Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Conventie civila de prestari serviciiConventie civila de prestari servicii


Societatea Comerciala ..

Sediul : Bucuresti, bd.Preciziei nr.11, sector 6

Codul Fiscal : .

Telefon :CONVENTIE CIVILA DE PRESTARI SERVICII


I.Partile contractante

1. . cu sediul in Bucuresti, bd.Preciziei nr.11 telefon:., cont virament nr. ., deschis la . reprezentata prin ., in calitate de , numita in prezentul contract angajator (beneficiar), si

. . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliat in . . . . . . . . str . . . . . . . . . . . . nr . . . . .judetul . . . . . . .nascut in localitatea . . . . . . . . . . .. la data de . . . . . . . .. posesor al actului de identitate seria . . .nr . . . . eliberat de . . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . . . . . , codul numeric personal . . . . . . . . . . ., in calitate de prestator de servicii (executant), am incheiat prezenta conventie civila in urmatoarele conditii stabilite de comun acord:


II. Obiectul conventiei civile

-activitatea / lucrarea care urmeaza sa fie prestata . . . . . . . . . . . .

-remuneratia bruta stabilita pentru prestatie . . . . . . . . . . . . . . .

-data efectuarii platii remuneratiei: 10 ale lunii.


III. Drepturile si obligatiile partilor

1. Angajatorul se obliga:

sa-l remunereze pe prestator pentru rezultatul muncii sale;

sa creeze prestatorului conditii corespunzatoare de munca, cu respectarea normelor de protectie a muncii;

sa retina si sa vireze impozitul prevazut de lege pentru venitul realizat de prestator.

sa suporte cheltuieli de deplasare , cazare, etc pe durata derularii Contractului.

2. Prestatorul se obliga:

sa respecte activitatea sau sa predea lucrarea la termenul convenit, in conditiile de calitate cerute de beneficiar;

sa respecte secretul lucrarilor si regulile disciplinare stabilite de beneficiar pentru salariatii sai;

sa respecte normele de protectie a muncii specifice activitatii.

IV. Durata conventiei civile

Durata nedeterminata/determinata . . . . . . . .timpul de lucru .ore/zi (pentru activitate cu caracter de regularitate  , conform art.3 a)din legea nr.130/1999).Durata executarii lucrarii . . . --- . . . . . . ..(pentru activitati prestate la asociatile de locatari sau proprietari, conform art. 3 lit. b) din Legea 130/1999).

V.          Modificarea  oricarei clauze a conventiei se poate face numai prin intelegere intre parti, convenita in scris, prin act additional.

VI.        Incetarea conventiei civile

Prezenta conventie civila  inceteaza in momentul finalizarii lucrarii mai sus mentionata.

VII.      Raspunderea  partilor

Neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor asumate prin prezenta conventie civila atrage raspunderea partii in culpa, in afara de cazurile de exonerare prevazute de lege.

Litigiile ivite in derularea prezentei conventii civile se solutioneaza pe cale amiabila sau de catre judecatorie, in cazut in care nu s-au solutionat pe cale amiabila.

Prezenta conventie a fost incheiata in 3 (trei)exemplare, cate unul pentru fiecare parte, iar al treilea exemplar pentru inspectoratul territorial de munca Sector 6.Angajator (Beneficiar)              Prestator (Executant)

. . . . . . . . . . . . . . .

L.S.


Avizat

Functionarul Inspectoratului territorial de munca

Numele si prenumele . . . . . . . . . . .

Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . .


L.S.q       Declar pe propria raspundere , sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte, ca               NU beneficiez de ajutor de somaj sau alocatie de sprijin.

q       Declar pe propria raspundere ca SINT / NU SINT salariat cu Contract Individual de Munca la Societatea Comerciala..Data . . . . . . .           Numele si prenumele


. . . . . . . . . . . .


Semnatura

.


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright