Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Arhitectura


Qdidactic » bani & cariera » constructii » arhitectura
Caiet de sarcini - lucrari de asfaltare drumuriare inclusa in comuna gradisteaCaiet de sarcini - lucrari de asfaltare drumuriare inclusa in comuna gradisteaCAIET DE SARCINI

INFORMATII GENERALE

Denumirea autoritatii contractante: PRIM ARIA COMUNEI GRADISTEA, JUDETUL ILFOV


Adresa: Str. Primariei, nr. 29, sat Gradistea, comuna Gradistea, judetul IlfovSursele de finantare a contractului cadru de lucrari de asfaltare de drumuri: bugetul local.

Obiectul contractului: LUCRARI DE ASFALTARE DRUMURI, PROIECTARE INCLUSA IN COMUNA GRADISTEA
Scopul aplicarii procedurii

Autoritatea contractanta invita persoanele juridice interesate sa depuna oferta in scopul atribuirii contractului pentru executia lucrarilor descrise in Caietul de sarcini.

Pentru atribuirea acestui contract de achizitie publica se aplica procedura cererii de oferte.

Acte normative:

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Hotararea Guvernului nr. 925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

Legea nr. 337/2006, pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006;

Legea nr. 128/2007, privind modificarea OUG 34/2006.
Modul de prezentare

Ofertantul trebuie sa prezinte un exemplar al ofertei si cate un exemplar al documentelor care o insotesc, in original sau copie legalizata.

Orice stersatura, adaugare, interliniere sau scris peste cel dinainte sunt valide doar daca sunt vizate de catre persoana/persoanele autorizata/autorizate sa semneze oferta.

Perioada de valabilitate a ofertei

Ofertantul are obligatia de a mentine oferta valabila pe toata perioada de valabilitate prevazuta in caietul de sarcini, minim 60 zile calendaristice.

Orice oferta valabila pentru o perioada mai mica decat cea prevazuta in caietul de sarcini va fi respinsa de comisia de evaluare ca fiind necorespunzatoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a solicita ofertantilor, in circumstante exceptionale, inainte de expirarea perioadei de valabilitate a ofertei, prelungirea acestei perioade.

in cazul extinderii perioadei de valabilitate a ofertei perioada de valabilitate a garantiei pentru participare va fi prelungita in mod corespunzator. in orice situatie autoritatea contractanta nu are dreptul de a solicita prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei cu mai mult de 30 de zile.

Ofertantul are obligatia de a comunica autoritatii contractante daca este sau nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul care nu este de acord cu prelungirea perioadei de valabilitate a ofertei se considera ca si-a retras oferta, fara ca acest fapt sa atraga pierderea garantiei pentru participare.

Modificarea si retragerea ofertei .Interdictia de a depune mai multe oferte.

Orice ofertant are dreptul de a-si modifica sau de a-si retrage oferta numai inainte de data limita stabilita pentru depunerea ofertei si numai printr-o solicitare scrisa in acest sens.

in cazul in care ofertantul doreste sa opereze modificari in oferta deja depusa, acesta are obligatia de a asigura primirea si inregistrarea modificarilor respective de catre autoritatea contractanta pana la data limita pentru depunerea ofertelor. Pentru a fi considerate parte a ofertei modificarile trebuie prezentate in conformitate cu prevederile de mai sus cu amendamentul ca pe plicul exterior se va marca, in mod obligatoriu, si inscriptia „MODIFICARI'.

Ofertantul nu are dreptul de a-si retrage sau de a-si modifica oferta dupa expirarea datei limita stabilite pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica

Oferta care este depusa/transmisa la o alta adresa a autoritatii contractante decat cea stabilita in anuntul sau in invitatia de participare ori care este primita de catre autoritatea contractanta dupa expirarea datei limita pentru depunere se returneaza nedeschisa.

Nu se accepta oferte alternative.

Ofertantul nu are dreptul de a depune decat o singura oferta de baza. Ofertantii asociati nu au dreptul de a depune alte oferte, in mod individual, pe langa oferta comuna.


Persoanele juridice sau fizice nominalizate ca subcontractanti in cadrul uneia sau mai multor oferte nu au dreptul de a depune oferta in nume propriu sau in asociere.

Orice oferta pentru care se constata nerespectarea prevederilor de mai sus va fi respinsa.

Deschiderea si evaluarea ofertelor

Deschiderea ofertelor

Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare la data si in locul indicate in anuntul sau in invitatia de participare. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschiderea ofertelor.

Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia ofertelor care se returneaza nedeschise ( lipsa dovada garantie de participare sau depunere dupa ora prevazuta).

Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor.

Confidentialitate

Autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei, precum si asupra oricarei informatii privind ofertantul, a carei dezvaluire ar putea aduce atingere dreptului acestuia de a-si proteja proprietatea intelectuala sau secretele comerciale.

In cazul atribuirii unui contract de proiectare a lucrarilor in constructii autoritatea contractanta are obligatia de a pastra confidentialitatea asupra continutului ofertei inclusiv dupa atribuirea contractului, pe toata perioada de pastrare a dosarului achizitiei publice.

Comisia de evaluare nu are dreptul de a dezvalui ofertantilor sau altor persoane neimplicate oficial in procedura de atribuire a contractului de achizitie publica informatii legate de propria activitate pana cand nu a fost comunicat rezultatul aplicarii procedurii respective.

Frauda si coruptie

Ofertantul nu are dreptul de a influenta sau de a incerca sa influenteze comisia de evaluare in procesul de examinare si evaluare a ofertelor sau in decizia de stabilire a ofertei castigatoare, sub sanctiunea excluderii sale din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Nici un ofertant nu are dreptul de a contacta comisia de evaluare asupra nici unei probleme legate de oferta sa, din momentul deschiderii ofertelor pana in momentul atribuirii contractului de achizitie publica.

Ofertantul are dreptul de a aduce clarificari la oferta si/sau la documentele care insotesc oferta numai ca urmare a unei solicitari scrise din partea comisiei de evaluare.

Comisia de evaluare are obligatia de a exclude orice ofertant in cazul in care se dovedeste ca acesta a fost sau este angajat in practici corupte ori frauduloase in legatura cu procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Examinarea documentelor care insotesc oferta

Fiecare ofertant trebuie sa indeplineasca conditiile referitoare la eligibilitate si inregistrare, precum si cerintele solicitate privind capacitatea tehnica si capacitatea economico-financiara

(conform fisei de date a achizitiei)

Orice ofertant care indeplineste in totalitate cerintele minime corespunzatoare criteriilor de calificare este considerat ofertant calificat.

Examinarea ofertelor

Ofertele vor fi examinate de catre comisia de evaluare.

Comisia de evaluare are obligatia de a stabili care sunt clarificarile necesare pentru evaluarea fiecarei oferte, precum si perioada acordata pentru transmiterea clarificarilor.

Comisia de evaluare are dreptul de a respinge o oferta in oricare dintre urmatoarele cazuri:

a)     oferta nu respecta cerintele prevazute in documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b)   ofertantul nu transmite in perioada precizata de catre comisia de evaluare clarificarile solicitate;

c)   ofertantul modifica, prin clarificarile pe care le prezinta, continutul propunerii tehnice si/sau al propunerii financiare, cu exceptia situatiei in care modificarea este determinata de corectarea erorilor aritmetice;

d)   oferta contine propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta;

Corectarea erorilor

Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice.

Comisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori, oferta sa va fi considerata necorespunzatoare si, in consecinta, va fi respinsa de catre comisia de evaluare.


Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de lucrari

Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic

Evaluarea ofertelor

Evaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza de catre comisia de evaluare, avandu-se in vedere incadrarea in perioada de valabilitate a ofertelor, precum si criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Evaluarea ofertelor consta in acordarea pentru fiecare oferta a unui punctaj.Clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare se intocmeste in ordinea descrescatoare a punctajului acordat.

Stabilirea ofertei castigatoare

1. Pretul ofertei


2. Termen de plata


3. Perioada garantiei oferita lucrari


4. Timpul de remediere a deficientelor in perioada de garantie


Punctajul se va acorda prin efectuarea regulii de trei simpla pentru fiecare criteriu in parte.

Se vor insuma apoi acestea obtinandu-se punctajul final.

Atribuirea contractului de achizitie publica

Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii

Autoritatea contractanta va comunica tuturor ofertantilor rezultatul aplicarii procedurii in cel mult doua zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta castigatoare.

In cazul ofertantilor a caror oferta nu a fost declarata castigatoare comunicarea va preciza daca oferta a fost respinsa si care sunt motivele respingerii, iar in cazul in care a fost admisa, va indica numele ofertantului castigator, precum si caracteristicile si avantajele relative ale ofertei castigatoare fata de oferta respectivu-lui ofertant necastigator.

In cazul ofertantului castigator comunicarea va preciza faptul ca oferta sa a fost declarata castigatoare si ca acesta este invitat in vederea incheierii contractului.

Toata corespondenta se va realiza prin fax sau mail, cu confirmarea datelor comunicate.

Incheierea contractului de achizitie publica

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare de catre comisia de evaluare.

Autoritatea contractanta are obligatia de a incheia contractul de achizitie publica in perioada de valabilitate a ofertelor, dar nu mai devreme de 7 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii.

Preturile unitare preazute in oferta care a fost stabilita castigatoare sunt ferme, contractantul neavand posibilitatea de a modifica oferta care va constitui parte integranta a contractului de achizitie publica.

in cazul in care oferta care a fost stabilita castigatoare este oferta depusa in comun de mai multi ofertanti, autoritatea contractanta are dreptul de a impune, inainte de incheierea contractului, legalizarea asocierii ofertantilor respectivi.

in cazul in care autoritatea contractanta nu ajunge sa incheie contractul cu ofertantul a carui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare, aceasta are dreptul:

a)      de a invita ofertantii, in ordinea descrescatoare a clasamentului, in vederea incheierii contractului; sau

b)      de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publica.

Memoriu

LUCRARILE CE INTENTIONEAZA A SE EFECTUA SUNT URMATOARELE :

Drumurile din localitate au in prezent o latime a partii carosabile de 5 m. Se doreste ca prin lucrarile ce urmeaza a fi contractate sa se asfalteze aproximativ 7,5 km de strazi, respectiv 37.500 mp, de pe raza comunei Gradistea. Tot prin contractul achizitionat se vor asigura si serviciile de proiectare necesare realizarii investitiei propuse.

Realizarea obiectivului consta in asfaltarea strazilor, ceea ce necesita urmatoarele categorii de lucrari:

scarificarea carosabilului;

asternerea stratului de balast de rau  – 10 cm;.

asternerea stratuiuiae piatra sparta       - 10 cm;

asternerea unui strat de legatura din beton asfaltic deschis BADPC 25 pe carosabil - 6 cm;

asternerea unui strat de uzura din beton asfaltic BA 16 pe carosabil de 4 cm.

Pe toata durata lucrarilor se vor avea in vedere respectarea normelor de protectie a mediului.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright