Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
CONTRACT DE CONSULTANTA - consultatii la un standard de performanta ridicatCONTRACT DE CONSULTANTA - consultatii la un standard de performanta ridicat
Incheiat astazi ..

la .


I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. . S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) ., str. .. nr. .., bloc , scara ..,. etaj .., apartament , judet/sector ., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului .., sub nr. din , cod fiscal nr. din avand contul nr. .., deschis la ., reprezentata de .., cu functia de ., in calitate de consultant, pe de o parte,

sau

1.1. Intreprinderea/Asociatia , cu sediul in (localitatea) str. .. nr. . bloc .., scara .., etaj .., apartament .., sector/judet , posesoarea autorizatiei nr. din , eliberata de Primaria .., codul fiscal nr. .. din .., avand contul nr. , deschis la ., reprezentata de ., cu functia de ., in calitate de consultant, pe de o parte, si

1.2. S.C. . S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in (localitatea) .., str. . nr. ., bloc .., scara , etaj , apartament .., judet/sector .., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ., sub nr. din .., cod fiscal nr. .. din ., avand contul nr. , deschis la , reprezentata de , cu functia de .., in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,

sau

1.2. Asociatia/Fundatia ., cu sediul in (localitatea) .., str. . nr. ., bloc .., scara .., etaj .., apartament .., sector/judet , inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. din , a Tribunalului , codul fiscal nr. . din , avand contul nr. , deschis la ., reprezentata de ., cu functia de , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,

sau

1.2. Intreprinderea/Asociatia , cu sediul in (localitatea) , str. .. nr. , bloc ., scara .., etaj .., apartament ., sector/judet , posesoarea autorizatiei nr. din .., eliberata de Primaria ., codul fiscal nr. . din ., avand contul nr. , deschis la , reprezentata de , cu functia de .., in calitate de beneficiar (client) pe de alta parte,sau

1.2. D ., domiciliat in ., str. . nr. .., bloc ., scara ., etaj .., apartament , sector/judet .., nascut la data de (ziua, luna, anul) in (localitatea) , sector/judet , fiul lui . si al , posesorul buletinului (cartii) de identitate seria nr. ., eliberat de , cod numeric personal , in calitate de beneficiar (client), pe de alta parte,

au convenit sa incheie prezentul contract de consultanta, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Consultantul se obliga sa asigure beneficiarului (clientului) urmatoarele servicii:

2.2. Serviciile pe care le asigura consultantul, enumerate la pct. .2.1, vor fi la capacitate si eficienta maxima, astfel: .. .

III. PRETUL SI MODALITATI DE PLATA

3.1. Beneficiarul (clientul) se obliga sa plateasca consultantului: .. .. .

3.2. Plata remuneratiei consultantului se va face astfel: . .. .

3.3. a)  Beneficiarul (clientul) este de acord sa ramburseze consultantului, cheltuielile pe care acesta le va efectua pentru realizarea clauzelor contractuale urmand ca justificarea lor sa se faca pe baza de decont insotit de documente justificative.

b) Prin cheltuieli rambursabile se intelege: .. . .

c) Neplata la termen a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta suspendarea continuarii lucrarilor pana la achitarea lor de catre beneficiar (client).

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Consultantul se obliga:

sa asigure beneficiarului (clientului) consultatii de specialitate la un standard de performanta ridicat;

sa respecte instructiunile date de beneficiar in ceea ce priveste urmarirea obiectivelor stabilite;

sa nu se angajeze sau sa nu negocieze in scopul de a se angaja intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

sa predea lucrarea/lucrarile convenita(e) la timp si in bune conditii.

4.2. Beneficiarul (clientul) se obliga:

sa puna la dispozitia consultantului datele, informatiile si documentele necesare indeplinirii obligatiilor asumate de acesta;

sa plateasca remuneratia stabilita, in cuantumul, in conditiile si la termenele stabilite prin prezentul contract, precum si cheltuielile stabilite de comun acord, potrivit prevederilor pct. 3.3.

V. CLAUZA PENALA

5.1. In caz de nerespectare a duratei (termenului) stabilite prin prezentul contract, consultantul se obliga sa plateasca penalizari de .. % pe zi de intarziere din valoarea serviciilor neefectuate.

5.2. Neplata la termen a remuneratiei stabilite, precum si a cheltuielilor rambursabile are drept consecinta obligarea beneficiarului la penalitati de intarziere de % pe zi.


VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de . (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

6.3. Daca in termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. LITIGII

8.1. In cazul in care rezolvarea neintelegerilor nu este posibila pe cale amiabila, ele vor fi supuse spre solutionare tribunalului arbitral, conform regulilor de procedura aplicabile arbitrajului comercial ad-hoc, organizat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

sau

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate, pe cale amiabila de reprezentantii lor.

8.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

IX. CLAUZA DE CONFIDENTIALITATE

9.1. Partile se obliga sa pastreze confidentialitatea datelor, informatiilor si documentelor pe care le vor detine ca urmare a executarii clauzelor prezentului contract, potrivit prevederilor angajamentului, anexa nr. .. .

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract de consultanta inceteaza in urmatoarele situatii:

la expirarea duratei/implinirea termenului pentru care a fost incheiat;

daca beneficiarul (clientul) face dovada ca, consultantul este angajat sau negociaza sa se angajeze intr-o activitate, cu deosebire de consultanta, in conflict cu interesele beneficiarului (clientului);

in urma notificarii scrise a uneia dintre parti;

consultantul sau beneficiarul (clientul) nu-si respecta una dintre obligatiile pe care si le-a asumat prin prezentul contract.

10.2. Partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti cu cel putin .. zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele.

10.3. Beneficiarul (clientul), indiferent de cauza de incetare a prezentului contract, are obligatia sa plateasca consultantului contravaloarea serviciilor pe care i le-a prestat, in virtutea clauzelor acestuia.

10.4. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care, din culpa, a cauzat incetarea contractului.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

11.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale, care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

11.4. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de exemplare din care .. astazi ., data semnarii lui.


CONSULTANT


BENEFICIARAnexa


ANGAJAMENT


Prezentul angajament pentru pastrarea confidentialitatii datelor, informatiilor si documentelor a fost incheiat intre si si este conex contractului incheiat intre acestea si inregistrat sub nr. .. din ..

I. OBIECT

Informatiile pe care le obtine (numele persoanei fizice sau, dupa caz, juridice) . ca efect al executarii contractului sus-mentionat sunt strict confidentiale.

Sunt confidentiale urmatoarele informatii:

situatia financiara;

proiectele de afaceri;

produsele nelivrate pietei;

procesele de fabricatie;

licentele sau brevetele de inventii;

alte informatii care reprezinta pozitia pe piata a (numele/denumirea) .

De asemenea, sunt confidentiale si urmatoarele documente care s-au pus sau se vor pune la dispozitia (numele, denumirea) ..

II. SFERA CIRCULATIEI INFORMATIILOR

(numele/denumirea) . poate dezvalui informatii sau poate pune la dispozitie documente dintre cele mentionate la pct. 2 sau 3 numai persoanelor implicate in executarea clauzelor contractului sus-mentionat.

Persoanele implicate in executarea contractului, respectiv managerii, contabilii, consilierii juridici si alte categorii de persoane, nu vor putea dezvalui informatiile confidentiale, cu exceptia cazului in care (numele/denumirea) aproba in scris aceasta posibilitate.

(numele/denumirea) .. va folosi informatiile numai in scopul luarii unor decizii cu privire la executarea contractului sus-mentionat, fiind tinute sa nu le utilizeze in nici un alt scop.

III. DURATA ANGAJAMENTULUI

Durata prezentului angajament este , in afara de cazul in care una dintre parti notifica in scris celeilalte incetarea lui inainte de termen.

Notificarea prevazuta la pct. 7 trebuie sa fie facuta cu zile inainte de a deveni efectiva hotararea, dar nu mai mult de ultima zi a duratei prezentului angajament.

IV. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA ANGAJAMENTULUI

Partea care incalca prevederile prezentului angajament se obliga la plata unor despagubiri astfel: .

10. Exonereaza de raspundere urmatoarele situatii:

daca informatiile erau cunoscute inainte de a fi fost obtinute de la .;

informatia a fost primita dintr-o sursa neconfidentiala;

dezvaluirea informatiei s-a facut dupa ce s-a primit acordul scris pentru aceasta;

informatia era de circulatie publica la data dezvaluirii ei;

. a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

V. INCETAREA ANGAJAMENTULUI

Incetarea angajamentului are loc la incheierea duratei lui.

La data incetarii lui, informatiile prevazute la pct. 2 si 3 nu mai au caracter confidential, cu toate consecintele ce decurg din aceasta.

Prezentul angajament s-a incheiat in .. exemplare din care ., astazi


SEMNATURILE PARTILOR
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright