Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de comisionContract de comision


CONTRACT DE COMISION

NR.Incheiat astazi, . . . . . . . . . , intre:


, in calitate de COMITENT


Si


, legal reprezentata de . . . . . . . . . . . . . . . . ., in functia de Administrator, in calitate de COMISIONAR.Art. 1: OBIECTUL CONTRACTULUI


Comisionarul se obliga sa difuzeze ziarele, revistele, tipariturile ocazionale puse la dispozitie de S.C. CONPRESS GROUP S.R.L.Art. 2: DURATA CONTRACTULUI


Prezentul contract a fost incheiat la Constanta, pe o perioada de . . .. ani, incepand cu data semnarii.


Art. 3: PRETUL SI MODALITATEA DE PLATA

Comisionul datorat de comitent este de . . .. din valoarea publicatiilor vandute .


In vederea incasarii la termenele stabilite in contract, Beneficiarul va garanta plata la termen asigurand o garantie in valoare egala cu valoarea vanzarii lunare medii, constand intr-un bilet la ordin avalizat sau garantie bancara in favoarea Furnizorului. Valoarea garantiei va fi reactualizata trimestrial, daca valoarea cumparata depaseste valoarea garantata.
Art. 4 : OBLIGATIILE PARTILOR


Comitentul se obliga:

- sa puna la dispozitia comisionarului, cantitatea de publicatii solicitata;

- sa asigure la fiecare livrare actele contabile insotitoare ,respectiv avizele de insotire a marfii si la sfarsitul fiecarei luni factura cu specificatia cotei de comision;

- sa discute si sa cada de acord cu comisionul asupra oricarei majorari de pret a publicatiilor;

- sa asigure monetare pentu toate sumele depuse de catre comisionar, sume ce reprezinta contravalorarea bunurilor vandute.

Comisionarul se obliga sa:

- sa plaseze si sa vanda bunurile care formeaza obiectul prezentului contract, in locurile stabilite de catre S.C. CONPRESS GROUP S.R.L.;

- sa ridice cantitatea de ziare comandate cu mijloace de transport proprii;

- sa achite contravaloarea bunurilor care formeaza prezentul contract, mai putin valoarea comisionului acordat.


Art. 5 : CLAUZA PENALA


In cazul in care una din parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati sau daune interese in valoare corespunzatoare daunei provocate.

Intarzierea decontarii unei facturi conform modului si timpului de plata stabilit poate atrage dupa sine, pentru BENEFICIAR, intreruperea livrarii publicatiilor si calcularea unei penalitati de 0,3 %, pentru fiecare zi de intarziere (in primele 30 de zile) de la scadenta facturii neachitate, penalitati ce pot depasi valoarea debitului. Dupa trecerea termenului de 30 de zile de la scadenta facturilor neachitate, garantia va fi incasata de Furnizor fara alta formalitate. Din sumele incasate de Furnizor prin folosirea Garantiei se vor deconta mai intai penalitatile si apoi soldul restant, in ordinea vechimii facturilor. In cazul in care prejudiciul nu a fost acoperit prin plata penalitatilor, BENEFICIARUL va datora si daune, pana la concurenta prejudiciului creat.


Art. 6: FORTA MAJORA


Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen a oricarei obligatii ce ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauza de forta majora ,asa cum este definita de lege.Art. 7: LITIGII


In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.


Art. 8: CLAUZE FINALE


Orice modificare a prezentului contract se va face in scris printr-un act aditional semnat si stampilat de ambele parti si va face parte integranta din contract.

Prezentul contract reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.


Prezentul contract a fost incheiat in 2(doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.
DIRECTOR GENERAL,

DIRECTOR FINANCIAR,

LILIANA VOICU


XI. CESIUNEA CONTRACTULUI
11.1. Partile contractante nu vor putea cesiona drepturile si obligatiile
prevazute de prezentul contract unei terte persoane fara acordul
expres, dat in scris de cedent.
Acordul prevazut la alineatul precedent trebuie comunicat de cesio-
Nar in termen de . . . . Zile de la data cand cedentul I-a cerut
Acest acord; in caz contrar se prezuma ca cesionarul nu a con-
Simtit cesiunea contractului.

XII. FORTA MAJORA
12.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea
la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total
sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului
contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare
a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este
definita de lege.
12.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte
parti, in termen de . . . (zile,ore), producerea evenimentului si sa
ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
12.3. Daca in termen de . . . .. (zile,ore) de la producere, evenimentul
respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de
plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda
daune-interese.

XIV. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE
14.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor
si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clau-
zelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului
anexa nr. . . . . . .XV. NOTIFICARI INTRE PARTI
15.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una
dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa
la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului con-
tract.
15.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi trans-
misa prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.)
si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul
postal primitor pe aceasta confirmare.
15.3. Daca notificarea se transmite prin telex sau telefax, ea se consi-
dera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expe-
diata.
15.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti,
daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia si modalitatile pre-
vazute la alineatele precedente.

XVI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
16.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale
amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare Curtii de Arbitraj
Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie
A Romaniei, conform regulamentului sau.

XVII. INCETAREA CONTRACTULUI
17.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, faraa mai fi necesara
interventia unui/unei tribunal arbitral-instante judecatoresti, in cazul
in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. . .
Din prezentul contract;
- este declarata in stare de incapacitate de plata sau a fost
declansata procedura de lichidare (faliment) inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul
contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata
printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
Sau
- in termen de . . . . Zile de la data primirii notificarii prin care I
s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-I revin.
17.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului
contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin . . . Zile inainte de
data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.
17.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obli-
gatiilor deja scadente intre partile contractante.
17.4. Prevederile prezentului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat inceta-
rea contractului.

XVIII. CLAUZE FINALE
18.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional
incheiat intre partile contractante.
18.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte inte-
granta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice
intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii
lui.
18.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de
partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executa-
rea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu
inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
18.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de . . . . . ..
exemplare, din care . . . . astazi . . . . . . . . . , data
semnarii lui.

ANGAJAMENT

Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre . . . . . . . . . . si . . . . . . . . . . . . . . . Si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. . . . . . . , din . . . . . . . .

I. Obiect
1. Informatiile pe care le obtine . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.
2. Sunt confidentiale urmatoarele informatii:
a) situatia financiara;
b) proiectele de afaceri;
c) produsele nelivrate pietei;
d) procesele de fabricatie;
e) licentele sau brevetele de inventii;
f) alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a . . . . . . . . . . .
3. De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au
Pus sau se vor pune la dispozitia . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. Sfera circulatiei informatiilor
4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre
cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.
5. Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii,
Contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatii confidentiale, cu exceptia cazului in care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Aproba in scris aceasta posibilitate.
6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. Durata angajamentului
7. Durata prezentului angajament este . . . . . . . . .. , in afara de
Cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.
8. Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu . . . . zile
Inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. Sanctiuni pentru nerespectarea angajamentului
9. Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la
Plata unor despagubiri astfel: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:
a) daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la
. . . . . . . . . . . . . ;
b) informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;
c) dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris
pentru aceasta;
d) informatia era de circulatie publica la dat dezvaluirii ei;
e) . . . . . . . .. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia

V. Incetarea angajamentului
11. Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.
12. La data incetarii lui. Informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.
Prezentul angajament s-a incheiat in . . . . Exemplare, din care . . . . . . . . . . . . , astazi . . . . . . . .. .

SEMNATURILE PARTILORVI. OBLIGATIILE PARTILOR*)
6.1. Comitentul se obliga:
a) sa puna la dispozitia comisionarului, cu incepere de la data de , sumele de bani solicitate de acesta, in masura gasirii furnizorilor si procurarii bunurilor, pe baza facturilor si a altor documente legale de decontare;
sau
a) sa asigure transportul bunurilor la/de la depozitul situat in pe cheltuiala ..;
b) sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului, in termen de .. zile de la primirea bunurilor in depozit/depunerea sumelor realizate din vanzarea bunurilor;
c) sa asigure conditii de depozitare, predare-primire si receptie a bunurilor primite/vandute de comisionar;
d) sa-l imputerniceasca pe reprezentantul sau pentru primirea/predarea bunurilor in/din depozitul situat in ;
e) sa achite comisionarului toate cheltuielile ocazionate de efectuarea prezentului contract (transport, manipulare, expediere etc.) .
6.2. Comisionarul se obliga:
a) sa identifice furnizori pentru bunurile care formeaza obiectul prezentului contract si sa le cumpere in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;
sau
a) sa prospecteze piata, sa plaseze si sa vanda bunurile care formeaza obiectul prezentului contract;
b) sa conserve bunurile primite spre plasare si vanzare, pe cheltuiala sa;
c) sa incheie, in nume propriu si pe cheltuiala sa, acte juridice cu furnizorii/clientii, in limitele imputernicirilor date prin prezentul contract;
d) sa-l instiinteze pe comitent, cu cel putin 24 de ore inainte de efectuarea transportului bunurilor, astfel incat comitentul sa poata pregati mijloacele de transport, depozitele si sa-si delege imputernicitul pentru preluarea bunurilor;
e) sa depuna cel putin o data pe luna/saptamana/zi contravaloarea bunurilor plasate si vandute, pe baza decontului prezentat comitentului;
f) sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si de receptie a bunurilor cu imputernicitul comitentului.
VII. CLAUZA PENALA
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti penalitati si/sau daune-interese in valoare de , astfel: . .
VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .. (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
8.3. Daca in termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
IX. NOTIFICARI
9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
9.3. Daca notificarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
10.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
sau
10.1. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
XI. CLAUZE FINALE
11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de . exemplare, din care .., astazi .., data semnarii lui.

COMITENT

COMISIONAR
.

2. Contractul de comision


ART. 2043

Notiunea

Contractul de comision este mandatul care are ca obiect achizitionarea sau vanzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului si in numele comisionarului, care actioneaza cu titlu profesional, in schimbul unei remuneratii numite comision.

ART. 2044

Proba contractului

(1) Contractul de comision se incheie in forma scrisa, autentica sau sub semnatura privata.

(2) Daca prin lege nu se prevede altfel, forma scrisa este necesara numai pentru dovada contractului.

ART. 2045

Obligatiile tertului contractant

Tertul contractant este tinut direct fata de comisionar pentru obligatiile sale.

ART. 2046

Cedarea actiunilor

(1) In caz de neexecutare a obligatiilor de catre tert, comitentul poate exercita actiunile decurgand din contractul cu tertul, subrogandu-se, la cerere, in drepturile comisionarului.

(2) In acest scop, la cererea comitentului, comisionarul are obligatia sa ii cedeze acestuia de indata actiunile contra tertului, printr-un act de cesiune sub semnatura privata, fara nicio contraprestatie din partea comitentului.

(3) Comisionarul raspunde pentru daunele cauzate comitentului, prin refuzul sau intarzierea cedarii actiunilor impotriva tertului.

ART. 2047

Vanzarea pe credit

(1) Comisionarul care vinde pe credit, fara autorizarea comitentului, raspunde personal, fiind tinut, la cererea comitentului, sa plateasca de indata creditele acordate impreuna cu dobanzile si alte foloase ce ar rezulta.

(2) In acest caz, comisionarul este obligat sa il instiinteze de indata pe comitent, aratandu-i persoana cumparatorului si termenul acordat; in caz contrar, se presupune ca operatiunile s-au facut pe bani gata, proba contrara nefiind admisa.

ART. 2048

Instructiunile comitentului

(1) Comisionarul are obligatia sa respecte intocmai instructiunile exprese primite de la comitent.

(2) Cu toate acestea, comisionarul se poate indeparta de la instructiunile primite de la comitent numai daca sunt intrunite cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu este suficient timp pentru a se obtine autorizarea sa prealabila in raport cu natura afacerii;

b) se poate considera in mod rezonabil ca acesta, cunoscand imprejurarile schimbate, si-ar fi dat autorizarea; si

c) indepartarea de la instructiuni nu schimba fundamental natura si scopul sau conditiile economice ale imputernicirii primite.

(3) In cazul prevazut la alin. (2) comisionarul are obligatia sa il instiinteze pe comitent de indata ce este posibil.

(4) In afara cazului prevazut la alin. (2), orice operatiune a comisionarului, cu incalcarea sau depasirea puterilor primite, ramane in sarcina sa, daca nu este ratificata de comitent; de asemenea, comisionarul poate fi obligat si la plata de dauneinterese.

ART. 2049

Comisionul

(1) Comitentul nu poate refuza plata comisionului atunci cand tertul executa intocmai contractul incheiat de comisionar cu respectarea imputernicirii primite.

(2) Daca nu s-a stipulat altfel, comisionul se datoreaza chiar daca tertul nu executa obligatia sa ori invoca exceptia de neexecutare a contractului.

(3) Daca imputernicirea pentru vanzarea unui imobil s-a dat exclusiv unui comisionar, comisionul ramane datorat de proprietar chiar daca vanzarea s-a facut direct de catre acesta sau prin intermediul unui tert.

(4) Daca partile nu au stabilit cuantumul comisionului, acesta se determina potrivit prevederilor art. 2.010 alin. (2).

ART. 2050

Vanzarea de titluri de credit si alte bunuri cotate

(1) In lipsa de stipulatie contrara, cand imputernicirea priveste vanzarea sau cumpararea unor titluri de credit circuland in comert sau a altor marfuri cotate pe piete reglementate, comisionarul poate sa procure comitentului la pretul cerut, ca vanzator, bunurile pe care era imputernicit sa le cumpere sau sa retina pentru sine la pretul curent, in calitate de cumparator, bunurile pe care trebuia sa le vanda in contul comitentului.

(2) Comisionarul care se comporta el insusi ca vanzator sau cumparator are dreptul la comision.

(3) Daca in cazurile mai sus mentionate comisionarul, dupa indeplinirea insarcinarii sale, nu face cunoscuta comitentului persoana cu care a contractat, comitentul are dreptul sa considere ca vanzarea sau cumpararea s-a facut in contul sau si sa ceara de la comisionar executarea contractului.

ART. 2051

Revocarea comisionului

(1) Comitentul poate revoca imputernicirea data comisionarului pana in momentul in care acesta a incheiat actul cu tertul.

(2) In acest caz, comisionarul are dreptul la o parte din comision, care se determina tinand cont de diligentele depuse si de cheltuielile efectuate cu privire la indeplinirea imputernicirii pana in momentul revocarii.

ART. 2052

Raspunderea comisionarului

(1) Comisionarul nu raspunde fata de comitent in cazul in care tertul nu isi executa obligatiile decurgand din act.

(2) Cu toate acestea, el isi poate lua expres obligatia de a garanta pe comitent de executarea obligatiilor tertului. In acest caz, in lipsa de stipulatie contrara, comitentul va plati comisionarului un comision special 'pentru garantie' sau 'pentru credit' ori un alt asemenea comision stabilit prin conventia lor sau, in lipsa, de catre instanta, care va tine cont de imprejurari si de valoarea obligatiei garantate.

ART. 2053

Dreptul de retentie apartinand comisionarului

(1) Pentru creantele sale asupra comitentului, comisionarul are un drept de retentie asupra bunurilor acestuia, aflate in detentia sa.

(2) Comisionarul va avea preferinta fata de vanzatorul neplatit.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright