Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de transport auto de marfuriContract de transport auto de marfuri


CONTRACT DE TRANSPORT AUTO DE MARFURI


Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE

S.C. S.A. cu sediul in str. nr. .., telefon . fax . cont de virament nr. . deschis la Banca ., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., avand cod fiscal nr. ., reprezentata prin director general si .. contabil sef, in calitate de CARAUS si

Societatea Comerciala . cu sediul in .. str. . nr. .. telefon .. fax .. cont de virament nr. .. deschis la Banca .., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. ., avand cod fiscal nr. ., reprezentata prin . director general, in calitate de EXPEDITOR

Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul prezentului contract consta in transportul cantitatii de .. de catre caraus la .. de la .. contra unui tarif de transport.

Art. 3. DURATA CONTRACTULUI

Contractul se incheie pe perioada .. si poate fi prelungit de comun acord printr-un act aditional la contract semnat de ambele parti.

Art. 4. TARIFELE

Tarifele de transport sunt cele din Anexa nr. 1.

Art. 5. MODALITATI DE PLATAPlata se va efectua pe baza de factura cu dispozitie de incasare emise inainte de sosirea la descarcare a convoiului pe baza cantitatilor inscrise in documentele de transport primite de la reprezentantul carausului.

Termenul de scadenta al facturilor este de . zile de la emitere.

Pentru neplata in termenul prevazut a facturilor se percep penalizari de % pentru fiecare zi intarziere din suma datorata pana la data efectuarii platii, conform prevederilor din Codului comercial.

Pentru perioada cat autovehiculele stationeaza incarcate drept garantie de plata se vor percepe taxe de depozitare la nivel de USD/Tona capacitate si zi.

Art. 6. OBLIGATIILE CARAUSULUI

Carausul se obliga:

a) sa asigure mijlocul de transport in stare corespunzatoare, la data si ora fixata. Daca autovehiculul nu corespunde cerintelor expeditorului, prezentand defectiuni tehnice, nu este propriu naturii marfii sau nu are dotarile necesare acesta este in drept sa ceara inlocuirea cu un altul corespunzator.

b) sa ia in primire marfa;

c) sa intocmeasca dupa primirea marfii, documentele de transport.

Art. 7. OBLIGATIILE EXPEDITORULUI

a) sa asigure incarcarea/descarcarea autovehiculelor in timpul liber acordat, raspunzand de modul cum acestea sunt incarcate/descarcate.


b) sa plateasca taxa de stationare pentru depasirea timpului de stationare acordat;

c) sa confirme intreaga activitate a mijlocului de transport prin fisa de transport, bonul de transport, scrisoarea de transport.

Scrisoarea de transport auto se va intocmi in .. exemplare repartizate dupa cum urmeaza:

- un exemplar se retine de catre caraus dupa prezentarea documentului de catre expeditor;

- al doilea exemplar se retine de catre expeditor;

- celelalte doua exemplare insotesc transportul servind la confirmarea pe parcurs a tuturor fazelor de executare. La destinatie un exemplar din cele doua se retine de catre caraus, iar celalalt se remite expeditorului numai daca s-au ivit unele diferente de plata fata de calculul initial al tarifului.

Art. 8. Expeditorul beneficiaza de un drept de retentie pana la plata taxelor care greveaza transportul.

Art. 9. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

a) Raspunderea expeditorului in contractul de transport auto

Expeditorul raspunde pentru depasirea timpului liber tarifar de incarcare prin plata unei taxe de transport. Suma ce trebuie platita transportatorului reprezinta insa un tarif, nu o penalizare si se calculeaza potrivit tabelelor pentru 'timpul de utilizare' ale tarifului pe autovehicul, corespunzator capacitatii nominale a mijlocului auto folosit.

Expeditorul va raspunde pentru plata la termen a taxei de transport, orice intarziere ducand la plata de penalitati.

Raspunderea expeditorului mai poate interveni si in caz de deteriorare a autovehiculului cu ocazia incarcarii sau pentru ambalarea necorespunzatoare si nefixarea marfii, cat si pentru exactitatea mentiunilor din scrisoarea de transport.

b) Raspunderea carausului

Carausul raspunde pentru pierderea totala sau partiala a marfii ori pentru avarierea ei, din momentul primirii la transport si pana in momentul eliberarii la destinatie.

Despagubirea ce urmeaza sa o plateasca transportatorul pentru pierderi, se calculeaza dupa pretul prevazut in factura care insoteste transportul, iar in lipsa acesteia dupa pretul oficial, daca exista, in caz contrar, dupa pretul curent al marfii la locul si data predarii.

Pe langa aceasta despagubire, carausul va suporta si taxa de transport precum si alte cheltuieli facute in legatura cu transportul marfii pierdute.

In cazul avarierii marfii in timpul transportului si din culpa carausului, despagubirea la care va fi obligat consta in suma corespunzatoare deprecierii marfii, fara alte daune.

Folosirea marfurilor de catre caraus, atrage raspunderea sa prin plata unei despagubiri calculata la valoarea dubla a marfurilor folosite.

Daca marfa a ajuns la destinatie cu deprecieri calitative, datorita depasirii termenului de executare a transportului, carausul va fi obligat la plata despagubirilor corespunzatoare.

Carausul va fi exonerat de raspundere daca va putea dovedi ca pierderea sau avaria marfurilor au fost cauzate din motive de forta majora, lipsa sau defectuozitatea ambalajului, natura marfii, incarcarea-descarcarea defectuoasa executate de expeditor (destinatar), faptul insotitorului marfii etc.

Art. 10. EXONERAREA DE RASPUNDERE

Partile sunt exonerate de raspundere pentru cazurile de forta majora, dovedite cu acte legale.

Prin forta majora se intelege: fenomene naturale care impiedica derularea in conditii de siguranta a transportului; reglementari ale autoritatilor locale de tranzit; actiuni militare; diversiuni, asediu; actiuni organizate ale muncitorilor si functionarilor.

Art. 11. Rezilierea prezentului contract se va putea produce in conditiile prevazute in contractul cu acordul ambelor parti sau in mod unilateral in caz de neplata in termenul prevazut.

Art. 12. Toate litigiile generate de derularea contract sunt de competenta arbitrajului Camerei de Comert si Industrie . care este recunoscuta de semnatarii contractului.

Art. 13. Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare din care un exemplar la expeditor si un exemplar la caraus.

Art. 14. Orice intelegeri care nu sunt in forma scrisa si semnate de ambele parti nu sunt recunoscute.


BENEFICIAR,

CARAUS,
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright