Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de achizitieContract de achizitie


CONTRACT DE ACHIZITIE

Nr. . . din . . . .. . .Incheiat azi . . . . . . .. intre:I. PARTILE CONTRACTANTE


. cu sediul in.., inregistrata la Registrul Comertului sub., avand codul fiscal  RO, cont nr.deschis la reprezentata prin d-ul .., avand functia de .. in calitate de VANZATOR,

Si

1.2 PF in calitate de CUMPARATOR,


Vanzatorul si Cumparatorul fiind denumiti in continuare individual "Partea" si impreuna "Partile", au hotarat incheierea prezentului contract de achizitie, denumit in continuare <Contractul>, in conditiile de mai jos :II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Vanzatorul se obliga sa vanda autovehiculele aflate in proprietatea sa  (prevazute in anexa ), iar Cumparatorul se obliga sa cumpere aceste autovehicule in conditiile prevazute mai jos.

Starea tehnica si estetica a vehiculelor este cea constatata in urma vizualizarii.
III. DURATA CONTRACTULUI


Contractul intra in vigoare de la . si este valabil pana la indeplinirea obligatiilor asumate de catre partile contractante.IV. PRETUL. MODALITATEA DE PLATA


Pretul de vanzare-cumparare este cuprins in Anexa .

Plata se face cash la caseria societatii,la predarea autovehiculelor .Vanzatorul se obliga sa radieze  autovehiculele (fise de inmatriculare cu viza de radiere si certificate fiscale) din evidentele DITL si sa predea in maxin 2 zile lucratoare documentele.Predarea autovehiculelor se va face de catre Vanzator catre Cumparartor in baza unui proces verbal (dublu exemplar).V. CONDITII DE LIVRARE


Autoturismele se vor livra de la sediul vanzatorului conform anexei.

Autoturismele vor fi transportate de la Vanzator de catre Cumparator pe cheltuiala ultimului.

La livrare reprezentantii Cumparatorului si ai Vanzatorului vor semna un proces - verbal de predare-primire.

La livrare fiecare autovehicul va trebui sa indeplineasca conditiile legale de instrainare si sa fie insotit de urmatoarele documente:

Factura de vanzare

Carte de identitate(xerox) si certificat de inmatriculare+asigurari RCA.

Carnet de garantie cu reviziile efectuate la zi (daca este cazul)

Dotarile standard si suplimentare (cuprinse in fisa tehnica de evaluare)

Documentele de radiere-cartea de identitae in original ,fisa de inmatriculare cu stampila de radiere si certificatul fiscal se vor preda de catre vanzator dupa radierea de la DITL,in maxim zile de semnarea prezentului contract si ridicarea masinilor.VI. CLAUZA PENALA


In caz de intarziere a radierii si a predarii documentelor aferente, Cumparatorul va percepe penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere.

In caz de intarziere a platii, Vanzatorul va percepe penalitati de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere

Partea care nu-si indeplineste obligatiile rezultate din acest contract este de drept in intarziere din momentul scadentei, fara alta formalitate (pact comisoriu de ultim grad).VII. REZILIEREA


In cazul in care oricare dintre parti incalca orice declaratie sau dispozitie materiala prevazuta in prezentul Contract, precum si in cazul neindeplinirii totale, partiale sau necorespunzatoare a obligatiilor asumate, partea interesata are dreptul sa inceteze prezentul Contract prin reziliere, sub conditia notificarii scrise prealabile cu 5 (cinci) zile calendaristice inainte a motivului de reziliere, precum si dreptul de a cere daune-interese partii in culpa.

Rezilierea prezentului Contract nu poate aduce atingere obligatiilor existente intre parti si neexecutate inainte de interventia motivului de reziliere.

Partea care va denunta acest contract in mod unilateral va suporta daunele provocate astfel celeilalte parti. Deasemenea vanzatorul se obliga sa plateasca costurile de evaluare , in cazul in care contractul nu se deruleaza in totalitate(neacceptarea preturilor finale,vanzarea catre alt cumparator,renuntarea la intentia de vanzare).

Prezentul Contract poate inceta inainte de termen cu acordul scris al partilor, fara nici o alta formalitate.VIII. FORTA MAJORA


. Cazurile de forta majora se notifica de Partea afectata celeilalte Parti in termen de 3 zile lucratoare de la data producerii lor. Sunt considerate cazuri de forta majora acele evenimente imprevizibile si insurmontabile, independente de culpa Partii care le invoca, si care fac obligatiile acestei Parti imposibil de executat, precum : calamitatile naturale, starea de razboi, revolutiile, embargoul, actele puterii publice etc. Dovada cazului de forta majora se face cu certificatul de forta majora eliberat de Camera de Comert si Industrie teritoriala.

Daca forta majora dureaza mai mult de 20 de zile lucratoare, oricare dintre Parti are dreptul de a cere rezilierea Contractului fara ca cealalta parte sa se poata opune, renuntandu-se la executarea Contractului in continuare. In acest caz nici una dintre Parti nu are dreptul de a cere despagubiri, dar are obligatia de a-si indeplini toate obligatiile pana la data producerii cazului de forta majora.IX. LEGEA APLICABILA; LITIGII


Contractul de fata este guvernat de legea romana.

Orice diferenta decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, validitatea, interpretarea, executarea ori desfiintarea contractului, ori in legatura cu acestea, va fi rezolvat de parti, pe cat posibil, pe cale amiabila. In acest sens, partea interesata va notifica cealalta parte si o va convoca la discutii.

Daca diferentele aparute nu s-au putut rezolva in termen de 30(treizeci) zile calendaristice de la primirea notificarii, partile sunt de acord sa inainteze litigiul spre solutionare instantelor judecatoresti competente de la sediul CUMPARATORULUI.X. DISPOZITII FINALE


Partile declara ca fiecare are dreptul, puterea si autoritatea de a semna prezentul contract si ca au luat toate masurile necesare pentru exercitarea drepturilor si pentru indeplinirea tuturor obligatiilor acestora, conform prezentului Contract.

Contractul si documentele la care se face referire in continutul sau constituie intregul Contract intre Parti, referitor la vanzarea si cumpararea sus-numitelor bunuri si inlocuieste orice alte intelegeri contractuale, fie scrise sau verbale, exprese sau implicite dintre Parti.

Orice modificare a prezentului contract sau/si a anexelor sale se va putea face numai in scris, prin acordul ambelor parti.


Prezentul Contract a fost intocmit in limba romana, are .. pagini si a fost semnat azi , in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare Parte, avand aceeasi valoare juridica.


VANZATOR CUMPARATORANEXA 1
NR. CRT.

MARCA

MODEL

AN FABRICATIE

KM

SERIE SASIU

NR INMATRICULARE

PRET RON (TVA INCLUS)
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright