Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Act aditional la contractul individual de muncaAct aditional la contractul individual de munca


Unitatea _____ _______ ______ _____________

C.U.I. _________________

ACT ADITIONAL NR.

LA CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA

inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi cu nr. ________ / _____________

si in registrul general de evidenta a salariatilor la fila nr. ________

Angajatorul __________ ______ ____ _______, C.U.I. _____________, cu sediul in localitatea _______________, str. __________ ______ ____ , nr. ____, reprezentat legal de dl. (d-na.) __________ ______ ____ __________ in calitate de administrator (director, presedinte) si salariatul (a) __________ ______ ____ ____, CNP I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I, hotarasc de comun acord modificarea contractului individual de munca, incepand cu data _______________, dupa cum urmeaza:

din (de la ) _____ _______ ______ _______________ in (la) _____ _______ ______ _______________.

Conducatorul unitatii:                       Salariat:

Numele si prenumele                                                                   Numele si prenumele

_____ _______ ______ _____________

Functia _____ _______ ______ _________                       Semnatura _____ _______ ______ ______

Semnatura _____ _______ ______ ______Unitatea __________ ______ ____ _____

Sediul __________ ______ ____ ______

C.U.I. _____ _______ ______ _________

DECIZIE DE CONCEDIERE

Nr. _______ din _____________

Subsemnatul (a) __________ ______ ____ ___________________, reprezentant legal al __________ ______ ____ ______, in calitate de _____ _______ ______ _______________, in baza dispozitiilor statutului societatii,

tnand seama de(1) __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________

Avand in vedere (2) __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________

In temeiul prevederilor art. (3) _____, alin. _____, lit. _____ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

DECID

Contractul individual de munca al d-lui (d-nei) _____ _______ ______ _____________, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca   Iasi nr__/___________ s in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. _______/___________, inceteazala data ____________, data la care expira preavizul de (4)____ zile lucratoare, acordat conform art. 73 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii.

Criteriile avute in vedere pentru stabilirea ordinii de prioritate la concediere sunt urmatoarele: (5) __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ______________

Corespunzator pregatirii profesionale si capacitatii dumneavoastra de munca, in cadrul unitatii sunt disponibile urmatoarele locuri de munca (6):__________ ______ ____ _______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ __________________. Asteptam exprimarea expresa a optiunii dumneavoastra, pana la data (7) ______________ .

Prezenta decizie se va comunica salariatului in termen de 5 zile de la emiterii si Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi in termen de 5 zile de la perfectare. Compartimentele resurse umane si financiar contabil vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Decizia produce efecte de la data comunicarii.

Impotriva prezentei decizii de concediere, salariatul se poate adresa cu contestatie la (8) __________ ______ ____ ___ , in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

Conducatorul unitatii (9): Numele si prenumele __________ ______ ____ _

Functia _____ _______ ______ ___________

Semnatura _____ _______ ______ ________

Salariatul (a)_____ _______ ______ _____________ am primit un exemplar astazi ________, semnatura _______.

Se vor preciza motivele de fapt care au determinat concedierea. In cazul desfacerii disciplinare a contractului individual de munca (art. 61, lit. a din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii) se va descrie fapta care constituie abatere disciplinara, cu precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul de ordine interioara sau contractul colectiv de munca aplicabil, care au fost incalcate de salariat.


Se vor preciza: numarul de inregistrare al referatului intocmit de persoana desemnata sa efectueze cercetarea prealabila, motivele pentru care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in cadrul cercetarii prealabile sau motivele pentru care nu a fost efectuata cercetarea (neprezentarea salariatului la convocare fara un motiv obiectiv).

Se va indica articolul din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in temeiul caruia se dispune concedierea.

In situatia in care concedierea se realizeaza in temeiul art. 61, lit. c si d sau art. 65 si 66, se va preciza numarul de zile de preaviz, cel putin 15 zile lucratoare, stabilite la incheierea contractului individual de munca.

In cazul concedierii colective se vor indica criteriile de stabilire a ordinii de prioritate la concediere, potrivit legii sau contractului colectiv de munca.

In cazul concedierii in temeiul art. 61, lit. c si d se vor preciza locurile de munca disponibile iar in situatia in care angajatorul nu dispune de acestea, se va preciza modalitatea in care a fost solicitat sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca si raspunsul acestei institutii.

Se va avea in vedere respectarea termenului de cel putin 3 zile lucratoare de la comunicare.

Instanta competenta cu judecarea conflictelor de munca este Tribunalul in a carui circumscriptie salariatul (reclamantul) isi are domiciliul sau resedinta.

Persoana care reprezinta legal unitatea si care conform statutului are dreptul sa angajeze si sa concedieze personalul. Se va aplica stampila unitatii.

NOTA: Neincluderea in continutul deciziei de concediere, a vreunui element din cele prezentate mai sus si/sau nerespectarea procedurii de concediere prevazuta de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, articolele 58 - 75, poate atrage nulitatea absoluta a deciziei si plata unor despagubiri.

Unitatea __________ ______ ____ _____

Sediul __________ ______ ____ ______

C.U.I. _____ _______ ______ _________

DECIZIE DE INCETARE A

CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

CA URMARE A ACORDULUI PARTILOR

Nr. _______ din _____________

Subsemnatul (a) __________ ______ ____ _____________, reprezentant legal al __________ ______ ____ _____ _______ ______ __________, in calitate de _____ _______ ______ _____________ , si salariatul (a) __________ ______ ____ _, in temeiul prevederilor art. 55, lit. b din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

DECID

1. Contractul individual de munca al d-lui (d-nei) __________ ______ ____ __, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi cu nr. _________/___________ si in registrul general de evidenta salariatilor cu nr. _________/___________, inceteaza la data ______________, ca urmare a acordului partilor.

2. Compartimentele resurse umane si financiar contabil, vor duce la indeplinire prezenta decizie.

3. Prezenta decizie se va comunica Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi in termen de 5 zile de la perfectare.

Conducatorul unitatii:             Salariat:

Numele si prenumele                 Numele si prenumele

_____ _______ ______ _____________

Functia _____ _______ ______ _________                       Semnatura _____ _______ ______ ______

Semnatura _____ _______ ______ ______

Unitatea __________ ______ ____ _____

Sediul __________ ______ ____ ______

C.U.I. _____ _______ ______ _________

NOTIFICARE

PRIVIND INCETAREA DE DREPT

A CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA

Nr. _______ din _____________

Subsemnatul (a) __________ ______ ____ ____________, reprezentant legal al __________ ______ ____ _______, in calitate de _____ _______ ______ _________ , in baza dispozitiilor statutului societatii,

Avand in vedere (1) __________ ______ ____ _____ _______ ______ ____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ____________

In temeiul prevederilor art. 56, lit. _____ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,

VA COMUNIC URMATOARELE

1. Contractul individual de munca al d-lui (d-nei) __________ ______ ____ __, inregistrat la Inspectoratul Teritorial de Munca Iasi cu nr. _________/___________ si in registrul general de evidenta a salariatilor cu nr. _________/___________, inceteaza de drept la data ______________.

2. Corespunzator pregatirii profesionale si capacitatii dumneavoastra de munca, in cadrul unitatii sunt disponibile urmatoarele locuri de munca: (3)_____ _______ ______ _______________ __________ ______ ____ __________ ______ ____ ___________. Asteptam exprimarea expresa a optiunii dumneavoastra, pana la data (4) ___________ .

3. Prezenta decizie se va comunica salariatului in termen de 5 zile de la emitere si Inspectoratului Teritorial de Munca Iasi in termen de 5 zile de la perfectare. Compartimentele resurse umane si financiar contabil vor duce la indeplinire dispozitiile prezentei decizii.

Conducatorul unitatii (5): Numele si prenumele _____ _______ ______ ______

Functia _____ _______ ______ _________

Semnatura _____ _______ ______ ______

Salariatul (a) _____ _______ ______ __________ am primit un exemplar astazi __________, semnatura ________.

Se va indica situatia care implica incetarea de drept a contractului individual de munca, cu indicarea actului prin care este dovedita aceasta situatie: certificat de deces; hotarare judecatoreasca de declarare a mortii sau a punerii sub interdictie; actul de dizolvare, dovada inscrierii in registrul comertului si publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei; decizia de pensionare; actul prin care se constata nulitatea contractului individual de munca prin acordul partilor sau hotararea judecatoreasca definitiva; hotararea judecatoreasca de reintegrare; mandatul de executare a pedepsei la locul de munca; actul prin care sunt retrase avizele, autorizatiile sau atestarile necesare pentru exercitarea profesiei; hotararea judecatoreasca definitiva prin care a fost interzisa exercitarea profesiei sau a functiei; contractul individual de munca pe durata determinata si actele aditionale de prelungire a duratei determinate; actul prin care se retrage acordul parintilor in cazul salariatilor cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani.

Se va preciza litera din cuprinsul art. 56 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, care constituie temeiul legal al desfacerii de drept a contractului individual de munca, in functie de situatie.

In cazul concedierii in temeiul art. 56, lit. f se vor preciza locurile de munca disponibile iar in situatia in care angajatorul nu dispune de acestea, se va preciza modalitatea in care a fost solicitat sprijinul agentiei teritoriale de ocupare a fortei de munca si raspunsul acestei institutii.

Se va avea in vedere respectarea termenului de cel putin 3 zile lucratoare de la comunicare.

Persoana care reprezinta legal unitatea si care conform statutului are dreptul sa angajeze si sa concedieze personalul. Se va aplica stampila unitatii.
Contact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright