Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de administrare de cont individual de investitiiContract de administrare de cont individual de investitii


nr. ______ / _________


Intre:

S.CNS. .numit in prezentul contract Administrator

si


Dl./d-na ________________, domiciliat/a in ____________, str. _________ nr. ________ et.___., ap.___ sector __, identificat cu  BI/CI seria ____ Nr ____, CNP _____________, numit in prezentul contract Investitor (informatii despre Investitor sunt cuprinse in Anexa 1).


Mai tb si pt. Persoane juridice


Se incheie prezentul contract de administrare care este guvernat de prevederile generale referitoare la mandatul comercial(art.374-391 Cod Comercial), de prevederile cuprinse la art.1532-1559 din Codul Civil, de prevederile Legii 297/2004, modificata, privind piata de capital, de cele ale Regulamentului nr.15/2004 privind privind autorizarea si functionarea societatilor de administrarea investitiilor, a organismelor de plasament colectiv si a depozitarilor, precum si de prevederile  celorlalte acte normative incidente emise de C.N.V.M..

CAPITOLUL 1 - OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1.1. Obiectul contractului il reprezinta administrarea sumelor de numerar si a portofoliilor de instrumente financiare care compun Contul Individual de Investitii, puse la dispozitia Administratorului de catre Investitor, in vederea obtinerii unei cresteri a activelor nete administrate.

Performanta minima anualizata a administrarii este determinata conform relatiei din anexa 1.

Suma initiala depusa de Investitor este de .

Portofoliul initial depus de Investitor este

Art.1.2. Prin semnarea prezentului contract, precum si a imputernicirilor speciale impuse de derularea prezentului contract, Investitorul acorda Administratorului un mandat cu reprezentare pentru indeplinirea obiectului prezentului contract.

Art.1.3 Investitorul, in limitele stabilite in prezentul contract si pe durata derularii contractului, imputerniceste Administratorul sa efectueze investitii considerate de catre Administrator oportune, legale si profitabile, in scopul obtinerii celor mai bune randamente prin plasamentele efectuate de Administrator.

Art. 1.4. Pentru constituirea si administrarea portofoliului, Administratorul este mandatat sa efectueze in numele si pe contul Investitorului toate operatiunile necesare, care includ dar nu se limiteaza la:

a)      deschiderea de conturi curente la banci, in lei si in valuta si efectuarea de operatiuni de incasari, plati, depuneri, retrageri in de numerar, viramente diverse, schimb valutar permis persoanelor fizice;

b)      tranzactii cu instrumente financiare pe piata monetara, inclusiv achizitionarea de pe piata primara sau secundara de instrumente emise de stat, municipalitati sau societati comerciale;

c)      achizitionarea de unitati de fond ale unor fonduri deschise de investitii, inclusiv ale celor administrate de S.CNS. ASSET MANAGEMENT SA;

d)      achizitionarea de titluri de participare ale altor tipuri de organisme de plasament colectiv,  de tipul Fondurilor Inchise de Investitii care atrag in mod public sau privat resurse financiare, inclusiv ale celor administrate de S.CNS. ASSET MANAGEMENT S.A.

e)      transmiterea de ordine de tranzactionare de valori mobiliare la societati de servicii de investitii financiare;

f)       ridicarea extraselor de cont de la registrele independente pentru actiunile Investitorului aflate din orice motiv in sectiunea I a registrului;

g)      subscrierea in cadrul ofertelor publice primare/secundare de valori mobiliare, cotate sau pentru care exista angajamentul de afi cotate pe o piata reglementata, in functie de oportunitatile existente;

h)      tranzactionarea de valori mobiliare cotate pe o piata reglementata sau in cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si/sau necotate;

i)        tranzactionarea de instrumente financiare, instrumente financiare derivate - printre care se enumera fara a se limita la contracte futures avand ca suport actiuni cotate pe o piata reglementata, indici bursieri, rata dobanzii, cursul valutar, inclusiv contracte similare cu decontare finala in fonduri;

j)        tranzactionarea de titluri de valoare (bilete la ordin, cambii, etc.);

k)      constituire de depozite la banci, in lei si valuta;

l)        efectuarea, in scopul unei administrari eficiente, a altor plasamente permise de legislatia in vigoare.


Exista specificat ca toate comisioanele intermediarului se platesc de catre client prin retinere din contul acestuia la svm?


Art.1.4. In limitele prevazute in prezentul contract, Administratorul este mandatat de catre Investitor sa efectueze urmatoarele tipuri de investitii sau plasamente:

a.                 disponibil in cont curent in lei sau in valuta;

b.                 numerar in lei sau valuta;

c.                  depozite bancare in lei sau valuta;

d.                 certificate de trezorerie si titluri de stat;


e.                 titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv;

f.                   actiuni si obligatiuni cotate;

g.                 obligatiuni necotate;

h.                 achizitionarea de contracte futures financiare si de alte instrumente financiare derivate,

tranzactionate pe o piata reglementata si supravegheata de C.N.V.M.

i.                   disponibilitati aflate in conturile deschise la societati de servicii de investitii financiare;

j.                   alte plasamente permise de legislatia in vigoare.

Art. 1.5. Structura generala a portofoliului Investitorului este: ..% instrumente monetare, .. % actiuni cotate, ..% alte active. E OBLIGATORIE?????????

Clientul isi asuma riscul suplimentar care deriva din nediversificarea portofoliului, ca urmare a mandatului dat de acestia.

Art.1.6. Plasamentele in fondurile deschise/inchise de investitii, administrate de S.CNS. ASSET MANAGEMENT SA, se pot efectua numai cu acordul scris al Investitorului exprimat prin semnarea cererilor de adeziune si/sau de rascumparare aferente acestor plasamente.

Art.1.7. Plasamentele in fonduri deschise/inchise de investitii administrate de alte societati de administrare se efectueaza numai cu consultarea Investitorului Investitorul se obliga sa semneze cererile de adeziune si/sau de rascumparare aferente acestor plasamente.

Art.1.8. Toate sumele in numerar si portofoliile de instrumente financiare puse la dispozitia Administratorului de catre Investitor vor face obiectul prezentului contract de administrare de cont individual de investitii, urmand a face obiectul administrarii, potrivit prezentului contract.


CAPITOLUL 2 - DURATA CONTRACTULUI

Art.2.1. Durata contractului este de ______ luni de la data incheierii acestuia. (pana la rezilierea acestuia)

Performanta obtinuta se va calcula incepand cu data intrarii disponibilitatilor banesti in casieria Administratorului sau in contul deschis de Administrator pe numele Investitorului

Art.2.2. Cu cel putin cinci zile lucratoare inaintea expirarii duratei contractului, Administratorul are obligatia de a prezenta Investitorului un raport asupra situatiei contului. In termen de doua zile lucratoare de la primirea acestui raport, Investitorul si Administratorul decid asupra prelungirii contractului sau incetarii acestuia.

Art. 2.3. In raportul indicat la Art. 2.2 se vor lua in calcul dividendele si/sau actiunile care vor intra in portofoliul Investitorului (acordate cu titlu gratuit sau subscrise in baza dreptului de preemtiune), ca urmare a detinerii de actiuni la diverse societati la data de referinta, pentru care exista hotararea AGA a emitentului dar care nu au fost inregistrate inca. Actiunile se vor evalua la pretul pietei de la data intocmirii raportului.


CAPITOLUL 3 - OBLIGATIILE SI  DREPTURILE INVESTITORULUI

Art.3.1. Investitorul se obliga sa puna la dispozitia Administratorului sumele de bani in vederea administrarii acestora conform prezentului contract, in termen de . zile de la data incheierii contractului, sub sanctiunea rezilierii de plin drept a prezentului contract fara notificare si fara interventia instantei de judecata.

Art.3.2. Investitorul poate suplimenta sumele in numerar  administrate prin contul individual.

Art.3.3. Investitorul se obliga sa plateasca Administratorului comisioanele de administrare si de performanta prevazute in Anexa nr ce face parte integranta din prezentul contract. Aceste comisioane nu cuprind cheltuielile necesare pentru efectuarea plasamentelor, cheltuieli specificate la Art. 3.4.

Art. 3.4. Investitorul se obliga sa plateasca, prin intermediul Administratorului, cheltuielile legate de administrarea contului individual, altele decat comisioanele de administrare si de performanta, cum sunt. Investitorul va plati, prin retinere din cont, comisioanele de brokeraj, impozite si orice alte ccomisioane..

Art.3.5. Investitorul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra termenilor contractului si a plasamentelor facute de Administrator

Art.3.6. Pe perioada derularii contractului, Investitorul nu poate sa efectueze operatiuni cu activele financiare incredintate spre administrare, altele decat cele facute de Administrator in numele si pe contul Investitorului. Dupa data incetarii contractului, Investitorul are acces nelimitat la aceste active.

Art. 3.7. Investitorul are dreptul sa primeasca de la Administrator urmatoarele rapoarte:

o           in primele 5 zile lucratoare ale lunii urmatoare, un raport lunar;

o           cu 5 zile lucratoare inaintea expirarii duratei contractului, un raport asupra situatiei contului.

Aceste rapoarte cuprind:

o       datele de identificare a Investitorului;

o       structura si valoarea portofoliului, conform metodelor de evaluare prevazute de CNVM in reglementarile sale;

o       scadenta si randamentul pentru instrumentele financiare cu venit fix;

o       pretul de achizitie pentru fiecare instrument financiar;

o       istoric de tranzactionare si de evolutie a situatiei financiare;

o       orice alte informatii referitoare la portofoliul detinut.

Art.3.8. Ca exceptie, Investitorul are dreptul sa solicite Administratorului situatia lunara a contului individual si la alte date decat cele mentionate la art. 3.7, dar nu pot exista mai mult de 4 astfel de situatii in cursul unui an.

Art. 3.9. La data incetarii prezentului contract toate activele din contul individual administrat sunt puse la dispozitia Investitorului, conform dispozitiilor scrise ale acestuia.


CAPITOLUL 4 - OBLIGATIILE SI  DREPTURILE ADMINISTRATORULUI

Art.4.1. Administratorul este obligat sa raporteze Investitorului in conformitate cu prevederile Art. 3.7 de mai sus.

Art.4.2. Administratorul se obliga sa efectueze toate raportarile legale obligatorii ce rezulta din administrarea prezentului cont individual.

Art.4.3. Administratorul se obliga sa pastreze confidentialitatea asupra tuturor operatiunilor ce decurg din administrarea contului individual de investitii.

Art.4.4. La primirea cererii prevazute la Art. 9.1, Administratorul se obliga sa suspende orice activitate legata de efectuare de noi plasamente.

Art.4.5. Administratorul se obliga sa transmita Investitorului toate notificarile, imputernicirile si rapoartele sau alte forme de instiintare ce decurg din derularea prezentului contract la adresa precizata de Investitor, chiar daca acestea au sosit pe adresa Administratorului dupa incetarea contractului de administrare a contului individual de investitii.

Art.4.7. Administratorul se obliga sa depuna toate eforturile pentru obtinerea celor mai bune randamente in administrarea prezentului cont individual, considerand ca trebuie sa exercite cel putin aceiasi diligenta pe care o exercita in legatura cu propriile valori.

Art.4.8. Administratorul are dreptul sa incaseze comisionul de administrare si comisionul de performanta cuvenit conform prezentului contract in Anexa si in situatia prevazuta la Art. 9.1.


CAPITOLUL 5- PROCEDURA SI MIJLOACELE DE TRANSMITERE A ORDINELOR SI INSTRUCTIUNILOR


Art.5.1. Administratorul va transmite in numele Investitorului ordinele de tranzactionare si instructiunile, conform Contractului de Intermediere semnat de Investitor cu Intermediarul, si in care Administratorul are calitatea de Mandant al Investitorului.


CAPITOLUL 6 - RASPUNDEREA SI  RISCURILE PARTILOR

Art. 6.1. Investitorul declara ca a luat la cunostinta despre riscurile operatiunilor pe piata financiara, riscuri care nu implica in nici un mod culpa Administratorului, in conditii de maxima diligenta a acestuia, exercitata cu buna-credinta.

Art.6.2. Valoarea activelor totale administrate prin contul individual este variabila in functie de evolutia pietelor in care au fost efectuate investitiile. Riscul la care sunt supuse investitiile are trei componente:

a) riscul sistematic (nediversificabil) influentat de factori ca: evolutia generala a economiei nationale, riscul unei caderi accentuate a pietei de capital, riscul modificarii dobanzii de piata, riscul procesului inflationist, riscul ratei de schimb valutar etc.;

b) riscul nesistematic (diversificabil, specific) influentat de factori ca: riscul de plasament, riscul financiar etc.

c) riscul legislativ, care presupune aparitia unor reglementari prin care se suprima o serie de scutiri sau avantaje existente pe o anumita piata sau se introduc cote de impozitare, taxare sau altele de acest gen, mai oneroase decat cele existente.

Art.6.3. Investitorul declara ca isi asuma riscurile prezentate la articolele 5.1 si 5.2 al prezentului capitol exonerand pe Administrator de orice raspundere ce ar decurge din aparitia vreunui risc enumerat anterior.

Art. 6.4. Riscul de management cade in sarcina Administratorului. Prin riscul de management se intelege materializarea unuia din evenimentele prevazute la art. 5.1 si  5.2, datorate relei credinte si/sau neglijentei Administratorului

Art. 6.5. Administratorul raspunde pentru legalitatea operatiunilor efectuate si eventualele consecinte legate de acestea.

Art.6.6 Investitorul , prin semnarea Anexei 2, declara ca intelege si isi asuma riscurile aferente efectuarii de plasamente in instrumente financiare, de tipul celor mentionate anterior.


CAPITOLUL 7 - COMISIONUL DE ADMINISTRARE SI COMISIONUL DE PERFORMANTA

Art. 7.1. Pentru realizarea obiectului prezentului contract, Administratorul va incasa lunar un comision de administrare si anual (semestrial) un comision de performanta.

Art.7.2. Comisionul de administrare este de ______% aplicat la valoarea medie lunara a activelor totale administrate in luna pentru care se percepe. Administratorul calculeaza comisionul de administrare in fiecare zi calendaristica a lunii, dar incasarea acestuia se face lunar,  pana la data de 10 a lunii urmatoare. In baza de calcul a comisionului de administrare nu sunt incluse sumele plasate in fondurile de investitii administrate de_______________, pe intrega durata a plasamentului.

Art.7.3. Comisionul de performanta se percepe:

Investitorului pentru o performanta anualizata superioara celei propuse in prezentul contract conform Art. 1.1, Administratorul va incasa anual un comision de performanta de % aplicat la diferenta dintre cresterea anualizata a activelor totale si cresterea anualizata stabilita in prezentul contract la art. 1.1. Comisionul de performanta se calculeaza si se evidentiaza zilnic dar se retine din contul individual de catre Administrator anual, in 5 zile calendaristice de la prezentarea catre Investitor a raportului pentru luna decembrie a anului anterior.

(2) in cazul in care in cursul derularii contractului de administrare, Investitorul va alimenta contul individual conform art.3.2, sau va retrage sume din contul individual conform capitolului 7, calculul   performantei prevazute la art.1.1 se va efectua pe baza cresterilor anualizate, influentate cu sumele investite /retrase la diferite momente si cu numarul de zile in care sumele au fost plasate in contul individual.

(3) Calculul comisionului de performanta se face conform Anexei Nr. 2 care face parte integranta din prezentul contract.

CAPITOLUL 7 - RETRAGERI DE SUME

Art. 7.1. Ca exceptie, Investitorul are dreptul de a retrage sume de bani pe parcursul derularii prezentului contract in urmatoarele conditii:

o           suma administrata ramasa in contul individual sa nu scada sub suma initiala conform art. 1.1;

o           aceste retrageri sa nu afecteze performanta administrarii.

Art.7.2. Retragerea de sume din contul administrat se face pe baza unei cereri depuse in original la sediul Administratorului, cerere semnata de Investitor sau de imputernicitul acestuia si in care se va indica suma, modalitatea de plata (contul, banca, etc.) si data platii convenita cu Administratorul.

CAPITOLUL 8 - REGIMUL DOBANZILOR AFERENTE SUMELOR DEPUSE DE CLIENTI IN CONTURILE CURENTE

Art.8.1.  Conturile individuale de numerar ale Investitorului deschise la intermediar sunt supuse regimului juridic stabilit intre Investitor si Intermediar, conform Contractului de intermediere.


CAPITOLUL 8 - FORTA MAJORA

Art.9.1. Partile prezentului contract sunt absolvite de orice raspundere in cazul survenirii unui eveniment de forta majora.

Art.9.2. Prin caz de forta majora se intelege o imprejurare care a intervenit dupa incheierea contractului, ca urmare a unor evenimente extraordinare, neprevazute si inevitabile pentru parti.

Art.9.3. Evenimentul de forta majora trebuie notificat celeilalte parti de catre partea care il invoca in termen de 5 zile de la survenirea sa, atunci cand circumstantele permit, sau de la incetarea acestui eveniment, cand partea a fost impiedicata sa faca notificarea in termenul mentionat mai sus. Dovedirea fortei majore se va face cu certificatul eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei in termen de maximum 45 de zile calendaristice de la producerea evenimentului de forta majora. Incetarea fortei majore se comunica de partea care a invocat-o in termen de 15 zile de la incetare.

CAPITOLUL 10 - INCETAREA CONTRACTULUI

Art.10.1. Pe durata prezentului contract, Investitorul poate denunta oricand unilateral prezentul contract prin depunerea la sediul Administratorului a unei cereri semnate in original.

Art.10.2. La data incetarii contractului, Administratorul va prezenta Investitorului un raport asupra contului si se vor calcula si achita direct prin debitarea contului Investitorului comisioanele datorate Administratorului.


CAPITOLUL 11 - DISPOZITII FINALE

Art. 11.1. In caz de indisponibilitate temporara a Investitorului, acesta imputerniceste pe dl./d-na _______________, domiciliat/a in                             , identificat cu BI/CI Seria ___ nr. ______, avand CNP ___________ sa il reprezinte cu drepturi depline in acest contract.

Art. 11.2. In cazul decesului, toate drepturile care decurg din activele aflate in contul individual, precum si dreptul de a dispune in relatiile cu Administratorul privind administrarea contului individual de investitii revin mostenitorilor Investitorului.

Art.11.3. In situatia in care Administratorul este in imposibilitate de a exercita administrarea, toate drepturile si obligatiile ce decurg din administrarea contului individual revin Investitorului.

Art. 11.4. Orice litigiu ce decurge din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui se va solutiona pe cale amiabila, prin acordul partilor.
Daca litigiul nu se solutioneaza pe cale amiabila, solutionarea se va face prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de Procedura Arbitrala ale acestei Curti, numirea arbitrilor efectuandu-se potrivit sus-mentionatelor Reguli. Prezentul contract este guvernat, va fi interpretat si executat in conformitate cu legea romana.

Art.11.5. Orice modificare a prezentului contract se poate realiza prin incheierea de acte aditionale de catre parti.

Art.11.6. Drepturile si obligatiile asumate /dobandite de parti prin prezentul contract nu vor putea fi cedate /transferate fara acordul scris al celeilalte parti semnatare.

Art.11.8. Prezentul contract este incheiat in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2002 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare aprobata si modificata prin Legea  513/2002 si se va completa cu prevederile acesteia si cu alte dispozitii legale in vigoare.

Incheiat in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte,  astazi, ______________, data intrarii in vigoare.


Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright

bani

Contracte
Lucrari pe aceeasi tema


Contract prestari servicii
Contractul de solidaritate
Contract de inchiriere / chirie - model
Contract de consultanta - model
Contract de administrare de cont individual de investitii
Contract individual de munca - modelRamai informat
Informatia de care ai nevoie
Acces nelimitat la mii de documente. Online e mai simplu.

Contribuie si tu!
Adauga online documentul tau.