Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Agentia Nationala pentru Protectia MediuluiAgentia Nationala pentru Protectia MediuluiIn baza O.U.G. nr 195/2005 (modificata si aprobata prin Legea nr. 265/2006), coordonarea si controlul activitatii de protectie a mediului revin autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, autoritatilor publice teritoriale pentru protectia mediului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, precum si altor institutii abilitate prin aceasta lege.

Conform art. 65 al Legii nr. 294/2003, structura organizatorica, numarul de personal, atributiile si competentele ANPM se stabilesc prin HG. In acest sens, a fost aprobata HG nr. 1625/2003 privind infiintarea, organizarea si functionarea ANPM (M. Of. nr. 68/27.01.2004).

Conform prevederilor acestei HG, ANPM este institutie publica cu personalitate juridica, finantata de la bugetul de stat, in subordinea MMGA.

La propunerea Ministrului mediului si gospodaririi apelor, prin Decizia Primului Ministru nr. 74/15.04 2004 a fost numit Presedintele ANPM, care are rangul de Sub-Secretar de Stat.

Numirea in functiile de director general si director se face prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor. Presedintele ANPM numeste si elibereaza din functie, in conditiile legii, personalul acesteia.

Pe l`nga Presedintele ANPM se organizeaza si functioneaza Colegiul ANPM, ca organ decizional. Colegiul ANPM este condus de Secretarul de Stat care coordoneaza activitatea de protectie a mediului din cadrul MMGA si are urmatoarea componenta:

- 3 reprezentanti ai MMGA;

- presedintele si directorul executiv al ANPM;

- 3 directori executivi ai ARPM (nominalizati pe o perioada de un an);

- un reprezentant al sindicatelor din domeniul protectiei mediului.


In realizarea obiectivului sau de activitate, ANPM are ca atributii principale:

- coordonarea Sistemului national de monitorizare integrata a factorilor de mediu;

- fundamentarea tehnica a politicilor, strategiilor, planurilor de actiune si actelor de reglementare in domeniul protectiei mediului;- indrumarea si asistarea Agentiilor Regionale pentru Protectia Mediului in procesul de emitere a autorizatiei integrate de mediu;

- coordonarea activitatii laboratoarelor nationale de referinta: aer, apa, deseuri, zgomot, radioactivitate;

- asigurarea legaturii cu Agentia Europeana de Mediu si alte organisme specializate din tara si strainatate;

- monitorizarea implementarii legislatiei de mediu si a cheltuielilor anuale de protectie a mediului.


Sectiunea 3

Agentiile Regionale de Protectie a Mediului


Prin H.G. nr. 1626/2004 s-a dispus infiintarea, organizarea si functionarea Agentiilor Regionale de Protectie a Mediului (M.Of. 68/27.01.2004).

Cele 8 ARPM-uri sunt :

ARPM Bacau pentru REGIUNEA 1 NORD-EST

ARPM Galati pentru REGIUNEA 2  SUD-EST

ARPM Pitesti pentru REGIUNEA 3 SUD-MUNTENIA

ARPM Craiova pentru REGIUNEA 4 SUD-VEST

ARPM Timisoara pentru REGIUNEA 5  VEST

ARPM Cluj-Napoca pentru REGIUNEA 6 NORD-VEST

ARPM Sibiu pentru REGIUNEA 7 CENTRU

ARPM Bucuresti pentru REGIUNEA 8  BUCURESTI-ILFOV.

ARPM-urile sunt institutii publice cu personalitate juridica, finantate de la bugetul de stat, aflate in subordinea MMGA si au statul de servicii publice deconcentrate.

ARPM se infiinteaza in scopul de a conduce si sprijini elaborarea si implementarea politicilor de dezvoltare regionala din punctul de vedere al protectiei mediului, de a realiza planificarea de mediu la nivelul fiecarei regiuni de dezvoltare, de a emite acte de reglementare in domeniul protectiei mediului, de a furniza asistenta de specialitate si de a elabora, revizui si gestiona proiecte si programe pentru protectia mediului la nivel regional, finantate din fonduri interne sau externe.

ARPM au ca atributii principale:

- In domeniul elaborarii si implementarii politicilor regionale de protectie a mediului:


- Implementarea legislatiei si politicii nationale de mediu la nivel regional;

- Elaborarea planurilor regionale de actiune pentru protectia mediului si a responsabilitatilor de reglementare, inclusiv pentru activitatile de monitorizare si control al conformarii, in colaborare cu Agentiile de Protectia Mediului judetene, Garda Nationala de Mediu si alte autoritati competente; planurile se elaboreaza pentru o perioada de 3 ani si se evalueaza si actualizeaza anual;

- In domeniul planificarii de mediu:

- Elaboreaza si implementeaza planurile regionale de protectia mediului impreuna cu toti factorii interesati;

- Elaboreaza planurile regionale de gestionare a deseurilor, planurile si programele de gestionare a calitatii aerului impreuna cu toti factorii interesati, pe care le supun aprobarii ANPM;

- Colaboreaza si furnizeaza asistenta tehnica de specialitate Agentiilor de Dezvoltare Regionala;

- Realizeaza selectia si ierarhizarea proiectelor de mediu incluse in Planul National de Actiune pentru Protectia Mediului; elaboreaza propuneri de proiecte si programe de mediu in cadrul regiunii in care s-a constituit, in vederea atragerii de fonduri interne si externe;

- In domeniul furnizarii de asistenta tehnica de specialitate si servicii de laborator:

- Acordarea de asistenta de specialitate, asigurarea de servicii de laborator si verificarea rezultatelor analizelor efectuate de Agentiile de Protectia Mediului judetene din regiunea in care s-a constituit;

- Coordonarea procedurilor de colectare si raportare a datelor si furnizarea datelor obtinute catre ANPM;

- Sprijinirea Garzii Nationale de Mediu in activitatile de control si furnizarea de servicii de laborator si datele necesare desfasurarii acestor activitati;

- Organizarea si gestionarea accesului Agentiilor de Protectia Mediului judetene din regiunea proprie sau din alte regiuni la date si informatii necesare desfasurarii activitatii;

- Asigurarea instruirii si pregatirii personalului din Agentiile de Protectia Mediului judetene din regiunea respectiva;

- In domeniul activitatilor de reglementare:

- Emiterea acordului/acordului integrat de mediu si autorizatiei/autorizatiei integrate de mediu pentru proiectele si activitatile care intra in sfera sa de competenta;

- Participarea in realizarea procedurii de evaluare a mediului pentru planurile si programele regionale;

- Analiza calitatii raportului de mediu elaborat de alte unitati si institutii si emiterea avizului de mediu;

- Asigurarea controlului conformarii cu conditiile prevazute in autorizatia/autorizatia integrata de mediu, in colaborare cu Agentiile de Protectia Mediului judetene si Garda Nationala de Mediu.

- In domeniul colaborarii cu alte autoritati  si institutii publice si cu societatea civila:

- Furnizarea de informatii de mediu autoritatilor si institutiilor publice, conform reglementarilor legale;

- Elaborarea de rapoarte anuale privind starea mediului in regiunea respectiva si transmiterea acestora ANPM in vederea elaborarii raportului national;

- Asigurarea accesului publicului la informatia de mediu si participarii acestuia la luarea deciziilor de mediu la nivelul regiunii respective.

Conducerea ARPM este asigurata de un director executiv, numit prin Ordin al ministrului mediului si gospodaririi apelor, la propunerea secretarului de stat pentru protectia mediului.

Directorul executiv al ARPM coordoneaza colaborarea cu Agentiile de Protectia Mediului judetene din cadrul acelei regiuni de dezvoltare.


Sectiunea 4

Agentiile de Protectia Mediului locale (APM)


APM existente la nivelul fiecarui judet si al Municipiului Bucuresti, sunt institutii publice finantate integral din bugetul de stat, cu personalitate juridica, aflate in subordinea MMGA.

Prin infiintarea celor 8 Agentii Regionale de Protectia Mediului (ARPM), Agentiile de Protectia Mediului cu sediul in judetele in care se constituie ARPM se reorganizeaza si trec in structura ARPM. In consecinta, numarul APM s-a redus la 34.

APM indeplinesc la nivel teritorial atributiile si raspunderile autoritatii centrale pentru protectia mediului, potrivit competentelor stabilite de aceasta.

In conformitate cu Regulamentul de organizare si functionare al APM, aprobat prin Ordinul ministrului nr. 104/2004, APM au urmatoarele atributii si responsabilitati principale:

- Implementarea dispozitiilor legale privind organizarea si coordonarea sistemului operativ de monitorizare integrata a factorilor de mediu la nivel teritorial;

- Stabilirea conditiilor specifice amplasamentelor si luarea masurilor legale corespunzatoare pentru protectia, ameliorarea si refacerea starii de calitate a mediului acolo unde a fost deteriorat;

- Organizarea si exercitarea controlului conformarii privind modul in care sunt implementate si se respecta dispozitiile legale in vigoare referitoare la: protectia atmosferei, protectia apelor si ecosistemelor acvatice, protectia solului, subsolului si a ecosistemelor terestre, protectia naturii, a peisajelor si habitatelor naturale, conservarea diversitatii biologice, a florei si faunei salbatice, regimul ariilor naturale protejate si al monumentelor naturii, protectia asezarilor umane, regimul substantelor chimice si periculoase si al gestionarii deseurilor;

- Organizarea si aplicarea dispozitiilor legale referitoare la autorizarea activitatilor economice si sociale cu impact asupra mediului, inclusiv procedurile de stabilire a obligatiilor de mediu in procesul de privatizare;

- Elaborarea si publicarea de rapoarte periodice privind starea mediului la nivel judetean;

- Cooperarea cu unitatile teritoriale ale Garzii Nationale de Mediu, in conformitate cu responsabilitatile stabilite prin legislatia in vigoare;

- In cooperare cu serviciile descentralizate ale celorlalte autoritati de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritatile administratiei publice locale si in parteneriat cu alte institutii publice locale si cu sectorul privat:

- Elaboreaza Planurile locale de Actiune pentru Protectia Mediului;

- Colaboreaza cu ARPM la elaborarea programelor de reducere a emisiilor de poluanti in atmosfera in zone si aglomerari;

- Elaboreaza si pun in aplicare strategii locale pentru mediu si dezvoltare durabila, in conformitate cu obiectivele si recomandarile Agendei 21;

- Participa la elaborarea si punerea in aplicare a planurilor de amenajare a teritoriului si a planurilor de urbanism;

- Asista ARPM in activitatea de identificare a mijloacelor adecvate si de sustinere a realizarii obiectivelor de dezvoltare a regiunilor defavorizate, precum si a celor din programele de dezvoltare regionala;

- Participa, potrivit atributiilor si competentelor legale, la elaborarea si punerea in aplicare a programelor si proiectelor in context transfrontiera.

- Sustinerea si impunerea prin mijloacele prevazute de lege, in special prin procedurile de autorizare, a promovarii celor mai bune tehnici disponibile, schimbarea modelelor de productie si de consum, in sensul utilizarii durabile a resurselor materiale si energetice si al reducerii impactului negativ asupra mediului si calitatii vietii;

- Colaborarea cu ARPM si asigurarea sprijinului necesar in elaborarea si implementarea politicilor regionale de mediu, a Planului Regional de Actiune pentru Protectia Mediului si in realizarea atributiilor pentru protectia mediului la nivel regional.

Conducerea APM este asigurata de un Director executiv, Director executiv adjunct si un Comitet director cu rol consultativ.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright