Home - qdidactic.com
Didactica si proiecte didacticeBani si dezvoltarea cariereiStiinta  si proiecte tehniceIstorie si biografiiSanatate si medicinaDezvoltare personala
referate baniLucreaza pentru ceea ce vei deveni, nu pentru ceea ce vei aduna - Elbert Hubbard

Afaceri Agricultura Comunicare Constructii Contabilitate Contracte
Economie Finante Management Marketing Transporturi


Contracte


Qdidactic » bani & cariera » contracte
Contract de prestari servicii - documentatia topo-cadastralaContract de prestari servicii - documentatia topo-cadastrala


CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

NR.               DinCapitolul 1. Partile contractului


cu sediul in Bucuresti, str. Av.   , nr. 53, sector 1, , fax 2220625; Nr. Reg. Com. J . . . . . . .; C.U.I. . . . . . . . . . . . . ; Cont . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . .., reprezentata de Director General , Director Economic . . . . . . . .. si Sucursala . . . . . . . . . . . . ., reprezentata de Director si Director Economic , in calitate de achizitor,

si

Executant.


Capitolul 2. Obiectul contractului

2. Partile sunt de acord ca Executantul sa efectueze urmatoarele lucrari:

2.1. Documentatia topo-cadastrala pentru inventarierea proprietatilor si proprietarilor:

2.1.1. Ridicarea topo cu delimitarea suprafetei de la oglinda lacului pana la o distanta de 25 m pentru care se stabiliste zona de servitute si de protectie a lacului.

Documentatia cadastrala pentru stabilirea proprietatilor si proprietarilor ;

Capitolul 3. Pretul contractului


3.1. Achizitorul se obliga sa-si indeplineasca la timp si fara exceptie obligatiile sale de plata prevazute in acest contract, respectiv sa plateasca contravaloarea prestatiilor pentru documentatiile prevazute la capitolul 2, suprafata rezultata in urma identificarii (perimetrul  lacului x 25 m de la oglinda lacului ) la pretul de 0.027 EURO/mp .Capitolul 4.  Efectuarea platilor


4.1. Beneficiarul va plati un avans de . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2. Platile catre Executant in valoare de XXXXXXXXXX vor fi facute in 5 zile de la semnarea procesului verbal de receptie pentru fiecare documentatie in parte astfel:
Capitolul 5. Durata contractului


5.1. Executantul se obliga sa intocmeasca documentatiile mentionate in art. 2 in termen de 30 de zile de la semnarea contractului.


Capitolul 6.     Standarde


6.1. Documentatiile elaborate vor respecta standarde impuse de NORMELE TEHNICE ale ANCPI.Capitolul 7.     Caracterul confidential al contractului


7.1. O parte contractanta nu are dreptul , fara acordul scris al celeilalte parti , de a face cunoscut contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti , in afara celor persoane direct implicate in indeplinirea contractului.

7.2. O parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la contract daca informatia a fost obtinuta cu acordul scris al celeilalte parti , sau partea contractata a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia .


Capitolul 8.     Obligatiile executantului


Executantul se obliga sa efectueze masuratorile topo-cadastrale si sa intocmeasca documentatia tehnica, conform normelor in vigoare, la termenul stabilit si in standardele stabilite de prezentul contract.

Executantul este raspunzator pentru calitatea serviciilor prestate , pentru metodele utilizate si pentru calificarea personalului folosit pe toata durata contractului

Capitolul 9.Obligatiile achizitorului


ACHIZITORUL se obliga sa puna la dispozitia EXECUTANTULUI in termen de 24 ore de la semnarea prezentului contract Tema de proiectare.

In acest scop, se va desemna in scris o persoana care va asigura legatura cu EXECUTANTUL , persoana capabila sa furnizeze datele solicitate.

9.4. Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant , in termen de 5 zile de la predarea documentelor care fac obiectul contractului.

Capitolul 10   Receptie si verificari


Corectitudinea intocmirii documentatiilor este verificata si certificata prin atribuirea numarului cadastral de catre autoritatea in domeniu care este PRIMARIA Municipiul Bucuresti.


10.2. Receptia finala se consemneaza intr-un proces verbal de receptie final , semnat de ambele parti , dupa obtinerea numarului cadastral.

Capitolul 11   Incepere , finalizare


Derularea prezentului contract incepe de la data semnarii acestuia de ambele parti .


Prezentul contract este considerat finalizat de catre executant , la momentul semnarii procesului verbal de receptie.


11.3 Prezentul contract este considerat finalizat de catre achizitor, la momentul  intrarii in contul executantului a platii stabilite la art. 3.-


Prezentul contract este considerat finalizat de catre executant , la momentul  semnarii procesului verbal de receptie.Capitolul 12   Amendamente


Partile contractante pot conveni de comun acord , pe durata derularii contractului , anumite modificarii ale clauzelor contractuale prin incheierea de acte aditionale.


Partile contractante pot conveni de comun acord , asupra incheierii de acte aditionale prezentului contract.Capitolul 13   Subcontractari


Executantul se obliga sa presteze serviciile cu resurse proprii , fara a putea sub contracta lucrari si sau etape ale acestora si fara a folosi in prestarea serviciilor nici un fel de intermediari.


Capitolul 14   Penalitati , daune-interese


In cazul in care din vina exclusiva a executantului , acesta nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile contractuale , achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului , ca penalitati o suma echivalenta cu 0,15 % pe zi , pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor executantului.


14.2 In cazul in care achizitorul nu efectueaza plata catre executant in termen de 7 zile de la data semnarii procesului verbal de receptie , executantul va percepe pentru fiecare zi de intarziere , ca penalitati , o suma echivalenta cu 0.15% din pretul contractului , pana la data platii integrale.Capitolul 15   Rezilierea contractului


Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una din parti . da dreptul partii lezate de rezilierea contractului si de a pretinde daune-interese.


15.2 Intentia de reziliere a contractului trebuie comunicata imediat si complet celeilalte parti.
Capitolul 16.   Forta majora


Nici una din parti nu este raspunzatoare pentru neexecutarea la termen si/sau in mod corespunzator, total sau partial a oricareia dintre obligatiile ce decurg in baza prezentului contract, daca neexecutarea obligatiei respective a fost cauzata de un eveniment imprevizibil la data incheierii contractului si ale carui consecinte sunt de neinlaturat de catre partea care il invoca.


Sunt considerate astfel de evenimente: razboiul, calamitatile naturale, grevele, restrictiile legale si orice alte evenimente care sunt in afara controlului partii care le invoca. Partea care invoca unul din evenimentele mai sus mentionate este obligata sa aduca la cunostinta celeilalte parti imediat si complet producerea acestuia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor respectivului eveniment.


Dupa incetarea evenimentului care a dus la intreruperea temporara a executarii obligatiilor contractuale, executarea contractului redevine obligatorie.


Daca in termen de 30 de zile de la data producerii sale respectivul eveniment nu inceteaza, fiecare parte va avea dreptul sa motiveze celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde daune-interese.

Capitolul 17   Solutionarea litigiilor


Executantul si achizitorul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila t, prin tratative directe , orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in legatura cu indeplinirea contractului.

17.2. Daca in termen de 15 zile de la inceperea acestor tratative oficiale , executantul sau achizitorul nu reusesc sa rezolve amiabil eventuala divergenta contractuala , fiecare poate solicita solutionarea disputei de catre instantele judecatoresti de la domiciliul achizitorului , anuntandu-si in prealabil partenerul de contract.


Capitolul 18   Limba care guverneaza contractul


Limba care guverneaza contractul este limba romana.


Capitolul 19   Comunicari


Orice comunicare intre parti , referitoare la prezentul contract se face numai in scris.

19.2 Orice document trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii cat si in momentul primirii.

19.3 Comunicarile se pot efectua si prin telefon , fax , e-mail , cu condotia confirmarii in scris a primirii.


Capitolul 20   Legea aplicabila contractului


Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.va fi interpretat conform legilor din Romania.


Capitolul 21. Dispozitii finale


21.1 Prezentul contract intra in vigoare la data de . . / . ../2004.


21.2 Prezentul contract, contine 6 pagini a fost intocmit in 3 (trei) exemplare, unul pentru Executant si doua pentru Achizitor si semnat astazi . ../ . ../ . . , de catre reprezentantii autorizati ai celor doua parti dupa cum urmeaza:ACHIZITOR EXECUTANT


Director General-XXXXXXXXXXX                    Director General: ing. Ioan Stoian


Director Economic-XXXXXXX  Director Economic: ec. Statie Bildescu


Director Directia Judiciara-                            Serviciu juridic:_Jr. Ionut Alexandru StoianContact |- ia legatura cu noi -| contact
Adauga document |- pune-ti documente online -| adauga-document
Termeni & conditii de utilizare |- politica de cookies si de confidentialitate -| termeni
Copyright © |- 2024 - Toate drepturile rezervate -| copyright