Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi

Silvicultura
Qdidactic » bani & cariera » agricultura » silvicultura
Codul silvic - lege silvicaCodul silvic - lege silvicaTITLUL I DISPOZITII GENERALEArt.1.

(1)Totalitatea padurilor, terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, sau incluse in acestea ulterior, in conditiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier national.

(2) Potrivit alin.(1), fondul forestier national include:

a) terenuri in curs de regenerare si plantatiile, infiintate in scopuri forestiere;

b) terenuri destinate impaduririi: terenuri degradate si terenuri neimpadurite stabilite in conditiile legii a fi impadurite;

c) terenuri care servesc nevoilor de cultura: pepiniere, solarii, plantaje si culturi de plante – mama;

d) terenuri care servesc nevoilor de productie silvica: culturile de rachita, pomi de Craciun, arbori si arbusti ornamentali si fructiferi;

e) terenuri care servesc nevoilor de administratie silvica: terenuri destinate asigurarii hranei vanatului si producerii de furaje, terenuri date in folosinta temporara personalului silvic;

f) terenuri ocupate de constructii si curtile aferente acestora: sedii administrative, cabane, fazanerii, pastravarii, crescatorii de animale de interes vanatoresc, drumuri si cai ferate forestiere, spatii industriale, alte dotari tehnice specifice sectorului forestier;

g) iazurile, albiile paraielor, precum si terenurile neproductive incluse in amenajamentele silvice;

h) perdelele forestiere de protectie;

i) jnepenisurile din zona alpina;j) pasunile impadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera.


Art.2

(1) Sunt considerate paduri, in sensul prezentului Cod Silvic si sunt incluse in fondul forestier national terenuri cu o suprafata de cel putin 0,25 ha, acoperite cu arbori care realizeaza o consistenta de cel putin 0,1; arborii trebuie sa atinga o inaltime minima de 5 m la maturitate in conditii normale de vegetatie.

(2) Termenul padure include:

a) padurile cuprinse in amenajamentele silvice la data de 1.01.1990, precum si cele incluse ulterior in acestea in conditiile legii;

b) perdelele forestiere de protectie

c) jnepenisurile din zona alpina.

d) pasuni impadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera.


Art.3

(1) Fondul forestier national este, dupa caz, proprietate publica sau privata, si constituie bun de interes national.

(2) Dreptul de proprietate asupra terenurilor care constituie fondul forestier national se exercita in conformitate cu dispozitiile prezentului Cod Silvic.


Art.4.

In sensul prezentei legi, definitiile teremenilor utilizati sunt prevazute in anexa nr. 1.Art. 5        

Principiile care stau la baza gestionarii durabile a padurilor sunt urmatoarele:

a)      promovarea practicilor care asigura gestionarea durabila a padurilor;

b)      asigurarea integritatii fondului forestier si a permanentei padurii;

c)      majorarea suprafetei terenurilor ocupate cu paduri;

d)     politici forestiere stabile pe termen lung;

e)      asigurarea nivelului adecvat de continuitate juridica, institutionala si operationala in gestionarea padurilor;

f)       primordialitatea obiectivelor ecologice ale silviculturii;

g)      cresterea rolului silviculturii in dezvoltarea rurala;

h)      promovarea tipului natural fundamental de padure si asigurarea diversitatii biologice a padurii;

i)        armonizarea relatiilor dintre silvicultura si alte domenii de activitate;

j)        sprijinirea proprietarilor de paduri si stimularea asocierii acestora;

k)      prevenirea degradarii ireversibile a padurilor ca urmare a actiunilor umane si a factorilor de mediu destabilizatori.

l)        cresterea rolului silviculturii in dezvoltarea rurala


Art. 6

(1) Fondul forestier national este supus regimului silvic.

(2) Vegetatia forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national este supusa normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase si reglementarilor privind circulatia materialului lemnos.

(3) Recoltarea si valorificarea lemnului din vegetatia forestiera de pe terenuri din afara fondului forestier national sunt la latitudinea proprietarilor, cu respectarea prevederilor alin.(2).


Art. 7

(1) Dupa forma de proprietate, fondul forestier national poate fi:

a)         fond forestier proprietate publica a statului;

b)         fond forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale;

c) fond forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice;

d) fond forestier proprietate privata a unitatilor administrativ-teritoriale;

(2) Fondul forestier proprietate privata a unitatilor administrativ – teritoriale cuprinde pasunile impadurite, incluse in domeniul privat al unitatilor administrativ – teritoriale care, prin efectul prezentei legi, se includ in fondul forestier national.

(3) Este interzisa trecerea terenurilor forestiere din domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale in domeniul privat al acestora prin hotarare a consiliului local, a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al municipiului Bucuresti.
TITLUL II

AUTORITATEA NATIONALA SILVICA

Art. 8

(1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, denumita pe tot parcursul acestei legi Autoritate nationala silvica, reprezinta autoritatea de stat in domeniul silviculturii.

(2) Autoritatea nationala silvica are urmatoarele atributii principale:

a) sa elaboreze politici si strategii de gestionare durabila a padurilor, cu respectarea principiilor generale prevazute de prezenta lege, precum si a celor adoptate la nivel international si aprobate de Guvern sau de Parlament;

b) sa reprezinte statul in domeniul silviculturii, pe plan intern si international, in limitele stabilite de lege;

c) sa stabileasca criterii si indicatori pentru gestionarea durabila a padurilor si monitorizarea evolutiei acestora ;

d) sa elaboreze regulamente, instructiuni, norme specifice si ghiduri de bune practici;

e) sa realizeze inventarul forestier national si monitoringul sol-vegetatie forestiera, compatibile cu sisteme internationale similare;

f) sa realizeze sistemul informatizat de evidenta a terenurilor forestiere;

g) sa organizeze si sa realizeze sistemul informational in silvicultura;

h) sa asigure consultanta si sprijin proprietarilor de paduri;

i) sa organizeze educatia forestiera ;

j) sa coordoneze, sa organizeze si sa indrume activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica pentru silvicultura;

k) sa realizeze controlul aplicarii si respectarii regimului silvic in fondul forestier national si a normelor specifice in vegetatia forestiera din afara fondului forestier, indiferent de natura dreptului de proprietate;

l) sa exercite alte atributii, potrivit legii.Art.9


Autoritatea nationala silvica infiinteaza structuri teritoriale de specialitate.

Denumirea si regulamentul de organizare si functionare a structurilor teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea acesteia.

Personalul tehnic de specialitate din structurile teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice se dimensioneaza in raport cu suprafata fondului forestier si cu numarul de proprietari.

(4) Pentru o suprafata maxima de 12.000 de hectare fond forestier, in cadrul structurilor teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice , trebuie incadrat un inginer silvic.


Art.10

Autoritatea nationala silvica si structurile teritoriale ale acesteia se infiinteaza prin hotarare a Guvernului.TITLUL III ADMINISTRAREA FONDULUI FORESTIER NATIONAL


Art. 11

(1) Asigurarea serviciilor silvice reprezinta o obligatie pentru toti proprietarii de fond forestier.

(2) Administrarea sau serviciile silvice se asigura prin ocoale silvice autorizate, care sunt de doua tipuri:

a) ocoale silvice din structura administratorului padurilor proprietate publica a statului care administreaza paduri proprietate publica a statului si care sunt infiintate de administratorul padurilor proprietate publica a statului;

b) ocoale silvice proprii care sunt infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ teritoriale, de persoanele fizice, de persoanele juridice, care au in proprietate fond forestier, sau de asociatii, constituite de catre acestea.

(3) Ocoalele silvice precizate la alin.(2) sunt de interes public.Art.12

(1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului prin Autoritatea nationala silvica.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice.

(3) Fondul forestier proprietate publica a statului nu poate fi concesionat, cu exceptia terenurilor aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva.

(4) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva poate sa desfasoare, in fondul forestier proprietate publica a statului pe care il administreaza, activitati nespecifice administrarii acestuia, numai in conditiile legii.

(5) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are dreptul de a utiliza terenuri forestiere proprietate publica a statului, pe care le administreaza, si pentru infiintarea de crescatorii de vanat si complexuri de vanatoare, in conditiile legii.

(6) Terenurile achizitionate de catre Regia Nationala a Padurilor – Romsilva, din fonduri publice si din fondul de conservare si regenerare, devin fond forestier proprietate publica a statului si se intabuleaza ca atare.

(7) Veniturile Regiei Natioale a Padurilor se constituie din:

a) valorificarea produselor fondului forestier si din alte activitati economice specifice;

b) prestari de servicii si inchirieri de bunuri in conditiile legii;

c) despagubiri, potrivit legii;

d) donatii si sponsorizari potrivit legii;

e) contravaloarea efectelor functiilor de protectie ale padurilor;

f) compensatii acordate de la bugetul de stat;

g) alte surse, potrivit legii.

(8) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza si de institute de cercetare sau institutii de invatamant de stat, cu profil silvic.


Art. 13

Fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se administreaza prin ocoale silvice proprii, autorizate, constituite ca regii autonome de interes local cu specific exclusiv silvic sau pe baza de contracte cu ocoale silvice din cadrul Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva sau cu alte regii autonome de interes local cu specific exclusiv silvic.


Art.14

(1) Fondul forestier proprietate privata se administreaza prin ocoale silvice proprii autorizate sau pe baza de contract cu alte ocoale silvice autorizate.

(2) Ocoalele silvice proprii prevazute la alin.(1) si la art.9 se pot constitui atat de proprietari cat si de asociatii ale acestora si pot functiona in subordinea unor structuri silvice de rang superior.

(3) Structurile silvice de rang superior sunt de utilitate publica si dobandesc personalitate juridica din momentul inscrierii acestora in Registrul National al Ocoalelor Silvice


Art. 15

(1) Ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor, ocoalele silvice proprii ale unitatilor administrativ – teritoriale, ocoalele silvice proprii ale persoanelor fizice si/sau juridice se autorizeaza prin inscriere in Registrul National al Ocoalelor Silvice, tinut la nivelul Autoritatii nationale silvice.

(2) Ocoalele silvice proprii ale unitatilor administrativ – teritoriale, precum si cele ale persoanelor fizice si/sau juridice sunt de utilitate publica si dobandesc personalitate juridica din momentul inscrierii acestora in Registrul National al Ocoalelor Silvice.

(3) Pentru dobandirea personalitatii juridice ocoalele silvice prevazute la alin.(2) incheie in prealabil actul constitutiv si statutul in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.

(4) Continutul Registrului National al Ocoalelor Silvice, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, precum si procedura de constituire si autorizare pentru toate ocoalele silvice si atributiile acestora, se aproba prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.

(5) Veniturile ocoalelor silvice prevazute la alin.(2) se pot constitui din:

a) cotizatia anuala a proprietarilor care le-au constituit;

b) tarifele percepute pentru serviciile prestate;

c) donatii si sponsorizari, potrivit legii;

d) compensatii acordate de la bugetul de stat sau local;

e) alte surse, in conditiile legii.


Art. 16

(1) Serviciile silvice se asigura cu respectarea principiului teritorialitatii.

(2) Ocolul silvic, care detine suprafata majoritara in cadrul unei localitati, este obligat sa asigure pe baza de contract, serviciile silvice pentru toti proprietarii de fond forestier din afara structurii, din localitatea respectiva.

(3) In cazuri justificate ocoalele silvice proprii, pot asigura servicii silvice si pentru fondul forestier proprietate publica a statului amplasat in raza de competenta a acestora, responsabilitatea administrarii suprafetelor respective revenind ocoalelor silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva.


Art. 17

(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toti detinatorii de fond forestier .

(2) Proprietarii de fond forestier au urmatoarele obligatii in aplicarea regimului silvic:

a) sa asigure intocmirea si respectarea amenajamentelor silvice;

b) sa asigure paza si integritatea fondului forestier;

c) sa realizeze lucrarile de regenerare a padurii;

d) sa realizeze lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor;

e) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor;

f) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;

g) sa exploateze masa lemnoasa numai dupa punerea in valoare, autorizarea parchetelor si eliberarea documentelor specifice de catre personalul abilitat;

h) sa asigure intretinerea si repararea drumurilor forestiere pe care le au in administrare sau in proprietate.

i) sa delimiteze proprietatea forestiera in conformitate cu actele de proprietate si sa mentina in stare corespunzatoare semnele de hotar;

j) sa notifice structurile teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice, in termen de 60 zile cu privire la transmiterea proprietatii asupra terenurilor forestiere;

(3) In cazul administrarii padurilor prin ocoale silvice autorizate, obligatiile prevazute la alin.(2) apartin acestora.


Art. 18

Proprietarii vegetatiei forestiere din afara fondului forestier au urmatoarele obligatii :

a) sa respecte normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase si reglementarile privind circulatia materialelor lemnoase;

b) sa asigure ingrijirea si protectia vegetatiei forestiere, precum si combaterea daunatorilor acesteia;


TITLUL IV GESTIONAREA DURABILA A PADURILOR


CAPITOLUL I - AMENAJAREA PADURILOR


Art.    19

(1) Modul de gestionare a fondului forestier national se reglementeaza prin amenajamente silvice.

(2) Telurile de gospodarire a padurii se stabilesc prin amenajamente silvice, in concordanta cu obiectivele ecologice si social-economice si cu respectarea dreptului de proprietate asupra padurilor, exercitat potrivit prevederilor prezentului cod.


Art. 20

(1) Amenajamentele silvice se elaboreaza la nivelul ocoalelor silvice, pe unitati de productie si/sau de protectie, cu respectarea normelor tehnice de amenajare.

(2) Normele tehnice prevazute la alin. (1) se elaboreaza de catre Autoritateai nationala silvica si se aplica cu respectarea urmatoarelor principii:

a) principiul continuitatii recoltelor de lemn;

b) principiul eficacitatii functionale;

c) principiul conservarii si asigurarii biodiversitatii;

d) principiul economic.

(3) Perioada de valabilitate a amenajamentului silvic este de 10 ani, cu exceptia amenajamentelor intocmite pentru padurile de plop, salcie si alte specii repede crescatoare, la care perioada de valabilitate este de 5 sau de 10 ani.

(4) Pe perioada de valabilitate a unui amenajament silvic este interzisa elaborarea altui amenajament silvic pentru padurea respectiva sau pentru parte din aceasta, cu exceptia cazurilor prevazute in normele tehnice.

(5) Din amenajamentul silvic intocmit in conformitate cu prevederile alin.(1) se realizeaza, dupa caz, cate un extras pentru fiecare proprietate.

(6) Semnele de hotar se stabilesc prin normele tehnice pentru amenajarea padurilor si reprezinta baza de referinta a cadastrului.

(7) Granituirea padurii respecta principiile stabilite de Codul civil si nu se aplica in interiorul acesteia.


Art. 21

(1) Elaborarea amenajamentelor silvice se face in concordanta cu prevederile planurilor de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii.

(2) Elaborarea amenajamentelor silvice se face sub coordonarea si controlul Autoritatii nationale silvice.

(3) Amenajamentele silvice se elaboreaza prin unitati specializate atestate, sau prin institute de specialitate atestate de Autoritatea nationala silvica, iar contravaloarea lor se suporta de proprietar pentru suprafete mai mari de 100 de ha.

(4) Contravaloarea amenajamentelor silvice se suporta de la bugetul de stat prin bugetul Autoritatii nationale silvice pentru suprafete de maxim 100 de ha din fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, indiferent daca acestea sunt sau nu cuprinse in asociatii,.

(5) Metodologia de decontare a cheltuielilor prevazute la alin.(4) se stabileste prin ordin comun al conducatorului Autoritatii nationale silvice si al conducatorului autoritatii pentru finantele publice.

(6) Amenajamentele silvice pentru fondul forestier proprietate publica a statului se elaboreaza de institute de specialitate atestate si se suporta de catre administratorul fondului forestier proprietate publica a statului.

Art. 22

Amenajamentele silvice si modificarile acestora sunt aprobate prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.


Art. 23

(1) Padurile, astfel cum sunt definite de prezenta lege, care, anterior intrarii in vigoare a prezentei legi, au facut parte din categoria vegetatie forestiera din afara fondului forestier, se integreaza in unitati de productie si/sau protectie, sau se constituie in unitati de productie si/sau protectie noi, daca sunt indeplinite conditiile impuse de normele tehnice pentru amenajarea padurilor.

(2) Obligatia identificarii padurilor prevazute la alin. (1), pana la momentul amenajarii lor in conformitate cu prevederile prezentei legi, revine structurilor teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoarea a prezentei legi.Art. 24

(1) In cazul vegetatiei forestiere din afara fondului forestier si al altor terenuri proprietarul poate sa opteze pentru includerea lor in fondul forestier, caz in care se intocmeste amenajament silvic in conditiile prezentei legi.

(2) Schimbarea destinatiei terenurilor prevazute la alin.(1) se aproba prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice si este scutita de taxe, iar terenurile respective sunt scutite de impozite.


Art. 25

(1) In raport cu functiile pe care le indeplinesc, padurile se incadreaza in doua grupe functionale:

a) grupa I, care cuprinde paduri cu functii speciale de protectie a apelor, a solului, a climei si a obiectivelor de interes national, paduri pentru recreere, paduri de ocrotire a genofondului si ecofondului, precum si padurile din ariile naturale protejate de interes national;

b) grupa a II-a, care cuprinde paduri cu functii de productie si de protectie in care se urmareste sa se realizeze masa lemnoasa de calitate superioara si alte produse ale padurii si, concomitent, protectia calitatii factorilor de mediu.

(2) Modul de gestionare a padurilor din fiecare grupa se diferentiaza in raport cu intensitatea si natura functiilor atribuite, stabilite prin amenajamentele silvice.


CAPITOLUL II – CONSERVAREA BIODIVERSITATIIArt. 26

Conservarea biodiversitatii ecosistemelor forestiere implica masuri de gestionare durabila, prin aplicarea de tratamente intensive, care promoveaza regenerarea naturala a speciilor din tipul natural fundamental de padure si prin conservarea padurilor virgine si cvasivirgine.


Art. 27

(1) Constituirea de arii naturale protejate de interes national, care cuprind si paduri, se realizeaza potrivit prevederilor legale, cu avizul prealabil al Autoritatii nationale silvice.

Ocolul silvic care administreaza padurile situate in interiorul unei arii naturale protejate de interes national, are prioritate in dobandirea dreptului de a administra aria naturala protejata respectiva, in conditiile legii, daca suprafata padurilor reprezinta mai mult de 50% din suprafata acesteia,

) Amenajamentele silvice intocmite si aprobate in conditiile legii pentru fondul forestier inclus in ariile naturale protejate de interes national, sunt parte a planului de management, iar modificarea lor se aproba numai potrivit art.22.


CAPITOLUL III –REGENERAREA SI INGRIJIREA PADURILOR


Art. 28

(1) Regenerarea si ingrijirea padurilor se realizeaza in concordanta cu prevederile amenajamentelor silvice si/sau ale studiilor de specialitate, studii fundamentate in conformitate cu normele tehnice specifice.

(2) La regenerarea padurilor se aplica regimul codrului, urmarindu-se conservarea genofondului si ecofondului, realizarea de arborete de calitate superioara, precum si exercitarea cu continuitate, de catre acestea, a functiilor de protectie.

(3) Se excepteaza de la prevederile alin.(2) arboretele de plopi indigeni, de salcie, de salcam precum si zavoaiele in care este admis regimul crangului.


Art. 29

(1) Taierile rase sunt admise numai in arboretele de molid, pin, salcam, plop, salcie si in zavoaie, precum si in cazul substituirii ori refacerii unor arborete, in care nu este posibila aplicarea altor tratamente.

(2) In situatiile prevazute la alin. (1), marimea suprafetei taiate ras este de maximum 3 ha, cu exceptia culturilor de plop si salcie selectionata, in care marimea suprafetelor taiate ras poate fi de maxim 5 ha. Intre suprafetele taiate ras se va pastra o distanta de minim doua inaltimi de arbori.

(3) In situatia aparitiei de produse accidentale, marimea parchetului este determinata de marimea suprafetei pe care s-a manifestat factorul daunator si de modul de interventie pentru inlaturarea efectelor generate de acesta.

(4) Realizarea unei taieri rase, prin alaturare cu o alta taiere rasa, este permisa numai dupa inchiderea starii de masiv in suprafata taiata anterior; daca starea de masiv nu este incheiata intr-o perioada de 7 ani de la prima taiere rasa, este permisa alaturarea, cu conditia asigurarii impaduririi integrale a suprafetei taiate anterior.

(5) Taierile rase in ariile naturale protejate de interes national se pot efectua in zona tampon pe suprafete de maxim 1 ha. Pentru arboretele de plop si salcie selectionata, marimea suprafetelor ce pot fi parcurse cu taieri rase este de maxim 3 ha.


Art. 30

(1) Lucrarile de reimpadurire si de completare a regenerarilor naturale se executa in termen de cel mult doua sezoane de vegetatie de la taierea unica sau definitiva.

2) Lucrarile de regenerare, intretinere a semintisurilor si a plantatiilor si de ingrijire a arboretelor trebuie astfel executate, incat sa se realizeze compozitiile-tel stabilite prin amenajamentele silvice si/sau studiile de specialitate.

(3) Compozitia, schemele si tehnologiile de impadurire se stabilesc potrivit prevederilor din normele tehnice de specialitate si/sau a studiilor de specialitate aprobate.

(4) Regenerarea se considera incheiata la realizarea starii de masiv.


Art. 31

Modalitatile de producere, de comercializare si de utilizare a materialelor forestiere de reproducere se stabilesc prin lege speciala.Art.   32

(1) In cazul in care proprietarul nu-si indeplineste obligatia prevazuta la art.17 alin.(2) lit. c) din motive imputabile lui, Autoritatea nationala silvica, dupa somatie, va asigura prin ocoale silvice sau prin societati comerciale atestate, executarea lucrarilor de impadurire si de intretinere, pe baza de deviz, pana la inchiderea starii de masiv, contravaloarea acestor lucrari fiind suportata de catre proprietar.

(2) Devizul lucrarilor prevazut la alin. (1), intocmit de catre ocolul silvic sau de catre societatea comerciala atestata, aprobat de unitatile teritoriale de specialitate ale autoritatii nationale silvice, se comunica proprietarului.

(3) Devizul prevazut la alin.(1), acceptat in mod expres sau necontestat de catre proprietar in termenul prevazut la alin.(2), constituie temeiul pentru executarea lucrarilor de regenerare.


(4) Contravaloarea lucrarilor de regenerare efectuate si receptionate, in conformitate cu devizul aprobat, este suportata de la bugetul statului, pana la recuperarea creantei de la proprietar.

(5) Creanta prevazuta la alin.(4) se recupereaza prin executare silita potrivit procedurii de recuperare a creantelor bugetare, cu prioritate asupra terenului regenerat.


Art. 33

(1) Administratorul fondului forestier proprietate publica a statului si proprietarii de paduri au obligatia sa infiinteze fondul de conservare si regenerare a padurilor, purtator de dobanda, neimpozabil, deductibil fiscal, avand regimul rezervelor fiscale, aflat la dispozitia si in contul administratorului sau prestatorului de servicii silvice

(2) Fondul de conservare si regenerare prevazut la alin (1) se constituie din urmatoarele resurse:

a) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier proprietate publica a statului;

b) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii de pe terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier proprietate publica a statului;

c) 50% din cuantumul chiriei pentru ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului;

d) contravaloarea despagubirilor pentru pagubele produse in fondul forestier proprietate publica;

e) 50% din cuantumul despagubirilor pentru pagubele produse fondului forestier proprietate privata;

f) 15% din valoarea masei lemnoase autorizate spre exploatare, provenita din produse principale si accidentale I, calculata la nivelul pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior. Aceasta suma se vireaza de catre cumparatorii/titularii autorizatiilor de exploatare direct in contul administratorului sau prestatorului de servicii silvice, infiintat conform prevederilor alin.(1).

g) sumele reprezentand cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere pentru terenurile ocupate temporar din fondul forestier proprietate publica a statului;

h) sumele reprezentand contravaloarea efectelor determinate de functiile de protectie, ecologice si sociale ale padurilor;

i) alocatii de la bugetul de stat;

j) alte surse, potrivit legii.

(3) Fondul de conservare si regenerare prevazut la alin (2) se utilizeaza pentru urmatoarele destinatii :

a) regenerarea suprafetelor parcurse cu taieri ;

b) impadurirea terenurilor goale inregistrate in amenajamentul silvic sau a celor preluate in scopul impaduririi;

c) reinstalarea padurii pe terenurile ocupate temporar din fondul forestier;

d) efectuarea lucrarilor de ajutorare a regenerarilor naturale;

e) efectuarea lucrarilor in resursele genetice forestiere inscrise in Catalogul National al materialelor forestier de reproducere;

f) acoperirea cheltuielilor ocazionate de refacerea padurilor afectate de calamitati;

g) efectuarea lucrarilor de ingrijire a arboretelor tinere, degajari si curatiri;

h) cumpararea de terenuri in conformitate cu metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul a obligatiilor banesti.

(4) Alimentarea fondului de conservare si regenerare se face la data la care resursele prevazute la alin.(1) devin exigibile.

(5) Evidenta fondului de conservare si regenerare se tine pe proprietar.

(6) Sumele ramase disponibile din acest fond la sfarsitul anului calendaristic se reporteaza in anul urmator, cu aceeasi destinatie, cu exceptia celor prevazute la alin.(2) lit.i).

(7) In cazul fondului forestier proprietate privata si proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, dupa acoperirea cheltuielilor din fondul de conservare si regenerare pentru destinatiile prevazute la alin.(3) lit.a)-d), sumele ramase disponibile dupa retinerea impozitului se pot restitui proprietarului, la cerere.

(8) Lucrarile prevazute a fi finantate din fondul de conservare si regenerare a padurilor pot fi realizate si cu resurse financiare din afara acestui fond.CAPITOLUL IV - ASIGURAREA INTEGRITATII FONDULUI FORESTIER NATIONAL


Art. 34

(1) Terenurile forestiere proprietate publica a statului nu fac obiectul constituirii dreptului de proprietate sau vreunui dezmembramant al acestuia.

(2) Proprietatea forestiera nu poate fi divizata sub limita de 1 ha prin acte juridice translative de proprietate.

(3) In cazul in care prin deschiderea unei succesiuni, datorita numarului de mostenitori, se creeaza posibilitatea incalcarii prevederilor alin.(2), se constituie mostenirea in favoarea unui/unor mostenitor/mostenitori, la nivelul minim prevazut in prezenta lege, cu plata de sulta de catre cel/cei in favoarea caruia/carora s-a constituit mostenirea.


Art. 35

Reducerea suprafetei fondului forestier national este interzisa.


Art. 36

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 35, este permisa reducerea suprafetei fondului forestier national prin scoatere definitiva, pentru realizarea obiectivelor de interes national, declarate, in conditiile legii, de utilitate publica.

(2) La cerere, solicitantul terenului pe care urmeaza a fi realizate obiectivele prevazute la alin.(1) poate compensa suprafata ocupata cu terenuri echivalente ca suprafata si bonitate, caz in care nu se mai plateste contravaloarea terenului scos din fondul forestier national dar se achita anticipat celelalte obligatii banesti.

(3) Compensarea prevazuta la alin.(2) se realizeaza in echivalenta valorica, in conditiile in care suprafata terenului dat in compensare nu poate fi mai mica decat suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier.


Art. 37

(1) Pot fi scoase definitiv din fondul forestier national, doar cu conditia compensarii acestora, fara reducerea suprafetei fondului forestier, cu plata anticipata a obligatiilor banesti, numai terenurile necesare realizarii sau extinderii urmatoarelor categorii de obiective:

a) necesare exploatarii urmatoarelor resurse minerale: carbuni, roci utile, agregate minerale, minereuri si ape minerale.

b) structuri de primire turistica cu functiuni de cazare turistica, manastiri, obiective cu caracter social, sportiv si medical, constructii hidrotehnice de interes local, surse de apa potabila;

c) locuinte sau case de vacanta, numai in fondul forestier proprietate privata.

d) terenuri proprietate publica a statului aferente activelor vandute de Regia Nationala a Padurilor – Romsilva.

e) obiective instalate in fond forestier inainte de anul 1990, cuprinse in amenajamentele silvice in vigoare la data de 1 ianuarie 1990, la categoria ,,ocupatii si litigii”.

(2) Amplasarea obiectivelor prevazute la alin.(1) lit.c) se face cu respectarea urmatoarelor conditii, care trebuie indeplinite cumulativ:

a) constructia si terenul pe care se amplaseaza sunt proprietatea aceleiasi persoane;

b) suprafata maxima care poate face obiectul scoaterii definitive din fondul forestier, incluzand constructia, accesul si imprejmuirea, este de maxim 15% din suprafata proprietatii forestiere, dar nu mai mare de 1000 mp;

(3) Compensarea prevazuta la alin.(1) se realizeaza fizic, cu un teren care are de cinci ori valoarea terenului care se scoate definitiv din fondul forestier, dar suprafata terenului dat in compensare nu poate fi mai mica de trei ori decat suprafata terenului care face obiectul scoaterii din fondul forestier;

(4)Terenurile cu care se realizeaza compensarea prevazuta la alin. (1) trebuie sa fie numai din afara fondului forestier national, dar limitrofe acestuia, apte de a fi impadurite. In situatia in care suprafata minima a unui teren cu care se realizeaza compensarea este mai mare de 20 hectare, acesta poate sa nu fie limitrof fondului forestier;

(5) Pentru terenurile precizate la alin.(4) este obligatorie inscrierea in amenajamentele silvice si asigurarea administrarii /serviciilor silvice in termen de 30 zile de la data aprobarii scoaterii definitive din fondul forestier, precum si impadurirea in maxim doua sezoane de vegetatie.

(6) Nu se admite compensarea cu terenuri limitrofe perdelelor forestiere de protectie;

(7) In zonele deficitare in paduri, compensarea se realizeaza numai cu terenuri din cadrul aceluiasi judet.

(8) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier si terenurile primite in compensare dobandesc situatia juridica a terenurilor pe care le inlocuiesc.


Art. 38

(1) Terenurile scoase definitiv din fondul forestier national devin proprietatea beneficiarului in momentul efectuarii operatiunii de predare – primire si dobandesc destinatia pe care acesta a solicitat-o.

Se excepteaza de la prevederile art.37 alin.(1) - (6) terenurile aflate in perimetrul fasiei de protectie a frontierei de stat, care fac parte din domeniul public si care, prin natura lor, sunt destinate protectiei si intretinerii liniei de frontiera.

(3) Realizarea intr-o perioada de 5 ani de la receptia obiectivului, construit pe terenul care a facut obiectul scoaterii definitive din fondul forestier national, a altor obiective decat cele pentru care a fost obtinuta aprobarea si nerespectarea prevederilor art. 37 alin.(5) determina abrogarea ordinului/hotararii de guvern de aprobare si aducerea la starea initiala a terenului scos din fondul forestier pe cheltuiala beneficiarului aprobarii


Art. 39

(1) Ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier este permisa numai pe o perioada determinata de timp, in scopul realizarii obiectivelor din categoria celor prevazute la art. 36 si art.37 alin.(1) lit.a) si cu asigurarea platii anticipate a obligatiilor banesti de catre beneficiarul obiectivului respectiv.

(2) Perioada de timp pentru care poate fi aprobata ocuparea temporara prevazuta la alin.(1) este de maxim 10 ani.

(3) Chiria aferenta fiecarui an se plateste pana la data de 31 ianuarie a anului pentru care se datoreaza si se calculeaza conform prevederilor legale in vigoare la data de 1 ianuarie .

(4) In cazul in care pentru realizarea obiectivelor mentionate la art.37 alin.(1) lit. b) - e), sunt necesare si alte terenuri adiacente pentru organizarea de santier, acestea vor putea fi ocupate temporar, pe o perioada de maxim 1 an si in cuamtum de cel mult 10% din suprafata solicitata a fi scoasa definitiv din fondul forestier.

5) Perioada pentru care se aproba ocuparea temporara de terenuri din fondul forestier include si perioada necesara executarii lucrarilor pentru redarea terenului in conditii apte de a fi impadurit.


Art. 40

Solicitarile de scoatere definitiva sau ocupare temporara de terenuri din fondul forestier, in conditiile prevazute la art.36 - 39, cu acordul proprietarului si avizate favorabil de ocolul silvic care asigura serviciile silvice, de Regia Nationala a Padurior-Romsilva in cazul terenurilor din fondul forestier proprietate publica a statului si de subunitatile teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice, se supun pentru aprobare dupa cum urmeaza:

a) conducatorului Autoritatii nationale silvice, pentru suprafete mai mici sau egale cu 10 hectare;

b) Guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice, pentru suprafete de peste 10 hectare.


Art.   41

(1) Pentru terenurile scoase definitiv din fondul forestier, in cazurile prevazute la art.36 si 37, obligatiile banesti sunt urmatoarele:

a) taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier, care se achita anticipat emiterii aprobarii de scoatere definitiva si se depune in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

b) contravaloarea terenului scos definitiv din fondul forestier, care se achita proprietarului terenului, pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale, iar pentru terenurile proprietate publica a statului administratorului padurilor proprietate publica a statului, facandu-se venit in fondul de conservare si regenerare a padurilor;

c) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice, juridice sau proprietate publica a unitatilor administrativ - teritoriale, iar pentru terenurile proprietate publica a statului administratorului padurilor proprietate publica a statului, facandu-se venit in fondul de conservare si regenerare a padurilor;

d) valoarea obiectivelor dezafectate; in cazul padurilor proprietate publica a statului aceasta se achita administratorului, iar in celelalte cazuri se achita proprietarului.

e) cheltuielile de instalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, numai pentru cazurile prevazute la art.36 alin(2) si art.37 alin.(1), sume care se depun in fondul de conservare si regenerare;

(2) Obligatiile banesti prevazute la alin.(1) lit.b) - e) se achita anticipat predarii-primirii terenului scos din fondul forestier.


Art. 42

(1) Pentru terenurile care se ocupa temporar din fondul forestier, in cazurile prevazute la art. 39, obligatiile banesti sunt urmatoarele:

a) garantia, echivalenta cu taxa pentru scoaterea definitiva a terenurilor din fondul forestier, care se achita anticipat emiterii aprobarii si se depune in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, fond aflat la dispozitia autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;

b) chiria, care se achita proprietarului, in cazul fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, respectiv a celui proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publica a statului 50% din chirie se depune in Fondul de conservare si regenerare a padurilor si 50% se achita administratorului.

c) contravaloarea pierderii de crestere determinata de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, care se achita proprietarului terenului pentru terenurile proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si proprietate publica a unitatilor administrativ – teritoriale; pentru fondul forestier proprietate publica a statului contravaloarea pierderii de crestere se achita administratorului, care o depune in Fondul de conservare si regenerare a padurilor.

d) valoarea obiectivelor dezafectate de pe terenurile respective; in cazul padurilor proprietate publica a statului aceasta se achita administratorului, iar in celelalte cazuri se achita proprietarului.

e) cheltuielile de reinstalare a vegetatiei forestiere si de intretinere a acesteia pana la realizarea starii de masiv, care se depun in fondul de conservare si regenerare a padurilor .

(2) Obligatiile banesti prevazute la alin.(1) lit.b) - e) se achita anticipat predarii-primirii terenului scos din fondul forestier.


Art. 43

Metodologia de stabilire a echivalentei valorice a terenurilor si de calcul a obligatiilor banesti prevazute la art. 33 alin.(3) lit.h), art.41 si 42, se aproba prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.


Art. 44

Masa lemnoasa rezultata in urma defrisarii vegetatiei forestiere de pe terenurile scoase definitiv sau ocupate temporar din fondul forestier revine proprietarului in cazul fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, respectiv proprietate publica a unitatilor administrativ - teritoriale, si administratorului, in cazul fondului forestier proprietate publica a statului.Art. 45

(1) Administratorul padurilor proprietate publica a statului ia masuri de lichidare a enclavelor si de corectare a perimetrului padurilor prin schimburi si / sau cumparari de terenuri in numele statului, pe baza de acte autentice.

(2) Terenurile care fac obiectul schimbului dobandesc situatia juridica si destinatia terenurilor pe care le schimba.

(3) Metodologia de achizitionare, prin cumparare, schimb sau donatie, de catre stat, prin Regia Nationala a Padurilor si ceilalti administratori, a terenurilor ce pot fi incluse in fondul forestier proprietate publica a acestuia se aproba prin hotarare a guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice.

(4) La realizarea schimbului se are in vedere echivalenta valorica a terenurilor, evaluarea acestora facandu-se pe baza metodologiei prevazute la art.43.

(5) Statul are drept de preemptiune la cumpararea de paduri care constituie enclave in fondul forestier proprietate publica a statului sau sunt limitrofe acestuia, la pret si in conditii egale.

(6) Vanzatorul are obligatia de a instiinta, in scris, administratorul padurilor proprietate publica a statului despre intentia de vanzare, acesta din urma putandu-si exercita dreptul de preemptiune in termen de 30 de zile de la instiintare.

(7) In cazul in care administratorul padurilor proprietate publica a statului nu-si manifesta in scris intentia de cumparare, in termenul prevazut la alin. (6), vanzarea terenului este libera.

(8) Nerespectarea de catre vanzator a obligatiei prevazute la alin. (5) atrage nulitatea absoluta a contractului de vanzare-cumparare incheiat.Art. 46

(1) Pentru realizarea schimbului de terenuri in situatiile in care unul dintre terenuri este proprietate publica a statului, schimbul trebuie sa indeplineasca cel putin una din urmatoarele conditii:

a) conduce la eliminarea de enclave din fondul forestier proprietate publica a statului;

b)      contribuie la corectarea perimetrului fondului forestier proprietate publica a statului;

c) determina comasarea terenurilor forestiere proprietate publica a statului;

d) asigura majorarea suprafetelor impadurite din zonele deficitare in paduri.

(2) Schimbul de terenuri prevazut la alin.(1) se initiaza de catre administratorul padurilor proprietate publica a statului si se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

(3) Schimbul de terenuri se poate realiza numai in cadrul aceluiasi judet, cu exceptia cazurilor in care intra in fondul forestier terenuri cu destinatie agricola din zonele deficitare in paduri.

(4) Schimbul se realizeaza numai cu fond forestier, cu exceptia situatiilor prevazute la alin.(1) lit. a), b) si d), in care schimbul se poate face cu terenuri cu alta destinatie.


Art. 47

(1) Schimbarea categoriei de folosinta silvica a terenurilor cu destinatie forestiera, pe perioada de aplicare a amenajamentului silvic, in alta categorie de folosinta silvica se aproba prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.

(2) Schimbarea categoriei de folosinta silvica a terenurilor cu destinatie forestiera de la folosinta padure la alta categorie de folosinta silvica se face cu plata unei taxe echivalente cu taxa de scoatere definitiva din fondul forestier, care se varsa in Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin.(2) terenurile destinate constructiei de drumuri forestiere si infiintarii de pepiniere silvice.


CAPITOLUL V - PREVENIREA SI STINGEREA INCENDIILOR


Art. 48

Proprietarii padurilor, ai perdelelor forestiere de protectie si ai terenurilor degradate pe care s-au realizat lucrari de impadurire, precum si ocoalele silvice care asigura servicii silvice sau administrarea acestora sunt obligati sa aplice si sa respecte normele specifice de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin ordin comun al conducatorului Autoritatii nationale silvice si al autoritatii publice pentru administratie si interne.


Art. 49

Prefectii, primarii, consiliile judetene si locale, unitatile autoritatilor competente ale statului in domeniul protectiei civile, combaterii efectelor calamitatilor si dezastrelor, potrivit atributiilor legale ce le revin, au obligatia de a interveni in actiunile de prevenire si stingere a incendiilor in fondul forestier si in vegetatia forestiera din afara acestuia.Art. 50

Persoanele fizice care constata incendii in paduri, in perdele forestiere sau pe terenuri degradate pe care s-au realizat lucrari de impadurire, sunt obligate sa le anunte imediat, celei mai apropiate unitati silvice si sa participe la stingerea lor.


CAPITOLUL VI - PAZA SI PROTECTIA PADURILOR


Art.51

(1) Proprietarii de paduri sunt obligati sa asigure paza padurii impotriva taierilor ilegale de arbori, furturilor, distrugerilor, degradarilor, pasunatului, si altor fapte pagubitoare pentru fondul forestier, in conditiile legii.

Personalul angajat pentru paza padurilor poate fi dotat cu armament de serviciu, in conditiile legii.

(3) In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, constatarea contraventiilor si a faptelor ce constituie infractiuni silvice, personalul silvic este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii publice.Art. 52

Unitatile de politie si jandarmerie, potrivit atributiilor care le revin conform legii, asigura sprijin de specialitate in organizarea pazei padurilor.


Art. 53

(1) Se interzice pasunatul in padurile supuse regimului silvic, in perdelele forestiere de protectie si in perimetrele de ameliorare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in caz de forta majora, Autoritatea nationala silvica poate aproba pasunatul, in fondul forestier, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) se desfasoara pe durata limitata;

b) se practica doar in anumite perimetre ale padurii;

c) solicitarile de aprobare apartin autoritatilor publice locale;

d) s-a obtinut acordul proprietarului;

e) este solicitat in cazuri temeinic justificate.

(3) Nu poate fi aprobat pasunatul in arboretele in curs de regenerare, in plantatiile si regenerarile tinere, in padurile care indeplinesc functii speciale de protectie;

(4) In cazul padurilor proprietate publica a statului acordul prevazut la alin.(2) lit.d) se da de catre administrator.

(5) Trecerea animalelor domestice prin padure spre zonele de pasunat, adapat si adapostire se aproba de ocolul silvic cu acordul proprietarului padurii, pe trasee delimitate si perioade precizate; pentru padurile proprietate publica a statului aprobarea se da de catre administrator;

(6) Se interzice trecerea animalelor domestice prin padure in arboretele in curs de regenerare, in plantatiile si regenerarile tinere, in ariile naturale protejate de interes national, in perimetrele de ameliorare, precum si in perdelele forestiere de protectie.

(7) Se permite, cu aprobarea ocolului silvic, amplasarea in mod gratuit a stupilor de albine, in fondul forestier proprietate publica a statului, pe perioada pastoralului.

(8) Cuantumul platii pentru actiunile prevazute la alin.(2) si (5) se stabileste prin intelegerea partilor.Art. 54

(1) Accesul public in padure este permis numai in zone amenajate si pe trasee marcate in acest sens.

(2) Accesul public in padure cu autovehicule, mopede este interzis cu exceptia activitatilor sportive, de recreere si turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului.


Art.    55

(1) Supravegherea starii de sanatate a padurilor si stabilirea lucrarilor necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor se realizeaza prin serviciul de specialitate din cadrul Autoritatii nationale silvice.

(2) Masurile dispuse de serviciul prevazut la alin.(1) sunt obligatorii pentru toti detinatorii de fond forestier.

Art.   56

Ocoalele silvice autorizate realizeaza lucrarile de depistare si prognoza a atacurilor bolilor si daunatorilor padurii in conformitate cu normele tehnice privind protectia padurilor impotriva bolilor si daunatorilor.


Art. 57

(1) Lucrarile de combatere a bolilor si daunatorilor padurilor, indiferent de forma de proprietate, prin mijloace avio, se realizeaza in mod unitar sub coordonarea serviciului prevazut la art.55.

(2) Efectuarea celorlalte lucrari de combatere a bolilor si daunatorilor se realizeaza de catre ocolul silvic in care sunt necesare aceste lucrari si se suporta de catre proprietar, respectiv de catre administrator pentru padurile proprietate publica a statului.


CAPITOLUL VII - PRODUSELE SPECIFICE FONDULUI FORESTIER NATIONAL


Art. 58

(1) Produsele specifice fondului forestier national sunt bunurile ce se recolteaza din acesta, respectiv produse lemnoase si nelemnoase .

(2) Produsele lemnoase specifice fondului forestier national sunt reprezentate prin:

a) produse principale, rezultate din taieri de regenerare a padurilor;

b) produse secundare, rezultate din taieri de ingrijire si conducere a arboretelor;

c) produse accidentale, rezultate in urma actiunii factorilor biotici si abiotici destabilizatori sau din defrisari de padure legal aprobate;

d) produse de igiena, rezultate din procesul normal de eliminare naturala;

e) alte produse: arbori si arbusti ornamentali, pomi de Craciun, rachita, puieti si diferite produse din lemn.

(3) Produsele nelemnoase specifice fondului forestier national sunt reprezentate prin:

a) fauna de interes cinegetic;

b) pestele din apele de munte, din crescatorii, balti si iazuri din fondul forestier;

c) fructele de padure

d) semintele forestiere;

e) ciupercile comestibile din flora spontana din cuprinsul acestuia;

f) plantele medicinale si aromatice din cuprinsul acestuia;

g) rasina;

h) alte produse.

(4) Produsele padurii apartin proprietarilor sau detinatorilor, dupa caz, cu exceptia faunei de interes cinegetic si a pestelui din apele de munte.


Art. 59

(1) Volumul maxim de lemn ce se poate recolta din paduri nu poate depasi posibilitatea stabilita prin amenajament .

(2) Volumul maxim de lemn ce se poate recolta anual din paduri nu poate depasi posibilitatea anuala.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2), se poate depasi posibilitatea anuala cu volumul de lemn nerecoltat din anii anteriori de aplicare a amenajamentului in vigoare.

(4) Produsele accidentale se recolteaza integral.

(5) Volumul produselor accidentale I, rezultate in urma actiunii factorilor biotici si abiotici si din defrisari legale, care apar in subunitati de gospodarire in care se reglementeaza procesul de productie lemnoasa, precum si volumul rezultat in urma taierilor ilegale in anul precedent in unitatea de productie si protectie se precompteaza din posibilitatea de produse principale.

(6) In situatia in care volumul arboretelor puternic afectate de calamitati naturale este mai mare decat posibilitatea anuala, aceasta poate fi depasita cu aprobarea Autoritatii nationale silvice.

(7) Volumul prevazut la alin.(6), care depaseste posibilitatea anuala, se precompteaza in anii urmatori de aplicare a amenajamentului.

(8) Precomptarea se realizeaza in cadrul aceleiasi proprietati.


Art.   60

(1) Produsele lemnoase ale padurii si ale vegetatiei forestiere din afara fondului forestier se recolteaza pe baza de autorizatie de exploatare, eliberata de ocolul silvic.(2) Estimarea cantitativa a produselor lemnoase se face prin acte de evaluare intocmite de ocoalele silvice, conform normelor tehnice silvice specifice.

(3) Ocolul silvic care elibereaza autorizatia de exploatare are obligatia sa execute predarea spre exploatare, controlul exploatarii si reprimirea parchetelor.


Art. 61

Produsele nelemnoase specifice fondului forestier se recolteaza in conformitate cu normele tehnice aprobate prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.


CAPITOLUL VIII - EXPLOATAREA MASEI LEMNOASEArt. 62

(1) Exploatarea masei lemnoase se face dupa obtinerea autorizatiei de exploatare si predarea parchetului, cu respectarea regulilor silvice si in conformitate cu instructiunile privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos, aprobate prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.

(2) Exploatarea masei lemnoase se face de catre persoane juridice atestate de catre Autoritatea nationala silvica.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin.(2) persoanele fizice pot exploata in regie proprie un volum de maxim 20 metri cubi/an din padurile pe care le au in proprietate.

(4) Regulamentul de atestare a persoanelor juridice precizate la alin.(2) si componenta comisiei se aproba prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.


Art. 63

(1) Arborii destinati a fi taiati se inventariaza si, dupa caz, in functie de natura taierii, se marcheaza cu dispozitive speciale de marcat, de catre personalul silvic imputernicit, in conformitate cu normele tehnice.

(2) Forma si modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum si modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.  


Art. 64

(1) Dispozitivele speciale de marcat au regimul marcilor si al sigiliilor iar tiparele lor se inregistreaza si se pastreaza la birourile notariale.

(2) Operatiunile prevazute la alin.(1) sunt scutite de taxa de timbru prevazuta de lege pentru primirea in depozit la birourile notariale a inscrisurilor sau documentelor.

(3) Conducatorul Autoritatii nationale silvice poate aproba utilizarea unor dispozitive speciale de marcat care nu au regimul marcilor si sigiliilor.


Art. 65

(1) La exploatarea masei lemnoase, se folosesc tehnologii de recoltare, scoatere si transport al lemnului din padure care sa nu produca degradarea solului, a drumurilor forestiere si a malurilor apelor, distrugerea sau vatamarea semintisului utilizabil, precum si a arborilor nedestinati exploatarii.

(2) Titularii autorizatiilor de exploatare raspund pe toata durata exploatarii pentru prejudiciile produse in cuprinsul parchetului.


Art. 66

(1) In scopul asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de eventualele prejudicii de natura celor mentionate la art.65 alin.(1), inclusiv pentru refacerea elementelor de drum forestier distruse din vina titularilor autorizatiilor de exploatare, acestia depun la ocolul silvic, anticipat emiterii autorizatiei de exploatare, o cautiune de minim 5% din valoarea contractului.

(2) Cuantumul cautiunii prevazute la alin.(1) se stabileste la data contractarii masei lemnoase sau a lucrarii de exploatare a lemnului.


Art. 67

(1) Pentru colectarea lemnului din paduri se construiesc cai de acces si instalatii pasagere in conformitate cu instructiunile prevazute la art.62.

(2) Colectarea lemnului prin traversarea terenurilor apartinand altor proprietari se face cu plata servitutii de trecere si, dupa caz, a despagubirilor stabilite prin intelegerea partilor.


CAPITOLUL IX – PROVENIENTA SI CIRCULATIA MATERIALELOR LEMNOASE


Art. 68

(1) Materialele lemnoase, indiferent de provenienta lor, se transporta numai insotite de documente specifice de transport, din care sa rezulte cu certitudine legalitatea provenientei acestora.

(2) Este interzisa primirea spre incarcare si transportul cu orice mijloc de transport a materialelor lemnoase neinsotite de documentele de transport prevazute la alin.(1).Art. 69

(1) Controlul circulatiei materialelor lemnoase se efectueaza de catre:

a)   personalul silvic;

b) agentii de politie, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului Administratiei si Internelor special abilitati;

c) personalul care exercita controlul financiar fiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, precum si cel al Garzi Financiare;

d) personalul autorizat din cadrul Autoritatii Nationale Vamale.

(2) Personalul prevazut la alin. (1) lit. b)-d) este obligat sa sprijine personalul silvic in actiunile de control a circulatiei materialelor lemnoase, in conditiile legii.


Art. 70

Materialele lemnoase gasite in circulatie fara documentele specifice de transport ori abandonate se confisca de catre personalul prevazut la art.69 alin. (1) si se valorifica potrivit legii.


Art. 71

(1) Materialele lemnoase insotite de documente specifice de transport din care nu rezulta cu certitudine provenienta legala a acestora, se retin in vederea stabilirii provenientei si se predau in custodie.

(2) Custodia materialelor lemnoase se asigura de cel mai apropiat ocol silvic sau de persoane fizice sau juridice care detin spatii corespunzatoare de depozitare, cu acordul acestora.

(3) Daca in termenul stabilit de personalul imputernicit care a dispus retinerea sau ca urmare a hotararii judecatoresti nu se confirma provenienta legala a materialelor lemnoase, acestea se confisca potrivit prevederilor legale.

(4) In cazul in care s-a stabilit provenienta legala, materialele lemnoase retinute se restituie.

(5) Materialele lemnoase confiscate conform prevederilor alin.(3) si art.70 se restituie proprietarilor daca acestia sunt identificati si nu sunt autorii faptelor ilegale susmentionate sau se valorifica potrivit legii.

(6) Cheltuielile ocazionate de retinere, custodie si transport, se suporta de persoana care nu a facut dovada provenientei legale materialelor lemnoase retinute.


Art.   72

(1) Se interzice primirea, depozitarea si prelucrarea materialelor lemnoase care nu au documente sau provenienta legala.

(2) Materialele lemnoase precizate la alin.(1) se confisca si se valorifica potrivit legii.


Art. 73

Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice.CAPITOLUL X - CERCETAREA STIINTIFICA DIN SILVICULTURA


Art. 74

Autoritatea nationala silvica coordoneaza, organizeaza si indruma activitatea de cercetare stiintifica si inginerie tehnologica din domeniu, sprijina dezvoltarea acestora si urmareste folosirea eficienta a rezultatelor obtinute in vederea fundamentarii tehnico – stiintifice a masurilor de gospodarire a padurilor.


Art. 75

Cercetarea stiintifica si ingineria tehnologica din domeniul silviculturii se desfasoara prin Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice ,,Marin Dracea”, care se reorganizeza in coordonarea Autoritatii nationale silvice, ca institut national cu personalitate juridica, prin hotarare a guvernului, precum si prin alte institutii de drept public si privat cu obiect de activitate cercetarea stiintifica si ingineria tehnologica din domeniu.


Art. 76

Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice ,,Marin Dracea” poate avea in administrare ocoale silvice si baze materiale, potrivit legii, in care se efectueaza cercetari in vederea generalizarii rezultatelor in practica silvica.


Art. 77

Cercetarea stiintifica in domeniul silviculturii este finantata de la bugetul de stat prin bugetul alocat Autoritatii nationale silvice si din alte surse, potrivit legii.
CAP. XI

DEZVOLTAREA CONSTIINTEI FORESTIERE


Art. 78

(1) Autoritatea publica centrala pentru educatie, impreuna cu Autoritatea nationala silvica vor include la formele de invatamant obligatorii, in programele curriculare, notiuni privitoare la paduri, la conservarea padurilor, precum si la rolul si importanta padurilor in cadrul biosferei si in viata omenirii, in general.

(2) Notiunile prevazute la alin. (1) se vor dezvolta diferentiat si progresiv, in functie de forma de invatamant.


Art. 79

Autoritatea nationala silvica are obligatia realizarii actiunilor specifice, prin cai si mijloace adecvate, in scopul:

a) formarii constiintei forestiere;

b) crearii unui minim de cunostinte profesionale la proprietarii de paduri.Art.80

(1) Autoritatea nationala silvica infiinteaza Centrul National pentru Perfectionare in Silvicultura.

(2) Regulamentul de organizare si functionare al Centrului se va stabili prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.Art. 81

(1) In perioada 15 martie – 15 aprilie a fiecarui an, Autoritatea nationala silvica organizeaza ,,Luna Plantarii Arborilor”.

(2) In perioada mentionata la alin.(1) Autoritatea nationala silvica, administratorii padurilor proprietate publica a statului, ocoalele silvice sunt obligate sa desfasoare actiuni publice de popularizare si educare privind rolul si importanta padurii si activitati practice de realizare de plantatii forestiere, intretinerea si conducerea arboretelor.


Art. 82

Autoritatea nationala silvica sprijina initiativa si actiunile institutiilor publice, ale mass – media si ale organizatiilor non-guvernamentale referitoare la apararea, dezvoltarea si gospodarirea padurilor.CAPITOLUL X II- ACCESIBILIZAREA PADURILOR


Art. 83

(1) Marirea gradului de accesibilizare a fondului forestier constituie o conditie de baza a gestionarii durabile a padurilor.

(2) Drumurile forestiere sunt cai de transport tehnologic, de utilitate privata, utilizate pentru: gospodarirea padurilor, desfasurarea activitatilor de vanatoare si pescuit sportiv, interventii in caz de avarii, calamitati sau dezastre, fiind inchise circulatiei publice cu exceptia activitatilor sportive, de recreere si turism care se pot practica numai cu acordul proprietarului, iar in cazul padurilor proprietate publica a statului, cu acordul administratorului acestora.

(3) Conditiile de acces se afiseaza pe indicatoare specifice, la intrarea pe drumul forestier.

(4) Pentru construirea drumurilor forestiere nu este necesara obtinerea autorizatiei de construire.Art.84

Executia drumurilor forestiere se aproba, pe baza avizelor acordate de Autoritatea nationala silvica, dupa cum urmeaza:

a) pentru drumurile forestiere care se realizeaza in padurile proprietate publica a statului, de catre administratorul acestora;

b) pentru drumurile forestiere care se realizeaza in padurile proprietate publica si privata a unitatilor administrativ-teritoriale, de catre unitatea administrativ-teritoriala proprietara a terenului;

c) pentru drumurile forestiere care se realizeaza in padurile proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, de catre proprietar.


Art. 85

(1) Proiectarea si constructia drumurilor forestiere se realizeaza pe baza principiilor care respecta incadrarea in peisaj si nu afecteaza calitatea apei, solului si habitatelor.

(2) Proiectarea de drumuri forestiere se realizeaza de persoane fizice sau juridice atestate de o comisie infiintata in acest scop.

(3) Metodologia, criteriile de atestare si comisia de atestare se stabilesc prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.

(4) Comisia de atestare este compusa din specialisti din cadrul Autoritatii nationale silvice, specialisti in proiectarea de drumuri forestiere, specialisti in cercetare in domeniu si specialisti din invatamantul superior de profil.

(5) Activitatile de proiectare si de construire a drumurilor forestiere se desfasoara in conformitate cu ghidurile de bune practici si cu normativele aprobate de Autoritatea nationala silvica.

(6) Studiile de fezabilitate pentru dezvoltarea retelei de drumuri forestiere se realizeaza in corelare cu cele pentru lucrarile de corectare a torentilor.

(7) Supravegherea si controlul executiei drumurilor forestiere revin proiectantului, beneficiarului si autoritatilor de la care s-au obtinut avizele .

(8) Receptia lucrarilor privind drumurile forestiere se efectueaza de catre beneficiar si reprezentanti ai autoritatilor de la care s-au obtinut avizele in prezenta reprezentantilor proiectantului si constructorului.


Art. 86

Lucrarile de corectare a torentilor si intretinere a acestora in fondul forestier se realizeaza cu fonduri publice, in conformitate cu prevederile Strategiei Nationale pentru Dezvoltarea Fondului Forestier National si a Strategiei Nationale de Management a Riscului la Inundatii.


Art.    87

Intretinerea si repararea drumurilor forestiere se afla in sarcina proprietarului, respectiv administratorului, pentru drumurile forestiere aflate in fondul forestier proprietate publica a statului, cu respectarea normativelor aprobate prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.
TITLUL V

DEZVOLTAREA DURABILA A FONDULUI FORESTIER NATIONAL


CAPITOLUL I – DEZVOLTAREA FONDULUI FORESTIER NATIONALArt. 88

(1) Dezvoltarea fondului forestier si extinderea suprafetelor de padure constituie o obligatie si prioritate nationala in vederea asigurarii echilibrului ecologic la nivel local, national si global si se realizeaza prin Programul National si legi specifice.

(2) Programului National prevazut la alin. (1) se aplica, cu prioritate, in zonele deficitare in paduri.

(3) Realizarea dezideratelor prevazute la alin. (1) se face, in principal, prin lucrari de impadurire a terenurilor din afara fondului forestier national si a terenurilor cu destinatie agricola, in vederea imbunatatirii conditiilor de mediu si optimizarii peisajului, asigurarii si cresterii recoltelor agricole, prevenirii si combaterii eroziunii solului, protejarii cailor de comunicatie, digurilor si malurilor, localitatilor si a obiectivelor economice, sociale si strategice, urmarindu-se impadurirea unor terenuri cu alta destinatie decat cea silvica in suprafata de 2.000.000 ha

(4) Programului National prevazut la alin. (1) se aplica, cu prioritate, in zonele deficitare in paduri, urmarindu-se ajungerea la o pondere a fondului forestier de minim 10% pentru fiecare unitate administrativ – teritoriala pana in anul 2030.Art.89

Realizarea dezideratelor prevazute la art.88 se face, in principal, prin lucrari de impadurire a terenurilor din afara fondului forestier national si a terenurilor cu destinatie agricola, in vederea imbunatatirii conditiilor de mediu si optimizarii peisajului, asigurarii si cresterii recoltelor agricole, prevenirii si combaterii eroziunii solului, protejarii cailor de comunicatie, digurilor si malurilor, localitatilor si a obiectivelor economice, sociale si strategice,


Art.90

(1) Statul, prin autoritatea nationala silvica, asigura realizarea cu continuitate a Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, potrivit legii.

(2) Realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie constituie lucrare de utilitate publica.

(3) Este obligatorie asigurarea pazei si a lucrarilor de combatere a daunatorilor, pentru perdelele forestiere de protectie prin ocoalele silvice prevazute la art.11 alin.(2).

(4) Finantarea actiunilor prevazute la alin. (3) se realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii nationale silvice, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin comn al conducatorului acesteia si al conducatorului autoritatii publice pentru finante.


Art.91

Finantarea Programului National se face din fondul de ameliorare a fondului funciar, alocatii de la bugetul de stat si alte fonduri prevazute de lege.
CAPITOLUL II - FORME ASOCIATIVE ALE PROPRIETARILOR DE PADURI


Art.   92

(1) Persoanele fizice si/sau juridice care au in proprietate terenuri forestiere se pot constitui in asociatii.

(2) Principiile care stau la baza constituirii asociatiilor prevazute la alin.(1) sunt :

a) principiul liberei asocieri ;

b) respectarea regimului silvic ;

c) gospodarirea durabila a padurilor. 

(3)Infiintarea asociatilor de proprietari de padure se realizeaza in vederea atingerii obiectivelor de ordin economic, ecologic si de management durabil al padurilor, urmarindu – se  :

a) consolidarea proprietatii ;

b) comercializarea in conditii de profitabilitate a produselor fondului forestier;

c) crearea de ocoale silvice proprii ;

d) cresterea capacitatii de absorbtie a fondurilor interne si externe ;

e) reprezentarea drepturilor proprietarilor in raport cu autoritatile ;


Art. 93

Asociatiile se infiinteaza si functioneaza in conformitate cu legislatia cu privire la asociatii si fundatii.


Art. 94

(1) Pentru a beneficia de sprijin conform legii, asociatiile de proprietari de paduri si formele asociative prevazute la art.92 alin.(1) trebuie sa se inscrie in Registrul National al Asociatiilor de Proprietari de Padure, tinut la nivelul Autoritatii nationale silvice

(2) Continutul, modelul si procedura de inscriere in Registrul National al Asociatiilor de Proprietari de Padure se aproba prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silviceArt. 95.

(1) Obstile de mosneni in devalmasie, obstile de mosneni in indiviziune, obstile razesesti nedivizate, composesoratele, padurile graniceresti, padurile urbariale, comunele politice, alte comunitati si forme asociative cu diferite denumiri existente anterior anului 1948 fac parte din tezaurul istoric al Romaniei.

(2) Proprietatea formelor asociative prevazute la alin.(1) este garantata, indivizibila si inalienabila.

(3) Formele asociative prevazute la alin. (1), rezultat al manifestarii vointei comunitatilor locale, sunt persoane juridice si functioneaza in conditiile legii speciale.Art. 96

Statul sprijina constituirea si dezvoltarea asociatiilor de proprietari de paduri si a formelor asociative prin bugetul Autoritatii nationale silvice.


CAPITOLUL III – MODALITATI DE SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA DURABILA A PADURILORArt. 97

(1) In scopul gestionarii durabile a fondului forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice si a celui proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale, statul aloca anual de la buget, prin bugetul Autoritatii nationale silvice, sume pentru:

a) asigurarea partiala a costurilor serviciilor silvice, in cuantum de 50% din valoarea pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior stabilit in coditiile legii, pentru fiecare hectar, pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha, indiferent daca aceasta este sau nu cuprinsa intr-o asociatie;

b) acordarea unor compensatii reprezentand contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recolteaza, datorita functiilor de protectie stabilite prin amenajamente silvice care determina restrictii in recoltarea de masa lemnoasa;

c) asigurarea diferentei dintre sumele necesare pentru finantarea integrala a lucrarilor prevazute la art.33 alin.(3) lit.a)-d) si sumele calculate la nivelul maxim in fondul de conservare si regenerare;

d) contravaloarea lucrarilor de combatere a daunatorilor prevazute la art.57 alin.(1), numai pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice daca suprafata proprietatii forestiere este mai mica sau egala cu 30 ha, indiferent daca aceasta este sau nu cuprinsa intr-o asociatie;

e) refacerea padurilor si a cailor forestiere de transport afectate de calamitati naturale sau de incendii cu autor necunoscut, daca sumele constituite la nivelul maxim din fondul de conservare si regenerare sunt insuficiente;

f) sprijinirea infiintarii si dezvoltarii asociatiilor de proprietari de paduri.

g) punerea la dispozitia proprietarilor de paduri a materialelor de educatie forestiera privind ocrotirea si conservarea padurilor;

(2) Pentru gestionarea durabila a fondului forestier proprietate publica a statului se aloca administratorului acestuia prin bugetul Autoritatii nationale silvice, sume pentru refacerea cailor forestiere de transport afectate de calamitati naturale.


Art. 98

Sumele prevazute la art.97 lit.a), c), d) si e) se pun la dispozitia ocolului silvic care asigura serviciile silvice, cele prevazute la art.100 si art.97 lit.b), f) si g) se pun la dispozitia proprietarilor, iar cele prevazute la art.21 alin.(4) se pun la dispozitia structurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.


Art. 99

(1) Normele metodologice de acordare, utilizare si control al sumelor anuale prevazute la art 98 se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(2) Prin normele metodologice prevazuta la alin.(1) se aproba si procedura de realizare a serviciilor silvice si de efectuare a controalelor de fond pentru padurile pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice.


Art. 100

Realizarea cadastrului aferent fondului forestier national, a inventarului forestier national, a monitoringului sol-vegetatie forestiera sunt finantate anual de la bugetul de stat, prin bugetul Autoritatii nationale silvice.Art. 101

(1) Persoanele fizice sau juridice care sunt de acord si pe ale caror terenuri agricole se infiinteaza perdele forestiere de protectie, raman in continuare proprietari pe terenul respectiv si pe padurea astfel infiintata si primesc anual, pana la inchiderea starii de masiv, o compensatie a pierderii de venit, in cuantum de 10 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, stabilit in conditiile legii, la hectar, corespunzator suprafetei efectiv ocupata de perdelele forestiere de protectie.

(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, Autoritatea nationala silvica elaboreaza metodologia de acordare a sprijnului prevazut la alin. (1), pe care o aproba prin ordin al conducatorului acesteia.

(3) Plata compensatiei prevazute la alin (1) se face din:

a) fondul de ameliorare al fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) alocatii de la bugetul de stat;

c) alte surse prevazute de lege.

(4) Persoanele juridice care au concesionate terenuri proprietate publica a statului cu alta destinatie decat cea forestiera, in conditiile legii, pe care se realizeaza perdele forestiere de protectie, sunt scutite de la plata redeventei aferente suprafetei ocupate de perdelele forestiere.


TITLUL VI COLEGIUL INGINERILOR SILVICI


Art. 102

Colegiul Inginerilor Silvici din Romania este organizatie nonguvernamentala, profesionala, cu personalitate juridica, care reprezinta interesele profesionale ale inginerilor silvici.

Colegiul Inginerilor Silvici din Romania actioneaza pentru dezvoltarea prestigiului profesiei in cadrul vietii sociale.

Colegiul Inginerilor Silvici din Romania cuprinde inginerii silvici, cetateni romani si ai statelor membre ale Uniunii Europene.


Art. 103

Modul de organizare si functionare a Colegiului Inginerilor Silvici din Romania, atributiile acestuia, modalitatile de afiliere se aproba prin hotarare a guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice.

TITLUL VII CONTROLUL APLICARII SI RESPECTARII REGIMULUI SILVIC


Art. 104

Autoritatea nationala silvica organizeaza si realizeaza, prin personalul propriu imputernicit si prin personalul imputernicit de la structurile teritoriale de specialitate ale Autoritatii nationale silvice:

a) controlul aplicarii si respectarii regimului silvic in fondul forestier national;

b) controlul modului in care se aplica si se respecta normele specifice in vegetatia forestiera din afara fondului forestier;

c) controlul circulatiei materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat si a spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase;

d) controlul circulatiei produselor nelemnoase din fondul forestier national.Art. 105

(1) Detinatorii de fond forestier si de vegetatie forestiera din afara fondului forestier, inclusiv ocoalele silvice, sunt obligati sa permita accesul personalului silvic imputernicit pentru controlul respectarii regimului silvic, sau a normelor tehnice specifice, dupa caz, dupa instiintarea prealabila a acestora.

(2) Personalul silvic imputernicit pentru controlul respectarii regimului silvic are dreptul sa patrunda pe proprietatile forestiere, in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu.
TITLUL VIII RASPUNDERI SI SANCTIUNI


Art. 106

Incalcarea prevederilor prezentului Cod silvic atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala, potrivit legii.


Art. 107

(1) Prejudiciul produs padurii, denumit in continuare prejudiciu, indiferent de natura juridica a proprietatii si de marimea padurii avuta in proprietate, se evalueaza potrivit legii.

(2) Valoarea prejudiciilor din padurile incadrate prin amenajamentul silvic in grupa I functionala, din perdelele forestiere de protectie si din jnepenisuri se stabileste prin multiplicarea de 2 ori a valorii obtinute potrivit legii.

(3) In situatiile in care prejudiciul evaluat potrivit alin. (1) si alin. (2) nu a fost recuperat de ocolul silvic care asigura serviciile silvice sau administrarea padurii, atunci acesta se recupereaza de autoritatea publica centrala pentru finante, ca reprezentat al statului roman.

(4) Prejudiciul prevazut la alin.(1) se evalueaza de personalul silvic imputernicit, potrivit legii.

(5) Sumele reprezentand contravaloarea prejudiciului, care se recupereaza, se distribuie in conformitate cu legea speciala.


Art. 108

(1) Incalcarea prevederilor art. 35, schimbarea destinatiei obiectivului pentru care s-a obtinut aprobarea de scoatere/ocupare din fond forestier constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 1 an, sau cu amenda, si cu plata obligatiilor banesti echivalente prejudiciului.

(2) Faptuitorul este obligat sa elibereze terenul forestier de orice constructii sau instalatii amplasate ilegal.

(3) Reinstalarea vegetatiei forestiere se executa, pe cheltuiala faptuitorului, de ocolul silvic care realizeaza serviciile silvice sau administrarea padurii respective, pe amplasamentul care face obiectul infractiunii.


Art. 109

Ocuparea fara drept, in intregime sau in parte, a unor suprafete din fondul forestier constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani.


Art. 110

(1)Taierea, ruperea, distrugerea, degradarea si scoaterea din radacini, fara drept, de arbori, puieti sau lastari din fondul forestier national si din vegetatia forestiera situata pe terenuri din afara acestuia, indiferent de forma de proprietate, de catre proprietari, detinatori sau de catre alta persoana, constituie infractiune silvica si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amenda, daca valoarea prejudiciului produs este de 5 ori pana la 20 de ori inclusiv, mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei;

b) cu inchisoare de la 6 luni la 4 ani, daca fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 1 an, iar valoarea cumulata a materialului lemnos depaseste valoarea prevazuta la lit.(a);

c) cu inchisoare de la 2 la 6 ani daca valoarea prejudiciului produs este de 20 de ori pana la 50 de ori inclusiv, mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei.

d) cu inchisoare de la 4 la 16 ani daca valoarea prejudiciului produs este mai mare de 50 de ori decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei;

(2) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 3 ani, in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica sau paralizanta;

c) in timpul noptii;

d) in padurea situata in arii naturale protejate de interes national.

(3) In cazul in care se dovedeste ca prejudiciul s-a produs cu stirea sau cu acordul personalului silvic, nivelul minim valoric al prejudiciului pentru calificarea faptei ca infractiune silvica se stabileste la de 2,5 ori mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei.

(4) Tentativa se pedepseste.


Art. 111

(1) Pasunatul in padurile sau in suprafetele de padure in care acesta este interzis constituie infractiune silvica si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda, daca valoarea prejudiciului este de 5 ori pana la 20 ori mai mare inclusiv decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.

b) cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda daca valoarea prejudiciului este de 20 de ori pana la 50 de ori inclusiv, mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, la data constatarii faptei.

c) cu inchisoare de la 2 la 7 ani sau cu amenda daca valoarea prejudiciului este mai mare decat de 50 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior la data constatarii faptei.

(2) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 3 ani, in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:

a) in timpul noptii;

b) in padurea situata in arii naturale protejate de interes national.


Art. 112

(1) Furtul de arbori doborati sau rupti de fenomene naturale, ori de arbori, puieti sau lastari care au fost taiati ori scosi din radacini, din paduri, perdele forestiere de protectie, din terenuri degradate care au fost ameliorate prin lucrari de impadurire si din vegetatia forestiera din afara fondului forestier national, precum si a oricaror altor produse ale padurii constituie infractiune si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu pedeapsa inchisorii de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda daca valoarea materialului lemnos sustras este de 5 ori pana la 20 de ori inclusiv, mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;

b) cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani, daca fapta a fost savarsita de cel putin doua ori in interval de 1 an, iar valoarea cumulata a materialului lemnos depaseste valoarea prevazuta la lit.(a);

c) cu pedeapsa inchisorii de la 2 la 6 ani daca valoarea materialului lemnos sustras este de peste 20 ori pana la 50 de ori inclusiv, mai mare decat pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior;

d) cu pedeapsa inchisorii de la 4 la 16 ani daca valoarea materialului lemnos sustras depaseste de 50 de ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior.

2) Maximul pedepselor prevazute la alin. (1) se majoreaza cu 3 ani, in cazul in care faptele au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:

a) de doua sau mai multe persoane impreuna;

b) de o persoana avand asupra sa o arma sau o substanta narcotica sau paralizanta;

c) in timpul noptii;

d) in padurea situata in arii naturale protejate de interes national.

(3) Mijloacele de transport si uneltele folosite sau destinate sa fie folosite la savarsirea infractiunii sunt supuse confiscarii speciale, in conditiile Codului Penal.Art. 113

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare prin incendiere a padurilor, a perdelelor forestiere de protectie, a vegetatiei forestiere din trenurile degradate ameliorate prin impaduriri, a jnepenisurilor si a vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national, de catre proprietari, detinatori, administratori sau de catre orice alta persoana, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda;

(2) Daca fapta prevazuta la alin.(1) a avut ca urmare producerea unui dezastru se pedepseste cu detentiune pe viata sau cu inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.


Art. 114

Folosirea fara drept sau contrar reglementarilor specifice in vigoare a dispozitivelor speciale de marcat care are drept consecinta posibilitatea producerii unui prejudiciu cu o valoare mai mare de 5 ori pretul mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior, constituie infractiune silvica si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.


Art. 115

Falsificarea dispozitivelor speciale de marcat constituie infractiune silvica si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani.


Art. 116

Nerespectarea obligatiei prevazute la art.30 alin.(1) constituie infractiune silvica si se pedepseste cu inchisoare de la 30 de zile la 3 luni sau cu amenda.


Art. 117

Maximul pedepsei prevazute se majoreaza cu 2 ani, in cazurile in care infractiunile de la art.108 - 115 sunt savarsite de personal silvic.


Art. 118

Materialul lemnos rezultat din savarsirea infractiunilor se confisca si se valorifica potrivit legii.Art. 119

Sunt competenti sa constate faptele prevazute la art. 108 – 115, pe langa organele de urmarire penala, personalul silvic din cadrul Autoritatii nationale silvice si al structurilor sale teritoriale cu specific silvic, personalul silvic din cadrul Regiei Nationale a Padurilor si al structurilor sale teritoriale precum si personalul silvic din cadrul ocoalelor silvice proprii autorizate si personalul imputernicit din cadrul Jandarmeriei Romane.


Art. 120

(1) Personalul silvic are competenta sa identifice si sa inventarieze, in locurile unde se afla, materialele lemnoase provenite prin savarsirea unor fapte ce pot fi calificate ca infractiuni silvice.

(2) Materialul lemnos prevazut la alin.(1) se retine de catre personalul silvic imputernicit sa constate aceste fapte.

(3) Procedura de retinere prevazuta la alin.(2) se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Autoritatii nationale silvice.Art. 121

(1) In cazul constatarii prejudiciilor produse prin fapte ce pot fi calificate ca infractiuni, persoana care are calitatea sa le constate depune actul de constatare la unitatea sau institutia in care isi desfasoara activitatea.

(2) Conducatorul unitatii sau institutiei prevazute la alin.(1) transmite actul de constatare la parchetul competent material si teritorial.


Art.122

Faptele prevazute la art.108 – 115 prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si mijloacele de savarsire a faptei, de scopul urmarit, de imprejurarile in care fapta a fost comisa, de urmarea produsa sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si conduita faptuitorului.Art.    123

Prevederile prezentului titlu se completeaza cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura penala.TITLUL IX DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII


Art. 124

(1) Autoritatea nationala silvica elaboreaza, in concordanta cu prevederile prezentei legi, in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a acesteia, normele, regulamentele, instructiunile si ghidurile de bune practici care constituie regimul silvic si le aproba prin ordin al conducatorului acesteia, exercitand si controlul aplicarii acestora.

(2) Pana la elaborarea si aprobarea actelor normative prevazute la alin.(1) se aplica normele, regulamentele si instructiunile in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 125

Pretului mediu al unui metru cub de masa lemnoasa pe picior se stabileste anual, prin ordin al conducatorului Autoritatii nationale silvice.


Art. 126

Regulamentul de paza a fondului forestier se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Autoritatii nationale silvice.Art. 127

(1) Stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice se reglementeaza prin lege speciala, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

(2) Pana la intrarea in vigoare a legii speciale prevazute la alin.(1) se aplica prevederile referitoare la contraventiile silvice din Ordonanta Guvernului nr.96/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.38/2006.


Art. 128

Autoritatea nationala silvica prezinta anual, Guvernului, Raportul privind starea padurilor.


Art. 129

(1) Personalul silvic de toate gradele este obligat sa poarte, in exercitiul atributiilor de serviciu uniforma si insemnele distinctive stabilite prin ordin al conducatorului autoritatii nationale silvice.

(2) Uniforma si insemnele prevazute la alin.(1) se asigura gratuit de catre angajator, fara a fi impozitate, iar pentru personalul silvic din cadrul autoritatii nationale silvice se asigura gratuit prin bugetul acesteia.

(3) Gradele profesionale, drepturile si indatoririle personalului silvic se stabilesc prin Statutul personalului silvic, aprobat prin lege speciala.

(4) Indemnizatiile aferente gradelor profesionale pentru personalul silvic din cadrul autoritatii nationale silvice si subunitatile teritoriale ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 130

(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se interzice efectuarea de noi studii sumare de amenajare si de transformare a pasunilor impadurite.

(2) Studiile de transformare a pasunilor impadurite si amenajamentele silvice intocmite, aprobate, sau cele pentru care a fost realizata receptia finala pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, raman valabile pana la intocmirea amenajamentului silvic in conditiile prezentei legi, dar nu mai tarziu de expirarea valabilitatii acestora.

(3) Studiile sumare de amenajare aprobate raman in vigoare pana la data intocmirii amenajamentului silvic in conditiile prezentei legi.

(4) Dupa data intrarii in vigoare a prezentei legi, pe terenurile forestiere retrocedate ca urmare a aplicarii prevederilor legilor funciare, ocoalele silvice realizeaza lucrarile prevazute in amenajamentele silvice in vigoare.


Art.   131

La data intrarii in vigoare a prezentei legi este interzisa punerea in valoare si autorizarea spre exploatare de masa lemnoasa din paduri pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, in conditiile prezentei legi.


Art. 132

Pana la elaborarea metodologiei prevazute la art.43 se aplica metodologia in vigoare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 133

Ocoalelele silvice prevazute la art.15, infiintate pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, sunt obligate sa se inscrie in Registrul National al Ocoalelor Silvice in termen de un an de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.


Art. 134

(1) Prelucrarea lemnului rotund in instalatii si/sau utilaje apartinand persoanelor juridice se realizeaza numai dupa autorizarea persoanei juridice si a fiecarei instalatii si/sau utilaj de catre o comisie constituita de Autoritatea nationala silvica si dupa inregistrarea acesteia in Registrul instalatiilor si/sau utilajelor de prelucrat lemn rotund tinut la nivelul Autoritatii nationale silvice.

Prelucrarea lemnului rotund in instalatii si/sau utilaje apartinand persoanelor fizice se realizeaza dupa inregistrarea persoanei fizice in Registrul instalatiilor si/sau utilajelor de prelucrat lemn rotund tinut la nivelul subunitatilor teritoriale ale Autoritatii nationale silvice.

(3) Procedura si criteriile de inregistrare si autorizare a persoanelor si instalatiilor prevazute la alin.(1) si (2) se aproba prin hotarare a Guvernului la propunerea Autoritatii nationale silvice.Art. 135

(1) Pentru fondul forestier proprietate publica a statului nu se platesc taxe si impozite.

(2) Pentru cladirile amplasate in fondul forestier se platesc taxele si impozitele prevazute de lege.


Art. 136

Regia Nationala a Padurilor poate utiliza fondul forestier proprietate publica a statului pe care il administreaza, in scopurile prevazute la art.12 alin.(4) si (5) potrivit metodologiei aprobate prin hotarare a guvernului la propunerea Autoritatii nationale silvice.


Art. 137

(1) Pana la punerea in posesie a terenurilor forestiere in baza legilor funciare, Regia Nationala a Padurilor are obligatia sa execute lucrarile tehnice silvice conform amenajamentelor silvice si reglementarilor impuse de regimul silvic, acordand proprietarilor profitul rezultat din valorificarea masei lemnoase respective.

(2) Profitul rezultat se acorda in bani sau in natura, la cererea proprietarilor, pentru perioada dintre validare si punerea in posesie.

(3) Serviciile de paza si protectie a vegetatiei forestiere de pe terenurile retrocedate se asigura in conditiile legii de ocoalele silvice din structura Regiei Nationale a Padurilor Romsilva si dupa punerea in posesie a proprietarilor de terenuri forestiere, persoane fizice si juridice, pana la formarea de catre acestia a structurilor proprii de administrare/prestari de servicii silvice ori pana la incheierea contractelor de administrare/prestari de servicii silvice cu un ocol silvic existent, dar nu mai mult de 180 de zile de la data intocmirii procesului-verbal de punere in posesie.

(4) Contravaloarea serviciilor prevazute la alin.(3) se suporta de la bugetul de stat.


Art. 138

Regia Nationala a Padurilor - Romsilva vireaza administratorului padurii retrocedate sumele din fondul de conservare si regenerare aferent valorii masei lemnoase recoltate prin taieri rase, definitive sau accidentale, diminuate cu sumele cheltuite de regie pentru regenerare pana la data punerii in posesie.

(2) Sumele prevazute la alin.(1) se vireaza pentru suprafetele de padure neregenerate la data punerii in posesie.


Art. 139

Padurile, altele decat cele proprietate publica a statului, incadrate prin amenajamentele silvice in grupa I functionala si cele cu varsta de pana la 20 ani, sunt scutite de taxe si impozite.


Art.   140

Legislatia subsecventa Legii nr.26/1996, Ordonantei Guvernului nr.96/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.139/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.38/2006 ramane in vigoare pana la elaborarea legislatiei in conditiile prezentei legi.


Art.   141

La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga: Legea nr. 26/1996 – Codul silvic, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 93 din 8 mai 1996, cu modificarile si completarile ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 96 /1998 privind reglementarea regimului silvic si administrarea fondului forestier national, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 122 din 26 februarie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare; art. 4 – 9 din Hotararea Guvernului nr. 954/2002 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea modalitatilor concrete de gospodarire a padurilor si de repartizare a resurselor materiale si a surselor financiare cuvenite persoanelor fizice si juridice pentru padurile pe care le au in proprietate si pe care le administreaza prin structuri silvice de stat, pe baza contractuala, precum si a obligatiilor acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 686 din 17 septembrie 2002, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 545/2002 privind trecerea unor terenuri forestiere in administrarea Regiei Autonome ,,Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I nr. 726 din 4 octombrie 2002, Ordonanta Guvernului nr. 77/2004 privind stimularea asocierii proprietarilor de paduri private in scopul gospodaririi durabile a acestora, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 791 din 27 august 2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.515/2004; Ordonanta Guvernului nr.82/2004 privind masurile necesare pentru accesibilizarea fondului forestier prin construirea de drumuri forestiere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 796 din 27 august 2004, aprobata cu modificari prin Legea nr.518/2004; art.5 alin.(2) din Ordonanta Guvernului nr.81/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea cresatoriilor de vanat si a complexurilor de vanatoare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr.795/2004, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.486/2004; art.1 – 9, art.11 -16 si art. 18 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea padurilor din Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 939 din 20 octombrie 2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.38/2006, si orice alta dispozitie contrara.Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2023 - Toate drepturile rezervate -| copyright