Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Arhitectura
Qdidactic » bani & cariera » constructii » arhitectura
Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod' indic. AND 546 - 1999Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod' indic. AND 546 - 1999


IncertransOrdinul

directorului general al A.N.D.

Nr.47

Din 03. 05. 1999


In temeiul Hotararii Guvernului nr. 1275 din 8.12.1990, privind regulamentul de organizare si functionare al Administratiei Nationale a Drumurilor, cu modificarile ulterioare, in baza Contractului de Management nr. 4 / 21 /1994, incheiat cu Ministerul Transporturilor, Danila Bucsa - manager al Administratiei Nationale a Drumurilor -R.A., emite urmatorul:


Ordin:


Art.l. Se aproba 'Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod' indic. AND 546 - 1999.

Art.2. Aducerea la indeplinire a prezentului ordin revine DRDP 1-7.CUPRINS


l. Generalitati

1.1. Obiect si domeniu de utilizare

1.2. Prescriptii generale

1.3. Definitii si terminologie

1.4. Referinte


2. Tipuri de mixturi asfaltice


3. Imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum

3.1. Conditii tehnice

3.2. Prescriptii generale de executie

3.3. Controlul calitatii lucrarilor

4. Imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum modificat

4.1. Conditii tehnice

4.2. Prescriptii generale de executie

4.3. Controlul calitatii lucrarilor


5. Imbracaminte bituminoasa turnata executata la cald din asfalt turnat dur

5.1. Conditii tehnice

5.2. Prescriptii generale de executie

5.3. Controlul calitatii lucrarilor


6. Mortar asfaltic turnat ca strat de protectie sau de egalizare pentru calea pe pod 6.1- conditii tehnice

6.2. Prescriptii generale de executie

6.3. Controlul calitatii lucrarilor


7. Asfalt turnat pentru executia imbracamintii pe trotuare la calea pe pod

7.1. Conditii tehnice

7.2. Prescriptii generale de executie

7.3. Controlul calitatii lucrarilor

8. Receptia lucrarilor

8.1. Receptia preliminara

8.2. Receptia finala


l. Generalitati


Obiect si domeniu de utilizare

1.1.1. Prezentul normativ se refera la conditiile de realizare si receptie a imbracamintilor bituminoase executate la cald pe calea podurilor rutiere.

. Tipurile de imbracaminti bituminoase pentru executia caii pe podurile rutiere sunt:

imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald conform SR 174/1,2, de tipul celei executate in calea curenta pe drum in zonele adiacente podului;

imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum neparafinos pentru drumuri;

imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald cu bitum modificat cu polimeri.

imbracaminte bituminoasa turnata executata la cald .

. Imbracamintea bituminoasa cilindrata realizata cu bitum se executa conform prescriptiilor prezentului normativ.

. Imbracamintea bituminoasa cilindrata realizata cu bitum modificat cu polimeri se executa conform prescriptiilor prezentului normativ.

Imbracamintea bituminoasa turnata se executa conform prevederilor STAS 11348, STAS 175 si/sau prescriptiilor prezentului normativ.

Alegerea tipului de imbracaminte bituminoasa pentru executia partii carosabile a caii pe podurile rutiere se stabileste prin proiectul de executie, pe baza performantelor hidroizolatiei si a studiului tehnico-economic.

Imbracamintea bituminoasa la trotuare se executa din asfalt turnat, conform STAS 11348 , STAS 175 si/sau prescriptiilor prezentului normativ.


Prescriptii generale

Imbracamintea bituminoasa pe partea carosabila a podului se aplica pe stratul de protectie executat conform STAS 5088-75 sau din mortar asfaltic turnat, conform prevederilor STAS 11348 si/sau conform prevederilor normativului prezent.

Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum, prevazute in prezentul normativ, se executa in perioada maioctombrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie minim +10C.

Imbracamintile bituminoase cilindrate realizate cu bitum modificat cu polimeri, prevazute in prezentul normativ, se executa in perioada maiseptembrie, cu conditia ca temperatura atmosferica sa fie +15C.

Imbracamintile bituminoase turnate la cald se executa in tot timpul anului cu conditia ca stratul suport sa fie uscat, iar temperatura atmosferica sa fie minim +5C.


Definitii si terminologie

Bitumul pur este bitumul neparafinos pentru drumuri, provenit din titeiuri neparafinoase, folosit la executia straturilor bituminoase, conform prescriptiilor tehnice in vigoare.

Bitumul modificat cu polimeri este liantul obtinut prin tratarea bitumului pur tip D 80/100 cu polimeri de tipul elastomerilor termoplastici liniari, in instalatii speciale, la temperaturi de 160 ~ 180C, cu caracteristici fizico-chimice specifice.

In intelesul prezentului normativ, bitumul pur, bitumul modificat cu polimeri si mixturile asfaltice preparate cu acesti lianti, vor fi notate pe scurt astfel:

B: bitum pur;

Bm: bitum modificat cu polimeri;

B.A.P. : beton asfaltic cilindrat pentru imbracaminti la calea pe pod preparat cu bitum pur;

B.Am.P. : beton asfaltic cilindrat pentru imbracaminti la calea pe pod preparat cu bitum modificat;

A.T.D. : asfalt turnat dur pentru imbracaminti la poduri cu placa din beton;

M.A.T.: mortar asfaltic turnat pentru strat de protectie sau de egalizare;

A.T.: asfalt turnat pentru imbracaminti la trotuare.

Terminologia utilizata in prezentul normativ este conform STAS 4032/1.


Referinte

Prescriptiile tehnice la care se fac referiri in cuprinsul prezentului normativ sunt urmatoarele:

1. STAS35-81 Bitumuri. Determinarea densitatii.

2. STAS 42-86 Bitumuri. Determinarea penetratiei.

3. STAS 60-89 Bitumuri. Determinarea punctului de inmuiere.

4. SR 61-97 Bitumuri. Determinarea ductilitatii.

5. STAS 113-74 Bitumuri. Punct de rupere Fraass.

6. STASH5-80 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii generale de calitate.

7. SR 174-2:1997 Imbracaminti bituminoase cilindrate executate la cald. Conditii tehnice pentru prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice si receptia imbracamintilor executate.

8. STAS 175-87 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase turnate, executate la cald. Conditii tehnice generale de calitate.

9. STAS 539-79 Filer de calcar, filer de creta si filer de var stins in pulbere.

10. STAS 662-89 Lucrari de drumuri. Agregate naturale de balastiera.

11. SR 667-1997 Agregate naturale de piatra prelucrata pentru drumuri. Conditii tehnice generale de executie.

12. STAS 730-89 Agregate naturale pentru lucrari de cai ferate si drumuri. Metode de incercare.

13. STAS 863/1-85 Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

14. STAS 1338/1-84 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Prepararea mixturilor. Pregatirea probelor si confectionarea epruvetelor.

15. STAS 1338/2-87 Lucrari de drumuri. Mixturi asfaltice si imbracaminti bituminoase executate la cald. Metode de determinare si incercare, confectionarea si decofrarea epruvetelor.

16. STAS4032/1-90 Lucrari de drumuri. Terminologie.

17. STAS 5088-75 Lucrari de arta. Hidroizolatii. Prescriptii de proiectare si executie.

18. STAS 5489-80 Bitumuri. Punct de inflamabilitate Marcusson.

19. STAS 8098-68 Bitumuri. Determinarea continutului de parafina

20. STAS 8877-72 Emulsii bituminoase cationice cu rupere rapida pentru lucrari de drumuri.

21. STAS 10969/3-83 Lucrari de drumuri. Adezivitatea bitumurilor pentru drumuri la agregate naturale. Metoda de determinare cantitativa.

22. STAS 11348-87 Lucrari de drumuri. Imbracaminti bituminoase pentru calea pe pod.

23. Ind. AND 521R-1996 Instructiuni tehnice privind metoda de determinare a compozitiei chimice a bitumului rutier pe patru componenti.

24. Ind. AND 526-1996 Instructiuni tehnice privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri.

25. Ind. AND 535-1997 Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri. Incercarea TFOT.

26. Ind. AND 536-1997 Instructiuni tehnice pentru determinarea stabilitatii in strat subtire a bitumului pentru drumuri. Incercarea RTFOT.

