Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contractantul asigurarii - modului si conditiile in care se infaptuieste asigurareaContractantul asigurarii - modului si conditiile in care se infaptuieste asigurarea


Activitatea de asigurare este acea prestatie, care desemneaza, in principal oferirea, intermedierea, negocierea, incheierea de contracte de asigurare si reasigurare, incasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres si de recuperare, precum si investirea sau fructificarea fondurilor proprii si atrase prin activitatea desfasurata.

In vederea cunoasterii modului si a conditiilor in care se infaptuieste asigurarea, se impune mai intai, o prezentare a elementelor care intervin in activitatea curenta din acest domeniu.


In actele normative privind asigurarile de bunuri, persoane si raspundere civila sunt reglementate: raporturile dintre persoanele fizice si juridice care iau parte la asigurare, in calitate de asigurati si, respectiv, societatile de asigurari, in calitate de asiguratori; bunurile si persoanele care sunt cuprinse in asigurare; riscurile acoperite prin asigurare; drepturile si obligatiile ce revin partilor din asigurare, etc. Cunoscand sensul unor notiuni cum sunt: asiguratorul,asiguratul, beneficiarul asigurarii,contractantul asigurarii,riscul asigurat,evaluarea de asigurare,norma de asigurare,suma asigurata,dauna sau paguba,despagubirea de asigurare,prima de asigurare,durata asigurarii, pot fi intelese si aplicate corect prevederile actelor normative care reglementeaza asigurarile de bunuri,persoane si raspundere civila.

Contractul de asigurare este actul juridic ce se incheie de catre asigurat si asigurator, care reglementeaza relatiile lor reciproce in functie de felul asigurarilor facultative. Asiguratul se obliga prin contract sa plateasca primele de asigurare la anumite termene, iar asiguratorul isi asuma obligatia sa acorde asiguratului sau beneficiarului asigurarii, la producerea cazului asigurat, despagubiri pentru bunurile si sumele asigurate in asigurarile de persoane. Incheierea contractului de asigurare presupune existenta cererii de asigurare prezentata de asigurat si a politei de asigurare eliberata de asigurator.

Contractul de asigurare cuprinde: numele, prenumele si domiciliul sau sediul partilor contractante, bunurile si persoanele care se asigura, data la care incepe si la care expira asigurarea facultativa, mentiunile esentiale referitoare la riscuri, termenele de plata ale primelor de asigurare,sumele asigurate, limitele platii sumei asigurate sau a despagubirii in cazul survenirii riscului,obligatia asiguratului de a apara si conserva bunurile asigurate,de a lua masuri pentru prevenirea si limitarea pierderilor, cazurile in care asiguratorul are dreptul sa refuze plata despagubirilor ori a sumei asigurate.
Asiguratorul este persoana juridica (societatea de asigurari), care in schimbul primei de asigurare incasate de la asigurati isi asuma raspunderea de a acoperi pagubele produse bunurilor asigurate de anumite calamitati naturale sau accidente, de a plati suma asigurata la producerea unui anumit eveniment in viata persoanelor asigurate sau de a plati o despagubire pentru prejudiciul de care asiguratul raspunde -in baza legii- fata de terte persoane.

Asiguratul este persoana fizica sau juridica care, in schimbul primei de asigurare platite asiguratorului, isi asigura bunurile impotriva anumitor calamitati naturale sau accidente, ori persoana fizica ce se asigura impotriva unor evenimente ce pot aparea in viata sa, precum si persoana fizica sau juridica care se asigura pentru prejudiciul pe care il poate produce unor terte persoane.
In cadrul asigurarilor de bunuri si de raspundere civila, in calitate de asigurati pot aparea atat persoane juridice, cat si diferite persoane fizice. La asigurarile de persoane, in calitate de asigurat poate aparea orice persoana fizica care indeplineste conditiile prevazute in actele normative.

Beneficiarul asigurarii reprezinta persoana care are dreptul sa incaseze despagubirea sau suma asigurata fara insa ca aceasta sa fie parte la contractul de asigurare. Uneori, terta persoana care devine beneficiarul asigurarii este indicata in mod expres, de catre asigurat, in contractul (polita) de asigurare. Alteori, desemnarea beneficiarului asigurarii se face in cursul executarii contractului de asigurare prin declaratie scrisa, comunicata de asigurat societatii de asigurare, ori prin testament. De mentionat ca beneficiarul asigurarii este desemnat si prin conditiile de asigurare (de exemplu, sotul, mostenitorii legali, etc). Cand sunt mai multi beneficiari desemnati sau mostenitori, ei au drepturi egale asupra sumei asigurate, cu conditia ca asiguratul sa nu fi dispus altfel.


6.4. Prevederile prezentului articol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati .

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 2 zile, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de 3 zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre acestea sa pretinda daune-interese.

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor, ca urmare a aducerii la indeplinire a clauzelor prezentului contract, prin nefurnizarea datelor, rapoartelor si studiilor catre terti decat prin acordul partilor (a celeilalte parti).

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazuta in partea introductiva a prezentului contract.

10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Daca notificarea se trimite prin telefax sau e-mail, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. LITIGII

11.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

11.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform Regulilor de procedura. aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

Contractantul asigurarii este persoana fizica sau juridica care poate incheia o asigurare, fara insa ca aceasta sa obtina calitatea de asigurat. Astfel, de exemplu, un agent economic poate incheia o asigurare de accidente pentru salariatii sai, care sunt transportati la si de la locul de munca cu autovehicule apartinand acestuia. In acest caz, calitatea de asigurati o au salariatii pentru care a fost incheiata asigurarea, iar agentul economic este contractantul asigurarii.


Intre notiunile de contractant si beneficiar al asigurarii nu exista in toate cazurile o delimitare rigida. Astfel, contractantul asigurarii poate fi in acelasi timp si beneficiarul acesteia. De exemplu, in asigurarea mixta de viata, daca asiguratul supravietuieste pana la expirarea termenului pentru care s-a incheiat contractul de asigurare, atunci el este si beneficiar al asigurarii. In caz de deces al asiguratului inainte de expirarea valabilitatii asigurarii, beneficiar al asigurarii devine -asa cum s-a aratat mai inainte- o terta persoana.

Se poate afirma ca notiunile de contractant si cu beneficiar al asigurarii se intalnesc ca atare numai in cazul asigurarilor de persoane. In cazul asigurarilor de bunuri, asiguratul se suprapune cu contractantul si cu beneficiarul asigurarii, iar la asigurarile de raspundere civila asiguratul se suprapune numai cu contractantul asigurarii, deoarece despagubirea de asigurare este incasata in toate cazurile de tertul pagubit sau vatamat.

Riscul asigurat este fenomenul (evenimentul)sau grupul de fenomene care, o data produse, datorita efectelor sale, il obliga pe asigurator sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea sau suma asigurata. Pentru fiecare tip de asigurare exista riscuri specifice: la asigurarile de persoane, riscul asigurat poate fi decesul, la asigurarile de bunuri -posibilitatea de distrugere a bunurilor de fenomene imprevizibile (naturale sau provocate de om). In ultimul timp sunt tot mai cerute si mai practicate contractele de asigurare prin care se acopera mai multe riscuri. Astfel, pe piata au aparut politele de asigurare de tip "umbrela", cum ar fi asigurarea familiala complexa. Prin acest tip de asigurare sunt acoperite riscurile de accidente in gospodarie ale membrilor familiei, riscurile de distrugere, deteriorare, furt ale bunurilor din gospodarie, precum si raspunderea civila a asiguratilor. Prin acest tip de contract se bucura de avantaje atat asiguratii (primele platite pentru un contract de tip complex fiind mai reduse decat suma primelor platite pentru contracte specifice fiecarui risc in parte), cat si asiguratorul, prin scaderea cheltuielilor de administrare.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright