Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Economie


Qdidactic » bani & cariera » economie
Ajutor de stat (regional) - intensitatea maxima a ajutorului regionalAjutor de stat (regional) - intensitatea maxima a ajutorului regionalProiectele eligibile in cadrul acestui domeniu de interventie, indiferent de tipul solicitantului (beneficiarului), daca au ca obiectiv investitii in structuri de sprijinire a afacerilor, se supun regulilor privind ajutorul de stat, respectiv ale ajutorului national regional pentru investitii.

Conform Tratatului asupra Comunitatii Europene, ajutorul de stat[1] acordat in scopul promovarii dezvoltarii economice a anumitor regiuni dezavantajate ale Uniunii Europene poate fi considerat compatibil cu piata interna a UE. Acest tip de ajutor de stat este denumit ajutor national regional pentru investitii (ajutor regional).

Scopul ajutorului regional este de a promova dezvoltarea regiunilor mai putin favorizate, in principal prin sustinerea investitiilor initiale[2] si crearea de locuri de munca. Specificitatea geografica distinge ajutorul regional de celelalte tipuri de ajutor de stat: ajutor pentru cercetare, dezvoltare si inovare, ocupare, instruire sau mediu.


Schema de ajutor de stat sub incidenta careia intra proiectele finantate in cadrul Axei prioritare 1 „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor – poli urbani de crestere”, Domeniul major de interventie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbana” a fost aprobata prin Ordinul ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor nr.287/2008[3].

Conditiile de eligibilitate ale solicitantilor si ale proiectelor sunt detaliate in cadrul prezentului Ghid, la urmatoarele sectiuni:

a)      Pentru polii de crestere: sectiunea III.3.1.A „Eligibilitatea solicitantului” si sectiunea III.3.1.B „Eligibilitatea proiectului”;
b)      Pentru polii de dezvoltare urbana: sectiunea IV.1.1.A „Eligibilitatea solicitantului”, sectiunea IV.1.1.B „Eligibilitatea Planului integrat de dezvoltare urbana” si sectiunea IV.1.1.C „Eligibilitatea proiectelor incluse in Plan”.


Intensitatea maxima a ajutorului regional

Intensitatea maxima a ajutorului reprezinta procentul maxim calculat la valoarea eligibila a proiectului (suma cheltuielilor eligibile) care poate fi finantat din fonduri nerambursabile, respectiv din FEDR si/sau din bugetul de stat.

Hotararea Guvernului nr. 946/2006[4] privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional pentru investitii initiale stabileste procentele pentru ajutorul ce poate fi acordat intreprinderilor ce nu intra in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, pentru toate cele 8 regiuni de dezvoltare ale Romaniei. In cazul ajutorului acordat intreprinderilor mici si mijlocii (inclusiv microintreprinderilor), la pragurile stabilite in Hotararea Guvernului se adauga 20% pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si 10% pentru intreprinderi mijlocii.

Astfel, intensitatea maxima a ajutorului regional, in functie de incadrarea solicitantului in categoria IMM este prezentata mai jos:

Regiunea

de dezvoltare

Intensitatea maxima a ajutorului regional

Intreprinderi mari

Intreprinderi mijlocii

Intreprinderi mici si micro

Regiunea de dezvoltare Nord Est
Regiunea de dezvoltare Sud Est
Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Regiunea de dezvoltare Sud Vest Oltenia
Regiunea de dezvoltare Vest
Regiunea de dezvoltare Nord Vest
Regiunea de dezvoltare Centru
Regiunea de dezvoltare Bucuresti IlfovO intreprindere reprezinta orice entitate angajata intr-o activitate economica, indiferent de forma juridica de constituire

Astfel, toti solicitantii de finantare nerambursabila, in cadrul domeniului major de interventie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, sunt considerati intreprinderi, indiferent de forma juridica de constituire.

In conformitate cu prevederile Recomandarii CE nr. 361/2003 privind definirea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii, o intreprindere nu poate fi considerata IMM daca 25% sau mai mult din capitalul sau drepturile de vot  ale acesteia sunt controlate direct sau indirect, individual sau in comun, de una sau mai multe organisme publice .

Astfel, in vederea stabilirii intensitatii maxime a ajutorului regional, autoritatile publice locale (unitatile administrativ-teritoriale, inclusiv parteneriatele intre acestea, precum si ADI constituite in scopul implementarii proiectului cofinantat prin POR) sunt incadrate in categoria intreprinderilor mari.


Intensitatea maxima a ajutorului in functie de tipul solicitantului eligibil este urmatoarea:

Tipul solicitantului

Locul de implementare a proiectului

Contributia proprie minima a solicitantului la valoarea eligibila a proiectului

Finantarea nerambursabila maxima din FEDR (din valoarea eligibila a proiectului)

APL, parteneriate intre APL[7], ADI

Regiunea de dezvoltare 8 BI[8]Celelalte regiuni de dezvoltareAPL- autoritate a administratiei publice locale (reprezentand o unitate administrativ teritoriala), ADI – asociatie de dezvoltare intercomunitara.


La intocmirea bugetului, solicitantul va tine cont atat de conditiile in care cheltuielile prevazute in proiect pot fi considerate eligibile, cat si de pragurile de mai sus, pentru a stabili contributia proprie si a determina cuantumul maxim al finantarii nerambursabile (intensitatea ajutorului) pe care il poate solicita. Pentru mai multe detalii, vezi si Sectiunea II.2 „Intocmirea bugetului proiectelor individuale si cheltuieli eligibile” din prezentul Ghid.


Regula de cumul al ajutoarelor de stat

Ajutoarele de stat acordate prin schema de ajutor regional care se aplica acestui domeniu de interventie, nu se cumuleaza cu alte ajutoare de stat, in sensul art. 87 alin (1) din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, si nici cu ajutoarele de minimis, acordate pentru aceleasi costuri eligibile, in cazul in care acest cumul duce la o intensitate a ajutorului care depaseste nivelul stabilit. Plafonul maxim al intensitatii ajutorului de stat stabilit trebuie respectat, indiferent daca finantarea provine din surse locale, regionale, nationale sau comunitare.

Pentru respectarea regulilor de cumul, beneficiarul de ajutor de stat va completa si anexa la cererea de finantare pentru proiectele individuale Declaratia de eligibilitate corespunzatoare (vezi Formularul B „Declaratie de eligibilitate” anexat prezentului Ghid) din care sa reiasa daca a mai beneficiat de, sau este in curs de solicitare a, alte/altor ajutoare de stat sau ajutoare de minimis pentru aceleasi costuri eligibile care fac obiectul Cererii de finantare depuse. Autoritatea responsabila (Autoritatea de Management pentru POR) va monitoriza sumele acordate, pentru a nu se depasi intensitatea maxima admisa.
Vezi „ajutor de stat” in Glosarul de termeni

Vezi „investitie initiala” in Glosarul de termeni

Publicat in Monitorul Oficial nr.249 din 6 martie 2008

Publicata in Monitorul Oficial nr. 663 din 2 august 2006

Conform prevederilor Recomandarii CE nr. 361/2003 privind definirea microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii

Cu exceptia autoritatilor locale care au un buget anual mai mic de 10 milioane EUR si mai putin de 5.000 locuitori

Incadrate in categoria intreprinderilor mari.

Regiunea de dezvoltare regionala 8 Bucuresti IlfovContact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|