Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Protectia muncii


Qdidactic » bani & cariera » constructii » protectia muncii
Lucrare a cursului de atestare pompieri - prevenirea si stingerea incendilorLucrare a cursului de atestare pompieri - prevenirea si stingerea incendilor


INTRATEST

Curs de perfectionare ”Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor”

LUCRARE DE ABSOLVIRE A CURSULUI DE ATESTARE

CADRU TEHNIC

PREVENIREA SI STINGEREA INCENDILOR


Cursant: ____________________


Tema lucrarii: Obiectiv – Centrul comercial „X” din cadrul complexului „Y”

Date care se cunosc:

Amplasarea: la subsol;Inaltimea: 3m;

Suprafata totala: 1450 mp;

Volumul: 4620 mc;

Suprafata accesibila publicului: 1177 mp;

G.F.R. cladire: II;

Intra in categoria salilor aglomerate tip S1;

Numar de angajati: 34;

Instalatie de tip sprinkler: 200 capete;

Instalatie de hidranti interiori: 12 Hi;

Instalatie de semnalizare cu - detector de fum: 50 buc.

- detector de temperatura: 120 buc.

- butoane manuale de semnalizare: 30 buc.

- Centrala de semnalizare a incendiului tip AUTOPULSE IQ-301

Se cere:

  1. Sa se intocmeasca urmatoarele documente de organizare a apararii impotriva incendiilor:

a)     Organizarea apararii impotriva incendiilor pe locul de munca;

b)     Permisul de lucru cu foc pentru o lucrare ce se executa in cadrul complexului;

c)      Decizia privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta si model de tematica orientativa pentru personalul angajat;

d)     Instructiuni specifice de prevenire si stingere a incendiilor pentru lucrul cu foc deschis;

  1. Sa se calculeze numarul cailor de evacuare si gabaritul acestora;
  2. Specificati aspectele urmarite la verificarea instalatiilor electrice din punctul de vedere al prevenirii incendiilor, cu referire la:

a)     Controlul unei sigurante electrice;

b)     Controlul unui circuit electric de iluminat;

c)      Controlul corpurilor de iluminat;

d)     Controlul unui tablou de distributie pentru instalatiile de iluminat;

  1. Sa se calculeze rezerva de detectoare de fum, detectoare de temperatura si capetele de sprinkler.

Bibliografie: Legea nr. 307 din 12 iulie 2006 privind apararea impotriva incendiilor;

Ordin nr. 712 din 2005 privind instruirea salariatilor in domeniul situatiilor de urgenta;

Ordin nr. 163 din 2007 privind aprobarea Normelor generale de aparare impotriva incendiilor;

Normativ I7-2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pana la 1000V ca si 1500 V cc;

Normativ P118/99 privind siguranta la foc a constructiilor.
a). - ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR


S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S

DISPOZITIE


Nr. 127. din 17.01.2013.
Subsemnata Sturz Angela in calitatea de Administrator al S.C. KAUFLAND ROMANIA S.C.S

. in baza drepturilor conferite de actele constitutive ale societatii cu privire la administrarea acesteia in conditiile legii,

avand in vedere prevederile: art. 19 lit. a) din Legea nr. 307/2006 privind Apararea Impotriva Incendiilor; art. 17 lit. a) din Anexa la Ordinul nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor Generale de Aparare Impotriva Incendiilor;
DISPUNE:Art. 1. Documentul din Anexa face parte integranta a prezentei dispozitii si din data prezentei in forma semnata si stampilata de catre conducatorul unitatii reprezinta modul de organizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor in SC. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Art. 2. Documentul din Anexa 1 face parte integranta a prezentei dispozitii si din data prezentei in forma semnata si stampilata de catre conducatorul unitatii reprezinta modele pentru elaborarea actelor de autoritate si documente-lor/evidentelor specifice de aparare impotriva incendiilor in SC. KAUFLAND ROMANIA S.C.S.

Art. 3. Prezenta Dispozitie va fi difuzata: conducatorilor locurilor de munca de catre Pop Ioana-secretara si va fi dusa la indeplinire de acestia, Cadrului Tehnic P.S.I./ salariat cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, dupa caz, din cadrul SC. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. care au atributii privind organizarea, aplicarea, controlul si supravegherea masurilor de Aparare Impotriva Incendiilor si care vor beneficia de timpul necesar executarii atributiilor stabilite, si vor fi inscrise in fisa postului.ORGANIZAREA SI DESFASURAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR


CAPITOLUL IPREVEDERI GENERALE


Art. 1.       Cadru legal, scop, domeniu de aplicare: Prezentele dispozitii reglementeaza modul de organizare si desfasurare a activitatii de aparare impotriva incendiilor, cadrul specific de aplicare a reglementarilor legale, in baza prevederilor: Legii 307/2006; ORDIN M.A.I. NR. 163/2007; ORDIN M.A.I. NR. 712/2005 din cadrul societatii.

Art. 2.       Prezenta organizare se aplica la toate locurile de munca identificate din cadrul societatii.


CAPITOLUL II CONTINUTUL ORGANIZARII ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR (conform ORDIN M.A.I. NR.163/2007, ANEXA - N.G. cap. II, sec. 1, art. 5.) din cadrul societatii SC.Kaufland Romania SCS.

Art. 3.       Organizarea apararii impotriva incendiilor, structura cu atributii in domeniul PSI – SU presupune:

stabilirea structurilor cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor;

elaborarea, aprobarea si difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor;

elaborarea, aprobarea si difuzarea documentelor si evidentelor specifice privind apararea impotriva incendiilor;

organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;

planificarea si executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii, cunoasterii si inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza initierea sau dezvoltarea incendiilor;

analiza periodica a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

elaborarea de programe de optimizare a activitatii de aparare impotriva incendiilor;

indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;

realizarea unui sistem operativ de observare si anuntare a incendiului, precum si de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;

asigurarea functionarii la parametrii proiectati a mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiilor;

planificarea interventiei salariatilor, a populatiei si a fortelor specializate, in caz de incendiu;

analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, precum si a unor masuri conforme cu realitatea;

reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in relatiile generate de contracte/conventii;


CAPITOLUL III ORGANIZAREA ACTIVITATII DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR LA LOCUL DE MUNCA (conform ORDIN M.A.I. NR.163/2007, ANEXA N.G. cap. II, sec. a 4-a) din cadrul societatii

Art. 4.       Organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor la locurile de munca, din cadrul socie-tatii: are ca scop asigurarea conditiilor care sa permita salariatilor, persoanelor fizice ca, pe baza instruirii si cu mijloacele tehnice pe care le au la dispozitie, sa actioneze eficient pentru prevenirea si stingerea incendiilor, evacuarea si salvarea utilizatorilor constructiei, evacuarea bunurilor materiale, precum si pentru inlaturarea efectelor distructive provocate in caz de incendii, explozii sau accidente tehnice.

Art. 5.       Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:

prevenirea incendiilor, prin luarea in evidenta a materialelor si dotarilor tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere ce pot aparea si a mijloacelor care le pot genera, precum si prin stabilirea si aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;

organizarea interventiei de stingere a incendiilor ;

afisarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor ;


organizarea salvarii utilizatorilor si a evacuarii bunurilor, prin intocmirea si afisarea planurilor de protectie specifice si prin mentinerea conditiilor de evacuare pe traseele stabilite;

elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca, desfasurarea propriu-zisa si verificarea efectuarii acesteia ;

marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau a altor inscriptii ori mijloace de atentionare;


CAPITOLUL IV ACTELE DE AUTORITATE, DOCUMENTELE SI EVIDENTELE SPECIFICE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR (conform ORDIN M.A.I. NR.163/2007, ANEXA N.G. cap. II, sec. a 3-a, art. 17-20) din cadrul societatii:

Art. 6.       Actele de autoritate, documentele si evidentele specifice apararii impotriva incendiilor sunt urmatoarele:

dispozitie privind stabilirea modului de organizare si a responsabilitatilor privind apararea impotriva incendiilor;

instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;

dispozitie privind reglementarea lucrului cu foc deschis si a fumatului;

dispozitie privind organizarea instruirii personalului;

dispozitie de constituire a serviciului privat pentru situatii de urgenta ori contract/ conventie cu un alt serviciu privat pentru situatii de urgenta;

dispozitie de sistare a lucrarilor de constructii/oprire a functionarii ori utilizarii constructiilor/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autorizatiei de securitate la incendiu;

reguli si masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea, transportul si depozitarea substantelor periculoase specifice produselor sale;

conventii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin partilor pe linia apararii impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosinta asupra bunurilor imobile/antrepriza;

dispozitia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atributii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;

masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare sau secetoase;

planul de analiza si acoperire a riscurilor al unitatii administrativ-teritoriale, in partea ce revine operatorului economic/institutiei;

fisa obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fisa obiectivului se trimite la inspectoratul judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta;

raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;

documentatia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la incendiu, identificarea si analiza riscurilor de incendiu etc.;

avizele/autorizatiile de securitate la incendiu, insotite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;

certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor si echipamentele specifice de protectie utilizate;

registrele instalatiilor de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea, verificarea, intretinerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in domeniu;

registrul pentru evidenta permiselor de lucru cu focul;

date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situatii de urgenta, conform criteriilor de performanta;

lista operatorilor economici/institutiilor cu care a incheiat contracte de inchiriere/ conventii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora si a numarului si termenului de valabilitate ale contractului;

planurile de protectie impotriva incendiilor;

evidenta exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;

evidenta exercitiilor de interventie efectuate, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea acestora;

rapoartele de interventie ale serviciului privat pentru situatii de urgenta;

fisele de instruire, conform reglementarilor specifice;

lista cu substantele periculoase, clasificate potrivit legii;

grafice de intretinere si verificare, conform instructiunilor producatorului/ furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalatii si sisteme care pot genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;

rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritatii de stat competente;

programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu;

reglementarea referitoare la documentele de mai sus sunt dispuse la art. 19 si 20 (1).


CAPITOLUL VDISPOZITII FINALE

Art. 7.       Fiecare salariat in SC. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. are la locul de munca urmatoarele obligatii principale, conform Lege 307/2006, art. 22:

sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau conducatorul institutiei, dupa caz;

sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele, potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator sau conducatorul institutiei, dupa caz;

sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor;

sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca, orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau situatie stabilita de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic specializat cu atributii in domeniul impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

sa actioneze in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca la aparitia oricarui pericol iminent de incendiu;

sa furnizeze persoanelor abilitate, toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la producerea incendiilor.


Art. 8.       In SC. KAUFLAND ROMANIA S.C.S. vor fi stabilite structuri cu atributii de aparare impotriva incendiilor conform ORDIN MAI 163/2007, cap II., sect. a 2-a, art. 6., care au urmatoarele obligatii principale conform lege 307/2006, art.27 (1):

participa la elaborarea si aplicarea conceptiei de aparare impotriva incendiilor la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, institutiei sau operatorului economic;

controleaza aplicarea normelor de aparare impotriva incendiilor in domeniul specific;

propun includerea in bugetele proprii a fondurilor necesare organizarii activitatii de aparare impotriva incendiilor, dotarii cu mijloace tehnice pentru apararea impotriva incendiilor si echipamente de protectie specifice;

indruma si controleaza activitatea de aparare impotriva incendiilor si analizeaza respectarea incadrarii in criteriile de constituire a serviciilor de urgenta voluntare sau private, dupa caz, in unitatile si institutiile din care fac parte;

prezinta conducerii, semestrial sau ori de cate ori situatia impune, raportul de evaluare a capacitatii de aparare impotriva incendiilor;

raspund de pregatirea serviciului de urgenta voluntar sau privat, dupa caz, precum si de participarea acestuia la concursurile profesionale;

acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate centrelor operative pentru situatii de urgenta in indeplinirea atributiilor.


Art. 9.       Actele de autoritate elaborat si aprobate: decizii, dispozitii, hotarari si altele asemenea prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii impotriva incendiilor vor fi difuzate la toate sectiile, punctele de lucru, locuri de munca interesate. Sarcina de difuzare revine: Pop Ioana - secretara.Anexa nr. 1 din OMAI 163/2006

Operatorul economic/institutia


ORGANIZAREA APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR

Locul de munca : SC.Kaufland SCS


I.  – Prevenirea incendiilor

Materiale combustibile si inflamabile (de exemplu, produse finite din lemn, lacuri, solventi etc.)

Surse de aprindere posibile (de natura electrica, termica, autoaprindere etc.)

Echipamente si mijloace de lucru (de exemplu, motoare electrice, instalatii de ventilatie, scule si dispozitive etc.

Masuri generale (de exemplu, interzicerea focului deschis, interzicerea fumatului, colectarea deseurilor etc.)

Masuri specifice (de exemplu, asigurarea functionarii sistemului de mentinere constanta a temperaturii, de evacuare a gazelor, utilizarea doar a sculelor care nu produc scantei etc.)

II. - Organizarea primei interventii de stingere a incendiilor

Mijloace de alarmare/alertare (telefon/numar serviciu profesionist pentru situatii de urgenta 112 (dispecerat/sef tura de serviciu, buton de alarmare amplasat la mesele din stand de vanzare, etc.)

Instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor (de exemplu, sprinklere, usi rezistente la foc, trape)

Mijloace de protectie a salariatilor

Personalul care asigura prima interventie:

Stingatoare : Calugar Ionut;Ciorba Claudiu

hidranti interiori: Mocirean Mihaita;Bucea Adrian

tablou electric : Petrisor Dorin;Pestesan Adrian

declansare/oprire instalatiile: Corpodean Vasile;Dragoste Dorin

Personalul care asigura evacuarea persoanelor/bunurilor : Bogdan Florin;Beudean Anca


Intocmit

Cadru Tehnic P.S.I.

PLANUL   DE EVACUARE

a persoanelor/bunurilor

1. Date de identificare

Denumirea institutiei : SC. Kaufland Romania SCS

Sediul:str.Campului nr.1-15 numar de telefon: 0372091401

Profilul de activitate : comertul cu amanuntul

2. Planul general al operatorului economic/institutiei (la scara), pe care se marcheaza:

Amplasarea cladirilor si a depozitelor in incinta, precizandu-se:

numarul de niveluri (subterane si supraterane);

numarul maxim de persoane care poate fi la un moment dat in cladire;

tipul de bunuri si cantitatea ce pot fi la un moment dat in cladire/depozit;

lista cu substante periculoase/caracteristici conform fisei de pericol pentru fiecare categorie de substanta

Caile de acces, evacuare si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;

Locul/locurile de adunare a persoanelor in caz de incendiu

Locul/locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu;

3. - Conceptia de evacuare a persoanelor/ bunurilor

Mijloacele prin care se realizeaza anuntarea (alertarea) persoanelor ce raspund de executarea si dirijarea evacuarii in caz de incendiu

Nominalizarea persoanelor care au atributii in ceea ce priveste evacuarea persoanelor/bunurilor pentru fiecare nivel in parte

Nominalizarea persoanelor care se ocupa de intocmirea listelor celor prezenti la locul de adunare amenajat si marcat corespunzator;

Ordinea in care urmeaza sa se faca evacuarea persoanelor si a bunurilor, in functie de valoarea lor si de vulnerabilitatea la incendiu;

In cazul substantelor periculoase se vor face precizari cu privire la masurile ce trebuiesc adoptate la evacuarea acestora;

4. - Organizarea evacuarii persoanelor/ bunurilor pe nivele

Se intocmeste, pentru fiecare nivei la care se afla persoane sau bunuri necesar a fi evacuate, schita nivelului, pe care se specifica numarul nivelului si numarul maxim al persoanelor ce pot fi la un moment dat pe nivel si se marcheaza prin simbolurile corespunzatoare caile de evacuare, incaperile/locurile in care se afla persoane/substante periculoase sau bunuri de evacuat;

Se nominalizeaza persoana/persoanele care are/au atributii pentru evacuarea persoanelor/bunurilor;

Se stabilesc traseele pe care se face evacuarea persoanelor, pe cat posibil, urmarindu-se ca evacuarea persoanelor sa se faca pe alte cai decat cele pentru evacuarea materialelor si astfel stabilite incat sa nu ingreuneze interventia pompierilor la stingere;

Masurile de siguranta care trebuiesc luate la evacuarea persoanelor si a materialelor care preznta pericol deosebit (explozivi, recipiente pentru gaze sau lichide sub presiune) ori a materialelor cu deosebita valoare sau care se deterioreaza usorsub efectele temperaturii (aparate de precizie, etc.);

Numarul si locul in care se afla mijloacele mobile de iluminat mobile, de transport, precum si alte materiale auxiliare necesare pentru efectuarea evacuarii;

Instructiuni de urmat in caz de incendiu;

Locul/locurile de adunare a persoanelor de pe nivelul respectiv;

Locul/locurile de evacuare a bunurilor in caz de incendiu

Anexa nr. 3 din OMAI 163/2006

PLANUL DE INTERVENTIE

— structura-cadru

1. Datele de identificare:

- denumirea  institutiei : SC. Kaufland Romania SCS

adresa: str. Campului nr.1-15, numar de telefon : 0372091401

- profil de activitate : comertul cu amanuntul

2. Planul general al unitatii (la scara), pe care se marcheaza:

amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice si a depozitelor in incinta;

caile de acces si de interventie din incinta si cele adiacente acesteia;

retelele si sursele proprii de alimentare cu apa;

rezervele de agenti de stingere si de mijloace de protectie a personalului de interventie;

retelele si racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze si alte fluide combustibile;

retelele de canalizare;

vecinatatile.

3. Conceptia de organizare si de desfasurare a interventiei in caz de incendiu:

concluzii privind interventia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea capacitatii de
aparare impotriva incendiilor;

particularitati tactice de interventie pentru:


evacuarea utilizatorilor (persoane si, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor si protejarea
bunurilor periclitate;

localizarea si lichidarea incendiilor;

protectia personalului de interventie;

protectia vecinatatilor;

inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu;

4. Forte de interventie in caz de incendiu:

- serviciul privat pentru situatii de urgenta (dotare, incadrare);

- servicii publice voluntare pentru situatii de urgenta cu care se coopereaza (categoria, localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- subunitatea de pompieri militari de raion (localitatea, distanta, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare si alertare);

- alte forte cu care se coopereaza si modul de anuntare (de exemplu, ambulanta);

Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitatii:

retele de alimentare cu apa:

debite;

presiuni;

amplasarea hidrantilor exteriori si stabilirea distantelor fata de incinta unitatii;

- alte surse artificiale sau naturale de apa:

felul si capacitatea acestora;

platforme (puncte) de alimentare cu apa si distantele fata de unitate;

6. Planul fiecarei constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se marcheaza ori se inscriu date privind:

destinatia spatiilor (incaperilor);

suprafata construita si aria desfasurata;

regimul de inaltime (numarul de niveluri);

numarul de persoane care utilizeaza constructia, pe niveluri si pe total;

caile interioare de acces, evacuare si de interventie;

natura materialelor si a elementelor de constructii;

nivelurile criteriilor de performanta privind securitatea la incendiu asigurate;

instalatiile utilitare aferente;

instalatiile, sistemele, dispozitivele si aparatele de prevenire si stingere a incendiilor cu care este echipata;

dispozitivul de interventie in caz de incendiu.


NOTA:

In cazul operatorilor economici si al institutiilor avand numai constructii, instalatii tehnologice sau platforme de depozitare cu risc mic de incendiu si care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte si foarte inalte, fara sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane si fara depozite de mari valori, nu este obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situatii, in conturul constructiilor, instalatiilor tehnologice si al platformelor de depozitare, marcate in planul general al incintei unitatii (pct. 2) ori intr-un tabel separat, se inscriu suplimentar: destinatia, suprafata, numarul de niveluri, rezistenta la foc si, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.

Un exemplar al planului de interventie avizat se pune la dispozitie inspectoratului pentru situatii de urgenta judetean/al municipiului Bucuresti pentru efectuarea recunoasterilor si a studiilor tactice si pentru punerea acestora in aplicare cu prilejul exercitiilor, aplicatiilor tactice de interventie, precum si in situatiile de urgenta.
Anexa nr. 5 din OMAI 163/2006


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright