Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de garantieContract de garantieCONTRACT DE GARANTIE

Nr._____/_____________
PARTILE CONTRACTANTE

Intre:

S.C. . cu sediul social in mun. Bucuresti, str.              , inregistrata la O. R. C. sub nr. J40//, avand cod unic de inregistrare , atribut fiscal RO, cod IBAN nr. . . . . . . . . . . . . . . deschis la . . . . . . . . . .. - Sucursala . . . . . . . .., reprezentata prin dl in calitate de Administrator, numita in prezezentul contract SOCIETATE, si

D-nul/D-na . . . . . . . . . . . . . . .., domiciliat in localitatea . . . . . . . . ..

posesor al actului de identitate seria . . ., nr . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . . , la data de . . . . . . ., angajat al S.C . . . . . . . . . . . . . . . in functia de . . . . . . . . . . . . .. numit in prezentul contract GESTIONAR,

s-a incheiat prezentul contract.     


CAP.I OBIECTUL CONTRACTULUIArt.1.1 Obiectul prezentului contract consta in constituirea unei garantii in numerar de catre gestionar, in vederea acoperirii eventualelor pagube pe care acesta le-ar putea cauza societatii.

Art.1.2 Este asimilat gestionarului si angajatul care are in atributiile de serviciu primirea, pastrarea, supravegherea si eliberarea de bunuri (inclusiv bani) aflate in administrarea, folosinta, sau proprietatea societatii.


CAP.II CONTINUTUL CONTRACTULUI

DREPTURILE SI OBLIGATIILE GESTIONARULUI

Art.2.1 In vederea repararii pagubelor pe care le-ar putea cauza societatii, gestionarul se obliga sa constituie in favoarea societatii o garantie in numerar in cuantum de 2100 lei, respectiv trei (3) salarii tarifare lunare.

Art.2.2 Gestionarul este de acord ca societatea sa retina garantia prevazuta la art.2.1 din contract, in rate lunare in valoare de 50 lei .

Art.2.3 Daca din cauza altor retineri nu vor putea fi retinute ratele in contul garantiei, gestionarul se obliga sa le depuna de indata la casieria societatii.

Art.2.4 Cand sumele depuse drept garantie au fost ridicate de societate pentru a se despagubi, gestionarul este obligat sa reintregeasca garantia in numerar in rate lunare de 1/3 din salariul lunar.

Art.2.5 Gestionarul are dreptul la dobanda aferenta garantiei in numerar. Dobanda garantiei in numerar este cea stabilita de banca si se va ridica numai odata cu garantia, in conditiile prezentului contract.

Art.2.6 La incetarea contractului de munca sau la trecerea intr-o functie pentru care nu se cere garantie si cand nu a cauzat un prejudiciu societatii sau acesta a fost reparat in intregime, gestionarul are dreptul sa ridice garantia in numerar.

Art.2.7 Primirea bunurilor in cantitati inferioare celor inscrise in actele insotitoare sau cu vicii aparente, fara a se fi intocmit acte legale de constatare, precum si nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor, desi aceasta era necesara, atrag raspunderea gestionarului. Gestionarul raspunde integral pentru paguba astfel creata in gestiunea sa.


Art.2.8 Cand paguba in gestiune a fost cauzata de gestionar impreuna cu alt angajat al societatii, ei raspund integral, fiecare in masura in care a contribuit la producerea pagubei.

Art.2.9 Gestionarul se obliga sa aduca la cunostiinta societatii orice plangere penala impotriva sa, privind comiterea vreuneia din infractiunile mentionate in Anexa 1 a Lg.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor, modificata de Lg.54/1994.

DREPTURILE SI OBLIGATILE SOCIETATII

Art.2.10 Societatea se obliga sa depuna sumele retinute in contul garantiei in numerar, in banca, intr-un cont special al societatii. Garantiile depuse in banca se inscriu intr-un carnet de consemnare pe numele gestionarului. Carnetul de consemnare va fi pastrat in casieria societatii.

Art.2.11 Societatea are dreptul sa se despagubeasca din garantiile constituite de gestionar in favoarea sa cand constata o paguba in gestiune.

Art.2.12 Pentru a se despagubi, societatea va folosi si dobanda aferenta garantiei constituita de gestionar.

Art.2.13 Societatea are dreptul sa recalculeze cuantumul garantiei in numerar in functie de schimbarile intervenite in salariul tarifar lunar al gestionarului.

Art.2.14 Daca gestionarul nu completeaza sau nu depune garantia, societatea poate proceda la trecerea acestuia intr-o alta functie, iar daca aceasta nu este posibila, la desfacerea contractului de munca.

Art.2.15 Pentru pagubele cauzate societatii, care nu se pot acoperi din garantiile constituite, societatea va lua masuri de asigurare si urmarire asupra oricaror bunuri ce apartin gestionarului.


CAP.III TERMENUL CONTRACTULUI

Art.3.1 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si este valabil pana la data incheierii raporturilor de munca dintre gestionar si societate. In situatia in care gestionarul a creat un prejudiciu societatii, contractul inceteaza in momentul in care societatea recupeaza integral acest prejudiciu.


CAP.IV LITIGII

Art.4.1 Orice litigiu care se va naste din prezentul contract va fi solutionat pe cale amiabila, iar daca aceasta nu este posibila litigiul se va solutiona de instantele judecatoresti competente.


CAP.V CLAUZE FINALE

Art.5.1 Incalcarea de catre gestionar a dispozitiilor legale cu privire la gestionarea bunurilor atrage raspunderea materiala, disciplinara, administrativa, penala sau civila dupa caz.


Prezentul contract contine 2 pagini si a fost incheiat azi .., in 2 exemplare, cate unul pentru fiecare parte.GESTIONAR,Administrator,

Nume, prenume . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . .

Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright