Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
LEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de muncaLEGE nr. 279 din 5 octombrie 2005 privind ucenicia la locul de munca


EMITENT:     PARLAMENTUL

PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 907 din 11 octombrie 2005


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


CAP. I

Dispozitii generale


ART. 1

Ucenicia la locul de munca reprezinta formarea profesionala realizata in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

ART. 2

Ucenicul este persoana fizica incadrata in munca in baza unui contract de ucenicie la locul de munca.

ART. 3

(1) Maistrul de ucenicie este persoana atestata in conditiile prezentei legi, care coordoneaza formarea profesionala a ucenicului.

(2) Maistrul de ucenicie este salariat al angajatorului care organizeaza ucenicia la locul de munca.

(3) In cazul in care ucenicia la locul de munca este organizata de catre o persoana fizica autorizata sa desfasoare activitati economice in mod independent sau o asociatie familiala, maistrul de ucenicie este chiar persoana fizica autorizata sau un membru al asociatiei familiale.
CAP. II

Contractul de ucenicie la locul de munca


ART. 4

(1) Contractul de ucenicie la locul de munca este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa-i asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

(2) Incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca se fac in conditiile respectarii reglementarilor <LLNK 12003    53 10 201 0 17>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.

(3) Contractul de ucenicie la locul de munca se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, si se inregistreaza in termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de incheiere a contractului de ucenicie la locul de munca, in forma scrisa, revine angajatorului.

(4) Pe langa elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie la locul de munca cuprinde si urmatoarele clauze cu privire la:

a) calificarea, respectiv competentele pe care urmeaza sa le dobandeasca ucenicul;

b) numele maistrului de ucenicie si calificarea acestuia;

c) locul in care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

d) repartizarea programului de pregatire practica si a celui de pregatire teoretica, dupa caz;

e) durata necesara obtinerii calificarii sau competentelor;

f) avantajele in natura acordate ucenicului.

(5) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie la locul de munca, ce se completeaza cu prevederile din cuprinsul contractului colectiv de munca aplicabil si prin regulamentele interne, dupa caz.

(6) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de munca se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 5

(1) Poate fi incadrata, ca ucenic in munca, orice persoana fizica ce a implinit varsta de 16 ani, dar nu mai mult de 25 de ani, si nu detine o calificare pentru ocupatia in care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

(2) Persoana fizica poate incheia un contract de ucenicie la locul de munca, in calitate de ucenic, si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul scris al parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate sanatatea, dezvoltarea si pregatirea profesionala. Lipsa acordului parintilor sau al reprezentantilor legali atrage dupa sine nulitatea absoluta a contractului de ucenicie.

(3) Se pot incadra in munca in calitate de ucenici si urmatoarele categorii:

a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca in Romania, conform reglementarilor legale in vigoare;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

(4) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare in executarea uceniciei la locul de munca.

(5) Ucenicii care au implinit varsta de 18 ani au dreptul la intretinere, acestora aplicandu-li-se prevederile Codului familiei, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

ART. 6

(1) Pot incheia contracte de ucenicie la locul de munca, in calitate de angajatori, numai persoanele juridice si persoanele fizice autorizate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, potrivit prevederilor prezentei legi.

(2) Prin derogare de la prevederile <LLNK 12004   300 10 201 0 18>Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice si a asociatiilor familiale care desfasoara activitati economice in mod independent, pot incadra in munca ucenici si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) asociatia familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca asociatie familiala.

(3) Persoana fizica autorizata, respectiv asociatia familiala, pot organiza ucenicie la locul de munca pentru maximum trei ucenici care se pregatesc concomitent si numai pentru nivelul I de calificare, potrivit dispozitiilor legale.


(4) Dispozitiile prezentei legi referitoare la incheierea contractului de ucenicie la locul de munca sunt aplicabile si in cazul raporturilor de munca ale ucenicilor incadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

ART. 7

(1) Durata contractului de ucenicie la locul de munca nu poate fi mai mare de 3 ani si mai mica de 6 luni.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

(3) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica sau numai pregatirea practica.

(4) Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus in programul normal de munca.

(5) Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie la locul de munca, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore in medie pe saptamana.

(6) Programul normal de munca pentru persoanele incadrate in baza unui contract de ucenicie la locul de munca este de maximum 8 ore pe zi, in regim de maximum 5 zile pe saptamana.

(7) Pe perioada incadrarii in munca in baza contractului de ucenicie la locul de munca, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului care are domiciliul stabil in alta localitate, fara posibilitati de naveta zilnica, conditii de cazare si de masa in regim de 3 mese pe zi, in unitati de profil autorizat, conform legii.

(8) Conditiile de cazare trebuie sa fie asigurate de catre angajator si suportate de ucenic, iar contravaloarea acestora nu poate depasi 50% din venitul net salarial realizat de catre ucenic la locul de munca, conform contractului de ucenicie in vigoare.


CAP. III

Statutul ucenicului


ART. 8

(1) Persoana incadrata in munca in baza contractului de ucenicie la locul de munca are statut de ucenic.

(2) La incheierea contractului de ucenicie, angajatorul poate solicita absolventului angajarea obligatiei de a ramane in unitatea respectiva cu contract de munca pe o perioada negociata intre parti. In caz contrar, ucenicul va rambursa contravaloarea cheltuielilor facute de angajator cu formarea sa profesionala.

ART. 9

(1) Statutul de ucenic ii confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, precum si drepturile si obligatiile prevazute de prezenta lege.

(2) Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, in masura in care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

ART. 10

(1) In vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca maistrul de ucenicie sa-si indeplineasca sarcinile in ceea ce priveste formarea ucenicului.

(2) Coordonarea activitatii de formare profesionala a ucenicului se realizeaza de catre maistrul de ucenicie, definit conform prevederilor art. 3.

(3) Persoana fizica autorizata si membrul asociatiei familiale pregatesc ucenici in nume propriu, avand in acelasi timp si calitatea de maistri de ucenicie.


CAP. IV

Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie


ART. 11

Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se realizeaza de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti, in baza avizului comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, constituite potrivit legii.

ART. 12

Autorizarea angajatorului si atestarea maistrului de ucenicie se fac pentru o perioada de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.

ART. 13

(1) Retragerea autorizatiei angajatorului si a atestatului de maistru de ucenicie se face de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Modalitatea de autorizare a angajatorului si de atestare a maistrului de ucenicie, precum si retragerea autorizatiei, respectiv a atestatului, se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.


CAP. V

Organizarea uceniciei la locul de munca


ART. 14

(1) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia in vigoare.

(2) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia in vigoare si pentru ocupatiile cuprinse in Clasificarea Ocupatiilor din Romania, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.

ART. 15

(1) Pregatirea teoretica se desfasoara la un furnizor de formare profesionala autorizat, conform prevederilor legale in vigoare pentru calificarea sau ocupatia respectiva.

(2) Pregatirea practica se desfasoara in locuri de munca care sa permita dobandirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

(3) Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii in afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie la locul de munca.

ART. 16

(1) Evaluarea finala a pregatirii teoretice si practice a ucenicului este organizata de angajator.

(2) Comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesionala judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, la solicitarea angajatorului, desemneaza o comisie de examinare constituita din specialisti in domeniul de activitate in care s-a realizat formarea profesionala a ucenicului.

(3) Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind formarea profesionala a adultilor.


CAP. VI

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca


ART. 17

(1) Angajatorii care incadreaza in munca persoane, in baza unui contract de ucenicie la locul de munca conform prezentei legi, primesc lunar, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, pe perioada derularii contractului de ucenicie, pentru fiecare persoana:

a) o suma egala cu 50% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare;

b) o suma egala cu contravaloarea lunara a serviciilor de instruire teoretica a ucenicului, fara a putea depasi 20% din salariul de baza minim brut pe tara, in vigoare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica pe perioada de proba prevazuta in cuprinsul contractului de ucenicie la locul de munca, precum si pe perioada in care raporturile de munca sunt suspendate.

(3) Suma lunara prevazuta la alin. (1) lit. a) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

ART. 18

Nu beneficiaza de prevederile art. 17 angajatorii care, anterior incheierii contractului de ucenicie la locul de munca, au avut cu persoana in cauza incheiat un alt contract de ucenicie la locul de munca.

ART. 19

Modul de acordare a sumelor prevazute la art. 17 alin. (1), din bugetul asigurarilor pentru somaj, se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

ART. 20

(1) Calificarile sau competentele profesionale pentru care se acorda sumele prevazute la art. 17 se stabilesc anual prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.

(2) Stabilirea anuala a calificarilor sau competentelor profesionale pentru care se acorda sumele prevazute la art. 17 nu produce efecte asupra finantarii contractelor de ucenicie aflate in derulare la data aparitiei ordinului mentionat la alin. (1).


CAP. VII

Dispozitii finale


ART. 21

(1) In scopul asigurarii formarii profesionale a ucenicilor, angajatorii care beneficiaza de facilitatile prevazute la art. 17 sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale acestora pe perioada contractului de ucenicie la locul de munca incheiat.

(2) In situatia in care raporturile de munca incheiate intre angajator si ucenic inceteaza anterior datei expirarii contractului de ucenicie la locul de munca, angajatorii sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele incasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru fiecare ucenic, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, in vigoare la data incetarii raporturilor de munca, daca incetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 lit. c), e) si f) si <LLNK 12003    53 10 202 65 29>art. 65 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 22

Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca incheiate intre ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, in temeiul art. 17, se efectueaza de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

ART. 23

(1) Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de incheiere, executare, modificare, suspendare si incetare a contractului de ucenicie la locul de munca in situatiile si in conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

(2) La sesizarea inspectorilor de munca se poate declansa procedura de retragere a autorizatiei angajatorului sau a atestatului maistrului de ucenicie.

ART. 24

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, prin directiile de munca, solidaritate sociala si familie judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul asupra modului in care este organizata si se desfasoara ucenicia la locul de munca.

ART. 25

Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractului de ucenicie la locul de munca se solutioneaza conform prevederilor legale privind conflictele de munca.

ART. 26

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele stabilite cu atributii de control conform art. 23, cu amenda de 50.000.000 lei (5.000 lei RON), incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) si (4), art. 6 alin. (1) si (3), art. 7 alin. (1), (2), (4)-(8), art. 9, art. 10 alin. (1) si (2), art. 15 si art. 17 alin. (3).

(2) In cazul in care se constata ca au fost incalcate de 3 ori intr-un an dispozitiile sanctionate la alin. (1), se solicita retragerea autorizatiei angajatorului de incadrare a ucenicilor la locul de munca si a dreptului de a obtine o noua autorizatie pe o perioada de 4 ani de la data retragerii acesteia.

ART. 27

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului normele metodologice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, in termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 28

Masurile de natura ajutorului de stat, prevazute la art. 17, vor fi notificate de Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, conform <LLNK 11999   143 10 201 0 18>Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificarile si completarile ulterioare, si se vor acorda numai dupa autorizarea acestora de Consiliul Concurentei.

ART. 29

Prezenta lege intra in vigoare la 120 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.


p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

MIRON TUDOR MITREA


PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VACAROIU


Bucuresti, 5 octombrie 2005.

Nr. 279.


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright