Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de asistenta economica si financiaraContract de asistenta economica si financiara

CONTRACT DE ASISTENTA ECONOMICA SI FINANCIARA

Incheiat astazi . . . . .. sub nr . . . . . .
Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C.MOISE & POPOVICI SRL cu sediul in ARAD str. Clujului Bl.84 Sc.B ap.12 inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J 02/1109/09.09.2003, CUI : R 15729866 cont curent nr.251101530451 deschis la banca ALPHA BANK ARAD reprezentata prin MOISE RAMONA in calitate de ADMINISTRATOR, denumita in continuare PRESTATOR

Si

S.C . . . . . . . . . . . . . .. SRL cu sediul in . . . . . . . . . ., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. . J02/1244/2004, CUI: 16603326., cont curent nr. . . . . . . . . deschis la Banca . . . . . . . , reprezentata prin . . . . . . . .. in calitate de . . . . . . . denumita in continuare BENEFICIAR, am convenit incheierea prezentului contract de asistenta financiara.

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Prin prezentul contract, PRESTATORUL se obliga sa presteze servicii de asistenta economica si financiara, prin reprezentantii sai.

Art. 3. OBLIGATIILE PRESTATORULUI

Prestatorul se obliga:

- sa evidentieze in contabilitatea financiara operatiile economice conform documentelor primare furnizate de beneficiar

- sa acorde beneficiarului consultanta in domeniul economic si financiar, potrivit cu obiectul de activitate;

- sa informeze beneficiarul cu privire la modificarile legislative din domeniul financiar si fiscal;

- sa reprezinte pe beneficiar in fata organelor financiar-fiscale;

- sa tina la curent pe beneficiar cu privire la orice imprejurare care are legatura cu obiectul si scopul prezentului contract si care poate interesa beneficiarul.

Art. 4. OBLIGATIILE BENEFICIARULUI

Beneficiarul se obliga:

- sa furnizeze pe baza unui borderou de primire predare, documentele primare ce vor urma a fi inregistrate in contabilitate pina la data de 10 ale luni pentru luna trecuta.

- sa plateasca prestatorul remuneratia convenita prin prezentul contract;

- sa anunte prestatorului eventualele controale din partea organelor financiar-fiscale;

Art. 5. REMUNERATIE SI MODALITATILE DE PLATA

Pentru serviciile ce constituie obiectul prezentului contract, beneficiarul se obliga sa plateasca prestatorului o remuneratie in suma de . 40 EURO TVA-ul INCLUS. Plata se face lunar la data de 5 a fiecarei luni pentru luna trecuta.Art. 6. DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract se incheie pe un termen de . . . luni, de la data de . . . . .. pina la data . . . . . . . putand fi prelungit prin acordul scris al celor doua parti contractante cu cel putin 5 zile inainte de expirare.

Art. 7. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Pentru incalcarea obligatiilor contractuale care genereaza pagube materiale, partea in culpa suporta despagubirile necesare acoperirii pagubelor produse celeilalte parti.

In caz de intarziere in executarea obligatiei de plata a remuneratiei cuvenite prestatorului, beneficiarul va plati acestuia penalitati de intarziere de 0.07% pe zi.


Art. 8. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin prezentul contract.

Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute obligatiile asumate conform prevederilor contractuale.

Art. 9. INCETAREA CONTRACTULUI

Prezentul contract inceteaza in urmatoarele conditii:

- la expirarea duratei stipulate in contract;

- prin acordul partilor;

- in caz de faliment al uneia din partile contractante;

Art. 10. LITIGII

Litigiile decurgand din prezentul contract inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.

Daca litigiile nu vor fi rezolvate pe aceasta cale, se vor inainta spre solutionare instantelor de judecata de pe linga TRIBUNALUL ARAD.

Art. 11.

Modificarea dispozitiilor prezentului contract se realizeaza doar prin act aditional la prezentul contract.

Prezentul contract s-a incheiat astazi , in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

PRESTATOR, BENEFICIAR,

SC                              prin

Expert contabilContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright