Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate stiintaSa fii al doilea inseamna sa fii primul care pierde - Ayrton Senna

Aeronautica Comunicatii Drept Informatica Nutritie Sociologie
Tehnica mecanica

Legislatie


Qdidactic » stiinta & tehnica » drept » legislatie
Hotarare nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publiciHotarare nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici


Capitolul IV - Promovarea functionarilor publici

Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArt. 121
(1) Promovarea reprezinta modalitatea de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin ocuparea, in conditiile legii, a unei:
a) functii publice cu grad profesional superior celui detinut anterior promovarii;
b) functii publice dintr-o clasa superioara, ca urmare a obtinerii unei diplome de nivel superior si a promovarii examenului sau concursului organizat in acest sens;
c) functii publice de conducere ca urmare a promovarii examenului sau concursului organizat in acest sens, in conditiile prezentei hotarari.
(2) Promovarea poate fi:
a) definitiva, atunci cand functia publica superioara se ocupa prin concurs sau examen, in conditiile prevazute de prezenta hotarare;
b) temporara, atunci cand functia publica de conducere se ocupa pe perioada determinata, in conditiile legii.

Art. 122
(1) Pentru promovarea in grad profesional si promovarea in clasa nu este necesara existenta unei functii publice vacante.
(2) Ca urmare a promovarii in grad profesional si a promovarii in clasa, fisa postului functionarului public va fi completata cu noi atributii, in raport cu nivelul functiei publice. Obligatia de a completa fisa postului cu noile atributii apartine superiorului ierarhic al functionarului public promovat.
(3) Persoanele cu atributii in domeniul managementului resurselor umane din cadrul autoritatii sau institutiei publice au obligatia de a acorda asistenta functionarilor publici de conducere in vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (2) si de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (2).

Art. 123
(1) Functionarii publici au dreptul de a fi informati in legatura cu actiunile intreprinse de autoritatile si institutiile publice in vederea asigurarii dreptului la promovare a acestora.
(2) Prin instrumentele de organizare a carierei elaborate de autoritatile si institutiile publice se stabileste periodicitatea organizarii concursului de promovare prin raportare la numarul de functionari publici care indeplinesc anual conditiile prevazute de lege pentru promovare.

Art. 124
Sistemul de promovare rapida pentru persoanele care au absolvit programe organizate, in conditiile legii, pentru obtinerea statutului de manager public se stabileste prin cadrul normativ ce reglementeaza functia publica specifica de manager public.

Sectiunea 2 - Promovarea in grad profesionalArt. 125
(1) Functionarii publici pot promova intr-un grad profesional superior pe baza de examen sau concurs, in limita functiilor publice rezervate promovarii din planul de ocupare a functiilor publice si in limita fondurilor bugetare.
(2) Examenul sau concursul se organizeaza anual, pana la data de 15 august a fiecarui an, de catre autoritatea sau institutia publica in al carei stat de functii se afla functiile publice.

Art. 126
(1) Componenta comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor, se stabileste conform regulilor prevazute prin prezenta hotarare pentru concursul de recrutare.
(2) Prevederile art. 16-72 se aplica in mod corespunzator concursului de promovare, cu exceptia obligativitatii publicarii anuntului privind organizarea concursului in Monitorul Oficial al Romaniei si intr-o publicatie centrala.

Art. 127
Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul de promovare in grad profesional contine in mod obligatoriu:
a) copie de pe carnetul de munca sau adeverinta eliberata de compartimentul de resurse umane in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza;
b) copii de pe fisele de evaluare din ultimii 2 ani;
c) certificat de cazier administrativ.

Art. 128
(1) In termen de maximum 5 zile de la ramanerea definitiva a rezultatelor concursului de promovare in grad profesional autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este numit functionarul public care a promovat concursul va solicita avizul Agentiei in vederea transformarii postului. Solicitarea avizului va contine in mod obligatoriu procesul-verbal final al concursului de promovare, precum si fisa postului completata cu noi atributii potrivit nivelului functiei publice in care se promoveaza.
(2) In termen de 15 zile de la data primirii avizului solicitat in conditiile alin. (1), autoritatea sau institutia publica in cadrul careia este numit functionarul public care a promovat concursul va emite actul administrativ de numire in functia publica superioara a acestuia.
(3) La actul administrativ de numire va fi atasata in mod obligatoriu fisa postului completata cu noi atributii potrivit nivelului functiei publice.
(4) Neindeplinirea obligatiei prevazute la alin. (2) si (3) de catre autoritatea sau institutia publica poate fi atacata in contencios administrativ de catre functionarul public, de catre orice persoana interesata sau de catre Agentie, conform legii.Sectiunea 3 - Promovarea rapidaArt. 129
(1) Concursul de promovare rapida in gradul profesional urmator se organizeaza anual de catre Agentie, in limita numarului de posturi prevazute prin planul de ocupare a functiilor publice.
(2) Functionarii publici de conducere au obligatia de a sprijini dezvoltarea carierei functionarilor publici prin promovare rapida, dupa cum urmeaza:
a) se implica activ in dezvoltarea competentelor, cunostintelor si abilitatilor functionarilor publici din subordine, inclusiv prin desemnarea participarii la programele de formare profesionala;
b) identifica necesarul de formare in vederea ocuparii unei functii publice superioare si a exercitarii atributiilor noii functii in conditii de profesionalism si eficienta.

Art. 130
(1) Anual, cu incadrarea in limita fondurilor alocate prin buget, autoritatile si institutiile publice stabilesc in planul de ocupare a functiilor publice numarul maxim al functiilor publice de executie rezervate in scopul promovarii rapide, precum si numarul maxim al functiilor publice destinate transformarii in functii publice specifice de manager public.
(2) Numarul maxim al functiilor publice destinate transformarii in functii publice specifice de manager public se stabileste conform procedurilor aprobate prin cadrul normativ ce reglementeaza functia publica specifica de manager public, fara afectarea numarului maxim al functiilor publice de executie rezervate in scopul promovarii rapide.

Art. 131
(1) Concursul pentru promovarea rapida destinat functionarilor publici de executie se organizeaza anual de catre Agentie.
(2) In vederea participarii la concursul de promovare rapida, autoritatea sau institutia publica care si-a prevazut in planul de ocupare functii publice de executie rezervate in scopul promovarii rapide organizeaza o preselectie in doua etape:
a) verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege necesare pentru inscrierea la concurs;
b) testarea cunostintelor de specialitate ale functionarilor publici de executie preselectati.
(3) Testarea cunostintelor de specialitate se face in cadrul autoritatii sau institutiei publice, pe domeniile generale de activitate identificate in baza actului normativ de organizare si functionare, conform procedurilor interne aprobate prin act administrativ al conducatorului autoritatii sau institutiei publice.

Art. 132
(1) Actul administrativ prevazut la art. 131 alin. (3) se elaboreaza si se emite cu respectarea urmatoarelor reguli:
a) domeniile in care se organizeaza testarea cunostintelor de specialitate sunt domenii generale si se identifica exclusiv in baza atributiilor prevazute, conform structurii organizatorice a autoritatii sau institutiei publice in cadrul careia se organizeaza testarea, prin regulamentul de organizare si functionare;
b) modalitatile de testare nu pot diferi de la un domeniu la altul ori de la un compartiment la altul, procedura de testare fiind unica la nivelul autoritatii sau institutiei publice;
c) sunt prevazute modalitatea si procedurile interne de contestare a deciziilor si, respectiv, a rezultatelor, precum si modalitatea in care modificarile intervenite ca urmare a rezolvarii contestatiilor afecteaza rezultatul final al etapei de recrutare;
d) sunt definite responsabilitatile in cadrul parcurgerii ansamblului proceselor si procedurilor aplicate, precum si raspunderea corespunzatoare fiecareia dintre persoanele implicate;
e) este prevazuta expres modalitatea de asigurare a confidentialitatii subiectelor;
f) inaintea aprobarii se asigura obligatoriu parcurgerea unei perioade de cel putin 10 zile lucratoare de consultari in cadrul autoritatii sau institutiei publice.
(2) Aducerea la cunostinta functionarilor publici a procedurilor interne de testare a cunostintelor de specialitate se face prin publicare, de catre departamentul de resurse umane, la avizierul autoritatii sau institutiei publice, precum si prin informare directa, de catre functionarii publici de conducere pentru persoanele din subordine.

Art. 133
(1) In termen de cel mult 20 de zile lucratoare de la finalizarea testarii cunostintelor de specialitate, autoritatile si institutiile publice transmit Agentiei lista cu functionarii publici de executie care vor participa la procedura de selectie.
(2) Documentul prevazut la alin. (1) se inainteaza in mod oficial, sub semnatura conducatorului autoritatii sau institutiei publice, si cuprinde urmatoarele date:
a) numele si prenumele, precum si actul in baza caruia urmeaza sa se faca verificarea identitatii functionarilor publici care urmeaza a se prezenta la concursul organizat de Agentie;
b) pentru fiecare dintre functionarii publici, functia publica ocupata;
c) pentru fiecare dintre functionarii publici, functia publica pentru care candideaza;
d) mentiunea ca datele transmise sunt reale si corecte, iar persoanele de pe lista indeplinesc conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de sistemul de promovare rapida.
(3) Documentul prevazut la alin. (1) se transmite centralizat, dupa cum urmeaza:
a) de catre fiecare ordonator principal de credite din administratia publica centrala si pentru fiecare institutie din subordinea acestuia sau finantata prin bugetul sau, pe baza listelor transmise de acestea;
b) de catre prefectul din fiecare judet, pentru fiecare ordonator principal de credite din administratia publica locala, pe baza listelor transmise de catre acestia, inclusiv pentru fiecare institutie publica din subordinea acestuia sau finantata prin bugetul sau. Prefectul nu se pronunta asupra legalitatii sau corectitudinii datelor primite.
(4) Conducatorii institutiilor publice raspund pentru exactitatea datelor transmise in conditiile alin. (2).

Art. 134
(1) In termen de 20 de zile lucratoare de la data primirii rezultatelor transmise potrivit art. 133, Agentia se poate sesiza din oficiu sau poate fi sesizata de catre orice persoana interesata asupra respectarii dispozitiilor cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b).
(2) Pentru analizarea sesizarii, Agentia poate solicita autoritatii sau institutiei publice a carei procedura de testare a cunostintelor face obiectul sesizarii orice informatii, date sau documente relevante.
(3) In situatia in care, in urma analizei informatiilor, datelor si documentelor referitoare la obiectul sesizarii, se dovedeste ca au fost respectate dispozitiile cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de testare a cunostintelor, sesizarea se claseaza. Persoana sau persoanele nemultumite de rezultatul sesizarii se pot adresa instantei competente, in conditiile legii.
(4) In situatia in care, in urma analizei informatiilor, datelor si documentelor referitoare la obiectul sesizarii, se dovedeste ca nu au fost respectate dispozitiile cu privire la organizarea si desfasurarea procedurilor de testare a cunostintelor, in termen de 20 de zile de la data sesizarii, Agentia comunica:
a) reluarea procedurii de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b) pentru functionarii publici care s-au dovedit a fi afectati in drepturile lor individuale ca urmare a aplicarii deficitare a dispozitiilor privind organizarea si desfasurarea procedurilor de testare;
b) anularea procedurii de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b) si solicitarea de reluare a acesteia la nivelul autoritatii sau institutiei publice, daca sunt constatate deficiente grave in aplicarea procedurii, de natura a afecta egalitatea de sanse si egalitatea de tratament aplicabil candidatilor;
c) anularea procedurii de testare prevazute la art. 131 alin. (2) lit. b) si solicitarea adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice sau, dupa caz, instantei competente de anulare a actului administrativ in baza caruia se organizeaza si se desfasoara procedura de testare, daca acesta a fost elaborat cu nerespectarea prevederilor legale si afecteaza dreptul la dezvoltare a carierei functionarului public.
(5) In termen de 60 de zile de la data comunicarii prevazute la alin. (4) autoritatile si institutiile publice au obligatia de a finaliza procedura de testare si de a transmite Agentiei rezultatele finale, cu respectarea prevederilor art. 133 alin. (2).
(6) In cazul in care autoritatile si institutiile publice nu transmit Agentiei rezultatele finale in conditiile prevazute la alin. (5), concursul de promovare rapida nu se organizeaza pentru respectivele autoritati sau institutii publice in anul in curs.

Art. 135
(1) In vederea organizarii si desfasurarii concursului de promovare se elaboreaza un regulament aprobat prin ordin al presedintelui Agentiei.
(2) Regulamentul prevazut la alin. (1) se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu cel putin 90 de zile inaintea organizarii si desfasurarii selectiei si contine:
a) datele exacte, locul si modalitatea de desfasurare a concursului;
b) modalitatea de testare in vederea selectiei candidatilor;
c) tematica si bibliografia avute in vedere la stabilirea subiectelor;
d) modalitatea de notare, precum si cea de contestare a rezultatelor;
e) membrii comisiei de concurs si cei ai comisiei de solutionare a contestatiilor;
f) modalitatea de comunicare a rezultatelor la finalizarea concursului si, respectiv, a perioadei de depunere si solutionare a contestatiilor.
(3) Componenta comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor se va stabili prin ordin al presedintelui Agentiei, dupa cum urmeaza:
a) 2 reprezentanti ai Agentiei;
b) cate un reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, la propunerea acestora.

Art. 136
Publicitatea concursului se asigura de catre Agentie. Anuntul privind concursul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de internet a Agentiei si in cel putin un cotidian de larga circulatie, cu cel putin 30 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea concursului.

Art. 137
(1) Tematica si bibliografia pentru selectia candidatilor recrutati in vederea promovarii rapide a functionarilor publici din clasele a II-a si a III-a se stabilesc de catre Agentie in urmatoarele domenii:
a) organizarea administrativ-teritoriala a statului roman;
b) organizarea si functionarea serviciilor publice, respectiv a autoritatilor si institutiilor publice;
c) functia publica si functionarii publici.
(2) Tematica si bibliografia pentru selectia candidatilor recrutati in vederea promovarii rapide a functionarilor publici din clasa I din grad profesional asistent in grad profesional principal se stabilesc de catre Agentie in urmatoarele domenii:
a) domeniile prevazute la alin. (1);
b) finantarea activitatilor in sectorul public;
c) organizarea si derularea proiectelor.
(3) Tematica si bibliografia pentru selectia candidatilor recrutati in vederea promovarii rapide a functionarilor publici din clasa I din grad profesional principal in grad profesional superior se stabilesc de catre Agentie in urmatoarele domenii:
a) domeniile prevazute la alin. (2);
b) institutii, afaceri si politici europene.

Art. 138
(1) Candidatii nemultumiti de rezultatul selectiei organizate de catre Agentie pot depune contestatii in termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii rezultatelor.
(2) Contestatiile se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data expirarii termenului prevazut pentru depunerea contestatiilor.

Art. 139
Punctajul minim de promovare a fiecareia dintre probele concursului de promovare rapida va fi de 70 de puncte.


Sectiunea 4 - Promovarea in functii publice de conducereArt. 140
Functionarii publici pot promova intr-o functie publica de conducere vacanta, pe baza de examen sau concurs.

Art. 141
Concursul sau examenul pentru promovare in functiile publice de conducere se organizeaza cu incadrarea in fondurile bugetare alocate, in conformitate cu competentele stabilite conform legii pentru organizarea concursului de recrutare.

Art. 142
(1) Componenta comisiei de concurs, respectiv a comisiei de solutionare a contestatiilor se stabileste conform regulilor prevazute prin prezenta hotarare pentru concursul de recrutare.
(2) Prevederile art. 16-72 se aplica in mod corespunzator.

Art. 143
Dosarul de concurs depus de catre candidati la concursul de promovare in functii publice de conducere va contine in mod obligatoriu:
a) formularul de inscriere prevazut in anexa nr. 3;
b) copia actului de identitate;
c) copiile diplomelor de studii si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari;
d) copie de pe diploma de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administratiei publice, management ori in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice;
e) copia carnetului de munca sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice.

Sectiunea 5 - Promovarea in clasaArt. 144
(1) La examenul de promovare in clasa a functionarilor publici pot participa functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea.
(2) Examenul de promovare in clasa se organizeaza de catre autoritatea sau institutia publica in care isi desfasoara activitatea functionarii publici, in conditiile prezentei hotarari.
(3) Cu cel putin 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, conducatorul autoritatii sau institutiei publice are obligatia de a emite un act administrativ prin care se stabilesc:
a) componenta comisiei de examen;
b) data sustinerii examenului;
c) bibliografia, pe baza propunerilor compartimentelor in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care participa la examen.
(4) Compartimentul de resurse umane are obligatia sa afiseze la sediul autoritatii sau institutiei publice, cu 15 zile inainte de data organizarii examenului de promovare in clasa, data, ora, locul desfasurarii si bibliografia examenului.
(5) In cazul in care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfasurarii examenului de promovare in clasa, compartimentul de resurse umane are obligatia de a afisa la sediul autoritatii sau institutiei publice modificarile intervenite in desfasurarea acestuia.

Art. 145
Functionarii publici incadrati pe functii publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o forma de invatamant superior de lunga sau de scurta durata in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, trebuie sa prezinte diploma de absolvire sau, dupa caz, adeverinta care sa ateste absolvirea unei forme de invatamant superior de lunga ori de scurta durata, precum si o cerere de inscriere la examenul de promovare in clasa, in termen de 5 zile de la data afisarii.

Art. 146
Examenul se organizeaza de autoritatea sau institutia publica in cadrul careia functionarii publici prevazuti la art. 145 isi desfasoara activitatea, cu respectarea, in mod corespunzator, a prevederilor art. 16-43.

Art. 147
(1) Ca urmare a promovarii functionarilor publici, fisa postului va fi completata cu noi atributii, in raport cu nivelul functiei publice. Obligatia de a completa fisa postului cu noile atributii apartine superiorului ierarhic al functionarului public promovat.
(2) Persoanele cu atributii in domeniul managementului resurselor umane din cadrul autoritatii sau institutiei publice au obligatia de a acorda asistenta functionarilor publici de conducere in vederea indeplinirii obligatiei prevazute la alin. (1) si de a monitoriza respectarea prevederilor alin. (1).

Capitolul V - Mobilitatea functionarilor publiciArt. 148
Modificarea raporturilor de serviciu ale functionarilor publici de executie si functionarilor publici de conducere se face potrivit Legii nr. 188/1999, republicata.

Art. 149
(1) Functionarii publici pot solicita, in conditiile legii, transferul intr-o alta autoritate sau institutie publica.
(2) Autoritatile sau institutiile publice au obligatia de a afisa la sediu si pe site-ul de internet al acestora anuntul privind ocuparea prin transfer la cerere a functiilor publice respective.
(3) Anuntul prevazut la alin. (2) va fi facut cu cel putin 30 de zile anterior datei prevazute pentru ocuparea prin transfer la cerere a functiilor publice.
(4) Functionarii publici interesati vor depune cererile de transfer, insotite de un curriculum vitae, in termen de 20 de zile de la data afisarii anuntului.
(5) In situatia in care sunt depuse mai multe cereri de transfer, autoritatea sau institutia publica va organiza un interviu cu functionarii publici solicitanti. Interviul va fi sustinut cu conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori cu persoana desemnata de catre acesta. Data, ora si locul sustinerii interviului vor fi aduse la cunostinta solicitantilor conform alin. (2).
(6) In urma sustinerii interviului cu functionarii publici solicitanti se va incheia un proces-verbal al interviului, care va fi semnat de conducatorul autoritatii sau institutiei publice ori de catre persoana desemnata de acesta.

Art. 150
(1) In conditiile prezentei hotarari, in vederea dobandirii de noi cunostinte si abilitati in specialitatea in care isi desfasoara activitatea, functionarii publici de executie pot desfasura stagii de pregatire practica in alte autoritati si institutii publice relevante din punctul de vedere al specificului activitatii.
(2) Perioadele de stagiu prevazute la alin. (1) pot fi organizate prin acorduri institutionale intre autoritatile si institutiile publice si se desfasoara cu acordul functionarului public.
(3) Perioada de stagiu la care participa functionarul public nu poate depasi 15 zile lucratoare anual.

Art. 151
Pe perioada de desfasurare a stagiului de pregatire functionarul public beneficiaza de drepturile oferite prin lege in situatia delegarii, cu exceptia indemnizatiei de delegare.

Art. 152
(1) Autoritatile si institutiile publice pot asigura instrumentele de dezvoltare a carierei functionarilor publici prin mobilitate pentru dezvoltarea carierei in functia publica.
(2) Mobilitatea functionarilor publici din cadrul unei autoritati sau institutii publice se va realiza, in principal, in vederea asigurarii:
a) protectiei functionarilor publici din sectoarele vulnerabile la coruptie, prin exercitarea periodica a unor atributii diferite ori prin utilizarea mutarii temporare in cadrul unui alt compartiment al autoritatii sau institutiei publice;
b) dezvoltarii cunostintelor, abilitatilor si competentelor functionarilor publici prin realizarea unor stagii practice in cadrul altor autoritati sau institutii publice, in conditiile legii, ori prin utilizarea mutarii temporare in cadrul unui alt compartiment al autoritatii sau institutiei publice.

Capitolul VI - Dispozitii tranzitorii si finaleArt. 153
Functionarul public avanseaza in treptele de salarizare corespunzatoare functiei publice detinute, in conditiile legii.

Art. 154
In scopul realizarii rolului si atributiilor ce ii revin, Agentia coordoneaza metodologic, monitorizeaza, verifica si controleaza aplicarea si respectarea prevederilor prezentei hotarari de catre autoritatile si institutiile publice.

Art. 155
Dispozitiile prezentei hotarari nu se aplica categoriei inaltilor functionari publici.

Art. 156
(1) Termenele prevazute in prezenta hotarare se calculeaza avandu-se in vedere inclusiv ziua cand au inceput si ziua cand s-au sfarsit.
(2) Termenele stabilite pe ore se calculeaza incepand de la ora afisarii.
(3) Termenul care incepe intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se considera ca incepe in prima zi de lucru urmatoare.
(4) Termenul care se sfarseste intr-o zi nelucratoare sau de sarbatoare legala se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.

Art. 157
(1) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari autoritatile si institutiile publice au obligatia sa elaboreze si sa aprobe actul administrativ prevazut la art. 131 alin. (3).
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al presedintelui Agentiei se aproba modul de organizare si desfasurare a concursului pentru selectia persoanelor care pot fi desemnate reprezentanti ai Agentiei potrivit art. 28.
(3) In vederea elaborarii de catre autoritatile si institutiile publice a procedurilor interne prevazute la art. 131 alin. (3), Agentia poate elabora un regulament-cadru privind testarea, in cadrul autoritatilor sau institutiilor publice, a cunostintelor de specialitate in vederea promovarii rapide.

Art. 158
Concursurile de recrutare pentru care a fost demarata procedura de organizare si desfasurare la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se desfasoara in continuare, cu respectarea prevederilor Hotararii Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile ulterioare.

Art. 159
Evaluarea performantelor profesionale individuale ale functionarilor publici pentru anul 2008 cuprinde si perioada 1-31 decembrie 2007.


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright