Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi
Afaceri


Qdidactic » bani & cariera » afaceri
Statutul societatii comerciale - forma juridica, denumirea si sediul (emblema)Statutul societatii comerciale - forma juridica, denumirea si sediul (emblema)


S  T  A  T  U  T  U  L
SOCIETATII COMERCIALE
„. “  S.R.L.


 Subsemnatul . . . . . . . , nascut la data de . . . . . . . . .., in Mun. jud. . . . . . ,   domiciliat in . . . . . . . . . , Bld . . . . . . . , Bl. . . . . ., Sc. . . . . .., et . . . . ..,ap . . . . . , identificat cu C.I. seria . . . . ., nr. . . . . /eliberat la data de . . . . . ../de . . . . ., CNP . . . . . . . ,  cu cetatenie romana, care indeplineste conditiile legii pentru calitatea de asociat,
 

In mod liber si prin unica vointa, am hotarat sa constitui o societate comerciala in Romania
in urmatoarele conditii:

CAP.I.  FORMA JURIDICA, DENUMIREA SI SEDIUL (EMBLEMA)

Art. 1. Forma Juridica:
 Societatea este cu raspundere limitata cu asociat unic, persoana juridica romana, care isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si prezentul statut.
 Modificarea formei juridice se realizeaza prin hotararea asociatului unic, cu respectarea conditiilor si formalitatilor prevazute de lege .
Art. 2. Denumirea:
 Se   constituie   de  catre  subsemnatul  o   societate  comerciala  a   carei  denumire  este SC “ . .„ S.R.L. In orice act, scrisoare sau publicatie emanand de la societate trebuie sa se mentioneze denumirea societatii precedata de mentiunea “societate comerciala” sau de initialele “S.C.” urmata de mentiunea “societate cu raspundere limitata” sau de initialele “S.R.L.”, sediul societatii, numarul de inregistrare in Registrul Comertului, codul unic de inregistrare, capitalul social precum si numele persoanei imputernicite sa reprezinte societatea.
Art. 3. Emblema: societatea are/ nu are emblema.
Art. 4. Modificarea denumirii si/ sau a emblemei societatii se realizeaza in urma hotararii asociatului unic si numai dupa ce, in prealabil, s-a efectuat operatiunea de verificare a  disponibilitatii  firmei si/sau a emblemei.
Art. 5. Sediul si durata societatii
 Sediul societatii este in . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
            Societatea va putea infiinta puncte de lucru, filiale, sucursale, agentii sau reprezentante pe baza hotararii asociatului unic in tara si strainatate. Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si se comunica la Registrul Comertului.
 Prin vointa asociatului unic, sediul societatii poate fi schimbat in orice loc din Romania cu efectuarea formalitatilor prevazute de legea Registrului Comertului.
 Durata societatii este nelimitata.

CAP.II.  OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII
Art. 6. Obiectul principal de activitate al societatii conform C.A.E.N., este
activitatea principala :
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Art. 7.  Obiectele  secundare de activitate ale societatii sunt:
activitatea secundara :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . ..etc
IMPORT EXPORT
Art. 8. Prin vointa asociatului unic, obiectul de activitate al societatii poate fi modificat prin restrangerea sau extinderea sa, cu respectarea prevederilor legale.

   CAP.III.  CAPITALUL SOCIAL

Art. 9. Capitalul social total subscris este in valoare de . . . . . ..(minim 200 RON) aport in numerar.
Art. 10. Capitalul social se divide in . . . . . . parti sociale(ex. 20), fiecare cu o valoare nominala de 10 RON.
Art. 11. Asociatul unic va detine in totalitate . . . . ex 20)parti sociale in valoare de 10 RON, reprezentand 100% din capitalul social.
Art. 12. Aportul in natura nu exista.
Art.13. Aportul in numerar este in valoare de ex.200 RON)depusi in contul societatii cu titlu de capital social.
Art. 14. Capitalul  social poate fi modificat prin vointa asociatului unic, cu respectarea normelor legale.
 Reducerea capitalului social va putea fi facuta numai dupa trecerea a doua luni  din ziua in care hotararea a fost publicata  in Monitorul Oficial. Hotararea  va trebui  sa respecte minimul  de capital legal, sa arate motivele pentru care se face reducerea si procedeul ce va fi utilizat  pentru efectuarea ei. Orice creditor poate face  opozitie in termenul prevazut la aliniatul 1 in cond art. 62.

CAP. IV. CONDUCEREA SOCIETATII


Art. 15. Conducerea societatii se realizeaza prin asociatul unic, care are urmatoarele atributii:
 - sa aprobe bilantul si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;
 - sa desemneze pe administratori si cenzori, sa-i revoce si sa le dea descarcare de activitatea lor;
 - sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii, desemnand si persoana insarcinata sa o exercite;
 - sa modifice actul constitutiv.
Art. 16. Deciziile asociatului unic se consemneaza intr-un proces verbal in registrul societatii ce este numerotat, sigilat si parafat.

CAP. V. ADMINISTRAREA SOCIETATII

Art. 17. Administrarea societatii se face de catre asociatul unic, in cazul in care nu a numit unul sau mai multi administratori.
 Administratorul poate infiinta puncte de lucru, in limita imputernicirii acordate de catre asociat.
Art. 18. Societatea este administrata nelimitat, cu puteri depline de reprezentare si administrare, de  catre domnul . . . . . . . . . . .., care indeplineste conditiile legii pentru calitatea de administrator.

CAP.VI. ACTIVITATEA SOCIETATII

Art. 19. Exercitiul economico - financiar incepe la 1 ianuarie si se termina la 31 decembrie al fiecarui an.
 Primul exercitiu va incepe la data constituirii societatii.
Art. 20. Societatea va putea infiinta  puncte de lucru, sucursale, filiale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati in tara, sau in strainatate, pe baza hotararii asociatului unic si cu respectarea prevederilor legale.

                          CAP. VIII. DURATA SOCIETATIIArt. 21. Durata de functionare a societatii este nelimitata incepand cu data inregistrarii in Registrul Comertului.

                   CAP. IX. DIZOLVAREA SOCIETATII

Art. 22. Au ca efect dizolvarea societatii:
 - trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;
 - imposibilitatea realizarii obiectului societatii sau realizarea acestuia;
 - declararea nulitatii societatii;
 - hotararea asociatului unic;
 - hotararea tribunalului, la cererea organului financiar teritorial sau a Registrului Comertului in a carei raza teritoriala se afla sediul social principal al societatii;
 - falimentul;
 - alte cauze prevazute de lege sau de modificarile prezentului act constitutiv;
           

                   CAP. X. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

Art. 23. Fuziunea sau divizarea se hotaraste de catre asociatul unic.
Art. 24. Fuziunea se hotaraste de asociatul unic. Bilantul intocmit cu aceasta ocazie va fi depus o data cu cererea de inscriere a hotararii de fuziune la Registrul Comertului, pentru a fi mentionat in registru.
Art.25. Fuziunea sau divizarea are loc la urmatoarele date:
 - in cazul constituirii uneia sau mai multor societati noi, la data inregistrarii in Registrul Comertului a noii societati sau a ultimei dintre ele;
 - in celelalte cazuri, la data inscrierii in Registrul Comertului a mentiunii privind majorarea capitalului social al societatii absorbante.
                          CAP. XI. LITIGII

Art. 26. Litigiile societatii nascute din contractele economice incheiate cu persoane fizice sau juridice precum si litigiile patrimoniale dintre asociati si societate vor fi solutionatepe cale amiabila,iar  in caz contrar partile vor putea apela la instantele judecatoresti competente.Litigiile personalului angajat de societate se rezolva potrivit legislatiei muncii in vigoare in Romania.

CAP.XII. DISPOZITII FINALE

Art. 27. Prezentul statut intra in vigoare la data semnaturii de catre asociatul unic si a dobandirii de catre societate a personalitatii juridice, conform legii, constituind actul constitutiv al acesteia.


ASOCIAT  UNIC:

          nume     semnatura_____________
Contact |- ia legatura cu noi -|
Adauga document |- pune-ti documente online -|
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -|
Copyright © |- 2022 - Toate drepturile rezervate -|