabilite de lege, Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor poate acorda organismului de gestiune colectiva un termen pentru intrarea in legalitate, precum si aplicarea de sanctiuni contraventionale in termen de 30 de zile de la constatare, dupa caz - art.124,130, 135.


1.2 Oficiul Roman pentru Dreptul de Autor


In Romania, asigurarea protectiei proprietatii intelectuale se realizeaza in principal prin doua institutii de specialitate: Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor - in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe si Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci - in domeniul proprietatii industriale.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor este organizat si functioneaza, potrivit Hotararii Guvernului nr. 758/2003 ca organ de specialitate in subordinea Guvernului, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei in ceea ce priveste evidenta, observarea si controlul aplicarii legislatiei in domeniul dreptului de autor si al drepturilor conexe.

Oficiul a luat fiinta prin reorganizarea, in temeiul art. 137 din Legea nr. 8/1996, a Agentiei Romane pentru Protejarea Drepturilor de Autor, organ de specialitate in domeniu, care se afla in subordinea Ministerului Culturii.

Organizarea si functionarea Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor (ORDA), structura personalului stabilite prin regulament, precum si tarifele operatiunilor ce pot fi efectuate de Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor sunt aprobate prin hotarare a Guvernului. Directorul general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor este numit prin decizie a primului ministru.

Corpul de arbitri, functioneaza pe langa Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor, format din 20 de membri, numiti prin ordin al ministrului coordonator. Arbitrii candidati trebuie sa aiba pregatire juridica si un minimum de 10 ani de activitate in domeniul dreptului civil si sunt propusi de :

- organismele de gestiune colectiva;

- structurile asociative ale utilizatorilor;

- societatile publice de radiodifuziune si de televiziune.

Propunerile se depun la Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor.

Arbitrii nu au calitatea de salariati ai Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor si au dreptul la un onorariu pentru participarea la medierea metodologiilor de colectare a drepturilor gestionate de catre organismele de gestiune colectiva.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor, cu autoritate unica pe teritoriul Romaniei, are urmatoarele atributii:

a) reglementeaza activitatea din domeniu, prin decizii ale directorului general;

b) elaboreaza proiecte de acte normative in domeniul sau de activitate;

c) tine evidenta repertoriilor transmise de organismele de gestiune colectiva;

d) organizeaza si administreaza, contra cost, inregistrarea, in registrele nationale specifice;

e) avizeaza constituirea si supravegheaza functionarea organismelor de gestiune colectiva;

f) avizeaza, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale inscrierea in Registrul aflat la grefa judecatoriei, a asociatiilor si fundatiilor constituite in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe, inclusiv in ceea ce priveste asociatiile pentru combaterea pirateriei;

g) controleaza din oficiu, pe cheltuiala proprie, respectarea legislatiei din domeniu si aplica sanctiuni contraventionale potrivit legii;

h) controleaza functionarea organismelor de gestiune colectiva si stabileste masurile de intrare in legalitate sau aplica sanctiuni,dupa caz;

i) controleaza la cerere, pe cheltuiala titularilor unor drepturi protejate, activitatile care constituie incalcari ale legislatiei in domeniu, si aplica sanctiuni contraventionale;

j) incheie acte de constatare a infractiunilor din domeniu, ridica mijloace materiale de proba si le inainteaza organelor de urmarire penala;

k) administreaza baza de date, la nivel national, privind contraventiile sanctionate in domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe;

l) asigura secretariatul procedurilor de mediere desfasurate potrivit legii;

m) efectueaza, contra cost, constatari tehnico-stiintifice si expertize, prin specialisti proprii, la solicitarea organelor de cercetare penala sau a instantelor judecatoresti;

n) desfasoara activitati de informare privind legislatia din domeniu, pe cheltuiala proprie, precum si activitati de instruire, pe cheltuiala celor interesati;

o) desfasoara activitati de reprezentare in relatiile cu organizatiile de specialitate similare si cu organizatiile internationale din domeniu, la care statul roman este parte;

p) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege.

Activitatea de control a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor vizeaza :

controale generale, o data pe an, notificate cu 10 zile inainte;

- controale punctuale, care fac obiectul unor reclamatii, ori de cate ori este nevoie, notificate cu 3 zile inainte.

Concluziile organelor de control se consemneaza intr-un proces verbal.

In vederea inregistrarii, ca mijloc de proba, a operelor realizate in Romania, se infiinteaza Registrul National de Opere, administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor. Inregistrarea este facultativa si se face contra cost, potrivit normelor metodologice si tarifelor stabilite prin hotarare a Guvernului.

Existenta si continutul unei opere se pot dovedi prin orice mijloace de proba, inclusiv prin includerea acesteia in repertoriul unui organism de gestiune colectiva.

Autorii de opere si titularii de drepturi, o data cu includerea operei lor in repertoriul organismului de gestiune colectiva, isi pot inregistra si numele literar sau artistic, exclusiv in vederea aducerii acestuia la cunostinta publica.

Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor a avizat infiintarea urmatoarele organisme de gestiune:

a) Asociatia "Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatie pentru Drepturi de Autor" (UCMR-ADA) - ca organism de gestiune colectiva a drepturilor patrimoniale de autor in domeniul muzical, prin Decizia nr. 3/1997, publicata in M. Of. nr. 58 din 8 aprilie 1997;

b) Societatea pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual a Autorilor si Realizatorilor, (DACIN-SARA) prin Decizia nr. 1/1997 (M. Of. nr. 109/1997);

c) Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti, (CREDIDAM) ca organism de gestiune a drepturilor conexe, prin Decizia nr. 4/1997, publicata in M. Of. nr. 57/1997;

d) Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, denumita (UPFR) ca organism de gestiune colectiva a drepturilor conexe in domeniul muzical, prin Decizia nr. 5/1998, publicata in M. Of. nr. 121/1998;

e) Asociatia "Uniunea Producatorilor de Film si Audiovizual din Romania" (UPFAR) ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a drepturilor conexe detinute de producatori in domeniul operelor audiovizuale si cinematografice, prin Decizia nr. 9/1999, publicata in M. Of. nr. 177/2000;

f) Societatea de Administrare a Drepturilor Conexe (SADCO), prin Decizia nr. 2/1997 (M. Of. nr. 334/1997);

g) Fondul Literar, ca organism de gestiune colectiva a drepturilor de autor in domeniul operelor scrise, prin Decizia nr. 8/1997 (art.1), publicata in M. Of. nr. 138/1997.

Oficiul a desemnat urmatoarele organisme de gestiune pentru colectarea sumelor datorate de utilizatori:

a) Fondul Literar, ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul operelor scrise, prevazuta la art.109 alin (1) din Legea nr. 8/1996, prin Decizia nr. 8/1997 (art.2), publicata in M. Of. nr. 138/1997;

b) Societatea de Autorilor Romani din Audiovizual - Societate pentru Drepturi de Autor in Cinematografie si Audiovizual, (DACIN-SARA), ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul audiovizual prin Decizia nr. 9/1997, publicata in M. Of. nr. 138/1997, modificata prin Decizia nr. nr. 4/199, publicata in M. Of. nr. 262/1998;

c) Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatie pentru Drepturi de Autor" (UCMR-ADA) - ca organism unic de colectare a remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul inregistrarilor sonore, prin Decizia nr. 10/1997, publicata in M. Of. nr. 138/1997;

d) Centrul Roman pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti, (CREDIDAM) drept organism de gestiune colectiva colector al remuneratiei compensatorii pentru copia privata in domeniul inregistrarilor audiovizuale, prin Decizia nr. 5/1999, publicata in M. Of. nr. 371/1999;

e) Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia Drepturilor de Autor" (UCMR-ADA) pentru colectarea sumelor datorate de utilizatori potrivit Hotararii Guvernului nr. 7691999 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea repertoriului de opere muzicale al organismelor de gestiune colectiva a drepturilor de autor si a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite autorilor, prin Decizia nr. 12/1999, publicata in M. Of. nr. 241/2000;

f) Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania, denumita (UPFR) pentru a colecta sumele datorate de utilizatori producatorilor de fonograme si Centrul roman pentru administrarea drepturilor artistilor interpreti (CREDIDAM) sa colecteze sumele datorate de utilizatori artistilor interpreti sau executanti, stabilite prin Hotararea Guvernului nr. 71/2000 pentru aprobarea metodologiilor privind utilizarea prestatiilor artistice muzicale fixate pe fonograme ti a tabelelor cuprinzand drepturile patrimoniale cuvenite artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme prin Decizia nr. 1/2000, publicata in M. Of. nr. 241/2000.
Viorel Ros, op. cit., p.254

Hotararea 758 din 3 iulie 2003 privind organizarea si functionarea ORDA si a corpului de arbitri

Viorel Ros, op. cit., p. 259


Viorel Ros, op. cit. , p. 261-262Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright