Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de finantare nerambursabilaContract de finantare nerambursabila


CONTRACT DE FINANTARE NERAMBURSABILA


Nr. _______ data ______________In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri publicata in Monitorul Oficial nr. 103 din 09.02.2011 si H.G. nr. 96/2011 privind aprobarea Normelor metodologice, publicata in Monitorul Oficial nr.108/10.02.2011, Decizia ______/___________ Presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea ghidului solicitantului in cadrul Programului pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri la finantare, care se finanteaza din bugetul Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, se incheie prezentul contract de finantare intre:


Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie .., cu sediul in ., str. nr. , sectorul , telefon ., fax .., reprezentat prin ordonator tertiar de credite. si Coordonator Unitate Programare, Selectie, Evaluare si Contractare, in calitate de ADMINISTRATOR DE PROGRAM


si


S.C. . .., cu sediul in , telefon .., fax ., inregistrata sub nr. . la Oficiul Registrului Comertului, cod fiscal nr. , cont curent nr. , reprezentata legal prin ., avand functia de ., in calitate de/si denumita in continuare BENEFICIAR.
I. Obiectul contractului

Art. 1. Obiectul contractului il constituie ajutorul financiar nerambursabil acordat de la bugetul de stat prin Programul pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri denumit in continuare Program, administrat de catre Agentia pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii prin Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie (OTIMMC).

II. Durata contractului

Art.2 Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii si atribuirii numarului de contract de catre OTIMMC.

(1) Perioada maxima de implementare si de efectuare a platilor este de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare.

Durata de executare a contractului este de 3 ani de la data semnarii contractului de ambele parti.

III.Valoarea contractului

Art.3    Prin Program beneficiarul eligibil primeste o valoare a alocatiei financiare nerambursabile (AFN) de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 42.568 lei (reprezentand 10.000 euro la cursul de 4,2568 lei/euro, curs BNR la data publicarii O.U.G. 6/2011 in M.O. nr. 103/09.02.2011 ).

(2) Valoarea contractului de finantare este de. lei.

IV. Modalitatile de plata

Art.4. Beneficiarii programului vor deschide conturi curente la banca partenera pentru derularea operatiunilor de incasari si plati inclusiv utilizarea sumelor aferente AFN, contributie proprie.

Contributia proprie in numerar a beneficiarului va fi varsata in contul curent deschis la banca partenera, urmand ca pentru fiecare cheltuiala eligibila efectuata sa se utilizeze in mod proportional cele doua componente de finantare (AFN maxim 50%, aport propriu minim 50% din valoarea proiectului fara TVA).

Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise inaintea incheierii prezentului contract nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor de consultanta pentru elaborarea planului de afaceri.

. Cheltuielile eligibile pentru care s-a primit notificare, efectuate de beneficiar, se vor plati din contul de tranzit in contul beneficiarului/furnizorului pe baza Contractului de finantare, a cererii de tragere din AFN (anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului) si a notificarii privind acceptarea de principiu la finantare, insotita de documentele justificative, conform anexei nr. 2 la Ghidul solicitantului

Beneficiarul va prezenta la banca Contractul de finantare si cererii de tragere din AFN (anexa nr. 7 la Ghidul Solicitantului) si notificarea privind acceptarea de principiu la finantare (Anexa nr. 2 la Ghidul Solicitantului) insotita de documentele justificative, conform anexei nr. 2 la Ghidul solicitantului.

Plata va fi facuta proportional conform Ghidului solicitantului.


V. Drepturi si obligatii

Administratorul de program:

- va asigura finantarea proiectului in conditiile contractului si in limita fondurilor aprobate pentru Program, cuprinse in bugetul anual al acestuia;

- va urmari indeplinirea etapelor prevazute in contract;

- va monitoriza indeplinirea etapelor prevazute in contract si in procedura de implementare a Programului pe o perioada de 3 ani.

- va declansa procedura de recuperare a ajutorului de minimis in cazul in care se costata ca facilitatile de care a beneficiat au fost acordate necuvenit conform situatiilor definite in art. 9 din O.U.G. nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri.


Art. 5

Beneficiarul:

- va pune la dispozitia OTIMMC ..si AIPPIMM toate documentele prevazute de Ghidul solicitantului. Administratorul de program poate cere oricand informatii si documente suplimentare ce trebuie furnizate in cel mult 10 zile de la solicitarea acestora;

- este obligat sa respecte toate conditiile prevazute in Ghidul solicitantului;

- este obligat sa achizitioneze in conditii de piata activele corporale si necorporale si sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare;

- este obligat sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art.5 lit. a) si/sau c) din cadrul Ordonantei de Urgenta nr. 6 2011 publicata in Monitorul Oficial nr.103 - 9.02.2011, pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant;

- este obligat sa reinvesteasca anual cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent;

- este obligat sa depuna la AIPPIMM situatiile financiare semestriale si anuale, cu dovada inregistrarii acestora la autoritatile competente, precum si un raport semestrial de progres;

- este obligat sa raporteze efectele participarii la program catre O.T.I.M.M.C. pentru o perioada de 3 ani, incepand cu anul urmator acordarii AFN.


VI. Garantii

Art. 6. In vederea garantarii alocatiei financiare nerambursabile pe o perioada de 3 ani, beneficiarul se obliga:

- sa nu instraineze si sa nu schimbe destinatia bunurilor achizitionate in cadrul Programului timp de 3 ani;

- sa depuna diligenta unui bun proprietar pentru conservarea in bune conditii fizice si juridice a bunurilor achizitionate in cadrul Programului;

- sa permita administratorului programului sa inspecteze bunurile ce fac obiectul prezentului contract;

- sa asigure in favoarea administratorului programului, bunurile achizitionate prin program impotriva tuturor riscurilor, pe o perioada de 3 ani si sa cesioneze toate drepturile pe care le va dobandi in temeiul asigurarii catre administratorul programului ;

- sa nu se opuna la vanzarea de catre administratorul programului a bunurilor afectate garantiei pentru a-si recupera alocatia financiara nerambursabila, in cazul nerespectarii conditiilor prezentului contract de catre beneficiar.


VII. Raspunderea contractuala

Art. 7. Administratorul de program nu raspunde in nici o situatie si pentru nici un motiv pentru pagubele sau prejudiciile suferite de personalul sau proprietatea beneficiarului in timpul derularii contractului si nici nu poate accepta vreo pretentie de compensare sau cerere de plata legata de aceste situatii.

Art. 8. In cazul in care prin bugetul de stat nu se acopera sumele necesare finantarii proiectului, administratorul de program este exonerat de orice raspundere.

Art. 9. Administratorul de program este exonerat de orice raspundere asociata oricarei pretentii sau actiuni cauzate de incalcarea regulilor, reglementarilor sau legislatiei de catre beneficiar, angajatii acestuia sau de persoanele care raspund de acesti angajati, precum si ca urmare a incalcarii drepturilor apartinand tertelor parti.

Art. 10.Beneficiarul isi asuma responsabilitatea in fata tertelor parti, inclusiv raspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta in limita derularii contractului. Contractul angajeaza raspunderea solidara a beneficiarului si a succesorilor sai, pe de o parte, iar pe de alta parte, a administratorului de program si a succesorilor acestuia.

Art. 11

11.1. Reprezentantii AIPPIMM/OTIMMC au dreptul sa verifice atat la sediul operatorilor economici, cat si la cel al furnizorilor veridicitatea si conformitatea declaratiilor, activitatilor si cheltuielilor facute in cadrul Programului, conform procedurii operationale de monitorizare si control a programului.

Beneficiarul alocatiei trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantilor AIPPIMM/OTIMMC.. asupra utilizarii alocatiei financiare nerambursabile acordate prin acest program.

Art. 12. Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico-financiare. Pe durata efectuarii controlului la adresa unde intreprinderea a realizat investitia si la sediul social, echipa de control trebuie sa aiba acces la documentele contabile, in original, ale intreprinderii.

Art. 13.

In cazul in care, in urma controalelor efectuate de reprezentantii AIPPIMM/OTIMMC.. sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constata unele nereguli, precum efectuarea de declaratii incomplete si/sau neconforme cu realitatea pentru a obtine AFN, schimbarea destinatiei bunurilor achizitionate sau neindeplinirea altor conditii prevazute in acord, UPSEC va propune ordonatorului tertiar de credite recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat.

Prin "neregula" in acceptiunea prezentului contract, se intelege orice abatere de la legalitate, regularitate si conformitate, precum si orice nerespectare a prevederilor contractului de finantare, caz in care cheltuiala este neeligibila si are ca efect prejudicierea a bugetelor administrate de acestea ori in numele lor si a bugetului national.

Recuperarea ajutorului de stat se realizeaza conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat modificata si completata prin Legea nr. 137/2007.


VIII. Conflict de interese

Art. 14. Beneficiarul se angajeaza sa ia toate masurile necesare pentru a evita conflictele de interese si va informa imediat administratorul de program despre orice situatie care cauzeaza sau ar putea cauza un asemenea conflict.


IX. Clauza de confidentialitate

Art. 15. Partile convin ca termenele si clauzele prezentului contract sunt confidentiale, fiecare dintre parti obligandu-se sa nu transmita tertilor documente, date sau informatii rezultate din derularea acestuia, cu exceptia cazului in care informatiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului in exercitarea atributiilor ce le revin.

Art. 16. Partile se obliga sa nu dezvaluie, pe durata contractului si nici sa utilizeze vreo informatie confidentiala sau secreta, obtinuta pe parcursul contractului, in legatura cu cealalta parte.

Art. 17. In intelesul prezentului contract, informatii confidentiale sau secrete includ datele referitoare la informatiile prevazute in planul de afaceri si in situatiile financiare ale beneficiarului, asa cum sunt ele prezentate in documentele contabile depuse.

Art. 18. Partile vor lua masurile care se impun pentru respectarea de catre personalul propriu a prevederilor art. 15 -17.


X. Modificarea contractului

Art. 19. Orice modificare a prezentului contract se face prin act aditional, parte integranta din contract.

Termenele stabilite prin contract pot fi prelungite, cu acordul partilor, numai pentru cazuri temeinic justificate.

Prezentul Contract in integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgand din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii catre terte persoane.

Art. 20. Valoarea totala a contractului poate fi modificata de catre administratorul de program, dar numai in sensul diminuarii, in cazul constatarii nerespectarii de catre beneficiar a clauzelor contractului sau in cazul solicitarii exprese a beneficiarului.


XI. Incetarea contractului

Art. 21. Contractul inceteaza de drept la sfarsitul perioadei prevazute in art.2, alin.2 .

Art. 22. Contractul poate inceta prin reziliere la initiativa administratorului programului, fara acordarea niciunui preaviz, fara a plati nici un fel de compensatie si fara nici o alta formalitate, atunci cand beneficiarul:

a) nu isi indeplineste oricare dintre obligatiile asumate prin contract;

b) a fost deschisa procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, a fost declarat insolvabil;

c) a facut declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevazuta in contract sau furnizeaza rapoarte ce nu reprezinta realitatea;

d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie in legatura cu proiectul, stabilite printr-o hotarare judecatoreasca definitiva;

e) nu transmite/depune la OTIMMC.. pana la data de . . . . . . cerere de tragere din AFN (anexa nr. 7 la Ghidul solicitantului);

f) nu transmite/depune la OTIMMC.. pana la data de . . . . . . Cererea-tip de renuntare totala la finantare, prevazut in anexa nr. 9 la Ghidul solicitantului.

Art. 23. Rezilierea contractului conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat in cadrul Programului, pe o perioada de 24 de luni de la data constatarii neindeplinirii conditiilor care au condus la incetarea contractului, si la restituirea in intregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobanzile si penalitatile aferente, datorate de la data platii pana la data recuperarii sau a rambursarii.


XII. Rezolvarea si solutionarea litigiilor

Art. 24. Prezentul contract se supune legislatiei romanesti.

Art.25. Eventualele litigii ivite in legatura cu prezentul contract vor fi solutionate pe cale amiabila.

In cazul in care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre solutionare instantei judecatoresti competente.


XIII. Forta majora

Art. 26. Forta majora exonereaza partile de raspundere in cazul imposibilitatii derularii contractului, al executarii necorespunzatoare sau cu intarziere a obligatiilor asumate prin acesta.

Art. 27. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil ori insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului, care impiedica partile sa isi execute obligatiile asumate.

Art. 28. Cazurile de forta majora vor fi certificate de catre Camera de Comert si Industrie a Romaniei si a Municipiului Bucuresti, in conditiile legii.

Art. 29. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 5 zile, prin fax/scrisoare recomandata, existenta si data de incepere a evenimentului sau imprejurarile considerate ca forta majora, fiind obligata sa ia toate masurile posibile pentru limitarea consecintelor produse de un asemenea caz.


XIV. Dispozitii finale

Art. 30. Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara lui.

Art. 31. Prezentul contract se completeaza cu prevederile Ghidului Solicitantului, aprobat prin Deciziei Presedintelui Agentiei nr. ..

Prezentul contractul a fost incheiat in 3 exemplare originale, un exemplar pentru ADMINISTRATORUL DE PROGRAM, un exemplar pentru BANCA PARTENERA si un exemplar pentru BENEFICIAR, avand aceeasi valoare fiecare, semnate de reprezentantii legali ai celor doua parti contractante.

Prezentul contract s-a incheiat azi, la sediul OTIMMC . . . .

Oficiul Teritorial pentru Intreprinderi

Mici si Mijlocii si Cooperatie,


Beneficiar,


Ordonator tertiar de credite,


(numele si prenumele in clar, semnatura si stampila)

Reprezentant legal/functia,


(numele si prenumele in clar,

semnatura si stampila)

Control financiar preventiv propriu,


(numele si prenumele in clar, semnatura si stampila)


Compartiment economic, juridic

resurse umane si administrativ,


(numele si prenumele in clar, semnatura si stampila)


Coordonator UPSEC


(numele si prenumele in clar, semnatura si stampila)Anexa la Contractul de finantare nr . .

Denumirea activitatii

Denumirea achizitiei

Valoarea finantarii aprobate de principiu
- lei -

Valoare credit
- lei -

Valoare contributie proprie
- lei -


 

     

1. ACTIVE CORPORALE

a) terenuri pentru realizarea de constructii si sau amenajare efectuate in cadrul proiectului, destinate activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;

b) constructii pentru desfasurarea activitatii pentru care s-a solicitat finantarea;

c) achizitionarea de spatii destinate realizarii activitatii pentru care s-a solicitat finantare . Costuri de spatiu cuprind:
   - Spatiu de birouri
   - Spatiu de productie
   - Spatiu de desfasurare activitati comerciale si prestari servicii
   - Spatiu de depozitare


d) Achizitionarea de mobilier pentru dotarea spatiilor amenajate destinate activitati pentru care s-a solicitat finantarea;

e) Echipamente tehnologice, masini, utilaje si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masura, control si reglare, tehnica de calcul, etc;

f) Mijloace de transport, cu exceptia achizitiei de vehicule de transport rutier de marfuri, solicitate de intreprinderile care efectueaza transport rutier de marfuri in numele tertilor;

Valoarea activului corporal achizitionat in cadrul programului se va stabili pe baza unei evaluari al unui expert evaluator ANEVAR.


 
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

Contracte
Documente online pe aceeasi tema


CONTRACT pentru inchiriere server de jocuri
Contract de service arzatoare
Contract de comodat - exemplu
Contract de comision - model
Contract de consultanta - model
Contract de vanzare-cumparare marfuri - cu plata pretului in rate
Declaratie de conformitate cargo
Contract de inchiriere - model
Contractul individual de munca si contractul de voluntariat
Contractul de imprumutRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.