Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Conventie civila de prestari servicii - modelConventie civila de prestari servicii - model


Societatea Comerciala ..

Sediul

Codul fiscal ..

Telefon

CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII

I. PARTILE

.., cu sediul in .., str. .. nr. , telefon .., cont de virament nr. ., deschis la ., reprezentata prin ., in calitate de .., numita in prezentul contract beneficiar, si

, domiciliat in ., str.

nr. ., judetul ., nascut in localitatea ., la data de .,

posesor al actului de identitate seria .. nr. ., eliberat de ,

codul numeric personal .., in calitate de prestator, am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:

II. OBIECTUL CONVENTIEI CIVILE

II. 1. Prestarea activitatii/efectuarea lucrarii

II. 2. Remunerarea prestatorului (brut) cu suma de . lei.

II. 3. Plata se va efectua la data de

III. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

III. 1. Beneficiarul se obliga:

- sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

- sa creeze prestatorului conditiile corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectie a muncii;

- sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator;

- sa inregistreze intr-un registru special prezenta conventie civila;

- sa inregistreze prezenta conventie civila de prestari de servicii la Inspectoratul Teritorial de Munca, in termen de 20 de zile de la incheierea acesteia;

- sa suporte in total sau in parte contributia la fondul de asigurari sociale (optional)

III. 2. Prestatorul se obliga:

- sa presteze activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile si de calitatea ceruta de beneficiar;

- sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;

- sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

IV. DURATA CONVENTIEI

IV. 1. Conventia se incheie pe o durata de /pe durata nedeterminata.

Timpul de lucru este de .. ore pe zi ( pentru activitatile cu caracter de regularitate, conform art. 3 lit. a) din Legea nr.

IV. 2. Durata executarii lucrarii este de .(pentru activitatile prestate la asociatiile de locatari sau de proprietari, conform art. 3 lit. b) din L. nr.V. MODIFICAREA CONVENTIEI

Modificarea oricarei clauze a conventiei civile se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act aditional.

VI. INCETAREA CONVENTIEI

Prezenta conventie civila inceteaza:

- prin acordul partilor;

- din initiativa temeinic motivata a uneia dintre parti, cu preaviz de 15 zile lucratoare.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partilor in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

VIII. FORTA MAJORA

Forta majora exonereaza de raspundere partile, in cazul neexecutarii partiale sau totale a obligatiilor asumate prin prezentul contract. Prin forta majora se intelege un eveniment independent de vointa partilor, imprevizibil si insurmontabil, aparut dupa incheierea contractului si care impiedica partile sa execute total sau partial obligatiile asumate.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa o aduca la cunostinta celeilalte parti, in scris, in maximum 5(cinci) zile de la aparitie, iar dovada fortei majore se va comunica in maximum 15(cincisprezece) zile de la aparitie.

Data de referinta este data stampilei postei de expediere. Dovada va fi certificata de Camera de Comert si Industrie sau alt organism abilitat de legea statului care o invoca.

Partea care invoca forta majora are obligatia sa aduca la cunostinta celeilalte parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15(cincisprezece) zile de la incetare.

Daca aceste imprejurari si consecintele lor dureaza mai mult de 6(sase) luni, fiecare partener poate renunta la executarea contractului pe mai departe. In acest caz, nici una din parti nu are dreptul de a cere despagubiri de la cealalta parte, dar ele au indatorirea de a-si onora toate obligatiile pana la aceasta data.

IX. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila, de catre judecatorie, in cazul in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezenta conventie a fost incheiata in trei exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru Inspectoratul Teritorial de Munca .

Angajator (beneficiar) Prestator (executant)

L.S

Avizat,

Functionarul inspectoratului teritorial de munca

Numele si prenumele ..

Semnatura

L.S.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright