Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Procedura constituirii societatii cu raspundere limitataProcedura constituirii societatii cu raspundere limitata


Procedura constituirii societatii cu raspundere limitata


Intocmirea actului constitutiv al societatii cu raspundere limitata


Reglementarea constituirii societatii cu raspundere limitata

este relizata prin Legea nr. 31 / 1990, coroborata cu prevederile Legii nr. 26 / 1990.

Principalele etape de procedura, obligatorii pentru constituirea

legala a unei societati comerciale de acest tip sunt:

a)     redactarea si, eventual, autentificarea actului constitutiv;

b)     intocmirea cererii de inmatriculare si inscrierea mentiunilor prevazute de Legea nr. 31 / 1990 ;

c)      obtinerea avizelor si a actelor de autorizare;
d)     controlul legalitatii inmatricularii societatii;

e)     inscrierea societatii in registrul comertului;

f)      publicitatea privind constituirea societatii;

g)     inscrierea fiscala a societatii;

Indeplinirea conditiilor de procedura privind infiintarea

societatii comerciale cu raspundere limitata, este un proces complex. Durata acestuia poate fi uneori, destul de indelungata.

Pentru a se asigura viitoarei societati comerciale posibilitatea

de a indeplinii conditiile preliminare pentru intemeierea sa valabila, legiuitorul ii recunoaste, inca din aceasta faza incipienta, un statut interimar, care reprezinta situatia juridica a acestei forme de societate comerciala in formare.

La intocmirea inscrisului unic (actului constitutiv) asociatii vor

alege intre varianta inscrisului unic si varianta intocmirii contractului de societate si a statutului. Cand este vorba de o societate comerciala cu raspundere limitata cu asociat unic se intocmeste numai statutul societatii.

Forma scrisa este impusa de o serie de factori dintre care

mentionam: alegerea asociatilor, constituirea capitalului social, varsarea aportului la capitalul social, impartirea beneficiilor, modul de functionare, controlul activitatii societatii, modificari ale statutului etc.

Actul constitutiv se va incheia in mod obligatoriu, in forma

autentica, in cazul in care este adus ca aport la capital un teren

Cand actul constitutiv se incheie in forma autentica, inscrisul

respectiv se prezinta notarului public de catre administratorul desemnat de catre ceilalti asociati.

In cazul in care, potrivit prevederilor Ordonantei nr. 76/ 2001,

se incheie numai un singur act constitutiv ,acesta trebuie sa fie semnat de catre toti asociatii.

Actul constitutiv in forma scrisa urmeaza a fi completat cu o

procedura de publicitate, ce se realizeaza in interesul tertilor. Acestia, au dreptul ca, in vederea incheierii unor afaceri cu respectiva societate cu raspundere limitata, sa cunoasca continutul exact al actului constitutiv.

Potrivit art. 33 din Decretul nr. 31/ 1954, chiar inainte de data

inregistrarii actului constitutiv, societatea comerciala cu raspundere limitata dobandeste capacitate juridica , calitate in care va putea sa indeplineasca obligatiile legate de finalizarea infiintarii societatii.

Capacitatea juridica a societatii cu raspundere limitata, in

aceasta perioada de provizorat este o capacitate de folosinta restransa . Aceasta capacitate de folosinta restransa se mai numeste de unii autori, „mica personalitate juridica”.

Mica personalitate juridica, astfel recunoscuta, se

coroboreaza cu capacitatea de exercitiu corelativa, tot anticipata, de care se pot prevala in mod legitim persoanele desemnate sa efectueze operatiunile legate de valabila intemeiere a societatii comerciale respective.


Inmatricularea (inscrierea) societatii

Odata cu intocmirea actului constitutiv s-a incheiat prima

etapa procedurala de constituire a societatii.

In a doua etapa de constituire a societatii cu raspundere

limitata, urmeaza a se verifica legalitatea actului constitutiv de catre judecatorul delegat in acest scop pe langa registrul comertului.

Judecatorul delegat, dupa ce verifica si constata legalitatea

actului constitutiv, se va pronunta printr-o incheiere, in care dispune inregistrarea societatii in registrul tinut in acest scop.

Incheierea prin care s-a dispus inmatricularea (inregistrarea)

societatii comerciale reprezinta o garantie generala in ceea ce priveste respectarea legalitatii si a desfasurarii unei activitati conforme cu legea


Cererea de inregistrare (inmatriculare)

Inmatricularea (inscrierea) societatii in registrul comertului se

face in baza unei cereri adresate registrului comertului, in a carui raza teritoriala isi va avea sediul societatea.

Aceasta cerere trebuie introdusa in termen de 15 zile de la


data semnarii actului constitutiv de catre membrii sau de la data autentificarii, in cazul in care legea impune autentificarea actului constitutiv.

Cererea va fi semnata de administrator (art. 19 alin. (1) din

Legea nr. 26/ 1990).

Cererea se face pe un formular tipizat si va cuprinde

urmatoarele mentiuni:

actul constitutiv al societatii;

dovada efectuarii varsamintelor;

actele privind proprietatea asupra aporturilor in natura ,iar in cazul in care printre ele figureaza imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;

actele constatatoare ale operatiunilor incheiate in contul societatii si aprobate de asociati.

La primirea actelor la registrul comertului, se inregistreaza in

registrul comertului cererea si numarul de ordine din acest registru.

La primirea cererii de inscriere, referentul de la Oficiul

registrului comertului va verifica dovada titlului legal de detinere a spatiului, in care societatea va functiona (contract de vanzare-cumparare, certificat de mostenitor, contract de inchiriere etc.).

La depunerea cererii de inscriere, solicitantul va face dovada

achitarii taxelor judiciare si de timbru judiciar, precum si a taxei pentru operarea in registrul comertului.

Prin modificarea Legii nr.31/1990, prin Ordonanta de urgenta

nr.32 / 1997, s-a introdus o noua procedura pentru obtinerea autorizarii societatii comerciale, s-a prevazut ca avizele si autorizatiile necesare infiintarii societatii vor fi solicitate de catre Oficiul registrului comertului, in termen de 5 zile de la inregistrarea cererii, iar autoritatile competente sunt obligate sa emita aceste acte in termen de 15 zile.
Controlul legalitatii inmatricularii

Controlul legalitatii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se

inregistreaza in registrul comertului, la art. 36 al. 1 din Legea nr. 31/1990 se exercita de justitie printr-un judecator delegat. Prin noua reglementare controlul se executa acum de catre judecatorul-delegat la Oficiul registrului comertului, iar nu de catre instanta judecatoreasca asa cum se prevedea in reglementarea anterioara.

Judecatorul este delegat la Oficiul registrului comertului la

inceputul fiecarui an judecatoresc de presedintele tribunalului dintre judecatorii ce functioneaza la respectivul tribunal.

Obiectul controlului de legalitate care este exercitat de catre

judecatorul-delegat il reprezinta respectarea normelor imperative privind constituirea societatilor comerciale.

Judecatorul – delegat joaca un rol activ deoarece el poate

dispune efectuarea unor expertize, in contul partilor, precum si administrarea altor dovezi.

In cazul societatii cu raspundere limitata care se infiinteaza

de catre un asociat unic si acesta aduce un aport in natura, valoarea acestui aport urmeaza a se stabili pe baza unei expertize de specialitate , prin actul autentificat de notarul public.

Expertizarea se va face de catre experti, adica de catre

persoanele care figureaza pe listele Corpului Expertilor Contabili Autorizati de la fiecare judet. Legea nr.31 / 1990 prevede la art. 38 ca nu vor putea fi experti: rudele sau afinii pana la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi in natura sau ai fondatorilor precum, si acele persoane care primesc, sub orice forma, pentru functiile pe care le detin , altele decat aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi in natura.

Raportul de expertiza va fi depus in termen de 15 zile la

Oficiul registrului comertului unde va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de orice persoana interesata.

Judecatorul – delegat la oficiul registrului comertului dupa ce

studiaza toate inscrisurile ce i-au fost infatisate si constata ca s-au indeplinit toate cerintele legii va autoriza constituirea societatii comerciale prin incheierea potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 31 / 1990. Incheierea va fi pronuntata in termen de 5 zile de la indeplinirea cerintelor legale si va fi editata pe calculator, in mod cursiv, in cel putin 3 exemplare, dintre care unul pentru comerciant, unul pentru dosarul comerciantului de la Oficiul registrului comertului, iar al treilea se comunica Oficiului National al Registrului Comertului (O.N.R.C.).

Incheierea de inmatriculare va reda in cazul societatii cu

raspundere limitata mentiunile prevazute la art.7 din Legea nr.31/1990.

Judecatorul – delegat poate, daca constata ca nu suntindeplinite conditiile legii, sa respinga tot printr-o incheiere, motivat, cererea de inmatriculare a societatii cu raspundere limitata. Motive pentru respingerea cererii de inmatriculare pot fi necuprinderea in actul constitutiv a mentiunilor prevazute de lege pentru acest inscris existenta unor clauze care incalca dispozitii imperative ale legii, nu s-au indeplinit cerintele legale pentru constituirea societatii.

In termen de 15 zile de la pronuntarea incheierii, persoana

interesata o poate ataca cu recurs. Recursul se va depune unde s-a facut inregistrarea urmand ca aceasta, in termen de 3 zile de la data depunerii, sa o inainteze tribunalului sediului societatii, iar in cazul sucursalelor infiintate in alt judet, tribunalului acelui judet.

Cat priveste motivele de recurs, acestea se pot depune cu

cel putin doua zile inaintea termenului de judecata.


Inregistrarea in registrul comertului,tinut la tribunalul judetului in care isi are sediul societatea comerciala

Inmatricularea se va efectua in termen de 24 de ore de la data la care incheierea judecatorului-delegat a devenit irevocabila.

Primul efect major al inmatricularii societatii cu raspundere

limitata il constituie dobandirea de catre aceasta a personalitatii juridice

Inmatricularea creeaza obligatia in sarcina reprezentantilor

societatii cu raspundere limitata de a depune la Oficiul registrului comertului semnaturile lor in termen de 15 zile de la aceasta operatiune, daca au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi ulterior in termen de 15 zile de la alegere. Daca societatea cu raspundere limitata are sucursale, aceleasi reguli enuntate mai sus se aplica si conducatorilor acestora (art. 45 al. 2 din Legea nr.31/1990).


Publicitatea constituirii societatii

Publicitatea privind constituirea societatii cu raspundere

limitata este o activitate pe care Oficiul registrului comertului trebuie sa o savarseasca din oficiu. La art.16 din Normele P/608/1998 se prevede ca solicitarea publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierilor judecatorului-delegat prin care acesta dispune autorizarea si inmatricularea societatii comerciale se face de Oficiul registrului comertului pe cheltuiala comerciantului. Incheierea de inmatriculare va purta si data inmatricularii in registrul comertului. La cererea si pe cheltuiala partilor, actul constitutiv, vizat de judecatorul-delegat, se publica in acelasi Monitor Oficial al Romaniei, Partea a IV-a integral sau extras.Nerespectarea cerintei publicitatii constituirii societatii cu

raspundere limitata are drept consecinta faptul ca actele sau faptele pentru care nu s-a indeplinit aceasta obligatie legala nu vor putea fi opuse tertilor. Exceptia o constituie situatia in care societatea poate face dovada ca acestia aveau cunostinta de actele sau faptele in cauza.

De asemenea, potrivit art. 50 al. 2 din Legea nr. 31 / 1990

toate operatiunile ce au fost efectuate de catre societate inainte de a 16 – a zi de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului-delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc ca au fost in imposibilitatea de a lua cunostinta despre ele.


Inscrierea fiscala a societatii


Cu privire la inscrierea fiscala a societatii cu raspundere

limitata, la art. 17 din Normele P / 608 / 1998 se prevede ca odata cu efectuarea inmatricularii Oficiul registrului comertului va transmite la directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat o copie dupa incheierea de inmatriculare a societatii, in care se vor mentiona numarul si data inmatricularii in registrul comertului. Aceasta prevedere este aplicabila si in cazul in care societatea cu raspundere limitata infiinteaza sucursale.


Dobandirea personalitatii juridice si efectele acesteia


Data inmatricularii societatii cu raspundere limitata in registrul comertului este considerata de lege ca fiind momentul dobandirii personalitatii juridice de catre aceasta, adica momentul cand a aparut un nou subiect de drept.

Aceasta inseamna ca societatea cu raspundere limitata are o organizare de sine-statatoare, un patrimoniu propriu si un scop determinat.

Dobandind personalitate juridica, societatea devine titulara de drepturi si obligatii, pe care le poate exercita sau asuma in nume propriu.

Principalele efecte ale dobandirii calitatii de persoana juridica a societatii cu raspundere limitata sunt urmatoarele: dreptul societatii de a participa in nume propriu la raporturile juridice; raspunderea societatii pentru obligatiile sociale si dreptul societatii de a sta in instanta in calitate de reclamanta si parata


Societatea cu raspundere limitata nu poate participa la orice raporturi juridice, ci numai la acelea care corespund necesitatii realizarii obiectului ei de activitate asa cum rezulta din actul constitutiv. Aceasta este o consecinta a aplicarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta.

Societatea comerciala a fost constituita in vederea efectuarii de acte de comert (art. 1 din Legea nr. 31/1990). Aceasta inseamna ca marea majoritate a raporturilor juridice la care aceasta participa vor fi raporturi comerciale.

Pentru ca societatea cu raspundere limitata poate participa in nume propriu la raporturile juridice, inseamna ca ea poate tot in nume propriu sa-si asume si obligatii. Daca ea nu indeplineste obligatiile pe care si le-a asumat va raspunde si pentru nerespectarea lor.

Intrucat societatea cu raspundere limitata are patrimoniu

propriu, distinct de cel al asociatilor ce o compun, raspunderea va fi distincta. Asupra acestui patrimoniu creditorii sociali au un drept de gaj general.

Din punct de vedere contabil, patrimoniul societatii cuprinde

atat activul social, cat si pasivul. Patrimoniul societatii nu se confunda cu capitalul social . Capitalul social este expresia valorica a aporturilor asociatiilor. In cursul activitatii comerciale a societatii, el poate fi majorat sau prin noi aporturi sau prin acumularea de beneficii care nu sunt distribuite sub forma de dividende, ori dimpotriva, poate fi diminuat ca urmare a pierderilor suferite

Patrimoniul social cuprinde toate drepturile si obligatiile

societatii, si el se mareste in raport de beneficiile realizate si se reduce sub influenta datoriilor asumate.

Bunurile aduse ca aport de asociati vor iesi din patrimoniul

acestora si vor trece in acela al societatii. In concluzie , creditorii personali ai asociatilor nu-si vor mai putea exercita dreptul de urmarire, indiferent daca titlurile lor de creanta sunt sau nu anterioare constituirii societatii

Patrimoniul societatii cu raspundere limitata este constituit

atat din totalitatea aporturilor, cat si din alte bunuri cu valoare patrimoniala dobandite ulterior de societate. Spre deosebire de capitalul social, el cuprinde toate drepturile si obligatiile cu caracter patrimonial ce apartin societatii ca exemplu firma, emblema, vadul comercial, dreptul de autor etc.

O problema de maxima importanta este aceea a garantiei pe

care patrimoniul societatii o asigura creditorilor acesteia.

Desi capitalul social este considerat gajul general al

creditorilor societatii, iar asociatii societatii cu raspundere limitata raspund numai in limita aporturilor lor pentru datoriile asumate de societate, in realitate aceasta garanteaza cu toate bunurile existente in momentul respectiv in patrimoniul social

Angajarea raspunderii societatii cu raspundere limitata

pentru obligatiile asumate si neexecutate va fi:

civila contractuala, daca obligatia isi are izvorul dintr-un contract;

civila delictuala, daca ea este consecinta savarsirii de catre societate a unei fapte ilicite.

Indiferent daca raspunderea este civila contractuala sau

delictuala, angajarea acesteia se va face in conditiile dreptului comun

Raspunderea societatii este angajata daca ea a fost legal

reprezentata, obligatiile sociale urmarind a fi satisfacute cu patrimoniul sau.

Avand in vedere si dispozitiile art. 3 din Legea nr. 31 / 1990

rezulta ca pentru obligatiile sociale va fi angajata in principal raspunderea societatii cu raspundere limitata si numai in subsidiar va fi angajata raspunderea asociatilor. Intinderea raspunderii asociatilor in cazul acestei firme de societate, se limiteaza la capitalul social subscris.

Prin urmare societatea cu raspundere limitata dobandeste

personalitate juridica din momentul inmatricularii, adica devine titulara de drepturi subiective si obligatii civile. In acest caz ii sunt aplicabile prevederile art. 41 alin.1 Cod procedura civila si potrivit careia „orice persoana care are folosinta drepturilor civile poate fi parte in judecata”.

Art.5, alin.5 din O.G. nr. 76 / 2001.

C. Statescu, Drept civil ed. did. si ped. , 1970, p. 427.


I.Nita Stan op. cit. , p.67.

O.U.G. nr.129/2002.

I. Nita Stan op, cit., p. 74.

V. Patulea, Patrimoniul societatii comerciale, in „Dreptul” nr. 12/1995, p.3 si urm.

I. Nita Stan op. cit., p. 76.

I.L. Georgescu, op. cit., p. 144.

C. Lefter, op. cit., p. 147.

St. D. Carpenaru, op. cit., pag.197.Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|