Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de consultanta - modelContract de consultanta - model
Incheiat astazi ..

la .


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) , str. .. nr. .., bloc ., scara ., etaj .., apartament .., judet/sector .., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ., sub nr. . din .., cod fiscal nr. .. din .., avand contul nr. , deschis la , reprezentata de ., cu functia de , in calitate de consultant, pe de o parte, si

1.2. S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) , str. nr. .. bloc ., scara .., etaj ., apartament ., judet/sector , inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ., sub nr. . din , cod fiscal nr. .. din .., avand contul nr. .., deschis la .., reprezentata de , cu functia de .., in calitate de beneficiar, pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Obiectul prezentului contract il reprezinta consultanta de specialitate si reprezentarea beneficiarului in domeniul protectiei proprietatii industriale.

1.2. Scopul consultantei il constituie:

protectia informatiilor tehnice, tehnologice si comerciale in relatiile cu partenerii din Romania si din alte tari ale beneficiarului;

obtinerea titlurilor de protectie de la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci din Romania si de la organismele de profil din alte tari;combaterea concurentei neloiale in conditiile prevazute de lege.

III. OBLIGATIILE PARTILOR

3.1. Consultantul se obliga:

sa respecte cu strictete depozitele legale privitoare la atributiile consilierului in domeniul proprietatii industriale, inscrise in Regula nr. 5 din Hotararea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie;

sa asigure beneficiarului un standard ridicat al performantei consultantelor si lucrarilor prin personal specializat, calificat si autorizat;

sa respecte prevederile legislatiei nationale si internationale in toate consultantele oferite beneficiarului si sa refuze solicitarile lui care depasesc aceste prevederi;

sa-si asume intreaga raspundere a actelor pe care le intreprinde in cadrul reprezentarii beneficiarului in fata tertilor;

sa respecte instructiunile date de beneficiar in actul de reprezentare a intereselor sale;

sa acorde beneficiarului asistenta de specialitate solicitata de reprezentantii sai in executarea prevederilor prezentului contract;

sa nu se angajeze sau sa nu negocieze in scopul de a se angaja intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului(clientului).

3.2. Beneficiarul (clientul) se obliga:

sa solicite, in mod exclusiv, serviciile de consultanta care ii sunt necesare si convenite, de la consultant;

sa puna la dispozitia reprezentantilor consultantului toate datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiilor asumate de acesta;

sa plateasca remuneratia stabilita in cuantumul, in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul contract, precum si cheltuielile stabilite de comun acord potrivit prevederilor pct. 5.3.

IV. DURATA CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de . incepand de la data de si pana la data de .. .

4.2. In cadrul termenului prevazut la pct. 4.1., consultantul, la solicitarea verbala sau scrisa a beneficiarilor, va acorda consultanta timp de .. lunar, pe baza de comenzi explicite si procuri de imputernicire, in conformitate cu lista serviciilor si a preturilor aferente specificate in anexa care face parte integranta din prezentul contract.

V. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

5.1. Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului . pentru durata lunara a consultantei stabilita la pct. 4.2.

5.2. In vederea compensarii exclusivitatii acceptata de beneficiar conform prevederilor pct. 3.2., lit. a), consultantul acorda o reducere de . % a tarifelor prevazute in anexa prezentului contract.

a) Beneficiarul este de acord sa ramburseze consultantului cheltuielile pe care acesta le face pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe baza de decont insotit de documente justificative.

b) Prin cheltuieli rambursabile se intelege:

taxele percepute de OSIM si/sau de oficiile nationale sau internationale;


onorariile mandatarilor autorizati din alte state, conform comenzilor primite de la consultant;

spezele si/sau comisioanele bancare;

alte taxe, onorarii si/sau speze.

c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii lucrarilor pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).

VI. STATUTUL JURIDIC AL CONSULTANTULUI

6.1. In ceea ce priveste asigurarea serviciilor prevazute in prezentul contract, consultantul este persoana juridica si are calitatea de agent al beneficiarului.

6.2. In aceasta calitate, consultantul se obliga:

sa plateasca toate impozitele si taxele prevazute de lege;

sa nu se angajeze in nici un fel de activitate, cu deosebire de consultanta, care ar putea intra in conflict cu interesele beneficiarului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. Neplata la termen a remuneratiei stabilite precum si a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de .. % pe zi.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de .. (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre parti celeilalte, este valabil indeplinita, daca va fi transmisa la sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata pe confirmare de oficiul postal primitor.

9.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia din modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. LITIGII

10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

XI. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

11.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. .. .

XII. INCETAREA CONTRACTULUI

12.1. Prezentul contract inceteaza in urmatoarele situatii:

la expirarea duratei pentru care a fost incheiat;

daca beneficiarul face dovada ca consultantul este angajat sau negociaza sa se angajeze intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, care ar putea intra in conflict cu interesele beneficiarului;

in urma notificarii scrise a uneia dintre parti;

consultantul sau beneficiarul nu-si respecta vreuna dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin prezentul contract.

12.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin .. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

12.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului contract, are obligatia sa plateasca consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, in virtutea clauzelor acestuia.

12.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

XIII. CLAUZE FINALE

13.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

13.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

13.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

13.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de . exemplare din care astazi , data semnarii lui.


CONSULTANT


BENEFICIARAnexa


ANGAJAMENT


Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre si . si este conex contractului incheiat intre acestea inregistrat sub nr. . din .. .

I. OBIECT

Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) . ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

situatia financiara;

proiectele de afaceri;

produsele nelivrate pietei;

procesele de fabricatie;

licentele sau brevetele de inventii;

alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) .. .

De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea)

II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR

(numele/denumirea) .. poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) aproba in scris aceasta posibilitate.

(numele/denumirea) .. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI

Durata prezentului angajament este .., in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu .. zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI

9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: .

10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la ..;

informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;

dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI

Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.

La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a incheiat in . exemplare, din care .., astazi .. .


SEMNATURILE PARTILOR
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

Contracte
Lucrari pe aceeasi tema


Contract de consultanta - model
Contract individual de munca - model
Contractul de solidaritateRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.