27. Ind. AND 537-1997 Normativ privind caracteristicile tehnice ale bitumului neparafinos pentru drumuri.

28. Ind. AND 538-1998 Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la executia lucrarilor de drumuri.2. Tipuri de mixturi asfaltice


Tipurile de mixturi asfaltice cuprinse in prezentul normativ sunt prezentate in tabelul 1.

Tabelul 1

Dimensiunea

Nr. Tipul mixturii asfaltice Simbol maxima Domeniul de aplicare

a granulei

Beton asfaltic cilindrat, cu bitum pur B.A.P. 16 Imbracaminte pe partea

Beton asfaltic cilindrat, cu bitum B.A.m.P. 16 carosabila

modificat a podului

Asfalt turnat dur A.T.D. 8 Imbracaminti la poduri

cu placa de beton.

Asfalt turnat A.T. 7 Imbracaminte pe

trotuare

Mortar asfaltic turnat M.A.T. 5 Strat de protectie a

hidroizolatiei de pe

calea pe pod

Tipul de mixtura asfaltica pentru imbracamintea bituminoasa pe partea carosabila a podului se stabileste prin proiectul de executie, tinand seama de urmatoarele recomandari:

Imbracamintea bituminoasa pe calea podurilor rutiere se executa de regula din mixturi asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat sau asfalt turnat dur preparate cu bitum neparafinos pentru drumuri;

Imbracamintea bituminoasa din beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum modificat cu polimeri se executa in cazul podurilor situate pe drumuri publice cu trafic foarte intens si greu, in scopul cresterii rezistentei la deformatii permanente la temperaturi ridicate si a rezistentei la fisurare la temperaturi scazute.

Mortarul asfaltic turnat se poate utiliza ca strat de protectie a hidroizolatiei sau de egalizare a caii podului, functie de prevederile proiectului de executie.

Asfaltul turnat se utilizeaza in general la executia imbracamintii trotuarelor caii podului.


3. Imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum tip BAP


Conditii tehnice

Elemente geometrice

3.1.1.1. Grosimea totala a imbracamintii din beton asfaltic cilindrat cu bitum este de 6 cm si se executa din doua straturi, grosimea fiecarui strat fiind de 3 cm.

3.1.1.2. Profilul transversal, in aliniament, se executa in forma de acoperis cu doua pante racordate in treimea mijlocie.

Profilul transversal in curbe se executa conform STAS 863/1.

Pantele profilului transversal, in aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot reduce la 1,5% sau 1,0% daca declivitatea in profil longitudinal este de 2,5%4,0% si respectiv mai mare de 4,0%.

3.1.1.3. Profilul longitudinal al traseului drumului si al podului sunt conform documentatiei tehnice de proiectare.


Abateri limita la elementele geometrice

3.1.2.1. Abaterile limita la grosimea straturilor, fata de valorile prevazute in proiect, sunt -10%.

3.1.2.2.. Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m.

3.1.2.3. Denivelarile maxime admise in lungul caii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de 3mm.


Materiale

3.1.3.1. Agregate naturale

3.1.3.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaza sunt urmatoarele:

Cribluri sort 3-8 si 8-16 mm, conform SR 667;

Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667;

Nisip natural 0-3 sau 0-7 mm, conform STAS 662.

3.1.3.1.2. Fiecare tip si sort de agregate trebuie sa fie depozitate separat, in silozuri proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea amestecarii.

3.1.3.2. Filer

3.1.3.2.1. Filerul trebuie sa fie din calcar sau creta macinata, conform STAS 539.

3.1.3.2.2. Filerul se depoziteaza in silozuri sau in incaperi acoperite ferite de umezeala. Nu se admite folosirea filerului aglomerat.

3.1.3.3. Bitum

3.1.3.3.1. Tipurile de bitum care se utilizeaza la prepararea betonului asfaltic cilindrat tip BAP sunt:

Tip D 60/80, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatica calda;

Tip D 80/100, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatica rece.

3.1.3.3.2. Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D 60/80 si D 80/100 sunt prevazute de Normativ A.N.D. nr.537 si sunt prezentate in tabelul 2.

3.1.3.3.3. Transportul bitumului se face in vagoane cisterna speciale sau autotransportoare termoizolate, curate, in conditii in care sa se evite impurificarea sau amestecarea cu alte sorturi de bitum.

3.1.3.4.3. Chit tiocolic, conform reglementarilor tehnice in vigoare, pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei hidrofuge si imbracamintii bituminoase cu elementele de constructie (borduri, rosturi de dilatatie, guri de scurgere, etc.).


Tabelul 2

Nr. Caracteristica Conditii de admisibilitate Metoda de verificare

crt. D 60/80 D 80/100

Penetratie la 25C, 1/10 mm 6080 80100 STAS 42

Punct de inmuiere 4855 4449 STAS 60

Ductilitate la:

- 5C, min., cm 4,0 5,0 SR61

- 25C, min., cm 100 100

Punct de rupere Fraass, C, max. -13 -15 STAS 113

Punct de inflamabilitate Marcusson, C min. 250 250 STAS 5489

6. Solubilitate in solventi organici, %, min. 99,0 99,0 STAS 115

Stabilitate la incalzire in strat subtire la 163 C:

a)     metoda TFOT:

- pierderea de masa, %, max. 0,8 0,8 Instructiuni

- penetratia reziduala, % , min. 50 47 tehnice

- cresterea punctului de inmuiere, C, min. 10 9 A.N.D.

- ductilitatea reziduala la 250C, cm, min. 50 75 nr. 535

b)     metoda RTFOT

- pierderea de masa, %, max. 0,9 0,9 Instructiuni

- penetratia reziduala, %, min. 50 47 tehnice

- cresterea punctului de inmuiere, C, max. 10 9 A.N.D

- ductilitatea reziduala la 25C, cm, min. 50 75 nr.536

Continut de parafina, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099

Densitate la 15C, g/cm3, min. 0,995 0,992 STAS 35

Indice de instabilitate coloidala, max. - 0,5 Instructiuni

tehnice

A.N.D.

Nr. 521R

Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 80 STAS 10969/3


Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAP

3.1.4.1. Compozitia mixturii asfaltice se stabileste pe baza unui studiu preliminar, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice impuse de prezentul normativ.

3.1.4.2. Limitele normale ale procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total, pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP sunt conform Tabel 3.


Tabel 3

Nr. crt. Agregate naturale, % din agregatul total Conditii de admisibilitate

Criblura peste 3,15 mm 4055

Filer si fractiuni sub 0,09 mm 1012


Filer si nisip 0,09 3,15 mm rest pana la 100X

X Proportia de nisip natural din amestecul cu nisip de concasaj este de max. 20%.


3.1.4.3. Granulozitatea normala a agregatului natural total precum si continutul obisnuit de bitum pentru betoanele asfaltice cilindrate tip BAP sunt cuprinse in limitele din tabelul 4.


Tabelul 4

Nr. crt. Specificatii Conditii de admisibilitate

Granulozitatea agregatelor naturale:

- trece prin ciurul de 16 mm, % 90100

- trece prin ciurul de 8 mm, % 6080

- trece prin ciurul de 3,15 mm, % 4560

- trece prin sita de 0,63 mm, % 2540

- trece prin sita de 0,20 mm, % 1425

- trece prin sita de 0,09 mm, % 1012

Continutul de bitum, % din masa 67


3.1.4.4. Continutul optim de bitum in betonul asfaltic cilindrat tip BAP se stabileste prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1,2.

3.1.4.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAP trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 5.


Tabelul 5

Nr. Beton asfaltic cilindrat tip BAP

Caracteristici Tipul bitumului

crt. D 60/80 D 80/100

A Caracteristici pe probe Marshall

Densitate aparenta, kg/m3 , min. 2350 2350

Absorbtie de apa, % vol. max. 1,0 1,0

Stabilitatea (S) la 60C, kN, min. 7,5 7,0

4 Indice de curgere (fluaj) (I) la 60C, mm 1,54,5 1,54,5

B Caracteristici pe probe intacte (carote ) prelevate din imbracaminte

Densitatea aparenta kg/m3, min. 2250 2250

Absorbtia de apa, % vol.max. 2,0 2,0

Grad de compactare, % min. 97 97


3.1.4.6. Corpurile de proba Marshall se confectioneaza conform STAS 1338/1,2.

3.1.4.7. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe mixturi preparate in laborator pentru stabilirea compozitiilor, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din imbracamintea gata executata.


Prescriptii generale de executie

3.2.1. Utilaje si echipamente

3.2.1.1. La executia imbracamintilor bituminoase din beton asfaltic cilindrat preparat cu bitum pur (tip BAP) se folosesc conform SR 174-2:1997 , urmatoarele utilaje si echipamente:

- Instalatie automatizata de preparare a mixturii asfaltice, dotata cu echipamente de dozare a componentilor;

- Rezervoare de stocare a bitumului;

- Repartizator finisor care asigura precompactarea mixturii asfaltice, dotat cu sistem de incalzire a grinzii vibratoare;

- Atelier de compactare compus dintr-un compactor cu pneuri de 120 - 160 kN, un compactor cu rulouri netede de 100 - 120 kN si un compactor de 1,2 kN pentru compactari marginale;

- Autocamioane basculante cu bena termoizolanta sau cu bena acoperita cu prelata;

- Dispozitiv mecanic pentru executia amorsarii cu emulsie bituminoasa cationica;

3.2.2. Pregatirea stratului suport

3.2.2.l. Verificarea cotelor stratului suport conform proiectului de executie.

3.2.2.2. Pregatirea stratului suport se efectueaza diferit in functie de natura acestuia, dupa cum urmeaza:

3.2.2.2.1. In cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica pe suprafata din beton de ciment, se verifica planeitatea acesteia in conformitate cu proiectul de executie si se admite sau respinge continuarea lucrarilor, aceasta fiind faza determinanta.

Suprafata astfel verificata, dupa uscare, se curata si se amorseaza cu emulsie cationica cu rupere rapida;

3.2.2.2.2. In cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica pe stratul de mortar asfaltic turnat, suprafata acestuia se curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida numai atunci cand executia imbracamintii se efectueaza la un interval de peste 24 h de la turnarea mortarului asfaltic sau acesta a fost supus circulatiei;

3.2.2.2.3. In cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica pe un strat bituminos rezultat ca urmare a frezarii imbracamintii bituminoase vechi, suprafata acesteia se curata si se amorseaza cu emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida.

3.2.2.2.4. In cazul in care imbracamintea bituminoasa se aplica direct pe hidroizolatie, se va avea in vedere corelarea stabilitatii termice a hidroizolatiei cu tipul de mixtura utilizat si se va asigura aderenta.

3.2.2.3. Amorsarea se executa mecanizat, realizandu-se o pelicula omogena, pe toata suprafata stratului suport. Dozajul de bitum rezidual va fi de 0,30,4 kg/m2.

3.2.2.4. Amorsarea se face in fata repartizatorului pe distanta minima care sa asigure timpul necesar ruperii complete, a emulsiei bituminoase, dar nu mai mult de 100 m.

3.2.2.5. Suprafata stratului suport pe care se executa amorsarea trebuie sa fie uscata si curata.

Prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice cilindrate tip BAP

3.2. 3.1. Prepararea mixturii asfaltice

3.2.3.1.1. Prepararea mixturii asfaltice cu bitum la cald se realizeaza in instalatii automatizate, conform SR 174/2:1997.

3.2.3.1.2. Statia de preparare a mixturii asfaltice trebuie sa dispuna de un sistem de alimentare si dozare a componentilor. Tolerantele dozajelor de agregate naturale si bitum vor fi conform prevederilor din tabelul 6.


Tabelul 6

Nr. crt. Definirea masurilor Tolerante admise

Dozaj bitum 2%

Dozaj agregate naturale 3%

Dozaj nisip 5%

Dozaj filer 2%


3.2.3.1.3. Se recomanda ca instalatia sa fie prevazuta cu uscator de filer si sa fie dotata cu buncar de stocare a mixturii termoizolat sau cu sistem de incalzire.

3.2.3.1.4. Mixtura asfaltica cilindrata se prepara in conformitate cu prevederile SR 174/2 pct.2.2. , cu precizarea ca temperaturile agregatelor naturale, bitumului si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor vor fi conform tabelului 7.


Tabelul 7

Temperaturile componentelor la prepararea Temperatura

mixturii asfaltice, 0C mixturilor la iesire

din malaxor

Tipul bitumului Agregate naturale la Bitum la intrare in

iesire din uscator malaxor 0C

Tip D 60/80 180 190 160 170 165 175

TipD80/100 175 185 150 170 160 170


3.2.3.2. Transportul mixturii asfaltice

Mixtura asfaltica cilindrata se transporta la punctul de lucru in autocamioane basculante cu bene curate, termoizolante sau acoperite cu prelata.

Se interzice transportul mixturii asfaltice cu autobasculante cu bena neacoperita, intrucat pierderea de temperatura sub limitele stabilite prin prezentul normativ conduce la nerespectarea temperaturilor de asternere si compactare si deci la o imbracaminte bituminoasa neetansa, improprie pentru calea pe podurile rutiere.

3.2.3.3. Asternerea mixturii asfaltice

3.2.3.3.1. Asternerea mixturii asfaltice cilindrate se face la temperaturi atmosferice de peste 10C. Executia se intrerupe pe timp de ploaie sau vant puternic si se reia numai dupa uscarea suportului.

3.2.3.3.2. Asternerea mixturii asfaltice cilindrate se executa numai mecanizat, cu repartizator finisor, care sa asigure precompactarea mixturii asfaltice.

Repartizatorul trebuie sa fie capabil de a asterne mixtura asfaltica fara sa se produca segregarea acesteia, respectand pofilele si grosimile fixate prin proiectul de executie.

3.2.3.3.3. Mixtura asfaltica trebuie asternuta continuu, in mod uniform atat din punct de vedere al grosimii cat si al afanarii.

Viteza de asternere cu repartizatorul trebuie sa fie adaptata conditiei de sosire a mixturii asfaltice de la instalatia de preparare, si cat se poate de constanta pentru a evita total intreruperile in timpul executiei stratului bituminos in ziua respectiva.

In buncarul repartizatorului trebuie sa existe in permanenta suficienta mixtura pentru a se evita o raspandire neuniforma a materialului.

3.2.3.3.4. Imbracamintea bituminoasa pe calea podului se executa prin asternerea mixturii asfaltice pe cate o banda de circulatie, pe straturi.

3.2.3.4. Compactarea mixturii asfaltice

3.2.3.4.1. Operatia de compactare a mixturii asfaltice se executa imediat dupa asternere, astfel incat sa se obtina valorile optime ale caracteristicilor fizico-mecanice si de suprafatare.

3.2.3.4.2. Atelierul de compactare va fi constituit din compactori cu rulouri netede de 120 kN si compactori mici de 1,2 kN pentru compactare marginala.

Numarul compactoarelor va fi stabilit in functie de cantitatea de mixtura ce se asterne si de timpul necesar de compactare pentru inscrierea in limita minima a temperaturii de compactare.

3.2.3.4.3. Numarul optim de treceri al fiecarui compactor se stabileste prin incercari pe un sector de drum, inainte de a se trece la executia imbracamintii bituminoase pe calea podului, dar nu va fi mai mic de 12.

3.2.3.4.4. Temperatura mixturii la asternere si la compactare trebuie sa se incadreze in limitele din tabelul 8.


Tabelul 8

Nr. Temperatura mixturii, C min.

crt. Tipul bitumului la asternere la inceputul la sfarsitul

compactarii compactarii

l. Bitum tip D 60/80 150 145 120

Bitum tip D80/100 145 140 110


3.2.3.4.5. Compactarea se executa in lungul caii podului, de la margine spre axa. Suprafata stratului se va controla in permanenta, micile denivelari care apar pe suprafata se corecteaza dupa prima trecere a compactorului pe toata latimea benzii.

3.2.3.4.6. Pentru ca suprafata stratului sa fie uniforma denivelarile maxime admisibile sub dreptarul de 3 m, in profil longitudinal trebuie sa fie de max. 3 mm, sau conform SR 174-1, functie de clasa tehnica a drumului pe care este situat podul.

3.2.3.4.7. Executia rosturilor longitudinale si transversale

Rosturile de lucru longitudinale si transversale se realizeaza conform prescriptiilor SR174-2,pct.2.4.6.

Rosturile care separa mixtura asfaltica asternuta de la o zi la alta trebuie sa fie astfel realizate incat sa asigure o tranzitie intre suprafetele vechi si noi.


3.3. Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor de executie a imbracamintii bituminoase cilindrate pe calea podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat se executa pe faze, astfel:

Controlul calitatii materialelor inainte de preparare;

Controlul fabricatiei si punerii in opera a mixturii asfaltice;

Controlul stratului suport ca faza determinanta;

Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate.


3.3.1. Controlul calitatii materialelor

Materialele destinate fabricatiei mixturilor asfaltice vor fi verificate in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si in conditiile aratate la pct. 3.1.3. din prezentul normativ.

3.3.1.1. Verificarile si determinarile ce se executa de laboratorul de santier constau in urmatoarele:

3.3.1.1.1. Bitum:

Penetratie la 250C, STAS 42;

Punct de inmuiere IB, STAS 60;

Ductilitate la 25C, SR61.

3.3.1.1.2. Criblura:

Natura mineralogica (examinare vizuala);

Granulozitate, STAS 730;

Coeficient de forma, STAS 730;

Continutul de fractiuni sub 0,09 mm, STAS 730;

3.3.1.1.3. Nisip de concasaj:

Granulozitate, STAS 730;

Coeficient de activitate, STAS 730.

3.3.1.1.4. Nisip natural:

Granulozitate, STAS 4606;

Echivalent de nisip, STAS 730;

Materii organice, STAS 4606.

3.3.1.1.5. Filer de calcar:

Finete, STAS 539;

Umiditate, STAS 539.

3.3.1.2. Frecventa determinarilor prevazute la punctele de mai sus, consta in efectuarea acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinat executiei imbracamintii bituminoase pe calea podurilor rutiere.

3.3.1.3. Verificarile si determinarile ce se executa de un laborator de specialitate autorizat, inainte de inceperea lucrarilor cuprind toate incercarile si determinarile cerute de standardele de profil pentru materiale.


3.3.2. Controlul fabricatiei si punerii in opera a mixturii asfaltice

Mixturile asfaltice de tipul betonului asfaltic cilindrat pentru calea pe pod sunt supuse incercarilor preliminare pentru stabilirea compozitiei mixturii asfaltice si controlului in timpul fabricatiei, in conformitate cu conditiile aratate la pct. 3.1.4. din prezentul normativ si conform SR 174-2:1997.

Verificarile si determinarile se executa de laboratorul de santier, laboratorul antreprenorului sau de un alt laborator autorizat si constau in urmatoarele:

3.3.2.1. Verificari si determinari efectuate de laboratorul de santier in timpul prepararii mixturii asfaltice:

Determinarea granulozitatii si umiditatii amestecului de agregate naturale;

Reglarea predozatoarelor conform retetei adaptate;

Controlul reglajului de dozare a materialelor la instalatia de preparare a mixturii asfaltice.

Verificarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale, a liantului, a mixturii asfaltice la iesirea din malaxor, la asternere si compactare;

Verificarea compozitiei mixturii asfaltice: continut de bitum si granulozitatea agregatului total, conform STAS 1338/2;

3.3.2.2. Incercari si determinari efectuate de laboratorul antreprenorului sau la un alt laborator autorizat, pentru:

3.3.2.2.1. Stabilirea compozitiei mixturii asfaltice si a caracteristicilor fizico-mecanice pe epruvete Marshall conform pct.3.1.4. din prezentul normativ.

3.3.2.2.2. Verificarea calitatii mixturii asfaltice in timpul executiei imbracamintii, din mixturi prelevate de la instalatia de preparare sau de la asternere:

compozitia mixturii asfaltice;

caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall;

3.3.2.3. Pentru verificarea compozitiei mixturilor asfaltice se determina granulozitatea agregatelor naturale si dozajul de bitum, care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator.

Abaterile admise fata de compozitia prescrisa sunt conform tabelului 9.

3.3.2.4. Frecventa verificarilor si determinarilor efectuate pentru controlul calitatii - fabricatiei este data in tabelul 10.


Tabelul 9

Caracteristica Abateri maxime admise (%)

Dozajul de liant 0,3

Compozitia granulometrica:

fractiunea 8-16 mm 5

fractiunea 3,15 -8 mm 5

fractiunea 0,63 - 3,15 mm 4

fractiunea 0,2 - 0,63 mm 3

fractiunea 0,09 - 0,2 mm 2

fractiunea 0,09 - 0 mm 1,5
Tabelul 10


Nr. Natura controlului sau incercarii Frecventa controlului sau incercarii la laboratorul

crt. antreprenorului de santier

Studiu preliminar de

Caracteristici fizico-mecanice pe laborator pentru stabilirea

epruvete Marshall compozitiei mixturii -

asfaltice

Mixtura asfaltica de la

malaxor: 1 proba/200t -

mixtura fabricata sau pe

lucrare pentru cantitati de

sub 200t

Controlul reglajului instalatiei de - Inainte de inceperea

preparare a mixturii asfaltice fabricatiei fiecarui tip de

mixtura, cu consemnare

scrisa

Compozitia mixturii asfaltice Mixtura asfaltica de la

malaxor: 1 proba/200t

mixtura fabricata sau pe zilnic

lucrare pentru cantitati de

sub 200t

Temperatura agregatelor, a liantului si

a mixturii la iesirea din malaxor - permanent, min. la 1 ora

Temperatura mixturii la asternere si la - permanent, min. la 3 ore

compactare


3.3.2.5. Calitatea mixturilor asfaltice preparate va fi atestata prin declaratia de conformitate si prin buletinul de incercari elaborat pe baza incercarilor si analizelor de laborator.


3.3.3. Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate

Imbracamintea bituminoasa gata executata va fi supusa urmatoarelor verificari:

Verificari prin analize de laborator efectuate de laboratorul antreprenorului sau de un alt laborator autorizat;

Verificari prin masuratori tehnice de drum.

3.3.3.1. Verificari prin analize de laborator

3.3.3.1.1. Verificarile prin analize de laborator se efectueaza pe probe prelevate din imbracamintea bituminoasa la 20 zile de la executia acesteia si constau in urmatoarele determinari:

Compozitia mixturii asfaltice, care trebuie sa corespunda dozajelor stabilite prin studiul preliminar de laborator, abaterile admise fiind cele din tabelul 9;

Caracteristici fizico-mecanice pe epruvete Marshall.


3.3.3.1.2.Verificari pe probe intacte (carote) prelevate din imbracamintea bituminoasa.

Verificarile prin analize de laborator pe carote prelevate numai cu carotiera, se efectueaza numai in caz de litigii, si/sau la cererea scrisa a comisiei de receptie a lucrarii pentru rezolvarea unor neconformitati.

3.3.3.1.3. Gradul de compactare se verifica, de regula, prin incercari nedistructive (cu gamadensimetru) conform instructiunilor aprobate.

3.3.3.2. Verificari prin masuratori tehnice

3.3.3.2.1. Verificarea elementelor geometrice: prin verificarea profilului transversal si longitudinal si a uniformitatii in profil longitudinal cu echipamente adecvate omologate conform prevederilor SR 174/2 pct.3.4 si 3.5.4. Imbracaminte bituminoasa cilindrata executata la cald din beton asfaltic cilindrat cu bitum modificat tip B.Am.P.


Conditii tehnice


4.1.1. Elemente geometrice conform pct.3.1.1. din prezentul normativ.

4.1.2. Materiale

4.1.2.1. Agregate naturale

Cribluri sort 3-8 si 8-16 mm, conform SR 667;

Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667;

Nisip natural sort 0-3 mm sau 0-7 mm, conform SR 662.

4.1.2.2. Filer din calcar sau creta macinata conform STAS 539.

4.1.2.3. Bitum.

4.1.2.3.7. Tipul de bitum care se utilizeaza la prepararea bitumului modificat tip Bm pentru betonul asfaltic cilindrat tip BAmP este D 80/100 cu caracteristici tehnice conform Normativ AND indicativ nr. 537 si aratate in tabel 2 din prezentul normativ.

4.1.2.3.2. Temperatura bitumului la descarcarea din mijlocul de transport in rezervoarele de stocare ale instalatiei de preparare a bitumului modificat trebuie sa fie de min.l40C.

4.1.2.4. Polimeri

4.1.2.4.1. Polimerii utilizati pentru modificarea bitumului folosit la executia imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod din prezentul normativ sunt de tipul elastomerilor termoplastici liniari, iar caracteristicile acestora sunt conform celor prevazute in certificatul de conformitate a calitatii emis, potrivit reglementarilor in vigoare.4.1.2.4.2. Dozajul normal de polimer este de 46% din greutatea bitumului, procent care se stabileste in functie de tipul polimerului, bitumul utilizat, zona climatica de aplicare si tipul lucrarii, in conditiile respectarii conditiilor tehnice pentru bitumul modificat cu polimeri tip Bm prevazute la pct. 4.1.2.5. din prezentul normativ.

4.1.2.4.3. Tipul de polimer si dozajul acestuia in bitum se stabilesc pe baza unui studiu preliminar de laborator autorizat, tinandu-se seama de respectarea conditiilor tehnice precizate in prezentul normativ.


4.1.2.5. Bitumul modificat

4.1.2.5.1. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca bitumul modificat tip Bm sunt conform Instructiuni tehnice AND indicativ 526 si sunt prevazute in tabelul 11.

4.1.2.5.2. Prepararea, transportul si depozitarea bitumului modificat cu polimeri se efectueaza conform pct.3.1. din Instructiuni tehnice AND nr.526.


4.1.2.6. Alte materiale

4.1.2.6.1. Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida conform STAS 8877, pentru amorsarea stratului suport.

4.1.2.6.2. Chit tiocolic, conform reglementarilor tehnice in vigoare, pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei hidrofuge si imbracamintii bituminoase cu elementele de constructie (borduri, rosturi de dilatatie, guri de scurgere, etc.).


Tabelul 11

Nr. Caracteristica Conditii de Metoda de

crt. admisibilitate verificare

Penetratia la 25C, 1/10 mm 55-70 STAS 42

Punct de inmuiere IB, C, min. 55 STAS 60

Ductilitate la 130C cm, min. 80 SR 61

Punct de rupere Fraass, C, max. -20 STAS 113

Revenire elastica la 13C, % min. 75 Metodologie

ANDnr.538

Stabilitate la incalzire in strat subtire la 163C

(metoda TFOT)

- pierdere de masa, % max. 0,8

- penetratie reziduala, % min. 50 Instructiuni

- cresterea punctului de inmuiere; C, max. 9 tehnice

- ductilitatea reziduala la 25 C, cm, min. 80 AND nr.535

- revenirea elastica la 13 C, % min. 75

Adezivitate pe agregat etalon, %, min. 85 STAS 10969/3

Omogenitate (microscop cu lumina fluorescenta) %: 80 Metodologie

Dispersie foarte fina a particulelor sub 5 m, %, min. AND nr.538

Stabilitate la stocare 72 ore la temperatura de 163C: 5 Metodologie

Diferenta intre punctele de inmuiere, C, max. A.N.Dnr.538


4.1.3. Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate cu bitum modificat tip BAmP

4.1.3.1. Granulozitatea agregatului natural total precum si continutul de bitum pentru betonul asfaltic cilindrat tip BAmP sunt cuprinse in limitele date in tabelul 4, pct.3.1.4 din prezentul normativ.

4.1.3.2. Continutul optim de bitum se stabileste prin studii preliminare de laborator conform STAS 1338/1,2.

4.1.3.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale betoanelor asfaltice cilindrate tip BAmP trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 12.


Tabelul 12

Nr. Caracteristici Beton asfaltic

crt. cilindrat tip BAmP

A Caracteristici pe probe Marshall

Densitate aparenta, kg/m , min. 2350

Absorbtie de apa, % vol, max. 1,0

Stabilitatea (S) la 60C, kN, min. 10,0

Indice de curgere (fluaj) (I) la 60 C, mm 2,03,5

B Caracteristici pe probe intacte (carote)

Densitatea aparenta kg/m3, min. 2250

Absorbtia de apa, % vol.max. 2,0

Grad de compactare, % min. 97


4.1.3.4. Corpurile de proba Marshall se confectioneaza conform STAS 1338/1,2 cu mentiunea ca temperatura mixturii asfaltice si a tiparelor trebuie sa fie majorata cu 10C fata de STAS, iar compactarea sa se efectueze cu 75 x 75 lovituri/epruveta.

4.1.3.5. Caracteristicile fizico-mecanice ale mixturilor asfaltice se determina pe mixturi preparate in laborator pentru stabilirea compozitiilor, pe probe de mixtura prelevate de la malaxor sau de la asternere pe parcursul executiei, precum si din imbracamintea gata executata.


Prescriptii generale de executie

4.2.1. Utilajele si echipamentele utilizate la executia imbracamintii bituminoase din beton asfaltic cilindrat cu bitum modificat sunt:

4.2.1.1. Conform pct.3.2.1. din prezentul normativ .

4.2.1.2. Instalatie speciala pentru prepararea bitumului modificat cu polimeri si rezervor vertical de stocare a bitumului modificat, conform 'Instructiuni tehnice privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri' - indicativ A.N.D. 526.

4.2.2. Pregatirea stratului suport conform pct.3.2.2. din prezentul normativ si SR 174/2.

4.2.3. Prepararea si punerea in opera a mixturilor asfaltice cilindrate tip BAmP

4.2.3.1. Prepararea bitumului modificat

4.2.3.1.1. Prepararea bitumului modificat se realizeaza in rafinarie sau pe santier, la locul de preparare a mixturii asfaltice.

4.2.3.1.2. Prepararea bitumului modificat, transportul si depozitarea se realizeaza conform 'Instructiuni tehnice privind executia imbracamintilor bituminoase cilindrate la cald realizate cu bitum modificat cu polimeri' - indicativ AND nr.526.

4.2.3.2. Prepararea mixturii asfaltice

Mixtura asfaltica se prepara in conformitate cu prevederile SR 174-2 pct. 2.2.2., cu precizarea ca temperaturile agregatelor naturale, ale bitumului modificat si ale mixturii asfaltice la iesirea din malaxor vor fi conform tabelului 13.


Tabelul 13

Temperatura componentelor la prepararea mixturii Temperatura mixturii la iesirea

asfaltice, C din malaxor, C

Amestec de agregate naturale Bitum modificat

180-190 165-175 170-180


4.2.3.3. Transportul mixturii asfaltice

4.2.3.3.1. Mixtura asfaltica se transporta in autocamioane basculante cu bena termoizolanta sau acoperite cu prelata.

Se interzice transportarea mixturii asfaltice in autotransportoare cu bena neacoperita, intrucat pierderea de temperatura sub limitele stabilite prin prezentul normativ conduce la transformarea acesteia intr-un material rigid, neutilizabil.

4.2.3.3.2. Necesarul mijloacelor de transport pentru mixtura asfaltica se stabileste in functie de distanta de transport prin realizarea unei corelatii corespunzatoare intre capacitatea acestora si cea a repartizatorului de asfalt, astfel incat sa se realizeze asternerea mixturii fara intrerupere.

4.2.3.4. Asternerea mixturii asfaltice

4.2.3.4.1. Asternerea mixturii asfaltice se face la temperaturi atmosferice de peste 15C. Executia se intrerupe pe timp de ploaie sau vant, si se reia numai dupa uscarea stratului suport.

4.2.3.4.2. Asternerea mixturii asfaltice se realizeaza numai mecanizat, cu repartizor - finisor, care sa asigure precompactarea mixturii asfaltice.

Asternerea mixturii asfaltice se executa in conditiile aratate la pct. 3.2.3.3. din prezentul normativ si conform prevederilor SR 174-2 pct. 2.4.2.

4.2.3.5. Compactarea mixturii asfaltice

4.2.3.5.1. Compactarea mixturii asfaltice se executa conform prevederilor de la pct. 3.2.3.4. din prezentul normativ cu urmatoarele precizari:

Atelierul de compactare va fi constituit dintr-un compactor cu pneuri de 120 -160 kN si unul cu rulouri netede de 120 kN;

Numarul minim de treceri al fiecarui compactor va fi de 14.

4.2.3.5.2. Temperatura mixturii la asternere si la compactare trebuie sa se incadreze in limitele prevazute in tabelul 14.


Tabelul 14

Temperatura mixturii, C, min.

la asternere la inceputul compactarii la sfarsitul compactarii

min.160 min.155 min.130


4.2.3.5.3. Executia rosturilor longitudinale si transversale.

Rosturile longitudinale si transversale se executa conform pct.3.2.3.4.7. din prezentul normativ sau prescriptiilor SR 174-2, pct.2.4.6.


Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor de executie a imbracamintii bituminoase cilindrate pe calea podurilor rutiere, din beton asfaltic cilindrat tip BAm P se executa pe faze, astfel:

Controlul fabricatiei bitumului modificat cu polimeri;

Controlul calitatii materialelor;

Controlul fabricatiei si punerii in opera a mixturii asfaltice;

Controlul stratului suport ca faza determinanta;

Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate.

4.3.1. Controlul fabricatiei bitumului modificat cu polimeri

4.3.1.1. Bitumul pur, polimerul si bitumul modificat se verifica de catre un laborator autorizat, independent, laboratorul producatorului, respectiv al rafinariei, in cazul prepararii liantului in rafinarie, sau al antreprenorului, in cazul prepararii acestuia pe santier, in conformitate cu prevederile de la 3.1.3. din prezentul normativ.

4.3.1.1.2. in timpul prepararii bitumului modificat, verificarile constau in urmatoarele :

Verificarea indicelui de instabilitate coloidala al bitumului;

Verificarea temperaturii de preparare a bitumului modificat;

Urmarirea respectarii dozajului de polimer;

Verificarea omogenitatii, la microscopul cu lumina fluorescenta.

4.3.1.1.3. Prepararea bitumului modificat cu polimeri se va efectua sub directa supraveghere a laboratorului autorizat conform reglementarilor in vigoare.

4.3.1.1.4. Calitatea bitumului modificat cu polimeri va fi atestata prin buletine de incercare elaborate pe baza incercarilor si analizelor de laborator.


4.3.2. Controlul calitatii materialelor inainte de anrobare

Materialele destinate fabricatiei mixturilor asfaltice cilindrate vor fi verificate in conformitate cu prescriptiile din standardele respective si cu conditiile aratate la pct.3.1.3. din prezentul normativ.

4.3.2.1. Verificarile si determinarile ce se executa de laboratorul de santier constau in urmatoarele:

4.3.2.1.1. Bitum:

Penetratie la 250C, STAS 42;

Punct de inmuiere IB, STAS 60;

Ductilitate la25C, SR 61.

4.3.2.1.2. Bitum modificat cu polimeri:

Penetratie la 25C. STAS 42;

Punct de inmuiere IB, STAS 60;

Ductilitate la l3C, SR 61.

Revenire elastica la 13C, ind. AND nr.538.

4.3.2.1.3.Criblura:

Natura mineralogica (examinare vizuala);

Granulozitate, STAS 730;

Coeficient de forma, STAS 730;

Continutul de fractiuni sub 0,09 mm, STAS 730.

4.3.2.1.4. Nisip de concasaj:

Granulozitate, STAS 730;

Coeficient de activitate, STAS 730.

4.3.2.1.5. Nisip natural:

Granulozitate, STAS 4606;

Echivalent de nisip, STAS 730;

Materii organice, STAS 4606.

4.3.2.1.6. Filer de calcar:

Finete, STAS 539;

Umiditate, STAS 539.

4.3.2.1.7. Frecventa determinarilor prevazute la punctele de mai sus, consta in efectuarea acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinat executiei imbracamintii bituminoase pe calea podurilor rutiere.

4.3.2.2. Verificarile si determinarile ce se executa de un laborator autorizat, independent si/sau de laboratorul furnizorului cuprind toate incercarile si determinarile cerute de standardele de profil pentru materiale, inainte de inceperea lucrarilor.


Controlul fabricatiei si punerii in opera a mixturilor asfaltice BamP

Controlul fabricatiei si punerii in opera a mixturilor asfaltice de tip BAmP se efectueaza conform pct. 3.3.2. din prezentul normativ.


Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate

Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate se efectueaza conform pct. 3.3.3. din prezentul normativ si SR 174/2:1997, pct.3.4. si 3.5.


5. Imbracaminte bituminoasa turnata executata la cald din asfalt turnat dur


Conditii tehnice

5.1.1. Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur sunt conform STAS 175 si conform pct. 5.1.5. din prezentul normativ.


5.1.2. Elemente geometrice

5.1.2.1. Grosimea imbracamintii din asfalt turnat dur, stabilita constructiv, este de 5 cm si se executa intr-un strat in cazul turnarii mecanizate si in doua straturi in cazul turnarii manuale.

5.1.2.2. Profilul transversal, in aliniament, se executa in forma de acoperis cu doua pante racordate in treimea mijlocie.

Profilul transversal in curbe se executa conform STAS 863/1.

Pantele profilului transversal, in aliniament sunt de 2%. Aceste pante se pot reduce la 1,5% sau 1,0% daca declivitatea in profil longitudinal este de 2,5%4,0% si respectiv mai mare de 4,0%.

5.1.2.3. Profilul longitudinal al traseului drumului si al podului sunt conform documentatiei tehnice de proiectare.


5.1.3. Abateri la elementele geometrice

5.1.3.4. Abaterile limita la grosimea straturilor, fata de valorile prevazute in proiect, sunt 10%.

5.1.3.5. Abaterile limita la panta profilului transversal sunt de 2,5 mm/m pentru imbracaminti asternute mecanizat si de 5 mm/m pentru imbracaminti turnate manual.

5.1.3.6. Denivelarile maxime admise in lungul caii pe pod, sub dreptarul de 3 m sunt de 3 mm in cazul asternerii mecanizate si respectiv 5 mm in cazul turnarii manuale.


5.1.4. Materiale

5.1.4.1. Agregate naturale

5.1.4.1.1. Agregatele naturale care se utilizeaza sunt urmatoarele:

Cribluri sort 3-8 mm, conform SR 667;

Nisip de concasaj sort 0-3 mm, conform SR 667.

5.1.4.1.2. Fiecare tip si sort de agregate trebuie sa fie depozitate separat, in silozuri proprii, pe platforme betonate, amenajate cu pereti despartitori pentru evitarea amestecarii si impurificarii agregatelor.

5.1.4.2. Filerul trebuie sa fie din calcar sau creta macinata, conform STAS 539.

5.1.4.3. Bitum

5.1.4.3.1. Tipurile de bitum care se utilizeaza la prepararea asfaltului turnat dur sunt:

Tip D 25/40, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatica calda;

Tip D 40/50, conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, pentru zona climatica rece.

5.1.4.3.2. Caracteristicile tehnice ale tipurilor de bitum tip D 25/40 si D 40/50, prevazute de normativ AND indicativ nr.537, sunt prezentate in tabelul 15.

5.1.4.4. Alte materiale

5.1.4.4.1. Emulsie bituminoasa cationica cu rupere rapida conform STAS 8877, pentru amorsarea stratului suport.

5.1.4.4.2. Aditiv tensioactiv pentru imbunatatirea adezivitatii bitumului la agregate naturale, conform datelor prevazute de certificatul de conformitate a calitatii emis potrivit reglementarilor in vigoare.

Tipul de aditiv si procentul acestuia in bitum se stabilesc prin incercari preliminare de laborator de catre producatorul mixturii asfaltice in vederea stabilirii necesitatii aditivarii bitumului, astfel incat sa fie realizata conditia de adezivitate prevazuta in tabelul 15.

5.1.4.4.3. Chit tiocolic, conform reglementarilor tehnice in vigoare, pentru colmatarea rosturilor in zonele de contact ale sapei hidrofuge si imbracamintii bituminoase cu elementele de constructie (borduri, rosturi de dilatatie, guri de scurgere, etc.).


Tabelul 15

Nr. Conditii de Metoda de

crt. Caracteristica admisibilitate verificare

D 25/40 D 40/50

Penetratie la 250C, 1/10 mm 2540 4050 STAS 42

Punct de inmuiere 5767 5560 STAS 60

Ductilitate la:

- 5C, min., cm - - SR 61

- 25C, min., cm. 25 50

Punct de rupere Fraass, C, max. -10 -12 STAS 113

Punct de inflamabilitate Marcusson, C min. 260 260 STAS 5489

Solubilitate in solventi organici, %, min. 99,0 99,0 STAS115

Continut de parafina, %, max. 2,0 2,0 STAS 8099

Densitate la 15C, g/cm3, min. 1,0 0,998 STAS 35

Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 80 STAS 10969/3


5.1.5. Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur

5.1.5.1. Compozitia mixturii asfaltice respectiv limitele procentelor sorturilor de agregate naturale din agregatul total, pentru asfaltul turnat dur sunt conform STAS 175 si cuprinse in tabelul 16.

5.1.5.2. Continutul optim de bitum in mixturile asfaltice de tipul ATD se stabileste prin studii preliminare de laborator, efectuate conform STAS 1338/1,2.

5.1.5.3. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur, se determina pe cuburi si pe cilindri Marshall, confectionate conform STAS 1338/1,2 si trebuie sa indeplineasca conditiile din tabelul 17.


Tabelul 16

Nr. Specificatii Conditii de admisibilitate

crt. ATD

Criblura peste 3,15 mm, % 3040


Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 2030

Filer si nisip 0,09 3,15 mm, % rest pana la 100%

Continut de bitum, % din masa 7,59,5***

7,09,0***


* in cazul turnarii in doua straturi;

* in cazul turnarii intr-un strat;

*** asternere manuala;

**** asternere mecanizata.


Tabelul 17

Nr. Caracteristici Asfalt turnat dur

crt.

A Caracteristici pe cuburi:

Densitate aparenta, kg/m , min. 2400

Absorbtia de apa, % vol 01

Rezistenta la compresiune la 22C N/mm2, min. 3,5

Rezistenta la compresiune la 50C N/mm2, min. 1,7

Reducerea rezistentei la compresiune dupa 28 zile 10

imersie in apa la temp. de 22 C, % max.

Patrunderea la 40C sub o forta de 525 N, aplicata 17

timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson avand

sectiunea de 500 mm2 , mm.

B Caracteristici pe cilindri Marshall

Stabilitate (S) la 60C, kN, min. 5,5

Indice de curgere (fluaj) (I) la 60C, mm. 1,5 4,55.1.5.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat dur se determina pe mixturi preparate in laborator pentru stabilirea compozitiei pe probe de mixturi prelevate de la malaxor si de la asternere precum si pe carote prelevate din imbracamintea executata.


5.2. Prescriptii generale de executie

5.2.1. Utilaje si echipamente

5.2.1.1. Pentru preparare, conform STAS 175:

- instalatii speciale (malaxoare mecanice sau statii fixe) cu sau fara incalzire prealabila a materialelor, dotate cu echipamente de dozare a componentilor (dispozitive de cantarire sau dozare volumetrica);

- instalatii pentru prepararea la cald a mixturilor asfaltice cilindrate prevazute cu malaxor cu sistem de incalzire si mentinere a temperaturii si uscatoare - incalzitoare pentru filer.

5.2.1.2. Pentru asternere, conform STAS 175:

- repartizatoare prevazute cu vibratoare in cazul asternerii mecanizate a mixturii;

- dispozitiv mecanic pentru executia amorsarii stratului suport.


5.2.2. Pregatirea stratului suport

5.2.2.1. Pregatirea stratului suport, conform pct.3.2.2. din prezentul normativ sau STAS 11348, constituie faza determinanta pentru continuarea lucrarilor.

5.2.2.2. Amorsarea se executa mecanizat in conditiile prezentate la pct.3.2.2. din prezentul normativ.


5.2.3. Prepararea si punerea in opera a asfaltului turnat dur

Prepararea, transportul si punerea in opera a asfaltului turnat dur se efectueaza conform STAS 175:87, cu urmatoarele precizari:

5.2.3.1. Transportul se face in autotransportoare prevazute cu dispozitive de amestecare si de incalzire sau in malaxoare mecanice mobile.

5.2.3.2. Temperatura la asternere a asfaltului turnat dur este de min. 180C.

5.2.3.3. Asternerea se executa mecanizat cu repartizatoare prevazute cu vibratoare sau manual cu drisca.

5.2.3.4. Suprafata proaspat turnata se trateaza cu 2-3 kg/m2 nisip sort 0-3 si se compacteaza cu rulouri usoare de 40-50 kg.

5.2.3.5. Pentru sporirea rugozitatii in zonele periculoase suprafata se cluteaza cu 6-8 kg/m2 de criblura 8-16 mm bitumata si se compacteaza cu un rulou de aproximativ 100 kg.

Tratarea suprafetei se efectueaza cand mixtura are o temperatura de 130C si max.l40C.

5.3. Controlul calitatii lucrarilor

Controlul calitatii lucrarilor de executie a imbracamintii bituminoase pe calea podurilor rutiere, din asfalt turnat dur se executa , astfel:

Controlul calitatii materialelor;

Controlul fabricatiei si punerii in opera a asfaltului turnat dur;

Controlul stratului suport ca faza determinanta;

Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate.


5.3.1.Controlul calitatii materialelor

5.3.1.1. Verificarea materialelor in laboratorul de santier:

5.3.1.1.1.Bitum:

Penetratie la 25C, STAS 42;

Punct de inmuiere IB, STAS 60;

Ductilitate la 25C, SR 61.

5.3.1.1.2.Criblura:

Natura mineralogica (examinare vizuala);

Granulozitate, STAS 730;

Coeficient de forma, STAS 730;

Continutul de fractiuni sub 0,09 mm, STAS 730.

5.3.1.1.3. Nisip de concasaj:

Granulozitate, STAS 730;

Coeficient de activitate, STAS 730.

5.3.1.1.4. Filer de calcar:

Finete, STAS 539;

Umiditate, STAS 539.

5.3.1.1.5. Frecventa determinarilor prevazute la punctele de mai sus, consta in efectuarea acestora pentru fiecare lot de materiale aprovizionat destinate executiei imbracamintii bituminoase pe calea podurilor rutiere.

5.3.1.2. Controlul calitatii materialelor la un laborator autorizat, independent si/sau la laboratorul anteprenorului pentru toate materialele conform standardelor de profil, inainte de inceperea lucrarilor.

5.3.2. Controlul fabricatiei si punerii in opera

5.3.2.1. Controlul in timpul prepararii:

- respectarea temperaturilor tehnologice a agregatelor naturale si a bitumului atunci cand acestea sunt incalzite in prealabil, permanent;

- respectarea succesiunii de introducere a materialelor in procesul de preparare, la fiecare sarja;

- respectarea duratei de malaxare in conformitate cu prescriptiile STAS 175, permanent.

5.3.2.2. Verificarea compozitiei mixturilor asfaltice de tipul asfaltului turnat dur in timpul prepararii pe probe prelevate de la malaxor (2 x 10 kg pentru fiecare 200 tone de mixtura fabricata sau /lucrare cand cantitatea este mai mare de 200 t) prin:

- verificarea continutului de bitum conform STAS 1338/2;

- verificarea granulozitatii agregatului natural, conform STAS 1338/2;

- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.

5.3.3. Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate

5.3.3.1. Controlul calitatii imbracamintii bituminoase executate se face dupa minim 20 zile de la darea in circulatie prin metode nedistructive sau pe carote, in caz de litigiu, la cererea beneficiarului si consta in verificarile mentionate la pct. 5.3.2.2. privind compozitia mixturii asfaltice.

5.3.3.2. Verificarea respectarii elementelor geometrice se face in conformitate cu prevederile SR 174/2.


6. Mortar asfaltic turnat ca strat de protectie sau de egalizare pentru calea pe pod


6.1. Conditii tehnice

6.1.1. Elemente geometrice

6.1.1.1. Grosimea stratului de mortar asfaltic turnat se stabileste constructiv si prezinta valori de 1 pana la 2 cm.

6.1.1.2. La turnarea mortarului asfaltic se vor respecta conditiile impuse de proiectul de executie pentru profilul transversal si longitudinal, conform STAS 1348-87.


6.1.2.Materiale

6.1.2.1. Agregate naturale 6.1.2.1.7.Agregatele naturale care se utilizeaza sunt urmatoarele:

Nisip de concasaj sort 0,3 mm, conform STAS 667.

6.1.2.2. Filerul trebuie sa fie din calcar sau creta macinata, conform STAS 539.

6.1.2.3. Bitum tip D 60/80, cu caracteristici tehnice conform normativ indicativ A.N.D. nr.537 prezentate m tabelul 18.

6.1.2.4. Alte materiale, conform pct.5.1.4.4. din prezentul normativ sau STAS 11348.


Tabelul 18

Nr. Metoda de

crt. Caracteristici Tip D 60/80 verificare

Penetratie la 25C, 1/10 mm 6080 STAS 42

Punct de inmuiere 4955 STAS 60

Ductilitate la:

5 C, min., cm 4,0 SR61

250C, min., cm. 100

Punct de rupere Fraass, C, max. -13 STAS113

Punct de inflamabilitate Marcusson, 0C min. 250 STAS 5489

Solubilitate in solventi organici, %, min. 99,0 STAS 115

Stabilitate la incalzire in strat subtire la 163 C:

a) metoda TFOT:

- pierderea de masa, %, max. 0,8 Instructiuni

- penetratia reziduala, % , min. 50 tehnice

- cresterea punctului de inmuiere, C, max. 10 A.N.D.

- ductilitatea reziduala la 250C, cm, min. 50 nr.535

b) metoda RTFOT

- pierderea de masa, %, max. 0,9 Instructiuni

- penetratia reziduala, %, min. 50 tehnice

- cresterea punctului de inmuiere, C, max. 10 A.N.D

- ductilitatea reziduala la 250C, cm, min. 50 nr.536

Continut de parafina, %, max. 2,0 STAS 8099

Densitate la 15 C, g/cm , min. 0,995 STAS 35

Adezivitate pe agregat etalon, min. 80 STAS 10969/3


6.1.3. Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat

6.1.3.1. Compozitia mortarului asfaltic turnat, conform STAS 11348, este prezentata in tabelul 19.

6.1.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale mortarului asfaltic turnat se determina pe epruvete cubice si sunt conform tabelului 20.


Tabelul 19

Nr. Specificatii Conditii de admisibilitate

crt.

Continut de agregate peste 3,15 mm, % 520

Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 2535

Filer si nisip 0,09 3,15 mm, % rest pana la 100%

Continut de bitum, % din masa 1112


Tabelul 20

Nr. Caracteristici Conditii de

crt. admisibilitate

Densitate aparenta, kg/m3, min. 2150

Absorbtia de apa, % vol. 0 1

Patrunderea la 40C sub o forta de 525 N, aplicata timp 1 15

de 30 min. cu un poanson cu sectiunea de 500 mm2, mm


6.2. Prescriptii generale de executie

6.2.1.Utilaje si echipamente, conform pct.5.2.1.din prezentul normativ sau STAS 175.

6.2.2. Pregatirea stratului suport, conform pct.5.2.2. din prezentul normativ sau STAS 11348-87.

6.2.3. Prepararea si punerea in opera a mortarului asfaltic turnat

6.2.3.1. Prepararea, transportul si punerea in opera a mixturilor asfaltice turnate de tipul MAT se efectueaza conform STAS 175.

6.2.3.2. Mortarul asfaltic turnat, ca strat de protectie a hidroizolatiei sau ca strat de egalizare se aplica dupa amorsarea acesteia cu emulsie.


6.3. Controlul calitatii lucrarilor

6.3.1. Controlul procesului de preparare a mortarului asfaltic turnat, conform STAS 175.

6.3.2. Verificarea materialelor, conform prevederilor standardelor de materiale si pct.5.3.1. din prezentul normativ.

6.3.3. Verificarea compozitiei si a caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/1,2, pe probe luate de la malaxor sau de la asternere prin:

- verificarea continutului de bitum;

- verificarea granulozitatii agregatului total din mixtura;

- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice.

6.3.4. Verificarea stratului suport ca faza determinanta.

6.3.5. Controlul calitatii imbracamintii executate

6.3.5.1. Verificari pentru compozitia mortarului asfaltic si a caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/1,2.

6.3.5.2. Verificarea respectarii elementelor geometrice pe parcursul executiei, conform STAS 174/2.


7. Asfalt turnat pentru executia imbracamintii pe trotuare la calea pe pod


7.1. Conditii tehnice

7.1.1. Elemente geometrice

7.1.1.1. Grosimea imbracamintii pe trotuare se stabileste constructiv si are valori cuprinse intre 23 cm.


7.1.2. Materiale

7.1.2.1. Agregate naturale

7.1.2.1.1. Agregatele naturale:

Nisip natural sort 0-3 mm, conform STAS 662

Nisip grauntos (pietris) sort 3-7 mm, conform STAS 662.

7.1.2.1.2.Filerul trebuie sa fie din calcar sau creta macinata, conform STAS 539.

7.1.2.2. Bitum, tip D 40/50, cu caracteristici tehnice conform normativ indicativ A.N.D. nr.537, prezentate in tabelul 15 din prezentul normativ.

Compozitia si caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat

7.1.3.1. Compozitia asfaltului turnat, conform STAS 175-87 si este prezentata in tabelul 21.


Tabelul 21

Nr. Specificatii Conditii de admisibilitate

crt.

Nisip grauntos 3,15-7,1 mm, % 3040

Filer si fractiuni din nisipuri sub 0,09 mm, % 2030

Filer si nisip 0,09 3,15 mm, % rest pana la 100%

Continut de bitum, % din masa 7,59,5


7.1.3.2. Caracteristicile fizico-mecanice ale asfaltului turnat sunt conform STAS 175 si sunt prezentate in tabelul 22.


Tabelul 22

Nr. Caracteristici Asfalt turnat

crt.

A Caracteristici pe cuburi:

Densitate aparenta, kg/m , min. 2400

Absorbtia de apa, % vol 01

Rezistenta la compresiune la 22C N/mm2, min. 3,0

Rezistenta la compresiune la 50C N/mm2, min. 1,5

Reducerea rezistentei la compresiune dupa 28 zile 10

imersie in apa la temp. de 22 C, % max.

Patrunderea la 40C sub o forta de 525 N, aplicata 115

timp de 30 min. cu ajutorul unui poanson avand

sectiunea de 500 mm2, mm.

B Caracteristici pe cilindri Marshall

Stabilitate (S) la 60C, kN, min. 4,0

Indice de curgere (fluaj) (I) la 60C, mm. 1,5 4,5


7.2. Prescriptii generale de executie

7.2.1. Prepararea asfaltului turnat, conform STAS 175 si conform pct.5.2. din prezentul normativ.

7.2.2. Transportul asfaltului turnat se face in transportoare de asfalt turnat (TAT) prevazute cu dispozitive de amestecare si de incalzire sau in malaxoare mecanice mobile prevazute cu sisteme de incalzire.

7.2.3. Punerea in opera a asfaltului turnat se efectueaza manual.


7.3. Controlul calitatii lucrarilor

7.3.1. Verificarea materialelor, in conformitate cu standardele de materiale si pct.5.3.1.1. din prezentul normativ.

7.3.2. Verificarea compozitiei si caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 175 si pct.5.3.2.2. din prezentul normativ, pentru mixturile prelevate la preparare si la asternere si consta in:

- verificarea continutului de bitum, conform STAS 1338/2;

- verificarea granulozitatii agregatului natural;

- verificarea caracteristicilor fizico-mecanice, conform STAS 1338/2.

7.3.3. Verificarea stratului suport ca faza determinanta

7.3.4. Verificarea imbracamintilor executate, in caz de litigii.


8. Receptia lucrarilor


8.1. Receptia preliminara

8.1.1. Receptia preliminara se face la cel putin o luna de la darea lucrarii in circulatie.

8.1.2. Comisia de receptie va examina lucrarea executata conform documentatiei tehnice aprobate si documentatiei de control intocmite in timpul executarii.

8.1.3. Documentele tuturor verificarilor stabilite conform acestui normativ fac parte din documentatia receptiei preliminare si se predau beneficiarului lucrarii pentru a fi gestionate in cartea podului.

8.1.4. Eventualele degradari ce apar in termenul de garantie a lucrarii executate, precum si propunerile facute de comisia de receptie preliminara vor fi remediate de constructor, pe cheltuiala acestuia, in mod corespunzator si la termenele stabilite.


8.2. Receptia finala

8.2.1. Receptia finala se va face la un an de la data efectuarii receptiei preliminare, timp in care se va face verificarea comportarii in exploatare a lucrarii executate si se vor realiza eventualele remedieri ale deficientelor aparute in perioada de garantie.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2023 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

ArhitecturaArhitectura
Cadastru
Casa gradina
Desen
Electrica
Instalatii
Protectia muncii

Analize pe aceeasi tema


Metodologie de determinare a caracteristicilor bitumului modificat utilizat la executia lucrarilor de drumuri
Arhitectura postbelica - teatrul national din craiova
Conditiile urbanismului post-belic si Arhitectura modernista
Normativ privind executia la cald a imbracamintilor bituminoase pentru calea pe pod' indic. AND 546 - 1999
TEHNOLOGIA DE EXECUTIE - toparea inundarii terenurilor agricole sau gospodariilor amplasate in imediata vecinatate a paraului
Helmut Hempel - despre spatiul deschis in constructia de biserici - arhitecturaRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente, referate, lucrari. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online proiectul sau referatul tau.