Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Aspecte legislative actuale, privind economisirea energiei si auditorii energeticiAspecte legislative actuale, privind economisirea energiei si auditorii energetici1. Cadru legislativ actual privind utilizarea eficienta a energiei

Utilizarea eficienta a energiei este statuata legislativ prin legea Nr. 199/2000, modificata si actualizata prin OG nr. 22/2008. Scopul legii este crearea cadrului legal necesar pentru elaborarea si aplicarea unei politici nationale de utilizare eficienta a energiei, in conformitate cu procedurile Tratatului Cartei energiei, Protocolului cartei energiei privind eficienta energetica si aspectele legate de mediu si cu principiile care stau la baza dezvoltarii durabile. Acest normativ creeaza cadrul legislativ al obligatiilor si stimulentelor pentru producatorii si consumatorii de energie, in vederea utilizarii eficiente a acesteia.

In sensul legii, utilizarea eficienta a energiei inseamna o actiune pentru realizarea unei unitati de produs, bun sau serviciu fara scaderea calitatii sau performantelor acestuia, concomitent cu reducerea cantitatii de energie cerute pentru realizarea acestui produs, bun sau serviciu.

Prin lege se stabilesc principiile politicii nationale de utilizare eficienta a energiei ca parte integranta a politicii energetice a statului. Aceasta politica nationala de utilizare eficienta a energiei are ca obiectiv principal obtinerea unui beneficiu maxim pe intregul lant energetic care cuprinde producerea, conversia, stocarea, transportul, distribuirea si consumul diferitelor forme de energie.

Caile pentru atingerea acestui deziderat sunt:

reducerea consumului de energie pe unitatea de produs intern brut;

cresterea eficientei energetice in toate sectoarele de activitate ale economiei;introducerea tehnologiilor noi cu eficienta energetica radicata;

promovarea surselor noi de energie

reducerea impactului negativ asupra mediului al activitatilor de producere, transport, distributie si consum al tuturor formelor de energie.

In sensul aplicarii celor de mai sus se instituie stabilirea de programe de eficienta energetica cu obligatii de a fi puse in aplicare.

Astfel, agentii economici care consuma anual o cantitate de energie de peste 1.000 t.e.p., precum autoritatile administratiei publice locale cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatii sa traduca acest lucru in programe proprii de eficienta energetica.

Acest lucru se va realiza prin:

masuri pe termen scurt, de tipul celor fara cost sau cu cost minim, care nu implica investitii majore;

masuri pe termen lung, de la 3 pana la 6 ani sub forma de program investitional avand intocmite studiile de fezabilitate.

Aceste programe proprii de eficienta energetica trebuie sa includa actiuni privind:

realizarea unor scenarii pe termen mediu si lung pentru stabilirea nivelului de cerere si de oferta, in ceea ce priveste energia, in vederea unui comportament corect pe piata energiei electrice (respectiv principiilor economiei de piata). Se creeaza astfel si premizele unui cadru decizional corect in activitatea de management;

aplicarea corecta a reglementarilor tehnice si a standardelor nationale privitoare la eficienta energetica. Scopul acestei actiuni este evident, cresterea eficientei echipamentelor producatoare si consumatoare de energie, inclusiv pentru cele din domeniul constructiilor si transportului;

actiuni de promovare in utilizarea celor mai eficiente tehnologii energetice, economic viabile si nepoluante;

incurajarea de finantari investitionale privind eficienta energetica, atat de catre stat cat si de sectorul privat;

urmarirea prin calcul a indicatorilor de eficienta energetica avand la baza balante energetice elaborate si baze de date energetice necesare in evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei;

masuri necesare de promovat pentru cresterea eficientei sistemelor de producere, transport si de distributie a caldurii la consumatori prin cogenerare de mica si medie putere;

infiintarea compartimentelor specializate in domeniul eficientei energetice la nivel corespunzator, incadrate cu personal capabil sa elaboreze, sa traduca in practica si sa monitorizeze programe specifice;

elaborarea de studii si programe de masuri privind evaluarea impactului negativ asupra mediului.

Agentia Romana pentru Conservarea Energiei (ARCE), iar ulterior Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) este, in baza legii, organul de specialitate la nivel national in domeniul eficientei energetice, cu personalitate juridica, autonomie functionala, organizatorica si financiara.

Atributiile si responsabilitatile ANRE sunt in principal:

elaborarea politicii de utilizare eficienta a energiei, ca parte a politicii de energetica nationala;

transpunerea in practica si monitorizarea politicii de eficienta energetica inclusiv a propunerilor de utilizare eficienta a energiei produse;

o cooperare cu institutiile si organismele interne si internationale in scopul utilizarii eficiente a energiei si a reducerii impactului negativ asupra mediului;

participarea la elaborarea de norme si reglementari tehnice privind cresterea eficientei energetice;

certificarea conformitatii operatiilor, echipamentelor si utilajelor;

autorizarea persoanelor fizice si juridice care au dreptul de a realiza bilanturi energetice;

coordonarea programelor de eficienta energetica;

evaluarea tehnica si avizarea proiectelor de investitii in domeniul eficientei energetice;


elaborarea sintezei programelor de eficienta energetica la nivelul intregii economii nationale;

cooperarea cu institutii abilitate in vederea realizarii balantelor energetice si a formarii unor baze de date energetice necesare pentru evaluarea raportului cerere-oferta in domeniul energiei, estimarea, prin scenarii pe termen scurt, mediu si lung, a evolutiei acestui raport, inclusiv a calculului indicatorilor de eficienta energetica;

acordarea de consultanta autoritatilor administratiei publice locale, administratorilor cladirilor publice, ai celor cu destinatie de locuinta si agentilor comerciali, in elaborarea si aplicarea proiectelor de crestere a eficientei energeticii;

elaborarea si coordonarea programelor de pregatire si instruire, precum si atestarea personalului cu atributii in domeniul gestiunii energiei

avizarea programelor proprii de eficienta energetica, intocmite de catre consumatori.

In cadrul legislativ actual sunt prevazute de asemenea obligatiile consumatorilor in vederea utilizarii eficiente a energiei consumate si anume:
a)      pentru consumatorii de energie, persoane juridice

sa respecte reglementarile tehnice de proiectare, construire, exploatare, intretinere si reparare a instalatiilor proprii, inclusiv a receptoarelor de energie, precum si dotarea acestora cu aparate de masura si control;

sa dispuna de sisteme proprii de evidenta si monitorizare a consumurilor energetice;

sa puna la dispozitia institutiilor abilitate informatii privind consumurile energetice si indicatorii de eficienta energetica;

b)     pentru consumatorii de energie, persoane fizice

sa doteze instalatiile proprii cu aparate de masura si control individuale.


O activitate specifica obligatorie a consumatorilor privind consumul de energiei, stabilirea pierderilor, a consumurilor specifice si a eficientei energetice este statuata legal prin urmatoarele obligatii specifice:

a)      Operatorii economici care consuma anual o cantitate de energie cuprinsa intre 200 si 1.000 tone echivalent petrol pe an sunt obligati sa intocmeasca la fiecare 2 ani un audit energetic realizat de o persoana fizica sau juridica autorizata de Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), care sa stea la baza stabilirii si aplicarii masurilor de imbunatatire a eficientei energetice.

b)      Autoritatile administratiei publice locale din localitatile cu o populatie mai mare de 20.000 de locuitori au obligatia sa intocmeasca programe de imbunatatire a eficientei energetice, in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen lung (3-6 ani), vizand un program de investitii pentru care se vor intocmi studiile de fezabilitate.

c)      Consumatori care folosesc mai mult de 1000 t.e.p. pe an trebuie:

sa aiba un responsabil pentru gestiunea energiei;

sa intocmeasca anual un bilant energetic realizat de catre o persoana fizica sau juridica autorizata;

sa elaboreze programe de masuri pentru reducerea consumurilor energetice incluzand investitiile necesare pentru care se intocmesc studii de fezabilitate;

d)      Agenti economici cu activitate de producere, transport sau distributie a combustibililor si energiei trebuie sa ia masuri pentru:

reducerea consumurilor proprii de combustibili si energie;

propunerea energiilor neconventionale;

in conditii convenite cu consumatorii, producatorii si furnizorii de energie electrica si termica, pot desfasura activitati de informare, consultanta, finantare precum si executari de lucrari in vederea cresterii eficientei utilizarii combustibililor si a energiei instalatiilor acestor consumatori;

d) Societatile comerciale, precum si unitatile administratiei publice locale si centrale, care detin mai mult de 25 de autovehicule, au obligatia sa dezvolte programe de monitorizare si gestiune a consumului de carburanti pentru grupul de vehicule detinut

e) Administratorii cladirilor aflate in proprietate publica trebuie sa ia masuri pentru:

utilizarea eficienta a sistemului de incalzire si climatizare;

utilizarea materialelor de constructie eficiente din punct de vedere energetic;

utilizarea rationala a iluminatului interior;

utilizarea aparatelor de masura si reglare a consumului de energie;

cresterea eficientei energetice in conditiile cerute prin actiunea legii.
2. Reglementari legislative privind autorizarea in realizarea de bilanturi/audituri energetice

Problema autorizarii persoanelor fizice si juridice care au dreptul sa realizeze bilanturi energetice este reglementata Ordinul Presedintelui ANRE Nr. 42 din 22 decembrie 2010 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, act publicat in: MONITORUL OFICIAL  nr. 67 din 26 ianuarie 2011.

In continutul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici se utilizeaza termeni de specialitate definiti prin Glosarul de termeni de specialitate, prezentat in Anexa Nr. 4 dupa cum urmeaza:


Anexa Nr. 4 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici

GLOSAR DE TERMENI DE SPECIALITATE

In contextul Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, urmatorii termeni se definesc astfel:

Audit energetic procedura sistematica de obtinere a unor date despre profilul consumului energetic existent al unei cladiri sau unui grup de cladiri, al unei activitati si/sau instalatii industriale sau al serviciilor private sau publice, de identificare si cuantificare a oportunitatilor rentabile pentru realizarea unor economii de energie si de raportare a rezultatelor.

Audit electroenergetic tip de audit energetic care urmareste contabilizarea fluxurilor de energie electrica.

Audit termoenergetic tip de audit energetic care urmareste contabilizarea fluxurilor de energie termica.

Audit complex tip de audit energetic care urmareste contabilizarea tuturor formelor de energie ale caror fluxuri sunt monitorizate in interiorul conturului de audit.

Auditor energetic autorizat persoana fizica sau juridica autorizata, in conditiile legii, care are dreptul de a realiza auditul energetic. Auditorii energetici isi desfasoara activitatea ca persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane juridice, conform legislatiei in vigoare.

Autorizare procedura si activitatea desfasurate de organismul de autorizare privind analizarea, verificarea si confirmarea scrisa a competentelor persoanelor fizice sau juridice care doresc sa obtina calitatea de auditor energetic, in conformitate cu prezentul regulament si cu reglementarile tehnice in vigoare.

Autorizatia de auditor energetic - act ce dovedeste competenta tehnica a persoanelor fizice si juridice care efectueaza audituri energetice in Romania.

Eficienta energetica raportul dintre valoarea rezultatului performant obtinut, constand in servicii, marfuri sau energia rezultata, si valoarea energiei utilizate in acest scop.

Economii de energie cantitatea de energie economisita, determinata prin masurarea si/sau estimarea consumului inainte si dupa aplicarea uneia sau mai multor masuri de imbunatatire a eficientei energetice, asigurand in acelasi timp normalizarea conditiilor externe care afecteaza consumul de energie.


In conformitate cu prevederile OG nr. 22/2009, organismul abilitat pentru autorizarea persoanelor fizice si juridice in vederea intocmirii bilanturilor energetice este Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) prin Comisia de autorizare a auditorilor energetici.

Clasele si tipurile de audit energetic sunt definite prin Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici, anexa la Ordinul Presedintelui ANRE Nr. 42 din 22 decembrie 2010, dupa cum urmeaza:
Clasa

Tipul de audit energetic

Audit electroenergetic

Audit termoenergetic

Audit complex

I

P≤1000 kW

P≤2000 kW

P≤3000 kW

II

P>1000 kW

P>2000 kW

Nelimitat


Persoanele fizice avand calitatea de auditor energetic sunt autorizate sa efectueze audituri energetice de clasa I.

Persoanele juridice avand calitatea de auditor energetic sunt autorizate sa efectueze audituri energetice de clasa I sau clasa II.

La solicitarea autorizarii, persoanele fizice si juridice trebuie, in primul rand, sa se adreseze cu o cerere catre ANRE (Modelul este prezentat in Anexa Nr. 5, respectiv Anexa 6 la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici) si implicit sa indeplineasca cerintele din capitolul IV al Regulamentului, iar modelele de Autorizatie de auditor energetic sunt prezentate in Regulament - Anexa 1 pentru persoane fizice si respectiv, Anexa 2 pentru persoane juridice. Autorizatia de auditor energetic este valabila 3 ani, iar prelungirea valabilitatii acesteia se face in concordanta cu revederile capitolului VI din Regulament.

Autorizarea in calitate de auditor energetic, la solicitarea de catre persoane fizice si juridice, este conditionata de prezentarea documentatiilor din capitolul V al Regulamentului.

In Anexa 3 la Regulament sunt prezentate Modelul de stampila si legitimatie pentru auditor energetic persoana fizica.

De specificat ca, aceste persoane fizice care obtin autorizatia de auditor energetic pot exercita dreptul de elaborare a bilanturilor energetice numai in cadrul unor societati comerciale care au prevazuta aceasta preocupare in obiectul lor de activitate.

Autorizarea in calitate de auditor energetic a unei societati comerciale cu activitate in domeniul serviciilor energetice sau al consultantei energeticii, ca persoana juridica, se face prin verificarea indeplinirii cerintelor precizate in Regulament la capitolele IV si V.

In Anexa 7 la Regulament este prezentat CODUL DE CONDUITA AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZAT. Astfel Auditorul energetic autorizat:

Actioneaza profesional, fara discriminare.

Actioneaza in sensul cresterii competentei proprii si asista pe cei aflati in subordinea sa sa isi dezvolte abilitatile relationale in activitatea de realizare a auditurilor energetice.

Nu are raporturi juridice de munca si civile cu operatorul economic pentru care elaboreaza auditul energetic, cu exceptia contractului de realizare a acestuia.

Nu are raporturi juridice de munca si civile cu operatorii economici care urmeaza sa implementeze actiunile rezultate ca urmare a realizarii auditului energetic.

Nu are alte interese materiale directe sau indirecte in raport cu operatorul economic pentru care elaboreaza auditul energetic, cu exceptia onorariilor cuvenite pentru munca prestata in calitate de auditor energetic.

Nu activeaza ca reprezentant al unor producatori de echipament energetice.

Pastreaza confidentialitatea datelor obtinute sau rezultate in urma auditului energetic, cu exceptia cazurilor in care este obligat sa le faca cunoscute in conditiile legii, sau obtine consimtamantul scris al beneficiarului auditului energetic in acest sens.

Nu comunica informatii eronate care sa compromita activitatea de realizare a auditului energetic sau procesul de autorizare.

Nu prejudiciaza prin activitatile sale reputatia organismului de autorizare.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright