Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de comodat - modelContract de comodat - model
I. PARTILE CONTRACTANTE:


Subsemnatul __________ ______ ____ _____     domiciliat in Bucuresti,str.__________ ______ ____ ____nr__________ identificat cu B.I. seria _____ nr. _________ eliberat de ___________ ___________ la data de __________, si

subsemnata__________ ______ ____ __________domiciliata in Bucuresti,str.__________ ______ ____ _____nr_____ identificata cu B.I. seria _____ nr. _________ eliberat de ___________ ___________ la data de __________,

in calitate de COMODANT si


S.C. ., cu sediul

in calitate de COMODATAR,


am convenit incheierea prezentului contract de comodat (in continuare "Contractul") cu respectarea urmatoarelor clauze :


II. OBIECTUL CONTRACTULUI


Art.1.   Obiectul contractului este obtinerea folosintei . . . . .. in suprafata de m.p. situat in Bucuresti , __________ ______ ____ ___Art.2.   Predarea-primirea obiectului comodatului va fi consemnata in procesul verbal de predare-primire care se incheie pana la data de ______________ si constituie anexa nr. 1 la prezentul contract sI parte integranta din acesta (in procesul verbal de predare -primire se va mentiona gradul de uzura al bunului fix sI stadiul in care se preda).


III. DURATA CONTRACTULUI


Art.3.   Durata contractului este de ______________ cu incepere de la data de __________ pana la data de ____________.


IV. OBLIGATIILE COMODATARULUI


Art.4.   Comodatarul se obliga:

a)         sa se ingrijeasca de conservarea lucrului imprumutat ca un bun proprietar si chiar mai bine decat de lucrurile sale, pe care este obligat sa le sacrifice la nevoie in vederea conservarii lucrului imprumutat, intrucat contractul este incheiat in interesul sau;

b)         sa intrebuinteze lucrul numai la destinatia determinata prin natura lui sub sanctiunea platii de daune interese;c)         sa suporte riscul pieirii fortuite a bunului, cu exceptia intrebuintarii normale si fara culpa din partea sa;

d)         sa suporte cheltuielile necesare folosintei lucrului, neavand dreptul sa ceara restituirea lor deoarece acestea sunt accesoriu al folosintei;

e)         sa nu incredinteze lucrul cu orice titlu unei terte persoane;

f)          sa restituie la scadenta lucrul imprumutat in natura sa specifica.V. RASPUNDEREA COMODATARULUI


Art. 5.  Comodatarul raspunde pentru deteriorarea sau pieirea in tot sau in parte a lucrului, daca nu dovedeste ca deteriorarea sau pieirea s-a produs fortuit sau ca deteriorarea este consecinta folosirii potrivit destinatiei si fara culpa din partea sa.VI. STINGEREA EFECTELOR COMODATULUI


Art.6.   Raporturile contractuale inceteaza prin restituirea lucrului in stare coerespunzatoare la termenul prevazut in contract.

In cazul nerespectarii obligatiilor de catre comodatar, comodantul poate cere rezilierea contractului conform regulilor generale.

In caz de moarte a uneia dintre parti obligatiile trec asupra succesorilor in drepturi potrivit regulilor generale.

Mostenitorii comodatarului sunt obligati sa restituie imediat bunul, chiar daca termenul prevazut in contract nu a ajuns la scadenta.


VII. LITIGII


Art.7.   Litigiile de orice fel decurgand din executarea prezentului contract de comodat, se vor solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care acest lucru este imposibil, litigiul va fi dedus spre solutionare instantelor judecatoresti de drept comun din Bucuresti.Incheiat astazi . conform art. 1560 C. civ. in __ exemplare originale pentru fiecare parte.
COMODANT, COMODATAR,


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright